Chinese Notes
Chinese Notes

称为 (稱為) chēngwèi

chēngwèi verb to be called / to call by a name / to name
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
Notes: (CC-CEDICT '稱為')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Sui 《隋書》 卷66 列傳第31 李諤 鮑宏 裴政 柳莊 源師 郎茂 高構 張虔威 榮毗 陸知命 房彥謙 Volume 66 Biographies 31: Li E, Hao Hong, Pei Zheng, Liu Zhuang, Yuan Shi, Lang Mao, Gao Gou, Zhang Qianwei, Rong Pi, Lu Zhiming, Fang Yanqian 7
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十八 列傳第四十八: 魏知古 盧懷慎 源乾曜 李元纮 杜暹 韓休 裴耀卿 Volume 98 Biographies 48: Wei Zhigu, Lu Huaishen, Yuan Ganyao, Li Yuanhong, Du Xian, Han Xiu, Pei Yaoqing 5
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十五上 列傳第一百三十五上: 良吏上 Volume 185 Biographies 135: Virtuous Officials 1 4
Book of Chen 《陳書》 卷二十四 列傳第十八: 周弘正 袁憲 Volume 24: Zhou Hongzheng; Yuan Xian 3
Book of Sui 《隋書》 卷73 列傳第38 循吏 Volume 73 Biographies 38: Upright Officials 3
History of Ming 《明史》 卷二百八十二 列傳第一百七十 儒林一 Volume 282 Biographies 170: Confucian Scholars 1 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十五 卓魯魏劉列傳 Volume 25: Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十一 列傳第二十九: 楊播 楊敷 Volume 41 Biographies 29: Yangbo, Yang Fu 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 3
Book of Sui 《隋書》 卷56 列傳第21 盧愷 令狐熙 薛冑 宇文㢸 張衡 楊汪 Volume 56 Biographies 21: Lu Kai, Ling Huxi, Xue Zhou, Yu Wenbi, Zhang Heng, Yang Wang 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
称为长者 稱為長者 稱為長者 Records of the Grand Historian 《史記》 《項羽本紀》 Annals of Xiang Yu 11
称为良 稱為良 稱為良輔 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十四 梁統列傳 Volume 34: Biography of Liang Tong 6
称为通 稱為通 稱為通儒 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十五 卓魯魏劉列傳 Volume 25: Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu 3
称为民 稱為民 豈稱為民父母之意哉 Records of the Grand Historian 《史記》 《孝文本紀》 Annals of the Xiaowen Emperor 2
称为大 稱為大 稱為大楚 Huainanzi 《淮南子》 卷十五 兵略訓 Chapter 15: Military Planning 2
称为藩 稱為藩 何以稱為藩臣 Records of the Grand Historian 《史記》 《五宗世家》 House of the Five Clans 2
称为中兴 稱為中興 稱為中興 Book of Han 《漢書》 卷九十四上 匈奴傳 Volume 94a: Traditions of the Xiongnu 1 2
称为儒 稱為儒 称为儒宗 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 2
称为敢 稱為敢 稱為敢決疑 Records of the Grand Historian 《史記》 《酷吏列傳》 Biographies of Cruel Officials 2
称为任职 稱為任職 稱為任職相 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十七 宣張二王杜郭吳承鄭趙列傳 Volume 27: Biographies of Xuan, Zang, two Wangs, Du, Guo, Wu, Cheng, Zheng, Zhao 2