Chinese Notes
Chinese Notes

过人 (過人) guòrén

guòrén verb to surpass others / outstanding / (basketball, soccer etc) to get past an opponent
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '過人')

Contained in

肝胆过人

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《盡心章句上》 Commentary on Jin Xin I 4
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十七 列傳第五十七 胡穎 徐度 杜稜 周鐵武 程靈洗 沈恪 陸子隆 錢道戢 駱文牙 孫瑒 徐世譜 周敷 荀朗 周炅 魯悉達 蕭摩訶 任忠 樊毅 Volume 67 Biographies 57: Hu Ying, Xu Du, Du Leng, Zhou Tiewu, Cheng Lingxi, Shen Ke, Lu Zilong, Qian Daoji, Luo Wenya, Sun Yang, Xu Shipu, Zhou Fu, Xun Lang, Zhou Jiong, Lu Xida, Xiao Mohe, Ren Zhong, Fan Yi 4
History of Song 《宋史》 卷二百八十三 列傳第四十二 王欽若 林特 丁謂 夏竦 Volume 283 Biographies 42: Wang Qinruo, Lin Te, Ding Wei, Xia Song 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 3
Book of Chen 《陳書》 卷三十一 列傳第二十五: 蕭摩訶 任忠 樊毅 魯廣達 Volume 31: Xiao Mohe; Ren Zhong; Fan Yi; Lu Guangda 3
History of Song 《宋史》 卷四百四十二 列傳第二百〇一 文苑四 穆脩 石延年劉潛 蕭貫 蘇舜欽 尹源 黃亢 黃鑑 楊蟠 顏太初 郭忠恕 Volume 442 Biographies 201: Literature 4 - Mu Xiu, Shi Yannianliuqian, Xiao Guan, Su Shunqin, Yin Yuan, Huang Kang, Huang Jian, Yang Pan, Yan Taichu, Guo Zhongshu 3
History of Yuan 《元史》 卷一百九十  列傳第七十七: 儒學二 Volume 190 Biographies 77: Confucian Scholars 2 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十五 列傳第二十三: 王慧龍 鄭羲 Volume 35 Biographies 23: Wang Huilong, Zheng Xi 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二一 列傳第十三  高乾 封隆之 Volume 21 Biographies 13: Gao Gan (Northern Qi); Feng Longzhi 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
膂力过人 膂力過人 卓膂力過人 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十二 董卓列傳 Volume 72: Biography of Dong Zhuo 44
烈过人 烈過人 而決烈過人 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十四 魏書二十四 韓崔高孫王傳 Volume 24: Book of Wei 24 - Biographies of Han, Cui, Gao, Sun, and Wang 10
胆力过人 膽力過人 膽力過人 Book of Song 《宋書》 卷四十九 列傳第九 孫處 蒯恩 劉鍾 虞丘進 Volume 49 Biographies 9: Sun Chu, Kuai En, Liu Zhong, Yu Qiujin 9
识过人 識過人 潜识过人 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十二 吳書七 張顧諸葛步傳 Volume 52: Book of Wu 7 - Biographies of Zhang, Gu, Zhuge, and Bu 9
勇过人 勇過人 乾歸雄勇過人 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十二 載記第二十二 呂光 呂纂 呂隆 Volume 122 Records 22: Lü Guang; Lü Zuan; Lü Long 8
捷过人 捷過人 壽勁捷過人 Book of Jin 《晉書》 卷四十 列傳第十 賈充 楊駿 Volume 40 Biographies 10: Jia Chong; Guo Zhang; Yang Jun 8
性过人 性過人 加以至性過人 Book of Jin 《晉書》 卷三十八 列傳第八 宣五王 文六王 Volume 38 Biographies 8: Five Princes of Xuan; Six Princes of Wen 8
胆气过人 膽氣過人 盤龍膽氣過人 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十九 列傳第十 呂安國 全景文 周山圖 周盤龍 王廣之 Volume 29 Biographies 10: Lu Anguo, Quan Jingwen, Zhou Shantu, Zhou Panlong, Wang Guangzhi 8
武力过人 武力過人 并州刺史丁原以辽武力过人 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十七 魏書十七 張樂于張徐傳 Volume 17: Book of Wei 17 - Biographies of Zhang, Yue, Yu, Zhang, and Xu 7
悟过人 悟過人 祎识悟过人 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十四 蜀書十四 蔣琬費禕姜維傳 Volume 44: Book of Shu 14 - Biographies of Jiang Wan, Fei Yi, and Jiang Wei 7