Glossary and Vocabulary for Book of Northern Qi 北齊書, 卷十八 列傳第十  孫騰 高隆之 司馬子如 Volume 18 Biographies 10: Sun Teng; Gao Longzhi; Sima Ziru

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 109 zhī to go 高隆之
2 109 zhī to arrive; to go 高隆之
3 109 zhī is 高隆之
4 109 zhī to use 高隆之
5 109 zhī Zhi 高隆之
6 47 to use; to grasp 高祖以有備
7 47 to rely on 高祖以有備
8 47 to regard 高祖以有備
9 47 to be able to 高祖以有備
10 47 to order; to command 高祖以有備
11 47 used after a verb 高祖以有備
12 47 a reason; a cause 高祖以有備
13 47 Israel 高祖以有備
14 47 Yi 高祖以有備
15 46 wéi to act as; to serve 仕沮渠氏為中書舍人
16 46 wéi to change into; to become 仕沮渠氏為中書舍人
17 46 wéi to be; is 仕沮渠氏為中書舍人
18 46 wéi to do 仕沮渠氏為中書舍人
19 46 wèi to support; to help 仕沮渠氏為中書舍人
20 46 wéi to govern 仕沮渠氏為中書舍人
21 42 child; son 司馬子如
22 42 egg; newborn 司馬子如
23 42 first earthly branch 司馬子如
24 42 11 p.m.-1 a.m. 司馬子如
25 42 Kangxi radical 39 司馬子如
26 42 pellet; something small and hard 司馬子如
27 42 master 司馬子如
28 42 viscount 司馬子如
29 42 zi you; your honor 司馬子如
30 42 masters 司馬子如
31 42 person 司馬子如
32 42 young 司馬子如
33 42 seed 司馬子如
34 42 subordinate; subsidiary 司馬子如
35 42 a copper coin 司馬子如
36 42 female dragonfly 司馬子如
37 42 constituent 司馬子如
38 42 offspring; descendants 司馬子如
39 42 dear 司馬子如
40 42 little one 司馬子如
41 41 lóng grand; intense; prosperous 高隆之
42 41 lóng deep; profound 高隆之
43 41 lōng beginning 高隆之
44 41 lōng soaring 高隆之
45 41 lōng to increase; to rise 高隆之
46 41 lōng to respect 高隆之
47 41 lōng long [sound of thunder] 高隆之
48 41 lōng Long 高隆之
49 41 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 尋為高祖都督府長史
50 41 高祖 gāozǔ great great grandfather 尋為高祖都督府長史
51 41 高祖 gāozǔ Gaozu 尋為高祖都督府長史
52 33 téng to fly; to soar; to transcend 孫騰
53 33 téng to rise; to ascend 孫騰
54 33 téng to gallop; to run; to prance 孫騰
55 33 téng to jump; to spring; to vault 孫騰
56 33 téng to swell upwards 孫騰
57 33 téng to mount [a horse] 孫騰
58 33 téng to deliver; to transfer 孫騰
59 33 téng to displace; to shift 孫騰
60 33 téng to vacate 孫騰
61 33 téng to steam 孫騰
62 33 téng Teng 孫騰
63 26 shì matter; thing; item 都督雍華岐幽四州諸軍事
64 26 shì to serve 都督雍華岐幽四州諸軍事
65 26 shì a government post 都督雍華岐幽四州諸軍事
66 26 shì duty; post; work 都督雍華岐幽四州諸軍事
67 26 shì occupation 都督雍華岐幽四州諸軍事
68 26 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 都督雍華岐幽四州諸軍事
69 26 shì an accident 都督雍華岐幽四州諸軍事
70 26 shì to attend 都督雍華岐幽四州諸軍事
71 26 shì an allusion 都督雍華岐幽四州諸軍事
72 26 shì a condition; a state; a situation 都督雍華岐幽四州諸軍事
73 26 shì to engage in 都督雍華岐幽四州諸軍事
74 26 shì to enslave 都督雍華岐幽四州諸軍事
75 26 shì to pursue 都督雍華岐幽四州諸軍事
76 26 shì to administer 都督雍華岐幽四州諸軍事
77 26 shì to appoint 都督雍華岐幽四州諸軍事
78 25 Qi 高祖欲安其意
79 25 to go; to 高祖與兆宴飲於水湄
80 25 to rely on; to depend on 高祖與兆宴飲於水湄
81 25 Yu 高祖與兆宴飲於水湄
82 25 a crow 高祖與兆宴飲於水湄
83 24 zhōu a state; a province 都督雍華岐幽四州諸軍事
84 24 zhōu a unit of 2,500 households 都督雍華岐幽四州諸軍事
85 24 zhōu a prefecture 都督雍華岐幽四州諸軍事
86 24 zhōu a country 都督雍華岐幽四州諸軍事
87 24 zhōu an island 都督雍華岐幽四州諸軍事
88 24 zhōu Zhou 都督雍華岐幽四州諸軍事
89 24 zhōu autonomous prefecture 都督雍華岐幽四州諸軍事
90 24 zhōu a country 都督雍華岐幽四州諸軍事
91 20 zhōng middle 仕沮渠氏為中書舍人
92 20 zhōng medium; medium sized 仕沮渠氏為中書舍人
93 20 zhōng China 仕沮渠氏為中書舍人
94 20 zhòng to hit the mark 仕沮渠氏為中書舍人
95 20 zhōng midday 仕沮渠氏為中書舍人
96 20 zhōng inside 仕沮渠氏為中書舍人
97 20 zhōng during 仕沮渠氏為中書舍人
98 20 zhōng Zhong 仕沮渠氏為中書舍人
99 20 zhōng intermediary 仕沮渠氏為中書舍人
100 20 zhōng half 仕沮渠氏為中書舍人
101 20 zhòng to reach; to attain 仕沮渠氏為中書舍人
102 20 zhòng to suffer; to infect 仕沮渠氏為中書舍人
103 20 zhòng to obtain 仕沮渠氏為中書舍人
104 20 zhòng to pass an exam 仕沮渠氏為中書舍人
105 19 刺史 cìshǐ Regional Inspector 雍州刺史
106 17 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尚書左僕射
107 17 尚書 shàngshū a high official 尚書左僕射
108 16 xíng to walk 行至襄垣
109 16 xíng capable; competent 行至襄垣
110 16 háng profession 行至襄垣
111 16 xíng Kangxi radical 144 行至襄垣
112 16 xíng to travel 行至襄垣
113 16 xìng actions; conduct 行至襄垣
114 16 xíng to do; to act; to practice 行至襄垣
115 16 xíng all right; OK; okay 行至襄垣
116 16 háng horizontal line 行至襄垣
117 16 héng virtuous deeds 行至襄垣
118 16 hàng a line of trees 行至襄垣
119 16 hàng bold; steadfast 行至襄垣
120 16 xíng to move 行至襄垣
121 16 xíng to put into effect; to implement 行至襄垣
122 16 xíng travel 行至襄垣
123 16 xíng to circulate 行至襄垣
124 16 xíng running script; running script 行至襄垣
125 16 xíng temporary 行至襄垣
126 16 háng rank; order 行至襄垣
127 16 háng a business; a shop 行至襄垣
128 16 xíng to depart; to leave 行至襄垣
129 16 xíng to experience 行至襄垣
130 16 xíng path; way 行至襄垣
131 16 xíng xing; ballad 行至襄垣
132 16 xíng Xing 行至襄垣
133 15 to give 高祖與兆宴飲於水湄
134 15 to accompany 高祖與兆宴飲於水湄
135 15 to particate in 高祖與兆宴飲於水湄
136 15 of the same kind 高祖與兆宴飲於水湄
137 15 to help 高祖與兆宴飲於水湄
138 15 for 高祖與兆宴飲於水湄
139 14 wèi Wei Dynasty 入魏
140 14 wèi State of Wei 入魏
141 14 wèi Cao Wei 入魏
142 14 wéi tall and big 入魏
143 14 wèi Wei [surname] 入魏
144 14 wèi a watchtower 入魏
145 14 wèi a palace 入魏
146 14 wéi to stand solitary and unmoving 入魏
147 14 róng glory; honor 屬尒朱榮建義
148 14 róng to flourish; to prosper 屬尒朱榮建義
149 14 shí time; a point or period of time 時魏京兆王愉女平原公主寡居
150 14 shí a season; a quarter of a year 時魏京兆王愉女平原公主寡居
151 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時魏京兆王愉女平原公主寡居
152 14 shí fashionable 時魏京兆王愉女平原公主寡居
153 14 shí fate; destiny; luck 時魏京兆王愉女平原公主寡居
154 14 shí occasion; opportunity; chance 時魏京兆王愉女平原公主寡居
155 14 shí tense 時魏京兆王愉女平原公主寡居
156 14 shí particular; special 時魏京兆王愉女平原公主寡居
157 14 shí to plant; to cultivate 時魏京兆王愉女平原公主寡居
158 14 shí an era; a dynasty 時魏京兆王愉女平原公主寡居
159 14 shí time [abstract] 時魏京兆王愉女平原公主寡居
160 14 shí seasonal 時魏京兆王愉女平原公主寡居
161 14 shí to wait upon 時魏京兆王愉女平原公主寡居
162 14 shí hour 時魏京兆王愉女平原公主寡居
163 14 shí appropriate; proper; timely 時魏京兆王愉女平原公主寡居
164 14 shí Shi 時魏京兆王愉女平原公主寡居
165 14 shí a present; currentlt 時魏京兆王愉女平原公主寡居
166 14 chū rudimentary; elementary 初留段榮守信都
167 14 chū original 初留段榮守信都
168 13 tái Taiwan 北道大行臺
169 13 tái desk; platform; terrace 北道大行臺
170 13 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 北道大行臺
171 13 tái typhoon 北道大行臺
172 13 tái desk; platform; terrace 北道大行臺
173 13 tái station; broadcasting station 北道大行臺
174 13 tái official post 北道大行臺
175 13 eminent 北道大行臺
176 13 tái elevated 北道大行臺
177 13 tái tribunal 北道大行臺
178 13 tái capitulum 北道大行臺
179 13 lìng to make; to cause to be; to lead 尚書令
180 13 lìng to issue a command 尚書令
181 13 lìng rules of behavior; customs 尚書令
182 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 尚書令
183 13 lìng a season 尚書令
184 13 lìng respected; good reputation 尚書令
185 13 lìng good 尚書令
186 13 lìng pretentious 尚書令
187 13 lìng a transcending state of existence 尚書令
188 13 lìng a commander 尚書令
189 13 lìng a commanding quality; an impressive character 尚書令
190 13 lìng lyrics 尚書令
191 13 lìng Ling 尚書令
192 12 wáng Wang 時魏京兆王愉女平原公主寡居
193 12 wáng a king 時魏京兆王愉女平原公主寡居
194 12 wáng Kangxi radical 96 時魏京兆王愉女平原公主寡居
195 12 wàng to be king; to rule 時魏京兆王愉女平原公主寡居
196 12 wáng a prince; a duke 時魏京兆王愉女平原公主寡居
197 12 wáng grand; great 時魏京兆王愉女平原公主寡居
198 12 wáng to treat with the ceremony due to a king 時魏京兆王愉女平原公主寡居
199 12 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 時魏京兆王愉女平原公主寡居
200 12 wáng the head of a group or gang 時魏京兆王愉女平原公主寡居
201 12 wáng the biggest or best of a group 時魏京兆王愉女平原公主寡居
202 12 suì to comply with; to follow along 高祖遂東
203 12 suì to advance 高祖遂東
204 12 suì to follow through; to achieve 高祖遂東
205 12 suì to follow smoothly 高祖遂東
206 12 suì an area the capital 高祖遂東
207 12 suì a dish underneath a chime; a ditch 高祖遂東
208 12 suì a flint 高祖遂東
209 12 suì to satisfy 高祖遂東
210 12 suì to propose; to nominate 高祖遂東
211 12 suì to grow 高祖遂東
212 12 suì to use up; to stop 高祖遂東
213 12 suì sleeve used in archery 高祖遂東
214 12 infix potential marker 不權有所立
215 12 shì a generation 世甚以此稱之
216 12 shì a period of thirty years 世甚以此稱之
217 12 shì the world 世甚以此稱之
218 12 shì years; age 世甚以此稱之
219 12 shì a dynasty 世甚以此稱之
220 12 shì secular; worldly 世甚以此稱之
221 12 shì over generations 世甚以此稱之
222 12 shì world 世甚以此稱之
223 12 shì an era 世甚以此稱之
224 12 shì from generation to generation; across generations 世甚以此稱之
225 12 shì to keep good family relations 世甚以此稱之
226 12 shì Shi 世甚以此稱之
227 12 shì a geologic epoch 世甚以此稱之
228 12 shì hereditary 世甚以此稱之
229 12 shì later generations 世甚以此稱之
230 12 shì a successor; an heir 世甚以此稱之
231 12 shì the current times 世甚以此稱之
232 12 侍中 shìzhōng Shizhong; Palace Attendant 侍中
233 12 tóng like; same; similar 與斛斯椿同掌機密
234 12 tóng to be the same 與斛斯椿同掌機密
235 12 tòng an alley; a lane 與斛斯椿同掌機密
236 12 tóng to do something for somebody 與斛斯椿同掌機密
237 12 tóng Tong 與斛斯椿同掌機密
238 12 tóng to meet; to gather together; to join with 與斛斯椿同掌機密
239 12 tóng to be unified 與斛斯椿同掌機密
240 12 tóng to approve; to endorse 與斛斯椿同掌機密
241 12 tóng peace; harmony 與斛斯椿同掌機密
242 12 tóng an agreement 與斛斯椿同掌機密
243 12 to enter 入魏
244 12 Kangxi radical 11 入魏
245 12 radical 入魏
246 12 income 入魏
247 12 to conform with 入魏
248 12 to descend 入魏
249 12 the entering tone 入魏
250 12 to pay 入魏
251 12 to join 入魏
252 11 to reach 及騰貴
253 11 to attain 及騰貴
254 11 to understand 及騰貴
255 11 able to be compared to; to catch up with 及騰貴
256 11 to be involved with; to associate with 及騰貴
257 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 及騰貴
258 11 jiàng a general; a high ranking officer 將害督帥
259 11 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 將害督帥
260 11 jiàng to command; to lead 將害督帥
261 11 qiāng to request 將害督帥
262 11 jiāng to bring; to take; to use; to hold 將害督帥
263 11 jiāng to support; to wait upon; to take care of 將害督帥
264 11 jiāng to checkmate 將害督帥
265 11 jiāng to goad; to incite; to provoke 將害督帥
266 11 jiāng to do; to handle 將害督帥
267 11 jiàng backbone 將害督帥
268 11 jiàng king 將害督帥
269 11 jiāng to rest 將害督帥
270 11 jiàng a senior member of an organization 將害督帥
271 11 jiāng large; great 將害督帥
272 11 僕射 Pú Shè Supervisor; Chief Administrator 尚書左僕射
273 11 zèng to give a present 魏朝贈通使持節
274 11 zèng to bestow; to confer 魏朝贈通使持節
275 11 yòu Kangxi radical 29 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
276 11 suǒ a few; various; some 號令無所歸
277 11 suǒ a place; a location 號令無所歸
278 11 suǒ indicates a passive voice 號令無所歸
279 11 suǒ an ordinal number 號令無所歸
280 11 suǒ meaning 號令無所歸
281 11 suǒ garrison 號令無所歸
282 10 Kangxi radical 71 號令無所歸
283 10 to not have; without 號令無所歸
284 10 mo 號令無所歸
285 10 to not have 號令無所歸
286 10 Wu 號令無所歸
287 10 bìng to combine; to amalgamate 並求降己四階讓兄騰
288 10 bìng to combine 並求降己四階讓兄騰
289 10 bìng to resemble; to be like 並求降己四階讓兄騰
290 10 bìng to stand side-by-side 並求降己四階讓兄騰
291 10 bīng Taiyuan 並求降己四階讓兄騰
292 10 bìng equally; both; together 並求降己四階讓兄騰
293 10 rén person; people; a human being 願免千人
294 10 rén Kangxi radical 9 願免千人
295 10 rén a kind of person 願免千人
296 10 rén everybody 願免千人
297 10 rén adult 願免千人
298 10 rén somebody; others 願免千人
299 10 rén an upright person 願免千人
300 10 yuē to speak; to say 諡曰文
301 10 yuē Kangxi radical 73 諡曰文
302 10 yuē to be called 諡曰文
303 10 zhào an imperial decree 詔騰為南道行臺
304 10 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔騰為南道行臺
305 10 cóng to follow 例除冗從僕射
306 10 cóng to comply; to submit; to defer 例除冗從僕射
307 10 cóng to participate in something 例除冗從僕射
308 10 cóng to use a certain method or principle 例除冗從僕射
309 10 cóng something secondary 例除冗從僕射
310 10 cóng remote relatives 例除冗從僕射
311 10 cóng secondary 例除冗從僕射
312 10 cóng to go on; to advance 例除冗從僕射
313 10 cōng at ease; informal 例除冗從僕射
314 10 zòng a follower; a supporter 例除冗從僕射
315 10 zòng to release 例除冗從僕射
316 10 zòng perpendicular; longitudinal 例除冗從僕射
317 10 gāo high; tall 高隆之
318 10 gāo Kangxi radical 189 高隆之
319 10 gāo height 高隆之
320 10 gāo superior in level; degree; rate; grade 高隆之
321 10 gāo high pitched; loud 高隆之
322 10 gāo fine; good 高隆之
323 10 gāo senior 高隆之
324 10 gāo expensive 高隆之
325 10 gāo Gao 高隆之
326 10 gāo heights; an elevated place 高隆之
327 10 gāo to be respected; to be eminent 高隆之
328 10 gāo to respect 高隆之
329 10 xún to search; to look for; to seek 尋為高祖都督府長史
330 10 xún to investigate; to study; to research 尋為高祖都督府長史
331 10 xún to pursue 尋為高祖都督府長史
332 10 xún to supress with armed forces 尋為高祖都督府長史
333 10 xún Xun 尋為高祖都督府長史
334 10 xún to continue 尋為高祖都督府長史
335 10 xún to climb 尋為高祖都督府長史
336 10 xún to put something to use; to make use of 尋為高祖都督府長史
337 10 xún to reaffirm; to reiterate 尋為高祖都督府長史
338 9 cuī Cui 博陵崔孝芬取貧家子賈氏以為養女
339 9 cuī high; lofty 博陵崔孝芬取貧家子賈氏以為養女
340 9 fēng to seal; to close off 封石安縣伯
341 9 fēng Feng 封石安縣伯
342 9 fēng to confer; to grant 封石安縣伯
343 9 fēng an envelope 封石安縣伯
344 9 fēng a border; a boundary 封石安縣伯
345 9 fēng to prohibit 封石安縣伯
346 9 fēng to limit 封石安縣伯
347 9 fēng to make an earth mound 封石安縣伯
348 9 fēng to increase 封石安縣伯
349 9 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 博陵崔孝芬取貧家子賈氏以為養女
350 9 以為 yǐwéi to act as 博陵崔孝芬取貧家子賈氏以為養女
351 9 以為 yǐwèi to think 博陵崔孝芬取貧家子賈氏以為養女
352 9 以為 yǐwéi to use as 博陵崔孝芬取貧家子賈氏以為養女
353 9 gōng public; common; state-owned 司徒公
354 9 gōng official 司徒公
355 9 gōng male 司徒公
356 9 gōng duke; lord 司徒公
357 9 gōng fair; equitable 司徒公
358 9 gōng Mr.; mister 司徒公
359 9 gōng father-in-law 司徒公
360 9 gōng form of address; your honor 司徒公
361 9 gōng accepted; mutual 司徒公
362 9 gōng metric 司徒公
363 9 gōng to release to the public 司徒公
364 9 gōng the common good 司徒公
365 9 gōng to divide equally 司徒公
366 9 gōng Gong 司徒公
367 9 děng et cetera; and so on 都督冀定等五州諸軍事
368 9 děng to wait 都督冀定等五州諸軍事
369 9 děng to be equal 都督冀定等五州諸軍事
370 9 děng degree; level 都督冀定等五州諸軍事
371 9 děng to compare 都督冀定等五州諸軍事
372 9 guì expensive; costly; valuable 及騰貴
373 9 guì Guizhou 及騰貴
374 9 guì esteemed; honored 及騰貴
375 9 guì noble 及騰貴
376 9 guì high quality 及騰貴
377 9 guì to esteem; to honor 及騰貴
378 9 guì a place of honor 及騰貴
379 9 guì Gui 及騰貴
380 9 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 例除冗從僕射
381 9 chú to divide 例除冗從僕射
382 9 chú to put in order 例除冗從僕射
383 9 chú to appoint to an official position 例除冗從僕射
384 9 chú door steps; stairs 例除冗從僕射
385 9 chú to replace an official 例除冗從僕射
386 9 chú to change; to replace 例除冗從僕射
387 9 chú to renovate; to restore 例除冗從僕射
388 9 chú division 例除冗從僕射
389 8 Ye 高祖進軍於鄴
390 8 Ye 高祖進軍於鄴
391 8 使 shǐ to make; to cause 魏朝贈通使持節
392 8 使 shǐ to make use of for labor 魏朝贈通使持節
393 8 使 shǐ to indulge 魏朝贈通使持節
394 8 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 魏朝贈通使持節
395 8 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 魏朝贈通使持節
396 8 使 shǐ to dispatch 魏朝贈通使持節
397 8 使 shǐ to use 魏朝贈通使持節
398 8 使 shǐ to be able to 魏朝贈通使持節
399 8 shí mixed; miscellaneous 騰為甚焉
400 8 shí a group of ten sections in the Shijing 騰為甚焉
401 8 shí Shi 騰為甚焉
402 8 shí tenfold 騰為甚焉
403 8 shí one hundred percent 騰為甚焉
404 8 shí ten 騰為甚焉
405 8 qǐng to ask; to inquire 苦請於高祖
406 8 qíng circumstances; state of affairs; situation 苦請於高祖
407 8 qǐng to beg; to entreat 苦請於高祖
408 8 qǐng please 苦請於高祖
409 8 qǐng to request 苦請於高祖
410 8 qǐng to hire; to employ; to engage 苦請於高祖
411 8 qǐng to make an appointment 苦請於高祖
412 8 qǐng to greet 苦請於高祖
413 8 qǐng to invite 苦請於高祖
414 8 réng continuing 仍令騰居守
415 8 Kangxi radical 63 增邑通前一千三百戶
416 8 a household; a family 增邑通前一千三百戶
417 8 a door 增邑通前一千三百戶
418 8 a company; a unit 增邑通前一千三百戶
419 8 family status 增邑通前一千三百戶
420 8 Hu 增邑通前一千三百戶
421 8 Kangxi radical 132 高祖自晉陽出滏口
422 8 Zi 高祖自晉陽出滏口
423 8 a nose 高祖自晉陽出滏口
424 8 the beginning; the start 高祖自晉陽出滏口
425 8 origin 高祖自晉陽出滏口
426 8 to employ; to use 高祖自晉陽出滏口
427 8 to be 高祖自晉陽出滏口
428 8 jiā to add 加後將軍
429 8 jiā to increase 加後將軍
430 8 jiā to inflict [punishment] 加後將軍
431 8 jiā to append 加後將軍
432 8 jiā Jia 加後將軍
433 8 jiā to wear 加後將軍
434 8 jiā to be appointed [to a position]; to grant 加後將軍
435 8 jiā to pass 加後將軍
436 8 jiā to place above 加後將軍
437 8 jiā to implement; to apply 加後將軍
438 8 jiā to line up the disk and base of a divining board 加後將軍
439 8 jiā to say falsely 加後將軍
440 8 jiā addition 加後將軍
441 8 jiā Canada 加後將軍
442 8 fēi Kangxi radical 175 非貨不行
443 8 fēi wrong; bad; untruthful 非貨不行
444 8 fēi different 非貨不行
445 8 fēi to not be; to not have 非貨不行
446 8 fēi to violate; to be contrary to 非貨不行
447 8 fēi Africa 非貨不行
448 8 fēi to slander 非貨不行
449 8 fěi to avoid 非貨不行
450 8 fēi must 非貨不行
451 8 fēi an error 非貨不行
452 8 fēi a problem; a question 非貨不行
453 8 fēi evil 非貨不行
454 8 běi north 北道大行臺
455 8 běi fleeing troops 北道大行臺
456 8 běi to go north 北道大行臺
457 8 běi to be defeated; to be routed 北道大行臺
458 8 běi to violate; to betray 北道大行臺
459 8 shǎo few 騰少而質直
460 8 shǎo to decrease; to lessen; to lose 騰少而質直
461 8 shǎo to be inadequate; to be insufficient 騰少而質直
462 8 shǎo to be less than 騰少而質直
463 8 shǎo to despise; to scorn; to look down on 騰少而質直
464 8 shào young 騰少而質直
465 8 shào youth 騰少而質直
466 8 shào a youth; a young person 騰少而質直
467 8 shào Shao 騰少而質直
468 7 qīng minister; high officer 領大宗正卿
469 7 qīng Qing 領大宗正卿
470 7 miǎn to excuse from; to exempt; to spare 高祖啟免騰官
471 7 miǎn to evade; to avoid; to escape 高祖啟免騰官
472 7 miǎn to not permit 高祖啟免騰官
473 7 miǎn to omit; to remove 高祖啟免騰官
474 7 miǎn to give birth 高祖啟免騰官
475 7 wèn a funeral cap 高祖啟免騰官
476 7 miǎn to dismiss from office 高祖啟免騰官
477 7 miǎn Mian 高祖啟免騰官
478 7 司徒 sītú Situ 司徒公
479 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 司徒公
480 7 shēn deep 騰深見猜忌
481 7 shēn profound; penetrating 騰深見猜忌
482 7 shēn dark; deep in color 騰深見猜忌
483 7 shēn remote in time 騰深見猜忌
484 7 shēn depth 騰深見猜忌
485 7 shēn far 騰深見猜忌
486 7 shēn to withdraw; to recede 騰深見猜忌
487 7 shēn thick; lush 騰深見猜忌
488 7 shēn intimate; close 騰深見猜忌
489 7 shēn late 騰深見猜忌
490 7 shēn great 騰深見猜忌
491 7 shēn grave; serious 騰深見猜忌
492 7 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 騰深見猜忌
493 7 shēn to survey; to probe 騰深見猜忌
494 7 zhòng heavy 顯祖以其受任既重
495 7 chóng to repeat 顯祖以其受任既重
496 7 zhòng significant; serious; important 顯祖以其受任既重
497 7 chóng layered; folded; tiered 顯祖以其受任既重
498 7 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 顯祖以其受任既重
499 7 zhòng sad 顯祖以其受任既重
500 7 zhòng a weight 顯祖以其受任既重

Frequencies of all Words

Top 980

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 109 zhī him; her; them; that 高隆之
2 109 zhī used between a modifier and a word to form a word group 高隆之
3 109 zhī to go 高隆之
4 109 zhī this; that 高隆之
5 109 zhī genetive marker 高隆之
6 109 zhī it 高隆之
7 109 zhī in 高隆之
8 109 zhī all 高隆之
9 109 zhī and 高隆之
10 109 zhī however 高隆之
11 109 zhī if 高隆之
12 109 zhī then 高隆之
13 109 zhī to arrive; to go 高隆之
14 109 zhī is 高隆之
15 109 zhī to use 高隆之
16 109 zhī Zhi 高隆之
17 47 so as to; in order to 高祖以有備
18 47 to use; to regard as 高祖以有備
19 47 to use; to grasp 高祖以有備
20 47 according to 高祖以有備
21 47 because of 高祖以有備
22 47 on a certain date 高祖以有備
23 47 and; as well as 高祖以有備
24 47 to rely on 高祖以有備
25 47 to regard 高祖以有備
26 47 to be able to 高祖以有備
27 47 to order; to command 高祖以有備
28 47 further; moreover 高祖以有備
29 47 used after a verb 高祖以有備
30 47 very 高祖以有備
31 47 already 高祖以有備
32 47 increasingly 高祖以有備
33 47 a reason; a cause 高祖以有備
34 47 Israel 高祖以有備
35 47 Yi 高祖以有備
36 46 wèi for; to 仕沮渠氏為中書舍人
37 46 wèi because of 仕沮渠氏為中書舍人
38 46 wéi to act as; to serve 仕沮渠氏為中書舍人
39 46 wéi to change into; to become 仕沮渠氏為中書舍人
40 46 wéi to be; is 仕沮渠氏為中書舍人
41 46 wéi to do 仕沮渠氏為中書舍人
42 46 wèi for 仕沮渠氏為中書舍人
43 46 wèi because of; for; to 仕沮渠氏為中書舍人
44 46 wèi to 仕沮渠氏為中書舍人
45 46 wéi in a passive construction 仕沮渠氏為中書舍人
46 46 wéi forming a rehetorical question 仕沮渠氏為中書舍人
47 46 wéi forming an adverb 仕沮渠氏為中書舍人
48 46 wéi to add emphasis 仕沮渠氏為中書舍人
49 46 wèi to support; to help 仕沮渠氏為中書舍人
50 46 wéi to govern 仕沮渠氏為中書舍人
51 42 child; son 司馬子如
52 42 egg; newborn 司馬子如
53 42 first earthly branch 司馬子如
54 42 11 p.m.-1 a.m. 司馬子如
55 42 Kangxi radical 39 司馬子如
56 42 zi indicates that the the word is used as a noun 司馬子如
57 42 pellet; something small and hard 司馬子如
58 42 master 司馬子如
59 42 viscount 司馬子如
60 42 zi you; your honor 司馬子如
61 42 masters 司馬子如
62 42 person 司馬子如
63 42 young 司馬子如
64 42 seed 司馬子如
65 42 subordinate; subsidiary 司馬子如
66 42 a copper coin 司馬子如
67 42 bundle 司馬子如
68 42 female dragonfly 司馬子如
69 42 constituent 司馬子如
70 42 offspring; descendants 司馬子如
71 42 dear 司馬子如
72 42 little one 司馬子如
73 41 lóng grand; intense; prosperous 高隆之
74 41 lóng deep; profound 高隆之
75 41 lōng beginning 高隆之
76 41 lōng soaring 高隆之
77 41 lōng to increase; to rise 高隆之
78 41 lōng to respect 高隆之
79 41 lōng long [sound of thunder] 高隆之
80 41 lōng Long 高隆之
81 41 高祖 gāozǔ Han Gao Zu; Liu Bang 尋為高祖都督府長史
82 41 高祖 gāozǔ great great grandfather 尋為高祖都督府長史
83 41 高祖 gāozǔ Gaozu 尋為高祖都督府長史
84 33 téng to fly; to soar; to transcend 孫騰
85 33 téng to rise; to ascend 孫騰
86 33 téng to gallop; to run; to prance 孫騰
87 33 téng to jump; to spring; to vault 孫騰
88 33 téng to swell upwards 孫騰
89 33 téng to mount [a horse] 孫騰
90 33 téng to deliver; to transfer 孫騰
91 33 téng to displace; to shift 孫騰
92 33 téng to vacate 孫騰
93 33 téng expresses repetition 孫騰
94 33 téng to steam 孫騰
95 33 téng Teng 孫騰
96 32 such as; for example; for instance 司馬子如
97 32 if 司馬子如
98 32 in accordance with 司馬子如
99 32 to be appropriate; should; with regard to 司馬子如
100 32 this 司馬子如
101 32 it is so; it is thus; can be compared with 司馬子如
102 32 to go to 司馬子如
103 32 to meet 司馬子如
104 32 to appear; to seem; to be like 司馬子如
105 32 at least as good as 司馬子如
106 32 and 司馬子如
107 32 or 司馬子如
108 32 but 司馬子如
109 32 then 司馬子如
110 32 naturally 司馬子如
111 32 expresses a question or doubt 司馬子如
112 32 you 司馬子如
113 32 the second lunar month 司馬子如
114 32 in; at 司馬子如
115 32 Ru 司馬子如
116 26 shì matter; thing; item 都督雍華岐幽四州諸軍事
117 26 shì to serve 都督雍華岐幽四州諸軍事
118 26 shì a government post 都督雍華岐幽四州諸軍事
119 26 shì duty; post; work 都督雍華岐幽四州諸軍事
120 26 shì occupation 都督雍華岐幽四州諸軍事
121 26 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 都督雍華岐幽四州諸軍事
122 26 shì an accident 都督雍華岐幽四州諸軍事
123 26 shì to attend 都督雍華岐幽四州諸軍事
124 26 shì an allusion 都督雍華岐幽四州諸軍事
125 26 shì a condition; a state; a situation 都督雍華岐幽四州諸軍事
126 26 shì to engage in 都督雍華岐幽四州諸軍事
127 26 shì to enslave 都督雍華岐幽四州諸軍事
128 26 shì to pursue 都督雍華岐幽四州諸軍事
129 26 shì to administer 都督雍華岐幽四州諸軍事
130 26 shì to appoint 都督雍華岐幽四州諸軍事
131 26 shì a piece 都督雍華岐幽四州諸軍事
132 25 his; hers; its; theirs 高祖欲安其意
133 25 to add emphasis 高祖欲安其意
134 25 used when asking a question in reply to a question 高祖欲安其意
135 25 used when making a request or giving an order 高祖欲安其意
136 25 he; her; it; them 高祖欲安其意
137 25 probably; likely 高祖欲安其意
138 25 will 高祖欲安其意
139 25 may 高祖欲安其意
140 25 if 高祖欲安其意
141 25 or 高祖欲安其意
142 25 Qi 高祖欲安其意
143 25 in; at 高祖與兆宴飲於水湄
144 25 in; at 高祖與兆宴飲於水湄
145 25 in; at; to; from 高祖與兆宴飲於水湄
146 25 to go; to 高祖與兆宴飲於水湄
147 25 to rely on; to depend on 高祖與兆宴飲於水湄
148 25 to go to; to arrive at 高祖與兆宴飲於水湄
149 25 from 高祖與兆宴飲於水湄
150 25 give 高祖與兆宴飲於水湄
151 25 oppposing 高祖與兆宴飲於水湄
152 25 and 高祖與兆宴飲於水湄
153 25 compared to 高祖與兆宴飲於水湄
154 25 by 高祖與兆宴飲於水湄
155 25 and; as well as 高祖與兆宴飲於水湄
156 25 for 高祖與兆宴飲於水湄
157 25 Yu 高祖與兆宴飲於水湄
158 25 a crow 高祖與兆宴飲於水湄
159 25 whew; wow 高祖與兆宴飲於水湄
160 24 yǒu is; are; to exist 有撫宜鎮軍人謀逆
161 24 yǒu to have; to possess 有撫宜鎮軍人謀逆
162 24 yǒu indicates an estimate 有撫宜鎮軍人謀逆
163 24 yǒu indicates a large quantity 有撫宜鎮軍人謀逆
164 24 yǒu indicates an affirmative response 有撫宜鎮軍人謀逆
165 24 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有撫宜鎮軍人謀逆
166 24 yǒu used to compare two things 有撫宜鎮軍人謀逆
167 24 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有撫宜鎮軍人謀逆
168 24 yǒu used before the names of dynasties 有撫宜鎮軍人謀逆
169 24 yǒu a certain thing; what exists 有撫宜鎮軍人謀逆
170 24 yǒu multiple of ten and ... 有撫宜鎮軍人謀逆
171 24 yǒu abundant 有撫宜鎮軍人謀逆
172 24 yǒu purposeful 有撫宜鎮軍人謀逆
173 24 yǒu You 有撫宜鎮軍人謀逆
174 24 zhōu a state; a province 都督雍華岐幽四州諸軍事
175 24 zhōu a unit of 2,500 households 都督雍華岐幽四州諸軍事
176 24 zhōu a prefecture 都督雍華岐幽四州諸軍事
177 24 zhōu a country 都督雍華岐幽四州諸軍事
178 24 zhōu an island 都督雍華岐幽四州諸軍事
179 24 zhōu Zhou 都督雍華岐幽四州諸軍事
180 24 zhōu autonomous prefecture 都督雍華岐幽四州諸軍事
181 24 zhōu a country 都督雍華岐幽四州諸軍事
182 20 zhōng middle 仕沮渠氏為中書舍人
183 20 zhōng medium; medium sized 仕沮渠氏為中書舍人
184 20 zhōng China 仕沮渠氏為中書舍人
185 20 zhòng to hit the mark 仕沮渠氏為中書舍人
186 20 zhōng in; amongst 仕沮渠氏為中書舍人
187 20 zhōng midday 仕沮渠氏為中書舍人
188 20 zhōng inside 仕沮渠氏為中書舍人
189 20 zhōng during 仕沮渠氏為中書舍人
190 20 zhōng Zhong 仕沮渠氏為中書舍人
191 20 zhōng intermediary 仕沮渠氏為中書舍人
192 20 zhōng half 仕沮渠氏為中書舍人
193 20 zhōng just right; suitably 仕沮渠氏為中書舍人
194 20 zhōng while 仕沮渠氏為中書舍人
195 20 zhòng to reach; to attain 仕沮渠氏為中書舍人
196 20 zhòng to suffer; to infect 仕沮渠氏為中書舍人
197 20 zhòng to obtain 仕沮渠氏為中書舍人
198 20 zhòng to pass an exam 仕沮渠氏為中書舍人
199 19 刺史 cìshǐ Regional Inspector 雍州刺史
200 17 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尚書左僕射
201 17 尚書 shàngshū a high official 尚書左僕射
202 16 xíng to walk 行至襄垣
203 16 xíng capable; competent 行至襄垣
204 16 háng profession 行至襄垣
205 16 háng line; row 行至襄垣
206 16 xíng Kangxi radical 144 行至襄垣
207 16 xíng to travel 行至襄垣
208 16 xìng actions; conduct 行至襄垣
209 16 xíng to do; to act; to practice 行至襄垣
210 16 xíng all right; OK; okay 行至襄垣
211 16 háng horizontal line 行至襄垣
212 16 héng virtuous deeds 行至襄垣
213 16 hàng a line of trees 行至襄垣
214 16 hàng bold; steadfast 行至襄垣
215 16 xíng to move 行至襄垣
216 16 xíng to put into effect; to implement 行至襄垣
217 16 xíng travel 行至襄垣
218 16 xíng to circulate 行至襄垣
219 16 xíng running script; running script 行至襄垣
220 16 xíng temporary 行至襄垣
221 16 xíng soon 行至襄垣
222 16 háng rank; order 行至襄垣
223 16 háng a business; a shop 行至襄垣
224 16 xíng to depart; to leave 行至襄垣
225 16 xíng to experience 行至襄垣
226 16 xíng path; way 行至襄垣
227 16 xíng xing; ballad 行至襄垣
228 16 xíng a round [of drinks] 行至襄垣
229 16 xíng Xing 行至襄垣
230 16 xíng moreover; also 行至襄垣
231 15 and 高祖與兆宴飲於水湄
232 15 to give 高祖與兆宴飲於水湄
233 15 together with 高祖與兆宴飲於水湄
234 15 interrogative particle 高祖與兆宴飲於水湄
235 15 to accompany 高祖與兆宴飲於水湄
236 15 to particate in 高祖與兆宴飲於水湄
237 15 of the same kind 高祖與兆宴飲於水湄
238 15 to help 高祖與兆宴飲於水湄
239 15 for 高祖與兆宴飲於水湄
240 14 wèi Wei Dynasty 入魏
241 14 wèi State of Wei 入魏
242 14 wèi Cao Wei 入魏
243 14 wéi tall and big 入魏
244 14 wèi Wei [surname] 入魏
245 14 wèi a watchtower 入魏
246 14 wèi a palace 入魏
247 14 wéi to stand solitary and unmoving 入魏
248 14 róng glory; honor 屬尒朱榮建義
249 14 róng to flourish; to prosper 屬尒朱榮建義
250 14 shí time; a point or period of time 時魏京兆王愉女平原公主寡居
251 14 shí a season; a quarter of a year 時魏京兆王愉女平原公主寡居
252 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時魏京兆王愉女平原公主寡居
253 14 shí at that time 時魏京兆王愉女平原公主寡居
254 14 shí fashionable 時魏京兆王愉女平原公主寡居
255 14 shí fate; destiny; luck 時魏京兆王愉女平原公主寡居
256 14 shí occasion; opportunity; chance 時魏京兆王愉女平原公主寡居
257 14 shí tense 時魏京兆王愉女平原公主寡居
258 14 shí particular; special 時魏京兆王愉女平原公主寡居
259 14 shí to plant; to cultivate 時魏京兆王愉女平原公主寡居
260 14 shí hour (measure word) 時魏京兆王愉女平原公主寡居
261 14 shí an era; a dynasty 時魏京兆王愉女平原公主寡居
262 14 shí time [abstract] 時魏京兆王愉女平原公主寡居
263 14 shí seasonal 時魏京兆王愉女平原公主寡居
264 14 shí frequently; often 時魏京兆王愉女平原公主寡居
265 14 shí occasionally; sometimes 時魏京兆王愉女平原公主寡居
266 14 shí on time 時魏京兆王愉女平原公主寡居
267 14 shí this; that 時魏京兆王愉女平原公主寡居
268 14 shí to wait upon 時魏京兆王愉女平原公主寡居
269 14 shí hour 時魏京兆王愉女平原公主寡居
270 14 shí appropriate; proper; timely 時魏京兆王愉女平原公主寡居
271 14 shí Shi 時魏京兆王愉女平原公主寡居
272 14 shí a present; currentlt 時魏京兆王愉女平原公主寡居
273 14 chū at first; at the beginning; initially 初留段榮守信都
274 14 chū used to prefix numbers 初留段榮守信都
275 14 chū used as a prefix incidating the first time or part of something 初留段榮守信都
276 14 chū just now 初留段榮守信都
277 14 chū thereupon 初留段榮守信都
278 14 chū an intensifying adverb 初留段榮守信都
279 14 chū rudimentary; elementary 初留段榮守信都
280 14 chū original 初留段榮守信都
281 13 tái unit 北道大行臺
282 13 tái Taiwan 北道大行臺
283 13 tái desk; platform; terrace 北道大行臺
284 13 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 北道大行臺
285 13 tái typhoon 北道大行臺
286 13 tái desk; platform; terrace 北道大行臺
287 13 you 北道大行臺
288 13 tái station; broadcasting station 北道大行臺
289 13 tái official post 北道大行臺
290 13 eminent 北道大行臺
291 13 tái elevated 北道大行臺
292 13 tái tribunal 北道大行臺
293 13 tái capitulum 北道大行臺
294 13 lìng to make; to cause to be; to lead 尚書令
295 13 lìng to issue a command 尚書令
296 13 lìng rules of behavior; customs 尚書令
297 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 尚書令
298 13 lìng a season 尚書令
299 13 lìng respected; good reputation 尚書令
300 13 lìng good 尚書令
301 13 lìng pretentious 尚書令
302 13 lìng a transcending state of existence 尚書令
303 13 lìng a commander 尚書令
304 13 lìng a commanding quality; an impressive character 尚書令
305 13 lìng lyrics 尚書令
306 13 lìng Ling 尚書令
307 12 wáng Wang 時魏京兆王愉女平原公主寡居
308 12 wáng a king 時魏京兆王愉女平原公主寡居
309 12 wáng Kangxi radical 96 時魏京兆王愉女平原公主寡居
310 12 wàng to be king; to rule 時魏京兆王愉女平原公主寡居
311 12 wáng a prince; a duke 時魏京兆王愉女平原公主寡居
312 12 wáng grand; great 時魏京兆王愉女平原公主寡居
313 12 wáng to treat with the ceremony due to a king 時魏京兆王愉女平原公主寡居
314 12 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 時魏京兆王愉女平原公主寡居
315 12 wáng the head of a group or gang 時魏京兆王愉女平原公主寡居
316 12 wáng the biggest or best of a group 時魏京兆王愉女平原公主寡居
317 12 suì to comply with; to follow along 高祖遂東
318 12 suì thereupon 高祖遂東
319 12 suì to advance 高祖遂東
320 12 suì to follow through; to achieve 高祖遂東
321 12 suì to follow smoothly 高祖遂東
322 12 suì an area the capital 高祖遂東
323 12 suì a dish underneath a chime; a ditch 高祖遂東
324 12 suì a flint 高祖遂東
325 12 suì to satisfy 高祖遂東
326 12 suì to propose; to nominate 高祖遂東
327 12 suì to grow 高祖遂東
328 12 suì to use up; to stop 高祖遂東
329 12 suì sleeve used in archery 高祖遂東
330 12 not; no 不權有所立
331 12 expresses that a certain condition cannot be acheived 不權有所立
332 12 as a correlative 不權有所立
333 12 no (answering a question) 不權有所立
334 12 forms a negative adjective from a noun 不權有所立
335 12 at the end of a sentence to form a question 不權有所立
336 12 to form a yes or no question 不權有所立
337 12 infix potential marker 不權有所立
338 12 shì a generation 世甚以此稱之
339 12 shì a period of thirty years 世甚以此稱之
340 12 shì the world 世甚以此稱之
341 12 shì years; age 世甚以此稱之
342 12 shì a dynasty 世甚以此稱之
343 12 shì secular; worldly 世甚以此稱之
344 12 shì over generations 世甚以此稱之
345 12 shì always 世甚以此稱之
346 12 shì world 世甚以此稱之
347 12 shì a life; a lifetime 世甚以此稱之
348 12 shì an era 世甚以此稱之
349 12 shì from generation to generation; across generations 世甚以此稱之
350 12 shì to keep good family relations 世甚以此稱之
351 12 shì Shi 世甚以此稱之
352 12 shì a geologic epoch 世甚以此稱之
353 12 shì hereditary 世甚以此稱之
354 12 shì later generations 世甚以此稱之
355 12 shì a successor; an heir 世甚以此稱之
356 12 shì the current times 世甚以此稱之
357 12 侍中 shìzhōng Shizhong; Palace Attendant 侍中
358 12 tóng like; same; similar 與斛斯椿同掌機密
359 12 tóng simultaneously; coincide 與斛斯椿同掌機密
360 12 tóng together 與斛斯椿同掌機密
361 12 tóng together 與斛斯椿同掌機密
362 12 tóng to be the same 與斛斯椿同掌機密
363 12 tòng an alley; a lane 與斛斯椿同掌機密
364 12 tóng same- 與斛斯椿同掌機密
365 12 tóng to do something for somebody 與斛斯椿同掌機密
366 12 tóng Tong 與斛斯椿同掌機密
367 12 tóng to meet; to gather together; to join with 與斛斯椿同掌機密
368 12 tóng to be unified 與斛斯椿同掌機密
369 12 tóng to approve; to endorse 與斛斯椿同掌機密
370 12 tóng peace; harmony 與斛斯椿同掌機密
371 12 tóng an agreement 與斛斯椿同掌機密
372 12 to enter 入魏
373 12 Kangxi radical 11 入魏
374 12 radical 入魏
375 12 income 入魏
376 12 to conform with 入魏
377 12 to descend 入魏
378 12 the entering tone 入魏
379 12 to pay 入魏
380 12 to join 入魏
381 11 to reach 及騰貴
382 11 and 及騰貴
383 11 coming to; when 及騰貴
384 11 to attain 及騰貴
385 11 to understand 及騰貴
386 11 able to be compared to; to catch up with 及騰貴
387 11 to be involved with; to associate with 及騰貴
388 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 及騰貴
389 11 jiāng will; shall (future tense) 將害督帥
390 11 jiāng to get; to use; marker for direct-object 將害督帥
391 11 jiàng a general; a high ranking officer 將害督帥
392 11 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 將害督帥
393 11 jiāng and; or 將害督帥
394 11 jiàng to command; to lead 將害督帥
395 11 qiāng to request 將害督帥
396 11 jiāng approximately 將害督帥
397 11 jiāng to bring; to take; to use; to hold 將害督帥
398 11 jiāng to support; to wait upon; to take care of 將害督帥
399 11 jiāng to checkmate 將害督帥
400 11 jiāng to goad; to incite; to provoke 將害督帥
401 11 jiāng to do; to handle 將害督帥
402 11 jiāng placed between a verb and a complement of direction 將害督帥
403 11 jiāng furthermore; moreover 將害督帥
404 11 jiàng backbone 將害督帥
405 11 jiàng king 將害督帥
406 11 jiāng might; possibly 將害督帥
407 11 jiāng just; a short time ago 將害督帥
408 11 jiāng to rest 將害督帥
409 11 jiāng to the side 將害督帥
410 11 jiàng a senior member of an organization 將害督帥
411 11 jiāng large; great 將害督帥
412 11 僕射 Pú Shè Supervisor; Chief Administrator 尚書左僕射
413 11 zèng to give a present 魏朝贈通使持節
414 11 zèng to bestow; to confer 魏朝贈通使持節
415 11 yòu again; also 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
416 11 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
417 11 yòu Kangxi radical 29 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
418 11 yòu and 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
419 11 yòu furthermore 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
420 11 yòu in addition 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
421 11 yòu but 又使騰為冀相殷定滄瀛幽安八州行臺僕射
422 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 號令無所歸
423 11 suǒ an office; an institute 號令無所歸
424 11 suǒ introduces a relative clause 號令無所歸
425 11 suǒ it 號令無所歸
426 11 suǒ if; supposing 號令無所歸
427 11 suǒ a few; various; some 號令無所歸
428 11 suǒ a place; a location 號令無所歸
429 11 suǒ indicates a passive voice 號令無所歸
430 11 suǒ that which 號令無所歸
431 11 suǒ an ordinal number 號令無所歸
432 11 suǒ meaning 號令無所歸
433 11 suǒ garrison 號令無所歸
434 10 no 號令無所歸
435 10 Kangxi radical 71 號令無所歸
436 10 to not have; without 號令無所歸
437 10 has not yet 號令無所歸
438 10 mo 號令無所歸
439 10 do not 號令無所歸
440 10 not; -less; un- 號令無所歸
441 10 regardless of 號令無所歸
442 10 to not have 號令無所歸
443 10 um 號令無所歸
444 10 Wu 號令無所歸
445 10 bìng and; furthermore; also 並求降己四階讓兄騰
446 10 bìng completely; entirely 並求降己四階讓兄騰
447 10 bìng to combine; to amalgamate 並求降己四階讓兄騰
448 10 bìng to combine 並求降己四階讓兄騰
449 10 bìng to resemble; to be like 並求降己四階讓兄騰
450 10 bìng both; equally 並求降己四階讓兄騰
451 10 bìng both; side-by-side; equally 並求降己四階讓兄騰
452 10 bìng completely; entirely 並求降己四階讓兄騰
453 10 bìng to stand side-by-side 並求降己四階讓兄騰
454 10 bìng definitely; absolutely; actually 並求降己四階讓兄騰
455 10 bīng Taiyuan 並求降己四階讓兄騰
456 10 bìng equally; both; together 並求降己四階讓兄騰
457 10 rén person; people; a human being 願免千人
458 10 rén Kangxi radical 9 願免千人
459 10 rén a kind of person 願免千人
460 10 rén everybody 願免千人
461 10 rén adult 願免千人
462 10 rén somebody; others 願免千人
463 10 rén an upright person 願免千人
464 10 yuē to speak; to say 諡曰文
465 10 yuē Kangxi radical 73 諡曰文
466 10 yuē to be called 諡曰文
467 10 yuē particle without meaning 諡曰文
468 10 zhào an imperial decree 詔騰為南道行臺
469 10 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔騰為南道行臺
470 10 cóng from 例除冗從僕射
471 10 cóng to follow 例除冗從僕射
472 10 cóng past; through 例除冗從僕射
473 10 cóng to comply; to submit; to defer 例除冗從僕射
474 10 cóng to participate in something 例除冗從僕射
475 10 cóng to use a certain method or principle 例除冗從僕射
476 10 cóng usually 例除冗從僕射
477 10 cóng something secondary 例除冗從僕射
478 10 cóng remote relatives 例除冗從僕射
479 10 cóng secondary 例除冗從僕射
480 10 cóng to go on; to advance 例除冗從僕射
481 10 cōng at ease; informal 例除冗從僕射
482 10 zòng a follower; a supporter 例除冗從僕射
483 10 zòng to release 例除冗從僕射
484 10 zòng perpendicular; longitudinal 例除冗從僕射
485 10 gāo high; tall 高隆之
486 10 gāo Kangxi radical 189 高隆之
487 10 gāo height 高隆之
488 10 gāo superior in level; degree; rate; grade 高隆之
489 10 gāo high pitched; loud 高隆之
490 10 gāo fine; good 高隆之
491 10 gāo senior 高隆之
492 10 gāo expensive 高隆之
493 10 gāo Gao 高隆之
494 10 gāo heights; an elevated place 高隆之
495 10 gāo to be respected; to be eminent 高隆之
496 10 gāo to respect 高隆之
497 10 xún to search; to look for; to seek 尋為高祖都督府長史
498 10 xún an eight chi 尋為高祖都督府長史
499 10 xún to investigate; to study; to research 尋為高祖都督府長史
500 10 xún to pursue 尋為高祖都督府長史

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安县 安縣 196 An county
北方 98 The North
北齐书 北齊書 66 Book of Northern Qi; History of Qi of the Northern Dynasties
渤海 66 Bohai Sea
沧州 滄州 67 Cangzhou
长广 長廣 99 Changguang
刺史 99 Regional Inspector
丹阳 丹陽 68 Danyang County
大司马 大司馬 100 Minister of War
貂蝉 貂蟬 100 Diaochan
定州 100 Dingzhou
东光县 東光縣 100 Dongguang
东山 東山 100 Dongshan
70 Fu River
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 103 official (imperial) position
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
关西 關西 103
 1. Guanxi; Kuanhsi
 2. Kansai
关中 關中 71 Guanzhong
104
 1. Korea; South Korea
 2. State of Han
 3. fence; low wall
 4. Han
河内 河內 104
 1. Hanoi
 2. Henei
黄门 黃門 72 Huangmen
户口 戶口 104 Hukou; registered residence
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建兴 建興 106 Jianxing reign
建义 建義 106 Jianyi reign
建中 106 Jianzhong
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
京兆 106
 1. Jingzhao; Xi'an
 2. capital municipal area
 3. Capital Region Governor
金乡 金鄉 106 Jinxiang
晋阳 晉陽 106 Jinyang
晋州 晉州 106
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
郡守 106 Commandery Governor
沮渠 74 Juqu
开皇 開皇 75
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
凉州 涼州 108 Liangzhou
临城 臨城 108 Lincheng
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
南奔 78 Lamphun
南城 110 Nancheng
南阳 南陽 110 Nanyang
平南 112 Pingnan
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
平遥县 平遙縣 112 Pingyao
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
前废帝 前廢帝 113 Emperor Qianfei
清河 113 Qinghe
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
汝南 114 Runan
山东 山東 115 Shandong
尚书省 尚書省 115 Imperial Secretariat
尚书郎 尚書郎 115
 1. ancient official title
 2. Secretarial Court Gentleman
深泽县 深澤縣 115 Shenze
世祖 115 Shi Zu
十一月 115 November; the Eleventh Month
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
世宗 115
 1. King Sejong the Great; Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
四月 115 April; the Fourth Month
肃宗 肅宗 83
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
83 Sui Dynasty
太守 116 Governor
太玄经 太玄經 116 Canon of Supreme Mystery
太保 84 Grand Protector
太昌 116 Taichang reign
太山 116 Taishan
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
廷尉 84 Tingwei; Commandant of Justice
文帝 119
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
涡阳 渦陽 119 Guoyang
武平 87 Wu Ping; Gao Wei of Norther Qi
武定 119
 1. Wuding
 2. Wuding
西魏 東魏 120 Western Wei Dynasty; Western Wei of the Northern Dynasties
襄垣 120 Xiangyuan
相州 120 Xiangzhou
咸阳 咸陽 120
 1. Xianyang
 2. Xianyang
孝昌 120
 1. Xiaochang
 2. Xiaochang reign
萧何 蕭何 120 Xiao He
孝庄 孝莊 120 Xiaozhuang; Emperor Xiaozhuang of Northern Wei
120
 1. Xing
 2. Xing
兴和 興和 120 Xinghe
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
荀彧 120 Xun Yu
扬雄 揚雄 89 Yang Xiong
89
 1. Ye
 2. Ye
颍川 潁川 89 Yingchuan
颍州 潁州 121 Yingzhou
永安 121 Yong'an reign
雍州 89 Yongzhou
有子 121 Master You
岳州 121 Yuezhou
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
豫州 121 Yuzhou
122 Zhang
正光 122 Zhengxing reign
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
中山 122
 1. Dr Sun Yat-sen; Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace; Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English