Chinese Notes
Chinese Notes

宁远 (寧遠) níngyuǎn

níngyuǎn proper noun Ningyuan
Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国 , Concept: County 县
Notes: County In Yongzhou 永州 , Hunan (CC-CEDICT '寧遠')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百五十九 列傳第一百四十七 楊鎬 袁應泰 熊廷弼 袁崇煥 趙光抃 Volume 259 Biographies 147: Yang Gao, Yuan Yingtai, Xiong Tingbi, Yuan Chonghuan, Zhao Guangbian 18
History of Ming 《明史》 卷二百七十一 列傳第一百五十九 賀世賢 童仲揆 羅一貫 滿桂 趙率教 官惟賢 何可綱 黃龍 金日觀 Volume 271 Biographies 159: He Shixian, Tong Zhongkui, Luo Yiguan, Man Gui, Zhao Lujiao, Guan Weixian, He Kegang, Huang Long, Jin Riguan 18
History of Ming 《明史》 卷二百五十 列傳第一百三十八 孫承宗 Volume 250 Biographies 138: Sun Chengzong 16
History of Ming 《明史》 卷二百七十二 列傳第一百六十 金國鳳 曹變蛟 劉肇基 Volume 272 Biographies 160: Jin Guofeng, Cao Bianjiao, Liu Zhaoji 11
History of Ming 《明史》 卷三百三十一 列傳第二百十九 西域三 Volume 331 Biographies 219: Western Regions 3 8
Book of Song 《宋書》 卷九十五 列傳第五十五 索虜 Volume 95 Biographies 55: Suo Lu 7
History of Song 《宋史》 卷八十七 志第四十 地理三 Volume 87 Treatises 40: Geography 3 6
Book of Liang 《梁書》 卷二十二 列傳第十六 太祖五王 Volume 22: Five Princes of Taizu 5
Book of Song 《宋書》 卷六十五 列傳第二十五 吉翰 劉道產 杜驥 申恬 Volume 65 Biographies 25: Ji Han, Liu Daochan, Du Ji, Shen Tian 5
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宁远将军 寧遠將軍 寧遠將軍劉道規 Book of Song 《宋書》 卷一 本紀第一 武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Wu 1 158
宁远军 寧遠軍 其西有寧遠軍 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十二    志第三十二  地理六 Volume 42 Treatises 36: Gepgraphy 6 48
加宁远 加寧遠 加寧遠將軍 Book of Song 《宋書》 卷四十二 列傳第二 劉穆之 王弘 Volume 42 Biographies 2: Liu Muzhi, Wang Hong 28
宁远砦 寧遠砦 破寧遠砦 History of Song 《宋史》 卷十一 本紀第十一 仁宗三 Volume 11 Annals 11: Renzong 3 10
赠宁远 贈寧遠 贈寧遠將軍 Book of Liang 《梁書》 卷十二 列傳第六 柳惔 弟忱 席闡文 韋叡 族弟愛 Volume 12: Liu Tan; Liu Chen; Xi Chanwen; Wei Rui; Wei Ai 8
授宁远 授寧遠 授寧遠將軍 Book of Chen 《陳書》 卷六 本紀第六: 後主 Volume 6: Houzhu 7
迁宁远 遷寧遠 遷寧遠將軍 Book of Song 《宋書》 卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi 7
拜宁远 拜寧遠 拜寧遠將軍 Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 6
宁远长史 寧遠長史 寧遠長史 Book of Liang 《梁書》 卷十二 列傳第六 柳惔 弟忱 席闡文 韋叡 族弟愛 Volume 12: Liu Tan; Liu Chen; Xi Chanwen; Wei Rui; Wei Ai 5
宁远参军 寧遠參軍 荊州刺史殷仲堪以為寧遠參軍 Book of Song 《宋書》 卷四十八 列傳第八 朱齡石 毛脩之 傅弘之 Volume 48 Biographies 8: Zhu Lingshi, Mao Xiuzhi, Fu Hongzhi 4