Chinese Notes
Chinese Notes

风化 (風化) fēnghuà

fēnghuà verb to weather
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geology 地质

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhuangzi 《莊子》 《天運》 The Revolution of Heaven 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十一 列傳第十九: 高允 高祐 盧曹 Volume 31 Biographies 19: Gao Yun, Gao Yu, Lu Cao 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十二 列傳第二十: 崔鑒 崔辯 崔挺 Volume 32 Biographies 20: Cui Jian, Cui Bian, Cui Ting 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 2
History of Song 《宋史》 卷一百二十五 志第七十八 禮二十八 Volume 125 Treatises 78: Rites 28 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十七 魏書二十七 徐胡二王傳 Volume 27: Book of Wei 27 - Biographies of Xu, Hu, and the two Wangs 2
Wenxuan 《文選》 卷四十五 Scroll 45 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四  帝紀第四  文宣帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Wenxuan 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十二 隋本紀下第十二: 煬帝 恭帝 Volume 12 Sui Annals 2: Emperor Yang, Emperor Gong 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百十九 列傳第六十九: 楊綰 崔祐甫 常袞 Volume 119 Biographies 69: Yang Wan, Cui Youfu, Chang Gun 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
风化大行 風化大行 风化大行 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima 35
宣风化 宣風化 於是益州刺史王襄欲宣風化於眾庶 Book of Han 《漢書》 卷六十四下 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳 Volume 64b: an, Zhu, Wuqiu, Zhufu, Xu, Yan, Zhong, Wang and Jia 2 10
风化天下 風化天下 以風化天下 Book of Han 《漢書》 卷二十二 禮樂志 Volume 22: Treatise on Rites and Music 8
风化大 風化大 是以風化大洽 Book of Song 《宋書》 卷十六 志第六 禮三 Volume 16 Treatises 6: Rituals 3 6
风化未 風化未 風化未頹 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十六 載記第二十六 禿髮烏孤 禿髮利鹿孤 禿髮傉檀 Volume 126 Records 26: Tufa Wugu; Tufa Lilugu; Tufa Rutan 6
风化肃然 風化肅然 風化肅然也 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 4
宣扬风化 宣揚風化 宣揚風化 Book of Wei 《魏書》 卷7下 高祖紀下 Volume 7b Annals: Gaozu 2 (Emperor Xiaowen) 3
导风化 導風化 縣令掌導風化 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十九下   志第三十九下 百官四下 Volume 49b Treatises 45: Official Posts 4b 3
有益风化 有益風化 有益風化 Book of Jin 《晉書》 卷八十二 列傳第五十二 陳壽 王長文 虞溥 司馬彪 王隱 虞預 孫盛 干寶 鄧粲 謝沈 習鑿齒 徐廣 Volume 82 Biographies 52: Chen Shou; Wang Changwen; Yu Pu; Sima Biao; Wang Yin; Yu Yu; Sun Sheng; Gan Bao; Deng Can; Xie Chen; Xi Zuochi; Xu Guang 3
关风化 關風化 非關風化之義 Book of Zhou 《周書》 卷6 帝紀第6 武帝下 Volume 6 Annals 6: Emperor Wu 2 3