Chinese Notes
Chinese Notes

yìng

 1. yìng adjective hard / firm / strong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Unihan '硬')
 2. yìng adjective obstinate / strong in character
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Unihan '硬')

Contained in

硬件硬盘硬纸坚硬硬币固态硬盘硬朗硬盘阵列硬汉硬陶硬木生硬僵硬硬颚硬颚鼻音清硬颚塞音浊硬颚塞音清硬颚擦音浊硬颚擦音硬颚近音硬颚边音圆唇硬颚近音硬度前硬腭音硬腭强硬硬体硬化硬要硬性肝硬化动脉硬化强硬派硬皮变硬死硬硬撑硬壳心硬硬来刚硬

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Liao 《遼史》 卷四十五 志第十五: 百官志一 Volume 45 Treatises 15: Official Posts 1 4
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十四上 列傳第一百四十九上 叛臣上 Volume 224a Biographies 149a: Treasonous Ministers 1 3
History of Yuan 《元史》 卷九十四 志第四十三: 食貨二 Volume 94 Treatises 47: Finance and Economics 2 2
History of Ming 《明史》 卷三百一十 列傳第一百九十八 土司 Volume 310 Biographies 198: Tribal Headmen 2
History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十二 列傳第六十二: 李暠 李麟 李國貞 李峘 李巨 Volume 112 Biographies 62: Li Gao, Li Lin, Li Guozhen, Li Huan, Li Ju 2
History of Liao 《遼史》 卷三十二 志第二: 營衞志中 Volume 32 Treatises 2: Management of Guards 2 2
History of Ming 《明史》 卷四十五 志第二十一 地理六 Volume 45 Treatises 21: Geography 6 2
The Scholars 《儒林外史》 第十三回 Chapter 13 1
History of Yuan 《元史》 卷六十三 志第十五: 地理六 Volume 63 Treatises 16: Geography 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
硬寨 硬寨 硬寨太保特母哥竊梁王雅里以遁 History of Liao 《遼史》 卷二十九 本紀第二十九: 天祚皇帝三 Volume 29 Annals 29: Emperor Tianzuo 3 10
挽硬 挽硬 挽硬隨身 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十二 列傳第六十二: 李暠 李麟 李國貞 李峘 李巨 Volume 112 Biographies 62: Li Gao, Li Lin, Li Guozhen, Li Huan, Li Ju 5
硬彻 硬徹 湖廣安定宣撫使向思明遣長官硬徹律等 History of Ming 《明史》 卷三百一十 列傳第一百九十八 土司 Volume 310 Biographies 198: Tribal Headmen 2
硬堰 硬堰 實作硬堰 History of Song 《宋史》 卷九十三 志第四十六 河渠三 Volume 93 Treatises 46: Rivers and Canals 3 2
硬弓 硬弓 王硬弓 History of Song 《宋史》 卷二百八十 列傳第三十九 田紹斌 王榮 楊瓊 錢守俊 徐興 王杲 李重誨 白守素 張思鈞 李琪 王延範 Volume 280 Biographies 39: Tian Shaobin, Wang Rong, Yang Qiong, Qian Shoujun, Xu Xing, Wang Gao, Li Zhonghui, Bai Shousu, Zhang Sijun, Li Qi, Wang Yanfan 2
蹠硬 蹠硬 蹠硬 History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 2
硬随身 硬隨身 挽硬隨身 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十二 列傳第六十二: 李暠 李麟 李國貞 李峘 李巨 Volume 112 Biographies 62: Li Gao, Li Lin, Li Guozhen, Li Huan, Li Ju 2
硬盐 硬鹽 以大鹽泊硬鹽立隨車隨引載鹽之法 History of Yuan 《元史》 卷九十四 志第四十三: 食貨二 Volume 94 Treatises 47: Finance and Economics 2 2