Chinese Notes
Chinese Notes

制服 zhìfú

  1. zhìfú verb to subdue / to check / to bring under control
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. zhìfú noun a uniform
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing 服装

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十七 志第七: 禮儀七 Volume 27 Treatises 7: Rites 7 11
Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 10
Book of Song 《宋書》 卷十五 志第五 禮二 Volume 15 Treatises 5: Rituals 2 4
Book of Wei 《魏書》 卷82 李琰之 祖瑩 常景 Volume 82: Li Yanzhi, Zu Ying, Chang Jing 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百二十二  列傳第四十七    魏韋郭 Volume 122 Biographies 47: Wei, Wei, and Guo 2
Book of Jin 《晉書》 卷四十四 列傳第十四 鄭袤 李胤 盧欽 華表 石鑒 溫羨 Volume 44 Biographies 14: Zheng Mao; Li Yin; Lu Qin; Hua Biao; Shi Jian; Wen Xian 2
Book of Jin 《晉書》 卷七十 列傳第四十 應詹 甘卓 卞壼 劉超 鍾雅 Volume 70 Biographies 40: Ying Zhan; Gan Zhuo; Deng Qian; Bian Kun 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十二 列傳第三十:  王肅 劉芳 常爽 Volume 42 Biographies 30: Wang Su, Liu Fang, Chang Shuang 2
Book of Jin 《晉書》 卷九十五 列傳第六十五 藝術 Volume 95 Biographies 65: Arts 2
Book of Wei 《魏書》 卷108之四 禮志四之四 Volume 108d Treatise 4: Rituals 4 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
制服三 制服三 爽制服三年 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十二 荀韓鍾陳列傳 Volume 62: Biographies of Xun, Han, Zhong, Chen 5
发丧制服 發喪制服 發喪制服 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十三 周黃徐姜申屠列傳 Volume 53: Biographies of Zhou, Huang, Xu, Jiang, Shentu 4
制服尽 制服儘 制服盡哀 Book of Song 《宋書》 卷四十六 列傳第六 趙倫之 Volume 46 Biographies 6: Zhao Lunzhi 3
制服行 制服行 張嬰等五百餘人制服行喪 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十六 張王種陳列傳 Volume 56: Biographies of Zhang, Wang, Zhong, Chen 3
制服人 制服人 奈何制服人以為奴婢乎 Book of Jin 《晉書》 卷九十五 列傳第六十五 藝術 Volume 95 Biographies 65: Arts 2
子制服 子制服 其子制服依時釋縗 Book of Chen 《陳書》 卷三十三 列傳第二十七: 儒林 Volume 33: Confucian Scholars 2
请制服 請制服 瑁請制服 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇七 列傳第五十七: 玄宗諸子 Volume 111 Biographies 57: Xuanzong's Sons 2
丧制服 喪制服 欲行喪制服 Book of Jin 《晉書》 卷四十四 列傳第十四 鄭袤 李胤 盧欽 華表 石鑒 溫羨 Volume 44 Biographies 14: Zheng Mao; Li Yin; Lu Qin; Hua Biao; Shi Jian; Wen Xian 2
居官制服 居官制服 司徒府宜依居官制服 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十三 列傳第四 褚淵 淵弟澄 徐嗣 王儉 Volume 23 Biographies 4: Chu Yuan, Yuan Dicheng, Xu Si, Wang Jian 2
制服送 制服送 制服送之 Book of Wei 《魏書》 卷87 節義:于什門 段進 石文德 汲固 王玄威 婁提 劉渴侯 Volume 87: Morality and Righteousness - Yu Shenmen, Duan Jin, Shi Wende, Ji Gu, Wang Xuanwei, Lou Ti, Liu Kehou 2