Chinese Notes
Chinese Notes

便当 (便當) biàndāng

 1. biàndāng noun bento / lunchbox
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食
  Notes: A meal in a partitioned box (CC-CEDICT '便當'; Guoyu '便當')
 2. biàndāng adjective convenient / handy
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (CC-CEDICT '便當'; Guoyu '便當')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四 魏書四 三少帝紀 Volume 4: Book of Wei 4 - Annals of the three young emperors 4
History of Song 《宋史》 卷三百八十二 列傳第一百四十一 張燾 黃中 孫道夫 曾幾 勾濤 李彌遜 Volume 382 Biographies 141: Zhang Dao, Huang Zhong, Sun Daofu, Ceng Ji, Gou Tao, Li Mixun 2
Book of Song 《宋書》 卷八十七 列傳第四十七 蕭惠開 殷琰 Volume 87 Biographies 47: Xiao Huikai, Yin Yan 2
Book of Song 《宋書》 卷四十四 列傳第四 謝晦 Volume 44 Biographies 4: Xie Hui 2
Book of Wei 《魏書》 卷96 司馬叡列傳 賨李雄列傳 Volume 96: Biography of Sima Rui, Biography of Cong Lixiong 2
Book of Jin 《晉書》 卷四十二 列傳第十二 王渾 王濬 唐彬 Volume 42 Biographies 12: Wang Hun; Wang Jun; Tang Bin 2
Book of Chen 《陳書》 卷二十六 列傳第二十: 徐陵 Volume 26: Xu Ling 2
Book of Jin 《晉書》 卷九十八 列傳第六十八 王敦 桓溫 Volume 98 Biographies 68: Wang Dun; Huan Wen 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 2
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十二 列傳第三 豫章文獻王 Volume 22 Biographies 3: Prince Wenxian of Yuzhang 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
便当行 便當行 便當行 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 7
便当遣 便當遣 便當遣鐵騎長驅而進 Book of Song 《宋書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Wu 1 4
便当拂 便當拂 明日便當拂衣而去 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 3
便当直 便當直 便當直取京都 Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 3
便当上 便當上 便當上請 Book of Wei 《魏書》 卷101 氐 吐榖渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠 Volume 101: Di Peoples, Tuyuhun, Dangchang, Gaochang, Dengzhi, Man, Liao 3
便当率 便當率 便當率軍入江 Book of Jin 《晉書》 卷八十四 列傳第五十四 王恭 庾楷 劉牢之 殷仲堪 楊佺期 Volume 84 Biographies 54: Wang Gong; Yu Kai; Liu Laozhi; Yin Zhongkan; Yang Quanqi 3
今日便当 今日便當 今日便當決行此事 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四 魏書四 三少帝紀 Volume 4: Book of Wei 4 - Annals of the three young emperors 3
明日便当 明日便當 明日便當拂衣而去 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 2
犯便当 犯便當 於此犯便當行罰 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十一 補列傳第三 文襄六王 Volume 11 Biographies 3: Six Princes of Wenxiang 2
便当杀 便當殺 便當殺身以謝所奉 Book of Zhou 《周書》 卷18 列傳第10 王羆 王思政 Volume 18 Biographies 10: Wang Pi; Wang Sizheng 2