Chinese Notes
Chinese Notes

 1. noun Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: See 比丘尼 (Unihan '尼')
 2. foreign ni
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used to transliterate foreign names (Unihan '尼')

Contained in

多米尼加共和国法属波利尼西亚肯尼亚罗马尼亚毛里塔尼亚尼泊尔尼加拉瓜尼日利亚特立尼达和多巴哥突尼斯印度尼西亚阿富汗尼尼泊尔卢比巴拉圭瓜拉尼多米尼加比索肯尼亚先令里兰吉尼特立尼达和多巴哥元突尼斯第纳尔印度尼西亚卢比吉尼斯释迦牟尼尼米兹比丘尼释迦牟尼佛尼龙威尼斯阿尼律陀阿尼律陀罗尼一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经千手千眼观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经佛顶尊胜陀罗尼经迪士尼拔一切业障根本得生净土陀罗尼消灾吉祥陀罗尼如意宝轮王陀罗尼加利福尼亚加利福尼亚州彭尼百货公司沙弥尼千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经腓尼基迈锡尼伯罗奔尼撒查士丁尼一世哥白尼尼罗河

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷30 王建 安同 樓伏連 丘堆 娥清 劉尼 奚眷 車伊洛等 Volume 30: Wang Jian, An Tong, Lou Fulian, Qiu Dui, E Qing, Liu Ni, Xi Juan, Cheyi Luodeng 29
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十八 列傳第十六: 陸俟 源賀 劉尼 薛提 Volume 28 Biographies 16: Lu Si, Yuan He, Liu Ni, Xue Ti 20
History of Jin 《金史》 卷六十五 列傳第三: 始祖以下諸子 斡魯 輩魯 謝庫德孫:拔達 謝夷保子:盆納 謝里忽 烏古出 跋黑 崇成本名僕灰 劾孫子:浦家奴 麻頗子:謾都本 弟:謾都訶 子:蠻睹(蠻睹曾孫惟鎔,本名沒烈) 斡帶 斡賽子:宗永 斡者孫:璋 昂本名吾都補,子:鄭家 Volume 65 Biographies 3: Sons and descendants of Shizu - Wo Lu, Bei Lu, Xie Kude and grandson: Bada, Xie Yibao and son: Penna, Xie Lihu, Wu Guchu, Ba Hei, Chong Cheng formerly named Puhui, He Sun and son: Pu Jianu, Ma Po and son: Man Douben, younger brother: Man Douhe, son: Man Du (Mandu nephew Weirong, formerly named Meilie), Wo Dai, Wo Sai and son: Zongyong, Wo Zhe and grandson: Zhang, Ang formerly named Wu Doubu and son: Zhengjia 19
Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 18
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十四 列傳第二: 后妃下 Volume 14 Biographies 2: Empresses and Consorts 1 13
Book of Wei 《魏書》 卷72 陽尼 賈思伯 李叔虎 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 72: Yang Ni, Jia Sibo, Li Shuhu, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 10
Book of Jin 《晉書》 卷五十五 列傳第二十五 夏侯湛 潘岳 張載 Volume 55 Biographies 25: Xiahou Zhan; Pan Yue; Zhang Zai 10
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 10
Book of Zhou 《周書》 卷9 列傳第1 皇后 Volume 9 Biographies 1: Empresses 9
New Book of Tang 《新唐書》 卷四十八  志第三十八 百官三 Volume 48 Treatises 43: Official Posts 3 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尼父 尼父 尼父無自律 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 哀公 Lord Ai 13
宣尼 宣尼 追諡孔子曰褒成宣尼公 Book of Han 《漢書》 卷十二 平帝紀 Volume 12: Annals of Emperor Ping 12
尼溪 尼谿 欲封之以尼谿 Mozi 《墨子》 卷九 非儒下 Book 9 - Anti-Confucianism II 8
子尼 子尼 國淵字子尼 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 7
孝尼 孝尼 準字孝尼 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 6
王尼 王尼 城陽王尼見綏書疏 Book of Jin 《晉書》 卷三十三 列傳第三 王祥 鄭沖 何曾 石苞 Volume 33 Biographies 3: Wang Xiang; Zheng Chong; He Zeng; Shi Bao 5
静尼 靜尼 又有王國寺法靜尼亦出入義康家內 Book of Song 《宋書》 卷六十九 列傳第二十九 劉湛 范曄 Volume 69 Biographies 29: Liu Zhan, Fan Ye 5
尼媼 尼媼 主相並用尼媼之言 Book of Jin 《晉書》 卷二十七 志第十七 五行上 Volume 27 Treatises 17: Five Elements Part One 4
仇尼 仇尼 侍御史仇尼歸聞而告會曰 Book of Jin 《晉書》 卷一百二十四 載記第二十四 慕容寶 慕容盛 慕容熙 慕容雲 Volume 124 Records 24: Murong Bao; Murong Sheng; Murong Xi; Murong Yun 4
尼公 尼公 追諡孔子曰褒成宣尼公 Book of Han 《漢書》 卷十二 平帝紀 Volume 12: Annals of Emperor Ping 4