Chinese Notes
Chinese Notes

好汉 (好漢) hǎohàn

hǎohàn noun hero
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Government 政府

Contained in

英雄好汉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Han 《漢書》 卷九十四上 匈奴傳 Volume 94a: Traditions of the Xiongnu 1 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《匈奴列傳》 Treatise on the Xiongnu 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十九 列傳第三十九: 狄仁傑 王方慶 姚璹 Volume 89 Biographies 39: Di Renjie, Wang Fangqing, Yao Shu 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十九 列傳第二百〇八 忠義四 崔縱吳安國 林沖之子:郁 從子:震 霆 滕茂實 魏行可郭元邁 閻進朱績 趙師檟 易青 胡斌 范旺 馬俊 楊震仲史次秦 郭靖 高稼 曹友聞 陳寅賈子坤 劉銳 蹇彝 何充 許彪孫張桂 金文德 曹贛 胡世全 龐彥海 江彥清 陳隆之史季儉 王翊 李誠之秦鉅 Volume 449 Biographies 208: Loyalty and Righteousness 4 - Cui Zongwuanguo, Lin Chongzhi and son: Yu, newphew: Zhen, Ting, Teng Maoshi, Weixing Keguoyuanmai, Yan Jinzhuji, Zhao Shijia, Yi Qing, Hu Bin, Fan Wang, Ma Jun, Yangzhen Zhongshi Ciqin, Guo Jing, Gao Jia, Cao Youwen, Chen Yinjia and son Kun, Liu Rui, Jian Yi, He Chong, Xu Biao and grandson Zhang Gui, Jin Wende, Cao Gan, Hu Shiquan, Pang Yanhai, Jiang Yanqing, Shi Jijian of Chenlong, Wang Yi, Qin Ju of Licheng 1
History of Song 《宋史》 卷三百六十八 列傳第一百二十七 王德 王彥 魏勝 張憲 楊再興 牛皋 胡閎休 Volume 368 Biographies 127: Wang De, Wang Yan, Wei Sheng, Zhang Xian, Yang Zaixing, Niu Gao, Hu Hongxiu 1
The Scholars 《儒林外史》 第十二回 Chapter 12 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
好汉物 好漢物 今單于變俗好漢物 Records of the Grand Historian 《史記》 《匈奴列傳》 Treatise on the Xiongnu 2
好汉缯 好漢繒 匈奴好漢繒絮食物 Records of the Grand Historian 《史記》 《匈奴列傳》 Treatise on the Xiongnu 2
俗好汉 俗好漢 今單于變俗好漢物 Records of the Grand Historian 《史記》 《匈奴列傳》 Treatise on the Xiongnu 2