Glossary and Vocabulary for Book of Liang 梁書, 卷二十六 列傳第二十 范岫 傅昭 弟映 蕭琛 陸杲 Volume 26: Fan Xiu; Fu Zhao; Fu Ying; Xiao Chen; Lu Gao

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66 wéi to act as; to serve 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
2 66 wéi to change into; to become 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
3 66 wéi to be; is 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
4 66 wéi to do 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
5 66 wèi to support; to help 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
6 66 wéi to govern 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
7 45 zhī to go 文惠太子之在東宮
8 45 zhī to arrive; to go 文惠太子之在東宮
9 45 zhī is 文惠太子之在東宮
10 45 zhī to use 文惠太子之在東宮
11 45 zhī Zhi 文惠太子之在東宮
12 41 nián year 天監五年
13 41 nián New Year festival 天監五年
14 41 nián age 天監五年
15 41 nián life span; life expectancy 天監五年
16 41 nián an era; a period 天監五年
17 41 nián a date 天監五年
18 41 nián time; years 天監五年
19 41 nián harvest 天監五年
20 41 nián annual; every year 天監五年
21 35 zhāo illustrious 傅昭
22 35 zhāo bright; luminous 傅昭
23 35 zhāo to display clearly 傅昭
24 35 zhāo the sun's brightness 傅昭
25 35 zhāo obvious 傅昭
26 35 zhāo light 傅昭
27 35 zhāo ancestral sequence on the left side of the ancestral hall 傅昭
28 35 zhāo Zhao 傅昭
29 33 to use; to grasp 事母以孝聞
30 33 to rely on 事母以孝聞
31 33 to regard 事母以孝聞
32 33 to be able to 事母以孝聞
33 33 to order; to command 事母以孝聞
34 33 used after a verb 事母以孝聞
35 33 a reason; a cause 事母以孝聞
36 33 Israel 事母以孝聞
37 33 Yi 事母以孝聞
38 32 qiān to move; to shift 累遷臨海
39 32 qiān to transfer 累遷臨海
40 32 qiān to transfer job posting; to be promoted 累遷臨海
41 32 qiān to displace; to remove; to banish; to demote 累遷臨海
42 32 qiān to change; to transform 累遷臨海
43 25 chēn a precious stone; a gem 蕭琛
44 23 gǎo to shine; to be high 陸杲
45 22 將軍 jiāngjūn a general 興宗爲安西將軍
46 22 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 興宗爲安西將軍
47 21 zhōng middle 泰始中
48 21 zhōng medium; medium sized 泰始中
49 21 zhōng China 泰始中
50 21 zhòng to hit the mark 泰始中
51 21 zhōng midday 泰始中
52 21 zhōng inside 泰始中
53 21 zhōng during 泰始中
54 21 zhōng Zhong 泰始中
55 21 zhōng intermediary 泰始中
56 21 zhōng half 泰始中
57 21 zhòng to reach; to attain 泰始中
58 21 zhòng to suffer; to infect 泰始中
59 21 zhòng to obtain 泰始中
60 21 zhòng to pass an exam 泰始中
61 19 yuē to speak; to say 約常稱曰
62 19 yuē Kangxi radical 73 約常稱曰
63 19 yuē to be called 約常稱曰
64 19 wáng Wang 冠軍晉安王長史
65 19 wáng a king 冠軍晉安王長史
66 19 wáng Kangxi radical 96 冠軍晉安王長史
67 19 wàng to be king; to rule 冠軍晉安王長史
68 19 wáng a prince; a duke 冠軍晉安王長史
69 19 wáng grand; great 冠軍晉安王長史
70 19 wáng to treat with the ceremony due to a king 冠軍晉安王長史
71 19 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 冠軍晉安王長史
72 19 wáng the head of a group or gang 冠軍晉安王長史
73 19 wáng the biggest or best of a group 冠軍晉安王長史
74 18 ér Kangxi radical 126 而名行爲時輩所與
75 18 ér as if; to seem like 而名行爲時輩所與
76 18 néng can; able 而名行爲時輩所與
77 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而名行爲時輩所與
78 18 ér to arrive; up to 而名行爲時輩所與
79 17 infix potential marker 岫文雖不逮約
80 17 shí time; a point or period of time 而名行爲時輩所與
81 17 shí a season; a quarter of a year 而名行爲時輩所與
82 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 而名行爲時輩所與
83 17 shí fashionable 而名行爲時輩所與
84 17 shí fate; destiny; luck 而名行爲時輩所與
85 17 shí occasion; opportunity; chance 而名行爲時輩所與
86 17 shí tense 而名行爲時輩所與
87 17 shí particular; special 而名行爲時輩所與
88 17 shí to plant; to cultivate 而名行爲時輩所與
89 17 shí an era; a dynasty 而名行爲時輩所與
90 17 shí time [abstract] 而名行爲時輩所與
91 17 shí seasonal 而名行爲時輩所與
92 17 shí to wait upon 而名行爲時輩所與
93 17 shí hour 而名行爲時輩所與
94 17 shí appropriate; proper; timely 而名行爲時輩所與
95 17 shí Shi 而名行爲時輩所與
96 17 shí a present; currentlt 而名行爲時輩所與
97 16 Qi 其年表致事
98 16 shì matter; thing; item 事母以孝聞
99 16 shì to serve 事母以孝聞
100 16 shì a government post 事母以孝聞
101 16 shì duty; post; work 事母以孝聞
102 16 shì occupation 事母以孝聞
103 16 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事母以孝聞
104 16 shì an accident 事母以孝聞
105 16 shì to attend 事母以孝聞
106 16 shì an allusion 事母以孝聞
107 16 shì a condition; a state; a situation 事母以孝聞
108 16 shì to engage in 事母以孝聞
109 16 shì to enslave 事母以孝聞
110 16 shì to pursue 事母以孝聞
111 16 shì to administer 事母以孝聞
112 16 shì to appoint 事母以孝聞
113 16 長史 zhǎngshǐ Imperial Commissioner; Zhangshi 以岫兼淮陰長史迎焉
114 16 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尚書刪定郎
115 16 尚書 shàngshū a high official 尚書刪定郎
116 16 suǒ a few; various; some 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
117 16 suǒ a place; a location 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
118 16 suǒ indicates a passive voice 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
119 16 suǒ an ordinal number 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
120 16 suǒ meaning 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
121 16 suǒ garrison 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
122 15 參軍 cānjūn to join the army 驃騎參軍
123 15 參軍 cānjūn adjutant 驃騎參軍
124 14 qīng minister; high officer 卿有古人之風
125 14 qīng Qing 卿有古人之風
126 14 jùn a commandery; a prefecture 郡如故
127 14 jùn Jun 郡如故
128 14 Kangxi radical 71 胡廣無以加
129 14 to not have; without 胡廣無以加
130 14 mo 胡廣無以加
131 14 to not have 胡廣無以加
132 14 Wu 胡廣無以加
133 13 to go; to 接使於界首
134 13 to rely on; to depend on 接使於界首
135 13 Yu 接使於界首
136 13 a crow 接使於界首
137 13 lǐng neck 領前軍將軍
138 13 lǐng collar 領前軍將軍
139 13 lǐng to lead; to command 領前軍將軍
140 13 lǐng main aspects; essential points 領前軍將軍
141 13 lǐng to accept; to receive 領前軍將軍
142 13 lǐng to understand; to realize 領前軍將軍
143 13 lǐng to guide 領前軍將軍
144 13 lǐng having jurisdiction over 領前軍將軍
145 13 lǐng mountains 領前軍將軍
146 13 太守 tài shǒu Governor 南義陽太守
147 12 lìng to make; to cause to be; to lead 累遷太子家令
148 12 lìng to issue a command 累遷太子家令
149 12 lìng rules of behavior; customs 累遷太子家令
150 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 累遷太子家令
151 12 lìng a season 累遷太子家令
152 12 lìng respected; good reputation 累遷太子家令
153 12 lìng good 累遷太子家令
154 12 lìng pretentious 累遷太子家令
155 12 lìng a transcending state of existence 累遷太子家令
156 12 lìng a commander 累遷太子家令
157 12 lìng a commanding quality; an impressive character 累遷太子家令
158 12 lìng lyrics 累遷太子家令
159 12 lìng Ling 累遷太子家令
160 12 rén person; people; a human being 濟陽考城人也
161 12 rén Kangxi radical 9 濟陽考城人也
162 12 rén a kind of person 濟陽考城人也
163 12 rén everybody 濟陽考城人也
164 12 rén adult 濟陽考城人也
165 12 rén somebody; others 濟陽考城人也
166 12 rén an upright person 濟陽考城人也
167 12 tōng to go through; to open 博涉多通
168 12 tōng open 博涉多通
169 12 tōng to connect 博涉多通
170 12 tōng to know well 博涉多通
171 12 tōng to report 博涉多通
172 12 tōng to commit adultery 博涉多通
173 12 tōng common; in general 博涉多通
174 12 tōng to transmit 博涉多通
175 12 tōng to attain a goal 博涉多通
176 12 tōng to communicate with 博涉多通
177 12 tōng to pardon; to forgive 博涉多通
178 12 tōng free-flowing; smooth 博涉多通
179 12 tōng smoothly; without a hitch 博涉多通
180 12 tōng erudite; learned 博涉多通
181 12 tōng an expert 博涉多通
182 11 zài in; at 文惠太子之在東宮
183 11 zài to exist; to be living 文惠太子之在東宮
184 11 zài to consist of 文惠太子之在東宮
185 11 zài to be at a post 文惠太子之在東宮
186 11 jūn army; military 護軍司馬
187 11 jūn soldiers; troops 護軍司馬
188 11 jūn an organized collective 護軍司馬
189 11 jūn to garrison; to stay an an encampment 護軍司馬
190 11 jūn a garrison 護軍司馬
191 11 jūn a front 護軍司馬
192 11 jūn penal miltary service 護軍司馬
193 11 jūn to organize troops 護軍司馬
194 11 nán south 南鄉范雲謂人曰
195 11 nán nan 南鄉范雲謂人曰
196 11 nán southern part 南鄉范雲謂人曰
197 11 nán southward 南鄉范雲謂人曰
198 11 nǎi to be 愿乃遣車迎昭
199 10 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 高祖宣
200 10 高祖 gāozǔ great great grandfather 高祖宣
201 10 高祖 gāozǔ Gaozu 高祖宣
202 10 to give 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
203 10 to accompany 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
204 10 to particate in 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
205 10 of the same kind 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
206 10 to help 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
207 10 for 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
208 9 zhí straight 徙通直散騎常侍
209 9 zhí upright; honest; upstanding 徙通直散騎常侍
210 9 zhí vertical 徙通直散騎常侍
211 9 zhí to straighten 徙通直散騎常侍
212 9 zhí straightforward; frank 徙通直散騎常侍
213 9 zhí stiff; inflexible 徙通直散騎常侍
214 9 zhí to undertake; to act as 徙通直散騎常侍
215 9 zhí to resist; to confront 徙通直散騎常侍
216 9 zhí to be on duty 徙通直散騎常侍
217 9 zhí reward; remuneration 徙通直散騎常侍
218 9 zhí a vertical stroke 徙通直散騎常侍
219 9 zhí to be worth 徙通直散騎常侍
220 9 zhí to make happen; to cause 徙通直散騎常侍
221 9 zhí Zhi 徙通直散騎常侍
222 9 司徒 sītú Situ 齊司徒竟陵王子良記室參軍
223 9 司徒 sītú minister of education; director of instruction 齊司徒竟陵王子良記室參軍
224 9 child; son 遷國子博士
225 9 egg; newborn 遷國子博士
226 9 first earthly branch 遷國子博士
227 9 11 p.m.-1 a.m. 遷國子博士
228 9 Kangxi radical 39 遷國子博士
229 9 pellet; something small and hard 遷國子博士
230 9 master 遷國子博士
231 9 viscount 遷國子博士
232 9 zi you; your honor 遷國子博士
233 9 masters 遷國子博士
234 9 person 遷國子博士
235 9 young 遷國子博士
236 9 seed 遷國子博士
237 9 subordinate; subsidiary 遷國子博士
238 9 a copper coin 遷國子博士
239 9 female dragonfly 遷國子博士
240 9 constituent 遷國子博士
241 9 offspring; descendants 遷國子博士
242 9 dear 遷國子博士
243 9 little one 遷國子博士
244 9 yìng to shine 弟映
245 9 yìng to reflect 弟映
246 9 yìng sunlight 弟映
247 9 yìng light and shadow; sunlight and shade 弟映
248 9 Kangxi radical 132 自親喪之後
249 9 Zi 自親喪之後
250 9 a nose 自親喪之後
251 9 the beginning; the start 自親喪之後
252 9 origin 自親喪之後
253 9 to employ; to use 自親喪之後
254 9 to be 自親喪之後
255 9 xiù a cave 范岫
256 9 xiù a mountain peak 范岫
257 9 ān calm; still; quiet; peaceful 安成內史
258 9 ān to calm; to pacify 安成內史
259 9 ān safe; secure 安成內史
260 9 ān comfortable; happy 安成內史
261 9 ān to find a place for 安成內史
262 9 ān to install; to fix; to fit 安成內史
263 9 ān to be content 安成內史
264 9 ān to cherish 安成內史
265 9 ān to bestow; to confer 安成內史
266 9 ān amphetamine 安成內史
267 9 ān ampere 安成內史
268 9 ān to add; to submit 安成內史
269 9 ān to reside; to live at 安成內史
270 9 ān to be used to; to be familiar with 安成內史
271 9 ān an 安成內史
272 8 guān an office 母憂去官
273 8 guān an official; a government official 母憂去官
274 8 guān official; state-run 母憂去官
275 8 guān an official body; a state organization; bureau 母憂去官
276 8 guān an official rank; an official title 母憂去官
277 8 guān governance 母憂去官
278 8 guān a sense organ 母憂去官
279 8 guān office 母憂去官
280 8 guān public 母憂去官
281 8 guān an organ 母憂去官
282 8 guān a polite form of address 母憂去官
283 8 guān Guan 母憂去官
284 8 guān to appoint 母憂去官
285 8 guān to hold a post 母憂去官
286 8 to ride an animal or bicycle 驃騎參軍
287 8 to straddle 驃騎參軍
288 8 a mounted soldier 驃騎參軍
289 8 a mount; a horse with a saddle 驃騎參軍
290 8 jiàn to build; to construct 出爲建威將軍
291 8 jiàn to establish 出爲建威將軍
292 8 jiàn to propose; to suggest 出爲建威將軍
293 8 jiàn Jian River 出爲建威將軍
294 8 jiàn Fujian 出爲建威將軍
295 8 jiàn to appoint 出爲建威將軍
296 8 jiàn to stand upright 出爲建威將軍
297 8 jiàn to determine 出爲建威將軍
298 8 jiàn area of the night sky that the Bigger Dipper points to 出爲建威將軍
299 8 jiàn Jian 出爲建威將軍
300 8 zōng school; sect 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
301 8 zōng ancestor 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
302 8 zōng to take as one's model as 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
303 8 zōng purpose 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
304 8 zōng an ancestral temple 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
305 8 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
306 8 zōng clan; family 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
307 8 zōng a model 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
308 8 zōng a county 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
309 8 zōng religion 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
310 8 zōng essential; necessary 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
311 8 zōng summation 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
312 8 zōng a visit by feudal lords 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
313 8 zōng Zong 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
314 8 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 遷散騎常侍
315 8 to enter 入爲給事黃門侍郎
316 8 Kangxi radical 11 入爲給事黃門侍郎
317 8 radical 入爲給事黃門侍郎
318 8 income 入爲給事黃門侍郎
319 8 to conform with 入爲給事黃門侍郎
320 8 to descend 入爲給事黃門侍郎
321 8 the entering tone 入爲給事黃門侍郎
322 8 to pay 入爲給事黃門侍郎
323 8 to join 入爲給事黃門侍郎
324 8 xún to search; to look for; to seek 尋起攝職
325 8 xún to investigate; to study; to research 尋起攝職
326 8 xún to pursue 尋起攝職
327 8 xún to supress with armed forces 尋起攝職
328 8 xún Xun 尋起攝職
329 8 xún to continue 尋起攝職
330 8 xún to climb 尋起攝職
331 8 xún to put something to use; to make use of 尋起攝職
332 8 xún to reaffirm; to reiterate 尋起攝職
333 8 to reach 及爾遘遺芳
334 8 to attain 及爾遘遺芳
335 8 to understand 及爾遘遺芳
336 8 able to be compared to; to catch up with 及爾遘遺芳
337 8 to be involved with; to associate with 及爾遘遺芳
338 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 及爾遘遺芳
339 8 zhèng upright; straight 南北兗二州大中正
340 8 zhèng to straighten; to correct 南北兗二州大中正
341 8 zhèng main; central; primary 南北兗二州大中正
342 8 zhèng fundamental; original 南北兗二州大中正
343 8 zhèng precise; exact; accurate 南北兗二州大中正
344 8 zhèng at right angles 南北兗二州大中正
345 8 zhèng unbiased; impartial 南北兗二州大中正
346 8 zhèng true; correct; orthodox 南北兗二州大中正
347 8 zhèng unmixed; pure 南北兗二州大中正
348 8 zhèng positive (charge) 南北兗二州大中正
349 8 zhèng positive (number) 南北兗二州大中正
350 8 zhèng standard 南北兗二州大中正
351 8 zhèng chief; principal; primary 南北兗二州大中正
352 8 zhèng honest 南北兗二州大中正
353 8 zhèng to execute; to carry out 南北兗二州大中正
354 8 zhèng accepted; conventional 南北兗二州大中正
355 8 zhèng to govern 南北兗二州大中正
356 8 zhēng first month 南北兗二州大中正
357 8 zhēng center of a target 南北兗二州大中正
358 8 láng gentleman; minister; official 尚書刪定郎
359 8 láng a palace attendant 尚書刪定郎
360 8 láng darling; husband 尚書刪定郎
361 8 láng a young man 尚書刪定郎
362 8 láng somebody else's son 尚書刪定郎
363 8 láng a form of address 尚書刪定郎
364 8 láng Lang 尚書刪定郎
365 8 láng corridor 尚書刪定郎
366 8 láng Lang 尚書刪定郎
367 7 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
368 7 a ritual; a ceremony; a rite 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
369 7 a present; a gift 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
370 7 a bow 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
371 7 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
372 7 Li 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
373 7 to give an offering in a religious ceremony 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
374 7 to respect; to revere 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
375 7 èr two 長城二縣令
376 7 èr Kangxi radical 7 長城二縣令
377 7 èr second 長城二縣令
378 7 èr twice; double; di- 長城二縣令
379 7 èr more than one kind 長城二縣令
380 7 to criticize 遷右軍諮議參軍
381 7 to discuss 遷右軍諮議參軍
382 7 to select; to choose 遷右軍諮議參軍
383 7 an idea; an opinion; a suggestion; an objection 遷右軍諮議參軍
384 7 to evaluate 遷右軍諮議參軍
385 7 views; remarks; arguments 遷右軍諮議參軍
386 7 argument 遷右軍諮議參軍
387 7 tái Taiwan 梁臺建
388 7 tái desk; platform; terrace 梁臺建
389 7 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 梁臺建
390 7 tái typhoon 梁臺建
391 7 tái desk; platform; terrace 梁臺建
392 7 tái station; broadcasting station 梁臺建
393 7 tái official post 梁臺建
394 7 eminent 梁臺建
395 7 tái elevated 梁臺建
396 7 tái tribunal 梁臺建
397 7 tái capitulum 梁臺建
398 7 xíng to walk 而名行爲時輩所與
399 7 xíng capable; competent 而名行爲時輩所與
400 7 háng profession 而名行爲時輩所與
401 7 xíng Kangxi radical 144 而名行爲時輩所與
402 7 xíng to travel 而名行爲時輩所與
403 7 xìng actions; conduct 而名行爲時輩所與
404 7 xíng to do; to act; to practice 而名行爲時輩所與
405 7 xíng all right; OK; okay 而名行爲時輩所與
406 7 háng horizontal line 而名行爲時輩所與
407 7 héng virtuous deeds 而名行爲時輩所與
408 7 hàng a line of trees 而名行爲時輩所與
409 7 hàng bold; steadfast 而名行爲時輩所與
410 7 xíng to move 而名行爲時輩所與
411 7 xíng to put into effect; to implement 而名行爲時輩所與
412 7 xíng travel 而名行爲時輩所與
413 7 xíng to circulate 而名行爲時輩所與
414 7 xíng running script; running script 而名行爲時輩所與
415 7 xíng temporary 而名行爲時輩所與
416 7 háng rank; order 而名行爲時輩所與
417 7 háng a business; a shop 而名行爲時輩所與
418 7 xíng to depart; to leave 而名行爲時輩所與
419 7 xíng to experience 而名行爲時輩所與
420 7 xíng path; way 而名行爲時輩所與
421 7 xíng xing; ballad 而名行爲時輩所與
422 7 xíng Xing 而名行爲時輩所與
423 7 大中 dà Zhōng Da Zhong reign 南北兗二州大中正
424 7 sòng Song dynasty 宋兗州別駕
425 7 sòng Song 宋兗州別駕
426 7 sòng Liu Song Dynasty 宋兗州別駕
427 7 太子 tàizǐ a crown prince 累遷太子家令
428 7 to die 卒官
429 7 a soldier 卒官
430 7 a servant; forced labor 卒官
431 7 to end 卒官
432 7 a deployment of five soldiers 卒官
433 7 shore; land; continent 陸杲
434 7 Lu 陸杲
435 7 liù six 陸杲
436 7 a land route 陸杲
437 7 zuǒ left 領太子左衛率
438 7 zuǒ unorthodox; improper 領太子左衛率
439 7 zuǒ east 領太子左衛率
440 7 zuǒ to bring 領太子左衛率
441 7 zuǒ to violate; to be contrary to 領太子左衛率
442 7 zuǒ Zuo 領太子左衛率
443 7 zuǒ extreme 領太子左衛率
444 7 to secure; to be safe; to safeguard; to stabilize; to become solid 前後太守皆自封固
445 7 strength 前後太守皆自封固
446 7 a secure place; a stronghold 前後太守皆自封固
447 7 solid; secure; firm 前後太守皆自封固
448 7 to close off access to an area 前後太守皆自封固
449 7 Gu 前後太守皆自封固
450 7 dào way; road; path 重其道
451 7 dào principle; a moral; morality 重其道
452 7 dào Tao; the Way 重其道
453 7 dào to say; to speak; to talk 重其道
454 7 dào to think 重其道
455 7 dào circuit; a province 重其道
456 7 dào a course; a channel 重其道
457 7 dào a method; a way of doing something 重其道
458 7 dào a doctrine 重其道
459 7 dào Taoism; Daoism 重其道
460 7 dào a skill 重其道
461 7 dào a sect 重其道
462 7 dào a line 重其道
463 6 xīng to flourish; to be popular 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
464 6 xìng interest 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
465 6 xīng to spring up; to get up 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
466 6 xīng to move 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
467 6 xīng to generate interest 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
468 6 xīng to promote 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
469 6 xīng to start; to begin 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
470 6 xīng to permit; to allow 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
471 6 xīng Xing 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
472 6 xīng prosperous 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
473 6 xìng to be happy 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
474 6 xìng to like 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
475 6 xìng to make an analogy 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
476 6 xìng affective image 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
477 6 five 天監五年
478 6 fifth musical note 天監五年
479 6 Wu 天監五年
480 6 the five elements 天監五年
481 6 mín the people; citizen; subjects 徙爲左民尚書
482 6 mín Min 徙爲左民尚書
483 6 jìn to enter 諸君進止威儀
484 6 jìn to advance 諸君進止威儀
485 6 jìn shanxi 晉徵士
486 6 jìn jin [dynasty] 晉徵士
487 6 jìn to move forward; to promote; to advance 晉徵士
488 6 jìn to raise 晉徵士
489 6 jìn Jin [state] 晉徵士
490 6 jìn Jin 晉徵士
491 6 letter; symbol; character 范岫字懋賓
492 6 Zi 范岫字懋賓
493 6 to love 范岫字懋賓
494 6 to teach; to educate 范岫字懋賓
495 6 to be allowed to marry 范岫字懋賓
496 6 courtesy name; style name; scholarly or literary name 范岫字懋賓
497 6 diction; wording 范岫字懋賓
498 6 handwriting 范岫字懋賓
499 6 calligraphy; a work of calligraphy 范岫字懋賓
500 6 a written pledge; a letter; a contract 范岫字懋賓

Frequencies of all Words

Top 899

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 66 wèi for; to 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
2 66 wèi because of 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
3 66 wéi to act as; to serve 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
4 66 wéi to change into; to become 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
5 66 wéi to be; is 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
6 66 wéi to do 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
7 66 wèi for 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
8 66 wèi because of; for; to 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
9 66 wèi to 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
10 66 wéi in a passive construction 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
11 66 wéi forming a rehetorical question 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
12 66 wéi forming an adverb 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
13 66 wéi to add emphasis 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
14 66 wèi to support; to help 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
15 66 wéi to govern 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
16 45 zhī him; her; them; that 文惠太子之在東宮
17 45 zhī used between a modifier and a word to form a word group 文惠太子之在東宮
18 45 zhī to go 文惠太子之在東宮
19 45 zhī this; that 文惠太子之在東宮
20 45 zhī genetive marker 文惠太子之在東宮
21 45 zhī it 文惠太子之在東宮
22 45 zhī in 文惠太子之在東宮
23 45 zhī all 文惠太子之在東宮
24 45 zhī and 文惠太子之在東宮
25 45 zhī however 文惠太子之在東宮
26 45 zhī if 文惠太子之在東宮
27 45 zhī then 文惠太子之在東宮
28 45 zhī to arrive; to go 文惠太子之在東宮
29 45 zhī is 文惠太子之在東宮
30 45 zhī to use 文惠太子之在東宮
31 45 zhī Zhi 文惠太子之在東宮
32 41 nián year 天監五年
33 41 nián New Year festival 天監五年
34 41 nián age 天監五年
35 41 nián life span; life expectancy 天監五年
36 41 nián an era; a period 天監五年
37 41 nián a date 天監五年
38 41 nián time; years 天監五年
39 41 nián harvest 天監五年
40 41 nián annual; every year 天監五年
41 35 zhāo illustrious 傅昭
42 35 zhāo bright; luminous 傅昭
43 35 zhāo to display clearly 傅昭
44 35 zhāo the sun's brightness 傅昭
45 35 zhāo obvious 傅昭
46 35 zhāo light 傅昭
47 35 zhāo ancestral sequence on the left side of the ancestral hall 傅昭
48 35 zhāo Zhao 傅昭
49 33 so as to; in order to 事母以孝聞
50 33 to use; to regard as 事母以孝聞
51 33 to use; to grasp 事母以孝聞
52 33 according to 事母以孝聞
53 33 because of 事母以孝聞
54 33 on a certain date 事母以孝聞
55 33 and; as well as 事母以孝聞
56 33 to rely on 事母以孝聞
57 33 to regard 事母以孝聞
58 33 to be able to 事母以孝聞
59 33 to order; to command 事母以孝聞
60 33 further; moreover 事母以孝聞
61 33 used after a verb 事母以孝聞
62 33 very 事母以孝聞
63 33 already 事母以孝聞
64 33 increasingly 事母以孝聞
65 33 a reason; a cause 事母以孝聞
66 33 Israel 事母以孝聞
67 33 Yi 事母以孝聞
68 32 qiān to move; to shift 累遷臨海
69 32 qiān to transfer 累遷臨海
70 32 qiān to transfer job posting; to be promoted 累遷臨海
71 32 qiān to displace; to remove; to banish; to demote 累遷臨海
72 32 qiān to change; to transform 累遷臨海
73 25 chēn a precious stone; a gem 蕭琛
74 23 gǎo to shine; to be high 陸杲
75 22 將軍 jiāngjūn a general 興宗爲安西將軍
76 22 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 興宗爲安西將軍
77 21 zhōng middle 泰始中
78 21 zhōng medium; medium sized 泰始中
79 21 zhōng China 泰始中
80 21 zhòng to hit the mark 泰始中
81 21 zhōng in; amongst 泰始中
82 21 zhōng midday 泰始中
83 21 zhōng inside 泰始中
84 21 zhōng during 泰始中
85 21 zhōng Zhong 泰始中
86 21 zhōng intermediary 泰始中
87 21 zhōng half 泰始中
88 21 zhōng just right; suitably 泰始中
89 21 zhōng while 泰始中
90 21 zhòng to reach; to attain 泰始中
91 21 zhòng to suffer; to infect 泰始中
92 21 zhòng to obtain 泰始中
93 21 zhòng to pass an exam 泰始中
94 20 yǒu is; are; to exist 有詔妙選朝士有詞辯者
95 20 yǒu to have; to possess 有詔妙選朝士有詞辯者
96 20 yǒu indicates an estimate 有詔妙選朝士有詞辯者
97 20 yǒu indicates a large quantity 有詔妙選朝士有詞辯者
98 20 yǒu indicates an affirmative response 有詔妙選朝士有詞辯者
99 20 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有詔妙選朝士有詞辯者
100 20 yǒu used to compare two things 有詔妙選朝士有詞辯者
101 20 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有詔妙選朝士有詞辯者
102 20 yǒu used before the names of dynasties 有詔妙選朝士有詞辯者
103 20 yǒu a certain thing; what exists 有詔妙選朝士有詞辯者
104 20 yǒu multiple of ten and ... 有詔妙選朝士有詞辯者
105 20 yǒu abundant 有詔妙選朝士有詞辯者
106 20 yǒu purposeful 有詔妙選朝士有詞辯者
107 20 yǒu You 有詔妙選朝士有詞辯者
108 19 yuē to speak; to say 約常稱曰
109 19 yuē Kangxi radical 73 約常稱曰
110 19 yuē to be called 約常稱曰
111 19 yuē particle without meaning 約常稱曰
112 19 wáng Wang 冠軍晉安王長史
113 19 wáng a king 冠軍晉安王長史
114 19 wáng Kangxi radical 96 冠軍晉安王長史
115 19 wàng to be king; to rule 冠軍晉安王長史
116 19 wáng a prince; a duke 冠軍晉安王長史
117 19 wáng grand; great 冠軍晉安王長史
118 19 wáng to treat with the ceremony due to a king 冠軍晉安王長史
119 19 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 冠軍晉安王長史
120 19 wáng the head of a group or gang 冠軍晉安王長史
121 19 wáng the biggest or best of a group 冠軍晉安王長史
122 18 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而名行爲時輩所與
123 18 ér Kangxi radical 126 而名行爲時輩所與
124 18 ér you 而名行爲時輩所與
125 18 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而名行爲時輩所與
126 18 ér right away; then 而名行爲時輩所與
127 18 ér but; yet; however; while; nevertheless 而名行爲時輩所與
128 18 ér if; in case; in the event that 而名行爲時輩所與
129 18 ér therefore; as a result; thus 而名行爲時輩所與
130 18 ér how can it be that? 而名行爲時輩所與
131 18 ér so as to 而名行爲時輩所與
132 18 ér only then 而名行爲時輩所與
133 18 ér as if; to seem like 而名行爲時輩所與
134 18 néng can; able 而名行爲時輩所與
135 18 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而名行爲時輩所與
136 18 ér me 而名行爲時輩所與
137 18 ér to arrive; up to 而名行爲時輩所與
138 18 ér possessive 而名行爲時輩所與
139 17 not; no 岫文雖不逮約
140 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 岫文雖不逮約
141 17 as a correlative 岫文雖不逮約
142 17 no (answering a question) 岫文雖不逮約
143 17 forms a negative adjective from a noun 岫文雖不逮約
144 17 at the end of a sentence to form a question 岫文雖不逮約
145 17 to form a yes or no question 岫文雖不逮約
146 17 infix potential marker 岫文雖不逮約
147 17 shí time; a point or period of time 而名行爲時輩所與
148 17 shí a season; a quarter of a year 而名行爲時輩所與
149 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 而名行爲時輩所與
150 17 shí at that time 而名行爲時輩所與
151 17 shí fashionable 而名行爲時輩所與
152 17 shí fate; destiny; luck 而名行爲時輩所與
153 17 shí occasion; opportunity; chance 而名行爲時輩所與
154 17 shí tense 而名行爲時輩所與
155 17 shí particular; special 而名行爲時輩所與
156 17 shí to plant; to cultivate 而名行爲時輩所與
157 17 shí hour (measure word) 而名行爲時輩所與
158 17 shí an era; a dynasty 而名行爲時輩所與
159 17 shí time [abstract] 而名行爲時輩所與
160 17 shí seasonal 而名行爲時輩所與
161 17 shí frequently; often 而名行爲時輩所與
162 17 shí occasionally; sometimes 而名行爲時輩所與
163 17 shí on time 而名行爲時輩所與
164 17 shí this; that 而名行爲時輩所與
165 17 shí to wait upon 而名行爲時輩所與
166 17 shí hour 而名行爲時輩所與
167 17 shí appropriate; proper; timely 而名行爲時輩所與
168 17 shí Shi 而名行爲時輩所與
169 17 shí a present; currentlt 而名行爲時輩所與
170 16 his; hers; its; theirs 其年表致事
171 16 to add emphasis 其年表致事
172 16 used when asking a question in reply to a question 其年表致事
173 16 used when making a request or giving an order 其年表致事
174 16 he; her; it; them 其年表致事
175 16 probably; likely 其年表致事
176 16 will 其年表致事
177 16 may 其年表致事
178 16 if 其年表致事
179 16 or 其年表致事
180 16 Qi 其年表致事
181 16 shì matter; thing; item 事母以孝聞
182 16 shì to serve 事母以孝聞
183 16 shì a government post 事母以孝聞
184 16 shì duty; post; work 事母以孝聞
185 16 shì occupation 事母以孝聞
186 16 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事母以孝聞
187 16 shì an accident 事母以孝聞
188 16 shì to attend 事母以孝聞
189 16 shì an allusion 事母以孝聞
190 16 shì a condition; a state; a situation 事母以孝聞
191 16 shì to engage in 事母以孝聞
192 16 shì to enslave 事母以孝聞
193 16 shì to pursue 事母以孝聞
194 16 shì to administer 事母以孝聞
195 16 shì to appoint 事母以孝聞
196 16 shì a piece 事母以孝聞
197 16 長史 zhǎngshǐ Imperial Commissioner; Zhangshi 以岫兼淮陰長史迎焉
198 16 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尚書刪定郎
199 16 尚書 shàngshū a high official 尚書刪定郎
200 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
201 16 suǒ an office; an institute 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
202 16 suǒ introduces a relative clause 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
203 16 suǒ it 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
204 16 suǒ if; supposing 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
205 16 suǒ a few; various; some 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
206 16 suǒ a place; a location 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
207 16 suǒ indicates a passive voice 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
208 16 suǒ that which 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
209 16 suǒ an ordinal number 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
210 16 suǒ meaning 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
211 16 suǒ garrison 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
212 15 參軍 cānjūn to join the army 驃騎參軍
213 15 參軍 cānjūn adjutant 驃騎參軍
214 14 qīng minister; high officer 卿有古人之風
215 14 qīng term of endearment between spouses 卿有古人之風
216 14 qīng you 卿有古人之風
217 14 qīng noble; your lordship 卿有古人之風
218 14 qīng Qing 卿有古人之風
219 14 chū to go out; to leave 出爲寧朔將軍
220 14 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出爲寧朔將軍
221 14 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出爲寧朔將軍
222 14 chū to extend; to spread 出爲寧朔將軍
223 14 chū to appear 出爲寧朔將軍
224 14 chū to exceed 出爲寧朔將軍
225 14 chū to publish; to post 出爲寧朔將軍
226 14 chū to take up an official post 出爲寧朔將軍
227 14 chū to give birth 出爲寧朔將軍
228 14 chū a verb complement 出爲寧朔將軍
229 14 chū to occur; to happen 出爲寧朔將軍
230 14 chū to divorce 出爲寧朔將軍
231 14 chū to chase away 出爲寧朔將軍
232 14 chū to escape; to leave 出爲寧朔將軍
233 14 chū to give 出爲寧朔將軍
234 14 chū to emit 出爲寧朔將軍
235 14 chū quoted from 出爲寧朔將軍
236 14 jùn a commandery; a prefecture 郡如故
237 14 jùn Jun 郡如故
238 14 no 胡廣無以加
239 14 Kangxi radical 71 胡廣無以加
240 14 to not have; without 胡廣無以加
241 14 has not yet 胡廣無以加
242 14 mo 胡廣無以加
243 14 do not 胡廣無以加
244 14 not; -less; un- 胡廣無以加
245 14 regardless of 胡廣無以加
246 14 to not have 胡廣無以加
247 14 um 胡廣無以加
248 14 Wu 胡廣無以加
249 13 in; at 接使於界首
250 13 in; at 接使於界首
251 13 in; at; to; from 接使於界首
252 13 to go; to 接使於界首
253 13 to rely on; to depend on 接使於界首
254 13 to go to; to arrive at 接使於界首
255 13 from 接使於界首
256 13 give 接使於界首
257 13 oppposing 接使於界首
258 13 and 接使於界首
259 13 compared to 接使於界首
260 13 by 接使於界首
261 13 and; as well as 接使於界首
262 13 for 接使於界首
263 13 Yu 接使於界首
264 13 a crow 接使於界首
265 13 whew; wow 接使於界首
266 13 lǐng neck 領前軍將軍
267 13 lǐng collar 領前軍將軍
268 13 lǐng to lead; to command 領前軍將軍
269 13 lǐng main aspects; essential points 領前軍將軍
270 13 lǐng measure word for jackets 領前軍將軍
271 13 lǐng to accept; to receive 領前軍將軍
272 13 lǐng to understand; to realize 領前軍將軍
273 13 lǐng to guide 領前軍將軍
274 13 lǐng having jurisdiction over 領前軍將軍
275 13 lǐng nominally [appoint] 領前軍將軍
276 13 lǐng mountains 領前軍將軍
277 13 太守 tài shǒu Governor 南義陽太守
278 12 lìng to make; to cause to be; to lead 累遷太子家令
279 12 lìng to issue a command 累遷太子家令
280 12 lìng rules of behavior; customs 累遷太子家令
281 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 累遷太子家令
282 12 lìng a season 累遷太子家令
283 12 lìng respected; good reputation 累遷太子家令
284 12 lìng good 累遷太子家令
285 12 lìng pretentious 累遷太子家令
286 12 lìng a transcending state of existence 累遷太子家令
287 12 lìng a commander 累遷太子家令
288 12 lìng a commanding quality; an impressive character 累遷太子家令
289 12 lìng lyrics 累遷太子家令
290 12 lìng Ling 累遷太子家令
291 12 rén person; people; a human being 濟陽考城人也
292 12 rén Kangxi radical 9 濟陽考城人也
293 12 rén a kind of person 濟陽考城人也
294 12 rén everybody 濟陽考城人也
295 12 rén adult 濟陽考城人也
296 12 rén somebody; others 濟陽考城人也
297 12 rén an upright person 濟陽考城人也
298 12 tōng to go through; to open 博涉多通
299 12 tōng open 博涉多通
300 12 tōng instance; occurrence; bout 博涉多通
301 12 tōng to connect 博涉多通
302 12 tōng to know well 博涉多通
303 12 tōng to report 博涉多通
304 12 tōng to commit adultery 博涉多通
305 12 tōng common; in general 博涉多通
306 12 tōng to transmit 博涉多通
307 12 tōng to attain a goal 博涉多通
308 12 tōng finally; in the end 博涉多通
309 12 tōng to communicate with 博涉多通
310 12 tōng thoroughly 博涉多通
311 12 tōng to pardon; to forgive 博涉多通
312 12 tōng free-flowing; smooth 博涉多通
313 12 tōng smoothly; without a hitch 博涉多通
314 12 tōng erudite; learned 博涉多通
315 12 tōng an expert 博涉多通
316 11 zài in; at 文惠太子之在東宮
317 11 zài at 文惠太子之在東宮
318 11 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 文惠太子之在東宮
319 11 zài to exist; to be living 文惠太子之在東宮
320 11 zài to consist of 文惠太子之在東宮
321 11 zài to be at a post 文惠太子之在東宮
322 11 jūn army; military 護軍司馬
323 11 jūn soldiers; troops 護軍司馬
324 11 jūn an organized collective 護軍司馬
325 11 jūn to garrison; to stay an an encampment 護軍司馬
326 11 jūn a garrison 護軍司馬
327 11 jūn a front 護軍司馬
328 11 jūn penal miltary service 護軍司馬
329 11 jūn to organize troops 護軍司馬
330 11 nán south 南鄉范雲謂人曰
331 11 nán nan 南鄉范雲謂人曰
332 11 nán southern part 南鄉范雲謂人曰
333 11 nán southward 南鄉范雲謂人曰
334 11 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 愿乃遣車迎昭
335 11 nǎi to be 愿乃遣車迎昭
336 11 nǎi you; yours 愿乃遣車迎昭
337 11 nǎi also; moreover 愿乃遣車迎昭
338 11 nǎi however; but 愿乃遣車迎昭
339 11 nǎi if 愿乃遣車迎昭
340 10 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 高祖宣
341 10 高祖 gāozǔ great great grandfather 高祖宣
342 10 高祖 gāozǔ Gaozu 高祖宣
343 10 and 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
344 10 to give 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
345 10 together with 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
346 10 interrogative particle 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
347 10 to accompany 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
348 10 to particate in 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
349 10 of the same kind 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
350 10 to help 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
351 10 for 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
352 9 zhí straight 徙通直散騎常侍
353 9 zhí upright; honest; upstanding 徙通直散騎常侍
354 9 zhí vertical 徙通直散騎常侍
355 9 zhí to straighten 徙通直散騎常侍
356 9 zhí straightforward; frank 徙通直散騎常侍
357 9 zhí stiff; inflexible 徙通直散騎常侍
358 9 zhí only; but; just 徙通直散騎常侍
359 9 zhí unexpectedly 徙通直散騎常侍
360 9 zhí continuously; directly 徙通直散騎常侍
361 9 zhí to undertake; to act as 徙通直散騎常侍
362 9 zhí to resist; to confront 徙通直散騎常侍
363 9 zhí to be on duty 徙通直散騎常侍
364 9 zhí reward; remuneration 徙通直散騎常侍
365 9 zhí a vertical stroke 徙通直散騎常侍
366 9 zhí to be worth 徙通直散騎常侍
367 9 zhí particularly 徙通直散騎常侍
368 9 zhí to make happen; to cause 徙通直散騎常侍
369 9 zhí Zhi 徙通直散騎常侍
370 9 司徒 sītú Situ 齊司徒竟陵王子良記室參軍
371 9 司徒 sītú minister of education; director of instruction 齊司徒竟陵王子良記室參軍
372 9 child; son 遷國子博士
373 9 egg; newborn 遷國子博士
374 9 first earthly branch 遷國子博士
375 9 11 p.m.-1 a.m. 遷國子博士
376 9 Kangxi radical 39 遷國子博士
377 9 zi indicates that the the word is used as a noun 遷國子博士
378 9 pellet; something small and hard 遷國子博士
379 9 master 遷國子博士
380 9 viscount 遷國子博士
381 9 zi you; your honor 遷國子博士
382 9 masters 遷國子博士
383 9 person 遷國子博士
384 9 young 遷國子博士
385 9 seed 遷國子博士
386 9 subordinate; subsidiary 遷國子博士
387 9 a copper coin 遷國子博士
388 9 bundle 遷國子博士
389 9 female dragonfly 遷國子博士
390 9 constituent 遷國子博士
391 9 offspring; descendants 遷國子博士
392 9 dear 遷國子博士
393 9 little one 遷國子博士
394 9 yìng to shine 弟映
395 9 yìng to reflect 弟映
396 9 yìng sunlight 弟映
397 9 yìng light and shadow; sunlight and shade 弟映
398 9 naturally; of course; certainly 自親喪之後
399 9 from; since 自親喪之後
400 9 self; oneself; itself 自親喪之後
401 9 Kangxi radical 132 自親喪之後
402 9 Zi 自親喪之後
403 9 a nose 自親喪之後
404 9 the beginning; the start 自親喪之後
405 9 origin 自親喪之後
406 9 originally 自親喪之後
407 9 still; to remain 自親喪之後
408 9 in person; personally 自親喪之後
409 9 in addition; besides 自親喪之後
410 9 if; even if 自親喪之後
411 9 but 自親喪之後
412 9 because 自親喪之後
413 9 to employ; to use 自親喪之後
414 9 to be 自親喪之後
415 9 xiù a cave 范岫
416 9 xiù a mountain peak 范岫
417 9 ān calm; still; quiet; peaceful 安成內史
418 9 ān to calm; to pacify 安成內史
419 9 ān where 安成內史
420 9 ān safe; secure 安成內史
421 9 ān comfortable; happy 安成內史
422 9 ān to find a place for 安成內史
423 9 ān to install; to fix; to fit 安成內史
424 9 ān to be content 安成內史
425 9 ān to cherish 安成內史
426 9 ān to bestow; to confer 安成內史
427 9 ān amphetamine 安成內史
428 9 ān ampere 安成內史
429 9 ān to add; to submit 安成內史
430 9 ān to reside; to live at 安成內史
431 9 ān to be used to; to be familiar with 安成內史
432 9 ān how; why 安成內史
433 9 ān thus; so; therefore 安成內史
434 9 ān deliberately 安成內史
435 9 ān naturally 安成內史
436 9 ān an 安成內史
437 8 guān an office 母憂去官
438 8 guān an official; a government official 母憂去官
439 8 guān official; state-run 母憂去官
440 8 guān an official body; a state organization; bureau 母憂去官
441 8 guān an official rank; an official title 母憂去官
442 8 guān governance 母憂去官
443 8 guān a sense organ 母憂去官
444 8 guān office 母憂去官
445 8 guān public 母憂去官
446 8 guān an organ 母憂去官
447 8 guān a polite form of address 母憂去官
448 8 guān Guan 母憂去官
449 8 guān to appoint 母憂去官
450 8 guān to hold a post 母憂去官
451 8 also; too 濟陽考城人也
452 8 a final modal particle indicating certainy or decision 濟陽考城人也
453 8 either 濟陽考城人也
454 8 even 濟陽考城人也
455 8 used to soften the tone 濟陽考城人也
456 8 used for emphasis 濟陽考城人也
457 8 used to mark contrast 濟陽考城人也
458 8 used to mark compromise 濟陽考城人也
459 8 to ride an animal or bicycle 驃騎參軍
460 8 to straddle 驃騎參軍
461 8 a mounted soldier 驃騎參軍
462 8 a mount; a horse with a saddle 驃騎參軍
463 8 a unit used to count pairs of people and horses 驃騎參軍
464 8 jiàn to build; to construct 出爲建威將軍
465 8 jiàn to establish 出爲建威將軍
466 8 jiàn to propose; to suggest 出爲建威將軍
467 8 jiàn Jian River 出爲建威將軍
468 8 jiàn Fujian 出爲建威將軍
469 8 jiàn to appoint 出爲建威將軍
470 8 jiàn to stand upright 出爲建威將軍
471 8 jiàn to determine 出爲建威將軍
472 8 jiàn area of the night sky that the Bigger Dipper points to 出爲建威將軍
473 8 jiàn Jian 出爲建威將軍
474 8 zōng school; sect 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
475 8 zōng ancestor 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
476 8 zōng a measure word for transaction or business related things 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
477 8 zōng to take as one's model as 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
478 8 zōng purpose 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
479 8 zōng an ancestral temple 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
480 8 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
481 8 zōng clan; family 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
482 8 zōng a model 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
483 8 zōng a county 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
484 8 zōng religion 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
485 8 zōng essential; necessary 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
486 8 zōng summation 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
487 8 zōng a visit by feudal lords 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
488 8 zōng Zong 與吳興沈約俱爲蔡興宗所禮
489 8 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 遷散騎常侍
490 8 to enter 入爲給事黃門侍郎
491 8 Kangxi radical 11 入爲給事黃門侍郎
492 8 radical 入爲給事黃門侍郎
493 8 income 入爲給事黃門侍郎
494 8 to conform with 入爲給事黃門侍郎
495 8 to descend 入爲給事黃門侍郎
496 8 the entering tone 入爲給事黃門侍郎
497 8 to pay 入爲給事黃門侍郎
498 8 to join 入爲給事黃門侍郎
499 8 xún to search; to look for; to seek 尋起攝職
500 8 xún an eight chi 尋起攝職

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 196 Anxi
班固 98 Ban Gu
本州 98 Honshū
步兵校尉 98 Infantry Commander
长城 長城 99 Great Wall
成王 99 King Cheng of Zhou
刺史 99 Regional Inspector
大通 100 Da Tong reign
大中 100 Da Zhong reign
丹阳 丹陽 68 Danyang County
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
东宫 東宮 100 East Palace
东阳 東陽 100 Dongyang
抚军 撫軍 102 Captain; Commander
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 103 official (imperial) position
公事 103 public affairs; official (matters, duties etc)
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
官宦 103 functionary; official
汉书 漢書 72 Book of Han; History of the Former Han Dynasty; Han Shu
淮阴 淮陰 72 Huai'an; Huaiyin
皇太子 72 Crown Prince
黄门 黃門 72 Huangmen
践阼 踐阼 106 Jian Zuo Ceremony
建安 106 Jianan
江夏 106 Jiangxia
江夏王 106 Prince of Jiangxia
建康 106
 1. Jiankang
 2. Jiankang (era)
界首 106 Jieshou
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋书 晉書 106 Book of Jin; History of the Jin Dynasty
晋安 晉安 106 Jin'an
竟陵 106 Jingling
记室 記室 106 Record Keeper; Secretary
九月 106 September; the Ninth Month
济阳 濟陽 106 Jiyang
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁书 梁書 76 Book of Liang
临安 臨安 76
 1. Lin'an
 2. Lin'an
临川 臨川 76 Linchuan
临海 臨海 108 Linhai
洛阳 洛陽 76 Luoyang
明帝 77
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
秘书监 秘書監 109 Director of the Palace Library
南康 110 Nankang
南蛮 南蠻 110 Nanman; Southern Man
南阳 南陽 110 Nanyang
内史 內史 110 Censor; Administrator
宁远 寧遠 110 Ningyuan
平南 112 Pingnan
鄱阳 鄱陽 80 Poyang
迁安 遷安 113 Qian'an
山东 山東 115 Shandong
尚书郎 尚書郎 115
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
山阴 山陰 115 Shanyin
少府 83 Minor Treasurer
沈约 沈約 83 Shen Yue
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太守 116 Governor
太学 太學 84 Taixue; Imperial Academy; Grand Academy
太常 84 Minister of Ceremonies; Rector of the Imperial Academy
泰始 116 Taishi reign
太原 84 Taiyuan
太中大夫 116 Taizhong Daifu; Superior Grand Master of the Palace
太子中 84 Crown Prince Zhong; Li Xian
廷尉 84 Tingwei; Commandant of Justice
王俭 王儉 119 Wang Jian
魏晋 魏晉 87 Wei and Jin dynasties
文惠太子 119 Crown Prince Wenhui
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武帝 87
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
乌程 烏程 119 Wucheng
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
吴兴 吳興 87 Wuxing
五月 119 May; the Fifth Month
120
 1. Fu Xi
 2. Xi
项羽 項羽 120 Xiang Yu; Xiangyu the Conqueror
相国 相國 120 Chancellor of State
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣城 120 Xuancheng
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 89 Yangzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
宜都 89 Yidu
益州 89 Yizhou
永元 89 Yong Yuan reign
永明 121 Yongming
雍州 89 Yongzhou
袁粲 89 Yuan Can
元嘉 121 Yuanjia reign
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
治书 治書 122 Document Compiler
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
中书侍郎 中書侍郎 122 Attendant to the Palace Secretary; Attendant Gentleman of the Secretariat
中阳 中陽 122 Zhangyang
周颂 周頌 122 Sacrificial odes of Zhou
周文 90 Zhou Script; Great Seal Script
主簿 122 official Registrar; Master of Records

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English