Glossary and Vocabulary for New History of the Five Dynasties 新五代史, 卷四十八 雜傳第三十六: 盧文進 李金全 楊思權 尹暉 王弘贄 劉審交 王周 高行周 白再榮 安叔千 Volume 48 Miscellaneous Biographies 28: Lu Wenjin, Li Jinquan, Yang Siquan, Yin Hui, Wang Hongzhi, Liu Shenjiao, Wang Zhou, Gao Xingzhou, Bai Zairong, An Shuqian

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 75 wéi to act as; to serve 為劉守光騎將
2 75 wéi to change into; to become 為劉守光騎將
3 75 wéi to be; is 為劉守光騎將
4 75 wéi to do 為劉守光騎將
5 75 wèi to support; to help 為劉守光騎將
6 75 wéi to govern 為劉守光騎將
7 69 zhī to go 山後之人皆怨
8 69 zhī to arrive; to go 山後之人皆怨
9 69 zhī is 山後之人皆怨
10 69 zhī to use 山後之人皆怨
11 69 zhī Zhi 山後之人皆怨
12 61 to use; to grasp 文進以先降拜壽州刺史
13 61 to rely on 文進以先降拜壽州刺史
14 61 to regard 文進以先降拜壽州刺史
15 61 to be able to 文進以先降拜壽州刺史
16 61 to order; to command 文進以先降拜壽州刺史
17 61 used after a verb 文進以先降拜壽州刺史
18 61 a reason; a cause 文進以先降拜壽州刺史
19 61 Israel 文進以先降拜壽州刺史
20 61 Yi 文進以先降拜壽州刺史
21 48 ér Kangxi radical 126 而兵又不樂南行
22 48 ér as if; to seem like 而兵又不樂南行
23 48 néng can; able 而兵又不樂南行
24 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而兵又不樂南行
25 48 ér to arrive; up to 而兵又不樂南行
26 44 xíng to walk 而兵又不樂南行
27 44 xíng capable; competent 而兵又不樂南行
28 44 háng profession 而兵又不樂南行
29 44 xíng Kangxi radical 144 而兵又不樂南行
30 44 xíng to travel 而兵又不樂南行
31 44 xìng actions; conduct 而兵又不樂南行
32 44 xíng to do; to act; to practice 而兵又不樂南行
33 44 xíng all right; OK; okay 而兵又不樂南行
34 44 háng horizontal line 而兵又不樂南行
35 44 héng virtuous deeds 而兵又不樂南行
36 44 hàng a line of trees 而兵又不樂南行
37 44 hàng bold; steadfast 而兵又不樂南行
38 44 xíng to move 而兵又不樂南行
39 44 xíng to put into effect; to implement 而兵又不樂南行
40 44 xíng travel 而兵又不樂南行
41 44 xíng to circulate 而兵又不樂南行
42 44 xíng running script; running script 而兵又不樂南行
43 44 xíng temporary 而兵又不樂南行
44 44 háng rank; order 而兵又不樂南行
45 44 háng a business; a shop 而兵又不樂南行
46 44 xíng to depart; to leave 而兵又不樂南行
47 44 xíng to experience 而兵又不樂南行
48 44 xíng path; way 而兵又不樂南行
49 44 xíng xing; ballad 而兵又不樂南行
50 44 xíng Xing 而兵又不樂南行
51 43 zhōu a state; a province 文進以先降拜壽州刺史
52 43 zhōu a unit of 2,500 households 文進以先降拜壽州刺史
53 43 zhōu a prefecture 文進以先降拜壽州刺史
54 43 zhōu a country 文進以先降拜壽州刺史
55 43 zhōu an island 文進以先降拜壽州刺史
56 43 zhōu Zhou 文進以先降拜壽州刺史
57 43 zhōu autonomous prefecture 文進以先降拜壽州刺史
58 43 zhōu a country 文進以先降拜壽州刺史
59 39 cóng to follow 從數騎
60 39 cóng to comply; to submit; to defer 從數騎
61 39 cóng to participate in something 從數騎
62 39 cóng to use a certain method or principle 從數騎
63 39 cóng something secondary 從數騎
64 39 cóng remote relatives 從數騎
65 39 cóng secondary 從數騎
66 39 cóng to go on; to advance 從數騎
67 39 cōng at ease; informal 從數騎
68 39 zòng a follower; a supporter 從數騎
69 39 zòng to release 從數騎
70 39 zòng perpendicular; longitudinal 從數騎
71 37 bīng soldier; troops 召存矩會兵擊鄩
72 37 bīng weapons 召存矩會兵擊鄩
73 37 bīng military; warfare 召存矩會兵擊鄩
74 37 yuē to speak; to say 明宗謂曰
75 37 yuē Kangxi radical 73 明宗謂曰
76 37 yuē to be called 明宗謂曰
77 32 to go; to 莊宗與劉鄩相拒於莘
78 32 to rely on; to depend on 莊宗與劉鄩相拒於莘
79 32 Yu 莊宗與劉鄩相拒於莘
80 32 a crow 莊宗與劉鄩相拒於莘
81 31 Qi 文進以其大將不敢拒
82 31 使 shǐ to make; to cause 存矩為新州團練使
83 31 使 shǐ to make use of for labor 存矩為新州團練使
84 31 使 shǐ to indulge 存矩為新州團練使
85 31 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 存矩為新州團練使
86 31 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 存矩為新州團練使
87 31 使 shǐ to dispatch 存矩為新州團練使
88 31 使 shǐ to use 存矩為新州團練使
89 31 使 shǐ to be able to 存矩為新州團練使
90 28 jìn shanxi 晉高祖立
91 28 jìn jin [dynasty] 晉高祖立
92 28 jìn to move forward; to promote; to advance 晉高祖立
93 28 jìn to raise 晉高祖立
94 28 jìn Jin [state] 晉高祖立
95 28 jìn Jin 晉高祖立
96 27 róng glory; honor 金全左都押衙明漢榮用事
97 27 róng to flourish; to prosper 金全左都押衙明漢榮用事
98 26 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 晉高祖立
99 26 高祖 gāozǔ great great grandfather 晉高祖立
100 26 高祖 gāozǔ Gaozu 晉高祖立
101 26 nǎi to be 乃南奔
102 26 zhèn town 徙鎮威勝
103 26 zhèn to press down; to pressure; to suppress 徙鎮威勝
104 26 zhèn to pacify; to quell 徙鎮威勝
105 26 zhèn market place 徙鎮威勝
106 26 zhèn to cool down 徙鎮威勝
107 26 zhèn to defend 徙鎮威勝
108 26 zhèn most important 徙鎮威勝
109 26 zhèn Saturn 徙鎮威勝
110 26 zhèn to ward off evil 徙鎮威勝
111 25 wáng Wang 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
112 25 wáng a king 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
113 25 wáng Kangxi radical 96 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
114 25 wàng to be king; to rule 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
115 25 wáng a prince; a duke 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
116 25 wáng grand; great 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
117 25 wáng to treat with the ceremony due to a king 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
118 25 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
119 25 wáng the head of a group or gang 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
120 25 wáng the biggest or best of a group 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
121 25 quán perfect 李金全
122 25 quán complete; all; whole; entire; every 李金全
123 25 quán pure colored jade 李金全
124 25 quán to preserve; to keep intact 李金全
125 25 quán Quan 李金全
126 25 quán to make perfect 李金全
127 25 quán to fully recover from an illness 李金全
128 25 quán to reduce 李金全
129 25 zhōu Zhou Dynasty 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
130 25 zhōu careful; thorough; thoughtful 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
131 25 zhōu to aid 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
132 25 zhōu a cycle 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
133 25 zhōu Zhou 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
134 25 zhōu all; universal 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
135 25 zhōu dense; near 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
136 25 zhōu circumference; surroundings 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
137 25 zhōu to circle 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
138 25 zhōu to adapt to 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
139 25 zhōu to wear around the waist 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
140 25 zhōu to bend 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
141 25 zhōu an entire year 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
142 25 to think; consider; to ponder 楊思權
143 25 thinking; consideration 楊思權
144 25 to miss; to long for 楊思權
145 25 emotions 楊思權
146 25 to mourn; to grieve 楊思權
147 25 Si 楊思權
148 25 sāi hairy [beard] 楊思權
149 24 rén person; people; a human being 范陽人也
150 24 rén Kangxi radical 9 范陽人也
151 24 rén a kind of person 范陽人也
152 24 rén everybody 范陽人也
153 24 rén adult 范陽人也
154 24 rén somebody; others 范陽人也
155 24 rén an upright person 范陽人也
156 23 jiàng a general; a high ranking officer 為劉守光騎將
157 23 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 為劉守光騎將
158 23 jiàng to command; to lead 為劉守光騎將
159 23 qiāng to request 為劉守光騎將
160 23 jiāng to bring; to take; to use; to hold 為劉守光騎將
161 23 jiāng to support; to wait upon; to take care of 為劉守光騎將
162 23 jiāng to checkmate 為劉守光騎將
163 23 jiāng to goad; to incite; to provoke 為劉守光騎將
164 23 jiāng to do; to handle 為劉守光騎將
165 23 jiàng backbone 為劉守光騎將
166 23 jiàng king 為劉守光騎將
167 23 jiāng to rest 為劉守光騎將
168 23 jiàng a senior member of an organization 為劉守光騎將
169 23 jiāng large; great 為劉守光騎將
170 23 契丹 qìdān Khitan 遂奔於契丹
171 22 jūn army; military 統山後八軍
172 22 jūn soldiers; troops 統山後八軍
173 22 jūn an organized collective 統山後八軍
174 22 jūn to garrison; to stay an an encampment 統山後八軍
175 22 jūn a garrison 統山後八軍
176 22 jūn a front 統山後八軍
177 22 jūn penal miltary service 統山後八軍
178 22 jūn to organize troops 統山後八軍
179 21 jīn gold 李金全
180 21 jīn money 李金全
181 21 jīn Jin; Kim 李金全
182 21 jīn Kangxi radical 167 李金全
183 21 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 李金全
184 21 jīn metal 李金全
185 21 jīn hard 李金全
186 21 jīn a unit of money in China in historic times 李金全
187 21 jīn golden; gold colored 李金全
188 21 jīn a weapon 李金全
189 21 jīn valuable 李金全
190 21 jīn metal agent 李金全
191 21 jīn cymbals 李金全
192 21 jīn Venus 李金全
193 21 infix potential marker 文進懼不自安
194 20 huī bright; radiant 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
195 20 huī sunshine 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
196 20 huī to shine 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
197 19 節度使 jiédùshǐ military commissioner; jiedushi 以為義成軍節度使
198 18 to enter 入為上將軍
199 18 Kangxi radical 11 入為上將軍
200 18 radical 入為上將軍
201 18 income 入為上將軍
202 18 to conform with 入為上將軍
203 18 to descend 入為上將軍
204 18 the entering tone 入為上將軍
205 18 to pay 入為上將軍
206 18 to join 入為上將軍
207 18 jìn to enter 盧文進
208 18 jìn to advance 盧文進
209 17 rén a kernel; a pit 為選廉吏賈仁沼代之
210 17 rén benevolent; humane 為選廉吏賈仁沼代之
211 17 rén benevolence; humanity 為選廉吏賈仁沼代之
212 17 rén a benevolent person 為選廉吏賈仁沼代之
213 17 rén kindness 為選廉吏賈仁沼代之
214 17 rén polite form of address 為選廉吏賈仁沼代之
215 17 rén to pity 為選廉吏賈仁沼代之
216 17 rén a person 為選廉吏賈仁沼代之
217 17 rén Ren 為選廉吏賈仁沼代之
218 17 shǒu to defend; to protect; to guard; to keep safe 契丹使守平州
219 17 shǒu to watch over 契丹使守平州
220 17 shǒu to observe; to abide by 契丹使守平州
221 17 shǒu to be near; to be close to 契丹使守平州
222 17 shǒu Governor 契丹使守平州
223 17 shǒu duty; an official post 契丹使守平州
224 17 shǒu personal integrity; moral character 契丹使守平州
225 17 shǒu Shou 契丹使守平州
226 17 shǒu to preserve; to conserve 契丹使守平州
227 17 shǒu to wait for 契丹使守平州
228 17 shǒu to rely on 契丹使守平州
229 17 shòu to hunt 契丹使守平州
230 17 míng bright; luminous; brilliant 明宗即位
231 17 míng Ming 明宗即位
232 17 míng Ming Dynasty 明宗即位
233 17 míng obvious; explicit; clear 明宗即位
234 17 míng intelligent; clever; perceptive 明宗即位
235 17 míng to illuminate; to shine 明宗即位
236 17 míng consecrated 明宗即位
237 17 míng to understand; to comprehend 明宗即位
238 17 míng to explain; to clarify 明宗即位
239 17 míng Souther Ming; Later Ming 明宗即位
240 17 míng the world; the human world; the world of the living 明宗即位
241 17 míng eyesight; vision 明宗即位
242 17 míng a god; a spirit 明宗即位
243 17 míng fame; renown 明宗即位
244 17 míng open; public 明宗即位
245 17 míng clear 明宗即位
246 17 míng to become proficient 明宗即位
247 17 míng to be proficient 明宗即位
248 17 míng virtuous 明宗即位
249 17 míng open and honest 明宗即位
250 17 míng clean; neat 明宗即位
251 17 míng remarkable; outstanding; notable 明宗即位
252 17 míng next; afterwards 明宗即位
253 17 míng positive 明宗即位
254 17 京師 jīngshī a capital city 皆送京師
255 17 guī silicon 行珪附
256 17 guī a jade tablet 行珪附
257 17 zōng school; sect 明宗即位
258 17 zōng ancestor 明宗即位
259 17 zōng to take as one's model as 明宗即位
260 17 zōng purpose 明宗即位
261 17 zōng an ancestral temple 明宗即位
262 17 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 明宗即位
263 17 zōng clan; family 明宗即位
264 17 zōng a model 明宗即位
265 17 zōng a county 明宗即位
266 17 zōng religion 明宗即位
267 17 zōng essential; necessary 明宗即位
268 17 zōng summation 明宗即位
269 17 zōng a visit by feudal lords 明宗即位
270 17 zōng Zong 明宗即位
271 17 shí time; a point or period of time 晉高祖時
272 17 shí a season; a quarter of a year 晉高祖時
273 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 晉高祖時
274 17 shí fashionable 晉高祖時
275 17 shí fate; destiny; luck 晉高祖時
276 17 shí occasion; opportunity; chance 晉高祖時
277 17 shí tense 晉高祖時
278 17 shí particular; special 晉高祖時
279 17 shí to plant; to cultivate 晉高祖時
280 17 shí an era; a dynasty 晉高祖時
281 17 shí time [abstract] 晉高祖時
282 17 shí seasonal 晉高祖時
283 17 shí to wait upon 晉高祖時
284 17 shí hour 晉高祖時
285 17 shí appropriate; proper; timely 晉高祖時
286 17 shí Shi 晉高祖時
287 17 shí a present; currentlt 晉高祖時
288 16 to give 莊宗與劉鄩相拒於莘
289 16 to accompany 莊宗與劉鄩相拒於莘
290 16 to particate in 莊宗與劉鄩相拒於莘
291 16 of the same kind 莊宗與劉鄩相拒於莘
292 16 to help 莊宗與劉鄩相拒於莘
293 16 for 莊宗與劉鄩相拒於莘
294 16 capital city 金全左都押衙明漢榮用事
295 16 a city; a metropolis 金全左都押衙明漢榮用事
296 16 dōu all 金全左都押衙明漢榮用事
297 16 elegant; refined 金全左都押衙明漢榮用事
298 16 Du 金全左都押衙明漢榮用事
299 16 to establish a capital city 金全左都押衙明漢榮用事
300 16 to reside 金全左都押衙明漢榮用事
301 16 to total; to tally 金全左都押衙明漢榮用事
302 15 mín the people; citizen; subjects 課民出馬
303 15 mín Min 課民出馬
304 15 hóng liberal; great 王弘贄
305 15 hóng to enlarge; to expand 王弘贄
306 15 hóng Hong 王弘贄
307 15 刺史 cìshǐ Regional Inspector 文進以先降拜壽州刺史
308 14 guāng light 同光中
309 14 guāng brilliant; bright; shining 同光中
310 14 guāng to shine 同光中
311 14 guāng to bare; to go naked 同光中
312 14 guāng bare; naked 同光中
313 14 guāng glory; honor 同光中
314 14 guāng scenery 同光中
315 14 guāng smooth 同光中
316 14 guāng sheen; luster; gloss 同光中
317 14 guāng time; a moment 同光中
318 14 guāng grace; favor 同光中
319 14 guāng Guang 同光中
320 14 guāng to manifest 同光中
321 13 shā to kill; to murder; to slaughter 因與亂軍殺存矩反
322 13 shā to hurt 因與亂軍殺存矩反
323 13 shā to pare off; to reduce; to clip 因與亂軍殺存矩反
324 13 指揮 zhǐhuī to command; to direct 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
325 13 指揮 zhǐhuī a commander; a conductor 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
326 13 zhì Kangxi radical 133 行至祁溝關
327 13 zhì to arrive 行至祁溝關
328 13 emperor; supreme ruler 漢隱帝時
329 13 the ruler of Heaven 漢隱帝時
330 13 a god 漢隱帝時
331 13 imperialism 漢隱帝時
332 13 wèi to guard; to protect; to defend 後以左衛上將軍卒於金陵
333 13 wèi a guard 後以左衛上將軍卒於金陵
334 13 wèi feathering in arrows 後以左衛上將軍卒於金陵
335 13 wèi a border area; a defended area 後以左衛上將軍卒於金陵
336 13 wèi donkey 後以左衛上將軍卒於金陵
337 13 wèi Wei 後以左衛上將軍卒於金陵
338 13 wèi Wei 後以左衛上將軍卒於金陵
339 13 quán authority; power 楊思權
340 13 quán authority; power 楊思權
341 13 quán a sliding weight 楊思權
342 13 quán Quan 楊思權
343 13 quán to assess; to weigh 楊思權
344 13 quán a right 楊思權
345 13 quán an advantage 楊思權
346 13 quán adaptive; flexible 楊思權
347 13 quán a kind of tree 楊思權
348 13 zhì gifts to superiors 王弘贄
349 12 wén writing; text 盧文進
350 12 wén Kangxi radical 67 盧文進
351 12 wén Wen 盧文進
352 12 wén lines or grain on an object 盧文進
353 12 wén culture 盧文進
354 12 wén refined writings 盧文進
355 12 wén civil; non-military 盧文進
356 12 wén to conceal a fault; gloss over 盧文進
357 12 wén wen 盧文進
358 12 wén ornamentation; adornment 盧文進
359 12 wén to ornament; to adorn 盧文進
360 12 wén beautiful 盧文進
361 12 wén a text; a manuscript 盧文進
362 12 wén a group responsible for ritual and music 盧文進
363 12 wén the text of an imperial order 盧文進
364 12 wén liberal arts 盧文進
365 12 wén a rite; a ritual 盧文進
366 12 wén a tattoo 盧文進
367 12 wén a classifier for copper coins 盧文進
368 12 qiǎn to send; to dispatch 昪遣兵迎之
369 12 qiǎn to send off; to exile 昪遣兵迎之
370 12 qiān one thousand 存矩募山後勁兵數千人
371 12 qiān many; numerous; countless 存矩募山後勁兵數千人
372 12 qiān a cheat; swindler 存矩募山後勁兵數千人
373 12 ān calm; still; quiet; peaceful 文進懼不自安
374 12 ān to calm; to pacify 文進懼不自安
375 12 ān safe; secure 文進懼不自安
376 12 ān comfortable; happy 文進懼不自安
377 12 ān to find a place for 文進懼不自安
378 12 ān to install; to fix; to fit 文進懼不自安
379 12 ān to be content 文進懼不自安
380 12 ān to cherish 文進懼不自安
381 12 ān to bestow; to confer 文進懼不自安
382 12 ān amphetamine 文進懼不自安
383 12 ān ampere 文進懼不自安
384 12 ān to add; to submit 文進懼不自安
385 12 ān to reside; to live at 文進懼不自安
386 12 ān to be used to; to be familiar with 文進懼不自安
387 12 ān an 文進懼不自安
388 12 shì matter; thing; item 加同平章事
389 12 shì to serve 加同平章事
390 12 shì a government post 加同平章事
391 12 shì duty; post; work 加同平章事
392 12 shì occupation 加同平章事
393 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 加同平章事
394 12 shì an accident 加同平章事
395 12 shì to attend 加同平章事
396 12 shì an allusion 加同平章事
397 12 shì a condition; a state; a situation 加同平章事
398 12 shì to engage in 加同平章事
399 12 shì to enslave 加同平章事
400 12 shì to pursue 加同平章事
401 12 shì to administer 加同平章事
402 12 shì to appoint 加同平章事
403 12 jiàng to descend; to fall; to drop 文進以先降拜壽州刺史
404 12 jiàng to degrade 文進以先降拜壽州刺史
405 12 jiàng Jiang [jupiter station] 文進以先降拜壽州刺史
406 12 jiàng to confer; to bestow; to give 文進以先降拜壽州刺史
407 12 jiàng to reduce; to decline 文進以先降拜壽州刺史
408 12 jiàng to condescend 文進以先降拜壽州刺史
409 12 jiàng to surrender 文進以先降拜壽州刺史
410 12 jiàng Jiang 文進以先降拜壽州刺史
411 12 xiáng to surrender 文進以先降拜壽州刺史
412 12 xiáng to conquer; to subdue 文進以先降拜壽州刺史
413 11 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 因與亂軍殺存矩反
414 11 fǎn to rebel; to oppose 因與亂軍殺存矩反
415 11 fǎn to go back; to return 因與亂軍殺存矩反
416 11 fǎn to combat; to rebel 因與亂軍殺存矩反
417 11 fǎn the fanqie phonetic system 因與亂軍殺存矩反
418 11 fǎn a counter-revolutionary 因與亂軍殺存矩反
419 11 fǎn to flip; to turn over 因與亂軍殺存矩反
420 11 fǎn to take back; to give back 因與亂軍殺存矩反
421 11 fǎn to reason by analogy 因與亂軍殺存矩反
422 11 fǎn to introspect 因與亂軍殺存矩反
423 11 fān to reverse a verdict 因與亂軍殺存矩反
424 11 Li 送款於李昪
425 11 plum 送款於李昪
426 11 envoy; judge 送款於李昪
427 11 to go 涕泣而去
428 11 to remove; to wipe off; to eliminate 涕泣而去
429 11 to be distant 涕泣而去
430 11 to leave 涕泣而去
431 11 to play a part 涕泣而去
432 11 to abandon; to give up 涕泣而去
433 11 to die 涕泣而去
434 11 previous; past 涕泣而去
435 11 to send out; to issue; to drive away 涕泣而去
436 11 falling tone 涕泣而去
437 11 to lose 涕泣而去
438 11 Qu 涕泣而去
439 11 shǔ to count 存矩募山後勁兵數千人
440 11 shù a number; an amount 存矩募山後勁兵數千人
441 11 shù mathenatics 存矩募山後勁兵數千人
442 11 shù an ancient calculating method 存矩募山後勁兵數千人
443 11 shù several; a few 存矩募山後勁兵數千人
444 11 shǔ to allow; to permit 存矩募山後勁兵數千人
445 11 shǔ to be equal; to compare to 存矩募山後勁兵數千人
446 11 shù numerology; divination by numbers 存矩募山後勁兵數千人
447 11 shù a skill; an art 存矩募山後勁兵數千人
448 11 shù luck; fate 存矩募山後勁兵數千人
449 11 shù a rule 存矩募山後勁兵數千人
450 11 shù legal system 存矩募山後勁兵數千人
451 11 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 存矩募山後勁兵數千人
452 11 fine; detailed; dense 存矩募山後勁兵數千人
453 11 prayer beads 存矩募山後勁兵數千人
454 11 to move one's abode; to shift; to migrate 徙鎮威勝
455 11 Xi 徙鎮威勝
456 11 to change behavior 徙鎮威勝
457 11 to go through a period of time 徙鎮威勝
458 11 to transfer post 徙鎮威勝
459 11 to banish [to the frontier] 徙鎮威勝
460 11 to escape 徙鎮威勝
461 11 jiāo to deliver; to turn over; to pay 劉審交
462 11 jiāo to make friends 劉審交
463 11 jiāo to intersect; to join with; to interlock; to exchange 劉審交
464 11 jiāo to communicate with 劉審交
465 11 jiāo to cross legs 劉審交
466 11 jiāo to mix 劉審交
467 11 jiāo to have sex 劉審交
468 11 jiāo to cause 劉審交
469 11 jiāo a meeting time; a meeting place 劉審交
470 11 jiāo a friend; friendship 劉審交
471 11 jiāo a somersault 劉審交
472 11 jiāo Jiao 劉審交
473 11 shěn to examine; to investigate; to analyze to judge 劉審交
474 11 shěn to understand 劉審交
475 11 shěn to try in a court of law 劉審交
476 11 shěn to be cautious; to be prudent 劉審交
477 11 shěn Shen 劉審交
478 11 Kangxi radical 71 人無寧歲
479 11 to not have; without 人無寧歲
480 11 mo 人無寧歲
481 11 to not have 人無寧歲
482 11 Wu 人無寧歲
483 11 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 以為義成軍節度使
484 11 以為 yǐwéi to act as 以為義成軍節度使
485 11 以為 yǐwèi to think 以為義成軍節度使
486 11 以為 yǐwéi to use as 以為義成軍節度使
487 11 to inherit; to follow after; to succeed 父思繼
488 11 to connect; to extend 父思繼
489 11 step- 父思繼
490 11 to adopt 父思繼
491 11 to continue 父思繼
492 11 to augment; to increase 父思繼
493 11 to give assistance to 父思繼
494 10 zhōng middle 自至營中別其將士
495 10 zhōng medium; medium sized 自至營中別其將士
496 10 zhōng China 自至營中別其將士
497 10 zhòng to hit the mark 自至營中別其將士
498 10 zhōng midday 自至營中別其將士
499 10 zhōng inside 自至營中別其將士
500 10 zhōng during 自至營中別其將士

Frequencies of all Words

Top 916

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 75 wèi for; to 為劉守光騎將
2 75 wèi because of 為劉守光騎將
3 75 wéi to act as; to serve 為劉守光騎將
4 75 wéi to change into; to become 為劉守光騎將
5 75 wéi to be; is 為劉守光騎將
6 75 wéi to do 為劉守光騎將
7 75 wèi for 為劉守光騎將
8 75 wèi because of; for; to 為劉守光騎將
9 75 wèi to 為劉守光騎將
10 75 wéi in a passive construction 為劉守光騎將
11 75 wéi forming a rehetorical question 為劉守光騎將
12 75 wéi forming an adverb 為劉守光騎將
13 75 wéi to add emphasis 為劉守光騎將
14 75 wèi to support; to help 為劉守光騎將
15 75 wéi to govern 為劉守光騎將
16 69 zhī him; her; them; that 山後之人皆怨
17 69 zhī used between a modifier and a word to form a word group 山後之人皆怨
18 69 zhī to go 山後之人皆怨
19 69 zhī this; that 山後之人皆怨
20 69 zhī genetive marker 山後之人皆怨
21 69 zhī it 山後之人皆怨
22 69 zhī in 山後之人皆怨
23 69 zhī all 山後之人皆怨
24 69 zhī and 山後之人皆怨
25 69 zhī however 山後之人皆怨
26 69 zhī if 山後之人皆怨
27 69 zhī then 山後之人皆怨
28 69 zhī to arrive; to go 山後之人皆怨
29 69 zhī is 山後之人皆怨
30 69 zhī to use 山後之人皆怨
31 69 zhī Zhi 山後之人皆怨
32 61 so as to; in order to 文進以先降拜壽州刺史
33 61 to use; to regard as 文進以先降拜壽州刺史
34 61 to use; to grasp 文進以先降拜壽州刺史
35 61 according to 文進以先降拜壽州刺史
36 61 because of 文進以先降拜壽州刺史
37 61 on a certain date 文進以先降拜壽州刺史
38 61 and; as well as 文進以先降拜壽州刺史
39 61 to rely on 文進以先降拜壽州刺史
40 61 to regard 文進以先降拜壽州刺史
41 61 to be able to 文進以先降拜壽州刺史
42 61 to order; to command 文進以先降拜壽州刺史
43 61 further; moreover 文進以先降拜壽州刺史
44 61 used after a verb 文進以先降拜壽州刺史
45 61 very 文進以先降拜壽州刺史
46 61 already 文進以先降拜壽州刺史
47 61 increasingly 文進以先降拜壽州刺史
48 61 a reason; a cause 文進以先降拜壽州刺史
49 61 Israel 文進以先降拜壽州刺史
50 61 Yi 文進以先降拜壽州刺史
51 48 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而兵又不樂南行
52 48 ér Kangxi radical 126 而兵又不樂南行
53 48 ér you 而兵又不樂南行
54 48 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而兵又不樂南行
55 48 ér right away; then 而兵又不樂南行
56 48 ér but; yet; however; while; nevertheless 而兵又不樂南行
57 48 ér if; in case; in the event that 而兵又不樂南行
58 48 ér therefore; as a result; thus 而兵又不樂南行
59 48 ér how can it be that? 而兵又不樂南行
60 48 ér so as to 而兵又不樂南行
61 48 ér only then 而兵又不樂南行
62 48 ér as if; to seem like 而兵又不樂南行
63 48 néng can; able 而兵又不樂南行
64 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而兵又不樂南行
65 48 ér me 而兵又不樂南行
66 48 ér to arrive; up to 而兵又不樂南行
67 48 ér possessive 而兵又不樂南行
68 44 xíng to walk 而兵又不樂南行
69 44 xíng capable; competent 而兵又不樂南行
70 44 háng profession 而兵又不樂南行
71 44 háng line; row 而兵又不樂南行
72 44 xíng Kangxi radical 144 而兵又不樂南行
73 44 xíng to travel 而兵又不樂南行
74 44 xìng actions; conduct 而兵又不樂南行
75 44 xíng to do; to act; to practice 而兵又不樂南行
76 44 xíng all right; OK; okay 而兵又不樂南行
77 44 háng horizontal line 而兵又不樂南行
78 44 héng virtuous deeds 而兵又不樂南行
79 44 hàng a line of trees 而兵又不樂南行
80 44 hàng bold; steadfast 而兵又不樂南行
81 44 xíng to move 而兵又不樂南行
82 44 xíng to put into effect; to implement 而兵又不樂南行
83 44 xíng travel 而兵又不樂南行
84 44 xíng to circulate 而兵又不樂南行
85 44 xíng running script; running script 而兵又不樂南行
86 44 xíng temporary 而兵又不樂南行
87 44 xíng soon 而兵又不樂南行
88 44 háng rank; order 而兵又不樂南行
89 44 háng a business; a shop 而兵又不樂南行
90 44 xíng to depart; to leave 而兵又不樂南行
91 44 xíng to experience 而兵又不樂南行
92 44 xíng path; way 而兵又不樂南行
93 44 xíng xing; ballad 而兵又不樂南行
94 44 xíng a round [of drinks] 而兵又不樂南行
95 44 xíng Xing 而兵又不樂南行
96 44 xíng moreover; also 而兵又不樂南行
97 43 zhōu a state; a province 文進以先降拜壽州刺史
98 43 zhōu a unit of 2,500 households 文進以先降拜壽州刺史
99 43 zhōu a prefecture 文進以先降拜壽州刺史
100 43 zhōu a country 文進以先降拜壽州刺史
101 43 zhōu an island 文進以先降拜壽州刺史
102 43 zhōu Zhou 文進以先降拜壽州刺史
103 43 zhōu autonomous prefecture 文進以先降拜壽州刺史
104 43 zhōu a country 文進以先降拜壽州刺史
105 43 also; too 范陽人也
106 43 a final modal particle indicating certainy or decision 范陽人也
107 43 either 范陽人也
108 43 even 范陽人也
109 43 used to soften the tone 范陽人也
110 43 used for emphasis 范陽人也
111 43 used to mark contrast 范陽人也
112 43 used to mark compromise 范陽人也
113 39 cóng from 從數騎
114 39 cóng to follow 從數騎
115 39 cóng past; through 從數騎
116 39 cóng to comply; to submit; to defer 從數騎
117 39 cóng to participate in something 從數騎
118 39 cóng to use a certain method or principle 從數騎
119 39 cóng usually 從數騎
120 39 cóng something secondary 從數騎
121 39 cóng remote relatives 從數騎
122 39 cóng secondary 從數騎
123 39 cóng to go on; to advance 從數騎
124 39 cōng at ease; informal 從數騎
125 39 zòng a follower; a supporter 從數騎
126 39 zòng to release 從數騎
127 39 zòng perpendicular; longitudinal 從數騎
128 37 bīng soldier; troops 召存矩會兵擊鄩
129 37 bīng weapons 召存矩會兵擊鄩
130 37 bīng military; warfare 召存矩會兵擊鄩
131 37 yuē to speak; to say 明宗謂曰
132 37 yuē Kangxi radical 73 明宗謂曰
133 37 yuē to be called 明宗謂曰
134 37 yuē particle without meaning 明宗謂曰
135 32 in; at 莊宗與劉鄩相拒於莘
136 32 in; at 莊宗與劉鄩相拒於莘
137 32 in; at; to; from 莊宗與劉鄩相拒於莘
138 32 to go; to 莊宗與劉鄩相拒於莘
139 32 to rely on; to depend on 莊宗與劉鄩相拒於莘
140 32 to go to; to arrive at 莊宗與劉鄩相拒於莘
141 32 from 莊宗與劉鄩相拒於莘
142 32 give 莊宗與劉鄩相拒於莘
143 32 oppposing 莊宗與劉鄩相拒於莘
144 32 and 莊宗與劉鄩相拒於莘
145 32 compared to 莊宗與劉鄩相拒於莘
146 32 by 莊宗與劉鄩相拒於莘
147 32 and; as well as 莊宗與劉鄩相拒於莘
148 32 for 莊宗與劉鄩相拒於莘
149 32 Yu 莊宗與劉鄩相拒於莘
150 32 a crow 莊宗與劉鄩相拒於莘
151 32 whew; wow 莊宗與劉鄩相拒於莘
152 31 his; hers; its; theirs 文進以其大將不敢拒
153 31 to add emphasis 文進以其大將不敢拒
154 31 used when asking a question in reply to a question 文進以其大將不敢拒
155 31 used when making a request or giving an order 文進以其大將不敢拒
156 31 he; her; it; them 文進以其大將不敢拒
157 31 probably; likely 文進以其大將不敢拒
158 31 will 文進以其大將不敢拒
159 31 may 文進以其大將不敢拒
160 31 if 文進以其大將不敢拒
161 31 or 文進以其大將不敢拒
162 31 Qi 文進以其大將不敢拒
163 31 使 shǐ to make; to cause 存矩為新州團練使
164 31 使 shǐ to make use of for labor 存矩為新州團練使
165 31 使 shǐ to indulge 存矩為新州團練使
166 31 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 存矩為新州團練使
167 31 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 存矩為新州團練使
168 31 使 shǐ to dispatch 存矩為新州團練使
169 31 使 shǐ if 存矩為新州團練使
170 31 使 shǐ to use 存矩為新州團練使
171 31 使 shǐ to be able to 存矩為新州團練使
172 28 jìn shanxi 晉高祖立
173 28 jìn jin [dynasty] 晉高祖立
174 28 jìn to move forward; to promote; to advance 晉高祖立
175 28 jìn to raise 晉高祖立
176 28 jìn Jin [state] 晉高祖立
177 28 jìn Jin 晉高祖立
178 27 róng glory; honor 金全左都押衙明漢榮用事
179 27 róng to flourish; to prosper 金全左都押衙明漢榮用事
180 26 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 晉高祖立
181 26 高祖 gāozǔ great great grandfather 晉高祖立
182 26 高祖 gāozǔ Gaozu 晉高祖立
183 26 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 乃南奔
184 26 nǎi to be 乃南奔
185 26 nǎi you; yours 乃南奔
186 26 nǎi also; moreover 乃南奔
187 26 nǎi however; but 乃南奔
188 26 nǎi if 乃南奔
189 26 zhèn town 徙鎮威勝
190 26 zhèn to press down; to pressure; to suppress 徙鎮威勝
191 26 zhèn to pacify; to quell 徙鎮威勝
192 26 zhèn market place 徙鎮威勝
193 26 zhèn to cool down 徙鎮威勝
194 26 zhèn completely; fully 徙鎮威勝
195 26 zhèn to defend 徙鎮威勝
196 26 zhèn most important 徙鎮威勝
197 26 zhèn Saturn 徙鎮威勝
198 26 zhèn regularly 徙鎮威勝
199 26 zhèn to ward off evil 徙鎮威勝
200 25 wáng Wang 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
201 25 wáng a king 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
202 25 wáng Kangxi radical 96 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
203 25 wàng to be king; to rule 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
204 25 wáng a prince; a duke 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
205 25 wáng grand; great 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
206 25 wáng to treat with the ceremony due to a king 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
207 25 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
208 25 wáng the head of a group or gang 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
209 25 wáng the biggest or best of a group 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
210 25 quán perfect 李金全
211 25 quán entirely; every; completely 李金全
212 25 quán complete; all; whole; entire; every 李金全
213 25 quán pure colored jade 李金全
214 25 quán to preserve; to keep intact 李金全
215 25 quán Quan 李金全
216 25 quán to make perfect 李金全
217 25 quán intensely 李金全
218 25 quán to fully recover from an illness 李金全
219 25 quán to reduce 李金全
220 25 zhōu Zhou Dynasty 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
221 25 zhōu careful; thorough; thoughtful 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
222 25 zhōu to aid 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
223 25 zhōu a cycle 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
224 25 zhōu Zhou 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
225 25 zhōu all; universal 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
226 25 zhōu dense; near 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
227 25 zhōu circumference; surroundings 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
228 25 zhōu to circle 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
229 25 zhōu to adapt to 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
230 25 zhōu to wear around the waist 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
231 25 zhōu to bend 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
232 25 zhōu an entire year 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
233 25 to think; consider; to ponder 楊思權
234 25 particle 楊思權
235 25 thinking; consideration 楊思權
236 25 to miss; to long for 楊思權
237 25 emotions 楊思權
238 25 to mourn; to grieve 楊思權
239 25 Si 楊思權
240 25 sāi hairy [beard] 楊思權
241 24 rén person; people; a human being 范陽人也
242 24 rén Kangxi radical 9 范陽人也
243 24 rén a kind of person 范陽人也
244 24 rén everybody 范陽人也
245 24 rén adult 范陽人也
246 24 rén somebody; others 范陽人也
247 24 rén an upright person 范陽人也
248 23 jiāng will; shall (future tense) 為劉守光騎將
249 23 jiāng to get; to use; marker for direct-object 為劉守光騎將
250 23 jiàng a general; a high ranking officer 為劉守光騎將
251 23 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 為劉守光騎將
252 23 jiāng and; or 為劉守光騎將
253 23 jiàng to command; to lead 為劉守光騎將
254 23 qiāng to request 為劉守光騎將
255 23 jiāng approximately 為劉守光騎將
256 23 jiāng to bring; to take; to use; to hold 為劉守光騎將
257 23 jiāng to support; to wait upon; to take care of 為劉守光騎將
258 23 jiāng to checkmate 為劉守光騎將
259 23 jiāng to goad; to incite; to provoke 為劉守光騎將
260 23 jiāng to do; to handle 為劉守光騎將
261 23 jiāng placed between a verb and a complement of direction 為劉守光騎將
262 23 jiāng furthermore; moreover 為劉守光騎將
263 23 jiàng backbone 為劉守光騎將
264 23 jiàng king 為劉守光騎將
265 23 jiāng might; possibly 為劉守光騎將
266 23 jiāng just; a short time ago 為劉守光騎將
267 23 jiāng to rest 為劉守光騎將
268 23 jiāng to the side 為劉守光騎將
269 23 jiàng a senior member of an organization 為劉守光騎將
270 23 jiāng large; great 為劉守光騎將
271 23 契丹 qìdān Khitan 遂奔於契丹
272 22 jūn army; military 統山後八軍
273 22 jūn soldiers; troops 統山後八軍
274 22 jūn an organized collective 統山後八軍
275 22 jūn to garrison; to stay an an encampment 統山後八軍
276 22 jūn a garrison 統山後八軍
277 22 jūn a front 統山後八軍
278 22 jūn penal miltary service 統山後八軍
279 22 jūn to organize troops 統山後八軍
280 21 jīn gold 李金全
281 21 jīn money 李金全
282 21 jīn Jin; Kim 李金全
283 21 jīn Kangxi radical 167 李金全
284 21 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 李金全
285 21 jīn metal 李金全
286 21 jīn hard 李金全
287 21 jīn a unit of money in China in historic times 李金全
288 21 jīn golden; gold colored 李金全
289 21 jīn a weapon 李金全
290 21 jīn valuable 李金全
291 21 jīn metal agent 李金全
292 21 jīn cymbals 李金全
293 21 jīn Venus 李金全
294 21 not; no 文進懼不自安
295 21 expresses that a certain condition cannot be acheived 文進懼不自安
296 21 as a correlative 文進懼不自安
297 21 no (answering a question) 文進懼不自安
298 21 forms a negative adjective from a noun 文進懼不自安
299 21 at the end of a sentence to form a question 文進懼不自安
300 21 to form a yes or no question 文進懼不自安
301 21 infix potential marker 文進懼不自安
302 20 huī bright; radiant 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
303 20 huī sunshine 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
304 20 huī to shine 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
305 19 節度使 jiédùshǐ military commissioner; jiedushi 以為義成軍節度使
306 18 jiē all; each and every; in all cases 山後之人皆怨
307 18 jiē same; equally 山後之人皆怨
308 18 to enter 入為上將軍
309 18 Kangxi radical 11 入為上將軍
310 18 radical 入為上將軍
311 18 income 入為上將軍
312 18 to conform with 入為上將軍
313 18 to descend 入為上將軍
314 18 the entering tone 入為上將軍
315 18 to pay 入為上將軍
316 18 to join 入為上將軍
317 18 jìn to enter 盧文進
318 18 jìn to advance 盧文進
319 17 rén a kernel; a pit 為選廉吏賈仁沼代之
320 17 rén benevolent; humane 為選廉吏賈仁沼代之
321 17 rén benevolence; humanity 為選廉吏賈仁沼代之
322 17 rén a benevolent person 為選廉吏賈仁沼代之
323 17 rén kindness 為選廉吏賈仁沼代之
324 17 rén polite form of address 為選廉吏賈仁沼代之
325 17 rén to pity 為選廉吏賈仁沼代之
326 17 rén a person 為選廉吏賈仁沼代之
327 17 rén Ren 為選廉吏賈仁沼代之
328 17 shǒu to defend; to protect; to guard; to keep safe 契丹使守平州
329 17 shǒu to watch over 契丹使守平州
330 17 shǒu to observe; to abide by 契丹使守平州
331 17 shǒu to be near; to be close to 契丹使守平州
332 17 shǒu Governor 契丹使守平州
333 17 shǒu duty; an official post 契丹使守平州
334 17 shǒu personal integrity; moral character 契丹使守平州
335 17 shǒu Shou 契丹使守平州
336 17 shǒu to preserve; to conserve 契丹使守平州
337 17 shǒu to wait for 契丹使守平州
338 17 shǒu to rely on 契丹使守平州
339 17 shòu to hunt 契丹使守平州
340 17 míng bright; luminous; brilliant 明宗即位
341 17 míng Ming 明宗即位
342 17 míng Ming Dynasty 明宗即位
343 17 míng obvious; explicit; clear 明宗即位
344 17 míng intelligent; clever; perceptive 明宗即位
345 17 míng to illuminate; to shine 明宗即位
346 17 míng consecrated 明宗即位
347 17 míng to understand; to comprehend 明宗即位
348 17 míng to explain; to clarify 明宗即位
349 17 míng Souther Ming; Later Ming 明宗即位
350 17 míng the world; the human world; the world of the living 明宗即位
351 17 míng eyesight; vision 明宗即位
352 17 míng a god; a spirit 明宗即位
353 17 míng fame; renown 明宗即位
354 17 míng open; public 明宗即位
355 17 míng clear 明宗即位
356 17 míng to become proficient 明宗即位
357 17 míng to be proficient 明宗即位
358 17 míng virtuous 明宗即位
359 17 míng open and honest 明宗即位
360 17 míng clean; neat 明宗即位
361 17 míng remarkable; outstanding; notable 明宗即位
362 17 míng next; afterwards 明宗即位
363 17 míng positive 明宗即位
364 17 京師 jīngshī a capital city 皆送京師
365 17 guī silicon 行珪附
366 17 guī a jade tablet 行珪附
367 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 都遣善射者登城射晏球
368 17 zhě that 都遣善射者登城射晏球
369 17 zhě nominalizing function word 都遣善射者登城射晏球
370 17 zhě used to mark a definition 都遣善射者登城射晏球
371 17 zhě used to mark a pause 都遣善射者登城射晏球
372 17 zhě topic marker; that; it 都遣善射者登城射晏球
373 17 zhuó according to 都遣善射者登城射晏球
374 17 zōng school; sect 明宗即位
375 17 zōng ancestor 明宗即位
376 17 zōng a measure word for transaction or business related things 明宗即位
377 17 zōng to take as one's model as 明宗即位
378 17 zōng purpose 明宗即位
379 17 zōng an ancestral temple 明宗即位
380 17 zōng to respect; to revere; to admire; to honor 明宗即位
381 17 zōng clan; family 明宗即位
382 17 zōng a model 明宗即位
383 17 zōng a county 明宗即位
384 17 zōng religion 明宗即位
385 17 zōng essential; necessary 明宗即位
386 17 zōng summation 明宗即位
387 17 zōng a visit by feudal lords 明宗即位
388 17 zōng Zong 明宗即位
389 17 shí time; a point or period of time 晉高祖時
390 17 shí a season; a quarter of a year 晉高祖時
391 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 晉高祖時
392 17 shí at that time 晉高祖時
393 17 shí fashionable 晉高祖時
394 17 shí fate; destiny; luck 晉高祖時
395 17 shí occasion; opportunity; chance 晉高祖時
396 17 shí tense 晉高祖時
397 17 shí particular; special 晉高祖時
398 17 shí to plant; to cultivate 晉高祖時
399 17 shí hour (measure word) 晉高祖時
400 17 shí an era; a dynasty 晉高祖時
401 17 shí time [abstract] 晉高祖時
402 17 shí seasonal 晉高祖時
403 17 shí frequently; often 晉高祖時
404 17 shí occasionally; sometimes 晉高祖時
405 17 shí on time 晉高祖時
406 17 shí this; that 晉高祖時
407 17 shí to wait upon 晉高祖時
408 17 shí hour 晉高祖時
409 17 shí appropriate; proper; timely 晉高祖時
410 17 shí Shi 晉高祖時
411 17 shí a present; currentlt 晉高祖時
412 16 and 莊宗與劉鄩相拒於莘
413 16 to give 莊宗與劉鄩相拒於莘
414 16 together with 莊宗與劉鄩相拒於莘
415 16 interrogative particle 莊宗與劉鄩相拒於莘
416 16 to accompany 莊宗與劉鄩相拒於莘
417 16 to particate in 莊宗與劉鄩相拒於莘
418 16 of the same kind 莊宗與劉鄩相拒於莘
419 16 to help 莊宗與劉鄩相拒於莘
420 16 for 莊宗與劉鄩相拒於莘
421 16 dōu all 金全左都押衙明漢榮用事
422 16 capital city 金全左都押衙明漢榮用事
423 16 a city; a metropolis 金全左都押衙明漢榮用事
424 16 dōu all 金全左都押衙明漢榮用事
425 16 elegant; refined 金全左都押衙明漢榮用事
426 16 Du 金全左都押衙明漢榮用事
427 16 dōu already 金全左都押衙明漢榮用事
428 16 to establish a capital city 金全左都押衙明漢榮用事
429 16 to reside 金全左都押衙明漢榮用事
430 16 to total; to tally 金全左都押衙明漢榮用事
431 15 mín the people; citizen; subjects 課民出馬
432 15 mín Min 課民出馬
433 15 hóng liberal; great 王弘贄
434 15 hóng to enlarge; to expand 王弘贄
435 15 hóng Hong 王弘贄
436 15 刺史 cìshǐ Regional Inspector 文進以先降拜壽州刺史
437 14 guāng light 同光中
438 14 guāng brilliant; bright; shining 同光中
439 14 guāng to shine 同光中
440 14 guāng only 同光中
441 14 guāng to bare; to go naked 同光中
442 14 guāng bare; naked 同光中
443 14 guāng glory; honor 同光中
444 14 guāng scenery 同光中
445 14 guāng smooth 同光中
446 14 guāng used up 同光中
447 14 guāng sheen; luster; gloss 同光中
448 14 guāng time; a moment 同光中
449 14 guāng grace; favor 同光中
450 14 guāng Guang 同光中
451 14 guāng to manifest 同光中
452 14 guāng welcome 同光中
453 13 shā to kill; to murder; to slaughter 因與亂軍殺存矩反
454 13 shā to hurt 因與亂軍殺存矩反
455 13 shā to pare off; to reduce; to clip 因與亂軍殺存矩反
456 13 指揮 zhǐhuī to command; to direct 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
457 13 指揮 zhǐhuī a commander; a conductor 安州屯防指揮使王暉殺節度使周瑰
458 13 zhì to; until 行至祁溝關
459 13 zhì Kangxi radical 133 行至祁溝關
460 13 zhì extremely; very; most 行至祁溝關
461 13 zhì to arrive 行至祁溝關
462 13 emperor; supreme ruler 漢隱帝時
463 13 the ruler of Heaven 漢隱帝時
464 13 a god 漢隱帝時
465 13 imperialism 漢隱帝時
466 13 wèi to guard; to protect; to defend 後以左衛上將軍卒於金陵
467 13 wèi a guard 後以左衛上將軍卒於金陵
468 13 wèi feathering in arrows 後以左衛上將軍卒於金陵
469 13 wèi a border area; a defended area 後以左衛上將軍卒於金陵
470 13 wèi donkey 後以左衛上將軍卒於金陵
471 13 wèi Wei 後以左衛上將軍卒於金陵
472 13 wèi Wei 後以左衛上將軍卒於金陵
473 13 quán authority; power 楊思權
474 13 quán authority; power 楊思權
475 13 quán a sliding weight 楊思權
476 13 quán Quan 楊思權
477 13 quán to assess; to weigh 楊思權
478 13 quán a right 楊思權
479 13 quán an advantage 楊思權
480 13 quán tentatively; temporarily 楊思權
481 13 quán adaptive; flexible 楊思權
482 13 quán a kind of tree 楊思權
483 13 zhì gifts to superiors 王弘贄
484 12 wén writing; text 盧文進
485 12 wén Kangxi radical 67 盧文進
486 12 wén Wen 盧文進
487 12 wén lines or grain on an object 盧文進
488 12 wén culture 盧文進
489 12 wén refined writings 盧文進
490 12 wén civil; non-military 盧文進
491 12 wén to conceal a fault; gloss over 盧文進
492 12 wén wen 盧文進
493 12 wén ornamentation; adornment 盧文進
494 12 wén to ornament; to adorn 盧文進
495 12 wén beautiful 盧文進
496 12 wén a text; a manuscript 盧文進
497 12 wén a group responsible for ritual and music 盧文進
498 12 wén the text of an imperial order 盧文進
499 12 wén liberal arts 盧文進
500 12 wén a rite; a ritual 盧文進

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 196
 1. Parthia
 2. Anguo
安远 安遠 196 Anyuan
八里 98 Bali or Pali
北京 98 Beijing
66
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
66 Bin
邠州 66 Binzhou
出帝 99 the Emperor tht fled
刺史 99 Regional Inspector
大同 100
 1. Datong
 2. datong; Grand Unity
100
 1. Di peoples
 2. Di
殿直 100 Duty Attendant
定州 100 Dingzhou
东至 東至 100 Dongzhi
端州 100 Duanzhou
防御使 防禦使 102 Defense Commissioner
范阳 范陽 102 Fanyang
凤翔 鳳翔 70 Fengxiang
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
103 Gui
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉高祖 漢高祖 72 Han Gao Zu; Liu Bang
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
河中 104 Hezhong
淮南 72 Huainan
户部 戶部 104 Ministry of Revenue
106
 1. a thistle
 2. Ji
 3. Ji
江南 74
 1. Jiangnan
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
金陵 74
 1. Jinling; Nanjing
 2. Jinling; Nanjing
金吾卫 金吾衛 106 Imperial Insignia Guard
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
临城 臨城 108 Lincheng
临清 臨清 108 Linqing
留后 留後 108 Provisional Governor
刘守光 劉守光 108 Liu Shouguang
76 Lu River
洛阳 洛陽 76 Luoyang
南奔 78 Lamphun
齐王 齊王 81 Qi Wang; Cao Fang
契丹 113 Khitan
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦州 113 Qinzhou
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
润州 潤州 114 Runzhou
汝州 114 Ruzhou
召公 83 Duke Shao
沙陀 115 Shatuo
士大夫 83 Scholar-official; Scholar-gentlemen; Scholar-bureaucrats; Scholar-gentry
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
太原 84 Taiyuan
唐庄宗 唐莊宗 84 Emperor Zhuangzong of Later Tang
唐明宗 84 Emperor Mingzong of Later Tang
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
文安 87 Wen'an
武宁 武寧 119 Wuning
武胜 武勝 119 Wusheng
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
西京 120
 1. Western Capital
 2. Kyoto
兴元 興元 120 Xingyuan
邢州 88 Xingzhou
新州 120 Xinzhou
耶律德光 89 Yelu Deguang; Emperor Taizong of Liao
颍州 潁州 121 Yingzhou
以太 121 Ether-
有子 121 Master You
幽州 121 Youzhou; Fanyang
羽林 121
 1. Yu Lin; Palace Guards
 2. Yu Lin [star]
121 Yun
郓州 鄆州 121 Yunzhou; Yun prefecture
宰相 122 chancellor; prime minister
彰武 122 Zhangwu
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵德钧 趙德鈞 122 Zhao Dejun
镇国 鎮國 122 Zhenguo
中山 122
 1. Dr Sun Yat-sen; Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace; Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
庄宗 莊宗 90 Emperor Zhuangzong of Later Tang
转运使 轉運使 90 Shipping Administrator
涿州 90 Zhuozhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English