Glossary and Vocabulary for History of Ming 明史, 卷一百〇七 表第八 功臣世表三 Volume 107 Tables 8: Ministers with Outstanding Service 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 476 nián year 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
2 476 nián New Year festival 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
3 476 nián age 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
4 476 nián life span; life expectancy 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
5 476 nián an era; a period 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
6 476 nián a date 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
7 476 nián time; years 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
8 476 nián harvest 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
9 476 nián annual; every year 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
10 180 to attack by surprise 宣德十年二月辛未襲
11 180 to inherit 宣德十年二月辛未襲
12 180 clothes of the dead 宣德十年二月辛未襲
13 180 Xi 宣德十年二月辛未襲
14 180 to put on clothes for the dead 宣德十年二月辛未襲
15 180 to put on an extra coat 宣德十年二月辛未襲
16 180 to wear; to put on 宣德十年二月辛未襲
17 180 to repeat 宣德十年二月辛未襲
18 180 to continue as before 宣德十年二月辛未襲
19 180 to rush at 宣德十年二月辛未襲
20 141 to die 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
21 141 a soldier 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
22 141 a servant; forced labor 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
23 141 to end 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
24 141 a deployment of five soldiers 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
25 85 father's elder brother; uncle 保定伯
26 85 senior; respectful form of address 保定伯
27 85 Count 保定伯
28 85 older brother 保定伯
29 85 a hegemon 保定伯
30 74 fēng to seal; to close off 始封
31 74 fēng Feng 始封
32 74 fēng to confer; to grant 始封
33 74 fēng an envelope 始封
34 74 fēng a border; a boundary 始封
35 74 fēng to prohibit 始封
36 74 fēng to limit 始封
37 74 fēng to make an earth mound 始封
38 74 fēng to increase 始封
39 73 an official institution; a state bureau 還領左府
40 73 a prefecture; a prefect 還領左府
41 73 a respectful reference to a residence 還領左府
42 73 a repository 還領左府
43 73 a meeting place 還領左府
44 73 the residence of a high-ranking official; a prefect 還領左府
45 73 Fu 還領左府
46 60 追封 zhuīfēng to confer a posthumous title 追封蠡國公
47 59 成化 chénghuà to cultivate perfect virtue 成化三年十二月卒
48 59 成化 chénghuà Chenghua [reign] 成化三年十二月卒
49 54 four 成化四年五月乙亥襲
50 54 note a musical scale 成化四年五月乙亥襲
51 54 fourth 成化四年五月乙亥襲
52 54 Si 成化四年五月乙亥襲
53 53 shì funerary name; posthumous name or title 諡襄靖
54 53 shì to give a funerary name 諡襄靖
55 53 二月 èryuè February; the Second Month 宣德十年二月辛未襲
56 52 祿 good fortune 祿千五百石
57 52 祿 an official salary 祿千五百石
58 51 嘉靖 Jiājìng Emperor Jiajing 嘉靖元年改右府
59 49 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign; 0 CE 天順元年十月鎮陝西
60 48 正月 zhēngyuè first month of the lunar calendar 十七年正月卒
61 48 shí a rock; a stone 祿千五百石
62 48 shí Shi 祿千五百石
63 48 shí Shijiazhuang 祿千五百石
64 48 shí Kangxi radical 112 祿千五百石
65 48 shí a stone needle 祿千五百石
66 48 shí mineral 祿千五百石
67 48 shí a stone tablet 祿千五百石
68 48 十二月 shíèryuè December; the Twelfth Month 十二月己巳封
69 46 hóu marquis; lord 景泰三年十二月丁未進封侯
70 46 hóu a target in archery 景泰三年十二月丁未進封侯
71 46 九月 jiǔyuè September; the Ninth Month 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
72 45 shì a generation 六世
73 45 shì a period of thirty years 六世
74 45 shì the world 六世
75 45 shì years; age 六世
76 45 shì a dynasty 六世
77 45 shì secular; worldly 六世
78 45 shì over generations 六世
79 45 shì world 六世
80 45 shì an era 六世
81 45 shì from generation to generation; across generations 六世
82 45 shì to keep good family relations 六世
83 45 shì Shi 六世
84 45 shì a geologic epoch 六世
85 45 shì hereditary 六世
86 45 shì later generations 六世
87 45 shì a successor; an heir 六世
88 45 shì the current times 六世
89 43 四月 sìyuè April; the Fourth Month 十年閏四月乙丑領南京後府
90 43 萬曆 Wànlì Emperor Wanli 萬曆二年十一月壬申提督南京操江
91 42 lǐng neck 還領左府
92 42 lǐng collar 還領左府
93 42 lǐng to lead; to command 還領左府
94 42 lǐng main aspects; essential points 還領左府
95 42 lǐng to accept; to receive 還領左府
96 42 lǐng to understand; to realize 還領左府
97 42 lǐng to guide 還領左府
98 42 lǐng having jurisdiction over 還領左府
99 42 lǐng mountains 還領左府
100 42 六月 liùyuè June; the Sixth Month 崇禎元年六月乙巳閒住
101 41 三月 sānyuè March; the Third Month 弘治九年三月領南京左府
102 41 三月 sān yuè three months 弘治九年三月領南京左府
103 39 sān three 景泰三年十二月丁未進封侯
104 39 sān third 景泰三年十二月丁未進封侯
105 39 sān more than two 景泰三年十二月丁未進封侯
106 39 sān very few 景泰三年十二月丁未進封侯
107 39 sān San 景泰三年十二月丁未進封侯
108 38 five 五年二月賜誥券
109 38 fifth musical note 五年二月賜誥券
110 38 Wu 五年二月賜誥券
111 38 the five elements 五年二月賜誥券
112 38 十一月 shíyīyuè November; the Eleventh Month 萬曆二年十一月壬申提督南京操江
113 38 qiān one thousand 祿千五百石
114 38 qiān many; numerous; countless 祿千五百石
115 38 qiān a cheat; swindler 祿千五百石
116 38 qiān Qian 祿千五百石
117 37 十月 shíyuè October; the Tenth Month 天順元年十月鎮陝西
118 35 弘治 hóngzhì Emperor Hongzhi 弘治九年三月領南京左府
119 35 èr two 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
120 35 èr Kangxi radical 7 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
121 35 èr second 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
122 35 èr twice; double; di- 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
123 35 èr more than one kind 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
124 34 天順 tiānshùn Emperor Tianshun; Emperor Zhengtong 天順元年十月鎮陝西
125 33 南京 Nánjīng Nanjing 弘治九年三月領南京左府
126 33 八月 bāyuè August; the Eighth Month 正德八年八月壬戌襲
127 33 eight 八世
128 33 Kangxi radical 12 八世
129 33 eighth 八世
130 33 all around; all sides 八世
131 33 五月 wǔyuè May; the Fifth Month 成化四年五月乙亥襲
132 33 yíng to trade; to operate; to run; to manage 神機營管操
133 33 yíng a camp; garrison; barracks 神機營管操
134 33 yíng a battalion 神機營管操
135 33 yíng to strive for; to seek 神機營管操
136 33 yíng to plan; to lay out 神機營管操
137 33 yíng a plan 神機營管操
138 33 yíng to build 神機營管操
139 33 yíng to guard 神機營管操
140 33 yíng to hasten; to be agitated 神機營管操
141 33 yíng a zone; an area 神機營管操
142 33 yíng Ying 神機營管操
143 33 yíng an activity 神機營管操
144 33 yíng to be confused 神機營管操
145 33 yíng to survey; to measure 神機營管操
146 33 zhèn town 天順元年十月鎮陝西
147 33 zhèn to press down; to pressure; to suppress 天順元年十月鎮陝西
148 33 zhèn to pacify; to quell 天順元年十月鎮陝西
149 33 zhèn market place 天順元年十月鎮陝西
150 33 zhèn to cool down 天順元年十月鎮陝西
151 33 zhèn to defend 天順元年十月鎮陝西
152 33 zhèn most important 天順元年十月鎮陝西
153 33 zhèn Saturn 天順元年十月鎮陝西
154 33 zhèn to ward off evil 天順元年十月鎮陝西
155 32 七月 qīyuè July; the Seventh Month 嘉靖十四年七月辛未襲
156 32 seven 七世
157 32 a genre of poetry 七世
158 32 seventh day memorial ceremony 七世
159 30 世襲 shìxí hereditary 世襲
160 29 zhōng middle 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
161 29 zhōng medium; medium sized 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
162 29 zhōng China 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
163 29 zhòng to hit the mark 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
164 29 zhōng midday 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
165 29 zhōng inside 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
166 29 zhōng during 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
167 29 zhōng Zhong 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
168 29 zhōng intermediary 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
169 29 zhōng half 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
170 29 zhòng to reach; to attain 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
171 29 zhòng to suffer; to infect 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
172 29 zhòng to obtain 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
173 29 zhòng to pass an exam 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
174 28 liù six 六世
175 28 liù sixth 六世
176 28 liù a note on the Gongche scale 六世
177 28 正德 Zhèngdé Emperor Zhengde 正德八年八月壬戌襲
178 26 崇禎 Chóngzhēn Emperor Chongzhen 崇禎元年六月乙巳閒住
179 26 zuǒ left 還領左府
180 26 zuǒ unorthodox; improper 還領左府
181 26 zuǒ east 還領左府
182 26 zuǒ to bring 還領左府
183 26 zuǒ to violate; to be contrary to 還領左府
184 26 zuǒ Zuo 還領左府
185 26 zuǒ extreme 還領左府
186 25 guǎn to manage; to control; to be in charge of 十五年十二月管紅盔將軍
187 25 guǎn a pipe; a tube; a duct 十五年十二月管紅盔將軍
188 25 guǎn a woodwind musical instrument 十五年十二月管紅盔將軍
189 25 guǎn o serve as; to hold a post 十五年十二月管紅盔將軍
190 25 guǎn to restrict; to instruct 十五年十二月管紅盔將軍
191 25 guǎn a bamboo flute 十五年十二月管紅盔將軍
192 25 guǎn a writing brush 十五年十二月管紅盔將軍
193 25 guǎn a key 十五年十二月管紅盔將軍
194 25 guǎn Guan 十五年十二月管紅盔將軍
195 25 guǎn to pay attention to 十五年十二月管紅盔將軍
196 25 guǎn to involve; to interfere 十五年十二月管紅盔將軍
197 24 正統 zhèngtǒng orthodox 正統四年十一月甲戌襲
198 24 正統 zhèngtǒng Zhengtong 正統四年十一月甲戌襲
199 24 正統 zhèngtǒng legitimate; orthodox succession 正統四年十一月甲戌襲
200 23 jiǔ nine 九世
201 23 jiǔ many 九世
202 23 zuò to sit 明年十月坐五軍營右哨
203 23 zuò to ride 明年十月坐五軍營右哨
204 23 zuò to visit 明年十月坐五軍營右哨
205 23 zuò a seat 明年十月坐五軍營右哨
206 23 zuò to hold fast to; to stick to 明年十月坐五軍營右哨
207 23 zuò to be in a position 明年十月坐五軍營右哨
208 23 zuò to convict; to try 明年十月坐五軍營右哨
209 23 zuò to stay 明年十月坐五軍營右哨
210 23 zuò to kneel 明年十月坐五軍營右哨
211 23 zuò to violate 明年十月坐五軍營右哨
212 22 十四 shí sì fourteen 嘉靖十四年七月辛未襲
213 21 martial; military 諡武毅
214 21 a battle; (military) force 諡武毅
215 21 martial arts 諡武毅
216 21 a footstep; a footprint; half a step 諡武毅
217 21 a fighter; a warrior; a soldier 諡武毅
218 21 half a step 諡武毅
219 21 Wu; Sacrificial odes of Zhou 諡武毅
220 21 Wu 諡武毅
221 21 warlike; fierce; valiant; violent 諡武毅
222 21 to continue; to succeed 諡武毅
223 20 cāo to conduct; to run; to manage 隆慶二年十二月提督操江
224 20 cāo to hold 隆慶二年十二月提督操江
225 20 cāo to drive 隆慶二年十二月提督操江
226 20 cāo to control 隆慶二年十二月提督操江
227 20 cāo to train; to drill 隆慶二年十二月提督操江
228 20 cāo to use a certain tone or accent 隆慶二年十二月提督操江
229 20 cāo a drill; an exercise 隆慶二年十二月提督操江
230 20 cāo morality; conduct; commitment 隆慶二年十二月提督操江
231 20 cāo a tune 隆慶二年十二月提督操江
232 20 cāo Cao 隆慶二年十二月提督操江
233 20 cāo to strive [to do] 隆慶二年十二月提督操江
234 20 cāo to speak [a language] 隆慶二年十二月提督操江
235 20 cāo to caress; to stroke 隆慶二年十二月提督操江
236 20 cāo manner 隆慶二年十二月提督操江
237 20 child; son
238 20 egg; newborn
239 20 first earthly branch
240 20 11 p.m.-1 a.m.
241 20 Kangxi radical 39
242 20 pellet; something small and hard
243 20 master
244 20 viscount
245 20 zi you; your honor
246 20 masters
247 20 person
248 20 young
249 20 seed
250 20 subordinate; subsidiary
251 20 a copper coin
252 20 female dragonfly
253 20 constituent
254 20 offspring; descendants
255 20 dear
256 20 little one
257 20 yòu right; right-hand 嘉靖元年改右府
258 20 yòu to help; to assist 嘉靖元年改右府
259 20 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 嘉靖元年改右府
260 20 yòu to bless and protect 嘉靖元年改右府
261 20 yòu an official building 嘉靖元年改右府
262 20 yòu the west 嘉靖元年改右府
263 20 yòu right wing; conservative 嘉靖元年改右府
264 20 yòu super 嘉靖元年改右府
265 20 yòu right 嘉靖元年改右府
266 19 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
267 19 jiā to add 加祿四百石
268 19 jiā to increase 加祿四百石
269 19 jiā to inflict [punishment] 加祿四百石
270 19 jiā to append 加祿四百石
271 19 jiā Jia 加祿四百石
272 19 jiā to wear 加祿四百石
273 19 jiā to be appointed [to a position]; to grant 加祿四百石
274 19 jiā to pass 加祿四百石
275 19 jiā to place above 加祿四百石
276 19 jiā to implement; to apply 加祿四百石
277 19 jiā to line up the disk and base of a divining board 加祿四百石
278 19 jiā to say falsely 加祿四百石
279 19 jiā addition 加祿四百石
280 19 jiā Canada 加祿四百石
281 18 景泰 Jǐngtài Emperor Jingtai 景泰三年十二月丁未進封侯
282 18 十年 shí nián ten years; decade 宣德十年二月辛未襲
283 18 zhōng loyalty; devotion 忠勤伯
284 18 zhōng Zhong 忠勤伯
285 18 zhōng to act wholeheartedly 忠勤伯
286 18 to use; to grasp 五年六月以罪謫戍
287 18 to rely on 五年六月以罪謫戍
288 18 to regard 五年六月以罪謫戍
289 18 to be able to 五年六月以罪謫戍
290 18 to order; to command 五年六月以罪謫戍
291 18 used after a verb 五年六月以罪謫戍
292 18 a reason; a cause 五年六月以罪謫戍
293 18 Israel 五年六月以罪謫戍
294 18 Yi 五年六月以罪謫戍
295 17 qián front 二十九年九月戊午領南京前府
296 17 qián former; the past 二十九年九月戊午領南京前府
297 17 qián to go forward 二十九年九月戊午領南京前府
298 17 qián preceding 二十九年九月戊午領南京前府
299 17 qián before; earlier; prior 二十九年九月戊午領南京前府
300 17 qián to appear before 二十九年九月戊午領南京前府
301 17 qián future 二十九年九月戊午領南京前府
302 17 qián top; first 二十九年九月戊午領南京前府
303 17 qián battlefront 二十九年九月戊午領南京前府
304 16 十七 shíqī seventeen 十七年正月卒
305 16 jūn army; military 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
306 16 jūn soldiers; troops 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
307 16 jūn an organized collective 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
308 16 jūn to garrison; to stay an an encampment 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
309 16 jūn a garrison 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
310 16 jūn a front 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
311 16 jūn penal miltary service 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
312 16 jūn to organize troops 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
313 16 resolute; decisive; firm; persistent 諡忠毅
314 16 十三 shísān thirteen 十三年卒
315 16 十一 shíyī eleven 弘治十一年八月領南京後府
316 16 十一 shí Yī National Day in the PRC 弘治十一年八月領南京後府
317 16 隆慶 lóngqìng Emperor Longqing 隆慶二年十二月提督操江
318 15 qiān Qian 左府僉書
319 15 guó a country; a nation 追封蠡國公
320 15 guó the capital of a state 追封蠡國公
321 15 guó a feud; a vassal state 追封蠡國公
322 15 guó a state; a kingdom 追封蠡國公
323 15 guó a place; a land 追封蠡國公
324 15 guó domestic; Chinese 追封蠡國公
325 15 guó national 追封蠡國公
326 15 guó top in the nation 追封蠡國公
327 15 guó Guo 追封蠡國公
328 14 hòu after; later 十年閏四月乙丑領南京後府
329 14 hòu empress; queen 十年閏四月乙丑領南京後府
330 14 hòu sovereign 十年閏四月乙丑領南京後府
331 14 hòu the god of the earth 十年閏四月乙丑領南京後府
332 14 hòu late; later 十年閏四月乙丑領南京後府
333 14 hòu offspring; descendents 十年閏四月乙丑領南京後府
334 14 hòu to fall behind; to lag 十年閏四月乙丑領南京後府
335 14 hòu behind; back 十年閏四月乙丑領南京後府
336 14 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 十年閏四月乙丑領南京後府
337 14 hòu Hou 十年閏四月乙丑領南京後府
338 14 hòu after; behind 十年閏四月乙丑領南京後府
339 14 hòu following 十年閏四月乙丑領南京後府
340 14 hòu to be delayed 十年閏四月乙丑領南京後府
341 14 hòu to abandon; to discard 十年閏四月乙丑領南京後府
342 14 hòu feudal lords 十年閏四月乙丑領南京後府
343 14 hòu Hou 十年閏四月乙丑領南京後府
344 14 xiāng to aid; to help; to assist 諡襄靖
345 14 xiāng to undress 諡襄靖
346 14 gōng public; common; state-owned 追封蠡國公
347 14 gōng official 追封蠡國公
348 14 gōng male 追封蠡國公
349 14 gōng duke; lord 追封蠡國公
350 14 gōng fair; equitable 追封蠡國公
351 14 gōng Mr.; mister 追封蠡國公
352 14 gōng father-in-law 追封蠡國公
353 14 gōng form of address; your honor 追封蠡國公
354 14 gōng accepted; mutual 追封蠡國公
355 14 gōng metric 追封蠡國公
356 14 gōng to release to the public 追封蠡國公
357 14 gōng the common good 追封蠡國公
358 14 gōng to divide equally 追封蠡國公
359 14 gōng Gong 追封蠡國公
360 13 將軍 jiāngjūn a general 十五年十二月管紅盔將軍
361 13 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 十五年十二月管紅盔將軍
362 13 Kangxi radical 71 卒無考
363 13 to not have; without 卒無考
364 13 mo 卒無考
365 13 to not have 卒無考
366 13 Wu 卒無考
367 13 hóng red; vermillion 十五年十二月管紅盔將軍
368 13 hóng red; vermillion 十五年十二月管紅盔將軍
369 13 hóng red cloth 十五年十二月管紅盔將軍
370 13 hóng describing happy occasions 十五年十二月管紅盔將軍
371 13 hóng popular; successful 十五年十二月管紅盔將軍
372 13 hóng revolutionary 十五年十二月管紅盔將軍
373 13 hóng a bonus; a divident; profit 十五年十二月管紅盔將軍
374 13 hóng to blush; to turn red 十五年十二月管紅盔將軍
375 13 hóng a present 十五年十二月管紅盔將軍
376 13 hóng something beautiful 十五年十二月管紅盔將軍
377 13 hóng to receive favor; favored 十五年十二月管紅盔將軍
378 13 gōng work 十五年十二月管紅盔將軍
379 13 十五 shíwǔ fifteen 十五年十二月管紅盔將軍
380 13 jìn to enter 景泰三年十二月丁未進封侯
381 13 jìn to advance 景泰三年十二月丁未進封侯
382 13 二十三 èrshísān 23; twenty-three 二十三年八月卒
383 13 jué ancient bronze wine holder 正統二年三月癸巳有罪革爵
384 13 jué a feudal title or rank 正統二年三月癸巳有罪革爵
385 13 què a small bird 正統二年三月癸巳有罪革爵
386 13 jué to bestow a title 正統二年三月癸巳有罪革爵
387 13 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of
388 13 chú to divide
389 13 chú to put in order
390 13 chú to appoint to an official position
391 13 chú door steps; stairs
392 13 chú to replace an official
393 13 chú to change; to replace
394 13 chú to renovate; to restore
395 13 chú division
396 13 提督 tídū the local commander; provincial governor 隆慶二年十二月提督操江
397 13 kuī a helmet 十五年十二月管紅盔將軍
398 13 kuī a basin; a bowl 十五年十二月管紅盔將軍
399 13 shū book 左府僉書
400 13 shū document; manuscript 左府僉書
401 13 shū letter 左府僉書
402 13 Shū the Cannon of Documents 左府僉書
403 13 shū to write 左府僉書
404 13 shū writing 左府僉書
405 13 shū calligraphy; writing style 左府僉書
406 13 shū Shu 左府僉書
407 13 shū to record 左府僉書
408 12 jiāng a large river 隆慶二年十二月提督操江
409 12 jiāng Yangtze River 隆慶二年十二月提督操江
410 12 jiāng Jiang 隆慶二年十二月提督操江
411 12 jiāng Jiangsu 隆慶二年十二月提督操江
412 12 jiāng Jiang 隆慶二年十二月提督操江
413 12 使 shǐ to make; to cause 世指揮使
414 12 使 shǐ to make use of for labor 世指揮使
415 12 使 shǐ to indulge 世指揮使
416 12 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 世指揮使
417 12 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 世指揮使
418 12 使 shǐ to dispatch 世指揮使
419 12 使 shǐ to use 世指揮使
420 12 使 shǐ to be able to 世指揮使
421 12 十八 shíbā eighteen 成化十八年五月丙子襲
422 12 十六 shíliù sixteen 十六年六月提督團營
423 11 指揮 zhǐhuī to command; to direct 世指揮使
424 11 指揮 zhǐhuī a commander; a conductor 世指揮使
425 11 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 崇禎三年九月甲辰加太子太師
426 10 天啟 tiān qǐ for the sky to open 天啟元年六月領前府
427 10 天啟 tiān qǐ to receive from Heaven 天啟元年六月領前府
428 10 天啟 tiān qǐ Tianqi 天啟元年六月領前府
429 10 zhǎng palm of the hand 十二年十一月掌府軍前衞印
430 10 zhǎng to manage; to be in charge of 十二年十一月掌府軍前衞印
431 10 zhǎng soles of the feet; paw of an animal 十二年十一月掌府軍前衞印
432 10 zhǎng Zhang 十二年十一月掌府軍前衞印
433 10 zhǎng sole of a shoe; heel of a shoe 十二年十一月掌府軍前衞印
434 10 zhǎng to add; to increase 十二年十一月掌府軍前衞印
435 10 zhǎng to slap; to smack 十二年十一月掌府軍前衞印
436 10 zhǎng to repair [shoes] 十二年十一月掌府軍前衞印
437 10 zhǎng to put in 十二年十一月掌府軍前衞印
438 10 zhǎng to hold 十二年十一月掌府軍前衞印
439 10 zhǎng a horseshoe 十二年十一月掌府軍前衞印
440 10 一百 yībǎi one hundred 祿千一百石
441 10 to give 予世襲伯爵
442 10 shǒu to defend; to protect; to guard; to keep safe 吳守義
443 10 shǒu to watch over 吳守義
444 10 shǒu to observe; to abide by 吳守義
445 10 shǒu to be near; to be close to 吳守義
446 10 shǒu Governor 吳守義
447 10 shǒu duty; an official post 吳守義
448 10 shǒu personal integrity; moral character 吳守義
449 10 shǒu Shou 吳守義
450 10 shǒu to preserve; to conserve 吳守義
451 10 shǒu to wait for 吳守義
452 10 shǒu to rely on 吳守義
453 10 shòu to hunt 吳守義
454 10 十二 shí èr twelve 十二年十一月掌府軍前衞印
455 10 rùn intercalary 十年閏四月乙丑領南京後府
456 10 rùn surplus; extra 十年閏四月乙丑領南京後府
457 9 神機 shénjī a divine plan; nature 神機營管操
458 9 二百 èr bǎi two hundred 祿千二百石
459 9 十九 shíjiǔ nineteen 十九年十二月領中府
460 9 乙丑 yǐchǒu second year 十年閏四月乙丑領南京後府
461 9 sūn Sun
462 9 sūn grandchildren
463 9 sūn offspring [of plants]
464 9 sūn small
465 9 xùn humble
466 9 xùn to flee
467 9 to give 與陳懷同日封
468 9 to accompany 與陳懷同日封
469 9 to particate in 與陳懷同日封
470 9 of the same kind 與陳懷同日封
471 9 to help 與陳懷同日封
472 9 for 與陳懷同日封
473 9 同日 tóngrì same day; simultaneous 與陳懷同日封
474 9 róng glory; honor 諡襄榮
475 9 róng to flourish; to prosper 諡襄榮
476 8 湖廣 húguǎng Hubei and Hunan provinces 嘉靖四年十二月鎮湖廣
477 8 zhí straight 二十七年十月管紅盔將軍上直
478 8 zhí upright; honest; upstanding 二十七年十月管紅盔將軍上直
479 8 zhí vertical 二十七年十月管紅盔將軍上直
480 8 zhí to straighten 二十七年十月管紅盔將軍上直
481 8 zhí straightforward; frank 二十七年十月管紅盔將軍上直
482 8 zhí stiff; inflexible 二十七年十月管紅盔將軍上直
483 8 zhí to undertake; to act as 二十七年十月管紅盔將軍上直
484 8 zhí to resist; to confront 二十七年十月管紅盔將軍上直
485 8 zhí to be on duty 二十七年十月管紅盔將軍上直
486 8 zhí reward; remuneration 二十七年十月管紅盔將軍上直
487 8 zhí a vertical stroke 二十七年十月管紅盔將軍上直
488 8 zhí to be worth 二十七年十月管紅盔將軍上直
489 8 zhí to make happen; to cause 二十七年十月管紅盔將軍上直
490 8 zhí Zhi 二十七年十月管紅盔將軍上直
491 8 gladness; joy 諡僖順
492 8 Xi 諡僖順
493 8 wēi prestige; majesty 二十七年十一月丁酉坐揚威營
494 8 wēi to threaten; to compell 二十七年十一月丁酉坐揚威營
495 8 wēi a climbing vine; clematis 二十七年十一月丁酉坐揚威營
496 8 wēi to inspire awe 二十七年十一月丁酉坐揚威營
497 8 wēi power; might 二十七年十一月丁酉坐揚威營
498 8 wēi Wei 二十七年十一月丁酉坐揚威營
499 8 太傅 Tàifù Grand Tutor; Grand Mentor 追贈太傅
500 8 wèi to guard; to protect; to defend 十二年十一月掌府軍前衞印

Frequencies of all Words

Top 508

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 476 nián year 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
2 476 nián New Year festival 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
3 476 nián age 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
4 476 nián life span; life expectancy 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
5 476 nián an era; a period 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
6 476 nián a date 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
7 476 nián time; years 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
8 476 nián harvest 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
9 476 nián annual; every year 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
10 180 to attack by surprise 宣德十年二月辛未襲
11 180 to inherit 宣德十年二月辛未襲
12 180 clothes of the dead 宣德十年二月辛未襲
13 180 a set of clothes or bedding 宣德十年二月辛未襲
14 180 Xi 宣德十年二月辛未襲
15 180 to put on clothes for the dead 宣德十年二月辛未襲
16 180 to put on an extra coat 宣德十年二月辛未襲
17 180 to wear; to put on 宣德十年二月辛未襲
18 180 to repeat 宣德十年二月辛未襲
19 180 to continue as before 宣德十年二月辛未襲
20 180 to rush at 宣德十年二月辛未襲
21 141 to die 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
22 141 a soldier 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
23 141 abruptly; hurriedly 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
24 141 a servant; forced labor 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
25 141 to end 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
26 141 at last; finally 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
27 141 a deployment of five soldiers 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
28 85 father's elder brother; uncle 保定伯
29 85 senior; respectful form of address 保定伯
30 85 Count 保定伯
31 85 older brother 保定伯
32 85 a hegemon 保定伯
33 74 fēng to seal; to close off 始封
34 74 fēng a measure word for sealed objects 始封
35 74 fēng Feng 始封
36 74 fēng to confer; to grant 始封
37 74 fēng an envelope 始封
38 74 fēng a border; a boundary 始封
39 74 fēng to prohibit 始封
40 74 fēng to limit 始封
41 74 fēng to make an earth mound 始封
42 74 fēng to increase 始封
43 73 an official institution; a state bureau 還領左府
44 73 a prefecture; a prefect 還領左府
45 73 a respectful reference to a residence 還領左府
46 73 a repository 還領左府
47 73 a meeting place 還領左府
48 73 the residence of a high-ranking official; a prefect 還領左府
49 73 Fu 還領左府
50 60 追封 zhuīfēng to confer a posthumous title 追封蠡國公
51 59 成化 chénghuà to cultivate perfect virtue 成化三年十二月卒
52 59 成化 chénghuà Chenghua [reign] 成化三年十二月卒
53 54 four 成化四年五月乙亥襲
54 54 note a musical scale 成化四年五月乙亥襲
55 54 fourth 成化四年五月乙亥襲
56 54 Si 成化四年五月乙亥襲
57 53 shì funerary name; posthumous name or title 諡襄靖
58 53 shì to give a funerary name 諡襄靖
59 53 二月 èryuè February; the Second Month 宣德十年二月辛未襲
60 52 祿 good fortune 祿千五百石
61 52 祿 an official salary 祿千五百石
62 51 嘉靖 Jiājìng Emperor Jiajing 嘉靖元年改右府
63 49 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign; 0 CE 天順元年十月鎮陝西
64 48 正月 zhēngyuè first month of the lunar calendar 十七年正月卒
65 48 shí a rock; a stone 祿千五百石
66 48 shí Shi 祿千五百石
67 48 dàn dan; one hundred liters; ten pecks; dry measure for grain equal to ten dou 祿千五百石
68 48 shí Shijiazhuang 祿千五百石
69 48 shí Kangxi radical 112 祿千五百石
70 48 shí a stone needle 祿千五百石
71 48 shí mineral 祿千五百石
72 48 shí a stone tablet 祿千五百石
73 48 十二月 shíèryuè December; the Twelfth Month 十二月己巳封
74 46 hóu marquis; lord 景泰三年十二月丁未進封侯
75 46 hóu a target in archery 景泰三年十二月丁未進封侯
76 46 九月 jiǔyuè September; the Ninth Month 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
77 45 shì a generation 六世
78 45 shì a period of thirty years 六世
79 45 shì the world 六世
80 45 shì years; age 六世
81 45 shì a dynasty 六世
82 45 shì secular; worldly 六世
83 45 shì over generations 六世
84 45 shì always 六世
85 45 shì world 六世
86 45 shì a life; a lifetime 六世
87 45 shì an era 六世
88 45 shì from generation to generation; across generations 六世
89 45 shì to keep good family relations 六世
90 45 shì Shi 六世
91 45 shì a geologic epoch 六世
92 45 shì hereditary 六世
93 45 shì later generations 六世
94 45 shì a successor; an heir 六世
95 45 shì the current times 六世
96 43 四月 sìyuè April; the Fourth Month 十年閏四月乙丑領南京後府
97 43 萬曆 Wànlì Emperor Wanli 萬曆二年十一月壬申提督南京操江
98 42 lǐng neck 還領左府
99 42 lǐng collar 還領左府
100 42 lǐng to lead; to command 還領左府
101 42 lǐng main aspects; essential points 還領左府
102 42 lǐng measure word for jackets 還領左府
103 42 lǐng to accept; to receive 還領左府
104 42 lǐng to understand; to realize 還領左府
105 42 lǐng to guide 還領左府
106 42 lǐng having jurisdiction over 還領左府
107 42 lǐng nominally [appoint] 還領左府
108 42 lǐng mountains 還領左府
109 42 六月 liùyuè June; the Sixth Month 崇禎元年六月乙巳閒住
110 41 三月 sānyuè March; the Third Month 弘治九年三月領南京左府
111 41 三月 sān yuè three months 弘治九年三月領南京左府
112 39 sān three 景泰三年十二月丁未進封侯
113 39 sān third 景泰三年十二月丁未進封侯
114 39 sān more than two 景泰三年十二月丁未進封侯
115 39 sān very few 景泰三年十二月丁未進封侯
116 39 sān repeatedly 景泰三年十二月丁未進封侯
117 39 sān San 景泰三年十二月丁未進封侯
118 38 five 五年二月賜誥券
119 38 fifth musical note 五年二月賜誥券
120 38 Wu 五年二月賜誥券
121 38 the five elements 五年二月賜誥券
122 38 十一月 shíyīyuè November; the Eleventh Month 萬曆二年十一月壬申提督南京操江
123 38 qiān one thousand 祿千五百石
124 38 qiān many; numerous; countless 祿千五百石
125 38 qiān very 祿千五百石
126 38 qiān a cheat; swindler 祿千五百石
127 38 qiān Qian 祿千五百石
128 37 十月 shíyuè October; the Tenth Month 天順元年十月鎮陝西
129 35 弘治 hóngzhì Emperor Hongzhi 弘治九年三月領南京左府
130 35 èr two 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
131 35 èr Kangxi radical 7 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
132 35 èr second 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
133 35 èr twice; double; di- 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
134 35 èr another; the other 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
135 35 èr more than one kind 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
136 34 天順 tiānshùn Emperor Tianshun; Emperor Zhengtong 天順元年十月鎮陝西
137 33 南京 Nánjīng Nanjing 弘治九年三月領南京左府
138 33 八月 bāyuè August; the Eighth Month 正德八年八月壬戌襲
139 33 eight 八世
140 33 Kangxi radical 12 八世
141 33 eighth 八世
142 33 all around; all sides 八世
143 33 五月 wǔyuè May; the Fifth Month 成化四年五月乙亥襲
144 33 yíng to trade; to operate; to run; to manage 神機營管操
145 33 yíng a camp; garrison; barracks 神機營管操
146 33 yíng a battalion 神機營管操
147 33 yíng to strive for; to seek 神機營管操
148 33 yíng to plan; to lay out 神機營管操
149 33 yíng a plan 神機營管操
150 33 yíng to build 神機營管操
151 33 yíng to guard 神機營管操
152 33 yíng to hasten; to be agitated 神機營管操
153 33 yíng a zone; an area 神機營管操
154 33 yíng Ying 神機營管操
155 33 yíng an activity 神機營管操
156 33 yíng to be confused 神機營管操
157 33 yíng to survey; to measure 神機營管操
158 33 zhèn town 天順元年十月鎮陝西
159 33 zhèn to press down; to pressure; to suppress 天順元年十月鎮陝西
160 33 zhèn to pacify; to quell 天順元年十月鎮陝西
161 33 zhèn market place 天順元年十月鎮陝西
162 33 zhèn to cool down 天順元年十月鎮陝西
163 33 zhèn completely; fully 天順元年十月鎮陝西
164 33 zhèn to defend 天順元年十月鎮陝西
165 33 zhèn most important 天順元年十月鎮陝西
166 33 zhèn Saturn 天順元年十月鎮陝西
167 33 zhèn regularly 天順元年十月鎮陝西
168 33 zhèn to ward off evil 天順元年十月鎮陝西
169 32 七月 qīyuè July; the Seventh Month 嘉靖十四年七月辛未襲
170 32 seven 七世
171 32 a genre of poetry 七世
172 32 seventh day memorial ceremony 七世
173 30 世襲 shìxí hereditary 世襲
174 29 zhōng middle 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
175 29 zhōng medium; medium sized 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
176 29 zhōng China 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
177 29 zhòng to hit the mark 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
178 29 zhōng in; amongst 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
179 29 zhōng midday 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
180 29 zhōng inside 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
181 29 zhōng during 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
182 29 zhōng Zhong 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
183 29 zhōng intermediary 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
184 29 zhōng half 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
185 29 zhōng just right; suitably 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
186 29 zhōng while 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
187 29 zhòng to reach; to attain 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
188 29 zhòng to suffer; to infect 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
189 29 zhòng to obtain 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
190 29 zhòng to pass an exam 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
191 28 liù six 六世
192 28 liù sixth 六世
193 28 liù a note on the Gongche scale 六世
194 28 正德 Zhèngdé Emperor Zhengde 正德八年八月壬戌襲
195 26 崇禎 Chóngzhēn Emperor Chongzhen 崇禎元年六月乙巳閒住
196 26 zuǒ left 還領左府
197 26 zuǒ unorthodox; improper 還領左府
198 26 zuǒ east 還領左府
199 26 zuǒ to bring 還領左府
200 26 zuǒ to violate; to be contrary to 還領左府
201 26 zuǒ Zuo 還領左府
202 26 zuǒ extreme 還領左府
203 25 guǎn to manage; to control; to be in charge of 十五年十二月管紅盔將軍
204 25 guǎn a pipe; a tube; a duct 十五年十二月管紅盔將軍
205 25 guǎn a woodwind musical instrument 十五年十二月管紅盔將軍
206 25 guǎn o serve as; to hold a post 十五年十二月管紅盔將軍
207 25 guǎn to restrict; to instruct 十五年十二月管紅盔將軍
208 25 guǎn guaranteed 十五年十二月管紅盔將軍
209 25 guǎn to be called 十五年十二月管紅盔將軍
210 25 guǎn a bamboo flute 十五年十二月管紅盔將軍
211 25 guǎn a writing brush 十五年十二月管紅盔將軍
212 25 guǎn a key 十五年十二月管紅盔將軍
213 25 guǎn Guan 十五年十二月管紅盔將軍
214 25 guǎn to pay attention to 十五年十二月管紅盔將軍
215 25 guǎn to involve; to interfere 十五年十二月管紅盔將軍
216 24 正統 zhèngtǒng orthodox 正統四年十一月甲戌襲
217 24 正統 zhèngtǒng Zhengtong 正統四年十一月甲戌襲
218 24 正統 zhèngtǒng legitimate; orthodox succession 正統四年十一月甲戌襲
219 23 jiǔ nine 九世
220 23 jiǔ many 九世
221 23 zuò to sit 明年十月坐五軍營右哨
222 23 zuò to ride 明年十月坐五軍營右哨
223 23 zuò to visit 明年十月坐五軍營右哨
224 23 zuò a seat 明年十月坐五軍營右哨
225 23 zuò to hold fast to; to stick to 明年十月坐五軍營右哨
226 23 zuò to be in a position 明年十月坐五軍營右哨
227 23 zuò because; for 明年十月坐五軍營右哨
228 23 zuò to convict; to try 明年十月坐五軍營右哨
229 23 zuò to stay 明年十月坐五軍營右哨
230 23 zuò to kneel 明年十月坐五軍營右哨
231 23 zuò to violate 明年十月坐五軍營右哨
232 22 十四 shí sì fourteen 嘉靖十四年七月辛未襲
233 21 martial; military 諡武毅
234 21 a battle; (military) force 諡武毅
235 21 martial arts 諡武毅
236 21 a footstep; a footprint; half a step 諡武毅
237 21 a fighter; a warrior; a soldier 諡武毅
238 21 half a step 諡武毅
239 21 Wu; Sacrificial odes of Zhou 諡武毅
240 21 Wu 諡武毅
241 21 warlike; fierce; valiant; violent 諡武毅
242 21 to continue; to succeed 諡武毅
243 20 cāo to conduct; to run; to manage 隆慶二年十二月提督操江
244 20 cāo to hold 隆慶二年十二月提督操江
245 20 cāo to drive 隆慶二年十二月提督操江
246 20 cāo to control 隆慶二年十二月提督操江
247 20 cāo to train; to drill 隆慶二年十二月提督操江
248 20 cāo to use a certain tone or accent 隆慶二年十二月提督操江
249 20 cāo a drill; an exercise 隆慶二年十二月提督操江
250 20 cāo morality; conduct; commitment 隆慶二年十二月提督操江
251 20 cāo a tune 隆慶二年十二月提督操江
252 20 cāo Cao 隆慶二年十二月提督操江
253 20 cāo to strive [to do] 隆慶二年十二月提督操江
254 20 cāo to speak [a language] 隆慶二年十二月提督操江
255 20 cāo to caress; to stroke 隆慶二年十二月提督操江
256 20 cāo manner 隆慶二年十二月提督操江
257 20 child; son
258 20 egg; newborn
259 20 first earthly branch
260 20 11 p.m.-1 a.m.
261 20 Kangxi radical 39
262 20 zi indicates that the the word is used as a noun
263 20 pellet; something small and hard
264 20 master
265 20 viscount
266 20 zi you; your honor
267 20 masters
268 20 person
269 20 young
270 20 seed
271 20 subordinate; subsidiary
272 20 a copper coin
273 20 bundle
274 20 female dragonfly
275 20 constituent
276 20 offspring; descendants
277 20 dear
278 20 little one
279 20 yòu right; right-hand 嘉靖元年改右府
280 20 yòu to help; to assist 嘉靖元年改右府
281 20 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 嘉靖元年改右府
282 20 yòu to bless and protect 嘉靖元年改右府
283 20 yòu an official building 嘉靖元年改右府
284 20 yòu the west 嘉靖元年改右府
285 20 yòu right wing; conservative 嘉靖元年改右府
286 20 yòu super 嘉靖元年改右府
287 20 yòu right 嘉靖元年改右府
288 19 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
289 19 jiā to add 加祿四百石
290 19 jiā to increase 加祿四百石
291 19 jiā to inflict [punishment] 加祿四百石
292 19 jiā to append 加祿四百石
293 19 jiā Jia 加祿四百石
294 19 jiā to wear 加祿四百石
295 19 jiā to be appointed [to a position]; to grant 加祿四百石
296 19 jiā to pass 加祿四百石
297 19 jiā to place above 加祿四百石
298 19 jiā to implement; to apply 加祿四百石
299 19 jiā to line up the disk and base of a divining board 加祿四百石
300 19 jiā to say falsely 加祿四百石
301 19 jiā addition 加祿四百石
302 19 jiā Canada 加祿四百石
303 18 景泰 Jǐngtài Emperor Jingtai 景泰三年十二月丁未進封侯
304 18 十年 shí nián ten years; decade 宣德十年二月辛未襲
305 18 zhōng loyalty; devotion 忠勤伯
306 18 zhōng Zhong 忠勤伯
307 18 zhōng to act wholeheartedly 忠勤伯
308 18 so as to; in order to 五年六月以罪謫戍
309 18 to use; to regard as 五年六月以罪謫戍
310 18 to use; to grasp 五年六月以罪謫戍
311 18 according to 五年六月以罪謫戍
312 18 because of 五年六月以罪謫戍
313 18 on a certain date 五年六月以罪謫戍
314 18 and; as well as 五年六月以罪謫戍
315 18 to rely on 五年六月以罪謫戍
316 18 to regard 五年六月以罪謫戍
317 18 to be able to 五年六月以罪謫戍
318 18 to order; to command 五年六月以罪謫戍
319 18 further; moreover 五年六月以罪謫戍
320 18 used after a verb 五年六月以罪謫戍
321 18 very 五年六月以罪謫戍
322 18 already 五年六月以罪謫戍
323 18 increasingly 五年六月以罪謫戍
324 18 a reason; a cause 五年六月以罪謫戍
325 18 Israel 五年六月以罪謫戍
326 18 Yi 五年六月以罪謫戍
327 17 qián front 二十九年九月戊午領南京前府
328 17 qián former; the past 二十九年九月戊午領南京前府
329 17 qián to go forward 二十九年九月戊午領南京前府
330 17 qián preceding 二十九年九月戊午領南京前府
331 17 qián before; earlier; prior 二十九年九月戊午領南京前府
332 17 qián to appear before 二十九年九月戊午領南京前府
333 17 qián future 二十九年九月戊午領南京前府
334 17 qián top; first 二十九年九月戊午領南京前府
335 17 qián battlefront 二十九年九月戊午領南京前府
336 17 qián pre- 二十九年九月戊午領南京前府
337 16 十七 shíqī seventeen 十七年正月卒
338 16 jūn army; military 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
339 16 jūn soldiers; troops 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
340 16 jūn an organized collective 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
341 16 jūn to garrison; to stay an an encampment 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
342 16 jūn a garrison 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
343 16 jūn a front 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
344 16 jūn penal miltary service 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
345 16 jūn to organize troops 宣德二年九月乙未卒於交阯軍中
346 16 resolute; decisive; firm; persistent 諡忠毅
347 16 十三 shísān thirteen 十三年卒
348 16 十一 shíyī eleven 弘治十一年八月領南京後府
349 16 十一 shí Yī National Day in the PRC 弘治十一年八月領南京後府
350 16 隆慶 lóngqìng Emperor Longqing 隆慶二年十二月提督操江
351 15 qiān all; unanimous 左府僉書
352 15 qiān everyone 左府僉書
353 15 qiān Qian 左府僉書
354 15 guó a country; a nation 追封蠡國公
355 15 guó the capital of a state 追封蠡國公
356 15 guó a feud; a vassal state 追封蠡國公
357 15 guó a state; a kingdom 追封蠡國公
358 15 guó a place; a land 追封蠡國公
359 15 guó domestic; Chinese 追封蠡國公
360 15 guó national 追封蠡國公
361 15 guó top in the nation 追封蠡國公
362 15 guó Guo 追封蠡國公
363 14 hòu after; later 十年閏四月乙丑領南京後府
364 14 hòu empress; queen 十年閏四月乙丑領南京後府
365 14 hòu sovereign 十年閏四月乙丑領南京後府
366 14 hòu behind 十年閏四月乙丑領南京後府
367 14 hòu the god of the earth 十年閏四月乙丑領南京後府
368 14 hòu late; later 十年閏四月乙丑領南京後府
369 14 hòu arriving late 十年閏四月乙丑領南京後府
370 14 hòu offspring; descendents 十年閏四月乙丑領南京後府
371 14 hòu to fall behind; to lag 十年閏四月乙丑領南京後府
372 14 hòu behind; back 十年閏四月乙丑領南京後府
373 14 hòu then 十年閏四月乙丑領南京後府
374 14 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 十年閏四月乙丑領南京後府
375 14 hòu Hou 十年閏四月乙丑領南京後府
376 14 hòu after; behind 十年閏四月乙丑領南京後府
377 14 hòu following 十年閏四月乙丑領南京後府
378 14 hòu to be delayed 十年閏四月乙丑領南京後府
379 14 hòu to abandon; to discard 十年閏四月乙丑領南京後府
380 14 hòu feudal lords 十年閏四月乙丑領南京後府
381 14 hòu Hou 十年閏四月乙丑領南京後府
382 14 xiāng to aid; to help; to assist 諡襄靖
383 14 xiāng to undress 諡襄靖
384 14 gōng public; common; state-owned 追封蠡國公
385 14 gōng official 追封蠡國公
386 14 gōng male 追封蠡國公
387 14 gōng duke; lord 追封蠡國公
388 14 gōng fair; equitable 追封蠡國公
389 14 gōng Mr.; mister 追封蠡國公
390 14 gōng father-in-law 追封蠡國公
391 14 gōng form of address; your honor 追封蠡國公
392 14 gōng accepted; mutual 追封蠡國公
393 14 gōng metric 追封蠡國公
394 14 gōng to release to the public 追封蠡國公
395 14 gōng the common good 追封蠡國公
396 14 gōng to divide equally 追封蠡國公
397 14 gōng Gong 追封蠡國公
398 14 gōng publicly; openly 追封蠡國公
399 14 gōng publicly operated; state run 追封蠡國公
400 13 將軍 jiāngjūn a general 十五年十二月管紅盔將軍
401 13 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 十五年十二月管紅盔將軍
402 13 no 卒無考
403 13 Kangxi radical 71 卒無考
404 13 to not have; without 卒無考
405 13 has not yet 卒無考
406 13 mo 卒無考
407 13 do not 卒無考
408 13 not; -less; un- 卒無考
409 13 regardless of 卒無考
410 13 to not have 卒無考
411 13 um 卒無考
412 13 Wu 卒無考
413 13 hóng red; vermillion 十五年十二月管紅盔將軍
414 13 hóng red; vermillion 十五年十二月管紅盔將軍
415 13 hóng red cloth 十五年十二月管紅盔將軍
416 13 hóng describing happy occasions 十五年十二月管紅盔將軍
417 13 hóng popular; successful 十五年十二月管紅盔將軍
418 13 hóng revolutionary 十五年十二月管紅盔將軍
419 13 hóng a bonus; a divident; profit 十五年十二月管紅盔將軍
420 13 hóng to blush; to turn red 十五年十二月管紅盔將軍
421 13 hóng a present 十五年十二月管紅盔將軍
422 13 hóng something beautiful 十五年十二月管紅盔將軍
423 13 hóng to receive favor; favored 十五年十二月管紅盔將軍
424 13 gōng work 十五年十二月管紅盔將軍
425 13 十五 shíwǔ fifteen 十五年十二月管紅盔將軍
426 13 jìn to enter 景泰三年十二月丁未進封侯
427 13 jìn to advance 景泰三年十二月丁未進封侯
428 13 二十三 èrshísān 23; twenty-three 二十三年八月卒
429 13 jué ancient bronze wine holder 正統二年三月癸巳有罪革爵
430 13 jué a feudal title or rank 正統二年三月癸巳有罪革爵
431 13 què a small bird 正統二年三月癸巳有罪革爵
432 13 jué to bestow a title 正統二年三月癸巳有罪革爵
433 13 chú except; besides
434 13 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of
435 13 chú to divide
436 13 chú to put in order
437 13 chú to appoint to an official position
438 13 chú door steps; stairs
439 13 chú to replace an official
440 13 chú to change; to replace
441 13 chú to renovate; to restore
442 13 chú division
443 13 提督 tídū the local commander; provincial governor 隆慶二年十二月提督操江
444 13 kuī a helmet 十五年十二月管紅盔將軍
445 13 kuī a basin; a bowl 十五年十二月管紅盔將軍
446 13 shū book 左府僉書
447 13 shū document; manuscript 左府僉書
448 13 shū letter 左府僉書
449 13 Shū the Cannon of Documents 左府僉書
450 13 shū to write 左府僉書
451 13 shū writing 左府僉書
452 13 shū calligraphy; writing style 左府僉書
453 13 shū Shu 左府僉書
454 13 shū to record 左府僉書
455 12 jiāng a large river 隆慶二年十二月提督操江
456 12 jiāng Yangtze River 隆慶二年十二月提督操江
457 12 jiāng Jiang 隆慶二年十二月提督操江
458 12 jiāng Jiangsu 隆慶二年十二月提督操江
459 12 jiāng Jiang 隆慶二年十二月提督操江
460 12 使 shǐ to make; to cause 世指揮使
461 12 使 shǐ to make use of for labor 世指揮使
462 12 使 shǐ to indulge 世指揮使
463 12 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 世指揮使
464 12 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 世指揮使
465 12 使 shǐ to dispatch 世指揮使
466 12 使 shǐ if 世指揮使
467 12 使 shǐ to use 世指揮使
468 12 使 shǐ to be able to 世指揮使
469 12 十八 shíbā eighteen 成化十八年五月丙子襲
470 12 十六 shíliù sixteen 十六年六月提督團營
471 11 指揮 zhǐhuī to command; to direct 世指揮使
472 11 指揮 zhǐhuī a commander; a conductor 世指揮使
473 11 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 崇禎三年九月甲辰加太子太師
474 10 天啟 tiān qǐ for the sky to open 天啟元年六月領前府
475 10 天啟 tiān qǐ to receive from Heaven 天啟元年六月領前府
476 10 天啟 tiān qǐ Tianqi 天啟元年六月領前府
477 10 zhǎng palm of the hand 十二年十一月掌府軍前衞印
478 10 zhǎng to manage; to be in charge of 十二年十一月掌府軍前衞印
479 10 zhǎng soles of the feet; paw of an animal 十二年十一月掌府軍前衞印
480 10 zhǎng a move 十二年十一月掌府軍前衞印
481 10 zhǎng Zhang 十二年十一月掌府軍前衞印
482 10 zhǎng sole of a shoe; heel of a shoe 十二年十一月掌府軍前衞印
483 10 zhǎng to add; to increase 十二年十一月掌府軍前衞印
484 10 zhǎng to slap; to smack 十二年十一月掌府軍前衞印
485 10 zhǎng to repair [shoes] 十二年十一月掌府軍前衞印
486 10 zhǎng to put in 十二年十一月掌府軍前衞印
487 10 zhǎng to hold 十二年十一月掌府軍前衞印
488 10 zhǎng a horseshoe 十二年十一月掌府軍前衞印
489 10 一百 yībǎi one hundred 祿千一百石
490 10 to give 予世襲伯爵
491 10 I 予世襲伯爵
492 10 shǒu to defend; to protect; to guard; to keep safe 吳守義
493 10 shǒu to watch over 吳守義
494 10 shǒu to observe; to abide by 吳守義
495 10 shǒu to be near; to be close to 吳守義
496 10 shǒu Governor 吳守義
497 10 shǒu duty; an official post 吳守義
498 10 shǒu personal integrity; moral character 吳守義
499 10 shǒu Shou 吳守義
500 10 shǒu to preserve; to conserve 吳守義

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安阳 安陽 196
 1. Anyang
 2. Anyang
保定 66
 1. Baoding
 2. Baoding
八月 98 August; the Eighth Month
泌阳 泌陽 98 Biyang
昌宁 昌寧 99 Changning
茌平 99 Chiping
崇祯 崇禎 67 Emperor Chongzhen
定西 100 Dingxi
定襄 100 Dingxiang
定远 定遠 100 Dingyuan
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东宁 東寧 100 Dongning
二月 195 February; the Second Month
奉化 102 Fenghua
丰润 豐潤 102 Fengrun
奉天 102 Fengtian
驸马都尉 駙馬都尉 102 Commandant Escort
抚宁 撫寧 102 Funing
甘肃 甘肅 103 Gansu
高阳 高陽 103 Gaoyang
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
广昌 廣昌 103 Guangchang
广西 廣西 103 Guangxi
贵州 貴州 71 Guizhou
固原 103 Guyuan
海宁 海寧 104 Haining
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
河池 104 Hechi
洪熙 104 Emperor Hongxi
弘治 104 Emperor Hongzhi
104 Huai River
怀宁 懷寧 104 Huaining
怀柔 懷柔 104 Huairou
湖广 湖廣 104 Hubei and Hunan provinces
会宁 會寧 104 Huining
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
106
 1. a thistle
 2. Ji
 3. Ji
嘉靖 74 Emperor Jiajing
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
交阯 106 Jiaozhi
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 74 eleventh year A11 of the 60 year cycle
景帝 74 Emperor Jing of Han
靖安 106 Jing'an
景泰 74 Emperor Jingtai
泾阳 涇陽 74 Jingyang
靖远 靖遠 106 Jingyuan
九月 106 September; the Ninth Month
巨鹿 鉅鹿 106 Julu
莱阳 萊陽 108 Laiyang
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
凉州 涼州 108 Liangzhou
辽东 遼東 76 Liaodong Peninsula
临清 臨清 108 Linqing
临武 臨武 108 Linwu
临漳 臨漳 108 Linzhang
六月 108 June; the Sixth Month
溧阳 溧陽 76 Liyang
隆庆 隆慶 108 Emperor Longqing
洛南 108 Luonan
蒙阴 蒙陰 109 Mengyin
南和 110 Nanhe
南京 78 Nanjing
南宁 南寧 78 Nanning
宁晋 寧晉 110 Ningjin
宁南 寧南 110 Ningnan
宁夏 寧夏 110 Ningxia
宁远 寧遠 110 Ningyuan
平王 80 King Ping of Zhou
平乡 平鄉 112 Pingxiang
浦口 112 Pukou
113 Qi [River]
清源 淸源 81 Quanyuan
七月 113 July; the Seventh Month
仁宗 82 Emperor Renzong of Yuan
陕西 陝西 83 Shaanxi
山阳 山陽 115 Shanyang
邵阳 邵陽 115 Shaoyang
十二月 115 December; the Twelfth Month
世爵 115 Spyker
十一月 115 November; the Eleventh Month
十月 115 October; the Tenth Month
世宗 115
 1. King Sejong the Great; Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
顺义 順義 115 Shunyi
沭阳 沭陽 83 Shuyang
四月 115 April; the Fourth Month
太保 84 Grand Protector
泰昌 84 Emperor Taichang
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
汤阴 湯陰 116 Tangyin
116
 1. Teng
 2. Teng
天顺 天順 116 Emperor Tianshun; Emperor Zhengtong
王守仁 119 Wang Shouren; Wang Yangming
万历 萬曆 87 Emperor Wanli
威远 威遠 119 Weiyuan
文安 87 Wen'an
文成 87 Princess Wen Cheng; Princess Wencheng
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武平 87 Wu Ping; Gao Wei of Norther Qi
武强 武強 119 Wuqiang
武清 87 Wuqing
五月 119 May; the Fifth Month
吴中 吳中 87 Wuzhong
咸宁 咸寧 120 Xianning
西和 120 Xihe
辛亥 120 Xin Hai year
120
 1. Xing
 2. Xing
兴宁 興寧 120 Xingning
西宁 西寧 120 Xining
修武 120 Xiuwu
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣城 120 Xuancheng
宣德 88 Emperor Xuande
营山 營山 121 Yingshan
英宗 121 Yingzong
永乐 永樂 89 Emperor Yong Le
永福 121 Yongfu
永宁 永寧 121 Yongning
永寿 永壽 121 Yongshou
榆次 121 Yuci
彰武 122 Zhangwu
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
招远 招遠 122 Zhaoyuan
正德 90 Emperor Zhengde
正月 122 first month of the lunar calendar

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English