Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 舊五代史, 卷六十四 唐書40: 列傳16 霍彥威 王晏球 戴思遠 朱漢賓 孔勍 劉 周知裕 Volume 64 Book of Later Tang 40: Biographies 16 - Hou Yanwei, Wang Yanqiu, Dai Siyuan, Zhu Hanbin, Kong Qing, Liu, Zhou Zhiyu

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 69 zhī to go 梁將霍存得之於村落間
2 69 zhī to arrive; to go 梁將霍存得之於村落間
3 69 zhī is 梁將霍存得之於村落間
4 69 zhī to use 梁將霍存得之於村落間
5 69 zhī Zhi 梁將霍存得之於村落間
6 48 wéi to act as; to serve 為梁祖所知
7 48 wéi to change into; to become 為梁祖所知
8 48 wéi to be; is 為梁祖所知
9 48 wéi to do 為梁祖所知
10 48 wèi to support; to help 為梁祖所知
11 48 wéi to govern 為梁祖所知
12 41 to use; to grasp 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
13 41 to rely on 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
14 41 to regard 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
15 41 to be able to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
16 41 to order; to command 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
17 41 used after a verb 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
18 41 a reason; a cause 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
19 41 Israel 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
20 41 Yi 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
21 37 jūn army; military 自右監門衛將軍授左天武軍使
22 37 jūn soldiers; troops 自右監門衛將軍授左天武軍使
23 37 jūn an organized collective 自右監門衛將軍授左天武軍使
24 37 jūn to garrison; to stay an an encampment 自右監門衛將軍授左天武軍使
25 37 jūn a garrison 自右監門衛將軍授左天武軍使
26 37 jūn a front 自右監門衛將軍授左天武軍使
27 37 jūn penal miltary service 自右監門衛將軍授左天武軍使
28 37 jūn to organize troops 自右監門衛將軍授左天武軍使
29 36 zhōu a state; a province 洺州曲周人也
30 36 zhōu a unit of 2,500 households 洺州曲周人也
31 36 zhōu a prefecture 洺州曲周人也
32 36 zhōu a country 洺州曲周人也
33 36 zhōu an island 洺州曲周人也
34 36 zhōu Zhou 洺州曲周人也
35 36 zhōu autonomous prefecture 洺州曲周人也
36 36 zhōu a country 洺州曲周人也
37 35 to go; to 梁將霍存得之於村落間
38 35 to rely on; to depend on 梁將霍存得之於村落間
39 35 Yu 梁將霍存得之於村落間
40 35 a crow 梁將霍存得之於村落間
41 32 liáng a bridge 梁將霍存得之於村落間
42 32 liáng Liang Dynasty 梁將霍存得之於村落間
43 32 liáng City of Liang 梁將霍存得之於村落間
44 32 liáng State of Liang 梁將霍存得之於村落間
45 32 liáng Liang 梁將霍存得之於村落間
46 32 liáng a beam; rafters 梁將霍存得之於村落間
47 32 liáng a fishing sluice 梁將霍存得之於村落間
48 32 liáng to lose footing 梁將霍存得之於村落間
49 32 liáng State of Liang 梁將霍存得之於村落間
50 32 liáng a ridge 梁將霍存得之於村落間
51 32 liáng later Liang 梁將霍存得之於村落間
52 27 nián year 年十四
53 27 nián New Year festival 年十四
54 27 nián age 年十四
55 27 nián life span; life expectancy 年十四
56 27 nián an era; a period 年十四
57 27 nián a date 年十四
58 27 nián time; years 年十四
59 27 nián harvest 年十四
60 27 nián annual; every year 年十四
61 26 zhì Kangxi radical 133 彥威自陝馳至請罪
62 26 zhì to arrive 彥威自陝馳至請罪
63 24 yàn late in the day 王晏球
64 24 yàn peaceful; quiet 王晏球
65 24 yàn clear 王晏球
66 24 qiú a ball; a sphere; a globe 王晏球
67 24 qiú the earth 王晏球
68 24 qiú a ball game 王晏球
69 24 qiú a sphere 王晏球
70 24 qiú jade; a gemstone 王晏球
71 24 qiú a jade chime 王晏球
72 24 wēi prestige; majesty 霍彥威
73 24 wēi to threaten; to compell 霍彥威
74 24 wēi a climbing vine; clematis 霍彥威
75 24 wēi to inspire awe 霍彥威
76 24 wēi power; might 霍彥威
77 24 wēi Wei 霍彥威
78 24 míng bright; luminous; brilliant 莊宗舉酒屬明宗曰
79 24 míng Ming 莊宗舉酒屬明宗曰
80 24 míng Ming Dynasty 莊宗舉酒屬明宗曰
81 24 míng obvious; explicit; clear 莊宗舉酒屬明宗曰
82 24 míng intelligent; clever; perceptive 莊宗舉酒屬明宗曰
83 24 míng to illuminate; to shine 莊宗舉酒屬明宗曰
84 24 míng consecrated 莊宗舉酒屬明宗曰
85 24 míng to understand; to comprehend 莊宗舉酒屬明宗曰
86 24 míng to explain; to clarify 莊宗舉酒屬明宗曰
87 24 míng Souther Ming; Later Ming 莊宗舉酒屬明宗曰
88 24 míng the world; the human world; the world of the living 莊宗舉酒屬明宗曰
89 24 míng eyesight; vision 莊宗舉酒屬明宗曰
90 24 míng a god; a spirit 莊宗舉酒屬明宗曰
91 24 míng fame; renown 莊宗舉酒屬明宗曰
92 24 míng open; public 莊宗舉酒屬明宗曰
93 24 míng clear 莊宗舉酒屬明宗曰
94 24 míng to become proficient 莊宗舉酒屬明宗曰
95 24 míng to be proficient 莊宗舉酒屬明宗曰
96 24 míng virtuous 莊宗舉酒屬明宗曰
97 24 míng open and honest 莊宗舉酒屬明宗曰
98 24 míng clean; neat 莊宗舉酒屬明宗曰
99 24 míng remarkable; outstanding; notable 莊宗舉酒屬明宗曰
100 24 míng next; afterwards 莊宗舉酒屬明宗曰
101 24 míng positive 莊宗舉酒屬明宗曰
102 23 zōng school; sect 莊宗舉酒屬明宗曰
103 23 zōng ancestor 莊宗舉酒屬明宗曰
104 23 zōng to take as one's model as 莊宗舉酒屬明宗曰
105 23 zōng purpose 莊宗舉酒屬明宗曰
106 23 zōng an ancestral temple 莊宗舉酒屬明宗曰
107 23 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 莊宗舉酒屬明宗曰
108 23 zōng clan; family 莊宗舉酒屬明宗曰
109 23 zōng a model 莊宗舉酒屬明宗曰
110 23 zōng a county 莊宗舉酒屬明宗曰
111 23 zōng religion 莊宗舉酒屬明宗曰
112 23 zōng essential; necessary 莊宗舉酒屬明宗曰
113 23 zōng summation 莊宗舉酒屬明宗曰
114 23 zōng a visit by feudal lords 莊宗舉酒屬明宗曰
115 23 zōng Zong 莊宗舉酒屬明宗曰
116 23 yàn elegant; handsome 霍彥威
117 23 yàn learned 霍彥威
118 23 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗入汴
119 23 shòu to teach 檢校司空授右龍驤軍使
120 23 shòu to award; to give 檢校司空授右龍驤軍使
121 23 shòu to appoint 檢校司空授右龍驤軍使
122 22 Qi 存憐其爽邁
123 21 jiàng a general; a high ranking officer 梁將霍存得之於村落間
124 21 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 梁將霍存得之於村落間
125 21 jiàng to command; to lead 梁將霍存得之於村落間
126 21 qiāng to request 梁將霍存得之於村落間
127 21 jiāng to bring; to take; to use; to hold 梁將霍存得之於村落間
128 21 jiāng to support; to wait upon; to take care of 梁將霍存得之於村落間
129 21 jiāng to checkmate 梁將霍存得之於村落間
130 21 jiāng to goad; to incite; to provoke 梁將霍存得之於村落間
131 21 jiāng to do; to handle 梁將霍存得之於村落間
132 21 jiàng backbone 梁將霍存得之於村落間
133 21 jiàng king 梁將霍存得之於村落間
134 21 jiāng to rest 梁將霍存得之於村落間
135 21 jiàng a senior member of an organization 梁將霍存得之於村落間
136 21 jiāng large; great 梁將霍存得之於村落間
137 18 使 shǐ to make; to cause 右親從指揮使
138 18 使 shǐ to make use of for labor 右親從指揮使
139 18 使 shǐ to indulge 右親從指揮使
140 18 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 右親從指揮使
141 18 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 右親從指揮使
142 18 使 shǐ to dispatch 右親從指揮使
143 18 使 shǐ to use 右親從指揮使
144 18 使 shǐ to be able to 右親從指揮使
145 18 capital city 自言洛都人
146 18 a city; a metropolis 自言洛都人
147 18 dōu all 自言洛都人
148 18 elegant; refined 自言洛都人
149 18 Du 自言洛都人
150 18 to establish a capital city 自言洛都人
151 18 to reside 自言洛都人
152 18 to total; to tally 自言洛都人
153 18 Kangxi radical 132 自開封府押衙
154 18 Zi 自開封府押衙
155 18 a nose 自開封府押衙
156 18 the beginning; the start 自開封府押衙
157 18 origin 自開封府押衙
158 18 to employ; to use 自開封府押衙
159 18 to be 自開封府押衙
160 17 節度使 jiédùshǐ military commissioner; jiedushi 梁以彥威為邠州節度使
161 16 zhèn town 移鎮鄆州
162 16 zhèn to press down; to pressure; to suppress 移鎮鄆州
163 16 zhèn to pacify; to quell 移鎮鄆州
164 16 zhèn market place 移鎮鄆州
165 16 zhèn to cool down 移鎮鄆州
166 16 zhèn to defend 移鎮鄆州
167 16 zhèn most important 移鎮鄆州
168 16 zhèn Saturn 移鎮鄆州
169 16 zhèn to ward off evil 移鎮鄆州
170 16 zhī to know 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
171 16 zhī to comprehend 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
172 16 zhī to inform; to tell 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
173 16 zhī to administer 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
174 16 zhī to distinguish; to discern 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
175 16 zhī to be close friends 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
176 16 zhī to feel; to sense; to perceive 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
177 16 zhī to receive; to entertain 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
178 16 zhī knowledge 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
179 16 zhī consciousness; perception 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
180 16 zhī a close friend 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
181 16 zhì wisdom 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
182 16 zhì Zhi 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
183 16 to give 與袁象先同誅朱友珪
184 16 to accompany 與袁象先同誅朱友珪
185 16 to particate in 與袁象先同誅朱友珪
186 16 of the same kind 與袁象先同誅朱友珪
187 16 to help 與袁象先同誅朱友珪
188 16 for 與袁象先同誅朱友珪
189 15 hàn Han Chinese 朱漢賓
190 15 hàn Han Dynasty 朱漢賓
191 15 hàn Milky Way 朱漢賓
192 15 hàn Later Han Dynasty 朱漢賓
193 15 hàn a man; a chap 朱漢賓
194 15 hàn Chinese language 朱漢賓
195 15 hàn Han River 朱漢賓
196 15 bīn a guest; a visitor 朱漢賓
197 15 bīn to submit; to obey 朱漢賓
198 15 bīn Bin 朱漢賓
199 15 bīn to treat as a guest 朱漢賓
200 15 bìn to expell; to reject 朱漢賓
201 14 yòu right; right-hand 右親從指揮使
202 14 yòu to help; to assist 右親從指揮使
203 14 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右親從指揮使
204 14 yòu to bless and protect 右親從指揮使
205 14 yòu an official building 右親從指揮使
206 14 yòu the west 右親從指揮使
207 14 yòu right wing; conservative 右親從指揮使
208 14 yòu super 右親從指揮使
209 14 yòu right 右親從指揮使
210 14 yuē to speak; to say 莊宗舉酒屬明宗曰
211 14 yuē Kangxi radical 73 莊宗舉酒屬明宗曰
212 14 yuē to be called 莊宗舉酒屬明宗曰
213 14 rén person; people; a human being 洺州曲周人也
214 14 rén Kangxi radical 9 洺州曲周人也
215 14 rén a kind of person 洺州曲周人也
216 14 rén everybody 洺州曲周人也
217 14 rén adult 洺州曲周人也
218 14 rén somebody; others 洺州曲周人也
219 14 rén an upright person 洺州曲周人也
220 13 cóng to follow 從征討
221 13 cóng to comply; to submit; to defer 從征討
222 13 cóng to participate in something 從征討
223 13 cóng to use a certain method or principle 從征討
224 13 cóng something secondary 從征討
225 13 cóng remote relatives 從征討
226 13 cóng secondary 從征討
227 13 cóng to go on; to advance 從征討
228 13 cōng at ease; informal 從征討
229 13 zòng a follower; a supporter 從征討
230 13 zòng to release 從征討
231 13 zòng perpendicular; longitudinal 從征討
232 13 刺史 cìshǐ Regional Inspector 梁末帝授洺州刺史
233 13 留後 liúhòu Provisional Governor 轉河陽留後
234 13 child; son 字子重
235 13 egg; newborn 字子重
236 13 first earthly branch 字子重
237 13 11 p.m.-1 a.m. 字子重
238 13 Kangxi radical 39 字子重
239 13 pellet; something small and hard 字子重
240 13 master 字子重
241 13 viscount 字子重
242 13 zi you; your honor 字子重
243 13 masters 字子重
244 13 person 字子重
245 13 young 字子重
246 13 seed 字子重
247 13 subordinate; subsidiary 字子重
248 13 a copper coin 字子重
249 13 female dragonfly 字子重
250 13 constituent 字子重
251 13 offspring; descendants 字子重
252 13 dear 字子重
253 13 little one 字子重
254 12 to enter 莊宗入汴
255 12 Kangxi radical 11 莊宗入汴
256 12 radical 莊宗入汴
257 12 income 莊宗入汴
258 12 to conform with 莊宗入汴
259 12 to descend 莊宗入汴
260 12 the entering tone 莊宗入汴
261 12 to pay 莊宗入汴
262 12 to join 莊宗入汴
263 12 zài in; at 擢在左右
264 12 zài to exist; to be living 擢在左右
265 12 zài to consist of 擢在左右
266 12 zài to be at a post 擢在左右
267 12 wáng Wang 王晏球
268 12 wáng a king 王晏球
269 12 wáng Kangxi radical 96 王晏球
270 12 wàng to be king; to rule 王晏球
271 12 wáng a prince; a duke 王晏球
272 12 wáng grand; great 王晏球
273 12 wáng to treat with the ceremony due to a king 王晏球
274 12 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王晏球
275 12 wáng the head of a group or gang 王晏球
276 12 wáng the biggest or best of a group 王晏球
277 12 abundant; rich; plentiful 周知裕
278 11 luàn chaotic; disorderly 大軍夕亂
279 11 luàn confused 大軍夕亂
280 11 luàn to disturb; to upset; to throw into chaos 大軍夕亂
281 11 luàn to be promiscuous 大軍夕亂
282 11 luàn finale 大軍夕亂
283 11 luàn to destroy 大軍夕亂
284 11 luàn to confuse 大軍夕亂
285 11 luàn agitated 大軍夕亂
286 11 luàn very 大軍夕亂
287 11 luàn unstable 大軍夕亂
288 11 luàn revolt; rebelion; riot 大軍夕亂
289 10 zhōng middle 兼中書令
290 10 zhōng medium; medium sized 兼中書令
291 10 zhōng China 兼中書令
292 10 zhòng to hit the mark 兼中書令
293 10 zhōng midday 兼中書令
294 10 zhōng inside 兼中書令
295 10 zhōng during 兼中書令
296 10 zhōng Zhong 兼中書令
297 10 zhōng intermediary 兼中書令
298 10 zhōng half 兼中書令
299 10 zhòng to reach; to attain 兼中書令
300 10 zhòng to suffer; to infect 兼中書令
301 10 zhòng to obtain 兼中書令
302 10 zhòng to pass an exam 兼中書令
303 10 yuǎn far; distant 無遠不及
304 10 yuǎn far-reaching 無遠不及
305 10 yuǎn separated from 無遠不及
306 10 yuàn estranged from 無遠不及
307 10 yuǎn milkwort 無遠不及
308 10 yuǎn long ago 無遠不及
309 10 yuǎn long-range 無遠不及
310 10 yuǎn a remote area 無遠不及
311 10 yuǎn Yuan 無遠不及
312 10 yuàn to leave 無遠不及
313 10 yuàn to violate; to be contrary to 無遠不及
314 10 èr two 開平二年
315 10 èr Kangxi radical 7 開平二年
316 10 èr second 開平二年
317 10 èr twice; double; di- 開平二年
318 10 èr more than one kind 開平二年
319 10 sān three 三年
320 10 sān third 三年
321 10 sān more than two 三年
322 10 sān very few 三年
323 10 sān San 三年
324 10 Biàn Bian River 莊宗入汴
325 10 Biàn Henan 莊宗入汴
326 10 Biàn Bian 莊宗入汴
327 10 guī to go back; to return 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
328 10 guī to belong to; to be classified as 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
329 10 guī to take refuge in; to rely on; to depend on 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
330 10 guī used between a repeated verb to indicate contrast 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
331 10 guī to revert to; to give back to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
332 10 guī (of a woman) to get married 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
333 10 guī to assemble; to meet together; to converge 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
334 10 guī to appreciate; to admire 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
335 10 guī to divide with a single digit divisor 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
336 10 guī to pledge allegiance to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
337 10 guī to withdraw 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
338 10 guī to settle down 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
339 10 guī Gui 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
340 10 kuì to give; to sacrifice food 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
341 10 kuì ashamed 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
342 10 end; final stage; latter part 梁末帝授洺州刺史
343 10 to not have 梁末帝授洺州刺史
344 10 insignificant 梁末帝授洺州刺史
345 10 ancestor; forefather 為梁祖所知
346 10 paternal grandparent 為梁祖所知
347 10 patriarch; founder 為梁祖所知
348 10 to found; to initiate 為梁祖所知
349 10 to follow the example of 為梁祖所知
350 10 to sacrifice before going on a journey 為梁祖所知
351 10 ancestral temple 為梁祖所知
352 10 to give a farewell dinner 為梁祖所知
353 10 be familiar with 為梁祖所知
354 10 Zu 為梁祖所知
355 9 lóng dragon 懷州龍驤守禦軍作亂
356 9 lóng Kangxi radical 212 懷州龍驤守禦軍作亂
357 9 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 懷州龍驤守禦軍作亂
358 9 lóng weakened; frail 懷州龍驤守禦軍作亂
359 9 lóng a tall horse 懷州龍驤守禦軍作亂
360 9 lóng Long 懷州龍驤守禦軍作亂
361 9 指揮 zhǐhuī to command; to direct 右親從指揮使
362 9 指揮 zhǐhuī a commander; a conductor 右親從指揮使
363 9 court-dress jewels 劉玘
364 9 yǒu friend; companion 與袁象先同誅朱友珪
365 9 yǒu fraternity 與袁象先同誅朱友珪
366 9 to think; consider; to ponder 戴思遠
367 9 thinking; consideration 戴思遠
368 9 to miss; to long for 戴思遠
369 9 emotions 戴思遠
370 9 to mourn; to grieve 戴思遠
371 9 Si 戴思遠
372 9 sāi hairy [beard] 戴思遠
373 9 lìng to make; to cause to be; to lead 悉令放之
374 9 lìng to issue a command 悉令放之
375 9 lìng rules of behavior; customs 悉令放之
376 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 悉令放之
377 9 lìng a season 悉令放之
378 9 lìng respected; good reputation 悉令放之
379 9 lìng good 悉令放之
380 9 lìng pretentious 悉令放之
381 9 lìng a transcending state of existence 悉令放之
382 9 lìng a commander 悉令放之
383 9 lìng a commanding quality; an impressive character 悉令放之
384 9 lìng lyrics 悉令放之
385 9 lìng Ling 悉令放之
386 9 jìn to enter 彥威首率卿相勸進於至德宮
387 9 jìn to advance 彥威首率卿相勸進於至德宮
388 9 wén to hear 晏球聞亂
389 9 wén Wen 晏球聞亂
390 9 wén sniff at; to smell 晏球聞亂
391 9 wén to be widely known 晏球聞亂
392 9 wén to confirm; to accept 晏球聞亂
393 9 wén information 晏球聞亂
394 9 wèn famous; well known 晏球聞亂
395 9 wén knowledge; learning 晏球聞亂
396 9 wèn popularity; prestige; reputation 晏球聞亂
397 9 wén to question 晏球聞亂
398 9 shǎo few 少遇亂
399 9 shǎo to decrease; to lessen; to lose 少遇亂
400 9 shǎo to be inadequate; to be insufficient 少遇亂
401 9 shǎo to be less than 少遇亂
402 9 shǎo to despise; to scorn; to look down on 少遇亂
403 9 shào young 少遇亂
404 9 shào youth 少遇亂
405 9 shào a youth; a young person 少遇亂
406 9 shào Shao 少遇亂
407 9 to ride an animal or bicycle 友珪命晏球出騎迎戰擊亂軍
408 9 to straddle 友珪命晏球出騎迎戰擊亂軍
409 9 a mounted soldier 友珪命晏球出騎迎戰擊亂軍
410 9 a mount; a horse with a saddle 友珪命晏球出騎迎戰擊亂軍
411 9 martial; military 自右監門衛將軍授左天武軍使
412 9 a battle; (military) force 自右監門衛將軍授左天武軍使
413 9 martial arts 自右監門衛將軍授左天武軍使
414 9 a footstep; a footprint; half a step 自右監門衛將軍授左天武軍使
415 9 a fighter; a warrior; a soldier 自右監門衛將軍授左天武軍使
416 9 half a step 自右監門衛將軍授左天武軍使
417 9 Wu; Sacrificial odes of Zhou 自右監門衛將軍授左天武軍使
418 9 Wu 自右監門衛將軍授左天武軍使
419 9 warlike; fierce; valiant; violent 自右監門衛將軍授左天武軍使
420 9 to continue; to succeed 自右監門衛將軍授左天武軍使
421 9 wèi Wei Dynasty 時趙在禮據魏州
422 9 wèi State of Wei 時趙在禮據魏州
423 9 wèi Cao Wei 時趙在禮據魏州
424 9 wéi tall and big 時趙在禮據魏州
425 9 wèi Wei [surname] 時趙在禮據魏州
426 9 wèi a watchtower 時趙在禮據魏州
427 9 wèi a palace 時趙在禮據魏州
428 9 wéi to stand solitary and unmoving 時趙在禮據魏州
429 9 day of the month; a certain day 奏至之日
430 9 Kangxi radical 72 奏至之日
431 9 a day 奏至之日
432 9 Japan 奏至之日
433 9 sun 奏至之日
434 9 daytime 奏至之日
435 9 sunlight 奏至之日
436 9 everyday 奏至之日
437 9 season 奏至之日
438 9 available time 奏至之日
439 9 in the past 奏至之日
440 9 mi 奏至之日
441 9 shí time; a point or period of time 時趙在禮據魏州
442 9 shí a season; a quarter of a year 時趙在禮據魏州
443 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時趙在禮據魏州
444 9 shí fashionable 時趙在禮據魏州
445 9 shí fate; destiny; luck 時趙在禮據魏州
446 9 shí occasion; opportunity; chance 時趙在禮據魏州
447 9 shí tense 時趙在禮據魏州
448 9 shí particular; special 時趙在禮據魏州
449 9 shí to plant; to cultivate 時趙在禮據魏州
450 9 shí an era; a dynasty 時趙在禮據魏州
451 9 shí time [abstract] 時趙在禮據魏州
452 9 shí seasonal 時趙在禮據魏州
453 9 shí to wait upon 時趙在禮據魏州
454 9 shí hour 時趙在禮據魏州
455 9 shí appropriate; proper; timely 時趙在禮據魏州
456 9 shí Shi 時趙在禮據魏州
457 9 shí a present; currentlt 時趙在禮據魏州
458 8 to move; to shift; to remove 移鎮鄆州
459 8 to change; to alter 移鎮鄆州
460 8 to circulate a document 移鎮鄆州
461 8 to transplant seedlings 移鎮鄆州
462 8 to shake 移鎮鄆州
463 8 to write 移鎮鄆州
464 8 to donate; to give 移鎮鄆州
465 8 Yi 移鎮鄆州
466 8 to lead to envy 移鎮鄆州
467 8 chǐ to lead to admiration 移鎮鄆州
468 8 to die 卒於理所
469 8 a soldier 卒於理所
470 8 a servant; forced labor 卒於理所
471 8 to end 卒於理所
472 8 a deployment of five soldiers 卒於理所
473 8 zuǒ left 自右監門衛將軍授左天武軍使
474 8 zuǒ unorthodox; improper 自右監門衛將軍授左天武軍使
475 8 zuǒ east 自右監門衛將軍授左天武軍使
476 8 zuǒ to bring 自右監門衛將軍授左天武軍使
477 8 zuǒ to violate; to be contrary to 自右監門衛將軍授左天武軍使
478 8 zuǒ Zuo 自右監門衛將軍授左天武軍使
479 8 zuǒ extreme 自右監門衛將軍授左天武軍使
480 8 gōng merit 以功轉左龍驤第一指揮使
481 8 gōng service; work; effort 以功轉左龍驤第一指揮使
482 8 gōng skill 以功轉左龍驤第一指揮使
483 8 gōng an achievement; an accomplishment 以功轉左龍驤第一指揮使
484 8 gōng merit-creating actions; vyāyāma 以功轉左龍驤第一指揮使
485 8 gōng deserving praise 以功轉左龍驤第一指揮使
486 8 gōng level of morning ritual 以功轉左龍驤第一指揮使
487 8 gōng an effect; a result 以功轉左龍驤第一指揮使
488 8 gōng a kind of funeral dress 以功轉左龍驤第一指揮使
489 8 gōng work (physics) 以功轉左龍驤第一指揮使
490 8 rate; frequency; proportion; ratio 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
491 8 shuài to lead; command 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
492 8 shuài hasty; rash; careless 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
493 8 a rule; a standard; a limit 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
494 8 shuài candid; straightforward; frank 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
495 8 shuài to obey; to follow 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
496 8 shuài a model; an example 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
497 8 shuài a bird catching net 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
498 8 shuài a leader; an army commander 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
499 8 to calculate 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
500 8 shuài Shuai 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之

Frequencies of all Words

Top 968

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 69 zhī him; her; them; that 梁將霍存得之於村落間
2 69 zhī used between a modifier and a word to form a word group 梁將霍存得之於村落間
3 69 zhī to go 梁將霍存得之於村落間
4 69 zhī this; that 梁將霍存得之於村落間
5 69 zhī genetive marker 梁將霍存得之於村落間
6 69 zhī it 梁將霍存得之於村落間
7 69 zhī in 梁將霍存得之於村落間
8 69 zhī all 梁將霍存得之於村落間
9 69 zhī and 梁將霍存得之於村落間
10 69 zhī however 梁將霍存得之於村落間
11 69 zhī if 梁將霍存得之於村落間
12 69 zhī then 梁將霍存得之於村落間
13 69 zhī to arrive; to go 梁將霍存得之於村落間
14 69 zhī is 梁將霍存得之於村落間
15 69 zhī to use 梁將霍存得之於村落間
16 69 zhī Zhi 梁將霍存得之於村落間
17 48 wèi for; to 為梁祖所知
18 48 wèi because of 為梁祖所知
19 48 wéi to act as; to serve 為梁祖所知
20 48 wéi to change into; to become 為梁祖所知
21 48 wéi to be; is 為梁祖所知
22 48 wéi to do 為梁祖所知
23 48 wèi for 為梁祖所知
24 48 wèi because of; for; to 為梁祖所知
25 48 wèi to 為梁祖所知
26 48 wéi in a passive construction 為梁祖所知
27 48 wéi forming a rehetorical question 為梁祖所知
28 48 wéi forming an adverb 為梁祖所知
29 48 wéi to add emphasis 為梁祖所知
30 48 wèi to support; to help 為梁祖所知
31 48 wéi to govern 為梁祖所知
32 41 so as to; in order to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
33 41 to use; to regard as 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
34 41 to use; to grasp 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
35 41 according to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
36 41 because of 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
37 41 on a certain date 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
38 41 and; as well as 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
39 41 to rely on 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
40 41 to regard 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
41 41 to be able to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
42 41 to order; to command 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
43 41 further; moreover 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
44 41 used after a verb 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
45 41 very 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
46 41 already 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
47 41 increasingly 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
48 41 a reason; a cause 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
49 41 Israel 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
50 41 Yi 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
51 37 jūn army; military 自右監門衛將軍授左天武軍使
52 37 jūn soldiers; troops 自右監門衛將軍授左天武軍使
53 37 jūn an organized collective 自右監門衛將軍授左天武軍使
54 37 jūn to garrison; to stay an an encampment 自右監門衛將軍授左天武軍使
55 37 jūn a garrison 自右監門衛將軍授左天武軍使
56 37 jūn a front 自右監門衛將軍授左天武軍使
57 37 jūn penal miltary service 自右監門衛將軍授左天武軍使
58 37 jūn to organize troops 自右監門衛將軍授左天武軍使
59 36 zhōu a state; a province 洺州曲周人也
60 36 zhōu a unit of 2,500 households 洺州曲周人也
61 36 zhōu a prefecture 洺州曲周人也
62 36 zhōu a country 洺州曲周人也
63 36 zhōu an island 洺州曲周人也
64 36 zhōu Zhou 洺州曲周人也
65 36 zhōu autonomous prefecture 洺州曲周人也
66 36 zhōu a country 洺州曲周人也
67 35 in; at 梁將霍存得之於村落間
68 35 in; at 梁將霍存得之於村落間
69 35 in; at; to; from 梁將霍存得之於村落間
70 35 to go; to 梁將霍存得之於村落間
71 35 to rely on; to depend on 梁將霍存得之於村落間
72 35 to go to; to arrive at 梁將霍存得之於村落間
73 35 from 梁將霍存得之於村落間
74 35 give 梁將霍存得之於村落間
75 35 oppposing 梁將霍存得之於村落間
76 35 and 梁將霍存得之於村落間
77 35 compared to 梁將霍存得之於村落間
78 35 by 梁將霍存得之於村落間
79 35 and; as well as 梁將霍存得之於村落間
80 35 for 梁將霍存得之於村落間
81 35 Yu 梁將霍存得之於村落間
82 35 a crow 梁將霍存得之於村落間
83 35 whew; wow 梁將霍存得之於村落間
84 32 liáng a bridge 梁將霍存得之於村落間
85 32 liáng Liang Dynasty 梁將霍存得之於村落間
86 32 liáng City of Liang 梁將霍存得之於村落間
87 32 liáng State of Liang 梁將霍存得之於村落間
88 32 liáng Liang 梁將霍存得之於村落間
89 32 liáng a beam; rafters 梁將霍存得之於村落間
90 32 liáng a fishing sluice 梁將霍存得之於村落間
91 32 liáng to lose footing 梁將霍存得之於村落間
92 32 liáng State of Liang 梁將霍存得之於村落間
93 32 liáng a ridge 梁將霍存得之於村落間
94 32 liáng later Liang 梁將霍存得之於村落間
95 27 nián year 年十四
96 27 nián New Year festival 年十四
97 27 nián age 年十四
98 27 nián life span; life expectancy 年十四
99 27 nián an era; a period 年十四
100 27 nián a date 年十四
101 27 nián time; years 年十四
102 27 nián harvest 年十四
103 27 nián annual; every year 年十四
104 26 zhì to; until 彥威自陝馳至請罪
105 26 zhì Kangxi radical 133 彥威自陝馳至請罪
106 26 zhì extremely; very; most 彥威自陝馳至請罪
107 26 zhì to arrive 彥威自陝馳至請罪
108 24 yàn late in the day 王晏球
109 24 yàn peaceful; quiet 王晏球
110 24 yàn clear 王晏球
111 24 qiú a ball; a sphere; a globe 王晏球
112 24 qiú a ball of 王晏球
113 24 qiú the earth 王晏球
114 24 qiú a ball game 王晏球
115 24 qiú a sphere 王晏球
116 24 qiú jade; a gemstone 王晏球
117 24 qiú a jade chime 王晏球
118 24 wēi prestige; majesty 霍彥威
119 24 wēi to threaten; to compell 霍彥威
120 24 wēi a climbing vine; clematis 霍彥威
121 24 wēi to inspire awe 霍彥威
122 24 wēi power; might 霍彥威
123 24 wēi Wei 霍彥威
124 24 míng bright; luminous; brilliant 莊宗舉酒屬明宗曰
125 24 míng Ming 莊宗舉酒屬明宗曰
126 24 míng Ming Dynasty 莊宗舉酒屬明宗曰
127 24 míng obvious; explicit; clear 莊宗舉酒屬明宗曰
128 24 míng intelligent; clever; perceptive 莊宗舉酒屬明宗曰
129 24 míng to illuminate; to shine 莊宗舉酒屬明宗曰
130 24 míng consecrated 莊宗舉酒屬明宗曰
131 24 míng to understand; to comprehend 莊宗舉酒屬明宗曰
132 24 míng to explain; to clarify 莊宗舉酒屬明宗曰
133 24 míng Souther Ming; Later Ming 莊宗舉酒屬明宗曰
134 24 míng the world; the human world; the world of the living 莊宗舉酒屬明宗曰
135 24 míng eyesight; vision 莊宗舉酒屬明宗曰
136 24 míng a god; a spirit 莊宗舉酒屬明宗曰
137 24 míng fame; renown 莊宗舉酒屬明宗曰
138 24 míng open; public 莊宗舉酒屬明宗曰
139 24 míng clear 莊宗舉酒屬明宗曰
140 24 míng to become proficient 莊宗舉酒屬明宗曰
141 24 míng to be proficient 莊宗舉酒屬明宗曰
142 24 míng virtuous 莊宗舉酒屬明宗曰
143 24 míng open and honest 莊宗舉酒屬明宗曰
144 24 míng clean; neat 莊宗舉酒屬明宗曰
145 24 míng remarkable; outstanding; notable 莊宗舉酒屬明宗曰
146 24 míng next; afterwards 莊宗舉酒屬明宗曰
147 24 míng positive 莊宗舉酒屬明宗曰
148 23 zōng school; sect 莊宗舉酒屬明宗曰
149 23 zōng ancestor 莊宗舉酒屬明宗曰
150 23 zōng a measure word for transaction or business related things 莊宗舉酒屬明宗曰
151 23 zōng to take as one's model as 莊宗舉酒屬明宗曰
152 23 zōng purpose 莊宗舉酒屬明宗曰
153 23 zōng an ancestral temple 莊宗舉酒屬明宗曰
154 23 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 莊宗舉酒屬明宗曰
155 23 zōng clan; family 莊宗舉酒屬明宗曰
156 23 zōng a model 莊宗舉酒屬明宗曰
157 23 zōng a county 莊宗舉酒屬明宗曰
158 23 zōng religion 莊宗舉酒屬明宗曰
159 23 zōng essential; necessary 莊宗舉酒屬明宗曰
160 23 zōng summation 莊宗舉酒屬明宗曰
161 23 zōng a visit by feudal lords 莊宗舉酒屬明宗曰
162 23 zōng Zong 莊宗舉酒屬明宗曰
163 23 yàn elegant; handsome 霍彥威
164 23 yàn learned 霍彥威
165 23 莊宗 Zhuāngzōng Emperor Zhuangzong of Later Tang 莊宗入汴
166 23 shòu to teach 檢校司空授右龍驤軍使
167 23 shòu to award; to give 檢校司空授右龍驤軍使
168 23 shòu to appoint 檢校司空授右龍驤軍使
169 22 his; hers; its; theirs 存憐其爽邁
170 22 to add emphasis 存憐其爽邁
171 22 used when asking a question in reply to a question 存憐其爽邁
172 22 used when making a request or giving an order 存憐其爽邁
173 22 he; her; it; them 存憐其爽邁
174 22 probably; likely 存憐其爽邁
175 22 will 存憐其爽邁
176 22 may 存憐其爽邁
177 22 if 存憐其爽邁
178 22 or 存憐其爽邁
179 22 Qi 存憐其爽邁
180 21 jiāng will; shall (future tense) 梁將霍存得之於村落間
181 21 jiāng to get; to use; marker for direct-object 梁將霍存得之於村落間
182 21 jiàng a general; a high ranking officer 梁將霍存得之於村落間
183 21 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 梁將霍存得之於村落間
184 21 jiāng and; or 梁將霍存得之於村落間
185 21 jiàng to command; to lead 梁將霍存得之於村落間
186 21 qiāng to request 梁將霍存得之於村落間
187 21 jiāng approximately 梁將霍存得之於村落間
188 21 jiāng to bring; to take; to use; to hold 梁將霍存得之於村落間
189 21 jiāng to support; to wait upon; to take care of 梁將霍存得之於村落間
190 21 jiāng to checkmate 梁將霍存得之於村落間
191 21 jiāng to goad; to incite; to provoke 梁將霍存得之於村落間
192 21 jiāng to do; to handle 梁將霍存得之於村落間
193 21 jiāng placed between a verb and a complement of direction 梁將霍存得之於村落間
194 21 jiāng furthermore; moreover 梁將霍存得之於村落間
195 21 jiàng backbone 梁將霍存得之於村落間
196 21 jiàng king 梁將霍存得之於村落間
197 21 jiāng might; possibly 梁將霍存得之於村落間
198 21 jiāng just; a short time ago 梁將霍存得之於村落間
199 21 jiāng to rest 梁將霍存得之於村落間
200 21 jiāng to the side 梁將霍存得之於村落間
201 21 jiàng a senior member of an organization 梁將霍存得之於村落間
202 21 jiāng large; great 梁將霍存得之於村落間
203 20 also; too 洺州曲周人也
204 20 a final modal particle indicating certainy or decision 洺州曲周人也
205 20 either 洺州曲周人也
206 20 even 洺州曲周人也
207 20 used to soften the tone 洺州曲周人也
208 20 used for emphasis 洺州曲周人也
209 20 used to mark contrast 洺州曲周人也
210 20 used to mark compromise 洺州曲周人也
211 18 使 shǐ to make; to cause 右親從指揮使
212 18 使 shǐ to make use of for labor 右親從指揮使
213 18 使 shǐ to indulge 右親從指揮使
214 18 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 右親從指揮使
215 18 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 右親從指揮使
216 18 使 shǐ to dispatch 右親從指揮使
217 18 使 shǐ if 右親從指揮使
218 18 使 shǐ to use 右親從指揮使
219 18 使 shǐ to be able to 右親從指揮使
220 18 dōu all 自言洛都人
221 18 capital city 自言洛都人
222 18 a city; a metropolis 自言洛都人
223 18 dōu all 自言洛都人
224 18 elegant; refined 自言洛都人
225 18 Du 自言洛都人
226 18 dōu already 自言洛都人
227 18 to establish a capital city 自言洛都人
228 18 to reside 自言洛都人
229 18 to total; to tally 自言洛都人
230 18 naturally; of course; certainly 自開封府押衙
231 18 from; since 自開封府押衙
232 18 self; oneself; itself 自開封府押衙
233 18 Kangxi radical 132 自開封府押衙
234 18 Zi 自開封府押衙
235 18 a nose 自開封府押衙
236 18 the beginning; the start 自開封府押衙
237 18 origin 自開封府押衙
238 18 originally 自開封府押衙
239 18 still; to remain 自開封府押衙
240 18 in person; personally 自開封府押衙
241 18 in addition; besides 自開封府押衙
242 18 if; even if 自開封府押衙
243 18 but 自開封府押衙
244 18 because 自開封府押衙
245 18 to employ; to use 自開封府押衙
246 18 to be 自開封府押衙
247 17 節度使 jiédùshǐ military commissioner; jiedushi 梁以彥威為邠州節度使
248 16 zhèn town 移鎮鄆州
249 16 zhèn to press down; to pressure; to suppress 移鎮鄆州
250 16 zhèn to pacify; to quell 移鎮鄆州
251 16 zhèn market place 移鎮鄆州
252 16 zhèn to cool down 移鎮鄆州
253 16 zhèn completely; fully 移鎮鄆州
254 16 zhèn to defend 移鎮鄆州
255 16 zhèn most important 移鎮鄆州
256 16 zhèn Saturn 移鎮鄆州
257 16 zhèn regularly 移鎮鄆州
258 16 zhèn to ward off evil 移鎮鄆州
259 16 zhī to know 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
260 16 zhī to comprehend 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
261 16 zhī to inform; to tell 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
262 16 zhī to administer 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
263 16 zhī to distinguish; to discern 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
264 16 zhī to be close friends 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
265 16 zhī to feel; to sense; to perceive 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
266 16 zhī to receive; to entertain 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
267 16 zhī knowledge 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
268 16 zhī consciousness; perception 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
269 16 zhī a close friend 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
270 16 zhì wisdom 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
271 16 zhì Zhi 茂貞遣將劉知俊率大軍攻之
272 16 and 與袁象先同誅朱友珪
273 16 to give 與袁象先同誅朱友珪
274 16 together with 與袁象先同誅朱友珪
275 16 interrogative particle 與袁象先同誅朱友珪
276 16 to accompany 與袁象先同誅朱友珪
277 16 to particate in 與袁象先同誅朱友珪
278 16 of the same kind 與袁象先同誅朱友珪
279 16 to help 與袁象先同誅朱友珪
280 16 for 與袁象先同誅朱友珪
281 15 hàn Han Chinese 朱漢賓
282 15 hàn Han Dynasty 朱漢賓
283 15 hàn Milky Way 朱漢賓
284 15 hàn Later Han Dynasty 朱漢賓
285 15 hàn a man; a chap 朱漢賓
286 15 hàn Chinese language 朱漢賓
287 15 hàn Han River 朱漢賓
288 15 bīn a guest; a visitor 朱漢賓
289 15 bīn to submit; to obey 朱漢賓
290 15 bīn Bin 朱漢賓
291 15 bīn to treat as a guest 朱漢賓
292 15 bìn to expell; to reject 朱漢賓
293 14 yòu right; right-hand 右親從指揮使
294 14 yòu to help; to assist 右親從指揮使
295 14 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右親從指揮使
296 14 yòu to bless and protect 右親從指揮使
297 14 yòu an official building 右親從指揮使
298 14 yòu the west 右親從指揮使
299 14 yòu right wing; conservative 右親從指揮使
300 14 yòu super 右親從指揮使
301 14 yòu right 右親從指揮使
302 14 yuē to speak; to say 莊宗舉酒屬明宗曰
303 14 yuē Kangxi radical 73 莊宗舉酒屬明宗曰
304 14 yuē to be called 莊宗舉酒屬明宗曰
305 14 yuē particle without meaning 莊宗舉酒屬明宗曰
306 14 rén person; people; a human being 洺州曲周人也
307 14 rén Kangxi radical 9 洺州曲周人也
308 14 rén a kind of person 洺州曲周人也
309 14 rén everybody 洺州曲周人也
310 14 rén adult 洺州曲周人也
311 14 rén somebody; others 洺州曲周人也
312 14 rén an upright person 洺州曲周人也
313 13 cóng from 從征討
314 13 cóng to follow 從征討
315 13 cóng past; through 從征討
316 13 cóng to comply; to submit; to defer 從征討
317 13 cóng to participate in something 從征討
318 13 cóng to use a certain method or principle 從征討
319 13 cóng usually 從征討
320 13 cóng something secondary 從征討
321 13 cóng remote relatives 從征討
322 13 cóng secondary 從征討
323 13 cóng to go on; to advance 從征討
324 13 cōng at ease; informal 從征討
325 13 zòng a follower; a supporter 從征討
326 13 zòng to release 從征討
327 13 zòng perpendicular; longitudinal 從征討
328 13 yǒu is; are; to exist 梁史有傳
329 13 yǒu to have; to possess 梁史有傳
330 13 yǒu indicates an estimate 梁史有傳
331 13 yǒu indicates a large quantity 梁史有傳
332 13 yǒu indicates an affirmative response 梁史有傳
333 13 yǒu a certain; used before a person, time, or place 梁史有傳
334 13 yǒu used to compare two things 梁史有傳
335 13 yǒu used in a polite formula before certain verbs 梁史有傳
336 13 yǒu used before the names of dynasties 梁史有傳
337 13 yǒu a certain thing; what exists 梁史有傳
338 13 yǒu multiple of ten and ... 梁史有傳
339 13 yǒu abundant 梁史有傳
340 13 yǒu purposeful 梁史有傳
341 13 yǒu You 梁史有傳
342 13 刺史 cìshǐ Regional Inspector 梁末帝授洺州刺史
343 13 留後 liúhòu Provisional Governor 轉河陽留後
344 13 child; son 字子重
345 13 egg; newborn 字子重
346 13 first earthly branch 字子重
347 13 11 p.m.-1 a.m. 字子重
348 13 Kangxi radical 39 字子重
349 13 zi indicates that the the word is used as a noun 字子重
350 13 pellet; something small and hard 字子重
351 13 master 字子重
352 13 viscount 字子重
353 13 zi you; your honor 字子重
354 13 masters 字子重
355 13 person 字子重
356 13 young 字子重
357 13 seed 字子重
358 13 subordinate; subsidiary 字子重
359 13 a copper coin 字子重
360 13 bundle 字子重
361 13 female dragonfly 字子重
362 13 constituent 字子重
363 13 offspring; descendants 字子重
364 13 dear 字子重
365 13 little one 字子重
366 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 選富家子有材力者
367 12 zhě that 選富家子有材力者
368 12 zhě nominalizing function word 選富家子有材力者
369 12 zhě used to mark a definition 選富家子有材力者
370 12 zhě used to mark a pause 選富家子有材力者
371 12 zhě topic marker; that; it 選富家子有材力者
372 12 zhuó according to 選富家子有材力者
373 12 to enter 莊宗入汴
374 12 Kangxi radical 11 莊宗入汴
375 12 radical 莊宗入汴
376 12 income 莊宗入汴
377 12 to conform with 莊宗入汴
378 12 to descend 莊宗入汴
379 12 the entering tone 莊宗入汴
380 12 to pay 莊宗入汴
381 12 to join 莊宗入汴
382 12 zài in; at 擢在左右
383 12 zài at 擢在左右
384 12 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 擢在左右
385 12 zài to exist; to be living 擢在左右
386 12 zài to consist of 擢在左右
387 12 zài to be at a post 擢在左右
388 12 wáng Wang 王晏球
389 12 wáng a king 王晏球
390 12 wáng Kangxi radical 96 王晏球
391 12 wàng to be king; to rule 王晏球
392 12 wáng a prince; a duke 王晏球
393 12 wáng grand; great 王晏球
394 12 wáng to treat with the ceremony due to a king 王晏球
395 12 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王晏球
396 12 wáng the head of a group or gang 王晏球
397 12 wáng the biggest or best of a group 王晏球
398 12 abundant; rich; plentiful 周知裕
399 11 luàn chaotic; disorderly 大軍夕亂
400 11 luàn confused 大軍夕亂
401 11 luàn to disturb; to upset; to throw into chaos 大軍夕亂
402 11 luàn to be promiscuous 大軍夕亂
403 11 luàn finale 大軍夕亂
404 11 luàn to destroy 大軍夕亂
405 11 luàn to confuse 大軍夕亂
406 11 luàn agitated 大軍夕亂
407 11 luàn very 大軍夕亂
408 11 luàn unstable 大軍夕亂
409 11 luàn arbitrarily; indescriminately 大軍夕亂
410 11 luàn revolt; rebelion; riot 大軍夕亂
411 10 zhōng middle 兼中書令
412 10 zhōng medium; medium sized 兼中書令
413 10 zhōng China 兼中書令
414 10 zhòng to hit the mark 兼中書令
415 10 zhōng in; amongst 兼中書令
416 10 zhōng midday 兼中書令
417 10 zhōng inside 兼中書令
418 10 zhōng during 兼中書令
419 10 zhōng Zhong 兼中書令
420 10 zhōng intermediary 兼中書令
421 10 zhōng half 兼中書令
422 10 zhōng just right; suitably 兼中書令
423 10 zhōng while 兼中書令
424 10 zhòng to reach; to attain 兼中書令
425 10 zhòng to suffer; to infect 兼中書令
426 10 zhòng to obtain 兼中書令
427 10 zhòng to pass an exam 兼中書令
428 10 yuǎn far; distant 無遠不及
429 10 yuǎn far-reaching 無遠不及
430 10 yuǎn separated from 無遠不及
431 10 yuàn estranged from 無遠不及
432 10 yuǎn milkwort 無遠不及
433 10 yuǎn long ago 無遠不及
434 10 yuǎn long-range 無遠不及
435 10 yuǎn a remote area 無遠不及
436 10 yuǎn Yuan 無遠不及
437 10 yuàn to leave 無遠不及
438 10 yuàn to violate; to be contrary to 無遠不及
439 10 èr two 開平二年
440 10 èr Kangxi radical 7 開平二年
441 10 èr second 開平二年
442 10 èr twice; double; di- 開平二年
443 10 èr another; the other 開平二年
444 10 èr more than one kind 開平二年
445 10 sān three 三年
446 10 sān third 三年
447 10 sān more than two 三年
448 10 sān very few 三年
449 10 sān repeatedly 三年
450 10 sān San 三年
451 10 Biàn Bian River 莊宗入汴
452 10 Biàn Henan 莊宗入汴
453 10 Biàn Bian 莊宗入汴
454 10 guī to go back; to return 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
455 10 guī to belong to; to be classified as 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
456 10 guī to take refuge in; to rely on; to depend on 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
457 10 guī used between a repeated verb to indicate contrast 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
458 10 guī to revert to; to give back to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
459 10 guī (of a woman) to get married 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
460 10 guī to assemble; to meet together; to converge 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
461 10 guī to appreciate; to admire 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
462 10 guī to divide with a single digit divisor 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
463 10 guī to pledge allegiance to 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
464 10 guī to withdraw 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
465 10 guī to settle down 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
466 10 guī Gui 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
467 10 kuì to give; to sacrifice food 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
468 10 kuì ashamed 邠州留後李保衡背李茂貞以城歸梁
469 10 end; final stage; latter part 梁末帝授洺州刺史
470 10 to not have 梁末帝授洺州刺史
471 10 insignificant 梁末帝授洺州刺史
472 10 ancestor; forefather 為梁祖所知
473 10 paternal grandparent 為梁祖所知
474 10 patriarch; founder 為梁祖所知
475 10 to found; to initiate 為梁祖所知
476 10 to follow the example of 為梁祖所知
477 10 to sacrifice before going on a journey 為梁祖所知
478 10 ancestral temple 為梁祖所知
479 10 to give a farewell dinner 為梁祖所知
480 10 be familiar with 為梁祖所知
481 10 Zu 為梁祖所知
482 9 lóng dragon 懷州龍驤守禦軍作亂
483 9 lóng Kangxi radical 212 懷州龍驤守禦軍作亂
484 9 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 懷州龍驤守禦軍作亂
485 9 lóng weakened; frail 懷州龍驤守禦軍作亂
486 9 lóng a tall horse 懷州龍驤守禦軍作亂
487 9 lóng Long 懷州龍驤守禦軍作亂
488 9 chū to go out; to leave 及出
489 9 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 及出
490 9 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 及出
491 9 chū to extend; to spread 及出
492 9 chū to appear 及出
493 9 chū to exceed 及出
494 9 chū to publish; to post 及出
495 9 chū to take up an official post 及出
496 9 chū to give birth 及出
497 9 chū a verb complement 及出
498 9 chū to occur; to happen 及出
499 9 chū to divorce 及出
500 9 chū to chase away 及出

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 98 August; the Eighth Month
本州 98 Honshū
66
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
汴州 66 Bianzhou; Kaifeng
邠州 98 Binzhou
66 Bo
亳州 98 Bozhou
沧州 滄州 67 Cangzhou
常山 99 Changshan
长兴 長興 67 Changxing
成安 99 Chang'an
刺史 99 Regional Inspector
100 Deng
邓州 鄧州 100 Dengzhou
德州 100
 1. Dezhou
 2. Texas
定州 100 Dingzhou
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
防御使 防禦使 102 Defense Commissioner
封丘 102 Fengqiu
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
103 Gui
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
河南府 72 Hennan Provincial Capital
华州 華州 104 Washington state
104 Huai River
淮南 72 Huainan
怀仁 懷仁 104 Huairen
淮上 72 Huaishang
104 Huan river
皇甫 104 Huangfu
106
 1. a thistle
 2. Ji
 3. Ji
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
嘉山 106 Jiashan
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 106 state of Jin
晋阳 晉陽 106 Jinyang
晋州 晉州 106
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
郡守 106 Commandery Governor
开封府 開封府 107 Kaifeng
开平 107
 1. Kaiping; Kemenfu; Kaipingfu
 2. Kaiping
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁朝 76 Liang Dynasty
临沧 臨滄 108 Lincang
留后 留後 108 Provisional Governor
刘守光 劉守光 108 Liu Shouguang
六月 108 June; the Sixth Month
龙骧军 龍驤軍 108 Dragon-Prancing Guard
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
洛水 108 Luo River
洛阳 洛陽 108 Luoyang
洛州 108 Luozhou
潞州 76 Luzhou
满城 滿城 109 Mancheng
77 Ming River
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
迁安 遷安 113 Qian'an
契丹 113 Khitan
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
曲阳 曲陽 113 Quyang
曲周 113 Quzhou
三公 115 Three Ducal Ministers; Three Excellencies
上党 上黨 115 Shangdang
山南东道 山南東道 115 Shannandong Circuit
莘县 莘縣 115 Shen
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
枢密使 樞密使 115 Commissioner of Military Affairs
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 115 April; the Fourth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋州 115 Song Prefecture; Songzhou
宿州 83 Suzhou
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太和 116
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
太原 84 Taiyuan
唐河 116 Tanghe
天复 天復 116 Tianfu
魏县 魏縣 119 Wei county
五代 87 Five Dynasties
五月 119 May; the Fifth Month
邢州 88 Xingzhou
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣化 120
 1. Xuanhua
 2. Xuanhua
宣武 120 Xuanwu; Emperor Xuanwu of Northern Wei
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
89
 1. Ye
 2. Ye
121 Ying
以太 121 Ether-
有子 121 Master You
幽州 121 Youzhou; Fanyang
羽林 121
 1. Yu Lin; Palace Guards
 2. Yu Lin [star]
121 Yun
郓州 鄆州 121 Yunzhou; Yun prefecture
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵德钧 趙德鈞 122 Zhao Dejun
招讨使 招討使 122 Military commissioner
镇安 鎮安 122 Zhen'an
正月 122 first month of the lunar calendar
至德 122 Zhide reign
中山 122
 1. Dr Sun Yat-sen; Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace; Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
庄宗 莊宗 90 Emperor Zhuangzong of Later Tang
左军 左軍 122 Left Company [of troops]; Left Guard

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English