Chinese Notes
Chinese Notes

何日 hé rì

hé rì phrase when?
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百四十 志第九十三 樂十五 Volume 140 Treatises 93: Music 15 4
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 2
Guoyu 《國語》 晉語九 Discourses of Jin IX 2
Mozi 《墨子》 卷十二 公孟 Book 12 - Gong Meng 2
Garden of Stories 《說苑》 卷十一 善說 Chapter 11: Virtuous Speech 2
Book of Liang 《梁書》 卷三十四 列傳第二十八 張緬 弟纘 綰 Volume 34: Zhang Mian; Zhang Zuan; Zhang Wan 1
The Scholars 《儒林外史》 第十一回 Chapter 11 1
The Scholars 《儒林外史》 第十回 Chapter 10 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百七十四  列傳第九十九 李逢吉 元稹 牛僧儒孫:徽 李宗閔 楊嗣復 Volume 174 Biographies 99: Li Fengji, Yuan Zhen, Niu Sengru and grandson: Hui, Li Zongmin, Yang Sifu 1
History of Ming 《明史》 卷一百七十八 列傳第六十六 項忠 韓雍 余子俊 朱英 秦紘 Volume 178 Biographies 66: Xiang Zhong, Han Yong, Yu Zijun, Zhu Ying, Qin Hong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
何日忘 何日忘 何日忘之 The Book of Songs 《詩經》 小雅‧魚藻之什‧隰桑 Minor odes of the kingdom - Yu Zao Zhi Shen - Xi Sang 21
在何日 在何日 竟在何日 Book of Song 《宋書》 卷十三 志第三 歷下 Volume 13 Treatises 3: Calendar 2 5
何日能 何日能 何日能忘 Book of Zhou 《周書》 卷28 列傳第20 史寧 陸騰 賀若敦 權景宣 Volume 28 Biographies 20: Shi Ning; Lu Teng; He Ruodun; Quan Jingxuan 2
人何日 人何日 然不知使人何日從長安來 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十八 列傳第七十八: 段秀實 顏真卿 Volume 128 Biographies 78: Duan Xiushi, Yan Zhenqing 2
君何日 君何日 使君何日當還 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十一 郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳 Volume 31: Biographies of Guo, Du, Kong, Zhang, Lian, Wang, Su, Yang, Jia, Lu 2
何日成 何日成 何日成戎捷 History of Song 《宋史》 卷一百六十五 志第一百十八 職官五 Volume 165 Treatises 118: Offical Posts 5 2
何日发 何日髮 卿欲以何日發汝墳也 Book of Wei 《魏書》 卷63 王肅 宋弁 Volume 63: Wang Su, Song Bian 2
何日月 何日月 以何日月 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima 2
今何日 今何日 今何日 History of Ming 《明史》 卷二百四十 列傳第一百二十八 葉向高 劉一燝 韓爌 朱國祚 何宗彥 孫如游 Volume 240 Biographies 128: Ye Xianggao, Liu Yijing, Han Kuang, Zhu Guozuo, He Zongyan, Sun Ruyou 2
百官何日 百官何日 百官何日再朝天 History of Song 《宋史》 卷三百五十七 列傳第一百十六 何灌 李熙靖 王雲 譚世勣 梅執禮 程振 劉延慶 Volume 357 Biographies 116: He Guan, Li Xijing, Wang Yun, Tan Shiji, Mei Zhili, Cheng Zhen, Liu Yanqing 2