Chinese Notes
Chinese Notes

有钱 (有錢) yǒuqián

yǒuqián verb to be well off / to be wealthy
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Wealth 财富

Contained in

有钱人有钱有势

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第五十五回 Chapter 55 5
The Scholars 《儒林外史》 第三十六回 Chapter 36 3
The Scholars 《儒林外史》 第二十八回 Chapter 28 3
History of Ming 《明史》 卷四十四 志第二十 地理五 Volume 44 Treatises 20: Geography 5 2
The Scholars 《儒林外史》 第十五回 Chapter 15 2
The Scholars 《儒林外史》 第十六回 Chapter 16 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十九 列傳第一百二十九: 蕭遘 孔緯 韋昭度 崔昭緯 張濬 朱樸 鄭綮 劉崇望 徐彥若 陸扆 柳璨 Volume 179 Biographies 129: Xiao Gou, Kong Wei, Wei Zhaodu, Cui Zhaowei, Zhang Jun, Zhu Pu, Zheng Qi, Liu Chongwang, Xu Yanruo, Lu Yu, Liu Can 1
Book of Jin 《晉書》 卷二十六 志第十六 食貨 Volume 26 Treatises 16: Finance and Economics 1
Book of Song 《宋書》 卷九十四 列傳第五十四 恩倖 Volume 94 Biographies 54: En Xing 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十九 唐書45: 列傳21 張憲 王正言 胡裝 崔貽孫 孟鵠 孫岳 張延朗 劉延皓 劉延朗 Volume 69 Book of Later Tang 45: Biographies 21 - Zhang Xian, Wang Zhengyan, Hu Zhuang, Cui Yisun, Meng Hu, Sun Yue, Zhang Yanlang, Liu Yanhao, Liu Yanlang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
有钱塘 有錢塘 郡城西有錢塘湖 History of Song 《宋史》 卷三百〇四 列傳第六十三 周渭 梁鼎 范正辭 劉師道 王濟 方偕 曹穎叔 劉元瑜 楊告 趙及 劉湜 王彬 仲簡 Volume 304 Biographies 63: Zhou Wei, Liang Ding, Fan Zhengci, Liu Shidao, Wang Ji, Fang Xie, Cao Yingshu, Liu YuanYu, Yang Gao, Zhao Ji, Liu Shi, Wang Bin, Zhong Jian 4
有钱癖 有錢癖 嶠有錢癖 Book of Jin 《晉書》 卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu 3
有钱令 有錢令 有錢令 Book of Jin 《晉書》 卷十三 志第三 天文下 Volume 13 Treatises 3: Astronomy Part Three 2
有钱唐 有錢唐 梁有錢唐令 Book of Sui 《隋書》 卷35 志第30 經籍四 Volume 35 Treatises 30: Bibliography 4 2
有钱监 有錢監 以和州舊有錢監 History of Song 《宋史》 卷一百八十 志第一百三十三 食貨下二 Volume 180 Treatises 133: Finance and Economics 2b 2
峤有钱 嶠有錢 嶠有錢癖 Book of Jin 《晉書》 卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu 2
时有钱 時有錢 晉時有錢神論 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十一 列傳第四十一 梁宗室上 Volume 51 Biographies 41: The Liang Imperial Family 1 2
悉有钱 悉有錢 悉有錢處 Book of Jin 《晉書》 卷二十七 志第十七 五行上 Volume 27 Treatises 17: Five Elements Part One 2
人有钱 人有錢 瑩隸人有錢仁度者 History of Song 《宋史》 卷二百六十八 列傳第二十七 柴禹錫 張遜 楊守一 趙鎔 周瑩 王繼英 王顯 Volume 268 Biographies 27: Chai Yuxi, Zhang Xun, Yang Shouyi, Zhao Rong, Zhou Ying, Wang JiYing, Wang Xian 2
有钱处 有錢處 悉有錢處 Book of Jin 《晉書》 卷二十七 志第十七 五行上 Volume 27 Treatises 17: Five Elements Part One 2