Chinese Notes
Chinese Notes

mián

 1. mián verb to sleep
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Barnes 2007, p. 58; Unihan '眠')
 2. mián noun torpor / drowsiness / middha
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: middha, Pāli: middha
 3. mián verb to hibernate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '眠')

Contained in

失眠睡眠催眠欲贪随眠随眠冬眠蚕眠入眠安眠睡眠不足催眠曲安眠药酣眠催眠术蛰眠补眠休眠夜眠

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷四 Scroll 4 4
The Classic of Tea 《茶經》 卷下:五之煮、六之飲、七之事、八之出、九之略、十之圖 Final Scroll: 5. Boiling, 6. Drinking, 7. History, 8. Growing Regions, 9. Simplify, 10. Pictorialize 4
Selections of Tang Poetry Spring Dawn 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十六 列傳第十六 袁湛 Volume 26 Biographies 16: Yuan Zhan 3
Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 3
Liezi 《列子》 卷第三 周穆王篇 Chapter 3: King Mu of Zhou 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十九 列傳第七: 文成五王 獻文六王 孝文六王 Volume 19 Biographies 7: Wen Cheng's Five Sons, Xianwen's Six Sons, Xiaowen's Six Sons 3
Wenxuan 《文選》 卷三十三 Scroll 33 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十四 列傳第四 宋宗室及諸王下 Volume 14 Biographies 4: Members of the Song Imperial Family 2 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷八十上 文苑列傳 Volume 80a: Biographies of Writers 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
眠床 眠床 所眠床忽有數升血 Book of Song 《宋書》 卷七十一 列傳第三十一 徐湛 江湛 王僧綽 Volume 71 Biographies 31: Xu Zhan, Jiang Zhan, Wang Sengchao 8
眠食 眠食 若大損眠食 Book of Jin 《晉書》 卷六十七 列傳第三十七 溫嶠 郗鑒 Volume 67 Biographies 37: Wen Jiao; Xi Jian 6
眠中 眠中 眠中夢人告之曰 Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 5
醉眠 醉眠 見籍方據案醉眠 Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 5
不能眠 不能眠 耿耿伏枕不能眠 Book of Song 《宋書》 卷二十一 志第十一 樂三 Volume 21 Treatises 11: Music 3 4
欲眠 欲眠 但欲眠 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十上 文苑列傳 Volume 80a: Biographies of Writers 1 4
仟眠 仟眠 逺望兮仟眠 Songs of Chu 《楚辭》 卷第十五 九懷 Chapter 15: Nine Regrets 4
眠山 眠山 前崗見一牛眠山汙中 Book of Jin 《晉書》 卷五十八 列傳第二十八 周處 周訪 Volume 58 Biographies 28: Zhou Chu; Zhou Fang 4
昼眠 晝眠 晝眠夜起如平常 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷七 本紀第七 東昏侯 Volume 7 Annals 7: Marquess of Donghun 4
龙眠 龍眠 肆意于龍眠山岩壑間 History of Song 《宋史》 卷四百四十四 列傳第二百〇三 文苑六 黃庭堅 晁補之從弟:詠之 秦觀 張耒 陳師道 李廌 劉恕 王無咎 蔡肇 李格非 呂南公 郭祥正 米芾 劉詵 倪濤 李公麟 周邦彥 朱長文 劉弇 Volume 444 Biographies 203: Literature 6 - Huang Tingjian, Chao Buzhicongdi:yongzhi, Qin Guan, Zhang Lei, Chen Shidao, Li Zhi, Liu Shu, Wang Wujiu, Cai Zhao, Li Gefei, Lu Nangong, Guo Xiangzheng, Mi Fei, Liu Shen, Ni Tao, Li Gonglin, Zhou Bangyan, Zhu Zhangwen, Liu Yan 3