Glossary and Vocabulary for Book of Liang 梁書, 卷六 本紀第六 敬帝 Volume 6: Emperor Jing

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 61 zhī to go 遣吳興太守裴之橫與戰
2 61 zhī to arrive; to go 遣吳興太守裴之橫與戰
3 61 zhī is 遣吳興太守裴之橫與戰
4 61 zhī to use 遣吳興太守裴之橫與戰
5 61 zhī Zhi 遣吳興太守裴之橫與戰
6 47 wéi to act as; to serve 出爲平南將軍
7 47 wéi to change into; to become 出爲平南將軍
8 47 wéi to be; is 出爲平南將軍
9 47 wéi to do 出爲平南將軍
10 47 wèi to support; to help 出爲平南將軍
11 47 wéi to govern 出爲平南將軍
12 34 將軍 jiāngjūn a general 出爲平南將軍
13 34 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 出爲平南將軍
14 31 to use; to grasp 以帝爲太宰
15 31 to rely on 以帝爲太宰
16 31 to regard 以帝爲太宰
17 31 to be able to 以帝爲太宰
18 31 to order; to command 以帝爲太宰
19 31 used after a verb 以帝爲太宰
20 31 a reason; a cause 以帝爲太宰
21 31 Israel 以帝爲太宰
22 31 Yi 以帝爲太宰
23 30 刺史 cìshǐ Regional Inspector 江州刺史
24 30 wáng Wang 封晉安王
25 30 wáng a king 封晉安王
26 30 wáng Kangxi radical 96 封晉安王
27 30 wàng to be king; to rule 封晉安王
28 30 wáng a prince; a duke 封晉安王
29 30 wáng grand; great 封晉安王
30 30 wáng to treat with the ceremony due to a king 封晉安王
31 30 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 封晉安王
32 30 wáng the head of a group or gang 封晉安王
33 30 wáng the biggest or best of a group 封晉安王
34 22 chén Chen 司空南徐州刺史陳霸先定議
35 22 chén Chen of the Southern dynasties 司空南徐州刺史陳霸先定議
36 22 chén to arrange 司空南徐州刺史陳霸先定議
37 22 chén to display; to exhibit 司空南徐州刺史陳霸先定議
38 22 chén to narrate; to state; to explain 司空南徐州刺史陳霸先定議
39 22 chén stale 司空南徐州刺史陳霸先定議
40 22 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 司空南徐州刺史陳霸先定議
41 22 chén aged [wine]; matured 司空南徐州刺史陳霸先定議
42 22 chén a path to a residence 司空南徐州刺史陳霸先定議
43 22 zhèn a battle; a battle array 司空南徐州刺史陳霸先定議
44 22 zhōu a state; a province 湘州刺史蕭循爲太尉
45 22 zhōu a unit of 2,500 households 湘州刺史蕭循爲太尉
46 22 zhōu a prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
47 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
48 22 zhōu an island 湘州刺史蕭循爲太尉
49 22 zhōu Zhou 湘州刺史蕭循爲太尉
50 22 zhōu autonomous prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
51 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
52 19 to go; to 司徒陸法和以郢州附于齊
53 19 to rely on; to depend on 司徒陸法和以郢州附于齊
54 19 Yu 司徒陸法和以郢州附于齊
55 19 a crow 司徒陸法和以郢州附于齊
56 18 xiāo mournful; dejected 湘州刺史蕭循爲太尉
57 18 xiāo Xiao 湘州刺史蕭循爲太尉
58 18 xiāo common artemisia 湘州刺史蕭循爲太尉
59 18 xiāo sighing of wind 湘州刺史蕭循爲太尉
60 18 xiāo solemn; respectful 湘州刺史蕭循爲太尉
61 17 jūn army; military 攻信武將軍陳蒨於長城
62 17 jūn soldiers; troops 攻信武將軍陳蒨於長城
63 17 jūn an organized collective 攻信武將軍陳蒨於長城
64 17 jūn to garrison; to stay an an encampment 攻信武將軍陳蒨於長城
65 17 jūn a garrison 攻信武將軍陳蒨於長城
66 17 jūn a front 攻信武將軍陳蒨於長城
67 17 jūn penal miltary service 攻信武將軍陳蒨於長城
68 17 jūn to organize troops 攻信武將軍陳蒨於長城
69 17 even; equal; uniform 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
70 17 Kangxi radical 210 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
71 17 Qi Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
72 17 State of Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
73 17 to arrange 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
74 17 agile; nimble 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
75 17 navel 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
76 17 to rise; to ascend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
77 17 chopped meat or vegetables 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
78 17 to blend ingredients 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
79 17 to delimit; to distinguish 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
80 17 the lower part of a garment 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
81 17 broomcorn millet 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
82 17 zhāi to fast 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
83 17 to level with 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
84 17 all present; all ready 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
85 17 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
86 17 alike; similar; identical; same 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
87 17 an alloy 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
88 17 hóu marquis; lord 封興梁侯
89 17 hóu a target in archery 封興梁侯
90 16 infix potential marker 王室不造
91 14 司空 sīkōng Minster of Land and Water 司空南徐州刺史陳霸先定議
92 14 司空 Sīkōng Sikong 司空南徐州刺史陳霸先定議
93 14 xiān first 司空南徐州刺史陳霸先定議
94 14 xiān early; prior; former 司空南徐州刺史陳霸先定議
95 14 xiān to go forward; to advance 司空南徐州刺史陳霸先定議
96 14 xiān to attach importance to; to value 司空南徐州刺史陳霸先定議
97 14 xiān to start 司空南徐州刺史陳霸先定議
98 14 xiān ancestors; forebears 司空南徐州刺史陳霸先定議
99 14 xiān before; in front 司空南徐州刺史陳霸先定議
100 14 xiān fundamental; basic 司空南徐州刺史陳霸先定議
101 14 xiān Xian 司空南徐州刺史陳霸先定議
102 14 xiān ancient; archaic 司空南徐州刺史陳霸先定議
103 14 xiān super 司空南徐州刺史陳霸先定議
104 14 xiān deceased 司空南徐州刺史陳霸先定議
105 14 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
106 13 xu 南徐二州刺史司空如故
107 13 Xu 南徐二州刺史司空如故
108 13 Xuzhou 南徐二州刺史司空如故
109 12 ér Kangxi radical 126 而泗水餘瀾
110 12 ér as if; to seem like 而泗水餘瀾
111 12 néng can; able 而泗水餘瀾
112 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而泗水餘瀾
113 12 ér to arrive; up to 而泗水餘瀾
114 12 to rule by force; to usurp; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
115 12 hegemon; overlord 司空南徐州刺史陳霸先定議
116 12 to prevail; to surpass 司空南徐州刺史陳霸先定議
117 12 a sliver of moon; moonlight 司空南徐州刺史陳霸先定議
118 12 Hegemon 司空南徐州刺史陳霸先定議
119 12 Ba [river] 司空南徐州刺史陳霸先定議
120 12 to control; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
121 12 zhèn town 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
122 12 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
123 12 zhèn to pacify; to quell 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
124 12 zhèn market place 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
125 12 zhèn to cool down 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
126 12 zhèn to defend 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
127 12 zhèn most important 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
128 12 zhèn Saturn 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
129 12 zhèn to ward off evil 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
130 12 jìn to enter 進太尉蕭循爲太保
131 12 jìn to advance 進太尉蕭循爲太保
132 11 hào number 揚州刺史張彪進號征東大將軍
133 11 háo to yell; to howl 揚州刺史張彪進號征東大將軍
134 11 hào a name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
135 11 hào an art name; an alias; an alternative name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
136 11 hào a mark; a signal; a sign 揚州刺史張彪進號征東大將軍
137 11 hào a size 揚州刺史張彪進號征東大將軍
138 11 hào a date; a day of the month 揚州刺史張彪進號征東大將軍
139 11 hào to make a mark 揚州刺史張彪進號征東大將軍
140 11 hào to examine a pulse 揚州刺史張彪進號征東大將軍
141 11 hào an order; a command 揚州刺史張彪進號征東大將軍
142 11 hào a store; a shop; a busienss 揚州刺史張彪進號征東大將軍
143 11 hào a kind; a type 揚州刺史張彪進號征東大將軍
144 11 hào a horn; a trumpet 揚州刺史張彪進號征東大將軍
145 11 hào a bugle call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
146 11 hào to beckon; to call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
147 11 hào to command; to order 揚州刺史張彪進號征東大將軍
148 11 hào to assert 揚州刺史張彪進號征東大將軍
149 11 hào to address 揚州刺史張彪進號征東大將軍
150 11 háo to sob; to cry 揚州刺史張彪進號征東大將軍
151 11 dōng east 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
152 11 dōng master; host 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
153 11 dōng Dong 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
154 11 qiǎn to send; to dispatch 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
155 11 qiǎn to send off; to exile 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
156 10 ān calm; still; quiet; peaceful 封建安郡公
157 10 ān to calm; to pacify 封建安郡公
158 10 ān safe; secure 封建安郡公
159 10 ān comfortable; happy 封建安郡公
160 10 ān to find a place for 封建安郡公
161 10 ān to install; to fix; to fit 封建安郡公
162 10 ān to be content 封建安郡公
163 10 ān to cherish 封建安郡公
164 10 ān to bestow; to confer 封建安郡公
165 10 ān amphetamine 封建安郡公
166 10 ān ampere 封建安郡公
167 10 ān to add; to submit 封建安郡公
168 10 ān to reside; to live at 封建安郡公
169 10 ān to be used to; to be familiar with 封建安郡公
170 10 ān an 封建安郡公
171 10 tóng like; same; similar 儀同三司
172 10 tóng to be the same 儀同三司
173 10 tòng an alley; a lane 儀同三司
174 10 tóng to do something for somebody 儀同三司
175 10 tóng Tong 儀同三司
176 10 tóng to meet; to gather together; to join with 儀同三司
177 10 tóng to be unified 儀同三司
178 10 tóng to approve; to endorse 儀同三司
179 10 tóng peace; harmony 儀同三司
180 10 tóng an agreement 儀同三司
181 10 jùn a commandery; a prefecture 封建安郡公
182 10 jùn Jun 封建安郡公
183 10 nán south 司空南徐州刺史陳霸先定議
184 10 nán nan 司空南徐州刺史陳霸先定議
185 10 nán southern part 司空南徐州刺史陳霸先定議
186 10 nán southward 司空南徐州刺史陳霸先定議
187 9 suǒ a few; various; some 播越非所
188 9 suǒ a place; a location 播越非所
189 9 suǒ indicates a passive voice 播越非所
190 9 suǒ an ordinal number 播越非所
191 9 suǒ meaning 播越非所
192 9 suǒ garrison 播越非所
193 9 zhì Kangxi radical 133 至自尋陽
194 9 zhì to arrive 至自尋陽
195 9 míng bright; luminous; brilliant 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
196 9 míng Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
197 9 míng Ming Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
198 9 míng obvious; explicit; clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
199 9 míng intelligent; clever; perceptive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
200 9 míng to illuminate; to shine 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
201 9 míng consecrated 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
202 9 míng to understand; to comprehend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
203 9 míng to explain; to clarify 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
204 9 míng Souther Ming; Later Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
205 9 míng the world; the human world; the world of the living 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
206 9 míng eyesight; vision 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
207 9 míng a god; a spirit 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
208 9 míng fame; renown 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
209 9 míng open; public 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
210 9 míng clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
211 9 míng to become proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
212 9 míng to be proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
213 9 míng virtuous 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
214 9 míng open and honest 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
215 9 míng clean; neat 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
216 9 míng remarkable; outstanding; notable 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
217 9 míng next; afterwards 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
218 9 míng positive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
219 9 big; huge; large 大恥未雪
220 9 Kangxi radical 37 大恥未雪
221 9 great; major; important 大恥未雪
222 9 size 大恥未雪
223 9 old 大恥未雪
224 9 oldest; earliest 大恥未雪
225 9 adult 大恥未雪
226 9 dài an important person 大恥未雪
227 9 senior 大恥未雪
228 9 apparatus 儀同三司
229 9 a rite; a ceremony 儀同三司
230 9 appearance; demeanor 儀同三司
231 9 a gift 儀同三司
232 9 a norm; a standard 儀同三司
233 9 to admire 儀同三司
234 9 embellishment 儀同三司
235 9 formal dress 儀同三司
236 9 an analogue; a match 儀同三司
237 9 to be inclined; to trend 儀同三司
238 9 to watch 儀同三司
239 9 to come 儀同三司
240 9 Yi 儀同三司
241 8 nián year 太清三年
242 8 nián New Year festival 太清三年
243 8 nián age 太清三年
244 8 nián life span; life expectancy 太清三年
245 8 nián an era; a period 太清三年
246 8 nián a date 太清三年
247 8 nián time; years 太清三年
248 8 nián harvest 太清三年
249 8 nián annual; every year 太清三年
250 8 三司 sān sī three offices 儀同三司
251 8 to produce; to give birth to; to breed 遣晉陵太守周文育率軍援長城
252 8 to educate; to train 遣晉陵太守周文育率軍援長城
253 8 to raise; to nurture 遣晉陵太守周文育率軍援長城
254 8 Yu 遣晉陵太守周文育率軍援長城
255 8 Kangxi radical 132 至自尋陽
256 8 Zi 至自尋陽
257 8 a nose 至自尋陽
258 8 the beginning; the start 至自尋陽
259 8 origin 至自尋陽
260 8 to employ; to use 至自尋陽
261 8 to be 至自尋陽
262 8 bìng to combine; to amalgamate 並放還北
263 8 bìng to combine 並放還北
264 8 bìng to resemble; to be like 並放還北
265 8 bìng to stand side-by-side 並放還北
266 8 bīng Taiyuan 並放還北
267 8 bìng equally; both; together 並放還北
268 8 flourishing; prosperous 廣州刺史蕭勃爲司徒
269 8 changing color 廣州刺史蕭勃爲司徒
270 8 ocean spray 廣州刺史蕭勃爲司徒
271 8 fēng to seal; to close off 封興梁侯
272 8 fēng Feng 封興梁侯
273 8 fēng to confer; to grant 封興梁侯
274 8 fēng an envelope 封興梁侯
275 8 fēng a border; a boundary 封興梁侯
276 8 fēng to prohibit 封興梁侯
277 8 fēng to limit 封興梁侯
278 8 fēng to make an earth mound 封興梁侯
279 8 fēng to increase 封興梁侯
280 8 to attack by surprise 襲殺王僧辯
281 8 to inherit 襲殺王僧辯
282 8 clothes of the dead 襲殺王僧辯
283 8 Xi 襲殺王僧辯
284 8 to put on clothes for the dead 襲殺王僧辯
285 8 to put on an extra coat 襲殺王僧辯
286 8 to wear; to put on 襲殺王僧辯
287 8 to repeat 襲殺王僧辯
288 8 to continue as before 襲殺王僧辯
289 8 to rush at 襲殺王僧辯
290 8 zài to carry; to convey; to load; to hold 今墜命載新
291 8 zài to record in writing 今墜命載新
292 8 zǎi to ride 今墜命載新
293 8 zài to receive 今墜命載新
294 8 zài to fill 今墜命載新
295 8 zhào an imperial decree 詔曰
296 8 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔曰
297 8 biāo stripes; streaks; veins 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
298 8 biāo a tiger cub 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
299 8 biāo clear; apparent 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
300 8 Germany 德被蒸民
301 8 virtue; morality; ethics; character 德被蒸民
302 8 kindness; favor 德被蒸民
303 8 conduct; behavior 德被蒸民
304 8 to be grateful 德被蒸民
305 8 heart; intention 德被蒸民
306 8 De 德被蒸民
307 8 potency; natural power 德被蒸民
308 8 wholesome; good 德被蒸民
309 7 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 錄尚書
310 7 尚書 shàngshū a high official 錄尚書
311 7 周文 Zhōuwén Zhou Script; Great Seal Script 遣晉陵太守周文育率軍援長城
312 7 zhāng Zhang 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
313 7 zhāng to open; to draw [a bow] 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
314 7 zhāng idea; thought 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
315 7 zhāng to fix strings 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
316 7 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
317 7 zhāng to boast; to exaggerate 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
318 7 zhāng to expand; to magnify 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
319 7 zhāng to display; to exhibit; to publish 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
320 7 zhāng to catch animals with a net 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
321 7 zhāng to spy on; to look 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
322 7 zhāng large 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
323 7 zhàng swollen 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
324 7 zhāng Zhang [constellation] 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
325 7 zhāng to open a new business 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
326 7 zhāng to fear 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
327 7 emperor; supreme ruler 敬帝
328 7 the ruler of Heaven 敬帝
329 7 a god 敬帝
330 7 imperialism 敬帝
331 7 yáng sun 至自尋陽
332 7 yáng Yang; male principle 至自尋陽
333 7 yáng positive 至自尋陽
334 7 yáng bright 至自尋陽
335 7 yáng light 至自尋陽
336 7 yáng facing the sun 至自尋陽
337 7 yáng male genitals 至自尋陽
338 7 yáng fake; superficial 至自尋陽
339 7 yáng the south side of a mountain or the north side of a river 至自尋陽
340 7 yáng in relief; protruding 至自尋陽
341 7 yáng overt; open 至自尋陽
342 7 yáng this world; the human world 至自尋陽
343 7 yáng Yang 至自尋陽
344 7 yuē approximately 南豫州刺史任約進號征南大將軍
345 7 yuē a treaty; an agreement; a covenant 南豫州刺史任約進號征南大將軍
346 7 yuē to arrange; to make an appointment 南豫州刺史任約進號征南大將軍
347 7 yuē vague; indistinct 南豫州刺史任約進號征南大將軍
348 7 yuē to invite 南豫州刺史任約進號征南大將軍
349 7 yuē to reduce a fraction 南豫州刺史任約進號征南大將軍
350 7 yuē to restrain; to restrict; to control 南豫州刺史任約進號征南大將軍
351 7 yuē frugal; economical; thrifty 南豫州刺史任約進號征南大將軍
352 7 yuē brief; simple 南豫州刺史任約進號征南大將軍
353 7 yuē an appointment 南豫州刺史任約進號征南大將軍
354 7 yuē to envelop; to shroud 南豫州刺史任約進號征南大將軍
355 7 yuē a rope 南豫州刺史任約進號征南大將軍
356 7 yuē to tie up 南豫州刺史任約進號征南大將軍
357 7 yuē crooked 南豫州刺史任約進號征南大將軍
358 7 yuē to prevent; to block 南豫州刺史任約進號征南大將軍
359 7 yuē destitute; poverty stricken 南豫州刺史任約進號征南大將軍
360 7 yuē base; low 南豫州刺史任約進號征南大將軍
361 7 yuē to prepare 南豫州刺史任約進號征南大將軍
362 7 yuē to plunder 南豫州刺史任約進號征南大將軍
363 7 yuē to envelop; to shroud 南豫州刺史任約進號征南大將軍
364 7 yāo to weigh 南豫州刺史任約進號征南大將軍
365 7 yāo crucial point; key point 南豫州刺史任約進號征南大將軍
366 7 jìng to respect /to honor 敬帝
367 7 jìng gratitude; congratulations 敬帝
368 7 jìng to offer out of politeness or ceremony 敬帝
369 7 jìng a gift given in honor 敬帝
370 7 jìng solemn /serious 敬帝
371 7 jìng to alert /to warn 敬帝
372 7 jìng protocol; courtesy 敬帝
373 7 jìng Jing 敬帝
374 7 司徒 sītú Situ 廣州刺史蕭勃爲司徒
375 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 廣州刺史蕭勃爲司徒
376 7 an official institution; a state bureau 開府儀同三司
377 7 a prefecture; a prefect 開府儀同三司
378 7 a respectful reference to a residence 開府儀同三司
379 7 a repository 開府儀同三司
380 7 a meeting place 開府儀同三司
381 7 the residence of a high-ranking official; a prefect 開府儀同三司
382 7 Fu 開府儀同三司
383 7 capital city 西都失守
384 7 a city; a metropolis 西都失守
385 7 dōu all 西都失守
386 7 elegant; refined 西都失守
387 7 Du 西都失守
388 7 to establish a capital city 西都失守
389 7 to reside 西都失守
390 7 to total; to tally 西都失守
391 7 yuē to speak; to say 詔曰
392 7 yuē Kangxi radical 73 詔曰
393 7 yuē to be called 詔曰
394 7 zhòng many; all 太尉王僧辯率衆出屯姑孰
395 7 zhòng general; common 太尉王僧辯率衆出屯姑孰
396 7 can; may; permissible 可改承聖四年爲紹泰元年
397 7 to approve; to permit 可改承聖四年爲紹泰元年
398 7 to be worth 可改承聖四年爲紹泰元年
399 7 to suit; to fit 可改承聖四年爲紹泰元年
400 7 khan 可改承聖四年爲紹泰元年
401 7 to recover 可改承聖四年爲紹泰元年
402 7 to act as 可改承聖四年爲紹泰元年
403 7 to be worth; to deserve 可改承聖四年爲紹泰元年
404 7 used to add emphasis 可改承聖四年爲紹泰元年
405 7 beautiful 可改承聖四年爲紹泰元年
406 7 Ke 可改承聖四年爲紹泰元年
407 7 kāi to open 開府儀同三司
408 7 kāi Kai 開府儀同三司
409 7 kāi to hold an event 開府儀同三司
410 7 kāi to drive; to operate 開府儀同三司
411 7 kāi to boil 開府儀同三司
412 7 kāi to melt 開府儀同三司
413 7 kāi to come loose; to break open 開府儀同三司
414 7 kāi to depart; to move 開府儀同三司
415 7 kāi to write 開府儀同三司
416 7 kāi to issue 開府儀同三司
417 7 kāi to lift restrictions 開府儀同三司
418 7 kāi indicates expansion or continuation of a process 開府儀同三司
419 7 kāi to switch on 開府儀同三司
420 7 kāi to run; to set up 開府儀同三司
421 7 kāi to fire 開府儀同三司
422 7 kāi to eat 開府儀同三司
423 7 kāi to clear 開府儀同三司
424 7 kāi to divide 開府儀同三司
425 7 kāi a division of standard size paper 開府儀同三司
426 7 kāi to develop land; to reclaim land 開府儀同三司
427 7 kāi to reveal; to display 開府儀同三司
428 7 kāi to inspire 開府儀同三司
429 7 fèng to offer; to present 嗣奉洪業
430 7 fèng to receive; to receive with respect 嗣奉洪業
431 7 fèng to believe in 嗣奉洪業
432 7 fèng a display of respect 嗣奉洪業
433 7 fèng to revere 嗣奉洪業
434 7 fèng salary 嗣奉洪業
435 7 fèng to serve 嗣奉洪業
436 7 fèng Feng 嗣奉洪業
437 7 fèng to politely request 嗣奉洪業
438 7 fèng to offer with both hands 嗣奉洪業
439 7 fèng a term of respect 嗣奉洪業
440 7 fèng to help 嗣奉洪業
441 7 jiàng to descend; to fall; to drop 韋載降
442 7 jiàng to degrade 韋載降
443 7 jiàng Jiang [jupiter station] 韋載降
444 7 jiàng to confer; to bestow; to give 韋載降
445 7 jiàng to reduce; to decline 韋載降
446 7 jiàng to condescend 韋載降
447 7 jiàng to surrender 韋載降
448 7 jiàng Jiang 韋載降
449 7 xiáng to surrender 韋載降
450 7 xiáng to conquer; to subdue 韋載降
451 7 gōng public/ common; state-owned 封建安郡公
452 7 gōng official 封建安郡公
453 7 gōng male 封建安郡公
454 7 gōng duke; lord 封建安郡公
455 7 gōng fair; equitable 封建安郡公
456 7 gōng Mr.; mister 封建安郡公
457 7 gōng father-in-law 封建安郡公
458 7 gōng form of address; your honor 封建安郡公
459 7 gōng accepted; mutual 封建安郡公
460 7 gōng metric 封建安郡公
461 7 gōng to release to the public 封建安郡公
462 7 gōng the common good 封建安郡公
463 7 gōng to divide equally 封建安郡公
464 7 gōng Gong 封建安郡公
465 7 rèn to bear; to undertake 南豫州刺史任約進號征南大將軍
466 7 rèn to trust to; to rely on 南豫州刺史任約進號征南大將軍
467 7 rèn duty; responsibility 南豫州刺史任約進號征南大將軍
468 7 rèn to allow; to permit 南豫州刺史任約進號征南大將軍
469 7 rèn to appoint 南豫州刺史任約進號征南大將軍
470 7 rén Ren 南豫州刺史任約進號征南大將軍
471 7 rèn to take office 南豫州刺史任約進號征南大將軍
472 7 rén Ren county 南豫州刺史任約進號征南大將軍
473 7 rèn an office; a post 南豫州刺史任約進號征南大將軍
474 7 rèn to be pregnant 南豫州刺史任約進號征南大將軍
475 7 rén crafty and fawning 南豫州刺史任約進號征南大將軍
476 7 嗣徽 sìhuī heritage; the continuation (of a tradition) 譙秦二州刺史徐嗣徽進號征北大將軍
477 7 meaning; sense 司空陳霸先舉義
478 7 justice; right action; righteousness 司空陳霸先舉義
479 7 artificial; man-made; fake 司空陳霸先舉義
480 7 chivalry; generosity 司空陳霸先舉義
481 7 just; righteous 司空陳霸先舉義
482 7 adopted 司空陳霸先舉義
483 7 a relationship 司空陳霸先舉義
484 7 volunteer 司空陳霸先舉義
485 7 something suitable 司空陳霸先舉義
486 7 a martyr 司空陳霸先舉義
487 7 a law 司空陳霸先舉義
488 7 Yi 司空陳霸先舉義
489 7 běn to be one's own 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
490 7 běn origin; source; root; foundation; basis 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
491 7 běn the roots of a plant 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
492 7 běn capital 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
493 7 běn main; central; primary 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
494 7 běn according to 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
495 7 běn a version; an edition 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
496 7 běn a memorial [presented to the emperor] 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
497 7 běn a book 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
498 7 běn trunk of a tree 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
499 7 běn to investigate the root of 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司
500 7 běn a manuscript for a play 以中衛將軍臨川王大款卽本號開府儀同三司

Frequencies of all Words

Top 923

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 61 zhī him; her; them; that 遣吳興太守裴之橫與戰
2 61 zhī used between a modifier and a word to form a word group 遣吳興太守裴之橫與戰
3 61 zhī to go 遣吳興太守裴之橫與戰
4 61 zhī this; that 遣吳興太守裴之橫與戰
5 61 zhī genetive marker 遣吳興太守裴之橫與戰
6 61 zhī it 遣吳興太守裴之橫與戰
7 61 zhī in 遣吳興太守裴之橫與戰
8 61 zhī all 遣吳興太守裴之橫與戰
9 61 zhī and 遣吳興太守裴之橫與戰
10 61 zhī however 遣吳興太守裴之橫與戰
11 61 zhī if 遣吳興太守裴之橫與戰
12 61 zhī then 遣吳興太守裴之橫與戰
13 61 zhī to arrive; to go 遣吳興太守裴之橫與戰
14 61 zhī is 遣吳興太守裴之橫與戰
15 61 zhī to use 遣吳興太守裴之橫與戰
16 61 zhī Zhi 遣吳興太守裴之橫與戰
17 47 wèi for; to 出爲平南將軍
18 47 wèi because of 出爲平南將軍
19 47 wéi to act as; to serve 出爲平南將軍
20 47 wéi to change into; to become 出爲平南將軍
21 47 wéi to be; is 出爲平南將軍
22 47 wéi to do 出爲平南將軍
23 47 wèi for 出爲平南將軍
24 47 wèi because of; for; to 出爲平南將軍
25 47 wèi to 出爲平南將軍
26 47 wéi in a passive construction 出爲平南將軍
27 47 wéi forming a rehetorical question 出爲平南將軍
28 47 wéi forming an adverb 出爲平南將軍
29 47 wéi to add emphasis 出爲平南將軍
30 47 wèi to support; to help 出爲平南將軍
31 47 wéi to govern 出爲平南將軍
32 34 將軍 jiāngjūn a general 出爲平南將軍
33 34 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 出爲平南將軍
34 31 so as to; in order to 以帝爲太宰
35 31 to use; to regard as 以帝爲太宰
36 31 to use; to grasp 以帝爲太宰
37 31 according to 以帝爲太宰
38 31 because of 以帝爲太宰
39 31 on a certain date 以帝爲太宰
40 31 and; as well as 以帝爲太宰
41 31 to rely on 以帝爲太宰
42 31 to regard 以帝爲太宰
43 31 to be able to 以帝爲太宰
44 31 to order; to command 以帝爲太宰
45 31 further; moreover 以帝爲太宰
46 31 used after a verb 以帝爲太宰
47 31 very 以帝爲太宰
48 31 already 以帝爲太宰
49 31 increasingly 以帝爲太宰
50 31 a reason; a cause 以帝爲太宰
51 31 Israel 以帝爲太宰
52 31 Yi 以帝爲太宰
53 30 刺史 cìshǐ Regional Inspector 江州刺史
54 30 wáng Wang 封晉安王
55 30 wáng a king 封晉安王
56 30 wáng Kangxi radical 96 封晉安王
57 30 wàng to be king; to rule 封晉安王
58 30 wáng a prince; a duke 封晉安王
59 30 wáng grand; great 封晉安王
60 30 wáng to treat with the ceremony due to a king 封晉安王
61 30 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 封晉安王
62 30 wáng the head of a group or gang 封晉安王
63 30 wáng the biggest or best of a group 封晉安王
64 22 chén Chen 司空南徐州刺史陳霸先定議
65 22 chén Chen of the Southern dynasties 司空南徐州刺史陳霸先定議
66 22 chén to arrange 司空南徐州刺史陳霸先定議
67 22 chén to display; to exhibit 司空南徐州刺史陳霸先定議
68 22 chén to narrate; to state; to explain 司空南徐州刺史陳霸先定議
69 22 chén stale 司空南徐州刺史陳霸先定議
70 22 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 司空南徐州刺史陳霸先定議
71 22 chén aged [wine]; matured 司空南徐州刺史陳霸先定議
72 22 chén a path to a residence 司空南徐州刺史陳霸先定議
73 22 zhèn a battle; a battle array 司空南徐州刺史陳霸先定議
74 22 zhōu a state; a province 湘州刺史蕭循爲太尉
75 22 zhōu a unit of 2,500 households 湘州刺史蕭循爲太尉
76 22 zhōu a prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
77 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
78 22 zhōu an island 湘州刺史蕭循爲太尉
79 22 zhōu Zhou 湘州刺史蕭循爲太尉
80 22 zhōu autonomous prefecture 湘州刺史蕭循爲太尉
81 22 zhōu a country 湘州刺史蕭循爲太尉
82 19 in; at 司徒陸法和以郢州附于齊
83 19 in; at 司徒陸法和以郢州附于齊
84 19 in; at; to; from 司徒陸法和以郢州附于齊
85 19 to go; to 司徒陸法和以郢州附于齊
86 19 to rely on; to depend on 司徒陸法和以郢州附于齊
87 19 to go to; to arrive at 司徒陸法和以郢州附于齊
88 19 from 司徒陸法和以郢州附于齊
89 19 give 司徒陸法和以郢州附于齊
90 19 oppposing 司徒陸法和以郢州附于齊
91 19 and 司徒陸法和以郢州附于齊
92 19 compared to 司徒陸法和以郢州附于齊
93 19 by 司徒陸法和以郢州附于齊
94 19 and; as well as 司徒陸法和以郢州附于齊
95 19 for 司徒陸法和以郢州附于齊
96 19 Yu 司徒陸法和以郢州附于齊
97 19 a crow 司徒陸法和以郢州附于齊
98 19 whew; wow 司徒陸法和以郢州附于齊
99 18 xiāo mournful; dejected 湘州刺史蕭循爲太尉
100 18 xiāo Xiao 湘州刺史蕭循爲太尉
101 18 xiāo common artemisia 湘州刺史蕭循爲太尉
102 18 xiāo sighing of wind 湘州刺史蕭循爲太尉
103 18 xiāo solemn; respectful 湘州刺史蕭循爲太尉
104 17 jūn army; military 攻信武將軍陳蒨於長城
105 17 jūn soldiers; troops 攻信武將軍陳蒨於長城
106 17 jūn an organized collective 攻信武將軍陳蒨於長城
107 17 jūn to garrison; to stay an an encampment 攻信武將軍陳蒨於長城
108 17 jūn a garrison 攻信武將軍陳蒨於長城
109 17 jūn a front 攻信武將軍陳蒨於長城
110 17 jūn penal miltary service 攻信武將軍陳蒨於長城
111 17 jūn to organize troops 攻信武將軍陳蒨於長城
112 17 even; equal; uniform 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
113 17 Kangxi radical 210 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
114 17 Qi Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
115 17 State of Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
116 17 to arrange 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
117 17 altogether; simultaneously 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
118 17 agile; nimble 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
119 17 navel 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
120 17 to rise; to ascend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
121 17 chopped meat or vegetables 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
122 17 to blend ingredients 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
123 17 to delimit; to distinguish 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
124 17 the lower part of a garment 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
125 17 broomcorn millet 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
126 17 zhāi to fast 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
127 17 to level with 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
128 17 all present; all ready 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
129 17 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
130 17 alike; similar; identical; same 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
131 17 an alloy 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
132 17 hóu marquis; lord 封興梁侯
133 17 hóu a target in archery 封興梁侯
134 16 not; no 王室不造
135 16 expresses that a certain condition cannot be acheived 王室不造
136 16 as a correlative 王室不造
137 16 no (answering a question) 王室不造
138 16 forms a negative adjective from a noun 王室不造
139 16 at the end of a sentence to form a question 王室不造
140 16 to form a yes or no question 王室不造
141 16 infix potential marker 王室不造
142 14 司空 sīkōng Minster of Land and Water 司空南徐州刺史陳霸先定議
143 14 司空 Sīkōng Sikong 司空南徐州刺史陳霸先定議
144 14 xiān first 司空南徐州刺史陳霸先定議
145 14 xiān early; prior; former 司空南徐州刺史陳霸先定議
146 14 xiān to go forward; to advance 司空南徐州刺史陳霸先定議
147 14 xiān to attach importance to; to value 司空南徐州刺史陳霸先定議
148 14 xiān to start 司空南徐州刺史陳霸先定議
149 14 xiān ancestors; forebears 司空南徐州刺史陳霸先定議
150 14 xiān earlier 司空南徐州刺史陳霸先定議
151 14 xiān before; in front 司空南徐州刺史陳霸先定議
152 14 xiān fundamental; basic 司空南徐州刺史陳霸先定議
153 14 xiān Xian 司空南徐州刺史陳霸先定議
154 14 xiān ancient; archaic 司空南徐州刺史陳霸先定議
155 14 xiān super 司空南徐州刺史陳霸先定議
156 14 xiān deceased 司空南徐州刺史陳霸先定議
157 14 his; hers; its; theirs 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
158 14 to add emphasis 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
159 14 used when asking a question in reply to a question 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
160 14 used when making a request or giving an order 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
161 14 he; her; it; them 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
162 14 probably; likely 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
163 14 will 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
164 14 may 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
165 14 if 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
166 14 or 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
167 14 Qi 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
168 13 xu 南徐二州刺史司空如故
169 13 slowly; gently 南徐二州刺史司空如故
170 13 Xu 南徐二州刺史司空如故
171 13 Xuzhou 南徐二州刺史司空如故
172 12 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而泗水餘瀾
173 12 ér Kangxi radical 126 而泗水餘瀾
174 12 ér you 而泗水餘瀾
175 12 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而泗水餘瀾
176 12 ér right away; then 而泗水餘瀾
177 12 ér but; yet; however; while; nevertheless 而泗水餘瀾
178 12 ér if; in case; in the event that 而泗水餘瀾
179 12 ér therefore; as a result; thus 而泗水餘瀾
180 12 ér how can it be that? 而泗水餘瀾
181 12 ér so as to 而泗水餘瀾
182 12 ér only then 而泗水餘瀾
183 12 ér as if; to seem like 而泗水餘瀾
184 12 néng can; able 而泗水餘瀾
185 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而泗水餘瀾
186 12 ér me 而泗水餘瀾
187 12 ér to arrive; up to 而泗水餘瀾
188 12 ér possessive 而泗水餘瀾
189 12 to rule by force; to usurp; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
190 12 hegemon; overlord 司空南徐州刺史陳霸先定議
191 12 to prevail; to surpass 司空南徐州刺史陳霸先定議
192 12 a sliver of moon; moonlight 司空南徐州刺史陳霸先定議
193 12 Hegemon 司空南徐州刺史陳霸先定議
194 12 Ba [river] 司空南徐州刺史陳霸先定議
195 12 to control; to master 司空南徐州刺史陳霸先定議
196 12 zhèn town 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
197 12 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
198 12 zhèn to pacify; to quell 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
199 12 zhèn market place 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
200 12 zhèn to cool down 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
201 12 zhèn completely; fully 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
202 12 zhèn to defend 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
203 12 zhèn most important 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
204 12 zhèn Saturn 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
205 12 zhèn regularly 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
206 12 zhèn to ward off evil 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
207 12 jìn to enter 進太尉蕭循爲太保
208 12 jìn to advance 進太尉蕭循爲太保
209 11 hào number 揚州刺史張彪進號征東大將軍
210 11 hào a unit 揚州刺史張彪進號征東大將軍
211 11 háo to yell; to howl 揚州刺史張彪進號征東大將軍
212 11 hào a name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
213 11 hào an art name; an alias; an alternative name 揚州刺史張彪進號征東大將軍
214 11 hào a mark; a signal; a sign 揚州刺史張彪進號征東大將軍
215 11 hào a size 揚州刺史張彪進號征東大將軍
216 11 hào a date; a day of the month 揚州刺史張彪進號征東大將軍
217 11 hào to make a mark 揚州刺史張彪進號征東大將軍
218 11 hào to examine a pulse 揚州刺史張彪進號征東大將軍
219 11 hào an order; a command 揚州刺史張彪進號征東大將軍
220 11 hào a store; a shop; a busienss 揚州刺史張彪進號征東大將軍
221 11 hào a kind; a type 揚州刺史張彪進號征東大將軍
222 11 hào a unit 揚州刺史張彪進號征東大將軍
223 11 hào a horn; a trumpet 揚州刺史張彪進號征東大將軍
224 11 hào a bugle call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
225 11 hào to beckon; to call 揚州刺史張彪進號征東大將軍
226 11 hào to command; to order 揚州刺史張彪進號征東大將軍
227 11 hào to assert 揚州刺史張彪進號征東大將軍
228 11 hào to address 揚州刺史張彪進號征東大將軍
229 11 háo to sob; to cry 揚州刺史張彪進號征東大將軍
230 11 dōng east 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
231 11 dōng master; host 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
232 11 dōng Dong 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
233 11 qiǎn to send; to dispatch 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
234 11 qiǎn to send off; to exile 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
235 10 ān calm; still; quiet; peaceful 封建安郡公
236 10 ān to calm; to pacify 封建安郡公
237 10 ān where 封建安郡公
238 10 ān safe; secure 封建安郡公
239 10 ān comfortable; happy 封建安郡公
240 10 ān to find a place for 封建安郡公
241 10 ān to install; to fix; to fit 封建安郡公
242 10 ān to be content 封建安郡公
243 10 ān to cherish 封建安郡公
244 10 ān to bestow; to confer 封建安郡公
245 10 ān amphetamine 封建安郡公
246 10 ān ampere 封建安郡公
247 10 ān to add; to submit 封建安郡公
248 10 ān to reside; to live at 封建安郡公
249 10 ān to be used to; to be familiar with 封建安郡公
250 10 ān how; why 封建安郡公
251 10 ān thus; so; therefore 封建安郡公
252 10 ān deliberately 封建安郡公
253 10 ān naturally 封建安郡公
254 10 ān an 封建安郡公
255 10 tóng like; same; similar 儀同三司
256 10 tóng simultaneously; coincide 儀同三司
257 10 tóng together 儀同三司
258 10 tóng together 儀同三司
259 10 tóng to be the same 儀同三司
260 10 tòng an alley; a lane 儀同三司
261 10 tóng same- 儀同三司
262 10 tóng to do something for somebody 儀同三司
263 10 tóng Tong 儀同三司
264 10 tóng to meet; to gather together; to join with 儀同三司
265 10 tóng to be unified 儀同三司
266 10 tóng to approve; to endorse 儀同三司
267 10 tóng peace; harmony 儀同三司
268 10 tóng an agreement 儀同三司
269 10 jùn a commandery; a prefecture 封建安郡公
270 10 jùn Jun 封建安郡公
271 10 nán south 司空南徐州刺史陳霸先定議
272 10 nán nan 司空南徐州刺史陳霸先定議
273 10 nán southern part 司空南徐州刺史陳霸先定議
274 10 nán southward 司空南徐州刺史陳霸先定議
275 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 播越非所
276 9 suǒ an office; an institute 播越非所
277 9 suǒ introduces a relative clause 播越非所
278 9 suǒ it 播越非所
279 9 suǒ if; supposing 播越非所
280 9 suǒ a few; various; some 播越非所
281 9 suǒ a place; a location 播越非所
282 9 suǒ indicates a passive voice 播越非所
283 9 suǒ that which 播越非所
284 9 suǒ an ordinal number 播越非所
285 9 suǒ meaning 播越非所
286 9 suǒ garrison 播越非所
287 9 zhì to; until 至自尋陽
288 9 zhì Kangxi radical 133 至自尋陽
289 9 zhì extremely; very; most 至自尋陽
290 9 zhì to arrive 至自尋陽
291 9 míng bright; luminous; brilliant 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
292 9 míng Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
293 9 míng Ming Dynasty 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
294 9 míng obvious; explicit; clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
295 9 míng intelligent; clever; perceptive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
296 9 míng to illuminate; to shine 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
297 9 míng consecrated 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
298 9 míng to understand; to comprehend 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
299 9 míng to explain; to clarify 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
300 9 míng Souther Ming; Later Ming 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
301 9 míng the world; the human world; the world of the living 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
302 9 míng eyesight; vision 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
303 9 míng a god; a spirit 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
304 9 míng fame; renown 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
305 9 míng open; public 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
306 9 míng clear 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
307 9 míng to become proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
308 9 míng to be proficient 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
309 9 míng virtuous 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
310 9 míng open and honest 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
311 9 míng clean; neat 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
312 9 míng remarkable; outstanding; notable 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
313 9 míng next; afterwards 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
314 9 míng positive 齊遣其上黨王高渙送貞陽侯蕭淵明來主梁嗣
315 9 big; huge; large 大恥未雪
316 9 Kangxi radical 37 大恥未雪
317 9 great; major; important 大恥未雪
318 9 size 大恥未雪
319 9 old 大恥未雪
320 9 greatly; very 大恥未雪
321 9 oldest; earliest 大恥未雪
322 9 adult 大恥未雪
323 9 tài greatest; grand 大恥未雪
324 9 dài an important person 大恥未雪
325 9 senior 大恥未雪
326 9 approximately 大恥未雪
327 9 tài greatest; grand 大恥未雪
328 9 apparatus 儀同三司
329 9 a rite; a ceremony 儀同三司
330 9 appearance; demeanor 儀同三司
331 9 a gift 儀同三司
332 9 a norm; a standard 儀同三司
333 9 to admire 儀同三司
334 9 embellishment 儀同三司
335 9 formal dress 儀同三司
336 9 an analogue; a match 儀同三司
337 9 to be inclined; to trend 儀同三司
338 9 to watch 儀同三司
339 9 to come 儀同三司
340 9 Yi 儀同三司
341 8 nián year 太清三年
342 8 nián New Year festival 太清三年
343 8 nián age 太清三年
344 8 nián life span; life expectancy 太清三年
345 8 nián an era; a period 太清三年
346 8 nián a date 太清三年
347 8 nián time; years 太清三年
348 8 nián harvest 太清三年
349 8 nián annual; every year 太清三年
350 8 三司 sān sī three offices 儀同三司
351 8 to produce; to give birth to; to breed 遣晉陵太守周文育率軍援長城
352 8 to educate; to train 遣晉陵太守周文育率軍援長城
353 8 to raise; to nurture 遣晉陵太守周文育率軍援長城
354 8 Yu 遣晉陵太守周文育率軍援長城
355 8 naturally; of course; certainly 至自尋陽
356 8 from; since 至自尋陽
357 8 self; oneself; itself 至自尋陽
358 8 Kangxi radical 132 至自尋陽
359 8 Zi 至自尋陽
360 8 a nose 至自尋陽
361 8 the beginning; the start 至自尋陽
362 8 origin 至自尋陽
363 8 originally 至自尋陽
364 8 still; to remain 至自尋陽
365 8 in person; personally 至自尋陽
366 8 in addition; besides 至自尋陽
367 8 if; even if 至自尋陽
368 8 but 至自尋陽
369 8 because 至自尋陽
370 8 to employ; to use 至自尋陽
371 8 to be 至自尋陽
372 8 bìng and; furthermore; also 並放還北
373 8 bìng completely; entirely 並放還北
374 8 bìng to combine; to amalgamate 並放還北
375 8 bìng to combine 並放還北
376 8 bìng to resemble; to be like 並放還北
377 8 bìng both; equally 並放還北
378 8 bìng both; side-by-side; equally 並放還北
379 8 bìng completely; entirely 並放還北
380 8 bìng to stand side-by-side 並放還北
381 8 bìng definitely; absolutely; actually 並放還北
382 8 bīng Taiyuan 並放還北
383 8 bìng equally; both; together 並放還北
384 8 flourishing; prosperous 廣州刺史蕭勃爲司徒
385 8 suddenly; abruptly 廣州刺史蕭勃爲司徒
386 8 changing color 廣州刺史蕭勃爲司徒
387 8 ocean spray 廣州刺史蕭勃爲司徒
388 8 fēng to seal; to close off 封興梁侯
389 8 fēng a measure word for sealed objects 封興梁侯
390 8 fēng Feng 封興梁侯
391 8 fēng to confer; to grant 封興梁侯
392 8 fēng an envelope 封興梁侯
393 8 fēng a border; a boundary 封興梁侯
394 8 fēng to prohibit 封興梁侯
395 8 fēng to limit 封興梁侯
396 8 fēng to make an earth mound 封興梁侯
397 8 fēng to increase 封興梁侯
398 8 to attack by surprise 襲殺王僧辯
399 8 to inherit 襲殺王僧辯
400 8 clothes of the dead 襲殺王僧辯
401 8 a set of clothes or bedding 襲殺王僧辯
402 8 Xi 襲殺王僧辯
403 8 to put on clothes for the dead 襲殺王僧辯
404 8 to put on an extra coat 襲殺王僧辯
405 8 to wear; to put on 襲殺王僧辯
406 8 to repeat 襲殺王僧辯
407 8 to continue as before 襲殺王僧辯
408 8 to rush at 襲殺王僧辯
409 8 zài to carry; to convey; to load; to hold 今墜命載新
410 8 zài to record in writing 今墜命載新
411 8 zǎi to ride 今墜命載新
412 8 zài to receive 今墜命載新
413 8 zài to fill 今墜命載新
414 8 zài and; also 今墜命載新
415 8 zài period [of time] 今墜命載新
416 8 zhào an imperial decree 詔曰
417 8 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔曰
418 8 biāo stripes; streaks; veins 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
419 8 biāo a tiger cub 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
420 8 biāo clear; apparent 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
421 8 Germany 德被蒸民
422 8 virtue; morality; ethics; character 德被蒸民
423 8 kindness; favor 德被蒸民
424 8 conduct; behavior 德被蒸民
425 8 to be grateful 德被蒸民
426 8 heart; intention 德被蒸民
427 8 De 德被蒸民
428 8 potency; natural power 德被蒸民
429 8 wholesome; good 德被蒸民
430 7 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 錄尚書
431 7 尚書 shàngshū a high official 錄尚書
432 7 周文 Zhōuwén Zhou Script; Great Seal Script 遣晉陵太守周文育率軍援長城
433 7 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以故永安侯確子后襲封邵陵王
434 7 old; ancient; former; past 以故永安侯確子后襲封邵陵王
435 7 reason; cause; purpose 以故永安侯確子后襲封邵陵王
436 7 to die 以故永安侯確子后襲封邵陵王
437 7 so; therefore; hence 以故永安侯確子后襲封邵陵王
438 7 original 以故永安侯確子后襲封邵陵王
439 7 accident; happening; instance 以故永安侯確子后襲封邵陵王
440 7 a friend; an acquaintance; friendship 以故永安侯確子后襲封邵陵王
441 7 something in the past 以故永安侯確子后襲封邵陵王
442 7 deceased; dead 以故永安侯確子后襲封邵陵王
443 7 still; yet 以故永安侯確子后襲封邵陵王
444 7 zhāng a sheet; a leaf 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
445 7 zhāng Zhang 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
446 7 zhāng to open; to draw [a bow] 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
447 7 zhāng idea; thought 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
448 7 zhāng to fix strings 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
449 7 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
450 7 zhāng to boast; to exaggerate 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
451 7 zhāng to expand; to magnify 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
452 7 zhāng to display; to exhibit; to publish 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
453 7 zhāng to catch animals with a net 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
454 7 zhāng to spy on; to look 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
455 7 zhāng large 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
456 7 zhàng swollen 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
457 7 zhāng Zhang [constellation] 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
458 7 zhāng to open a new business 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
459 7 zhāng to fear 鎮東將軍張彪爲郢州刺史
460 7 emperor; supreme ruler 敬帝
461 7 the ruler of Heaven 敬帝
462 7 a god 敬帝
463 7 imperialism 敬帝
464 7 yáng sun 至自尋陽
465 7 yáng Yang; male principle 至自尋陽
466 7 yáng positive 至自尋陽
467 7 yáng bright 至自尋陽
468 7 yáng light 至自尋陽
469 7 yáng facing the sun 至自尋陽
470 7 yáng male genitals 至自尋陽
471 7 yáng fake; superficial 至自尋陽
472 7 yáng the south side of a mountain or the north side of a river 至自尋陽
473 7 yáng in relief; protruding 至自尋陽
474 7 yáng overt; open 至自尋陽
475 7 yáng this world; the human world 至自尋陽
476 7 yáng Yang 至自尋陽
477 7 yuē approximately 南豫州刺史任約進號征南大將軍
478 7 yuē a treaty; an agreement; a covenant 南豫州刺史任約進號征南大將軍
479 7 yuē to arrange; to make an appointment 南豫州刺史任約進號征南大將軍
480 7 yuē vague; indistinct 南豫州刺史任約進號征南大將軍
481 7 yuē to invite 南豫州刺史任約進號征南大將軍
482 7 yuē to reduce a fraction 南豫州刺史任約進號征南大將軍
483 7 yuē to restrain; to restrict; to control 南豫州刺史任約進號征南大將軍
484 7 yuē frugal; economical; thrifty 南豫州刺史任約進號征南大將軍
485 7 yuē brief; simple 南豫州刺史任約進號征南大將軍
486 7 yuē an appointment 南豫州刺史任約進號征南大將軍
487 7 yuē to envelop; to shroud 南豫州刺史任約進號征南大將軍
488 7 yuē a rope 南豫州刺史任約進號征南大將軍
489 7 yuē to tie up 南豫州刺史任約進號征南大將軍
490 7 yuē crooked 南豫州刺史任約進號征南大將軍
491 7 yuē to prevent; to block 南豫州刺史任約進號征南大將軍
492 7 yuē destitute; poverty stricken 南豫州刺史任約進號征南大將軍
493 7 yuē base; low 南豫州刺史任約進號征南大將軍
494 7 yuē to prepare 南豫州刺史任約進號征南大將軍
495 7 yuē to plunder 南豫州刺史任約進號征南大將軍
496 7 yuē to envelop; to shroud 南豫州刺史任約進號征南大將軍
497 7 yāo to weigh 南豫州刺史任約進號征南大將軍
498 7 yāo crucial point; key point 南豫州刺史任約進號征南大將軍
499 7 promptly; right away 帝卽皇帝位
500 7 jìng to respect /to honor 敬帝

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安南 196
 1. Annam
 2. Annan
巴陵 98
 1. Baling
 2. Master Baling
巴山 98 Mt Ba
八佾 98
 1. Row of Eight Dancers
 2. Ba Yi [ritual music]
 3. Ba Yi [section of Lun Yu]
八月 98 August; the Eighth Month
北大 66 Peking University
本纪 本紀 66 Imperial Biographies
长城 長城 99 Great Wall
长沙王 長沙王 99 Prince of Changsha
楚州 99 Chuzhou
刺史 99 Regional Inspector
丹阳 丹陽 68 Danyang County
德州 100
 1. Dezhou
 2. Texas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
二月 195 February; the Second Month
高唐 103 Gaotang
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
广州 廣州 71 Guangzhou
桂阳 桂陽 71 Guiyang
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
合肥 72 Hefei
弘道 104 Hongdao
104 Huai River
怀安 懷安 104 Huai'an
淮海 72 Huaihai; Xuzhou
皇太子 72 Crown Prince
皇天 104 Emperor of Heaven
虎门 虎門 72 Humen; Taiping
嘉禾 106
 1. an excellent crop
 2. Jiahe [reign]
 3. Jiahe [county]
建安 106 Jianan
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 74
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江宁 江寧 74 Jiangning
江西 106 Jiangxi
江阴 江陰 74 Jiangyin
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 106 Jin'an
金陵 74
 1. Jinling; Nanjing
 2. Jinling; Nanjing
记室 記室 106 Record Keeper; Secretary
九月 106 September; the Ninth Month
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
会稽郡 會稽郡 107 Kuaiji commandery
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁山 76
 1. Yangsan
 2. Liangshan
梁书 梁書 76 Book of Liang
临川 臨川 76 Linchuan
临海 臨海 108 Linhai
六月 108 June; the Sixth Month
鲁国 魯國 76 Luguo
秣陵 109 Moling
南大 110 Nanjing University (NJU)
南江 78 Nan River; Nanma River
欧阳 歐陽 197 Ouyang
平南 112 Pingnan
鄱阳 鄱陽 80 Poyang
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
前镇 前鎮 113 Qianzhen; Chienchen
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 113 July; the Seventh Month
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
上党 上黨 115 Shangdang
115
 1. Shao
 2. Shao
世祖 83 Shi Zu
十二月 115 December; the Twelfth Month
始兴 始興 115 Shixing
十一月 115 November; the Eleventh Month
十月 115 October; the Tenth Month
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
83 Emperor Shun
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
泗水 115 Si River
四月 115 April; the Fourth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
泰山 84 Mount Tai
太守 116 Governor
太保 84 Grand Protector
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太原 84 Taiyuan
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
魏征 魏徵 87 Wei Zheng
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
芜湖 蕪湖 119 Wuhu
吴兴 吳興 87 Wuxing
五月 119 May; the Fifth Month
120
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
相国 相國 120 Chancellor of State
西江 88 Xijiang
新蔡 120 Xincai
兴平 興平 120 Xingping
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
玄武 120
 1. Black Tortoise
 2. God of the north sky
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 89 Yangzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
宜丰 宜豐 121 Yifeng
121 Ying
殷墟 89 Yinxu; Ruins of Yinshang
以太 121 Ether-
益州 89 Yizhou
永安 121 Yong'an reign
121
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
云龙 雲龍 121
 1. Yunlong
 2. Yunlong
豫章 121 Yuzhang
豫州 121 Yuzhou
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
郑国 鄭國 90 Zhengguo
正月 122 first month of the lunar calendar
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
中卫 中衛 122 Zhongwei
周文 90 Zhou Script; Great Seal Script
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English