Glossary and Vocabulary for Book of Southern Qi 南齊書, 卷三十一 列傳第十二 江謐 荀伯玉 Volume 31 Biographies 12: Jiang Mi, Xun Boyu

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 father's elder brother; uncle 荀伯玉
2 34 senior; respectful form of address 荀伯玉
3 34 Count 荀伯玉
4 34 older brother 荀伯玉
5 34 a hegemon 荀伯玉
6 34 zhī to go 祖秉之
7 34 zhī to arrive; to go 祖秉之
8 34 zhī is 祖秉之
9 34 zhī to use 祖秉之
10 34 zhī Zhi 祖秉之
11 33 wéi to act as; to serve 爲太初所殺
12 33 wéi to change into; to become 爲太初所殺
13 33 wéi to be; is 爲太初所殺
14 33 wéi to do 爲太初所殺
15 33 wèi to support; to help 爲太初所殺
16 33 wéi to govern 爲太初所殺
17 33 precious 荀伯玉
18 33 jade; a precious stone; a gem 荀伯玉
19 33 Kangxi radical 96 荀伯玉
20 33 fair; beautiful 荀伯玉
21 33 your 荀伯玉
22 33 pure white 荀伯玉
23 33 to groom 荀伯玉
24 27 quiet 江謐
25 27 cautious 江謐
26 22 太祖 tàizǔ Taizu; Great Ancestor 太祖領南兖州
27 22 太祖 tàizǔ progenitor 太祖領南兖州
28 16 shàng top; a high position 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
29 16 shang top; the position on or above something 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
30 16 shàng to go up; to go forward 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
31 16 shàng shang 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
32 16 shàng previous; last 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
33 16 shàng high; higher 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
34 16 shàng advanced 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
35 16 shàng a monarch; a sovereign 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
36 16 shàng time 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
37 16 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
38 16 shàng far 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
39 16 shàng big; as big as 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
40 16 shàng abundant; plentiful 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
41 16 shàng to report 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
42 16 shàng to offer 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
43 16 shàng to go on stage 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
44 16 shàng to take office; to assume a post 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
45 16 shàng to install; to erect 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
46 16 shàng to suffer; to sustain 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
47 16 shàng to burn 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
48 16 shàng to remember 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
49 16 shàng to add 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
50 16 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
51 16 shàng to meet 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
52 16 shàng falling then rising (4th) tone 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
53 16 shang used after a verb indicating a result 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
54 16 shàng a musical note 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
55 16 to use; to grasp 准以事例
56 16 to rely on 准以事例
57 16 to regard 准以事例
58 16 to be able to 准以事例
59 16 to order; to command 准以事例
60 16 used after a verb 准以事例
61 16 a reason; a cause 准以事例
62 16 Israel 准以事例
63 16 Yi 准以事例
64 15 ér Kangxi radical 126 女子十五而笄
65 15 ér as if; to seem like 女子十五而笄
66 15 néng can; able 女子十五而笄
67 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 女子十五而笄
68 15 ér to arrive; up to 女子十五而笄
69 14 infix potential marker 敻先不研辨
70 14 yuē to speak; to say 尋敕曰
71 14 yuē Kangxi radical 73 尋敕曰
72 14 yuē to be called 尋敕曰
73 14 wáng Wang 諸王服大功
74 14 wáng a king 諸王服大功
75 14 wáng Kangxi radical 96 諸王服大功
76 14 wàng to be king; to rule 諸王服大功
77 14 wáng a prince; a duke 諸王服大功
78 14 wáng grand; great 諸王服大功
79 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 諸王服大功
80 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 諸王服大功
81 14 wáng the head of a group or gang 諸王服大功
82 14 wáng the biggest or best of a group 諸王服大功
83 13 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖卽位
84 13 shì matter; thing; item 行湘州事
85 13 shì to serve 行湘州事
86 13 shì a government post 行湘州事
87 13 shì duty; post; work 行湘州事
88 13 shì occupation 行湘州事
89 13 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 行湘州事
90 13 shì an accident 行湘州事
91 13 shì to attend 行湘州事
92 13 shì an allusion 行湘州事
93 13 shì a condition; a state; a situation 行湘州事
94 13 shì to engage in 行湘州事
95 13 shì to enslave 行湘州事
96 13 shì to pursue 行湘州事
97 13 shì to administer 行湘州事
98 13 shì to appoint 行湘州事
99 12 guān an office 尚書都官郎
100 12 guān an official; a government official 尚書都官郎
101 12 guān official; state-run 尚書都官郎
102 12 guān an official body; a state organization; bureau 尚書都官郎
103 12 guān an official rank; an official title 尚書都官郎
104 12 guān governance 尚書都官郎
105 12 guān a sense organ 尚書都官郎
106 12 guān office 尚書都官郎
107 12 guān public 尚書都官郎
108 12 guān an organ 尚書都官郎
109 12 guān a polite form of address 尚書都官郎
110 12 guān Guan 尚書都官郎
111 12 guān to appoint 尚書都官郎
112 12 guān to hold a post 尚書都官郎
113 11 jǐng sunlight 出爲建平王景素冠軍長史
114 11 jǐng scenery 出爲建平王景素冠軍長史
115 11 jǐng Jing 出爲建平王景素冠軍長史
116 11 jǐng circumstances; situation 出爲建平王景素冠軍長史
117 11 jǐng time 出爲建平王景素冠軍長史
118 11 jǐng the scene of a play 出爲建平王景素冠軍長史
119 11 jǐng to admire; revere; esteem; respect 出爲建平王景素冠軍長史
120 11 jǐng large 出爲建平王景素冠軍長史
121 11 yǐng a shadow 出爲建平王景素冠軍長史
122 11 nián year 泰始四年
123 11 nián New Year festival 泰始四年
124 11 nián age 泰始四年
125 11 nián life span; life expectancy 泰始四年
126 11 nián an era; a period 泰始四年
127 11 nián a date 泰始四年
128 11 nián time; years 泰始四年
129 11 nián harvest 泰始四年
130 11 nián annual; every year 泰始四年
131 11 太守 tài shǒu Governor 臨海太守
132 10 xíng to walk 輔國行參軍
133 10 xíng capable; competent 輔國行參軍
134 10 háng profession 輔國行參軍
135 10 xíng Kangxi radical 144 輔國行參軍
136 10 xíng to travel 輔國行參軍
137 10 xìng actions; conduct 輔國行參軍
138 10 xíng to do; to act; to practice 輔國行參軍
139 10 xíng all right; OK; okay 輔國行參軍
140 10 háng horizontal line 輔國行參軍
141 10 héng virtuous deeds 輔國行參軍
142 10 hàng a line of trees 輔國行參軍
143 10 hàng bold; steadfast 輔國行參軍
144 10 xíng to move 輔國行參軍
145 10 xíng to put into effect; to implement 輔國行參軍
146 10 xíng travel 輔國行參軍
147 10 xíng to circulate 輔國行參軍
148 10 xíng running script; running script 輔國行參軍
149 10 xíng temporary 輔國行參軍
150 10 háng rank; order 輔國行參軍
151 10 háng a business; a shop 輔國行參軍
152 10 xíng to depart; to leave 輔國行參軍
153 10 xíng to experience 輔國行參軍
154 10 xíng path; way 輔國行參軍
155 10 xíng xing; ballad 輔國行參軍
156 10 xíng Xing 輔國行參軍
157 9 如故 rúgù like an old friend 左丞如故
158 9 如故 rúgù as before 左丞如故
159 9 參軍 cānjūn to join the army 輔國行參軍
160 9 參軍 cānjūn adjutant 輔國行參軍
161 9 lìng to make; to cause to be; to lead 吳令
162 9 lìng to issue a command 吳令
163 9 lìng rules of behavior; customs 吳令
164 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 吳令
165 9 lìng a season 吳令
166 9 lìng respected; good reputation 吳令
167 9 lìng good 吳令
168 9 lìng pretentious 吳令
169 9 lìng a transcending state of existence 吳令
170 9 lìng a commander 吳令
171 9 lìng a commanding quality; an impressive character 吳令
172 9 lìng lyrics 吳令
173 9 lìng Ling 吳令
174 8 將軍 jiāngjūn a general 右軍將軍
175 8 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 右軍將軍
176 8 nán south 宋明帝爲南豫州
177 8 nán nan 宋明帝爲南豫州
178 8 nán southern part 宋明帝爲南豫州
179 8 nán southward 宋明帝爲南豫州
180 8 zhōng middle 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
181 8 zhōng medium; medium sized 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
182 8 zhōng China 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
183 8 zhòng to hit the mark 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
184 8 zhōng midday 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
185 8 zhōng inside 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
186 8 zhōng during 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
187 8 zhōng Zhong 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
188 8 zhōng intermediary 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
189 8 zhōng half 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
190 8 zhòng to reach; to attain 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
191 8 zhòng to suffer; to infect 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
192 8 zhòng to obtain 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
193 8 zhòng to pass an exam 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
194 8 qiān to move; to shift 俄遷右丞
195 8 qiān to change; to transfer 俄遷右丞
196 7 Qi 其未許嫁者
197 7 shí time; a point or period of time 時艱網漏
198 7 shí a season; a quarter of a year 時艱網漏
199 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時艱網漏
200 7 shí fashionable 時艱網漏
201 7 shí fate; destiny; luck 時艱網漏
202 7 shí occasion; opportunity; chance 時艱網漏
203 7 shí tense 時艱網漏
204 7 shí particular; special 時艱網漏
205 7 shí to plant; to cultivate 時艱網漏
206 7 shí an era; a dynasty 時艱網漏
207 7 shí time [abstract] 時艱網漏
208 7 shí seasonal 時艱網漏
209 7 shí to wait upon 時艱網漏
210 7 shí hour 時艱網漏
211 7 shí appropriate; proper; timely 時艱網漏
212 7 shí Shi 時艱網漏
213 7 shí a present; currentlt 時艱網漏
214 7 wén to hear 建平王景素聞而招之
215 7 wén Wen 建平王景素聞而招之
216 7 wén sniff at; to smell 建平王景素聞而招之
217 7 wén to be widely known 建平王景素聞而招之
218 7 wén to confirm; to accept 建平王景素聞而招之
219 7 wén information 建平王景素聞而招之
220 7 wèn famous; well known 建平王景素聞而招之
221 7 wén knowledge; learning 建平王景素聞而招之
222 7 wèn popularity; prestige; reputation 建平王景素聞而招之
223 7 wén to question 建平王景素聞而招之
224 7 to enter 入爲游擊將軍
225 7 Kangxi radical 11 入爲游擊將軍
226 7 radical 入爲游擊將軍
227 7 income 入爲游擊將軍
228 7 to conform with 入爲游擊將軍
229 7 to descend 入爲游擊將軍
230 7 the entering tone 入爲游擊將軍
231 7 to pay 入爲游擊將軍
232 7 to join 入爲游擊將軍
233 7 suǒ a few; various; some 爲太初所殺
234 7 suǒ a place; a location 爲太初所殺
235 7 suǒ indicates a passive voice 爲太初所殺
236 7 suǒ an ordinal number 爲太初所殺
237 7 suǒ meaning 爲太初所殺
238 7 suǒ garrison 爲太初所殺
239 7 láng gentleman; minister; official 尚書都官郎
240 7 láng a palace attendant 尚書都官郎
241 7 láng darling; husband 尚書都官郎
242 7 láng a young man 尚書都官郎
243 7 láng somebody else's son 尚書都官郎
244 7 láng a form of address 尚書都官郎
245 7 láng Lang 尚書都官郎
246 7 láng corridor 尚書都官郎
247 7 láng Lang 尚書都官郎
248 7 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 謐轉尚書度支郎
249 7 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 謐轉尚書度支郎
250 7 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 謐轉尚書度支郎
251 7 zhuǎn to turn; to rotate 謐轉尚書度支郎
252 7 zhuǎi to use many literary allusions 謐轉尚書度支郎
253 7 zhuǎn to transfer 謐轉尚書度支郎
254 7 to criticize 禮官議從成人服
255 7 to discuss 禮官議從成人服
256 7 to select; to choose 禮官議從成人服
257 7 an idea; an opinion; a suggestion; an objection 禮官議從成人服
258 7 to evaluate 禮官議從成人服
259 7 views; remarks; arguments 禮官議從成人服
260 7 argument 禮官議從成人服
261 7 huán to go back; to turn around; to return 徵還
262 7 huán to pay back; to give back 徵還
263 7 huán to do in return 徵還
264 7 huán Huan 徵還
265 7 huán to revert 徵還
266 7 huán to turn one's head; to look back 徵還
267 7 huán to encircle 徵還
268 7 xuán to rotate 徵還
269 7 huán since 徵還
270 7 Kangxi radical 71 於禮無據
271 7 to not have; without 於禮無據
272 7 mo 於禮無據
273 7 to not have 於禮無據
274 7 Wu 於禮無據
275 6 yòu Kangxi radical 29 謐又奏
276 6 wèi to call 謂販鬻威權
277 6 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂販鬻威權
278 6 wèi to speak to; to address 謂販鬻威權
279 6 wèi to treat as; to regard as 謂販鬻威權
280 6 wèi introducing a condition situation 謂販鬻威權
281 6 wèi to speak to; to address 謂販鬻威權
282 6 wèi to think 謂販鬻威權
283 6 wèi for; is to be 謂販鬻威權
284 6 wèi to make; to cause 謂販鬻威權
285 6 wèi principle; reason 謂販鬻威權
286 6 wèi Wei 謂販鬻威權
287 6 廣陵 guǎnglíng Guangling 廣陵太守
288 6 東宮 dōnggōng East Palace 東宮又非才
289 6 zhèn town 謐爲鎮軍長史
290 6 zhèn to press down; to pressure; to suppress 謐爲鎮軍長史
291 6 zhèn to pacify; to quell 謐爲鎮軍長史
292 6 zhèn market place 謐爲鎮軍長史
293 6 zhèn to cool down 謐爲鎮軍長史
294 6 zhèn to defend 謐爲鎮軍長史
295 6 zhèn most important 謐爲鎮軍長史
296 6 zhèn Saturn 謐爲鎮軍長史
297 6 zhèn to ward off evil 謐爲鎮軍長史
298 6 cháo to face 解褐奉朝請
299 6 cháo dynasty 解褐奉朝請
300 6 cháo Korea 解褐奉朝請
301 6 zhāo morning; dawn 解褐奉朝請
302 6 cháo the imperial court 解褐奉朝請
303 6 zhāo a day 解褐奉朝請
304 6 zhāo Zhao 解褐奉朝請
305 6 zhāo having vitality 解褐奉朝請
306 6 cháo to meet somebody; to visit 解褐奉朝請
307 6 cháo to worship 解褐奉朝請
308 6 zhāo early 解褐奉朝請
309 6 rén person; people; a human being 濟陽考城人也
310 6 rén Kangxi radical 9 濟陽考城人也
311 6 rén a kind of person 濟陽考城人也
312 6 rén everybody 濟陽考城人也
313 6 rén adult 濟陽考城人也
314 6 rén somebody; others 濟陽考城人也
315 6 rén an upright person 濟陽考城人也
316 6 miǎn to excuse from; to exempt; to spare 博士太常以下結免贖論
317 6 miǎn to evade; to avoid; to escape 博士太常以下結免贖論
318 6 miǎn to not permit 博士太常以下結免贖論
319 6 miǎn to omit; to remove 博士太常以下結免贖論
320 6 miǎn to give birth 博士太常以下結免贖論
321 6 wèn a funeral cap 博士太常以下結免贖論
322 6 miǎn to dismiss from office 博士太常以下結免贖論
323 6 miǎn Mian 博士太常以下結免贖論
324 6 to go; to 於禮無據
325 6 to rely on; to depend on 於禮無據
326 6 Yu 於禮無據
327 6 a crow 於禮無據
328 5 ancestor; forefather 祖秉之
329 5 paternal grandparent 祖秉之
330 5 patriarch; founder 祖秉之
331 5 to found; to initiate 祖秉之
332 5 to follow the example of 祖秉之
333 5 to sacrifice before going on a journey 祖秉之
334 5 ancestral temple 祖秉之
335 5 to give a farewell dinner 祖秉之
336 5 be familiar with 祖秉之
337 5 Zu 祖秉之
338 5 豫章 yùzhāng Yuzhang 旣而驃騎豫章王嶷領湘州
339 5 plain; white 出爲建平王景素冠軍長史
340 5 vegetarian food 出爲建平王景素冠軍長史
341 5 element 出爲建平王景素冠軍長史
342 5 a letter written on white silk 出爲建平王景素冠軍長史
343 5 original; former; native 出爲建平王景素冠軍長史
344 5 plain silk; white silk 出爲建平王景素冠軍長史
345 5 simple 出爲建平王景素冠軍長史
346 5 the actual situation 出爲建平王景素冠軍長史
347 5 beige; the color of plain silk 出爲建平王景素冠軍長史
348 5 worthy but with no official position 出爲建平王景素冠軍長史
349 5 fundamental 出爲建平王景素冠軍長史
350 5 a cloud carriage 出爲建平王景素冠軍長史
351 5 jasmine 出爲建平王景素冠軍長史
352 5 bài to bow; to pay respect to 不拜
353 5 bài to send greetings; to congratulate 不拜
354 5 bài to visit 不拜
355 5 bài to appoint; to confer a title 不拜
356 5 bài to enter into a relationship 不拜
357 5 bài a polite form; please 不拜
358 5 bài Bai 不拜
359 5 bài to perform a ritual 不拜
360 5 bài to bend 不拜
361 5 bài byte 不拜
362 5 zài in; at 在貴彌彰
363 5 zài to exist; to be living 在貴彌彰
364 5 zài to consist of 在貴彌彰
365 5 zài to be at a post 在貴彌彰
366 5 長史 zhǎngshǐ Imperial Commissioner; Zhangshi 出爲建平王景素冠軍長史
367 5 can; may; permissible
368 5 to approve; to permit
369 5 to be worth
370 5 to suit; to fit
371 5 khan
372 5 to recover
373 5 to act as
374 5 to be worth; to deserve
375 5 used to add emphasis
376 5 beautiful
377 5 Ke
378 5 wěi to appoint; to commission 謐深自委結
379 5 wěi committee; committee member 謐深自委結
380 5 wěi to give up; to abandon 謐深自委結
381 5 wěi bent; crooked 謐深自委結
382 5 wěi to bend 謐深自委結
383 5 wěi lower course of a river 謐深自委結
384 5 wěi to pretend compliance; to use an excuse to decline 謐深自委結
385 5 wěi to accept a situation 謐深自委結
386 5 wěi to accumulate; to pile up 謐深自委結
387 5 wěi a wrongful act 謐深自委結
388 5 wěi the last part 謐深自委結
389 5 wěi to trust in 謐深自委結
390 5 wēi to droop 謐深自委結
391 5 wěi to wilt; to wither 謐深自委結
392 5 wěi to put 謐深自委結
393 5 wěi fatigued; dejected 謐深自委結
394 5 wěi fine; miniature 謐深自委結
395 5 wěi Wei 謐深自委結
396 5 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 除奉朝請
397 5 chú to divide 除奉朝請
398 5 chú to put in order 除奉朝請
399 5 chú to appoint to an official position 除奉朝請
400 5 chú door steps; stairs 除奉朝請
401 5 chú to replace an official 除奉朝請
402 5 chú to change; to replace 除奉朝請
403 5 chú to renovate; to restore 除奉朝請
404 5 chú division 除奉朝請
405 5 to open 我不啓聞
406 5 to begin; to commence 我不啓聞
407 5 to explain 我不啓聞
408 5 太子 tàizǐ a crown prince 觀者咸疑是太子
409 5 jié to bond; to tie; to bind 博士太常以下結免贖論
410 5 jié a knot 博士太常以下結免贖論
411 5 jié to conclude; to come to a result 博士太常以下結免贖論
412 5 jié to provide a bond for; to contract 博士太常以下結免贖論
413 5 jié pent-up 博士太常以下結免贖論
414 5 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 博士太常以下結免贖論
415 5 jié a bound state 博士太常以下結免贖論
416 5 jié hair worn in a topknot 博士太常以下結免贖論
417 5 jiē firm; secure 博士太常以下結免贖論
418 5 jié to plait; to thatch; to weave 博士太常以下結免贖論
419 5 jié to form; to organize 博士太常以下結免贖論
420 5 jié to congeal; to crystallize 博士太常以下結免贖論
421 5 jié a junction 博士太常以下結免贖論
422 5 jié a node 博士太常以下結免贖論
423 5 jiē to bear fruit 博士太常以下結免贖論
424 5 jiē stutter 博士太常以下結免贖論
425 5 xún Xun 荀伯玉
426 5 xún Xun [state] 荀伯玉
427 5 xún a kind of plant 荀伯玉
428 5 xiàng to observe; to assess 歲暮相結
429 5 xiàng appearance; portrait; picture 歲暮相結
430 5 xiàng countenance; personage; character; disposition 歲暮相結
431 5 xiàng to aid; to help 歲暮相結
432 5 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 歲暮相結
433 5 xiàng a sign; a mark; appearance 歲暮相結
434 5 xiāng alternately; in turn 歲暮相結
435 5 xiāng Xiang 歲暮相結
436 5 xiāng form substance 歲暮相結
437 5 xiāng to express 歲暮相結
438 5 xiàng to choose 歲暮相結
439 5 xiāng Xiang 歲暮相結
440 5 xiāng an ancient musical instrument 歲暮相結
441 5 xiāng the seventh lunar month 歲暮相結
442 5 xiāng to compare 歲暮相結
443 5 xiàng to divine 歲暮相結
444 5 xiàng to administer 歲暮相結
445 5 xiàng helper for a blind person 歲暮相結
446 5 xiāng rhythm [music] 歲暮相結
447 5 xiāng the upper frets of a pipa 歲暮相結
448 5 xiāng coralwood 歲暮相結
449 5 xiàng ministry 歲暮相結
450 5 xiàng to supplement; to enhance 歲暮相結
451 5 zhēn real; true; genuine 任左右張景真
452 5 zhēn sincere 任左右張景真
453 5 zhēn Zhen 任左右張景真
454 5 zhēn regular script 任左右張景真
455 5 zhēn a portrait 任左右張景真
456 5 zhēn natural state 任左右張景真
457 5 zhēn perfect 任左右張景真
458 5 zhēn ideal 任左右張景真
459 5 zhēn an immortal 任左右張景真
460 5 zhēn a true official appointment 任左右張景真
461 5 jiàn to see 見擢宋朝
462 5 jiàn opinion; view; understanding 見擢宋朝
463 5 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見擢宋朝
464 5 jiàn refer to; for details see 見擢宋朝
465 5 jiàn to listen to 見擢宋朝
466 5 jiàn to meet 見擢宋朝
467 5 jiàn to receive (a guest) 見擢宋朝
468 5 jiàn let me; kindly 見擢宋朝
469 5 jiàn Jian 見擢宋朝
470 5 xiàn to appear 見擢宋朝
471 5 xiàn to introduce 見擢宋朝
472 5 chēng to call; to address 謐稱疾不入
473 5 chèn to suit; to match; to suit 謐稱疾不入
474 5 chēng to say; to describe 謐稱疾不入
475 5 chēng to weigh 謐稱疾不入
476 5 chèng to weigh 謐稱疾不入
477 5 chēng to praise; to commend 謐稱疾不入
478 5 chēng to name; to designate 謐稱疾不入
479 5 chēng a name; an appellation 謐稱疾不入
480 5 chēng to claim to be; to proclaim oneself 謐稱疾不入
481 5 chēng to raise; to lift up 謐稱疾不入
482 5 chèn to pretend 謐稱疾不入
483 5 chēng to consider; to evaluate 謐稱疾不入
484 5 chēng to bow to; to defer to 謐稱疾不入
485 5 chèng scales 謐稱疾不入
486 5 chèng a standard weight 謐稱疾不入
487 5 chēng reputation 謐稱疾不入
488 5 chèng a steelyard 謐稱疾不入
489 5 hòu after; later 蒼梧王廢後
490 5 hòu empress; queen 蒼梧王廢後
491 5 hòu sovereign 蒼梧王廢後
492 5 hòu the god of the earth 蒼梧王廢後
493 5 hòu late; later 蒼梧王廢後
494 5 hòu offspring; descendents 蒼梧王廢後
495 5 hòu to fall behind; to lag 蒼梧王廢後
496 5 hòu behind; back 蒼梧王廢後
497 5 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 蒼梧王廢後
498 5 hòu Hou 蒼梧王廢後
499 5 hòu after; behind 蒼梧王廢後
500 5 hòu following 蒼梧王廢後

Frequencies of all Words

Top 983

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 34 father's elder brother; uncle 荀伯玉
2 34 senior; respectful form of address 荀伯玉
3 34 Count 荀伯玉
4 34 older brother 荀伯玉
5 34 a hegemon 荀伯玉
6 34 zhī him; her; them; that 祖秉之
7 34 zhī used between a modifier and a word to form a word group 祖秉之
8 34 zhī to go 祖秉之
9 34 zhī this; that 祖秉之
10 34 zhī genetive marker 祖秉之
11 34 zhī it 祖秉之
12 34 zhī in 祖秉之
13 34 zhī all 祖秉之
14 34 zhī and 祖秉之
15 34 zhī however 祖秉之
16 34 zhī if 祖秉之
17 34 zhī then 祖秉之
18 34 zhī to arrive; to go 祖秉之
19 34 zhī is 祖秉之
20 34 zhī to use 祖秉之
21 34 zhī Zhi 祖秉之
22 33 wèi for; to 爲太初所殺
23 33 wèi because of 爲太初所殺
24 33 wéi to act as; to serve 爲太初所殺
25 33 wéi to change into; to become 爲太初所殺
26 33 wéi to be; is 爲太初所殺
27 33 wéi to do 爲太初所殺
28 33 wèi for 爲太初所殺
29 33 wèi because of; for; to 爲太初所殺
30 33 wèi to 爲太初所殺
31 33 wéi in a passive construction 爲太初所殺
32 33 wéi forming a rehetorical question 爲太初所殺
33 33 wéi forming an adverb 爲太初所殺
34 33 wéi to add emphasis 爲太初所殺
35 33 wèi to support; to help 爲太初所殺
36 33 wéi to govern 爲太初所殺
37 33 precious 荀伯玉
38 33 jade; a precious stone; a gem 荀伯玉
39 33 Kangxi radical 96 荀伯玉
40 33 fair; beautiful 荀伯玉
41 33 your 荀伯玉
42 33 pure white 荀伯玉
43 33 to groom 荀伯玉
44 27 quiet 江謐
45 27 cautious 江謐
46 22 太祖 tàizǔ Taizu; Great Ancestor 太祖領南兖州
47 22 太祖 tàizǔ progenitor 太祖領南兖州
48 16 shàng top; a high position 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
49 16 shang top; the position on or above something 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
50 16 shàng to go up; to go forward 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
51 16 shàng shang 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
52 16 shàng previous; last 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
53 16 shàng high; higher 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
54 16 shàng advanced 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
55 16 shàng a monarch; a sovereign 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
56 16 shàng time 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
57 16 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
58 16 shàng far 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
59 16 shàng big; as big as 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
60 16 shàng abundant; plentiful 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
61 16 shàng to report 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
62 16 shàng to offer 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
63 16 shàng to go on stage 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
64 16 shàng to take office; to assume a post 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
65 16 shàng to install; to erect 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
66 16 shàng to suffer; to sustain 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
67 16 shàng to burn 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
68 16 shàng to remember 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
69 16 shang on; in 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
70 16 shàng upward 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
71 16 shàng to add 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
72 16 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
73 16 shàng to meet 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
74 16 shàng falling then rising (4th) tone 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
75 16 shang used after a verb indicating a result 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
76 16 shàng a musical note 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
77 16 so as to; in order to 准以事例
78 16 to use; to regard as 准以事例
79 16 to use; to grasp 准以事例
80 16 according to 准以事例
81 16 because of 准以事例
82 16 on a certain date 准以事例
83 16 and; as well as 准以事例
84 16 to rely on 准以事例
85 16 to regard 准以事例
86 16 to be able to 准以事例
87 16 to order; to command 准以事例
88 16 further; moreover 准以事例
89 16 used after a verb 准以事例
90 16 very 准以事例
91 16 already 准以事例
92 16 increasingly 准以事例
93 16 a reason; a cause 准以事例
94 16 Israel 准以事例
95 16 Yi 准以事例
96 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 女子十五而笄
97 15 ér Kangxi radical 126 女子十五而笄
98 15 ér you 女子十五而笄
99 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 女子十五而笄
100 15 ér right away; then 女子十五而笄
101 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 女子十五而笄
102 15 ér if; in case; in the event that 女子十五而笄
103 15 ér therefore; as a result; thus 女子十五而笄
104 15 ér how can it be that? 女子十五而笄
105 15 ér so as to 女子十五而笄
106 15 ér only then 女子十五而笄
107 15 ér as if; to seem like 女子十五而笄
108 15 néng can; able 女子十五而笄
109 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 女子十五而笄
110 15 ér me 女子十五而笄
111 15 ér to arrive; up to 女子十五而笄
112 15 ér possessive 女子十五而笄
113 14 not; no 敻先不研辨
114 14 expresses that a certain condition cannot be acheived 敻先不研辨
115 14 as a correlative 敻先不研辨
116 14 no (answering a question) 敻先不研辨
117 14 forms a negative adjective from a noun 敻先不研辨
118 14 at the end of a sentence to form a question 敻先不研辨
119 14 to form a yes or no question 敻先不研辨
120 14 infix potential marker 敻先不研辨
121 14 yuē to speak; to say 尋敕曰
122 14 yuē Kangxi radical 73 尋敕曰
123 14 yuē to be called 尋敕曰
124 14 yuē particle without meaning 尋敕曰
125 14 wáng Wang 諸王服大功
126 14 wáng a king 諸王服大功
127 14 wáng Kangxi radical 96 諸王服大功
128 14 wàng to be king; to rule 諸王服大功
129 14 wáng a prince; a duke 諸王服大功
130 14 wáng grand; great 諸王服大功
131 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 諸王服大功
132 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 諸王服大功
133 14 wáng the head of a group or gang 諸王服大功
134 14 wáng the biggest or best of a group 諸王服大功
135 13 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖卽位
136 13 shì matter; thing; item 行湘州事
137 13 shì to serve 行湘州事
138 13 shì a government post 行湘州事
139 13 shì duty; post; work 行湘州事
140 13 shì occupation 行湘州事
141 13 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 行湘州事
142 13 shì an accident 行湘州事
143 13 shì to attend 行湘州事
144 13 shì an allusion 行湘州事
145 13 shì a condition; a state; a situation 行湘州事
146 13 shì to engage in 行湘州事
147 13 shì to enslave 行湘州事
148 13 shì to pursue 行湘州事
149 13 shì to administer 行湘州事
150 13 shì to appoint 行湘州事
151 13 shì a piece 行湘州事
152 12 guān an office 尚書都官郎
153 12 guān an official; a government official 尚書都官郎
154 12 guān official; state-run 尚書都官郎
155 12 guān an official body; a state organization; bureau 尚書都官郎
156 12 guān an official rank; an official title 尚書都官郎
157 12 guān governance 尚書都官郎
158 12 guān a sense organ 尚書都官郎
159 12 guān office 尚書都官郎
160 12 guān public 尚書都官郎
161 12 guān an organ 尚書都官郎
162 12 guān a polite form of address 尚書都官郎
163 12 guān Guan 尚書都官郎
164 12 guān to appoint 尚書都官郎
165 12 guān to hold a post 尚書都官郎
166 11 jǐng sunlight 出爲建平王景素冠軍長史
167 11 jǐng scenery 出爲建平王景素冠軍長史
168 11 jǐng Jing 出爲建平王景素冠軍長史
169 11 jǐng circumstances; situation 出爲建平王景素冠軍長史
170 11 jǐng time 出爲建平王景素冠軍長史
171 11 jǐng the scene of a play 出爲建平王景素冠軍長史
172 11 jǐng to admire; revere; esteem; respect 出爲建平王景素冠軍長史
173 11 jǐng large 出爲建平王景素冠軍長史
174 11 yǐng a shadow 出爲建平王景素冠軍長史
175 11 nián year 泰始四年
176 11 nián New Year festival 泰始四年
177 11 nián age 泰始四年
178 11 nián life span; life expectancy 泰始四年
179 11 nián an era; a period 泰始四年
180 11 nián a date 泰始四年
181 11 nián time; years 泰始四年
182 11 nián harvest 泰始四年
183 11 nián annual; every year 泰始四年
184 11 太守 tài shǒu Governor 臨海太守
185 10 also; too 濟陽考城人也
186 10 a final modal particle indicating certainy or decision 濟陽考城人也
187 10 either 濟陽考城人也
188 10 even 濟陽考城人也
189 10 used to soften the tone 濟陽考城人也
190 10 used for emphasis 濟陽考城人也
191 10 used to mark contrast 濟陽考城人也
192 10 used to mark compromise 濟陽考城人也
193 10 xíng to walk 輔國行參軍
194 10 xíng capable; competent 輔國行參軍
195 10 háng profession 輔國行參軍
196 10 háng line; row 輔國行參軍
197 10 xíng Kangxi radical 144 輔國行參軍
198 10 xíng to travel 輔國行參軍
199 10 xìng actions; conduct 輔國行參軍
200 10 xíng to do; to act; to practice 輔國行參軍
201 10 xíng all right; OK; okay 輔國行參軍
202 10 háng horizontal line 輔國行參軍
203 10 héng virtuous deeds 輔國行參軍
204 10 hàng a line of trees 輔國行參軍
205 10 hàng bold; steadfast 輔國行參軍
206 10 xíng to move 輔國行參軍
207 10 xíng to put into effect; to implement 輔國行參軍
208 10 xíng travel 輔國行參軍
209 10 xíng to circulate 輔國行參軍
210 10 xíng running script; running script 輔國行參軍
211 10 xíng temporary 輔國行參軍
212 10 xíng soon 輔國行參軍
213 10 háng rank; order 輔國行參軍
214 10 háng a business; a shop 輔國行參軍
215 10 xíng to depart; to leave 輔國行參軍
216 10 xíng to experience 輔國行參軍
217 10 xíng path; way 輔國行參軍
218 10 xíng xing; ballad 輔國行參軍
219 10 xíng a round [of drinks] 輔國行參軍
220 10 xíng Xing 輔國行參軍
221 10 xíng moreover; also 輔國行參軍
222 9 如故 rúgù like an old friend 左丞如故
223 9 如故 rúgù as before 左丞如故
224 9 參軍 cānjūn to join the army 輔國行參軍
225 9 參軍 cānjūn adjutant 輔國行參軍
226 9 lìng to make; to cause to be; to lead 吳令
227 9 lìng to issue a command 吳令
228 9 lìng rules of behavior; customs 吳令
229 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 吳令
230 9 lìng a season 吳令
231 9 lìng respected; good reputation 吳令
232 9 lìng good 吳令
233 9 lìng pretentious 吳令
234 9 lìng a transcending state of existence 吳令
235 9 lìng a commander 吳令
236 9 lìng a commanding quality; an impressive character 吳令
237 9 lìng lyrics 吳令
238 9 lìng Ling 吳令
239 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 鄭云應年許嫁者也
240 8 zhě that 鄭云應年許嫁者也
241 8 zhě nominalizing function word 鄭云應年許嫁者也
242 8 zhě used to mark a definition 鄭云應年許嫁者也
243 8 zhě used to mark a pause 鄭云應年許嫁者也
244 8 zhě topic marker; that; it 鄭云應年許嫁者也
245 8 zhuó according to 鄭云應年許嫁者也
246 8 將軍 jiāngjūn a general 右軍將軍
247 8 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 右軍將軍
248 8 nán south 宋明帝爲南豫州
249 8 nán nan 宋明帝爲南豫州
250 8 nán southern part 宋明帝爲南豫州
251 8 nán southward 宋明帝爲南豫州
252 8 zhōng middle 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
253 8 zhōng medium; medium sized 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
254 8 zhōng China 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
255 8 zhòng to hit the mark 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
256 8 zhōng in; amongst 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
257 8 zhōng midday 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
258 8 zhōng inside 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
259 8 zhōng during 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
260 8 zhōng Zhong 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
261 8 zhōng intermediary 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
262 8 zhōng half 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
263 8 zhōng just right; suitably 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
264 8 zhōng while 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
265 8 zhòng to reach; to attain 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
266 8 zhòng to suffer; to infect 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
267 8 zhòng to obtain 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
268 8 zhòng to pass an exam 上使御史中丞沈沖奏謐前後罪曰
269 8 qiān to move; to shift 俄遷右丞
270 8 qiān to change; to transfer 俄遷右丞
271 7 yǒu is; are; to exist 有二青衣小兒語伯玉云
272 7 yǒu to have; to possess 有二青衣小兒語伯玉云
273 7 yǒu indicates an estimate 有二青衣小兒語伯玉云
274 7 yǒu indicates a large quantity 有二青衣小兒語伯玉云
275 7 yǒu indicates an affirmative response 有二青衣小兒語伯玉云
276 7 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有二青衣小兒語伯玉云
277 7 yǒu used to compare two things 有二青衣小兒語伯玉云
278 7 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有二青衣小兒語伯玉云
279 7 yǒu used before the names of dynasties 有二青衣小兒語伯玉云
280 7 yǒu a certain thing; what exists 有二青衣小兒語伯玉云
281 7 yǒu multiple of ten and ... 有二青衣小兒語伯玉云
282 7 yǒu abundant 有二青衣小兒語伯玉云
283 7 yǒu purposeful 有二青衣小兒語伯玉云
284 7 yǒu You 有二青衣小兒語伯玉云
285 7 his; hers; its; theirs 其未許嫁者
286 7 to add emphasis 其未許嫁者
287 7 used when asking a question in reply to a question 其未許嫁者
288 7 used when making a request or giving an order 其未許嫁者
289 7 he; her; it; them 其未許嫁者
290 7 probably; likely 其未許嫁者
291 7 will 其未許嫁者
292 7 may 其未許嫁者
293 7 if 其未許嫁者
294 7 or 其未許嫁者
295 7 Qi 其未許嫁者
296 7 shí time; a point or period of time 時艱網漏
297 7 shí a season; a quarter of a year 時艱網漏
298 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時艱網漏
299 7 shí at that time 時艱網漏
300 7 shí fashionable 時艱網漏
301 7 shí fate; destiny; luck 時艱網漏
302 7 shí occasion; opportunity; chance 時艱網漏
303 7 shí tense 時艱網漏
304 7 shí particular; special 時艱網漏
305 7 shí to plant; to cultivate 時艱網漏
306 7 shí hour (measure word) 時艱網漏
307 7 shí an era; a dynasty 時艱網漏
308 7 shí time [abstract] 時艱網漏
309 7 shí seasonal 時艱網漏
310 7 shí frequently; often 時艱網漏
311 7 shí occasionally; sometimes 時艱網漏
312 7 shí on time 時艱網漏
313 7 shí this; that 時艱網漏
314 7 shí to wait upon 時艱網漏
315 7 shí hour 時艱網漏
316 7 shí appropriate; proper; timely 時艱網漏
317 7 shí Shi 時艱網漏
318 7 shí a present; currentlt 時艱網漏
319 7 wén to hear 建平王景素聞而招之
320 7 wén Wen 建平王景素聞而招之
321 7 wén sniff at; to smell 建平王景素聞而招之
322 7 wén to be widely known 建平王景素聞而招之
323 7 wén to confirm; to accept 建平王景素聞而招之
324 7 wén information 建平王景素聞而招之
325 7 wèn famous; well known 建平王景素聞而招之
326 7 wén knowledge; learning 建平王景素聞而招之
327 7 wèn popularity; prestige; reputation 建平王景素聞而招之
328 7 wén to question 建平王景素聞而招之
329 7 to enter 入爲游擊將軍
330 7 Kangxi radical 11 入爲游擊將軍
331 7 radical 入爲游擊將軍
332 7 income 入爲游擊將軍
333 7 to conform with 入爲游擊將軍
334 7 to descend 入爲游擊將軍
335 7 the entering tone 入爲游擊將軍
336 7 to pay 入爲游擊將軍
337 7 to join 入爲游擊將軍
338 7 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 爲太初所殺
339 7 suǒ an office; an institute 爲太初所殺
340 7 suǒ introduces a relative clause 爲太初所殺
341 7 suǒ it 爲太初所殺
342 7 suǒ if; supposing 爲太初所殺
343 7 suǒ a few; various; some 爲太初所殺
344 7 suǒ a place; a location 爲太初所殺
345 7 suǒ indicates a passive voice 爲太初所殺
346 7 suǒ that which 爲太初所殺
347 7 suǒ an ordinal number 爲太初所殺
348 7 suǒ meaning 爲太初所殺
349 7 suǒ garrison 爲太初所殺
350 7 láng gentleman; minister; official 尚書都官郎
351 7 láng a palace attendant 尚書都官郎
352 7 láng really; truly 尚書都官郎
353 7 láng darling; husband 尚書都官郎
354 7 láng a young man 尚書都官郎
355 7 láng somebody else's son 尚書都官郎
356 7 láng a form of address 尚書都官郎
357 7 láng Lang 尚書都官郎
358 7 láng corridor 尚書都官郎
359 7 láng Lang 尚書都官郎
360 7 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 謐轉尚書度支郎
361 7 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 謐轉尚書度支郎
362 7 zhuàn a revolution 謐轉尚書度支郎
363 7 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 謐轉尚書度支郎
364 7 zhuǎn to turn; to rotate 謐轉尚書度支郎
365 7 zhuǎi to use many literary allusions 謐轉尚書度支郎
366 7 zhuǎn to transfer 謐轉尚書度支郎
367 7 to criticize 禮官議從成人服
368 7 to discuss 禮官議從成人服
369 7 to select; to choose 禮官議從成人服
370 7 an idea; an opinion; a suggestion; an objection 禮官議從成人服
371 7 to evaluate 禮官議從成人服
372 7 views; remarks; arguments 禮官議從成人服
373 7 argument 禮官議從成人服
374 7 hái also; in addition; more 徵還
375 7 huán to go back; to turn around; to return 徵還
376 7 huán to pay back; to give back 徵還
377 7 hái yet; still 徵還
378 7 hái still more; even more 徵還
379 7 hái fairly 徵還
380 7 huán to do in return 徵還
381 7 huán Huan 徵還
382 7 huán to revert 徵還
383 7 huán to turn one's head; to look back 徵還
384 7 huán to encircle 徵還
385 7 xuán to rotate 徵還
386 7 huán since 徵還
387 7 hái however 徵還
388 7 hái already 徵還
389 7 hái already 徵還
390 7 hái or 徵還
391 7 chū to go out; to leave 出爲建平王景素冠軍長史
392 7 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出爲建平王景素冠軍長史
393 7 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出爲建平王景素冠軍長史
394 7 chū to extend; to spread 出爲建平王景素冠軍長史
395 7 chū to appear 出爲建平王景素冠軍長史
396 7 chū to exceed 出爲建平王景素冠軍長史
397 7 chū to publish; to post 出爲建平王景素冠軍長史
398 7 chū to take up an official post 出爲建平王景素冠軍長史
399 7 chū to give birth 出爲建平王景素冠軍長史
400 7 chū a verb complement 出爲建平王景素冠軍長史
401 7 chū to occur; to happen 出爲建平王景素冠軍長史
402 7 chū to divorce 出爲建平王景素冠軍長史
403 7 chū to chase away 出爲建平王景素冠軍長史
404 7 chū to escape; to leave 出爲建平王景素冠軍長史
405 7 chū to give 出爲建平王景素冠軍長史
406 7 chū to emit 出爲建平王景素冠軍長史
407 7 chū quoted from 出爲建平王景素冠軍長史
408 7 no 於禮無據
409 7 Kangxi radical 71 於禮無據
410 7 to not have; without 於禮無據
411 7 has not yet 於禮無據
412 7 mo 於禮無據
413 7 do not 於禮無據
414 7 not; -less; un- 於禮無據
415 7 regardless of 於禮無據
416 7 to not have 於禮無據
417 7 um 於禮無據
418 7 Wu 於禮無據
419 7 jiē all; each and every; in all cases 皆以委謐
420 7 jiē same; equally 皆以委謐
421 6 yòu again; also 謐又奏
422 6 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 謐又奏
423 6 yòu Kangxi radical 29 謐又奏
424 6 yòu and 謐又奏
425 6 yòu furthermore 謐又奏
426 6 yòu in addition 謐又奏
427 6 yòu but 謐又奏
428 6 wèi to call 謂販鬻威權
429 6 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂販鬻威權
430 6 wèi to speak to; to address 謂販鬻威權
431 6 wèi to treat as; to regard as 謂販鬻威權
432 6 wèi introducing a condition situation 謂販鬻威權
433 6 wèi to speak to; to address 謂販鬻威權
434 6 wèi to think 謂販鬻威權
435 6 wèi for; is to be 謂販鬻威權
436 6 wèi to make; to cause 謂販鬻威權
437 6 wèi and 謂販鬻威權
438 6 wèi principle; reason 謂販鬻威權
439 6 wèi Wei 謂販鬻威權
440 6 廣陵 guǎnglíng Guangling 廣陵太守
441 6 東宮 dōnggōng East Palace 東宮又非才
442 6 zhèn town 謐爲鎮軍長史
443 6 zhèn to press down; to pressure; to suppress 謐爲鎮軍長史
444 6 zhèn to pacify; to quell 謐爲鎮軍長史
445 6 zhèn market place 謐爲鎮軍長史
446 6 zhèn to cool down 謐爲鎮軍長史
447 6 zhèn completely; fully 謐爲鎮軍長史
448 6 zhèn to defend 謐爲鎮軍長史
449 6 zhèn most important 謐爲鎮軍長史
450 6 zhèn Saturn 謐爲鎮軍長史
451 6 zhèn regularly 謐爲鎮軍長史
452 6 zhèn to ward off evil 謐爲鎮軍長史
453 6 cháo to face 解褐奉朝請
454 6 cháo dynasty 解褐奉朝請
455 6 cháo Korea 解褐奉朝請
456 6 zhāo morning; dawn 解褐奉朝請
457 6 cháo the imperial court 解褐奉朝請
458 6 zhāo a day 解褐奉朝請
459 6 zhāo Zhao 解褐奉朝請
460 6 zhāo having vitality 解褐奉朝請
461 6 cháo to meet somebody; to visit 解褐奉朝請
462 6 cháo to worship 解褐奉朝請
463 6 zhāo early 解褐奉朝請
464 6 rén person; people; a human being 濟陽考城人也
465 6 rén Kangxi radical 9 濟陽考城人也
466 6 rén a kind of person 濟陽考城人也
467 6 rén everybody 濟陽考城人也
468 6 rén adult 濟陽考城人也
469 6 rén somebody; others 濟陽考城人也
470 6 rén an upright person 濟陽考城人也
471 6 miǎn to excuse from; to exempt; to spare 博士太常以下結免贖論
472 6 miǎn to evade; to avoid; to escape 博士太常以下結免贖論
473 6 miǎn to not permit 博士太常以下結免贖論
474 6 miǎn to omit; to remove 博士太常以下結免贖論
475 6 miǎn to give birth 博士太常以下結免贖論
476 6 wèn a funeral cap 博士太常以下結免贖論
477 6 miǎn to dismiss from office 博士太常以下結免贖論
478 6 miǎn Mian 博士太常以下結免贖論
479 6 in; at 於禮無據
480 6 in; at 於禮無據
481 6 in; at; to; from 於禮無據
482 6 to go; to 於禮無據
483 6 to rely on; to depend on 於禮無據
484 6 to go to; to arrive at 於禮無據
485 6 from 於禮無據
486 6 give 於禮無據
487 6 oppposing 於禮無據
488 6 and 於禮無據
489 6 compared to 於禮無據
490 6 by 於禮無據
491 6 and; as well as 於禮無據
492 6 for 於禮無據
493 6 Yu 於禮無據
494 6 a crow 於禮無據
495 6 whew; wow 於禮無據
496 5 ancestor; forefather 祖秉之
497 5 paternal grandparent 祖秉之
498 5 patriarch; founder 祖秉之
499 5 to found; to initiate 祖秉之
500 5 to follow the example of 祖秉之

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
步兵校尉 98 Infantry Commander
苍梧 蒼梧 99 Cangwu
长沙 長沙 67 Changsha
成王 99 King Cheng of Zhou
东宫 東宮 100 East Palace
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
方山 70 Fangshan
抚军 撫軍 102 Captain; Commander
广陵 廣陵 103 Guangling
桂阳 桂陽 71 Guiyang
淮南 72 Huainan
淮阴 淮陰 72 Huai'an; Huaiyin
黄门 黃門 72 Huangmen
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江夏 106 Jiangxia
建平 106 Jianping
建武 106 Jianwu reign
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 106 Jin'an
济阳 濟陽 106 Jiyang
礼记 禮記 76 The Book of Rites; Classic of Rites
临川 臨川 76 Linchuan
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
临海 臨海 108 Linhai
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明元 109 Emperor Mingyuan of Northern Wei
南齐书 南齊書 78 Book of Southern Qi; Book of Qi; History of Qi of the Southern Dynasties
南丰县 南豐縣 110 Nanfeng county
南谯 南譙 110 Nanqiao
南州 110 Nanchou
内史 內史 110 Censor; Administrator
平南 112 Pingnan
濮阳 濮陽 80 Puyang
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
世祖 83 Shi Zu
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 83 Song Dynasty
宋明帝 115 Emperor Ming of Liu Song
太守 116 Governor
太常 84 Minister of Ceremonies; Rector of the Imperial Academy
泰始 116 Taishi reign
廷尉 84 Tingwei; Commandant of Justice
王平 119 Wang Ping
王义恭 王義恭 119 Prince Yigong
文惠太子 119 Crown Prince Wenhui
闻喜 聞喜 119 Wenxi
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武陵王 119 Prince of Wuling
武平 87 Wu Ping; Gao Wei of Norther Qi
120
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
88 Xiong
玄圃 120 Xuanpu
120
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
永明 121 Yongming
永新县 永新縣 121 Yongxin County
羽林 121
 1. Yu Lin; Palace Guards
 2. Yu Lin [star]
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
豫章 121 Yuzhang
豫州 121 Yuzhou
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English