Chinese Notes
Chinese Notes

好用 hǎoyòng

hǎoyòng adjective useful / serviceable / effective / handy / easy to use
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '好用')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Garden of Stories 《說苑》 卷一 君道 Chapter 1: The Way of the Ruler 2
Xunzi 《荀子》 王制篇第九 Chapter 9: Royal Regulations 2
Garden of Stories 《說苑》 卷十五 指武 Chapter 15: Depending on Military Strength 1
History of Jin 《金史》 卷一百三十一 列傳第六十九: 宦者 梁珫 宋珪 潘守恆 方伎 劉完素 張從正 李慶嗣 紀天錫 張元素 馬貴中 武禎子:亢 李懋 胡德新 Volume 131 Biographies 69: Huan Zhe, Liang Chong, Song Gui, Pan Shouheng, Fang Ji, Liu Wansu, Zhang Congzheng, Li Qingsi, Ji Tianxi, Zhang Yuansu, Ma Guizhong, Wu Zhen son: Kang, Li Mao, Hu Dexin 1
History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 1
Wenxuan 《文選》 卷四十 Scroll 40 1
Han Feizi 《韓非子》 亡徵第十五 Chapter 15: The Journey to Destruction 1
Records of the Grand Historian 《史記》 《孫子吳起列傳》 Biographies of Sun Tzu and Wu Qi 1
History of Jin 《金史》 卷一百十一 列傳第四十九: 古里甲石倫 內族:完顏訛可 撒合輦 強伸 烏林答胡土 內族:完顏思烈 紇石烈牙吾塔 Volume 111 Biographies 49: Gulijiashilun, Nei same clan: Wanyaneke, Sa Henian, Qiang Shen, Wulindahutu, same clan: Wanyansilie, Geshilieyawuta 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
好用兵 好用兵 好用兵者亡 Huainanzi 《淮南子》 卷十五 兵略訓 Chapter 15: Military Planning 8
好用凶器 好用兇器 好用兇器 Huainanzi 《淮南子》 卷十二 道應訓 Chapter 12: Responses of the Way 5
好用小 好用小 其失在君好用小善而已 Garden of Stories 《說苑》 卷一 君道 Chapter 1: The Way of the Ruler 3
好用立 好用立 帝好用立枷 History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 2
晋好用 晉好用 晉好用兵 Records of the Grand Historian 《史記》 《天官書》 Astronomy 2