Glossary and Vocabulary for Book of Liang 梁書, 卷五十五 列傳第四十九 豫章王綜 武陵王紀 臨賀王正德 河東王譽 Volume 55: Zong, Prince of Yuzhang; Ji, Prince of Wuling; Zhengde, Prince of Linhe; Yu, Prince of Hedong

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 55 zhī to go 宮中多疑之者
2 55 zhī to arrive; to go 宮中多疑之者
3 55 zhī is 宮中多疑之者
4 55 zhī to use 宮中多疑之者
5 55 zhī Zhi 宮中多疑之者
6 39 wéi to act as; to serve 出爲使持節
7 39 wéi to change into; to become 出爲使持節
8 39 wéi to be; is 出爲使持節
9 39 wéi to do 出爲使持節
10 39 wèi to support; to help 出爲使持節
11 39 wéi to govern 出爲使持節
12 25 nián year 天監三年
13 25 nián New Year festival 天監三年
14 25 nián age 天監三年
15 25 nián life span; life expectancy 天監三年
16 25 nián an era; a period 天監三年
17 25 nián a date 天監三年
18 25 nián time; years 天監三年
19 25 nián harvest 天監三年
20 25 nián annual; every year 天監三年
21 24 Qi 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
22 24 wáng Wang 豫章王綜
23 24 wáng a king 豫章王綜
24 24 wáng Kangxi radical 96 豫章王綜
25 24 wàng to be king; to rule 豫章王綜
26 24 wáng a prince; a duke 豫章王綜
27 24 wáng grand; great 豫章王綜
28 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 豫章王綜
29 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 豫章王綜
30 24 wáng the head of a group or gang 豫章王綜
31 24 wáng the biggest or best of a group 豫章王綜
32 21 to record 武陵王紀
33 21 age; era; period; a century 武陵王紀
34 21 laws; rules; discipline; order 武陵王紀
35 21 Ji 武陵王紀
36 21 to remember 武陵王紀
37 21 silk thread; main threads 武陵王紀
38 21 to run; to administer 武陵王紀
39 21 an annal; a historical account; a chronicle; a record 武陵王紀
40 21 a geological period 武陵王紀
41 21 a group of threads 武陵王紀
42 21 to untangle; to sort threads 武陵王紀
43 21 to organize; to prepare 武陵王紀
44 21 a principle 武陵王紀
45 21 lineage 武陵王紀
46 21 to attest 武陵王紀
47 21 a sign; a mark 武陵王紀
48 21 notes 武陵王紀
49 20 將軍 jiāngjūn a general 仁威將軍
50 20 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 仁威將軍
51 20 to use; to grasp 高祖御諸子以禮
52 20 to rely on 高祖御諸子以禮
53 20 to regard 高祖御諸子以禮
54 20 to be able to 高祖御諸子以禮
55 20 to order; to command 高祖御諸子以禮
56 20 used after a verb 高祖御諸子以禮
57 20 a reason; a cause 高祖御諸子以禮
58 20 Israel 高祖御諸子以禮
59 20 Yi 高祖御諸子以禮
60 19 yuē to speak; to say 大略曰
61 19 yuē Kangxi radical 73 大略曰
62 19 yuē to be called 大略曰
63 19 honor; reputation 河東王譽
64 19 to praise 河東王譽
65 18 to go; to 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
66 18 to rely on; to depend on 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
67 18 Yu 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
68 18 a crow 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
69 17 jūn army; military 兼護軍將軍
70 17 jūn soldiers; troops 兼護軍將軍
71 17 jūn an organized collective 兼護軍將軍
72 17 jūn to garrison; to stay an an encampment 兼護軍將軍
73 17 jūn a garrison 兼護軍將軍
74 17 jūn a front 兼護軍將軍
75 17 jūn penal miltary service 兼護軍將軍
76 17 jūn to organize troops 兼護軍將軍
77 15 刺史 cìshǐ Regional Inspector 南徐州刺史
78 15 jiàng a general; a high ranking officer 魏將元法僧以彭城降
79 15 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 魏將元法僧以彭城降
80 15 jiàng to command; to lead 魏將元法僧以彭城降
81 15 qiāng to request 魏將元法僧以彭城降
82 15 jiāng to bring; to take; to use; to hold 魏將元法僧以彭城降
83 15 jiāng to support; to wait upon; to take care of 魏將元法僧以彭城降
84 15 jiāng to checkmate 魏將元法僧以彭城降
85 15 jiāng to goad; to incite; to provoke 魏將元法僧以彭城降
86 15 jiāng to do; to handle 魏將元法僧以彭城降
87 15 jiàng backbone 魏將元法僧以彭城降
88 15 jiàng king 魏將元法僧以彭城降
89 15 jiāng to rest 魏將元法僧以彭城降
90 15 jiàng a senior member of an organization 魏將元法僧以彭城降
91 15 jiāng large; great 魏將元法僧以彭城降
92 15 jǐng sunlight 侯景亂
93 15 jǐng scenery 侯景亂
94 15 jǐng Jing 侯景亂
95 15 jǐng circumstances; situation 侯景亂
96 15 jǐng time 侯景亂
97 15 jǐng the scene of a play 侯景亂
98 15 jǐng to admire; revere; esteem; respect 侯景亂
99 15 jǐng large 侯景亂
100 15 yǐng a shadow 侯景亂
101 14 èr two 邑二千戶
102 14 èr Kangxi radical 7 邑二千戶
103 14 èr second 邑二千戶
104 14 èr twice; double; di- 邑二千戶
105 14 èr more than one kind 邑二千戶
106 14 zōng to organize threads for weaving 豫章王綜
107 12 正德 Zhèngdé Emperor Zhengde 臨賀王正德
108 12 hóu marquis; lord 封其子直爲永新侯
109 12 hóu a target in archery 封其子直爲永新侯
110 12 yòu Kangxi radical 29 又遷安前將軍
111 12 to give 遂使人入北與之相知
112 12 to accompany 遂使人入北與之相知
113 12 to particate in 遂使人入北與之相知
114 12 of the same kind 遂使人入北與之相知
115 12 to help 遂使人入北與之相知
116 12 for 遂使人入北與之相知
117 12 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖命護軍將軍陸法和於硤口夾岸築二壘
118 11 ér Kangxi radical 126 七月而生綜
119 11 ér as if; to seem like 七月而生綜
120 11 néng can; able 七月而生綜
121 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 七月而生綜
122 11 ér to arrive; up to 七月而生綜
123 11 child; son 高祖第二子也
124 11 egg; newborn 高祖第二子也
125 11 first earthly branch 高祖第二子也
126 11 11 p.m.-1 a.m. 高祖第二子也
127 11 Kangxi radical 39 高祖第二子也
128 11 pellet; something small and hard 高祖第二子也
129 11 master 高祖第二子也
130 11 viscount 高祖第二子也
131 11 zi you; your honor 高祖第二子也
132 11 masters 高祖第二子也
133 11 person 高祖第二子也
134 11 young 高祖第二子也
135 11 seed 高祖第二子也
136 11 subordinate; subsidiary 高祖第二子也
137 11 a copper coin 高祖第二子也
138 11 female dragonfly 高祖第二子也
139 11 constituent 高祖第二子也
140 11 offspring; descendants 高祖第二子也
141 11 dear 高祖第二子也
142 11 little one 高祖第二子也
143 11 infix potential marker 朝見不甚數
144 11 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 高祖第二子也
145 11 高祖 gāozǔ great great grandfather 高祖第二子也
146 11 高祖 gāozǔ Gaozu 高祖第二子也
147 11 Kangxi radical 71 晝夜無別
148 11 to not have; without 晝夜無別
149 11 mo 晝夜無別
150 11 to not have 晝夜無別
151 11 Wu 晝夜無別
152 11 nǎi to be 綜乃私發齊東昏墓
153 10 to go back; to return 復爲北中郎將
154 10 to resume; to restart 復爲北中郎將
155 10 to do in detail 復爲北中郎將
156 10 to restore 復爲北中郎將
157 10 to respond; to reply to 復爲北中郎將
158 10 Fu; Return 復爲北中郎將
159 10 to retaliate; to reciprocate 復爲北中郎將
160 10 to avoid forced labor or tax 復爲北中郎將
161 10 Fu 復爲北中郎將
162 10 doubled; to overlapping; folded 復爲北中郎將
163 10 a lined garment with doubled thickness 復爲北中郎將
164 10 suì to comply with; to follow along 遂陳疑似之說
165 9 fēng to seal; to close off 封豫章郡王
166 9 fēng Feng 封豫章郡王
167 9 fēng to confer; to grant 封豫章郡王
168 9 fēng an envelope 封豫章郡王
169 9 fēng a border; a boundary 封豫章郡王
170 9 fēng to prohibit 封豫章郡王
171 9 fēng to limit 封豫章郡王
172 9 fēng to make an earth mound 封豫章郡王
173 9 fēng to increase 封豫章郡王
174 9 wèi Wei Dynasty 聞齊建安王蕭寶寅在魏
175 9 wèi State of Wei 聞齊建安王蕭寶寅在魏
176 9 wèi Cao Wei 聞齊建安王蕭寶寅在魏
177 9 wéi tall and big 聞齊建安王蕭寶寅在魏
178 9 wèi Wei [surname] 聞齊建安王蕭寶寅在魏
179 9 wèi a watchtower 聞齊建安王蕭寶寅在魏
180 9 wèi a palace 聞齊建安王蕭寶寅在魏
181 9 wéi to stand solitary and unmoving 聞齊建安王蕭寶寅在魏
182 9 chéng a city; a town 當知在帝城
183 9 chéng a city wall 當知在帝城
184 9 chéng to fortify 當知在帝城
185 9 chéng a fort; a citadel 當知在帝城
186 9 bēi sadness; sorrow; grief 悲落葉
187 9 bēi grieved; to be sorrowful 悲落葉
188 9 bēi to think fondly of 悲落葉
189 9 bēi to pity; to mercy; to have compassion for 悲落葉
190 9 bēi to sigh 悲落葉
191 8 qiǎn to send; to dispatch 遣其將南梁州刺史譙淹迴軍赴援
192 8 qiǎn to send off; to exile 遣其將南梁州刺史譙淹迴軍赴援
193 8 zhōu a state; a province 霍三州諸軍事
194 8 zhōu a unit of 2,500 households 霍三州諸軍事
195 8 zhōu a prefecture 霍三州諸軍事
196 8 zhōu a country 霍三州諸軍事
197 8 zhōu an island 霍三州諸軍事
198 8 zhōu Zhou 霍三州諸軍事
199 8 zhōu autonomous prefecture 霍三州諸軍事
200 8 zhōu a country 霍三州諸軍事
201 8 zhòng many; all 高祖乃令綜都督衆軍
202 8 zhòng general; common 高祖乃令綜都督衆軍
203 8 jùn a commandery; a prefecture 封爲武陵郡王
204 8 jùn Jun 封爲武陵郡王
205 8 one 幷殺一男
206 8 Kangxi radical 1 幷殺一男
207 8 pure; concentrated 幷殺一男
208 8 first 幷殺一男
209 8 the same 幷殺一男
210 8 sole; single 幷殺一男
211 8 a very small amount 幷殺一男
212 8 Yi 幷殺一男
213 8 other 幷殺一男
214 8 to unify 幷殺一男
215 8 accidentally; coincidentally 幷殺一男
216 8 abruptly; suddenly 幷殺一男
217 8 to go; to 鎮于彭城
218 8 to rely on; to depend on 鎮于彭城
219 8 Yu 鎮于彭城
220 8 a crow 鎮于彭城
221 8 qiān one thousand 邑二千戶
222 8 qiān many; numerous; countless 邑二千戶
223 8 qiān a cheat; swindler 邑二千戶
224 8 落葉 luòyè deciduous 悲落葉
225 8 落葉 luòyè to lose leaves 悲落葉
226 8 西 The West 征西大將軍
227 8 西 west 征西大將軍
228 8 西 Kangxi radical 146 征西大將軍
229 8 西 Spain 征西大將軍
230 8 西 foreign 征西大將軍
231 8 Kangxi radical 132 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
232 8 Zi 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
233 8 a nose 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
234 8 the beginning; the start 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
235 8 origin 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
236 8 to employ; to use 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
237 8 to be 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
238 8 shí mixed; miscellaneous 朝見不甚數
239 8 shí a group of ten sections in the Shijing 朝見不甚數
240 8 shí Shi 朝見不甚數
241 8 shí tenfold 朝見不甚數
242 8 shí one hundred percent 朝見不甚數
243 8 shí ten 朝見不甚數
244 8 letter; symbol; character 豫章王綜字世謙
245 8 Zi 豫章王綜字世謙
246 8 to love 豫章王綜字世謙
247 8 to teach; to educate 豫章王綜字世謙
248 8 to be allowed to marry 豫章王綜字世謙
249 8 courtesy name; style name; scholarly or literary name 豫章王綜字世謙
250 8 diction; wording 豫章王綜字世謙
251 8 handwriting 豫章王綜字世謙
252 8 calligraphy; a work of calligraphy 豫章王綜字世謙
253 8 a written pledge; a letter; a contract 豫章王綜字世謙
254 8 a font; a calligraphic style 豫章王綜字世謙
255 8 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 豫章王綜字世謙
256 8 suǒ a few; various; some 爲津吏所執
257 8 suǒ a place; a location 爲津吏所執
258 8 suǒ indicates a passive voice 爲津吏所執
259 8 suǒ an ordinal number 爲津吏所執
260 8 suǒ meaning 爲津吏所執
261 8 suǒ garrison 爲津吏所執
262 8 district; county 邑二千戶
263 8 settlement; town; village 邑二千戶
264 8 a capital city 邑二千戶
265 8 country; state 邑二千戶
266 8 a city 邑二千戶
267 8 a fiefdom 邑二千戶
268 8 Kangxi radical 163 邑二千戶
269 7 zài in; at 綜在徐州
270 7 zài to exist; to be living 綜在徐州
271 7 zài to consist of 綜在徐州
272 7 zài to be at a post 綜在徐州
273 7 zhì Kangxi radical 133 至年十五六
274 7 zhì to arrive 至年十五六
275 7 nán south 都督南徐州諸軍事
276 7 nán nan 都督南徐州諸軍事
277 7 nán southern part 都督南徐州諸軍事
278 7 nán southward 都督南徐州諸軍事
279 7 rén person; people; a human being 遂使人入北與之相知
280 7 rén Kangxi radical 9 遂使人入北與之相知
281 7 rén a kind of person 遂使人入北與之相知
282 7 rén everybody 遂使人入北與之相知
283 7 rén adult 遂使人入北與之相知
284 7 rén somebody; others 遂使人入北與之相知
285 7 rén an upright person 遂使人入北與之相知
286 7 to go; to visit; to attend 將赴之
287 7 quán fountain; spring 又令信州刺史鮑泉討譽
288 7 quán wealth; money 又令信州刺史鮑泉討譽
289 7 quán groundwater 又令信州刺史鮑泉討譽
290 7 quán the netherworld 又令信州刺史鮑泉討譽
291 7 quán an ancient currency 又令信州刺史鮑泉討譽
292 7 quán Quan 又令信州刺史鮑泉討譽
293 7 tīng to listen 聽鐘鳴
294 7 tīng to obey 聽鐘鳴
295 7 tīng to understand 聽鐘鳴
296 7 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 聽鐘鳴
297 7 tìng to allow; to let something take its course 聽鐘鳴
298 7 tīng to await 聽鐘鳴
299 7 tīng to acknowledge 聽鐘鳴
300 7 tīng information 聽鐘鳴
301 7 tīng a hall 聽鐘鳴
302 7 tīng Ting 聽鐘鳴
303 7 tìng to administer; to process 聽鐘鳴
304 7 Kangxi radical 63 邑二千戶
305 7 a household; a family 邑二千戶
306 7 a door 邑二千戶
307 7 a company; a unit 邑二千戶
308 7 family status 邑二千戶
309 7 Hu 邑二千戶
310 7 huán to go back; to turn around; to return 落葉何時還
311 7 huán to pay back; to give back 落葉何時還
312 7 huán to do in return 落葉何時還
313 7 huán Huan 落葉何時還
314 7 huán to revert 落葉何時還
315 7 huán to turn one's head; to look back 落葉何時還
316 7 huán to encircle 落葉何時還
317 7 xuán to rotate 落葉何時還
318 7 huán since 落葉何時還
319 7 dōng east 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
320 7 dōng master; host 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
321 7 dōng Dong 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
322 7 shì matter; thing; item 都督南徐州諸軍事
323 7 shì to serve 都督南徐州諸軍事
324 7 shì a government post 都督南徐州諸軍事
325 7 shì duty; post; work 都督南徐州諸軍事
326 7 shì occupation 都督南徐州諸軍事
327 7 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 都督南徐州諸軍事
328 7 shì an accident 都督南徐州諸軍事
329 7 shì to attend 都督南徐州諸軍事
330 7 shì an allusion 都督南徐州諸軍事
331 7 shì a condition; a state; a situation 都督南徐州諸軍事
332 7 shì to engage in 都督南徐州諸軍事
333 7 shì to enslave 都督南徐州諸軍事
334 7 shì to pursue 都督南徐州諸軍事
335 7 shì to administer 都督南徐州諸軍事
336 7 shì to appoint 都督南徐州諸軍事
337 6 hào number 尋進號北中郎將
338 6 háo to yell; to howl 尋進號北中郎將
339 6 hào a name 尋進號北中郎將
340 6 hào an art name; an alias; an alternative name 尋進號北中郎將
341 6 hào a mark; a signal; a sign 尋進號北中郎將
342 6 hào a size 尋進號北中郎將
343 6 hào a date; a day of the month 尋進號北中郎將
344 6 hào to make a mark 尋進號北中郎將
345 6 hào to examine a pulse 尋進號北中郎將
346 6 hào an order; a command 尋進號北中郎將
347 6 hào a store; a shop; a busienss 尋進號北中郎將
348 6 hào a kind; a type 尋進號北中郎將
349 6 hào a horn; a trumpet 尋進號北中郎將
350 6 hào a bugle call 尋進號北中郎將
351 6 hào to beckon; to call 尋進號北中郎將
352 6 hào to command; to order 尋進號北中郎將
353 6 hào to assert 尋進號北中郎將
354 6 hào to address 尋進號北中郎將
355 6 háo to sob; to cry 尋進號北中郎將
356 6 zhèn town 鎮右將軍
357 6 zhèn to press down; to pressure; to suppress 鎮右將軍
358 6 zhèn to pacify; to quell 鎮右將軍
359 6 zhèn market place 鎮右將軍
360 6 zhèn to cool down 鎮右將軍
361 6 zhèn to defend 鎮右將軍
362 6 zhèn most important 鎮右將軍
363 6 zhèn Saturn 鎮右將軍
364 6 zhèn to ward off evil 鎮右將軍
365 6 to allow; to permit 許舉鎮歸之
366 6 a place 許舉鎮歸之
367 6 to promise 許舉鎮歸之
368 6 to betroth 許舉鎮歸之
369 6 an approximate quantity 許舉鎮歸之
370 6 to praise 許舉鎮歸之
371 6 Xu [state] 許舉鎮歸之
372 6 Xu 許舉鎮歸之
373 6 to give 許舉鎮歸之
374 6 to believe 許舉鎮歸之
375 6 oh 許舉鎮歸之
376 6 tiān day 改年曰天正
377 6 tiān heaven 改年曰天正
378 6 tiān nature 改年曰天正
379 6 tiān sky 改年曰天正
380 6 tiān weather 改年曰天正
381 6 tiān father; husband 改年曰天正
382 6 tiān a necessity 改年曰天正
383 6 tiān season 改年曰天正
384 6 tiān destiny 改年曰天正
385 6 tiān very high; sky high [prices] 改年曰天正
386 6 to reach 及淑媛寵衰怨望
387 6 to attain 及淑媛寵衰怨望
388 6 to understand 及淑媛寵衰怨望
389 6 able to be compared to; to catch up with 及淑媛寵衰怨望
390 6 to be involved with; to associate with 及淑媛寵衰怨望
391 6 passing of a feudal title from elder to younger brother 及淑媛寵衰怨望
392 6 chū rudimentary; elementary
393 6 chū original
394 6 sān three 天監三年
395 6 sān third 天監三年
396 6 sān more than two 天監三年
397 6 sān very few 天監三年
398 6 sān San 天監三年
399 6 even; equal; uniform 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
400 6 Kangxi radical 210 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
401 6 Qi Dynasty 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
402 6 State of Qi 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
403 6 to arrange 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
404 6 agile; nimble 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
405 6 navel 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
406 6 to rise; to ascend 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
407 6 chopped meat or vegetables 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
408 6 to blend ingredients 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
409 6 to delimit; to distinguish 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
410 6 the lower part of a garment 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
411 6 broomcorn millet 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
412 6 zhāi to fast 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
413 6 to level with 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
414 6 all present; all ready 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
415 6 Qi 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
416 6 alike; similar; identical; same 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
417 6 an alloy 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
418 6 諸軍 zhū jūn all armies 都督南徐州諸軍事
419 6 xiāo mournful; dejected 聞齊建安王蕭寶寅在魏
420 6 xiāo Xiao 聞齊建安王蕭寶寅在魏
421 6 xiāo common artemisia 聞齊建安王蕭寶寅在魏
422 6 xiāo sighing of wind 聞齊建安王蕭寶寅在魏
423 6 xiāo solemn; respectful 聞齊建安王蕭寶寅在魏
424 6 day of the month; a certain day 五月日
425 6 Kangxi radical 72 五月日
426 6 a day 五月日
427 6 Japan 五月日
428 6 sun 五月日
429 6 daytime 五月日
430 6 sunlight 五月日
431 6 everyday 五月日
432 6 season 五月日
433 6 available time 五月日
434 6 in the past 五月日
435 6 mi 五月日
436 6 使 shǐ to make; to cause 出爲使持節
437 6 使 shǐ to make use of for labor 出爲使持節
438 6 使 shǐ to indulge 出爲使持節
439 6 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 出爲使持節
440 6 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 出爲使持節
441 6 使 shǐ to dispatch 出爲使持節
442 6 使 shǐ to use 出爲使持節
443 6 使 shǐ to be able to 出爲使持節
444 6 shā to kill; to murder; to slaughter 幷殺一男
445 6 shā to hurt 幷殺一男
446 6 shā to pare off; to reduce; to clip 幷殺一男
447 6 shǔ to belong to; be subordinate to 絕屬籍
448 6 shǔ category 絕屬籍
449 6 zhǔ to join together; fix one's attention on; concentrate on 絕屬籍
450 6 shǔ genus 絕屬籍
451 6 shǔ to be born in the year of (one of the 12 animals) 絕屬籍
452 6 shǔ genus 絕屬籍
453 6 shǔ relatives 絕屬籍
454 6 shǔ a subordinate 絕屬籍
455 6 shǔ a subordinate 絕屬籍
456 6 shǔ dependent 絕屬籍
457 6 zhǔ to follow 絕屬籍
458 6 zhǔ to assemble; to gather 絕屬籍
459 6 zhǔ to write; to compose 絕屬籍
460 6 zhǔ to entrust 絕屬籍
461 6 shǔ Sichuan 紀乃僭號於蜀
462 6 shǔ Shu Kingdom 紀乃僭號於蜀
463 6 shū book 世祖與紀書曰
464 6 shū document; manuscript 世祖與紀書曰
465 6 shū letter 世祖與紀書曰
466 6 Shū the Cannon of Documents 世祖與紀書曰
467 6 shū to write 世祖與紀書曰
468 6 shū writing 世祖與紀書曰
469 6 shū calligraphy; writing style 世祖與紀書曰
470 6 shū Shu 世祖與紀書曰
471 6 shū to record 世祖與紀書曰
472 5 gǎi to change; to alter 改其姓爲悖氏
473 5 gǎi Gai 改其姓爲悖氏
474 5 gǎi to improve; to correct 改其姓爲悖氏
475 5 都督 dōudū to lead; to command 都督南徐州諸軍事
476 5 都督 dōudū commander-in-chief; provincial military governor 都督南徐州諸軍事
477 5 都督 dūdū commander 都督南徐州諸軍事
478 5 都督 dūdū governor 都督南徐州諸軍事
479 5 zhōng middle 天監中
480 5 zhōng medium; medium sized 天監中
481 5 zhōng China 天監中
482 5 zhòng to hit the mark 天監中
483 5 zhōng midday 天監中
484 5 zhōng inside 天監中
485 5 zhōng during 天監中
486 5 zhōng Zhong 天監中
487 5 zhōng intermediary 天監中
488 5 zhōng half 天監中
489 5 zhòng to reach; to attain 天監中
490 5 zhòng to suffer; to infect 天監中
491 5 zhòng to obtain 天監中
492 5 zhòng to pass an exam 天監中
493 5 jiàng to descend; to fall; to drop 魏將元法僧以彭城降
494 5 jiàng to degrade 魏將元法僧以彭城降
495 5 jiàng Jiang [jupiter station] 魏將元法僧以彭城降
496 5 jiàng to confer; to bestow; to give 魏將元法僧以彭城降
497 5 jiàng to reduce; to decline 魏將元法僧以彭城降
498 5 jiàng to condescend 魏將元法僧以彭城降
499 5 jiàng to surrender 魏將元法僧以彭城降
500 5 jiàng Jiang 魏將元法僧以彭城降

Frequencies of all Words

Top 945

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 55 zhī him; her; them; that 宮中多疑之者
2 55 zhī used between a modifier and a word to form a word group 宮中多疑之者
3 55 zhī to go 宮中多疑之者
4 55 zhī this; that 宮中多疑之者
5 55 zhī genetive marker 宮中多疑之者
6 55 zhī it 宮中多疑之者
7 55 zhī in 宮中多疑之者
8 55 zhī all 宮中多疑之者
9 55 zhī and 宮中多疑之者
10 55 zhī however 宮中多疑之者
11 55 zhī if 宮中多疑之者
12 55 zhī then 宮中多疑之者
13 55 zhī to arrive; to go 宮中多疑之者
14 55 zhī is 宮中多疑之者
15 55 zhī to use 宮中多疑之者
16 55 zhī Zhi 宮中多疑之者
17 39 wèi for; to 出爲使持節
18 39 wèi because of 出爲使持節
19 39 wéi to act as; to serve 出爲使持節
20 39 wéi to change into; to become 出爲使持節
21 39 wéi to be; is 出爲使持節
22 39 wéi to do 出爲使持節
23 39 wèi for 出爲使持節
24 39 wèi because of; for; to 出爲使持節
25 39 wèi to 出爲使持節
26 39 wéi in a passive construction 出爲使持節
27 39 wéi forming a rehetorical question 出爲使持節
28 39 wéi forming an adverb 出爲使持節
29 39 wéi to add emphasis 出爲使持節
30 39 wèi to support; to help 出爲使持節
31 39 wéi to govern 出爲使持節
32 25 nián year 天監三年
33 25 nián New Year festival 天監三年
34 25 nián age 天監三年
35 25 nián life span; life expectancy 天監三年
36 25 nián an era; a period 天監三年
37 25 nián a date 天監三年
38 25 nián time; years 天監三年
39 25 nián harvest 天監三年
40 25 nián annual; every year 天監三年
41 24 his; hers; its; theirs 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
42 24 to add emphasis 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
43 24 used when asking a question in reply to a question 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
44 24 used when making a request or giving an order 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
45 24 he; her; it; them 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
46 24 probably; likely 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
47 24 will 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
48 24 may 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
49 24 if 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
50 24 or 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
51 24 Qi 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
52 24 wáng Wang 豫章王綜
53 24 wáng a king 豫章王綜
54 24 wáng Kangxi radical 96 豫章王綜
55 24 wàng to be king; to rule 豫章王綜
56 24 wáng a prince; a duke 豫章王綜
57 24 wáng grand; great 豫章王綜
58 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 豫章王綜
59 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 豫章王綜
60 24 wáng the head of a group or gang 豫章王綜
61 24 wáng the biggest or best of a group 豫章王綜
62 21 to record 武陵王紀
63 21 age; era; period; a century 武陵王紀
64 21 laws; rules; discipline; order 武陵王紀
65 21 Ji 武陵王紀
66 21 to remember 武陵王紀
67 21 silk thread; main threads 武陵王紀
68 21 to run; to administer 武陵王紀
69 21 an annal; a historical account; a chronicle; a record 武陵王紀
70 21 a geological period 武陵王紀
71 21 a group of threads 武陵王紀
72 21 to untangle; to sort threads 武陵王紀
73 21 to organize; to prepare 武陵王紀
74 21 a principle 武陵王紀
75 21 lineage 武陵王紀
76 21 to attest 武陵王紀
77 21 a sign; a mark 武陵王紀
78 21 notes 武陵王紀
79 21 a shot; a hit 武陵王紀
80 20 將軍 jiāngjūn a general 仁威將軍
81 20 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 仁威將軍
82 20 so as to; in order to 高祖御諸子以禮
83 20 to use; to regard as 高祖御諸子以禮
84 20 to use; to grasp 高祖御諸子以禮
85 20 according to 高祖御諸子以禮
86 20 because of 高祖御諸子以禮
87 20 on a certain date 高祖御諸子以禮
88 20 and; as well as 高祖御諸子以禮
89 20 to rely on 高祖御諸子以禮
90 20 to regard 高祖御諸子以禮
91 20 to be able to 高祖御諸子以禮
92 20 to order; to command 高祖御諸子以禮
93 20 further; moreover 高祖御諸子以禮
94 20 used after a verb 高祖御諸子以禮
95 20 very 高祖御諸子以禮
96 20 already 高祖御諸子以禮
97 20 increasingly 高祖御諸子以禮
98 20 a reason; a cause 高祖御諸子以禮
99 20 Israel 高祖御諸子以禮
100 20 Yi 高祖御諸子以禮
101 19 yuē to speak; to say 大略曰
102 19 yuē Kangxi radical 73 大略曰
103 19 yuē to be called 大略曰
104 19 yuē particle without meaning 大略曰
105 19 honor; reputation 河東王譽
106 19 to praise 河東王譽
107 18 in; at 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
108 18 in; at 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
109 18 in; at; to; from 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
110 18 to go; to 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
111 18 to rely on; to depend on 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
112 18 to go to; to arrive at 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
113 18 from 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
114 18 give 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
115 18 oppposing 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
116 18 and 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
117 18 compared to 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
118 18 by 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
119 18 and; as well as 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
120 18 for 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
121 18 Yu 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
122 18 a crow 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
123 18 whew; wow 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
124 17 jūn army; military 兼護軍將軍
125 17 jūn soldiers; troops 兼護軍將軍
126 17 jūn an organized collective 兼護軍將軍
127 17 jūn to garrison; to stay an an encampment 兼護軍將軍
128 17 jūn a garrison 兼護軍將軍
129 17 jūn a front 兼護軍將軍
130 17 jūn penal miltary service 兼護軍將軍
131 17 jūn to organize troops 兼護軍將軍
132 15 刺史 cìshǐ Regional Inspector 南徐州刺史
133 15 jiāng will; shall (future tense) 魏將元法僧以彭城降
134 15 jiāng to get; to use; marker for direct-object 魏將元法僧以彭城降
135 15 jiàng a general; a high ranking officer 魏將元法僧以彭城降
136 15 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 魏將元法僧以彭城降
137 15 jiāng and; or 魏將元法僧以彭城降
138 15 jiàng to command; to lead 魏將元法僧以彭城降
139 15 qiāng to request 魏將元法僧以彭城降
140 15 jiāng approximately 魏將元法僧以彭城降
141 15 jiāng to bring; to take; to use; to hold 魏將元法僧以彭城降
142 15 jiāng to support; to wait upon; to take care of 魏將元法僧以彭城降
143 15 jiāng to checkmate 魏將元法僧以彭城降
144 15 jiāng to goad; to incite; to provoke 魏將元法僧以彭城降
145 15 jiāng to do; to handle 魏將元法僧以彭城降
146 15 jiāng placed between a verb and a complement of direction 魏將元法僧以彭城降
147 15 jiāng furthermore; moreover 魏將元法僧以彭城降
148 15 jiàng backbone 魏將元法僧以彭城降
149 15 jiàng king 魏將元法僧以彭城降
150 15 jiāng might; possibly 魏將元法僧以彭城降
151 15 jiāng just; a short time ago 魏將元法僧以彭城降
152 15 jiāng to rest 魏將元法僧以彭城降
153 15 jiāng to the side 魏將元法僧以彭城降
154 15 jiàng a senior member of an organization 魏將元法僧以彭城降
155 15 jiāng large; great 魏將元法僧以彭城降
156 15 jǐng sunlight 侯景亂
157 15 jǐng scenery 侯景亂
158 15 jǐng Jing 侯景亂
159 15 jǐng circumstances; situation 侯景亂
160 15 jǐng time 侯景亂
161 15 jǐng the scene of a play 侯景亂
162 15 jǐng to admire; revere; esteem; respect 侯景亂
163 15 jǐng large 侯景亂
164 15 yǐng a shadow 侯景亂
165 14 èr two 邑二千戶
166 14 èr Kangxi radical 7 邑二千戶
167 14 èr second 邑二千戶
168 14 èr twice; double; di- 邑二千戶
169 14 èr another; the other 邑二千戶
170 14 èr more than one kind 邑二千戶
171 14 zōng to organize threads for weaving 豫章王綜
172 14 also; too 高祖第二子也
173 14 a final modal particle indicating certainy or decision 高祖第二子也
174 14 either 高祖第二子也
175 14 even 高祖第二子也
176 14 used to soften the tone 高祖第二子也
177 14 used for emphasis 高祖第二子也
178 14 used to mark contrast 高祖第二子也
179 14 used to mark compromise 高祖第二子也
180 13 yǒu is; are; to exist 有才學
181 13 yǒu to have; to possess 有才學
182 13 yǒu indicates an estimate 有才學
183 13 yǒu indicates a large quantity 有才學
184 13 yǒu indicates an affirmative response 有才學
185 13 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有才學
186 13 yǒu used to compare two things 有才學
187 13 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有才學
188 13 yǒu used before the names of dynasties 有才學
189 13 yǒu a certain thing; what exists 有才學
190 13 yǒu multiple of ten and ... 有才學
191 13 yǒu abundant 有才學
192 13 yǒu purposeful 有才學
193 13 yǒu You 有才學
194 12 正德 Zhèngdé Emperor Zhengde 臨賀王正德
195 12 hóu marquis; lord 封其子直爲永新侯
196 12 hóu a target in archery 封其子直爲永新侯
197 12 yòu again; also 又遷安前將軍
198 12 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又遷安前將軍
199 12 yòu Kangxi radical 29 又遷安前將軍
200 12 yòu and 又遷安前將軍
201 12 yòu furthermore 又遷安前將軍
202 12 yòu in addition 又遷安前將軍
203 12 yòu but 又遷安前將軍
204 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 宮中多疑之者
205 12 zhě that 宮中多疑之者
206 12 zhě nominalizing function word 宮中多疑之者
207 12 zhě used to mark a definition 宮中多疑之者
208 12 zhě used to mark a pause 宮中多疑之者
209 12 zhě topic marker; that; it 宮中多疑之者
210 12 zhuó according to 宮中多疑之者
211 12 and 遂使人入北與之相知
212 12 to give 遂使人入北與之相知
213 12 together with 遂使人入北與之相知
214 12 interrogative particle 遂使人入北與之相知
215 12 to accompany 遂使人入北與之相知
216 12 to particate in 遂使人入北與之相知
217 12 of the same kind 遂使人入北與之相知
218 12 to help 遂使人入北與之相知
219 12 for 遂使人入北與之相知
220 12 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖命護軍將軍陸法和於硤口夾岸築二壘
221 11 chū to go out; to leave 出爲使持節
222 11 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出爲使持節
223 11 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出爲使持節
224 11 chū to extend; to spread 出爲使持節
225 11 chū to appear 出爲使持節
226 11 chū to exceed 出爲使持節
227 11 chū to publish; to post 出爲使持節
228 11 chū to take up an official post 出爲使持節
229 11 chū to give birth 出爲使持節
230 11 chū a verb complement 出爲使持節
231 11 chū to occur; to happen 出爲使持節
232 11 chū to divorce 出爲使持節
233 11 chū to chase away 出爲使持節
234 11 chū to escape; to leave 出爲使持節
235 11 chū to give 出爲使持節
236 11 chū to emit 出爲使持節
237 11 chū quoted from 出爲使持節
238 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 七月而生綜
239 11 ér Kangxi radical 126 七月而生綜
240 11 ér you 七月而生綜
241 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 七月而生綜
242 11 ér right away; then 七月而生綜
243 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 七月而生綜
244 11 ér if; in case; in the event that 七月而生綜
245 11 ér therefore; as a result; thus 七月而生綜
246 11 ér how can it be that? 七月而生綜
247 11 ér so as to 七月而生綜
248 11 ér only then 七月而生綜
249 11 ér as if; to seem like 七月而生綜
250 11 néng can; able 七月而生綜
251 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 七月而生綜
252 11 ér me 七月而生綜
253 11 ér to arrive; up to 七月而生綜
254 11 ér possessive 七月而生綜
255 11 child; son 高祖第二子也
256 11 egg; newborn 高祖第二子也
257 11 first earthly branch 高祖第二子也
258 11 11 p.m.-1 a.m. 高祖第二子也
259 11 Kangxi radical 39 高祖第二子也
260 11 zi indicates that the the word is used as a noun 高祖第二子也
261 11 pellet; something small and hard 高祖第二子也
262 11 master 高祖第二子也
263 11 viscount 高祖第二子也
264 11 zi you; your honor 高祖第二子也
265 11 masters 高祖第二子也
266 11 person 高祖第二子也
267 11 young 高祖第二子也
268 11 seed 高祖第二子也
269 11 subordinate; subsidiary 高祖第二子也
270 11 a copper coin 高祖第二子也
271 11 bundle 高祖第二子也
272 11 female dragonfly 高祖第二子也
273 11 constituent 高祖第二子也
274 11 offspring; descendants 高祖第二子也
275 11 dear 高祖第二子也
276 11 little one 高祖第二子也
277 11 not; no 朝見不甚數
278 11 expresses that a certain condition cannot be acheived 朝見不甚數
279 11 as a correlative 朝見不甚數
280 11 no (answering a question) 朝見不甚數
281 11 forms a negative adjective from a noun 朝見不甚數
282 11 at the end of a sentence to form a question 朝見不甚數
283 11 to form a yes or no question 朝見不甚數
284 11 infix potential marker 朝見不甚數
285 11 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 高祖第二子也
286 11 高祖 gāozǔ great great grandfather 高祖第二子也
287 11 高祖 gāozǔ Gaozu 高祖第二子也
288 11 no 晝夜無別
289 11 Kangxi radical 71 晝夜無別
290 11 to not have; without 晝夜無別
291 11 has not yet 晝夜無別
292 11 mo 晝夜無別
293 11 do not 晝夜無別
294 11 not; -less; un- 晝夜無別
295 11 regardless of 晝夜無別
296 11 to not have 晝夜無別
297 11 um 晝夜無別
298 11 Wu 晝夜無別
299 11 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 綜乃私發齊東昏墓
300 11 nǎi to be 綜乃私發齊東昏墓
301 11 nǎi you; yours 綜乃私發齊東昏墓
302 11 nǎi also; moreover 綜乃私發齊東昏墓
303 11 nǎi however; but 綜乃私發齊東昏墓
304 11 nǎi if 綜乃私發齊東昏墓
305 10 again; more; repeatedly 復爲北中郎將
306 10 to go back; to return 復爲北中郎將
307 10 to resume; to restart 復爲北中郎將
308 10 to do in detail 復爲北中郎將
309 10 to restore 復爲北中郎將
310 10 to respond; to reply to 復爲北中郎將
311 10 after all; and then 復爲北中郎將
312 10 even if; although 復爲北中郎將
313 10 Fu; Return 復爲北中郎將
314 10 to retaliate; to reciprocate 復爲北中郎將
315 10 to avoid forced labor or tax 復爲北中郎將
316 10 particle without meaing 復爲北中郎將
317 10 Fu 復爲北中郎將
318 10 repeated; again 復爲北中郎將
319 10 doubled; to overlapping; folded 復爲北中郎將
320 10 a lined garment with doubled thickness 復爲北中郎將
321 10 suì to comply with; to follow along 遂陳疑似之說
322 10 suì thereupon 遂陳疑似之說
323 9 fēng to seal; to close off 封豫章郡王
324 9 fēng a measure word for sealed objects 封豫章郡王
325 9 fēng Feng 封豫章郡王
326 9 fēng to confer; to grant 封豫章郡王
327 9 fēng an envelope 封豫章郡王
328 9 fēng a border; a boundary 封豫章郡王
329 9 fēng to prohibit 封豫章郡王
330 9 fēng to limit 封豫章郡王
331 9 fēng to make an earth mound 封豫章郡王
332 9 fēng to increase 封豫章郡王
333 9 wèi Wei Dynasty 聞齊建安王蕭寶寅在魏
334 9 wèi State of Wei 聞齊建安王蕭寶寅在魏
335 9 wèi Cao Wei 聞齊建安王蕭寶寅在魏
336 9 wéi tall and big 聞齊建安王蕭寶寅在魏
337 9 wèi Wei [surname] 聞齊建安王蕭寶寅在魏
338 9 wèi a watchtower 聞齊建安王蕭寶寅在魏
339 9 wèi a palace 聞齊建安王蕭寶寅在魏
340 9 wéi to stand solitary and unmoving 聞齊建安王蕭寶寅在魏
341 9 chéng a city; a town 當知在帝城
342 9 chéng a city wall 當知在帝城
343 9 chéng to fortify 當知在帝城
344 9 chéng a fort; a citadel 當知在帝城
345 9 bēi sadness; sorrow; grief 悲落葉
346 9 bēi grieved; to be sorrowful 悲落葉
347 9 bēi to think fondly of 悲落葉
348 9 bēi to pity; to mercy; to have compassion for 悲落葉
349 9 bēi to sigh 悲落葉
350 8 qiǎn to send; to dispatch 遣其將南梁州刺史譙淹迴軍赴援
351 8 qiǎn to send off; to exile 遣其將南梁州刺史譙淹迴軍赴援
352 8 zhōu a state; a province 霍三州諸軍事
353 8 zhōu a unit of 2,500 households 霍三州諸軍事
354 8 zhōu a prefecture 霍三州諸軍事
355 8 zhōu a country 霍三州諸軍事
356 8 zhōu an island 霍三州諸軍事
357 8 zhōu Zhou 霍三州諸軍事
358 8 zhōu autonomous prefecture 霍三州諸軍事
359 8 zhōu a country 霍三州諸軍事
360 8 zhòng many; all 高祖乃令綜都督衆軍
361 8 zhòng general; common 高祖乃令綜都督衆軍
362 8 jùn a commandery; a prefecture 封爲武陵郡王
363 8 jùn Jun 封爲武陵郡王
364 8 one 幷殺一男
365 8 Kangxi radical 1 幷殺一男
366 8 as soon as; all at once 幷殺一男
367 8 pure; concentrated 幷殺一男
368 8 whole; all 幷殺一男
369 8 first 幷殺一男
370 8 the same 幷殺一男
371 8 each 幷殺一男
372 8 certain 幷殺一男
373 8 throughout 幷殺一男
374 8 used in between a reduplicated verb 幷殺一男
375 8 sole; single 幷殺一男
376 8 a very small amount 幷殺一男
377 8 Yi 幷殺一男
378 8 other 幷殺一男
379 8 to unify 幷殺一男
380 8 accidentally; coincidentally 幷殺一男
381 8 abruptly; suddenly 幷殺一男
382 8 or 幷殺一男
383 8 in; at 鎮于彭城
384 8 in; at 鎮于彭城
385 8 in; at; to; from 鎮于彭城
386 8 to go; to 鎮于彭城
387 8 to rely on; to depend on 鎮于彭城
388 8 to go to; to arrive at 鎮于彭城
389 8 from 鎮于彭城
390 8 give 鎮于彭城
391 8 oppposing 鎮于彭城
392 8 and 鎮于彭城
393 8 compared to 鎮于彭城
394 8 by 鎮于彭城
395 8 and; as well as 鎮于彭城
396 8 for 鎮于彭城
397 8 Yu 鎮于彭城
398 8 a crow 鎮于彭城
399 8 whew; wow 鎮于彭城
400 8 qiān one thousand 邑二千戶
401 8 qiān many; numerous; countless 邑二千戶
402 8 qiān very 邑二千戶
403 8 qiān a cheat; swindler 邑二千戶
404 8 落葉 luòyè deciduous 悲落葉
405 8 落葉 luòyè to lose leaves 悲落葉
406 8 西 The West 征西大將軍
407 8 西 west 征西大將軍
408 8 西 Kangxi radical 146 征西大將軍
409 8 西 Spain 征西大將軍
410 8 西 foreign 征西大將軍
411 8 naturally; of course; certainly 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
412 8 from; since 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
413 8 self; oneself; itself 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
414 8 Kangxi radical 132 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
415 8 Zi 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
416 8 a nose 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
417 8 the beginning; the start 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
418 8 origin 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
419 8 originally 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
420 8 still; to remain 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
421 8 in person; personally 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
422 8 in addition; besides 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
423 8 if; even if 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
424 8 but 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
425 8 because 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
426 8 to employ; to use 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
427 8 to be 其母吳淑媛自齊東昏宮得幸於高祖
428 8 shén what 朝見不甚數
429 8 shí mixed; miscellaneous 朝見不甚數
430 8 shèn extremely 朝見不甚數
431 8 shèn excessive; more than 朝見不甚數
432 8 shí a group of ten sections in the Shijing 朝見不甚數
433 8 shí Shi 朝見不甚數
434 8 shí tenfold 朝見不甚數
435 8 shí one hundred percent 朝見不甚數
436 8 shén why? 朝見不甚數
437 8 shén extremely 朝見不甚數
438 8 shí ten 朝見不甚數
439 8 shèn definitely; certainly 朝見不甚數
440 8 letter; symbol; character 豫章王綜字世謙
441 8 Zi 豫章王綜字世謙
442 8 to love 豫章王綜字世謙
443 8 to teach; to educate 豫章王綜字世謙
444 8 to be allowed to marry 豫章王綜字世謙
445 8 courtesy name; style name; scholarly or literary name 豫章王綜字世謙
446 8 diction; wording 豫章王綜字世謙
447 8 handwriting 豫章王綜字世謙
448 8 calligraphy; a work of calligraphy 豫章王綜字世謙
449 8 a written pledge; a letter; a contract 豫章王綜字世謙
450 8 a font; a calligraphic style 豫章王綜字世謙
451 8 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 豫章王綜字世謙
452 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 爲津吏所執
453 8 suǒ an office; an institute 爲津吏所執
454 8 suǒ introduces a relative clause 爲津吏所執
455 8 suǒ it 爲津吏所執
456 8 suǒ if; supposing 爲津吏所執
457 8 suǒ a few; various; some 爲津吏所執
458 8 suǒ a place; a location 爲津吏所執
459 8 suǒ indicates a passive voice 爲津吏所執
460 8 suǒ that which 爲津吏所執
461 8 suǒ an ordinal number 爲津吏所執
462 8 suǒ meaning 爲津吏所執
463 8 suǒ garrison 爲津吏所執
464 8 district; county 邑二千戶
465 8 settlement; town; village 邑二千戶
466 8 a capital city 邑二千戶
467 8 discontent 邑二千戶
468 8 country; state 邑二千戶
469 8 a city 邑二千戶
470 8 a fiefdom 邑二千戶
471 8 Kangxi radical 163 邑二千戶
472 7 zài in; at 綜在徐州
473 7 zài at 綜在徐州
474 7 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 綜在徐州
475 7 zài to exist; to be living 綜在徐州
476 7 zài to consist of 綜在徐州
477 7 zài to be at a post 綜在徐州
478 7 zhì to; until 至年十五六
479 7 zhì Kangxi radical 133 至年十五六
480 7 zhì extremely; very; most 至年十五六
481 7 zhì to arrive 至年十五六
482 7 nán south 都督南徐州諸軍事
483 7 nán nan 都督南徐州諸軍事
484 7 nán southern part 都督南徐州諸軍事
485 7 nán southward 都督南徐州諸軍事
486 7 rén person; people; a human being 遂使人入北與之相知
487 7 rén Kangxi radical 9 遂使人入北與之相知
488 7 rén a kind of person 遂使人入北與之相知
489 7 rén everybody 遂使人入北與之相知
490 7 rén adult 遂使人入北與之相知
491 7 rén somebody; others 遂使人入北與之相知
492 7 rén an upright person 遂使人入北與之相知
493 7 to go; to visit; to attend 將赴之
494 7 this; these 聽此何窮極
495 7 in this way 聽此何窮極
496 7 otherwise; but; however; so 聽此何窮極
497 7 at this time; now; here 聽此何窮極
498 7 quán fountain; spring 又令信州刺史鮑泉討譽
499 7 quán wealth; money 又令信州刺史鮑泉討譽
500 7 quán groundwater 又令信州刺史鮑泉討譽

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 196 Anxi
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
巴郡 98 Ba commandery
巴西 98 Brazil
步兵校尉 98 Infantry Commander
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长沙 長沙 67 Changsha
成都 67 Chengdu
蚩尤 67 Chi You
赤壁 99
 1. Chibi
 2. Chibi; Red Cliff
刺史 99 Regional Inspector
大通 100 Da Tong reign
丹阳 丹陽 68 Danyang County
大司马 大司馬 100 Minister of War
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
德文 100 German (language)
二月 195 February; the Second Month
70 Fu River
抚军 撫軍 102 Captain; Commander
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
光州 71 Gwangju
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
皇太子 72 Crown Prince
黄门 黃門 72 Huangmen
桓玄 104 Huan Xuan
惠王 72
 1. King Hui of Zhou
 2. King Hui of Zhou
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建安 106 Jianan
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江陵 74
 1. Jiangling
 2. Gangneung
江州 106
 1. Jiangzhou
 2. Jiuzhou
羯胡 106 Jie people
晋安 晉安 106 Jin'an
竟陵 106 Jingling
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
琅邪 108 Langye
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
连城 連城 108 Liancheng
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁书 梁書 76 Book of Liang
临城 臨城 108 Lincheng
临川 臨川 76 Linchuan
六月 108 June; the Sixth Month
洛阳 洛陽 76 Luoyang
鲁肃 魯肅 108 Lu Su; Lu Zijing
77 Min
慕容 77 Murong
南梁 110 Southern Liang
南谯 南譙 110 Nanqiao
宁远 寧遠 110 Ningyuan
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
112
 1. common; general; popular; everywhere; universal; extensive
 2. Prussia
 3. Pu
齐明帝 齊明帝 113 Emperor Ming of Southern Qi
迁安 遷安 113 Qian'an
前将军 前將軍 113 General of the Vanguard
迁西 遷西 113 Qianxi
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 113 July; the Seventh Month
曲阿 曲阿 113 Qu'a [county]
上林 115 Shanglin
世祖 83 Shi Zu
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
四月 115 April; the Fourth Month
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
所多 115 Soto
太守 116 Governor
天长 天長 116 Tianchang
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
王敦 119 Wang Dun
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武陵王 119 Prince of Wuling
武王 87 Wu Wang; King Wu of Zhou
武城 119 Wucheng
吴郡 吳郡 87 Wu Commandery
武陵 119 Wuling
五月 119 May; the Fifth Month
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西魏 東魏 88 Western Wei Dynasty; Western Wei of the Northern Dynasties
120
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
西陵 88 Xiling
信州 120 Xinzhou
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
120
 1. Xun
 2. Xun [state]
 3. a kind of plant
徐州 88
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 89 Yangzhou
兖州 兗州 89
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
宜都 89 Yidu
121 Ying
益州 89 Yizhou
永新 121 Yongxin
雍州 89 Yongzhou
尉迟 尉遲 121 Yuchi
岳阳 岳陽 121 Yueyang
豫章 121 Yuzhang
豫章郡 121 Yuzhang Commandery
昭明太子 122 Prince Zhao Ming
正德 90 Emperor Zhengde
正平 122 Zhengping reign
镇江 鎮江 122 Zhenjiang
枝江 90 Zhijiang
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
梓潼 122 Zitong

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English