Glossary and Vocabulary for Book of Song 宋書, 卷十 本紀第十 順帝 Volume 10 Annals 10: Emperor Shun

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 77 刺史 cìshǐ Regional Inspector 為揚州刺史
2 70 將軍 jiāngjūn a general 仍拜撫軍將軍
3 70 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 仍拜撫軍將軍
4 65 wéi to act as; to serve 為揚州刺史
5 65 wéi to change into; to become 為揚州刺史
6 65 wéi to be; is 為揚州刺史
7 65 wéi to do 為揚州刺史
8 65 wèi to support; to help 為揚州刺史
9 65 wéi to govern 為揚州刺史
10 38 zhī to go 而丹雘之飾
11 38 zhī to arrive; to go 而丹雘之飾
12 38 zhī is 而丹雘之飾
13 38 zhī to use 而丹雘之飾
14 38 zhī Zhi 而丹雘之飾
15 35 wáng Wang 奉迎王入居朝堂
16 35 wáng a king 奉迎王入居朝堂
17 35 wáng Kangxi radical 96 奉迎王入居朝堂
18 35 wàng to be king; to rule 奉迎王入居朝堂
19 35 wáng a prince; a duke 奉迎王入居朝堂
20 35 wáng grand; great 奉迎王入居朝堂
21 35 wáng to treat with the ceremony due to a king 奉迎王入居朝堂
22 35 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 奉迎王入居朝堂
23 35 wáng the head of a group or gang 奉迎王入居朝堂
24 35 wáng the biggest or best of a group 奉迎王入居朝堂
25 26 to use; to grasp 故以檢奢軌化
26 26 to rely on 故以檢奢軌化
27 26 to regard 故以檢奢軌化
28 26 to be able to 故以檢奢軌化
29 26 to order; to command 故以檢奢軌化
30 26 used after a verb 故以檢奢軌化
31 26 a reason; a cause 故以檢奢軌化
32 26 Israel 故以檢奢軌化
33 26 Yi 故以檢奢軌化
34 24 齊王 Qí wáng Qi Wang; Cao Fang 鎮軍將軍齊王出鎮東城
35 23 nán south 都督揚南豫二州諸軍事
36 23 nán nan 都督揚南豫二州諸軍事
37 23 nán southern part 都督揚南豫二州諸軍事
38 23 nán southward 都督揚南豫二州諸軍事
39 21 zhōu a state; a province 都督揚南豫二州諸軍事
40 21 zhōu a unit of 2,500 households 都督揚南豫二州諸軍事
41 21 zhōu a prefecture 都督揚南豫二州諸軍事
42 21 zhōu a country 都督揚南豫二州諸軍事
43 21 zhōu an island 都督揚南豫二州諸軍事
44 21 zhōu Zhou 都督揚南豫二州諸軍事
45 21 zhōu autonomous prefecture 都督揚南豫二州諸軍事
46 21 zhōu a country 都督揚南豫二州諸軍事
47 16 zhèn town 鎮軍將軍齊王出鎮東城
48 16 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮軍將軍齊王出鎮東城
49 16 zhèn to pacify; to quell 鎮軍將軍齊王出鎮東城
50 16 zhèn market place 鎮軍將軍齊王出鎮東城
51 16 zhèn to cool down 鎮軍將軍齊王出鎮東城
52 16 zhèn to defend 鎮軍將軍齊王出鎮東城
53 16 zhèn most important 鎮軍將軍齊王出鎮東城
54 16 zhèn Saturn 鎮軍將軍齊王出鎮東城
55 16 zhèn to ward off evil 鎮軍將軍齊王出鎮東城
56 16 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尚書左僕射
57 16 尚書 shàngshū a high official 尚書左僕射
58 14 liú Liu 撫軍將軍劉秉為尚書令
59 14 liú an axe; a hatchet 撫軍將軍劉秉為尚書令
60 14 liú to massacre; to slaughter 撫軍將軍劉秉為尚書令
61 14 liú sparse; scattered 撫軍將軍劉秉為尚書令
62 14 chén to sink; to submerge 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
63 14 shěn juice 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
64 14 shěn liquid; water 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
65 14 shěn to leak; to pour 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
66 14 chén to perish 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
67 14 shěn Shen 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
68 14 chén laziness; sloth; laya 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
69 13 jìn to enter 進號車騎將軍
70 13 jìn to advance 進號車騎將軍
71 12 hào number 進號車騎將軍
72 12 háo to yell; to howl 進號車騎將軍
73 12 hào a name 進號車騎將軍
74 12 hào an art name; an alias; an alternative name 進號車騎將軍
75 12 hào a mark; a signal; a sign 進號車騎將軍
76 12 hào a size 進號車騎將軍
77 12 hào a date; a day of the month 進號車騎將軍
78 12 hào to make a mark 進號車騎將軍
79 12 hào to examine a pulse 進號車騎將軍
80 12 hào an order; a command 進號車騎將軍
81 12 hào a store; a shop; a busienss 進號車騎將軍
82 12 hào a kind; a type 進號車騎將軍
83 12 hào a horn; a trumpet 進號車騎將軍
84 12 hào a bugle call 進號車騎將軍
85 12 hào to beckon; to call 進號車騎將軍
86 12 hào to command; to order 進號車騎將軍
87 12 hào to assert 進號車騎將軍
88 12 hào to address 進號車騎將軍
89 12 háo to sob; to cry 進號車騎將軍
90 12 yǐng Ying 郢州刺史晉熙王燮為撫軍將軍
91 12 豫州 yùzhōu Yuzhou 以驃騎長史劉澄之為南豫州刺史
92 11 西 The West 征西大將軍
93 11 西 west 征西大將軍
94 11 西 Kangxi radical 146 征西大將軍
95 11 西 Spain 征西大將軍
96 11 西 foreign 征西大將軍
97 11 西 place of honor 征西大將軍
98 11 西 Central Asia 征西大將軍
99 11 西 Xi 征西大將軍
100 11 nián year 泰始五年七月癸丑生
101 11 nián New Year festival 泰始五年七月癸丑生
102 11 nián age 泰始五年七月癸丑生
103 11 nián life span; life expectancy 泰始五年七月癸丑生
104 11 nián an era; a period 泰始五年七月癸丑生
105 11 nián a date 泰始五年七月癸丑生
106 11 nián time; years 泰始五年七月癸丑生
107 11 nián harvest 泰始五年七月癸丑生
108 11 nián annual; every year 泰始五年七月癸丑生
109 11 太守 tài shǒu Governor 山陽太守于天寶
110 11 兗州 Yǎnzhōu Yanzhou 南兗州刺史齊王為司空
111 11 兗州 Yǎnzhōu Yanzhou 南兗州刺史齊王為司空
112 11 wén writing; text 魏餘文
113 11 wén Kangxi radical 67 魏餘文
114 11 wén Wen 魏餘文
115 11 wén lines or grain on an object 魏餘文
116 11 wén culture 魏餘文
117 11 wén refined writings 魏餘文
118 11 wén civil; non-military 魏餘文
119 11 wén to conceal a fault; gloss over 魏餘文
120 11 wén wen 魏餘文
121 11 wén ornamentation; adornment 魏餘文
122 11 wén to ornament; to adorn 魏餘文
123 11 wén beautiful 魏餘文
124 11 wén a text; a manuscript 魏餘文
125 11 wén a group responsible for ritual and music 魏餘文
126 11 wén the text of an imperial order 魏餘文
127 11 wén liberal arts 魏餘文
128 11 wén a rite; a ritual 魏餘文
129 11 wén a tattoo 魏餘文
130 11 wén a classifier for copper coins 魏餘文
131 11 zhōng middle 中領軍
132 11 zhōng medium; medium sized 中領軍
133 11 zhōng China 中領軍
134 11 zhòng to hit the mark 中領軍
135 11 zhōng midday 中領軍
136 11 zhōng inside 中領軍
137 11 zhōng during 中領軍
138 11 zhōng Zhong 中領軍
139 11 zhōng intermediary 中領軍
140 11 zhōng half 中領軍
141 11 zhòng to reach; to attain 中領軍
142 11 zhòng to suffer; to infect 中領軍
143 11 zhòng to obtain 中領軍
144 11 zhòng to pass an exam 中領軍
145 11 an official institution; a state bureau 開府儀同三司
146 11 a prefecture; a prefect 開府儀同三司
147 11 a respectful reference to a residence 開府儀同三司
148 11 a repository 開府儀同三司
149 11 a meeting place 開府儀同三司
150 11 the residence of a high-ranking official; a prefect 開府儀同三司
151 11 Fu 開府儀同三司
152 10 guó a country; a nation 倭國遣使獻方物
153 10 guó the capital of a state 倭國遣使獻方物
154 10 guó a feud; a vassal state 倭國遣使獻方物
155 10 guó a state; a kingdom 倭國遣使獻方物
156 10 guó a place; a land 倭國遣使獻方物
157 10 guó domestic; Chinese 倭國遣使獻方物
158 10 guó national 倭國遣使獻方物
159 10 guó top in the nation 倭國遣使獻方物
160 10 guó Guo 倭國遣使獻方物
161 10 shū book 中書令
162 10 shū document; manuscript 中書令
163 10 shū letter 中書令
164 10 Shū the Cannon of Documents 中書令
165 10 shū to write 中書令
166 10 shū writing 中書令
167 10 shū calligraphy; writing style 中書令
168 10 shū Shu 中書令
169 10 shū to record 中書令
170 10 èr two 元徽二年
171 10 èr Kangxi radical 7 元徽二年
172 10 èr second 元徽二年
173 10 èr twice; double; di- 元徽二年
174 10 èr more than one kind 元徽二年
175 10 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
176 10 chú to divide 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
177 10 chú to put in order 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
178 10 chú to appoint to an official position 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
179 10 chú door steps; stairs 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
180 10 chú to replace an official 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
181 10 chú to change; to replace 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
182 10 chú to renovate; to restore 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
183 10 chú division 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
184 10 大將軍 dàjiāngjūn General-in-Chief 又進號驃騎大將軍
185 10 大將軍 dàjiāngjūn generalissimo 又進號驃騎大將軍
186 10 wèi to guard; to protect; to defend 衞將軍
187 10 lìng to make; to cause to be; to lead 中書令
188 10 lìng to issue a command 中書令
189 10 lìng rules of behavior; customs 中書令
190 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 中書令
191 10 lìng a season 中書令
192 10 lìng respected; good reputation 中書令
193 10 lìng good 中書令
194 10 lìng pretentious 中書令
195 10 lìng a transcending state of existence 中書令
196 10 lìng a commander 中書令
197 10 lìng a commanding quality; an impressive character 中書令
198 10 lìng lyrics 中書令
199 10 lìng Ling 中書令
200 9 běn to be one's own 振維務本
201 9 běn origin; source; root; foundation; basis 振維務本
202 9 běn the roots of a plant 振維務本
203 9 běn capital 振維務本
204 9 běn main; central; primary 振維務本
205 9 běn according to 振維務本
206 9 běn a version; an edition 振維務本
207 9 běn a memorial [presented to the emperor] 振維務本
208 9 běn a book 振維務本
209 9 běn trunk of a tree 振維務本
210 9 běn to investigate the root of 振維務本
211 9 běn a manuscript for a play 振維務本
212 9 běn Ben 振維務本
213 9 jiā to add 加中軍將軍
214 9 jiā to increase 加中軍將軍
215 9 jiā to inflict [punishment] 加中軍將軍
216 9 jiā to append 加中軍將軍
217 9 jiā Jia 加中軍將軍
218 9 jiā to wear 加中軍將軍
219 9 jiā to be appointed [to a position]; to grant 加中軍將軍
220 9 jiā to pass 加中軍將軍
221 9 jiā to place above 加中軍將軍
222 9 jiā to implement; to apply 加中軍將軍
223 9 jiā to line up the disk and base of a divining board 加中軍將軍
224 9 jiā to say falsely 加中軍將軍
225 9 jiā addition 加中軍將軍
226 9 jiā Canada 加中軍將軍
227 9 tóng like; same; similar 開府儀同三司
228 9 tóng to be the same 開府儀同三司
229 9 tòng an alley; a lane 開府儀同三司
230 9 tóng to do something for somebody 開府儀同三司
231 9 tóng Tong 開府儀同三司
232 9 tóng to meet; to gather together; to join with 開府儀同三司
233 9 tóng to be unified 開府儀同三司
234 9 tóng to approve; to endorse 開府儀同三司
235 9 tóng peace; harmony 開府儀同三司
236 9 tóng an agreement 開府儀同三司
237 9 僕射 Pú Shè Supervisor; Chief Administrator 尚書左僕射
238 9 xīn new; fresh; modern 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
239 9 xīn xinjiang 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
240 9 xīn to renew; to refresh 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
241 9 xīn new people or things 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
242 9 xīn Xin 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
243 9 xīn Xin 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
244 9 zuò to do 輔政作相
245 9 zuò to act as; to serve as 輔政作相
246 9 zuò to start 輔政作相
247 9 zuò a writing; a work 輔政作相
248 9 zuò to dress as; to be disguised as 輔政作相
249 9 zuō to create; to make 輔政作相
250 9 zuō a workshop 輔政作相
251 9 zuō to write; to compose 輔政作相
252 9 zuò to rise 輔政作相
253 9 zuò to be aroused 輔政作相
254 9 zuò activity; action; undertaking 輔政作相
255 9 zuò to regard as 輔政作相
256 8 to record; to copy 錄尚書事
257 8 to hire; to employ 錄尚書事
258 8 to record sound 錄尚書事
259 8 a record; a register 錄尚書事
260 8 to register; to enroll 錄尚書事
261 8 to supervise; to direct 錄尚書事
262 8 a sequence; an order 錄尚書事
263 8 to determine a prison sentence 錄尚書事
264 8 apparatus 開府儀同三司
265 8 a rite; a ceremony 開府儀同三司
266 8 appearance; demeanor 開府儀同三司
267 8 a gift 開府儀同三司
268 8 a norm; a standard 開府儀同三司
269 8 to admire 開府儀同三司
270 8 embellishment 開府儀同三司
271 8 formal dress 開府儀同三司
272 8 an analogue; a match 開府儀同三司
273 8 to be inclined; to trend 開府儀同三司
274 8 to watch 開府儀同三司
275 8 to come 開府儀同三司
276 8 Yi 開府儀同三司
277 8 撫軍 fǔjūn Captain; Commander 仍拜撫軍將軍
278 8 to help; to assist 輔政作相
279 8 the side poles of a cart 輔政作相
280 8 cheeks 輔政作相
281 8 the territory surrounding a capital 輔政作相
282 8 Fu 輔政作相
283 8 chuán to transmit 猶傳緗帙
284 8 zhuàn a biography 猶傳緗帙
285 8 chuán to teach 猶傳緗帙
286 8 chuán to summon 猶傳緗帙
287 8 chuán to pass on to later generations 猶傳緗帙
288 8 chuán to spread; to propagate 猶傳緗帙
289 8 chuán to express 猶傳緗帙
290 8 chuán to conduct 猶傳緗帙
291 8 zhuàn a posthouse 猶傳緗帙
292 8 zhuàn a commentary 猶傳緗帙
293 8 jūn army; military 鎮軍將軍齊王出鎮東城
294 8 jūn soldiers; troops 鎮軍將軍齊王出鎮東城
295 8 jūn an organized collective 鎮軍將軍齊王出鎮東城
296 8 jūn to garrison; to stay an an encampment 鎮軍將軍齊王出鎮東城
297 8 jūn a garrison 鎮軍將軍齊王出鎮東城
298 8 jūn a front 鎮軍將軍齊王出鎮東城
299 8 jūn penal miltary service 鎮軍將軍齊王出鎮東城
300 8 jūn to organize troops 鎮軍將軍齊王出鎮東城
301 8 司空 sīkōng Minster of Land and Water 南兗州刺史齊王為司空
302 8 司空 Sīkōng Sikong 南兗州刺史齊王為司空
303 8 zhēng to prove; to confirm 征西大將軍
304 8 zhēng to march; to travel on a long journey 征西大將軍
305 8 zhēng to draft; to call up; to recruit; to summon 征西大將軍
306 8 zhēng to request [documents]; to solicit [contributions] 征西大將軍
307 8 zhēng to go on a punitive expedition; to go on a military campaign; to conquer 征西大將軍
308 8 zhēng to levy [taxes] 征西大將軍
309 8 zhēng call to arms 征西大將軍
310 8 zhēng evidence 征西大將軍
311 8 zhēng an omen 征西大將軍
312 8 zhēng to inquire; to seek after 征西大將軍
313 8 zhēng Zheng 征西大將軍
314 8 zhēng to take 征西大將軍
315 8 zhēng tax 征西大將軍
316 8 zhǐ note in Chinese musical scale 征西大將軍
317 8 zhēng to examine; to interrogate 征西大將軍
318 8 zhēng to approve 征西大將軍
319 8 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州大水
320 8 to ride an animal or bicycle 又進號驃騎大將軍
321 8 to straddle 又進號驃騎大將軍
322 8 a mounted soldier 又進號驃騎大將軍
323 8 a mount; a horse with a saddle 又進號驃騎大將軍
324 8 gōng public; common; state-owned 錄公齊王入守朝堂
325 8 gōng official 錄公齊王入守朝堂
326 8 gōng male 錄公齊王入守朝堂
327 8 gōng duke; lord 錄公齊王入守朝堂
328 8 gōng fair; equitable 錄公齊王入守朝堂
329 8 gōng Mr.; mister 錄公齊王入守朝堂
330 8 gōng father-in-law 錄公齊王入守朝堂
331 8 gōng form of address; your honor 錄公齊王入守朝堂
332 8 gōng accepted; mutual 錄公齊王入守朝堂
333 8 gōng metric 錄公齊王入守朝堂
334 8 gōng to release to the public 錄公齊王入守朝堂
335 8 gōng the common good 錄公齊王入守朝堂
336 8 gōng to divide equally 錄公齊王入守朝堂
337 8 gōng Gong 錄公齊王入守朝堂
338 8 zhāng Zhang 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
339 8 zhāng to open; to draw [a bow] 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
340 8 zhāng idea; thought 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
341 8 zhāng to fix strings 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
342 8 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
343 8 zhāng to boast; to exaggerate 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
344 8 zhāng to expand; to magnify 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
345 8 zhāng to display; to exhibit; to publish 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
346 8 zhāng to catch animals with a net 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
347 8 zhāng to spy on; to look 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
348 8 zhāng large 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
349 8 zhàng swollen 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
350 8 zhāng Zhang [constellation] 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
351 8 zhāng to open a new business 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
352 8 zhāng to fear 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
353 7 zuǒ left 尚書左僕射
354 7 zuǒ unorthodox; improper 尚書左僕射
355 7 zuǒ east 尚書左僕射
356 7 zuǒ to bring 尚書左僕射
357 7 zuǒ to violate; to be contrary to 尚書左僕射
358 7 zuǒ Zuo 尚書左僕射
359 7 zuǒ extreme 尚書左僕射
360 7 司徒 sītú Situ 司徒袁粲鎮石頭
361 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 司徒袁粲鎮石頭
362 7 領軍 lǐngjūn to lead troups; (fig.) to lead; leading 中領軍
363 7 江州 jiāngzhōu Jiangzhou 以江州刺史邵陵王友為安南將軍
364 7 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 以江州刺史邵陵王友為安南將軍
365 7 bìng to combine; to amalgamate 並伏誅
366 7 bìng to combine 並伏誅
367 7 bìng to resemble; to be like 並伏誅
368 7 bìng to stand side-by-side 並伏誅
369 7 bīng Taiyuan 並伏誅
370 7 bìng equally; both; together 並伏誅
371 7 huáng yellow 右衞將軍黃回為平西將軍
372 7 huáng Huang 右衞將軍黃回為平西將軍
373 7 huáng the empror 右衞將軍黃回為平西將軍
374 7 huáng Kangxi radical 201 右衞將軍黃回為平西將軍
375 7 huáng Yellow River 右衞將軍黃回為平西將軍
376 7 huáng a yellow colored animal product 右衞將軍黃回為平西將軍
377 7 huáng pornographic 右衞將軍黃回為平西將軍
378 7 huáng pornography 右衞將軍黃回為平西將軍
379 7 huáng to fizzle out 右衞將軍黃回為平西將軍
380 7 huáng spoiled 右衞將軍黃回為平西將軍
381 7 揚州 Yángzhōu Yangzhou 為揚州刺史
382 7 jùn a commandery; a prefecture 吳郡太守劉遐據郡反
383 7 jùn Jun 吳郡太守劉遐據郡反
384 7 袁粲 yuán càn Yuan Can 司徒袁粲鎮石頭
385 7 yōu distant; far 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
386 7 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
387 7 伏誅 fúzhū to punish by execution 並伏誅
388 7 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
389 7 kāi to open 開府儀同三司
390 7 kāi Kai 開府儀同三司
391 7 kāi to hold an event 開府儀同三司
392 7 kāi to drive; to operate 開府儀同三司
393 7 kāi to boil 開府儀同三司
394 7 kāi to melt 開府儀同三司
395 7 kāi to come loose; to break open 開府儀同三司
396 7 kāi to depart; to move 開府儀同三司
397 7 kāi to write 開府儀同三司
398 7 kāi to issue 開府儀同三司
399 7 kāi to lift restrictions 開府儀同三司
400 7 kāi indicates expansion or continuation of a process 開府儀同三司
401 7 kāi to switch on 開府儀同三司
402 7 kāi to run; to set up 開府儀同三司
403 7 kāi to fire 開府儀同三司
404 7 kāi to eat 開府儀同三司
405 7 kāi to clear 開府儀同三司
406 7 kāi to divide 開府儀同三司
407 7 kāi a division of standard size paper 開府儀同三司
408 7 kāi to develop land; to reclaim land 開府儀同三司
409 7 kāi to reveal; to display 開府儀同三司
410 7 kāi to inspire 開府儀同三司
411 7 yòu right; right-hand 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
412 7 yòu to help; to assist 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
413 7 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
414 7 yòu to bless and protect 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
415 7 yòu an official building 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
416 7 yòu the west 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
417 7 yòu right wing; conservative 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
418 7 yòu super 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
419 7 yòu right 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
420 6 有罪 yǒuzuì guilty 新吳縣子秦立有罪
421 6 shì matter; thing; item 都督揚南豫二州諸軍事
422 6 shì to serve 都督揚南豫二州諸軍事
423 6 shì a government post 都督揚南豫二州諸軍事
424 6 shì duty; post; work 都督揚南豫二州諸軍事
425 6 shì occupation 都督揚南豫二州諸軍事
426 6 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 都督揚南豫二州諸軍事
427 6 shì an accident 都督揚南豫二州諸軍事
428 6 shì to attend 都督揚南豫二州諸軍事
429 6 shì an allusion 都督揚南豫二州諸軍事
430 6 shì a condition; a state; a situation 都督揚南豫二州諸軍事
431 6 shì to engage in 都督揚南豫二州諸軍事
432 6 shì to enslave 都督揚南豫二州諸軍事
433 6 shì to pursue 都督揚南豫二州諸軍事
434 6 shì to administer 都督揚南豫二州諸軍事
435 6 shì to appoint 都督揚南豫二州諸軍事
436 6 to occupy 司徒袁粲據石頭反
437 6 to grasp; to seize 司徒袁粲據石頭反
438 6 to rely on; to depend on 司徒袁粲據石頭反
439 6 proof; evidence 司徒袁粲據石頭反
440 6 Ju 司徒袁粲據石頭反
441 6 tangible 司徒袁粲據石頭反
442 6 to be next to; to be beside 司徒袁粲據石頭反
443 6 to quote; to cite 司徒袁粲據石頭反
444 6 長史 zhǎngshǐ Imperial Commissioner; Zhangshi 以驃騎長史劉澄之為南豫州刺史
445 6 xíng to walk 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
446 6 xíng capable; competent 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
447 6 háng profession 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
448 6 xíng Kangxi radical 144 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
449 6 xíng to travel 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
450 6 xìng actions; conduct 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
451 6 xíng to do; to act; to practice 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
452 6 xíng all right; OK; okay 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
453 6 háng horizontal line 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
454 6 héng virtuous deeds 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
455 6 hàng a line of trees 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
456 6 hàng bold; steadfast 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
457 6 xíng to move 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
458 6 xíng to put into effect; to implement 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
459 6 xíng travel 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
460 6 xíng to circulate 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
461 6 xíng running script; running script 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
462 6 xíng temporary 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
463 6 háng rank; order 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
464 6 háng a business; a shop 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
465 6 xíng to depart; to leave 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
466 6 xíng to experience 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
467 6 xíng path; way 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
468 6 xíng xing; ballad 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
469 6 xíng Xing 員外散騎侍郎胡羨生行越州刺史
470 6 líng mound; hill; mountain 廬陵王暠薨
471 6 líng tomb 廬陵王暠薨
472 6 líng to climb; to ascend 廬陵王暠薨
473 6 líng to graze; to skim 廬陵王暠薨
474 6 líng to traverse 廬陵王暠薨
475 6 líng encroach on 廬陵王暠薨
476 6 líng to bully; to insult 廬陵王暠薨
477 6 líng severe; strict 廬陵王暠薨
478 6 líng to decline 廬陵王暠薨
479 6 líng to sharpen 廬陵王暠薨
480 6 líng Ling 廬陵王暠薨
481 6 letter; symbol; character 字仲謀
482 6 Zi 字仲謀
483 6 to love 字仲謀
484 6 to teach; to educate 字仲謀
485 6 to be allowed to marry 字仲謀
486 6 courtesy name; style name; scholarly or literary name 字仲謀
487 6 diction; wording 字仲謀
488 6 handwriting 字仲謀
489 6 calligraphy; a work of calligraphy 字仲謀
490 6 a written pledge; a letter; a contract 字仲謀
491 6 a font; a calligraphic style 字仲謀
492 6 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 字仲謀
493 6 荊州 jīngzhōu Jingzhou; Ching-chou 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
494 6 荊州 Jīngzhōu Jingzhou; Ching-chou 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
495 6 世子 shìzǐ crown prince; heir of a noble house 新除左衞將軍齊王世子奉新除撫軍將軍
496 6 zhǎn to cut; to chop; to sever 斬粲於城內
497 6 zhǎn to behead 斬粲於城內
498 6 zhǎn to interupt 斬粲於城內
499 6 zhǎn a kind of morning garment 斬粲於城內
500 6 太傅 Tàifù Grand Tutor; Grand Mentor 太傅

Frequencies of all Words

Top 746

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 77 刺史 cìshǐ Regional Inspector 為揚州刺史
2 70 將軍 jiāngjūn a general 仍拜撫軍將軍
3 70 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 仍拜撫軍將軍
4 65 wèi for; to 為揚州刺史
5 65 wèi because of 為揚州刺史
6 65 wéi to act as; to serve 為揚州刺史
7 65 wéi to change into; to become 為揚州刺史
8 65 wéi to be; is 為揚州刺史
9 65 wéi to do 為揚州刺史
10 65 wèi for 為揚州刺史
11 65 wèi because of; for; to 為揚州刺史
12 65 wèi to 為揚州刺史
13 65 wéi in a passive construction 為揚州刺史
14 65 wéi forming a rehetorical question 為揚州刺史
15 65 wéi forming an adverb 為揚州刺史
16 65 wéi to add emphasis 為揚州刺史
17 65 wèi to support; to help 為揚州刺史
18 65 wéi to govern 為揚州刺史
19 38 zhī him; her; them; that 而丹雘之飾
20 38 zhī used between a modifier and a word to form a word group 而丹雘之飾
21 38 zhī to go 而丹雘之飾
22 38 zhī this; that 而丹雘之飾
23 38 zhī genetive marker 而丹雘之飾
24 38 zhī it 而丹雘之飾
25 38 zhī in 而丹雘之飾
26 38 zhī all 而丹雘之飾
27 38 zhī and 而丹雘之飾
28 38 zhī however 而丹雘之飾
29 38 zhī if 而丹雘之飾
30 38 zhī then 而丹雘之飾
31 38 zhī to arrive; to go 而丹雘之飾
32 38 zhī is 而丹雘之飾
33 38 zhī to use 而丹雘之飾
34 38 zhī Zhi 而丹雘之飾
35 35 wáng Wang 奉迎王入居朝堂
36 35 wáng a king 奉迎王入居朝堂
37 35 wáng Kangxi radical 96 奉迎王入居朝堂
38 35 wàng to be king; to rule 奉迎王入居朝堂
39 35 wáng a prince; a duke 奉迎王入居朝堂
40 35 wáng grand; great 奉迎王入居朝堂
41 35 wáng to treat with the ceremony due to a king 奉迎王入居朝堂
42 35 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 奉迎王入居朝堂
43 35 wáng the head of a group or gang 奉迎王入居朝堂
44 35 wáng the biggest or best of a group 奉迎王入居朝堂
45 26 so as to; in order to 故以檢奢軌化
46 26 to use; to regard as 故以檢奢軌化
47 26 to use; to grasp 故以檢奢軌化
48 26 according to 故以檢奢軌化
49 26 because of 故以檢奢軌化
50 26 on a certain date 故以檢奢軌化
51 26 and; as well as 故以檢奢軌化
52 26 to rely on 故以檢奢軌化
53 26 to regard 故以檢奢軌化
54 26 to be able to 故以檢奢軌化
55 26 to order; to command 故以檢奢軌化
56 26 further; moreover 故以檢奢軌化
57 26 used after a verb 故以檢奢軌化
58 26 very 故以檢奢軌化
59 26 already 故以檢奢軌化
60 26 increasingly 故以檢奢軌化
61 26 a reason; a cause 故以檢奢軌化
62 26 Israel 故以檢奢軌化
63 26 Yi 故以檢奢軌化
64 24 齊王 Qí wáng Qi Wang; Cao Fang 鎮軍將軍齊王出鎮東城
65 23 nán south 都督揚南豫二州諸軍事
66 23 nán nan 都督揚南豫二州諸軍事
67 23 nán southern part 都督揚南豫二州諸軍事
68 23 nán southward 都督揚南豫二州諸軍事
69 21 zhōu a state; a province 都督揚南豫二州諸軍事
70 21 zhōu a unit of 2,500 households 都督揚南豫二州諸軍事
71 21 zhōu a prefecture 都督揚南豫二州諸軍事
72 21 zhōu a country 都督揚南豫二州諸軍事
73 21 zhōu an island 都督揚南豫二州諸軍事
74 21 zhōu Zhou 都督揚南豫二州諸軍事
75 21 zhōu autonomous prefecture 都督揚南豫二州諸軍事
76 21 zhōu a country 都督揚南豫二州諸軍事
77 16 zhèn town 鎮軍將軍齊王出鎮東城
78 16 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮軍將軍齊王出鎮東城
79 16 zhèn to pacify; to quell 鎮軍將軍齊王出鎮東城
80 16 zhèn market place 鎮軍將軍齊王出鎮東城
81 16 zhèn to cool down 鎮軍將軍齊王出鎮東城
82 16 zhèn completely; fully 鎮軍將軍齊王出鎮東城
83 16 zhèn to defend 鎮軍將軍齊王出鎮東城
84 16 zhèn most important 鎮軍將軍齊王出鎮東城
85 16 zhèn Saturn 鎮軍將軍齊王出鎮東城
86 16 zhèn regularly 鎮軍將軍齊王出鎮東城
87 16 zhèn to ward off evil 鎮軍將軍齊王出鎮東城
88 16 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尚書左僕射
89 16 尚書 shàngshū a high official 尚書左僕射
90 14 liú Liu 撫軍將軍劉秉為尚書令
91 14 liú an axe; a hatchet 撫軍將軍劉秉為尚書令
92 14 liú to massacre; to slaughter 撫軍將軍劉秉為尚書令
93 14 liú sparse; scattered 撫軍將軍劉秉為尚書令
94 14 chén to sink; to submerge 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
95 14 shěn juice 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
96 14 shěn liquid; water 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
97 14 shěn to leak; to pour 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
98 14 chén to perish 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
99 14 shěn Shen 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
100 14 chén very 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
101 14 chén laziness; sloth; laya 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
102 13 jìn to enter 進號車騎將軍
103 13 jìn to advance 進號車騎將軍
104 12 hào number 進號車騎將軍
105 12 hào a unit 進號車騎將軍
106 12 háo to yell; to howl 進號車騎將軍
107 12 hào a name 進號車騎將軍
108 12 hào an art name; an alias; an alternative name 進號車騎將軍
109 12 hào a mark; a signal; a sign 進號車騎將軍
110 12 hào a size 進號車騎將軍
111 12 hào a date; a day of the month 進號車騎將軍
112 12 hào to make a mark 進號車騎將軍
113 12 hào to examine a pulse 進號車騎將軍
114 12 hào an order; a command 進號車騎將軍
115 12 hào a store; a shop; a busienss 進號車騎將軍
116 12 hào a kind; a type 進號車騎將軍
117 12 hào a unit 進號車騎將軍
118 12 hào a horn; a trumpet 進號車騎將軍
119 12 hào a bugle call 進號車騎將軍
120 12 hào to beckon; to call 進號車騎將軍
121 12 hào to command; to order 進號車騎將軍
122 12 hào to assert 進號車騎將軍
123 12 hào to address 進號車騎將軍
124 12 háo to sob; to cry 進號車騎將軍
125 12 yǐng Ying 郢州刺史晉熙王燮為撫軍將軍
126 12 豫州 yùzhōu Yuzhou 以驃騎長史劉澄之為南豫州刺史
127 11 西 The West 征西大將軍
128 11 西 west 征西大將軍
129 11 西 Kangxi radical 146 征西大將軍
130 11 西 Spain 征西大將軍
131 11 西 foreign 征西大將軍
132 11 西 place of honor 征西大將軍
133 11 西 Central Asia 征西大將軍
134 11 西 Xi 征西大將軍
135 11 nián year 泰始五年七月癸丑生
136 11 nián New Year festival 泰始五年七月癸丑生
137 11 nián age 泰始五年七月癸丑生
138 11 nián life span; life expectancy 泰始五年七月癸丑生
139 11 nián an era; a period 泰始五年七月癸丑生
140 11 nián a date 泰始五年七月癸丑生
141 11 nián time; years 泰始五年七月癸丑生
142 11 nián harvest 泰始五年七月癸丑生
143 11 nián annual; every year 泰始五年七月癸丑生
144 11 太守 tài shǒu Governor 山陽太守于天寶
145 11 兗州 Yǎnzhōu Yanzhou 南兗州刺史齊王為司空
146 11 兗州 Yǎnzhōu Yanzhou 南兗州刺史齊王為司空
147 11 wén writing; text 魏餘文
148 11 wén Kangxi radical 67 魏餘文
149 11 wén Wen 魏餘文
150 11 wén lines or grain on an object 魏餘文
151 11 wén culture 魏餘文
152 11 wén refined writings 魏餘文
153 11 wén civil; non-military 魏餘文
154 11 wén to conceal a fault; gloss over 魏餘文
155 11 wén wen 魏餘文
156 11 wén ornamentation; adornment 魏餘文
157 11 wén to ornament; to adorn 魏餘文
158 11 wén beautiful 魏餘文
159 11 wén a text; a manuscript 魏餘文
160 11 wén a group responsible for ritual and music 魏餘文
161 11 wén the text of an imperial order 魏餘文
162 11 wén liberal arts 魏餘文
163 11 wén a rite; a ritual 魏餘文
164 11 wén a tattoo 魏餘文
165 11 wén a classifier for copper coins 魏餘文
166 11 zhōng middle 中領軍
167 11 zhōng medium; medium sized 中領軍
168 11 zhōng China 中領軍
169 11 zhòng to hit the mark 中領軍
170 11 zhōng in; amongst 中領軍
171 11 zhōng midday 中領軍
172 11 zhōng inside 中領軍
173 11 zhōng during 中領軍
174 11 zhōng Zhong 中領軍
175 11 zhōng intermediary 中領軍
176 11 zhōng half 中領軍
177 11 zhōng just right; suitably 中領軍
178 11 zhōng while 中領軍
179 11 zhòng to reach; to attain 中領軍
180 11 zhòng to suffer; to infect 中領軍
181 11 zhòng to obtain 中領軍
182 11 zhòng to pass an exam 中領軍
183 11 an official institution; a state bureau 開府儀同三司
184 11 a prefecture; a prefect 開府儀同三司
185 11 a respectful reference to a residence 開府儀同三司
186 11 a repository 開府儀同三司
187 11 a meeting place 開府儀同三司
188 11 the residence of a high-ranking official; a prefect 開府儀同三司
189 11 Fu 開府儀同三司
190 10 guó a country; a nation 倭國遣使獻方物
191 10 guó the capital of a state 倭國遣使獻方物
192 10 guó a feud; a vassal state 倭國遣使獻方物
193 10 guó a state; a kingdom 倭國遣使獻方物
194 10 guó a place; a land 倭國遣使獻方物
195 10 guó domestic; Chinese 倭國遣使獻方物
196 10 guó national 倭國遣使獻方物
197 10 guó top in the nation 倭國遣使獻方物
198 10 guó Guo 倭國遣使獻方物
199 10 shū book 中書令
200 10 shū document; manuscript 中書令
201 10 shū letter 中書令
202 10 Shū the Cannon of Documents 中書令
203 10 shū to write 中書令
204 10 shū writing 中書令
205 10 shū calligraphy; writing style 中書令
206 10 shū Shu 中書令
207 10 shū to record 中書令
208 10 èr two 元徽二年
209 10 èr Kangxi radical 7 元徽二年
210 10 èr second 元徽二年
211 10 èr twice; double; di- 元徽二年
212 10 èr another; the other 元徽二年
213 10 èr more than one kind 元徽二年
214 10 chú except; besides 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
215 10 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
216 10 chú to divide 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
217 10 chú to put in order 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
218 10 chú to appoint to an official position 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
219 10 chú door steps; stairs 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
220 10 chú to replace an official 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
221 10 chú to change; to replace 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
222 10 chú to renovate; to restore 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
223 10 chú division 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
224 10 大將軍 dàjiāngjūn General-in-Chief 又進號驃騎大將軍
225 10 大將軍 dàjiāngjūn generalissimo 又進號驃騎大將軍
226 10 wèi to guard; to protect; to defend 衞將軍
227 10 lìng to make; to cause to be; to lead 中書令
228 10 lìng to issue a command 中書令
229 10 lìng rules of behavior; customs 中書令
230 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 中書令
231 10 lìng a season 中書令
232 10 lìng respected; good reputation 中書令
233 10 lìng good 中書令
234 10 lìng pretentious 中書令
235 10 lìng a transcending state of existence 中書令
236 10 lìng a commander 中書令
237 10 lìng a commanding quality; an impressive character 中書令
238 10 lìng lyrics 中書令
239 10 lìng Ling 中書令
240 9 běn measure word for books 振維務本
241 9 běn this (city, week, etc) 振維務本
242 9 běn originally; formerly 振維務本
243 9 běn to be one's own 振維務本
244 9 běn origin; source; root; foundation; basis 振維務本
245 9 běn the roots of a plant 振維務本
246 9 běn self 振維務本
247 9 běn measure word for flowering plants 振維務本
248 9 běn capital 振維務本
249 9 běn main; central; primary 振維務本
250 9 běn according to 振維務本
251 9 běn a version; an edition 振維務本
252 9 běn a memorial [presented to the emperor] 振維務本
253 9 běn a book 振維務本
254 9 běn trunk of a tree 振維務本
255 9 běn to investigate the root of 振維務本
256 9 běn a manuscript for a play 振維務本
257 9 běn Ben 振維務本
258 9 jiā to add 加中軍將軍
259 9 jiā to increase 加中軍將軍
260 9 jiā to inflict [punishment] 加中軍將軍
261 9 jiā to append 加中軍將軍
262 9 jiā Jia 加中軍將軍
263 9 jiā to wear 加中軍將軍
264 9 jiā to be appointed [to a position]; to grant 加中軍將軍
265 9 jiā to pass 加中軍將軍
266 9 jiā to place above 加中軍將軍
267 9 jiā to implement; to apply 加中軍將軍
268 9 jiā to line up the disk and base of a divining board 加中軍將軍
269 9 jiā to say falsely 加中軍將軍
270 9 jiā addition 加中軍將軍
271 9 jiā Canada 加中軍將軍
272 9 tóng like; same; similar 開府儀同三司
273 9 tóng simultaneously; coincide 開府儀同三司
274 9 tóng together 開府儀同三司
275 9 tóng together 開府儀同三司
276 9 tóng to be the same 開府儀同三司
277 9 tòng an alley; a lane 開府儀同三司
278 9 tóng same- 開府儀同三司
279 9 tóng to do something for somebody 開府儀同三司
280 9 tóng Tong 開府儀同三司
281 9 tóng to meet; to gather together; to join with 開府儀同三司
282 9 tóng to be unified 開府儀同三司
283 9 tóng to approve; to endorse 開府儀同三司
284 9 tóng peace; harmony 開府儀同三司
285 9 tóng an agreement 開府儀同三司
286 9 僕射 Pú Shè Supervisor; Chief Administrator 尚書左僕射
287 9 xīn new; fresh; modern 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
288 9 xīn xinjiang 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
289 9 xīn to renew; to refresh 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
290 9 xīn recently 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
291 9 xīn new people or things 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
292 9 xīn Xin 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
293 9 xīn Xin 新除郢州刺史南陽王翽為湘州刺史
294 9 zuò to do 輔政作相
295 9 zuò to act as; to serve as 輔政作相
296 9 zuò to start 輔政作相
297 9 zuò a writing; a work 輔政作相
298 9 zuò to dress as; to be disguised as 輔政作相
299 9 zuō to create; to make 輔政作相
300 9 zuō a workshop 輔政作相
301 9 zuō to write; to compose 輔政作相
302 9 zuò to rise 輔政作相
303 9 zuò to be aroused 輔政作相
304 9 zuò activity; action; undertaking 輔政作相
305 9 zuò to regard as 輔政作相
306 8 to record; to copy 錄尚書事
307 8 to hire; to employ 錄尚書事
308 8 to record sound 錄尚書事
309 8 a record; a register 錄尚書事
310 8 to register; to enroll 錄尚書事
311 8 to supervise; to direct 錄尚書事
312 8 a sequence; an order 錄尚書事
313 8 to determine a prison sentence 錄尚書事
314 8 apparatus 開府儀同三司
315 8 a rite; a ceremony 開府儀同三司
316 8 appearance; demeanor 開府儀同三司
317 8 a gift 開府儀同三司
318 8 a norm; a standard 開府儀同三司
319 8 to admire 開府儀同三司
320 8 embellishment 開府儀同三司
321 8 formal dress 開府儀同三司
322 8 an analogue; a match 開府儀同三司
323 8 to be inclined; to trend 開府儀同三司
324 8 to watch 開府儀同三司
325 8 to come 開府儀同三司
326 8 Yi 開府儀同三司
327 8 撫軍 fǔjūn Captain; Commander 仍拜撫軍將軍
328 8 to help; to assist 輔政作相
329 8 the side poles of a cart 輔政作相
330 8 cheeks 輔政作相
331 8 the territory surrounding a capital 輔政作相
332 8 Fu 輔政作相
333 8 chuán to transmit 猶傳緗帙
334 8 zhuàn a biography 猶傳緗帙
335 8 chuán to teach 猶傳緗帙
336 8 chuán to summon 猶傳緗帙
337 8 chuán to pass on to later generations 猶傳緗帙
338 8 chuán to spread; to propagate 猶傳緗帙
339 8 chuán to express 猶傳緗帙
340 8 chuán to conduct 猶傳緗帙
341 8 zhuàn a posthouse 猶傳緗帙
342 8 zhuàn a commentary 猶傳緗帙
343 8 jūn army; military 鎮軍將軍齊王出鎮東城
344 8 jūn soldiers; troops 鎮軍將軍齊王出鎮東城
345 8 jūn an organized collective 鎮軍將軍齊王出鎮東城
346 8 jūn to garrison; to stay an an encampment 鎮軍將軍齊王出鎮東城
347 8 jūn a garrison 鎮軍將軍齊王出鎮東城
348 8 jūn a front 鎮軍將軍齊王出鎮東城
349 8 jūn penal miltary service 鎮軍將軍齊王出鎮東城
350 8 jūn to organize troops 鎮軍將軍齊王出鎮東城
351 8 司空 sīkōng Minster of Land and Water 南兗州刺史齊王為司空
352 8 司空 Sīkōng Sikong 南兗州刺史齊王為司空
353 8 zhēng to prove; to confirm 征西大將軍
354 8 zhēng to march; to travel on a long journey 征西大將軍
355 8 zhēng to draft; to call up; to recruit; to summon 征西大將軍
356 8 zhēng to request [documents]; to solicit [contributions] 征西大將軍
357 8 zhēng to go on a punitive expedition; to go on a military campaign; to conquer 征西大將軍
358 8 zhēng to levy [taxes] 征西大將軍
359 8 zhēng call to arms 征西大將軍
360 8 zhēng evidence 征西大將軍
361 8 zhēng an omen 征西大將軍
362 8 zhēng to inquire; to seek after 征西大將軍
363 8 zhēng Zheng 征西大將軍
364 8 zhēng to take 征西大將軍
365 8 zhēng tax 征西大將軍
366 8 zhǐ note in Chinese musical scale 征西大將軍
367 8 zhēng to examine; to interrogate 征西大將軍
368 8 zhēng to approve 征西大將軍
369 8 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州大水
370 8 to ride an animal or bicycle 又進號驃騎大將軍
371 8 to straddle 又進號驃騎大將軍
372 8 a mounted soldier 又進號驃騎大將軍
373 8 a mount; a horse with a saddle 又進號驃騎大將軍
374 8 a unit used to count pairs of people and horses 又進號驃騎大將軍
375 8 gōng public; common; state-owned 錄公齊王入守朝堂
376 8 gōng official 錄公齊王入守朝堂
377 8 gōng male 錄公齊王入守朝堂
378 8 gōng duke; lord 錄公齊王入守朝堂
379 8 gōng fair; equitable 錄公齊王入守朝堂
380 8 gōng Mr.; mister 錄公齊王入守朝堂
381 8 gōng father-in-law 錄公齊王入守朝堂
382 8 gōng form of address; your honor 錄公齊王入守朝堂
383 8 gōng accepted; mutual 錄公齊王入守朝堂
384 8 gōng metric 錄公齊王入守朝堂
385 8 gōng to release to the public 錄公齊王入守朝堂
386 8 gōng the common good 錄公齊王入守朝堂
387 8 gōng to divide equally 錄公齊王入守朝堂
388 8 gōng Gong 錄公齊王入守朝堂
389 8 gōng publicly; openly 錄公齊王入守朝堂
390 8 gōng publicly operated; state run 錄公齊王入守朝堂
391 8 zhāng a sheet; a leaf 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
392 8 zhāng Zhang 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
393 8 zhāng to open; to draw [a bow] 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
394 8 zhāng idea; thought 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
395 8 zhāng to fix strings 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
396 8 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
397 8 zhāng to boast; to exaggerate 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
398 8 zhāng to expand; to magnify 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
399 8 zhāng to display; to exhibit; to publish 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
400 8 zhāng to catch animals with a net 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
401 8 zhāng to spy on; to look 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
402 8 zhāng large 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
403 8 zhàng swollen 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
404 8 zhāng Zhang [constellation] 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
405 8 zhāng to open a new business 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
406 8 zhāng to fear 雍州刺史張敬兒進號鎮軍將軍
407 7 zuǒ left 尚書左僕射
408 7 zuǒ unorthodox; improper 尚書左僕射
409 7 zuǒ east 尚書左僕射
410 7 zuǒ to bring 尚書左僕射
411 7 zuǒ to violate; to be contrary to 尚書左僕射
412 7 zuǒ Zuo 尚書左僕射
413 7 zuǒ extreme 尚書左僕射
414 7 司徒 sītú Situ 司徒袁粲鎮石頭
415 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 司徒袁粲鎮石頭
416 7 領軍 lǐngjūn to lead troups; (fig.) to lead; leading 中領軍
417 7 江州 jiāngzhōu Jiangzhou 以江州刺史邵陵王友為安南將軍
418 7 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 以江州刺史邵陵王友為安南將軍
419 7 bìng and; furthermore; also 並伏誅
420 7 bìng completely; entirely 並伏誅
421 7 bìng to combine; to amalgamate 並伏誅
422 7 bìng to combine 並伏誅
423 7 bìng to resemble; to be like 並伏誅
424 7 bìng both; equally 並伏誅
425 7 bìng both; side-by-side; equally 並伏誅
426 7 bìng completely; entirely 並伏誅
427 7 bìng to stand side-by-side 並伏誅
428 7 bìng definitely; absolutely; actually 並伏誅
429 7 bīng Taiyuan 並伏誅
430 7 bìng equally; both; together 並伏誅
431 7 huáng yellow 右衞將軍黃回為平西將軍
432 7 huáng Huang 右衞將軍黃回為平西將軍
433 7 huáng the empror 右衞將軍黃回為平西將軍
434 7 huáng Kangxi radical 201 右衞將軍黃回為平西將軍
435 7 huáng Yellow River 右衞將軍黃回為平西將軍
436 7 huáng a yellow colored animal product 右衞將軍黃回為平西將軍
437 7 huáng pornographic 右衞將軍黃回為平西將軍
438 7 huáng pornography 右衞將軍黃回為平西將軍
439 7 huáng to fizzle out 右衞將軍黃回為平西將軍
440 7 huáng spoiled 右衞將軍黃回為平西將軍
441 7 揚州 Yángzhōu Yangzhou 為揚州刺史
442 7 jùn a commandery; a prefecture 吳郡太守劉遐據郡反
443 7 jùn Jun 吳郡太守劉遐據郡反
444 7 袁粲 yuán càn Yuan Can 司徒袁粲鎮石頭
445 7 yǒu is; are; to exist 凡十有四條
446 7 yǒu to have; to possess 凡十有四條
447 7 yǒu indicates an estimate 凡十有四條
448 7 yǒu indicates a large quantity 凡十有四條
449 7 yǒu indicates an affirmative response 凡十有四條
450 7 yǒu a certain; used before a person, time, or place 凡十有四條
451 7 yǒu used to compare two things 凡十有四條
452 7 yǒu used in a polite formula before certain verbs 凡十有四條
453 7 yǒu used before the names of dynasties 凡十有四條
454 7 yǒu a certain thing; what exists 凡十有四條
455 7 yǒu multiple of ten and ... 凡十有四條
456 7 yǒu abundant 凡十有四條
457 7 yǒu purposeful 凡十有四條
458 7 yǒu You 凡十有四條
459 7 yōu distant; far 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
460 7 yōu a adverbial prefix 荊州刺史沈攸之進號車騎大將軍
461 7 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
462 7 伏誅 fúzhū to punish by execution 並伏誅
463 7 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
464 7 kāi to open 開府儀同三司
465 7 kāi Kai 開府儀同三司
466 7 kāi to hold an event 開府儀同三司
467 7 kāi to drive; to operate 開府儀同三司
468 7 kāi to boil 開府儀同三司
469 7 kāi to melt 開府儀同三司
470 7 kāi to come loose; to break open 開府儀同三司
471 7 kāi to depart; to move 開府儀同三司
472 7 kāi to write 開府儀同三司
473 7 kāi to issue 開府儀同三司
474 7 kāi to lift restrictions 開府儀同三司
475 7 kāi indicates expansion or continuation of a process 開府儀同三司
476 7 kāi to switch on 開府儀同三司
477 7 kāi to run; to set up 開府儀同三司
478 7 kāi to fire 開府儀同三司
479 7 kāi to eat 開府儀同三司
480 7 kāi to clear 開府儀同三司
481 7 kāi to divide 開府儀同三司
482 7 kāi a division of standard size paper 開府儀同三司
483 7 kāi carat 開府儀同三司
484 7 kāi Kelvin 開府儀同三司
485 7 kāi complement of result 開府儀同三司
486 7 kāi to develop land; to reclaim land 開府儀同三司
487 7 kāi to reveal; to display 開府儀同三司
488 7 kāi to inspire 開府儀同三司
489 7 yòu right; right-hand 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
490 7 yòu to help; to assist 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
491 7 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
492 7 yòu to bless and protect 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
493 7 yòu an official building 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
494 7 yòu the west 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
495 7 yòu right wing; conservative 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
496 7 yòu super 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
497 7 yòu right 尚書右僕射王僧虔為尚書僕射
498 6 有罪 yǒuzuì guilty 新吳縣子秦立有罪
499 6 shì matter; thing; item 都督揚南豫二州諸軍事
500 6 shì to serve 都督揚南豫二州諸軍事

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 196
 1. Parthia
 2. Anguo
安南 196
 1. Annam
 2. Annan
安西 196 Anxi
八佾 98
 1. Row of Eight Dancers
 2. Ba Yi [ritual music]
 3. Ba Yi [section of Lun Yu]
八月 98 August; the Eighth Month
北魏 66 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
本纪 本紀 66 Imperial Biographies
成王 99 King Cheng of Zhou
刺史 99 Regional Inspector
丹阳 丹陽 68 Danyang County
东城 東城 100 Dongcheng
二月 195 February; the Second Month
奉新 102 Fengxin
抚军 撫軍 102 Captain; Commander
高帝 103
 1. Gao Di
 2. Emperor Gao [of Southern Qi]
高丽 高麗 71 Korean Goryeo Dynasty
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 103 official (imperial) position
公孙 公孫 103 Gongsun
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广州 廣州 103 Guangzhou
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
淮南 72 Huainan
黄门 黃門 72 Huangmen
华容县 華容縣 104 Huarong county
华为 華為 104 Huawei
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
践阼 踐阼 106 Jian Zuo Ceremony
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 74
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
建康 106
 1. Jiankang
 2. Jiankang (era)
建宁 建寧 106 Jianning
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
交州 74 Jiaozhou
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
景德 74 Jing De reign
荆州 荊州 106
 1. Jingzhou; Ching-chou
 2. Jingzhou; Ching-chou
九月 106 September; the Ninth Month
李安 108 Ang Li
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁州 76 Liangzhou
临川 臨川 108 Linchuan
临澧 臨澧 108 Linli
六月 108 June; the Sixth Month
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明元 109 Emperor Mingyuan of Northern Wei
南齐书 南齊書 78 Book of Southern Qi; Book of Qi; History of Qi of the Southern Dynasties
南史 110 History of the Southern Dynasties
南丰县 南豐縣 110 Nanfeng county
南阳 南陽 110 Nanyang
内史 內史 110 Censor; Administrator
盘龙 盤龍 112 Panlong
112
 1. Peng
 2. Peng
平南 112 Pingnan
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
齐王 齊王 81 Qi Wang; Cao Fang
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦州 113 Qinzhou
七月 113 July; the Seventh Month
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
芮芮 114 Rouran
尚书仆射 尚書僕射 115 Shang Shu Pu She
山阳 山陽 115 Shanyang
山阴 山陰 115 Shanyin
115
 1. Shao
 2. Shao
十二月 115 December; the Twelfth Month
十一月 115 November; the Eleventh Month
十月 115 October; the Tenth Month
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
四月 115 April; the Fourth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋书 宋書 83 Book of Song; History of Song of the Southern Dynasties
遂宁 遂寧 115 Suining
太守 116 Governor
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
泰始 116 Taishi reign
天宝 天寶 116 Tianbao
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
武陵王 119 Prince of Wuling
武昌 87
 1. Wuchang
 2. Wuchang
武都 119 Wudu
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
武陵 119 Wuling
吴县 吳縣 87 Wu County
吴兴 吳興 87 Wuxing
五月 119 May; the Fifth Month
120
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
相国 相國 120 Chancellor of State
萧道成 蕭道成 120 Xiao Daocheng
萧嶷 蕭嶷 120 Xiao Ni
萧赜 蕭賾 120 Xiao Ze
萧长懋 蕭長懋 120 Xiao Zhangmao
辛亥 120 Xin Hai year
新会 新會 120 Xinhui
宣城 120 Xuancheng
120
 1. Xue
 2. Xue
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
杨文 楊文 121 Yang Wen
扬州 揚州 89 Yangzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
121 Ying
宜兴 宜興 121 Yixing
益州 89 Yizhou
雍州 89 Yongzhou
袁粲 121 Yuan Can
元封 121 Yuanfeng
于丹 121 Yu Dan (1965-), female scholar, writer, educator and TV presenter
越州 121 Yuezhou
豫州 121 Yuzhou
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
正月 122 first month of the lunar calendar
中书侍郎 中書侍郎 122 Attendant to the Palace Secretary; Attendant Gentleman of the Secretariat
左将军 左將軍 122 General of the Left; Commander of the Left
左军 左軍 122 Left Company [of troops]; Left Guard

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English