Chinese Notes
Chinese Notes

邙山 Máng Shān

Máng Shān proper noun Mount Mang
Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国
Notes: In Luoyang, Henan, the location of many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Zhou 《周書》 卷29 列傳第21 王傑 王勇 宇文虯 宇文盛 弟丘 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 楊紹 王雅 達奚寔 劉雄 侯植 Volume 29 Biographies 21: Wang Jie; Wang Yong; Yu Wenqiu; Yu Wencheng; younger brother Qiu; Geng Hao; Gao Lin; Li He; Yi Loumu; Yang Shao; Wang Ya; Da Xishi; Liu Xiong; Hou Zhi 6
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十九 列傳第十一  賀拔允 蔡儁 韓賢 尉長命 王懷 劉貴 任延敬 莫多婁貸文 高市貴 厙狄迴洛 厙狄盛 薛孤延 張保洛 侯莫陳相 Volume 19 Biographies 11: He Bayun; Cai Jun; Han Xian; Wei Zhangming; Wang Huai; Liu Gui; Ren Yanjing; Moduoluo Daiwen; Gao Shigui; Shidi Huiluo; She Dicheng; Xue Guyan; Zhang Baoluo; Houmo Chenxiang 5
Book of Zhou 《周書》 卷19 列傳第11 達奚武 子震 侯莫陳順 豆盧寧 宇文貴 楊忠 王雄 Volume 19 Biographies 11: Da Xiwu; Zi Zhen; Houmo Chenshun; Dou Luning; Yu Wengui; Yang Zhong; Wang Xiong 5
Book of Zhou 《周書》 卷15 列傳第7 寇洛 李弼 弟標 于謹 子寔 Volume 15 Biographies 7: Kou Luo; Li Bi; Di Biao; Yu Jin; Zi Shi 4
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十六 列傳第八   段榮 子韶 Volume 16 Biographies 8: Duan Rong; Duan Shao 4
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三  暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 4
Book of Zhou 《周書》 卷2 帝紀第2 文帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Wen 2 4
Book of Zhou 《周書》 卷20 列傳第12 王盟 賀蘭祥 尉遲綱 叱列伏龜 閻慶 Volume 20 Biographies 12: Wang Meng; He Lanxiang; Wei Chigang; Chilie Fugui; Yan Qing 3
Book of Zhou 《周書》 卷11 列傳第3 晉蕩公護 叱羅協 馮遷 Volume 11 Biographies 3: Duke Hu of Jindang; Chi Luoxie; Feng Qian 3
Book of Wei 《魏書》 卷80 朱瑞 叱列延慶 斛斯椿 賈顯度 樊子鵠 賀拔勝 侯莫 陳悅 侯淵 Volume 80: Zhu Rui, Chilie Yanqing, Hu Sichun, Jia Xiandu, Fan Zihu, He Basheng, Ho Mo, Chen Yue, Hou Yuan 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
战邙山 戰邙山 又從戰邙山 Book of Zhou 《周書》 卷14 列傳第6 賀拔勝 弟岳 兄允 侯莫陳悅 念賢 Volume 14 Biographies 6: He Basheng (younger brother Yue, older brother Yong); Houmo Chenyue; Nian Xian 15
阻邙山 阻邙山 北阻邙山以待之 Book of Sui 《隋書》 卷70 列傳第35 楊玄感 李子雄 趙元淑 斛斯政 劉元進 李密 裴仁基 Volume 70 Biographies 35: Yang Xuangan, Li Zixiong, Zhao Yuanshu, Hu Shizheng, Liu Yuanjin, Li Mi, Pei Renji 3
及邙山 及邙山 及邙山之戰 Book of Zhou 《周書》 卷20 列傳第12 王盟 賀蘭祥 尉遲綱 叱列伏龜 閻慶 Volume 20 Biographies 12: Wang Meng; He Lanxiang; Wei Chigang; Chilie Fugui; Yan Qing 2
乘邙山 乘邙山 史朝義乘邙山之勝 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百一十 列傳第六十: 李光弼 王思禮 鄧景山 辛雲京 Volume 110 Biographies 60: Li Guangbi, Wang Sili, Deng Jingshan, Xin Yunjing 2
白邙山 白邙山 陳懋等引兵抵白邙山 History of Ming 《明史》 卷七 本紀第七 成祖三 Volume 7 Annals 7: Chengzu 3 2