Chinese Notes
Chinese Notes

孝悌 xiàotì

xiàotì phrase filial piety and fraternal duty
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

孝悌忠信

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Liang 《梁書》 卷三 本紀第三 武帝下 Volume 3: Emperor Wu 3 12
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 7
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三  魏本紀第三:  高祖孝文帝 Volume 3 Wei Annals 3: Emperor Gaozu Xiaowen 6
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷九  陳本紀上第九 武帝 文帝 廢帝 Volume 9 Chen Annals 1: Emperor Wu, Emperor Wen, Deposed Emperor 5
Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 5
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七  梁本紀中第七 武帝下 Volume 7 :Liang Annals 2: Emperor Wu 2 5
Book of Wei 《魏書》 卷50 尉元 慕容白曜 Volume 50: Wei Yuan, Murong Baiyao 4
History of Song 《宋史》 卷三百五十八 列傳第一百十七 李綱上 Volume 358 Biographies 117: Li Gang 1 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷二 顯宗孝明帝紀 Volume 2: Annals of Emperor Xianzong Xiaoming 4
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十三 列傳第二十四 江斆 何昌㝢 謝𤅢 王思遠 Volume 43 Biographies 24: Jiang Xiao, He Changyu, Xie Yao, Wang Siyuan 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
孝悌力 孝悌力 置孝悌力田 Records of the Grand Historian 《史記》 《漢興以來將相名臣年表》 Yearly Table of Statesmen, Generals and Officials since the Han Dynasty's Founding 63
赐孝悌 賜孝悌 尊賜孝悌 Book of Han 《漢書》 卷四十九 爰盎晁錯傳 Volume 49: Yuan Ang and Chao Cuo 12
孝悌廉 孝悌廉 以孝悌廉正闻於乡党 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十二 吳書七 張顧諸葛步傳 Volume 52: Book of Wu 7 - Biographies of Zhang, Gu, Zhuge, and Bu 11
孝悌闻 孝悌聞 少以孝悌聞於州裏 Book of Zhou 《周書》 卷35 列傳第27 鄭孝穆 崔謙 弟說 子弘度 崔猷 裴俠 薛端 薛善 弟慎 Volume 35 Biographies 27: Zheng Xiaomu; Cui Qian; younger brother Shuo;Zi Hongdu; Cui You; Pei Xia; Xue Duan; Xue Shan; younger brother Shen 4
孝悌称 孝悌稱 少以孝悌稱於邦族 Book of Jin 《晉書》 卷六十七 列傳第三十七 溫嶠 郗鑒 Volume 67 Biographies 37: Wen Jiao; Xi Jian 4
及孝悌 及孝悌 爲父後及孝悌力田人二級 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二 魏書二 文帝紀 Volume 2: Book of Wei 2 - Annals of Emperor Wen 4
闻孝悌 聞孝悌 臣聞孝悌為志者 Book of Song 《宋書》 卷七十二 列傳第三十二 文九王 Volume 72 Biographies 32: Wen Jiuwang 4
孝悌廉洁 孝悌廉潔 詔舉郡孝悌廉潔各十人 Book of Sui 《隋書》 卷4  帝紀第4 煬帝下 Volume 4 Annals 4: Emperor Yang 2 4
举孝悌 舉孝悌 舉孝悌 Huainanzi 《淮南子》 卷五 時則訓 Chapter 5: Seasonal Standards 4
孝悌忠 孝悌忠 天下皆以孝悌忠順之道為是也 Han Feizi 《韓非子》 忠孝第五十一 Chapter 51: Loyalty and Filial Piety 3