Glossary and Vocabulary for The Book of Songs 詩經, 小雅‧鴻鴈之什‧庭燎 Minor odes of the kingdom - Hong Yan Zhi Shen - Ting Liao

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 6 tíng a courtyard 庭燎
2 6 tíng a hall 庭燎
3 6 tíng an open space 庭燎
4 6 tíng a law court 庭燎
5 6 tíng forehead 庭燎
6 6 liào a signal lamp / a torch 庭燎
7 6 liào to roast / to bake 庭燎
8 6 liào revealed / illuminated 庭燎
9 6 liáo a blister 庭燎
10 6 liǎo to burn 庭燎
11 6 night 夜如何其
12 6 ye 夜如何其
13 6 dark 夜如何其
14 6 by night 夜如何其
15 4 Qi 夜如何其
16 3 zhǐ to stop / to halt 君子至止
17 3 zhǐ Kangxi radical 77 君子至止
18 3 zhǐ calm abiding / cessation / śamatha 君子至止
19 3 zhǐ to prohibit / to prevent / to refrain / to suppress 君子至止
20 3 zhǐ to remain in one place / to stay 君子至止
21 3 zhǐ to rest / to settle 君子至止
22 3 zhǐ deportment / bearing / demeanor / manner 君子至止
23 3 zhǐ foot 君子至止
24 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子至止
25 3 zhì Kangxi radical 133 君子至止
26 3 zhì to arrive 君子至止
27 2 zhé \N 庭燎晣晣
28 2 shēng sound 鸞聲將將
29 2 shēng sheng 鸞聲將將
30 2 shēng voice 鸞聲將將
31 2 shēng music 鸞聲將將
32 2 shēng language 鸞聲將將
33 2 shēng fame / reputation / honor 鸞聲將將
34 2 shēng a message 鸞聲將將
35 2 shēng a consonant 鸞聲將將
36 2 shēng a tone 鸞聲將將
37 2 shēng to announce 鸞聲將將
38 2 jiàng a general / a high ranking officer 鸞聲將將
39 2 jiāng to progress 鸞聲將將
40 2 jiàng to command / to lead 鸞聲將將
41 2 qiāng to request 鸞聲將將
42 2 jiāng to bring / to take / to use 鸞聲將將
43 2 jiāng to support / to wait upon / to take care of 鸞聲將將
44 2 jiāng to checkmate 鸞聲將將
45 2 jiāng to goad / to incite / to provoke 鸞聲將將
46 2 jiāng to do / to handle 鸞聲將將
47 2 jiàng backbone 鸞聲將將
48 2 jiàng king 鸞聲將將
49 2 jiāng to rest 鸞聲將將
50 2 jiāng to send 鸞聲將將
51 2 jiàng a senior member of an organization 鸞聲將將
52 2 zhāng a chapter / a section 三章
53 2 zhāng Zhang 三章
54 2 zhāng a stanza / a song 三章
55 2 zhāng a decorative pattern / an embroidered pattern / an ornament 三章
56 2 zhāng a rule / a regulation 三章
57 2 zhāng a seal / a stamp 三章
58 2 zhāng a badge / an emblem / an insignia 三章
59 2 zhāng a memorial presented to the emperor 三章
60 2 zhāng literary talent 三章
61 2 zhāng to commend / to praise 三章
62 2 zhāng order 三章
63 2 zhāng to make known / to display 三章
64 2 zhāng a written composition / an article 三章
65 2 zhāng beautiful 三章
66 2 zhī to go 因以箴之
67 2 zhī to arrive / to go 因以箴之
68 2 zhī is 因以箴之
69 2 zhī to use 因以箴之
70 2 zhī Zhi 因以箴之
71 2 nián year
72 2 nián ripe grain
73 2 nián New Year festival
74 2 nián age
75 2 nián life span / life expectancy
76 2 nián an era / a period
77 2 nián a date
78 2 nián years
79 2 nián a winner of the imperial examination
80 2 nián annual / every year
81 2 luán luan 鸞聲將將
82 1 měi beautiful 美宣王也
83 1 měi America 美宣王也
84 1 měi good / pleasing 美宣王也
85 1 měi United States of America 美宣王也
86 1 měi to beautify 美宣王也
87 1 měi to be satisfied with oneself 美宣王也
88 1 měi tasty 美宣王也
89 1 měi satisying / pleasing 美宣王也
90 1 měi a beautiful lady 美宣王也
91 1 měi a beautiful thing 美宣王也
92 1 měi to exaggerate 美宣王也
93 1 guāng light 庭燎之光
94 1 guāng brilliant / bright / shining 庭燎之光
95 1 guāng to shine 庭燎之光
96 1 guāng to bare / to go naked 庭燎之光
97 1 guāng bare / naked 庭燎之光
98 1 guāng glory / honor 庭燎之光
99 1 guāng scenery 庭燎之光
100 1 guāng smooth 庭燎之光
101 1 guāng sheen / luster / gloss 庭燎之光
102 1 guāng time / a moment 庭燎之光
103 1 guāng grace / favor 庭燎之光
104 1 guāng Guang 庭燎之光
105 1 guāng to manifest 庭燎之光
106 1 chén morning / dawn / daybreak 夜鄉晨
107 1 chén to crow at dawn 夜鄉晨
108 1 chén the morning star 夜鄉晨
109 1 yīn cause / reason 因以箴之
110 1 yīn to accord with 因以箴之
111 1 yīn hetu / causes 因以箴之
112 1 yīn to follow 因以箴之
113 1 yīn to rely on 因以箴之
114 1 yīn via / through 因以箴之
115 1 yīn to continue 因以箴之
116 1 yīn to receive 因以箴之
117 1 yīn to continue the same pattern / to imitate an existing model / to adapt 因以箴之
118 1 yīn to seize an opportunity 因以箴之
119 1 yīn to be like 因以箴之
120 1 yīn a standrd / a criterion 因以箴之
121 1 宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou 美宣王也
122 1 guān to look at / to watch / to observe 言觀其旂
123 1 guàn Taoist monastery / monastery 言觀其旂
124 1 guān to display / to show / to make visible 言觀其旂
125 1 guān Guan 言觀其旂
126 1 guān appearance / looks 言觀其旂
127 1 guān a sight / a view / a vista 言觀其旂
128 1 guān a concept / a viewpoint / a perspective 言觀其旂
129 1 guān mindfulness / contemplation 言觀其旂
130 1 guàn insight / vipaśyanā / vipassanā 言觀其旂
131 1 guān to appreciate / to enjoy / to admire 言觀其旂
132 1 guàn an announcement 言觀其旂
133 1 guàn a high tower / a watchtower 言觀其旂
134 1 guān Surview 言觀其旂
135 1 sentence 章五句
136 1 gōu to bend / to strike / to catch 章五句
137 1 gōu to tease 章五句
138 1 gōu to delineate 章五句
139 1 gōu a young bud 章五句
140 1 pada 章五句
141 1 clause / phrase / line 章五句
142 1 a musical phrase 章五句
143 1 毛詩 Máojīng Mao Shi 毛詩序
144 1 zhēn a needle / a probe 因以箴之
145 1 zhēn admonition 因以箴之
146 1 zhēn to admonish 因以箴之
147 1 yuè month
148 1 yuè moon
149 1 yuè Kangxi radical 74
150 1 yuè moonlight
151 1 yuè monthly
152 1 yuè shaped like the moon / crescent shaped
153 1 yuè Tokharians
154 1 yuè China rose
155 1 yuè Yue
156 1 xiāng village / township 夜鄉晨
157 1 xiāng Kangxi radical 52 夜鄉晨
158 1 xiāng formerly 夜鄉晨
159 1 xiāng country / countryside / rural area 夜鄉晨
160 1 xiāng native place / birthplace 夜鄉晨
161 1 a flag 言觀其旂
162 1 preface / introduction 毛詩序
163 1 order / sequence 毛詩序
164 1 wings of a house 毛詩序
165 1 a school 毛詩序
166 1 to arrange / to put in order 毛詩序
167 1 overture / prelude 毛詩序
168 1 to use / to grasp 因以箴之
169 1 to rely on 因以箴之
170 1 to regard 因以箴之
171 1 to be able to 因以箴之
172 1 to order / to command 因以箴之
173 1 used after a verb 因以箴之
174 1 a reason / a cause 因以箴之
175 1 Israel 因以箴之
176 1 Yi 因以箴之
177 1 噦噦 yuěyuě rhythmical sound of a bell 鸞聲噦噦
178 1 未央 wèiyāng not ended / not yet over / close to the end 夜未央
179 1 未央 wèiyāng Weiyang Palace 夜未央
180 1 未艾 wèi ài (literary) not having come to its term 夜未艾
181 1 yán to speak / to say / said 言觀其旂
182 1 yán language / talk / words / utterance / speech 言觀其旂
183 1 yán Kangxi radical 149 言觀其旂
184 1 yán phrase / sentence 言觀其旂
185 1 yán a word / a syllable 言觀其旂
186 1 yán a theory / a doctrine 言觀其旂
187 1 yán to regard as 言觀其旂
188 1 yán to act as 言觀其旂
189 1 sān three 三章
190 1 sān third 三章
191 1 sān more than two 三章
192 1 sān very few 三章
193 1 huī weld / solder 庭燎有煇
194 1 five 章五句
195 1 fifth musical note 章五句
196 1 Wu 章五句
197 1 the five elements 章五句

Frequencies of all Words

Top 278

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 6 tíng a courtyard 庭燎
2 6 tíng a hall 庭燎
3 6 tíng an open space 庭燎
4 6 tíng a law court 庭燎
5 6 tíng forehead 庭燎
6 6 liào a signal lamp / a torch 庭燎
7 6 liào to roast / to bake 庭燎
8 6 liào revealed / illuminated 庭燎
9 6 liáo a blister 庭燎
10 6 liǎo to burn 庭燎
11 6 night 夜如何其
12 6 ye 夜如何其
13 6 dark 夜如何其
14 6 by night 夜如何其
15 4 his / hers / its / theirs 夜如何其
16 4 to add emphasis 夜如何其
17 4 used when asking a question in reply to a question 夜如何其
18 4 used when making a request or giving an order 夜如何其
19 4 he / her / it / them 夜如何其
20 4 probably / likely 夜如何其
21 4 will 夜如何其
22 4 may 夜如何其
23 4 if 夜如何其
24 4 or 夜如何其
25 4 Qi 夜如何其
26 3 zhǐ to stop / to halt 君子至止
27 3 zhǐ until / to end 君子至止
28 3 zhǐ Kangxi radical 77 君子至止
29 3 zhǐ calm abiding / cessation / śamatha 君子至止
30 3 zhǐ only 君子至止
31 3 zhǐ to prohibit / to prevent / to refrain / to suppress 君子至止
32 3 zhǐ to remain in one place / to stay 君子至止
33 3 zhǐ to rest / to settle 君子至止
34 3 zhǐ deportment / bearing / demeanor / manner 君子至止
35 3 zhǐ a particle at the end of a phrase 君子至止
36 3 zhǐ foot 君子至止
37 3 如何 rúhé how / what way / what 夜如何其
38 3 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子至止
39 3 zhì to / until 君子至止
40 3 zhì Kangxi radical 133 君子至止
41 3 zhì extremely / very / most 君子至止
42 3 zhì to arrive 君子至止
43 2 zhé \N 庭燎晣晣
44 2 shēng sound 鸞聲將將
45 2 shēng a measure word for sound (times) 鸞聲將將
46 2 shēng sheng 鸞聲將將
47 2 shēng voice 鸞聲將將
48 2 shēng music 鸞聲將將
49 2 shēng language 鸞聲將將
50 2 shēng fame / reputation / honor 鸞聲將將
51 2 shēng a message 鸞聲將將
52 2 shēng an utterance 鸞聲將將
53 2 shēng a consonant 鸞聲將將
54 2 shēng a tone 鸞聲將將
55 2 shēng to announce 鸞聲將將
56 2 jiāng will / shall (future tense) 鸞聲將將
57 2 jiāng to get / to use / marker for direct-object 鸞聲將將
58 2 jiàng a general / a high ranking officer 鸞聲將將
59 2 jiāng to progress 鸞聲將將
60 2 jiāng and / or 鸞聲將將
61 2 jiàng to command / to lead 鸞聲將將
62 2 qiāng to request 鸞聲將將
63 2 jiāng approximately 鸞聲將將
64 2 jiāng to bring / to take / to use 鸞聲將將
65 2 jiāng to support / to wait upon / to take care of 鸞聲將將
66 2 jiāng to checkmate 鸞聲將將
67 2 jiāng to goad / to incite / to provoke 鸞聲將將
68 2 jiāng to do / to handle 鸞聲將將
69 2 jiāng placed between a verb and a complement of direction 鸞聲將將
70 2 jiāng furthermore / moreover 鸞聲將將
71 2 jiàng backbone 鸞聲將將
72 2 jiàng king 鸞聲將將
73 2 jiāng might / possibly 鸞聲將將
74 2 jiāng just / a short time ago 鸞聲將將
75 2 jiāng to rest 鸞聲將將
76 2 jiāng to send 鸞聲將將
77 2 jiàng a senior member of an organization 鸞聲將將
78 2 zhāng a chapter / a section 三章
79 2 zhāng Zhang 三章
80 2 zhāng clause 三章
81 2 zhāng a stanza / a song 三章
82 2 zhāng a decorative pattern / an embroidered pattern / an ornament 三章
83 2 zhāng a rule / a regulation 三章
84 2 zhāng a seal / a stamp 三章
85 2 zhāng a badge / an emblem / an insignia 三章
86 2 zhāng a memorial presented to the emperor 三章
87 2 zhāng literary talent 三章
88 2 zhāng to commend / to praise 三章
89 2 zhāng order 三章
90 2 zhāng to make known / to display 三章
91 2 zhāng a written composition / an article 三章
92 2 zhāng beautiful 三章
93 2 zhī him / her / them / that 因以箴之
94 2 zhī used between a modifier and a word to form a word group 因以箴之
95 2 zhī to go 因以箴之
96 2 zhī this / that 因以箴之
97 2 zhī genetive marker 因以箴之
98 2 zhī it 因以箴之
99 2 zhī in 因以箴之
100 2 zhī all 因以箴之
101 2 zhī and 因以箴之
102 2 zhī however 因以箴之
103 2 zhī if 因以箴之
104 2 zhī then 因以箴之
105 2 zhī to arrive / to go 因以箴之
106 2 zhī is 因以箴之
107 2 zhī to use 因以箴之
108 2 zhī Zhi 因以箴之
109 2 nián year
110 2 nián ripe grain
111 2 nián New Year festival
112 2 nián age
113 2 nián life span / life expectancy
114 2 nián an era / a period
115 2 nián a date
116 2 nián years
117 2 nián a winner of the imperial examination
118 2 nián annual / every year
119 2 luán luan 鸞聲將將
120 1 měi beautiful 美宣王也
121 1 měi America 美宣王也
122 1 měi good / pleasing 美宣王也
123 1 měi United States of America 美宣王也
124 1 měi to beautify 美宣王也
125 1 měi to be satisfied with oneself 美宣王也
126 1 měi tasty 美宣王也
127 1 měi satisying / pleasing 美宣王也
128 1 měi a beautiful lady 美宣王也
129 1 měi a beautiful thing 美宣王也
130 1 měi to exaggerate 美宣王也
131 1 guāng light 庭燎之光
132 1 guāng brilliant / bright / shining 庭燎之光
133 1 guāng to shine 庭燎之光
134 1 guāng only 庭燎之光
135 1 guāng to bare / to go naked 庭燎之光
136 1 guāng bare / naked 庭燎之光
137 1 guāng glory / honor 庭燎之光
138 1 guāng scenery 庭燎之光
139 1 guāng smooth 庭燎之光
140 1 guāng used up 庭燎之光
141 1 guāng sheen / luster / gloss 庭燎之光
142 1 guāng time / a moment 庭燎之光
143 1 guāng grace / favor 庭燎之光
144 1 guāng Guang 庭燎之光
145 1 guāng to manifest 庭燎之光
146 1 guāng welcome 庭燎之光
147 1 chén morning / dawn / daybreak 夜鄉晨
148 1 chén to crow at dawn 夜鄉晨
149 1 chén the morning star 夜鄉晨
150 1 also / too 美宣王也
151 1 a final modal particle indicating certainy or decision 美宣王也
152 1 either 美宣王也
153 1 even 美宣王也
154 1 used to soften the tone 美宣王也
155 1 used for emphasis 美宣王也
156 1 used to mark contrast 美宣王也
157 1 used to mark compromise 美宣王也
158 1 yīn because 因以箴之
159 1 yīn cause / reason 因以箴之
160 1 yīn to accord with 因以箴之
161 1 yīn hetu / causes 因以箴之
162 1 yīn to follow 因以箴之
163 1 yīn to rely on 因以箴之
164 1 yīn via / through 因以箴之
165 1 yīn to continue 因以箴之
166 1 yīn to receive 因以箴之
167 1 yīn to continue the same pattern / to imitate an existing model / to adapt 因以箴之
168 1 yīn to seize an opportunity 因以箴之
169 1 yīn to be like 因以箴之
170 1 yīn from / because of 因以箴之
171 1 yīn thereupon / as a result / consequently / thus / hence 因以箴之
172 1 yīn a standrd / a criterion 因以箴之
173 1 宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou 美宣王也
174 1 guān to look at / to watch / to observe 言觀其旂
175 1 guàn Taoist monastery / monastery 言觀其旂
176 1 guān to display / to show / to make visible 言觀其旂
177 1 guān Guan 言觀其旂
178 1 guān appearance / looks 言觀其旂
179 1 guān a sight / a view / a vista 言觀其旂
180 1 guān a concept / a viewpoint / a perspective 言觀其旂
181 1 guān mindfulness / contemplation 言觀其旂
182 1 guàn insight / vipaśyanā / vipassanā 言觀其旂
183 1 guān to appreciate / to enjoy / to admire 言觀其旂
184 1 guàn an announcement 言觀其旂
185 1 guàn a high tower / a watchtower 言觀其旂
186 1 guān Surview 言觀其旂
187 1 sentence 章五句
188 1 measure word for phrases or lines of verse 章五句
189 1 gōu to bend / to strike / to catch 章五句
190 1 gōu to tease 章五句
191 1 gōu to delineate 章五句
192 1 gōu if 章五句
193 1 gōu a young bud 章五句
194 1 pada 章五句
195 1 clause / phrase / line 章五句
196 1 a musical phrase 章五句
197 1 毛詩 Máojīng Mao Shi 毛詩序
198 1 zhēn a needle / a probe 因以箴之
199 1 zhēn admonition 因以箴之
200 1 zhēn to admonish 因以箴之
201 1 yǒu is / are / to exist 庭燎有煇
202 1 yǒu to have / to possess 庭燎有煇
203 1 yǒu becoming / bhāva 庭燎有煇
204 1 yǒu indicates an estimate 庭燎有煇
205 1 yǒu indicates a large quantity 庭燎有煇
206 1 yǒu indicates an affirmative response 庭燎有煇
207 1 yǒu a certain / used before a person, time, or place 庭燎有煇
208 1 yǒu used to compare two things 庭燎有煇
209 1 yǒu used in a polite formula before certain verbs 庭燎有煇
210 1 yǒu used before the names of dynasties 庭燎有煇
211 1 yǒu a certain thing / what exists 庭燎有煇
212 1 yǒu multiple of ten and ... 庭燎有煇
213 1 yǒu abundant 庭燎有煇
214 1 yǒu purposeful 庭燎有煇
215 1 yǒu You 庭燎有煇
216 1 yuè month
217 1 yuè moon
218 1 yuè Kangxi radical 74
219 1 yuè moonlight
220 1 yuè monthly
221 1 yuè shaped like the moon / crescent shaped
222 1 yuè Tokharians
223 1 yuè China rose
224 1 yuè a month
225 1 yuè Yue
226 1 xiāng village / township 夜鄉晨
227 1 xiāng Kangxi radical 52 夜鄉晨
228 1 xiāng formerly 夜鄉晨
229 1 xiāng country / countryside / rural area 夜鄉晨
230 1 xiāng native place / birthplace 夜鄉晨
231 1 a flag 言觀其旂
232 1 preface / introduction 毛詩序
233 1 order / sequence 毛詩序
234 1 wings of a house 毛詩序
235 1 a school 毛詩序
236 1 to arrange / to put in order 毛詩序
237 1 overture / prelude 毛詩序
238 1 so as to / in order to 因以箴之
239 1 to use / to regard as 因以箴之
240 1 to use / to grasp 因以箴之
241 1 according to 因以箴之
242 1 because of 因以箴之
243 1 on a certain date 因以箴之
244 1 and / as well as 因以箴之
245 1 to rely on 因以箴之
246 1 to regard 因以箴之
247 1 to be able to 因以箴之
248 1 to order / to command 因以箴之
249 1 further / moreover 因以箴之
250 1 used after a verb 因以箴之
251 1 very 因以箴之
252 1 already 因以箴之
253 1 increasingly 因以箴之
254 1 a reason / a cause 因以箴之
255 1 Israel 因以箴之
256 1 Yi 因以箴之
257 1 噦噦 yuěyuě rhythmical sound of a bell 鸞聲噦噦
258 1 未央 wèiyāng not ended / not yet over / close to the end 夜未央
259 1 未央 wèiyāng Weiyang Palace 夜未央
260 1 未艾 wèi ài (literary) not having come to its term 夜未艾
261 1 yán to speak / to say / said 言觀其旂
262 1 yán language / talk / words / utterance / speech 言觀其旂
263 1 yán Kangxi radical 149 言觀其旂
264 1 yán a particle with no meaning 言觀其旂
265 1 yán phrase / sentence 言觀其旂
266 1 yán a word / a syllable 言觀其旂
267 1 yán a theory / a doctrine 言觀其旂
268 1 yán to regard as 言觀其旂
269 1 yán to act as 言觀其旂
270 1 sān three 三章
271 1 sān third 三章
272 1 sān more than two 三章
273 1 sān very few 三章
274 1 huī weld / solder 庭燎有煇
275 1 five 章五句
276 1 fifth musical note 章五句
277 1 Wu 章五句
278 1 the five elements 章五句

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
毛诗 毛詩 77 Mao Shi
宣王 88 King Xuan of Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English