Glossary and Vocabulary for Records of the Grand Historian 史記, 《東越列傳》 Treatise on the Eastern Yue

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 25 wéi to act as; to serve 皆廢為君長
2 25 wéi to change into; to become 皆廢為君長
3 25 wéi to be; is 皆廢為君長
4 25 wéi to do 皆廢為君長
5 25 wèi to support; to help 皆廢為君長
6 25 wéi to govern 皆廢為君長
7 22 wáng Wang 閩越王無諸及越東海王搖者
8 22 wáng a king 閩越王無諸及越東海王搖者
9 22 wáng Kangxi radical 96 閩越王無諸及越東海王搖者
10 22 wàng to be king; to rule 閩越王無諸及越東海王搖者
11 22 wáng a prince; a duke 閩越王無諸及越東海王搖者
12 22 wáng grand; great 閩越王無諸及越東海王搖者
13 22 wáng to treat with the ceremony due to a king 閩越王無諸及越東海王搖者
14 22 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 閩越王無諸及越東海王搖者
15 22 wáng the head of a group or gang 閩越王無諸及越東海王搖者
16 22 wáng the biggest or best of a group 閩越王無諸及越東海王搖者
17 18 hóu marquis; lord 故山州侯齒將屯
18 18 hóu a target in archery 故山州侯齒將屯
19 15 hàn Han Chinese 漢擊項籍
20 15 hàn Han Dynasty 漢擊項籍
21 15 hàn Milky Way 漢擊項籍
22 15 hàn Later Han Dynasty 漢擊項籍
23 15 hàn a man; a chap 漢擊項籍
24 15 hàn Chinese language 漢擊項籍
25 15 hàn Han River 漢擊項籍
26 15 yuè at a high pitch 閩越王無諸及越東海王搖者
27 15 yuè to exceed; to leap; to skip 閩越王無諸及越東海王搖者
28 15 yuè to cross; to go past; to jump over 閩越王無諸及越東海王搖者
29 15 yuè to grab; to plunder; to snatch 閩越王無諸及越東海王搖者
30 15 yuè Yue [state] 閩越王無諸及越東海王搖者
31 15 yuè to transcend 閩越王無諸及越東海王搖者
32 15 yuè distant; far away 閩越王無諸及越東海王搖者
33 15 yuè impractical; not realistic 閩越王無諸及越東海王搖者
34 15 yuè to dissipate; to disperse 閩越王無諸及越東海王搖者
35 15 yuè to spread widely 閩越王無諸及越東海王搖者
36 15 yuè to decline; to fall 閩越王無諸及越東海王搖者
37 15 yuè Yue [peoples] 閩越王無諸及越東海王搖者
38 15 yuè superior 閩越王無諸及越東海王搖者
39 15 yuè Yue [region] 閩越王無諸及越東海王搖者
40 15 yuè to publicise 閩越王無諸及越東海王搖者
41 15 yuè Yue [surname] 閩越王無諸及越東海王搖者
42 14 餘善 yúshàn Yu Shan 其弟餘善乃與相
43 14 將軍 jiāngjūn a general 皆為將軍
44 14 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 皆為將軍
45 14 to use; to grasp 以其地為閩中郡
46 14 to rely on 以其地為閩中郡
47 14 to regard 以其地為閩中郡
48 14 to be able to 以其地為閩中郡
49 14 to order; to command 以其地為閩中郡
50 14 used after a verb 以其地為閩中郡
51 14 a reason; a cause 以其地為閩中郡
52 14 Israel 以其地為閩中郡
53 14 Yi 以其地為閩中郡
54 12 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 乃使人告急天子
55 12 閩越 Mǐnyuè Minyue 閩越王無諸及越東海王搖者
56 12 yuē to speak; to say 曰閩君搖功多
57 12 yuē Kangxi radical 73 曰閩君搖功多
58 12 yuē to be called 曰閩君搖功多
59 12 nǎi to be 乃立搖為東海王
60 10 東甌 dōngōu Dong Ou 都東甌
61 10 Qi 以其地為閩中郡
62 9 東越 dōngyuè Dongyue 東越列傳
63 9 bīng soldier; troops 兵未踰嶺
64 9 bīng weapons 兵未踰嶺
65 9 bīng military; warfare 兵未踰嶺
66 9 zhì Kangxi radical 133 至建元三年
67 9 zhì to arrive 至建元三年
68 8 發兵 fābīng to dispatch an army; to send troops 閩越發兵圍東甌
69 8 zhī to go 當是之時
70 8 zhī to arrive; to go 當是之時
71 8 zhī is 當是之時
72 8 zhī to use 當是之時
73 8 zhī Zhi 當是之時
74 8 shā to kill; to murder; to slaughter 殺吳王丹徒
75 8 shā to hurt 殺吳王丹徒
76 8 shā to pare off; to reduce; to clip 殺吳王丹徒
77 8 to strike; to hit; to beat 漢擊項籍
78 8 to attack; to fight 漢擊項籍
79 8 to bump; to touch; to encounter 漢擊項籍
80 8 to confront 漢擊項籍
81 8 infix potential marker 以故不附楚
82 7 nián year 漢五年
83 7 nián New Year festival 漢五年
84 7 nián age 漢五年
85 7 nián life span; life expectancy 漢五年
86 7 nián an era; a period 漢五年
87 7 nián a date 漢五年
88 7 nián time; years 漢五年
89 7 nián harvest 漢五年
90 7 nián annual; every year 漢五年
91 7 yáo a folk-song 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
92 7 yáo forced labor 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
93 7 yóu cause; means 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
94 7 zhòu interpretations of the trigrams 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
95 7 jiàng a general; a high ranking officer 詔罷兩將兵
96 7 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 詔罷兩將兵
97 7 jiàng to command; to lead 詔罷兩將兵
98 7 qiāng to request 詔罷兩將兵
99 7 jiāng to bring; to take; to use; to hold 詔罷兩將兵
100 7 jiāng to support; to wait upon; to take care of 詔罷兩將兵
101 7 jiāng to checkmate 詔罷兩將兵
102 7 jiāng to goad; to incite; to provoke 詔罷兩將兵
103 7 jiāng to do; to handle 詔罷兩將兵
104 7 jiàng backbone 詔罷兩將兵
105 7 jiàng king 詔罷兩將兵
106 7 jiāng to rest 詔罷兩將兵
107 7 jiàng a senior member of an organization 詔罷兩將兵
108 7 jiāng large; great 詔罷兩將兵
109 7 do not 弗王
110 7 fēng to seal; to close off 故封繇王居股為東成侯
111 7 fēng Feng 故封繇王居股為東成侯
112 7 fēng to confer; to grant 故封繇王居股為東成侯
113 7 fēng an envelope 故封繇王居股為東成侯
114 7 fēng a border; a boundary 故封繇王居股為東成侯
115 7 fēng to prohibit 故封繇王居股為東成侯
116 7 fēng to limit 故封繇王居股為東成侯
117 7 fēng to make an earth mound 故封繇王居股為東成侯
118 7 fēng to increase 故封繇王居股為東成侯
119 7 hǎi the sea; a sea; the ocean 即亡入海
120 7 hǎi foreign 即亡入海
121 7 hǎi a large lake 即亡入海
122 7 hǎi a large mass 即亡入海
123 7 hǎi having large capacity 即亡入海
124 7 hǎi Hai 即亡入海
125 7 hǎi seawater 即亡入海
126 7 hǎi a field; an area 即亡入海
127 7 hǎi a large and barron area of land 即亡入海
128 7 hǎi a large container 即亡入海
129 6 jūn army; military 乃以便宜案兵告大農軍
130 6 jūn soldiers; troops 乃以便宜案兵告大農軍
131 6 jūn an organized collective 乃以便宜案兵告大農軍
132 6 jūn to garrison; to stay an an encampment 乃以便宜案兵告大農軍
133 6 jūn a garrison 乃以便宜案兵告大農軍
134 6 jūn a front 乃以便宜案兵告大農軍
135 6 jūn penal miltary service 乃以便宜案兵告大農軍
136 6 jūn to organize troops 乃以便宜案兵告大農軍
137 6 zhū to execute; to put to death 以故皆得不誅
138 6 zhū to punish 以故皆得不誅
139 6 zhū to denounce; to condemn 以故皆得不誅
140 6 zhū to attack 以故皆得不誅
141 6 zhū to remove; to dispel 以故皆得不誅
142 6 zhū to extract from; to exact 以故皆得不誅
143 6 ér Kangxi radical 126 且秦舉咸陽而棄之
144 6 ér as if; to seem like 且秦舉咸陽而棄之
145 6 néng can; able 且秦舉咸陽而棄之
146 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 且秦舉咸陽而棄之
147 6 ér to arrive; up to 且秦舉咸陽而棄之
148 6 使 shǐ to make; to cause 乃使人告急天子
149 6 使 shǐ to make use of for labor 乃使人告急天子
150 6 使 shǐ to indulge 乃使人告急天子
151 6 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 乃使人告急天子
152 6 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 乃使人告急天子
153 6 使 shǐ to dispatch 乃使人告急天子
154 6 使 shǐ to use 乃使人告急天子
155 6 使 shǐ to be able to 乃使人告急天子
156 6 樓船 lóuchuán turreted junk 請以卒八千人從樓船將軍擊呂嘉等
157 6 zhòng many; numerous 乃悉舉眾來
158 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 乃悉舉眾來
159 6 zhòng general; common; public 乃悉舉眾來
160 6 guó a country; a nation 今小國以窮困來告急天子
161 6 guó the capital of a state 今小國以窮困來告急天子
162 6 guó a feud; a vassal state 今小國以窮困來告急天子
163 6 guó a state; a kingdom 今小國以窮困來告急天子
164 6 guó a place; a land 今小國以窮困來告急天子
165 6 guó domestic; Chinese 今小國以窮困來告急天子
166 6 guó national 今小國以窮困來告急天子
167 6 guó top in the nation 今小國以窮困來告急天子
168 6 guó Guo 今小國以窮困來告急天子
169 6 jīn today; present; now 今小國以窮困來告急天子
170 6 jīn Jin 今小國以窮困來告急天子
171 6 jīn modern 今小國以窮困來告急天子
172 6 cóng to follow 從諸侯滅秦
173 6 cóng to comply; to submit; to defer 從諸侯滅秦
174 6 cóng to participate in something 從諸侯滅秦
175 6 cóng to use a certain method or principle 從諸侯滅秦
176 6 cóng something secondary 從諸侯滅秦
177 6 cóng remote relatives 從諸侯滅秦
178 6 cóng secondary 從諸侯滅秦
179 6 cóng to go on; to advance 從諸侯滅秦
180 6 cōng at ease; informal 從諸侯滅秦
181 6 zòng a follower; a supporter 從諸侯滅秦
182 6 zòng to release 從諸侯滅秦
183 6 zòng perpendicular; longitudinal 從諸侯滅秦
184 5 yǐng Ying 閩越王郢發兵距險
185 5 qín Shaanxi 秦已并天下
186 5 qín Qin Dynasty 秦已并天下
187 5 aín State of Qin 秦已并天下
188 5 qín Qin 秦已并天下
189 5 wèi Eighth earthly branch 閩越未肯行
190 5 wèi 1-3 p.m. 閩越未肯行
191 5 wèi to taste 閩越未肯行
192 5 to reach 閩越王無諸及越東海王搖者
193 5 to attain 閩越王無諸及越東海王搖者
194 5 to understand 閩越王無諸及越東海王搖者
195 5 able to be compared to; to catch up with 閩越王無諸及越東海王搖者
196 5 to be involved with; to associate with 閩越王無諸及越東海王搖者
197 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 閩越王無諸及越東海王搖者
198 5 南越 nányuè Nanyue 閩越擊南越
199 5 to give 太尉未足與計
200 5 to accompany 太尉未足與計
201 5 to particate in 太尉未足與計
202 5 of the same kind 太尉未足與計
203 5 to help 太尉未足與計
204 5 for 太尉未足與計
205 5 shí time; a point or period of time 當是之時
206 5 shí a season; a quarter of a year 當是之時
207 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當是之時
208 5 shí fashionable 當是之時
209 5 shí fate; destiny; luck 當是之時
210 5 shí occasion; opportunity; chance 當是之時
211 5 shí tense 當是之時
212 5 shí particular; special 當是之時
213 5 shí to plant; to cultivate 當是之時
214 5 shí an era; a dynasty 當是之時
215 5 shí time [abstract] 當是之時
216 5 shí seasonal 當是之時
217 5 shí to wait upon 當是之時
218 5 shí hour 當是之時
219 5 shí appropriate; proper; timely 當是之時
220 5 shí Shi 當是之時
221 5 shí a present; currentlt 當是之時
222 5 yáo to shake; to wag; to swing; to wave 閩越王無諸及越東海王搖者
223 5 yáo to falter; to waver 閩越王無諸及越東海王搖者
224 5 yáo to agitate; to stir 閩越王無諸及越東海王搖者
225 5 yáo to lift; to cast 閩越王無諸及越東海王搖者
226 5 yáo Yao 閩越王無諸及越東海王搖者
227 5 yáo scull 閩越王無諸及越東海王搖者
228 5 無諸 wúzhū Wu Zhu 閩越王無諸及越東海王搖者
229 5 héng horizontal; transverse 天子遣橫海將軍韓說出句章
230 5 héng to set horizontally 天子遣橫海將軍韓說出句章
231 5 héng horizontal character stroke 天子遣橫海將軍韓說出句章
232 5 hèng wanton; unbridled; unruly 天子遣橫海將軍韓說出句章
233 5 hèng untimely; unexpected 天子遣橫海將軍韓說出句章
234 5 héng timber to cover a door 天子遣橫海將軍韓說出句章
235 5 héng a horizontal line; a horizontal strip 天子遣橫海將軍韓說出句章
236 5 héng Heng 天子遣橫海將軍韓說出句章
237 5 héng to pervade; to diffuse 天子遣橫海將軍韓說出句章
238 5 héng to cross over; to pass through 天子遣橫海將軍韓說出句章
239 4 mín the people; citizen; subjects 其民便附
240 4 mín Min 其民便附
241 4 qǐng to ask; to inquire 東甌請舉國徙中國
242 4 qíng circumstances; state of affairs; situation 東甌請舉國徙中國
243 4 qǐng to beg; to entreat 東甌請舉國徙中國
244 4 qǐng please 東甌請舉國徙中國
245 4 qǐng to request 東甌請舉國徙中國
246 4 qǐng to hire; to employ; to engage 東甌請舉國徙中國
247 4 qǐng to make an appointment 東甌請舉國徙中國
248 4 qǐng to greet 東甌請舉國徙中國
249 4 qǐng to invite 東甌請舉國徙中國
250 4 to stand 復立無諸為閩越王
251 4 Kangxi radical 117 復立無諸為閩越王
252 4 erect; upright; vertical 復立無諸為閩越王
253 4 to establish; to set up; to found 復立無諸為閩越王
254 4 to conclude; to draw up 復立無諸為閩越王
255 4 to ascend the throne 復立無諸為閩越王
256 4 to designate; to appoint 復立無諸為閩越王
257 4 to live; to exist 復立無諸為閩越王
258 4 to erect; to stand something up 復立無諸為閩越王
259 4 to take a stand 復立無諸為閩越王
260 4 to cease; to stop 復立無諸為閩越王
261 4 a two week period at the onset o feach season 復立無諸為閩越王
262 4 wǎng to go (in a direction) 不足以煩中國往救也
263 4 wǎng in the past 不足以煩中國往救也
264 4 wǎng to turn toward 不足以煩中國往救也
265 4 wǎng to be friends with; to have a social connection with 不足以煩中國往救也
266 4 wǎng to send a gift 不足以煩中國往救也
267 4 wǎng former times 不足以煩中國往救也
268 4 wǎng someone who has passed away 不足以煩中國往救也
269 4 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 曰閩君搖功多
270 4 duó many; much 曰閩君搖功多
271 4 duō more 曰閩君搖功多
272 4 duō excessive 曰閩君搖功多
273 4 duō abundant 曰閩君搖功多
274 4 duō to multiply; to acrue 曰閩君搖功多
275 4 duō Duo 曰閩君搖功多
276 4 lái to come 今小國以窮困來告急天子
277 4 lái please 今小國以窮困來告急天子
278 4 lái used to substitute for another verb 今小國以窮困來告急天子
279 4 lái used between two word groups to express purpose and effect 今小國以窮困來告急天子
280 4 lái wheat 今小國以窮困來告急天子
281 4 lái next; future 今小國以窮困來告急天子
282 4 lái a simple complement of direction 今小國以窮困來告急天子
283 4 lái to occur; to arise 今小國以窮困來告急天子
284 4 lái to earn 今小國以窮困來告急天子
285 4 sān three 孝惠三年
286 4 sān third 孝惠三年
287 4 sān more than two 孝惠三年
288 4 sān very few 孝惠三年
289 4 sān San 孝惠三年
290 4 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 自秦時棄弗屬
291 4 to overlook; to forget 自秦時棄弗屬
292 4 Qi 自秦時棄弗屬
293 4 děng et cetera; and so on 郢等首惡
294 4 děng to wait 郢等首惡
295 4 děng to be equal 郢等首惡
296 4 děng degree; level 郢等首惡
297 4 děng to compare 郢等首惡
298 4 gōng merit 舉高帝時越功
299 4 gōng service; work; effort 舉高帝時越功
300 4 gōng skill 舉高帝時越功
301 4 gōng an achievement; an accomplishment 舉高帝時越功
302 4 gōng merit-creating actions; vyāyāma 舉高帝時越功
303 4 gōng deserving praise 舉高帝時越功
304 4 gōng level of morning ritual 舉高帝時越功
305 4 gōng an effect; a result 舉高帝時越功
306 4 gōng a kind of funeral dress 舉高帝時越功
307 4 gōng work (physics) 舉高帝時越功
308 4 rate; frequency; proportion; ratio 搖率越歸鄱陽令吳芮
309 4 shuài to lead; command 搖率越歸鄱陽令吳芮
310 4 shuài hasty; rash; careless 搖率越歸鄱陽令吳芮
311 4 a rule; a standard; a limit 搖率越歸鄱陽令吳芮
312 4 shuài candid; straightforward; frank 搖率越歸鄱陽令吳芮
313 4 shuài to obey; to follow 搖率越歸鄱陽令吳芮
314 4 shuài a model; an example 搖率越歸鄱陽令吳芮
315 4 shuài a bird catching net 搖率越歸鄱陽令吳芮
316 4 shuài a leader; an army commander 搖率越歸鄱陽令吳芮
317 4 to calculate 搖率越歸鄱陽令吳芮
318 4 shuài Shuai 搖率越歸鄱陽令吳芮
319 4 rén person; people; a human being 搖率越人佐漢
320 4 rén Kangxi radical 9 搖率越人佐漢
321 4 rén a kind of person 搖率越人佐漢
322 4 rén everybody 搖率越人佐漢
323 4 rén adult 搖率越人佐漢
324 4 rén somebody; others 搖率越人佐漢
325 4 rén an upright person 搖率越人佐漢
326 4 móu to plan 宗族謀曰
327 4 móu a strategem; a plan 宗族謀曰
328 4 móu to strive; to seek 宗族謀曰
329 4 móu to deliberate; to consult 宗族謀曰
330 4 móu to advise 宗族謀曰
331 4 móu to secretly plot [against somebody] 宗族謀曰
332 4 child; son 吳王子子駒亡走閩越
333 4 egg; newborn 吳王子子駒亡走閩越
334 4 first earthly branch 吳王子子駒亡走閩越
335 4 11 p.m.-1 a.m. 吳王子子駒亡走閩越
336 4 Kangxi radical 39 吳王子子駒亡走閩越
337 4 pellet; something small and hard 吳王子子駒亡走閩越
338 4 master 吳王子子駒亡走閩越
339 4 viscount 吳王子子駒亡走閩越
340 4 zi you; your honor 吳王子子駒亡走閩越
341 4 masters 吳王子子駒亡走閩越
342 4 person 吳王子子駒亡走閩越
343 4 young 吳王子子駒亡走閩越
344 4 seed 吳王子子駒亡走閩越
345 4 subordinate; subsidiary 吳王子子駒亡走閩越
346 4 a copper coin 吳王子子駒亡走閩越
347 4 female dragonfly 吳王子子駒亡走閩越
348 4 constituent 吳王子子駒亡走閩越
349 4 offspring; descendants 吳王子子駒亡走閩越
350 4 dear 吳王子子駒亡走閩越
351 4 little one 吳王子子駒亡走閩越
352 4 cháng Chang 常勸閩越擊東甌
353 4 cháng common; general; ordinary 常勸閩越擊東甌
354 4 cháng a principle; a rule 常勸閩越擊東甌
355 4 cháng eternal; nitya 常勸閩越擊東甌
356 4 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 吳王濞反
357 4 fǎn to rebel; to oppose 吳王濞反
358 4 fǎn to go back; to return 吳王濞反
359 4 fǎn to combat; to rebel 吳王濞反
360 4 fǎn the fanqie phonetic system 吳王濞反
361 4 fǎn a counter-revolutionary 吳王濞反
362 4 fǎn to flip; to turn over 吳王濞反
363 4 fǎn to take back; to give back 吳王濞反
364 4 fǎn to reason by analogy 吳王濞反
365 4 fǎn to introspect 吳王濞反
366 4 fān to reverse a verdict 吳王濞反
367 4 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 是時漢使大農張成
368 4 chéng to become; to turn into 是時漢使大農張成
369 4 chéng to grow up; to ripen; to mature 是時漢使大農張成
370 4 chéng to set up; to establish; to develop; to form 是時漢使大農張成
371 4 chéng a full measure of 是時漢使大農張成
372 4 chéng whole 是時漢使大農張成
373 4 chéng set; established 是時漢使大農張成
374 4 chéng to reache a certain degree; to amount to 是時漢使大農張成
375 4 chéng to reconcile 是時漢使大農張成
376 4 chéng to resmble; to be similar to 是時漢使大農張成
377 4 chéng composed of 是時漢使大農張成
378 4 chéng a result; a harvest; an achievement 是時漢使大農張成
379 4 chéng capable; able; accomplished 是時漢使大農張成
380 4 chéng to help somebody achieve something 是時漢使大農張成
381 4 chéng Cheng 是時漢使大農張成
382 4 chù a place; location; a spot; a point 處江淮之閒
383 4 chǔ to reside; to live; to dwell 處江淮之閒
384 4 chù an office; a department; a bureau 處江淮之閒
385 4 chù a part; an aspect 處江淮之閒
386 4 chǔ to be in; to be in a position of 處江淮之閒
387 4 chǔ to get along with 處江淮之閒
388 4 chǔ to deal with; to manage 處江淮之閒
389 4 chǔ to punish; to sentence 處江淮之閒
390 4 chǔ to stop; to pause 處江淮之閒
391 4 chǔ to be associated with 處江淮之閒
392 4 chǔ to situate; to fix a place for 處江淮之閒
393 4 chǔ to occupy; to control 處江淮之閒
394 4 chù circumstances; situation 處江淮之閒
395 4 chù an occasion; a time 處江淮之閒
396 3 zhù to help; to assist 於是中大夫莊助詰蚡曰
397 3 zhù taxation 於是中大夫莊助詰蚡曰
398 3 one 助乃斬一司馬
399 3 Kangxi radical 1 助乃斬一司馬
400 3 pure; concentrated 助乃斬一司馬
401 3 first 助乃斬一司馬
402 3 the same 助乃斬一司馬
403 3 sole; single 助乃斬一司馬
404 3 a very small amount 助乃斬一司馬
405 3 Yi 助乃斬一司馬
406 3 other 助乃斬一司馬
407 3 to unify 助乃斬一司馬
408 3 accidentally; coincidentally 助乃斬一司馬
409 3 abruptly; suddenly 助乃斬一司馬
410 3 武林 wǔlín Wulin 武林
411 3 武林 wǔlín martial arts (social) circles 武林
412 3 吳陽 wú yáng Wu Yang 故越衍侯吳陽前在漢
413 3 tīng to listen 天子聽
414 3 tīng to obey 天子聽
415 3 tīng to understand 天子聽
416 3 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 天子聽
417 3 tìng to allow; to let something take its course 天子聽
418 3 tīng to await 天子聽
419 3 tīng to acknowledge 天子聽
420 3 tīng information 天子聽
421 3 tīng a hall 天子聽
422 3 tīng Ting 天子聽
423 3 tìng to administer; to process 天子聽
424 3 suì to comply with; to follow along 遂發兵浮海救東甌
425 3 suì to advance 遂發兵浮海救東甌
426 3 suì to follow through; to achieve 遂發兵浮海救東甌
427 3 suì to follow smoothly 遂發兵浮海救東甌
428 3 suì an area the capital 遂發兵浮海救東甌
429 3 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂發兵浮海救東甌
430 3 suì a flint 遂發兵浮海救東甌
431 3 suì to satisfy 遂發兵浮海救東甌
432 3 suì to propose; to nominate 遂發兵浮海救東甌
433 3 suì to grow 遂發兵浮海救東甌
434 3 suì to use up; to stop 遂發兵浮海救東甌
435 3 suì sleeve used in archery 遂發兵浮海救東甌
436 3 desire 欲從閩越
437 3 to desire; to wish 欲從閩越
438 3 to desire; to intend 欲從閩越
439 3 lust 欲從閩越
440 3 wén to hear 不敢擅發兵擊而以聞
441 3 wén Wen 不敢擅發兵擊而以聞
442 3 wén sniff at; to smell 不敢擅發兵擊而以聞
443 3 wén to be widely known 不敢擅發兵擊而以聞
444 3 wén to confirm; to accept 不敢擅發兵擊而以聞
445 3 wén information 不敢擅發兵擊而以聞
446 3 wèn famous; well known 不敢擅發兵擊而以聞
447 3 wén knowledge; learning 不敢擅發兵擊而以聞
448 3 wèn popularity; prestige; reputation 不敢擅發兵擊而以聞
449 3 wén to question 不敢擅發兵擊而以聞
450 3 méi plum blossom; plum 令諸校屯豫章梅領待命
451 3 méi Mei 令諸校屯豫章梅領待命
452 3 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 乃遣莊助以節發兵會稽
453 3 guī to go back; to return 搖率越歸鄱陽令吳芮
454 3 guī to belong to; to be classified as 搖率越歸鄱陽令吳芮
455 3 guī to take refuge in; to rely on; to depend on 搖率越歸鄱陽令吳芮
456 3 guī used between a repeated verb to indicate contrast 搖率越歸鄱陽令吳芮
457 3 guī to revert to; to give back to 搖率越歸鄱陽令吳芮
458 3 guī (of a woman) to get married 搖率越歸鄱陽令吳芮
459 3 guī to assemble; to meet together; to converge 搖率越歸鄱陽令吳芮
460 3 guī to appreciate; to admire 搖率越歸鄱陽令吳芮
461 3 guī to divide with a single digit divisor 搖率越歸鄱陽令吳芮
462 3 guī to pledge allegiance to 搖率越歸鄱陽令吳芮
463 3 guī to withdraw 搖率越歸鄱陽令吳芮
464 3 guī to settle down 搖率越歸鄱陽令吳芮
465 3 guī Gui 搖率越歸鄱陽令吳芮
466 3 kuì to give; to sacrifice food 搖率越歸鄱陽令吳芮
467 3 kuì ashamed 搖率越歸鄱陽令吳芮
468 3 běi north 使徇北將軍守武林
469 3 běi fleeing troops 使徇北將軍守武林
470 3 běi to go north 使徇北將軍守武林
471 3 běi to be defeated; to be routed 使徇北將軍守武林
472 3 běi to violate; to betray 使徇北將軍守武林
473 3 shǒu to defend; to protect; to guard; to keep safe 南越守天子約
474 3 shǒu to watch over 南越守天子約
475 3 shǒu to observe; to abide by 南越守天子約
476 3 shǒu to be near; to be close to 南越守天子約
477 3 shǒu Governor 南越守天子約
478 3 shǒu duty; an official post 南越守天子約
479 3 shǒu personal integrity; moral character 南越守天子約
480 3 shǒu Shou 南越守天子約
481 3 shǒu to preserve; to conserve 南越守天子約
482 3 shǒu to wait for 南越守天子約
483 3 shǒu to rely on 南越守天子約
484 3 shòu to hunt 南越守天子約
485 3 to go; to 威行於國
486 3 to rely on; to depend on 威行於國
487 3 Yu 威行於國
488 3 a crow 威行於國
489 3 to cover 又數反覆
490 3 to reply [to a letter] 又數反覆
491 3 to overturn; to capsize 又數反覆
492 3 layered 又數反覆
493 3 to ruin; to destroy; to overwhelm 又數反覆
494 3 to hide 又數反覆
495 3 to scrutinize 又數反覆
496 3 to ambush 又數反覆
497 3 to enter 即亡入海
498 3 Kangxi radical 11 即亡入海
499 3 radical 即亡入海
500 3 income 即亡入海

Frequencies of all Words

Top 802

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 25 wèi for; to 皆廢為君長
2 25 wèi because of 皆廢為君長
3 25 wéi to act as; to serve 皆廢為君長
4 25 wéi to change into; to become 皆廢為君長
5 25 wéi to be; is 皆廢為君長
6 25 wéi to do 皆廢為君長
7 25 wèi for 皆廢為君長
8 25 wèi because of; for; to 皆廢為君長
9 25 wèi to 皆廢為君長
10 25 wéi in a passive construction 皆廢為君長
11 25 wéi forming a rehetorical question 皆廢為君長
12 25 wéi forming an adverb 皆廢為君長
13 25 wéi to add emphasis 皆廢為君長
14 25 wèi to support; to help 皆廢為君長
15 25 wéi to govern 皆廢為君長
16 22 wáng Wang 閩越王無諸及越東海王搖者
17 22 wáng a king 閩越王無諸及越東海王搖者
18 22 wáng Kangxi radical 96 閩越王無諸及越東海王搖者
19 22 wàng to be king; to rule 閩越王無諸及越東海王搖者
20 22 wáng a prince; a duke 閩越王無諸及越東海王搖者
21 22 wáng grand; great 閩越王無諸及越東海王搖者
22 22 wáng to treat with the ceremony due to a king 閩越王無諸及越東海王搖者
23 22 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 閩越王無諸及越東海王搖者
24 22 wáng the head of a group or gang 閩越王無諸及越東海王搖者
25 22 wáng the biggest or best of a group 閩越王無諸及越東海王搖者
26 18 hóu marquis; lord 故山州侯齒將屯
27 18 hóu a target in archery 故山州侯齒將屯
28 15 hàn Han Chinese 漢擊項籍
29 15 hàn Han Dynasty 漢擊項籍
30 15 hàn Milky Way 漢擊項籍
31 15 hàn Later Han Dynasty 漢擊項籍
32 15 hàn a man; a chap 漢擊項籍
33 15 hàn Chinese language 漢擊項籍
34 15 hàn Han River 漢擊項籍
35 15 yuè more 閩越王無諸及越東海王搖者
36 15 yuè at a high pitch 閩越王無諸及越東海王搖者
37 15 yuè to exceed; to leap; to skip 閩越王無諸及越東海王搖者
38 15 yuè to cross; to go past; to jump over 閩越王無諸及越東海王搖者
39 15 yuè to grab; to plunder; to snatch 閩越王無諸及越東海王搖者
40 15 yuè Yue [state] 閩越王無諸及越東海王搖者
41 15 yuè to transcend 閩越王無諸及越東海王搖者
42 15 yuè distant; far away 閩越王無諸及越東海王搖者
43 15 yuè impractical; not realistic 閩越王無諸及越東海王搖者
44 15 yuè to dissipate; to disperse 閩越王無諸及越東海王搖者
45 15 yuè to spread widely 閩越王無諸及越東海王搖者
46 15 yuè to decline; to fall 閩越王無諸及越東海王搖者
47 15 yuè Yue [peoples] 閩越王無諸及越東海王搖者
48 15 yuè superior 閩越王無諸及越東海王搖者
49 15 yuè Yue [region] 閩越王無諸及越東海王搖者
50 15 yuè to publicise 閩越王無諸及越東海王搖者
51 15 yuè Yue [surname] 閩越王無諸及越東海王搖者
52 15 yuè a particle with no meaning 閩越王無諸及越東海王搖者
53 14 餘善 yúshàn Yu Shan 其弟餘善乃與相
54 14 將軍 jiāngjūn a general 皆為將軍
55 14 將軍 jiāngjūn to capture the enemy; check 皆為將軍
56 14 so as to; in order to 以其地為閩中郡
57 14 to use; to regard as 以其地為閩中郡
58 14 to use; to grasp 以其地為閩中郡
59 14 according to 以其地為閩中郡
60 14 because of 以其地為閩中郡
61 14 on a certain date 以其地為閩中郡
62 14 and; as well as 以其地為閩中郡
63 14 to rely on 以其地為閩中郡
64 14 to regard 以其地為閩中郡
65 14 to be able to 以其地為閩中郡
66 14 to order; to command 以其地為閩中郡
67 14 further; moreover 以其地為閩中郡
68 14 used after a verb 以其地為閩中郡
69 14 very 以其地為閩中郡
70 14 already 以其地為閩中郡
71 14 increasingly 以其地為閩中郡
72 14 a reason; a cause 以其地為閩中郡
73 14 Israel 以其地為閩中郡
74 14 Yi 以其地為閩中郡
75 12 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 乃使人告急天子
76 12 閩越 Mǐnyuè Minyue 閩越王無諸及越東海王搖者
77 12 yuē to speak; to say 曰閩君搖功多
78 12 yuē Kangxi radical 73 曰閩君搖功多
79 12 yuē to be called 曰閩君搖功多
80 12 yuē particle without meaning 曰閩君搖功多
81 12 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 乃立搖為東海王
82 12 nǎi to be 乃立搖為東海王
83 12 nǎi you; yours 乃立搖為東海王
84 12 nǎi also; moreover 乃立搖為東海王
85 12 nǎi however; but 乃立搖為東海王
86 12 nǎi if 乃立搖為東海王
87 10 東甌 dōngōu Dong Ou 都東甌
88 10 his; hers; its; theirs 以其地為閩中郡
89 10 to add emphasis 以其地為閩中郡
90 10 used when asking a question in reply to a question 以其地為閩中郡
91 10 used when making a request or giving an order 以其地為閩中郡
92 10 he; her; it; them 以其地為閩中郡
93 10 probably; likely 以其地為閩中郡
94 10 will 以其地為閩中郡
95 10 may 以其地為閩中郡
96 10 if 以其地為閩中郡
97 10 or 以其地為閩中郡
98 10 Qi 以其地為閩中郡
99 9 東越 dōngyuè Dongyue 東越列傳
100 9 bīng soldier; troops 兵未踰嶺
101 9 bīng weapons 兵未踰嶺
102 9 bīng military; warfare 兵未踰嶺
103 9 zhì to; until 至建元三年
104 9 zhì Kangxi radical 133 至建元三年
105 9 zhì extremely; very; most 至建元三年
106 9 zhì to arrive 至建元三年
107 8 發兵 fābīng to dispatch an army; to send troops 閩越發兵圍東甌
108 8 zhī him; her; them; that 當是之時
109 8 zhī used between a modifier and a word to form a word group 當是之時
110 8 zhī to go 當是之時
111 8 zhī this; that 當是之時
112 8 zhī genetive marker 當是之時
113 8 zhī it 當是之時
114 8 zhī in 當是之時
115 8 zhī all 當是之時
116 8 zhī and 當是之時
117 8 zhī however 當是之時
118 8 zhī if 當是之時
119 8 zhī then 當是之時
120 8 zhī to arrive; to go 當是之時
121 8 zhī is 當是之時
122 8 zhī to use 當是之時
123 8 zhī Zhi 當是之時
124 8 shā to kill; to murder; to slaughter 殺吳王丹徒
125 8 shā to hurt 殺吳王丹徒
126 8 shā to pare off; to reduce; to clip 殺吳王丹徒
127 8 to strike; to hit; to beat 漢擊項籍
128 8 to attack; to fight 漢擊項籍
129 8 to bump; to touch; to encounter 漢擊項籍
130 8 to confront 漢擊項籍
131 8 not; no 以故不附楚
132 8 expresses that a certain condition cannot be acheived 以故不附楚
133 8 as a correlative 以故不附楚
134 8 no (answering a question) 以故不附楚
135 8 forms a negative adjective from a noun 以故不附楚
136 8 at the end of a sentence to form a question 以故不附楚
137 8 to form a yes or no question 以故不附楚
138 8 infix potential marker 以故不附楚
139 8 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以故不附楚
140 8 old; ancient; former; past 以故不附楚
141 8 reason; cause; purpose 以故不附楚
142 8 to die 以故不附楚
143 8 so; therefore; hence 以故不附楚
144 8 original 以故不附楚
145 8 accident; happening; instance 以故不附楚
146 8 a friend; an acquaintance; friendship 以故不附楚
147 8 something in the past 以故不附楚
148 8 deceased; dead 以故不附楚
149 8 still; yet 以故不附楚
150 8 jiē all; each and every; in all cases 其先皆越王句踐之後也
151 8 jiē same; equally 其先皆越王句踐之後也
152 7 nián year 漢五年
153 7 nián New Year festival 漢五年
154 7 nián age 漢五年
155 7 nián life span; life expectancy 漢五年
156 7 nián an era; a period 漢五年
157 7 nián a date 漢五年
158 7 nián time; years 漢五年
159 7 nián harvest 漢五年
160 7 nián annual; every year 漢五年
161 7 chū to go out; to leave 不欲出虎符發兵郡國
162 7 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 不欲出虎符發兵郡國
163 7 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 不欲出虎符發兵郡國
164 7 chū to extend; to spread 不欲出虎符發兵郡國
165 7 chū to appear 不欲出虎符發兵郡國
166 7 chū to exceed 不欲出虎符發兵郡國
167 7 chū to publish; to post 不欲出虎符發兵郡國
168 7 chū to take up an official post 不欲出虎符發兵郡國
169 7 chū to give birth 不欲出虎符發兵郡國
170 7 chū a verb complement 不欲出虎符發兵郡國
171 7 chū to occur; to happen 不欲出虎符發兵郡國
172 7 chū to divorce 不欲出虎符發兵郡國
173 7 chū to chase away 不欲出虎符發兵郡國
174 7 chū to escape; to leave 不欲出虎符發兵郡國
175 7 chū to give 不欲出虎符發兵郡國
176 7 chū to emit 不欲出虎符發兵郡國
177 7 chū quoted from 不欲出虎符發兵郡國
178 7 yáo a folk-song 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
179 7 yáo forced labor 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
180 7 yóu cause; means 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
181 7 yóu from 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
182 7 zhòu interpretations of the trigrams 獨無諸孫繇君丑不與謀焉
183 7 jiāng will; shall (future tense) 詔罷兩將兵
184 7 jiāng to get; to use; marker for direct-object 詔罷兩將兵
185 7 jiàng a general; a high ranking officer 詔罷兩將兵
186 7 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 詔罷兩將兵
187 7 jiāng and; or 詔罷兩將兵
188 7 jiàng to command; to lead 詔罷兩將兵
189 7 qiāng to request 詔罷兩將兵
190 7 jiāng approximately 詔罷兩將兵
191 7 jiāng to bring; to take; to use; to hold 詔罷兩將兵
192 7 jiāng to support; to wait upon; to take care of 詔罷兩將兵
193 7 jiāng to checkmate 詔罷兩將兵
194 7 jiāng to goad; to incite; to provoke 詔罷兩將兵
195 7 jiāng to do; to handle 詔罷兩將兵
196 7 jiāng placed between a verb and a complement of direction 詔罷兩將兵
197 7 jiāng furthermore; moreover 詔罷兩將兵
198 7 jiàng backbone 詔罷兩將兵
199 7 jiàng king 詔罷兩將兵
200 7 jiāng might; possibly 詔罷兩將兵
201 7 jiāng just; a short time ago 詔罷兩將兵
202 7 jiāng to rest 詔罷兩將兵
203 7 jiāng to the side 詔罷兩將兵
204 7 jiàng a senior member of an organization 詔罷兩將兵
205 7 jiāng large; great 詔罷兩將兵
206 7 no 弗王
207 7 do not 弗王
208 7 fēng to seal; to close off 故封繇王居股為東成侯
209 7 fēng a measure word for sealed objects 故封繇王居股為東成侯
210 7 fēng Feng 故封繇王居股為東成侯
211 7 fēng to confer; to grant 故封繇王居股為東成侯
212 7 fēng an envelope 故封繇王居股為東成侯
213 7 fēng a border; a boundary 故封繇王居股為東成侯
214 7 fēng to prohibit 故封繇王居股為東成侯
215 7 fēng to limit 故封繇王居股為東成侯
216 7 fēng to make an earth mound 故封繇王居股為東成侯
217 7 fēng to increase 故封繇王居股為東成侯
218 7 hǎi the sea; a sea; the ocean 即亡入海
219 7 hǎi foreign 即亡入海
220 7 hǎi a large lake 即亡入海
221 7 hǎi a large mass 即亡入海
222 7 hǎi having large capacity 即亡入海
223 7 hǎi Hai 即亡入海
224 7 hǎi seawater 即亡入海
225 7 hǎi a field; an area 即亡入海
226 7 hǎi a large and barron area of land 即亡入海
227 7 hǎi a large container 即亡入海
228 7 hǎi arbitrarily 即亡入海
229 7 hǎi ruthlessly 即亡入海
230 6 jūn army; military 乃以便宜案兵告大農軍
231 6 jūn soldiers; troops 乃以便宜案兵告大農軍
232 6 jūn an organized collective 乃以便宜案兵告大農軍
233 6 jūn to garrison; to stay an an encampment 乃以便宜案兵告大農軍
234 6 jūn a garrison 乃以便宜案兵告大農軍
235 6 jūn a front 乃以便宜案兵告大農軍
236 6 jūn penal miltary service 乃以便宜案兵告大農軍
237 6 jūn to organize troops 乃以便宜案兵告大農軍
238 6 zhū to execute; to put to death 以故皆得不誅
239 6 zhū to punish 以故皆得不誅
240 6 zhū to denounce; to condemn 以故皆得不誅
241 6 zhū to attack 以故皆得不誅
242 6 zhū to remove; to dispel 以故皆得不誅
243 6 zhū to extract from; to exact 以故皆得不誅
244 6 ér and; as well as; but (not); yet (not) 且秦舉咸陽而棄之
245 6 ér Kangxi radical 126 且秦舉咸陽而棄之
246 6 ér you 且秦舉咸陽而棄之
247 6 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 且秦舉咸陽而棄之
248 6 ér right away; then 且秦舉咸陽而棄之
249 6 ér but; yet; however; while; nevertheless 且秦舉咸陽而棄之
250 6 ér if; in case; in the event that 且秦舉咸陽而棄之
251 6 ér therefore; as a result; thus 且秦舉咸陽而棄之
252 6 ér how can it be that? 且秦舉咸陽而棄之
253 6 ér so as to 且秦舉咸陽而棄之
254 6 ér only then 且秦舉咸陽而棄之
255 6 ér as if; to seem like 且秦舉咸陽而棄之
256 6 néng can; able 且秦舉咸陽而棄之
257 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 且秦舉咸陽而棄之
258 6 ér me 且秦舉咸陽而棄之
259 6 ér to arrive; up to 且秦舉咸陽而棄之
260 6 ér possessive 且秦舉咸陽而棄之
261 6 使 shǐ to make; to cause 乃使人告急天子
262 6 使 shǐ to make use of for labor 乃使人告急天子
263 6 使 shǐ to indulge 乃使人告急天子
264 6 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 乃使人告急天子
265 6 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 乃使人告急天子
266 6 使 shǐ to dispatch 乃使人告急天子
267 6 使 shǐ if 乃使人告急天子
268 6 使 shǐ to use 乃使人告急天子
269 6 使 shǐ to be able to 乃使人告急天子
270 6 樓船 lóuchuán turreted junk 請以卒八千人從樓船將軍擊呂嘉等
271 6 zhòng many; numerous 乃悉舉眾來
272 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 乃悉舉眾來
273 6 zhòng general; common; public 乃悉舉眾來
274 6 guó a country; a nation 今小國以窮困來告急天子
275 6 guó the capital of a state 今小國以窮困來告急天子
276 6 guó a feud; a vassal state 今小國以窮困來告急天子
277 6 guó a state; a kingdom 今小國以窮困來告急天子
278 6 guó a place; a land 今小國以窮困來告急天子
279 6 guó domestic; Chinese 今小國以窮困來告急天子
280 6 guó national 今小國以窮困來告急天子
281 6 guó top in the nation 今小國以窮困來告急天子
282 6 guó Guo 今小國以窮困來告急天子
283 6 jīn today; present; now 今小國以窮困來告急天子
284 6 jīn Jin 今小國以窮困來告急天子
285 6 jīn modern 今小國以窮困來告急天子
286 6 also; too 其先皆越王句踐之後也
287 6 a final modal particle indicating certainy or decision 其先皆越王句踐之後也
288 6 either 其先皆越王句踐之後也
289 6 even 其先皆越王句踐之後也
290 6 used to soften the tone 其先皆越王句踐之後也
291 6 used for emphasis 其先皆越王句踐之後也
292 6 used to mark contrast 其先皆越王句踐之後也
293 6 used to mark compromise 其先皆越王句踐之後也
294 6 cóng from 從諸侯滅秦
295 6 cóng to follow 從諸侯滅秦
296 6 cóng past; through 從諸侯滅秦
297 6 cóng to comply; to submit; to defer 從諸侯滅秦
298 6 cóng to participate in something 從諸侯滅秦
299 6 cóng to use a certain method or principle 從諸侯滅秦
300 6 cóng usually 從諸侯滅秦
301 6 cóng something secondary 從諸侯滅秦
302 6 cóng remote relatives 從諸侯滅秦
303 6 cóng secondary 從諸侯滅秦
304 6 cóng to go on; to advance 從諸侯滅秦
305 6 cōng at ease; informal 從諸侯滅秦
306 6 zòng a follower; a supporter 從諸侯滅秦
307 6 zòng to release 從諸侯滅秦
308 6 zòng perpendicular; longitudinal 從諸侯滅秦
309 5 yǐng Ying 閩越王郢發兵距險
310 5 qín Shaanxi 秦已并天下
311 5 qín Qin Dynasty 秦已并天下
312 5 aín State of Qin 秦已并天下
313 5 qín Qin 秦已并天下
314 5 wèi Eighth earthly branch 閩越未肯行
315 5 wèi not yet; still not 閩越未肯行
316 5 wèi not; did not; have not 閩越未肯行
317 5 wèi or not? 閩越未肯行
318 5 wèi 1-3 p.m. 閩越未肯行
319 5 wèi to taste 閩越未肯行
320 5 to reach 閩越王無諸及越東海王搖者
321 5 and 閩越王無諸及越東海王搖者
322 5 coming to; when 閩越王無諸及越東海王搖者
323 5 to attain 閩越王無諸及越東海王搖者
324 5 to understand 閩越王無諸及越東海王搖者
325 5 able to be compared to; to catch up with 閩越王無諸及越東海王搖者
326 5 to be involved with; to associate with 閩越王無諸及越東海王搖者
327 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 閩越王無諸及越東海王搖者
328 5 南越 nányuè Nanyue 閩越擊南越
329 5 and 太尉未足與計
330 5 to give 太尉未足與計
331 5 together with 太尉未足與計
332 5 interrogative particle 太尉未足與計
333 5 to accompany 太尉未足與計
334 5 to particate in 太尉未足與計
335 5 of the same kind 太尉未足與計
336 5 to help 太尉未足與計
337 5 for 太尉未足與計
338 5 shí time; a point or period of time 當是之時
339 5 shí a season; a quarter of a year 當是之時
340 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當是之時
341 5 shí at that time 當是之時
342 5 shí fashionable 當是之時
343 5 shí fate; destiny; luck 當是之時
344 5 shí occasion; opportunity; chance 當是之時
345 5 shí tense 當是之時
346 5 shí particular; special 當是之時
347 5 shí to plant; to cultivate 當是之時
348 5 shí hour (measure word) 當是之時
349 5 shí an era; a dynasty 當是之時
350 5 shí time [abstract] 當是之時
351 5 shí seasonal 當是之時
352 5 shí frequently; often 當是之時
353 5 shí occasionally; sometimes 當是之時
354 5 shí on time 當是之時
355 5 shí this; that 當是之時
356 5 shí to wait upon 當是之時
357 5 shí hour 當是之時
358 5 shí appropriate; proper; timely 當是之時
359 5 shí Shi 當是之時
360 5 shí a present; currentlt 當是之時
361 5 yáo to shake; to wag; to swing; to wave 閩越王無諸及越東海王搖者
362 5 yáo to falter; to waver 閩越王無諸及越東海王搖者
363 5 yáo to agitate; to stir 閩越王無諸及越東海王搖者
364 5 yáo to lift; to cast 閩越王無諸及越東海王搖者
365 5 yáo Yao 閩越王無諸及越東海王搖者
366 5 yáo scull 閩越王無諸及越東海王搖者
367 5 無諸 wúzhū Wu Zhu 閩越王無諸及越東海王搖者
368 5 héng horizontal; transverse 天子遣橫海將軍韓說出句章
369 5 héng to set horizontally 天子遣橫海將軍韓說出句章
370 5 héng horizontal character stroke 天子遣橫海將軍韓說出句章
371 5 héng chaotic; disorderly 天子遣橫海將軍韓說出句章
372 5 hèng wanton; unbridled; unruly 天子遣橫海將軍韓說出句章
373 5 hèng untimely; unexpected 天子遣橫海將軍韓說出句章
374 5 héng timber to cover a door 天子遣橫海將軍韓說出句章
375 5 héng a horizontal line; a horizontal strip 天子遣橫海將軍韓說出句章
376 5 héng Heng 天子遣橫海將軍韓說出句章
377 5 héng to pervade; to diffuse 天子遣橫海將軍韓說出句章
378 5 héng to cross over; to pass through 天子遣橫海將軍韓說出句章
379 5 héng evenly 天子遣橫海將軍韓說出句章
380 4 mín the people; citizen; subjects 其民便附
381 4 mín Min 其民便附
382 4 qǐng to ask; to inquire 東甌請舉國徙中國
383 4 qíng circumstances; state of affairs; situation 東甌請舉國徙中國
384 4 qǐng to beg; to entreat 東甌請舉國徙中國
385 4 qǐng please 東甌請舉國徙中國
386 4 qǐng to request 東甌請舉國徙中國
387 4 qǐng to hire; to employ; to engage 東甌請舉國徙中國
388 4 qǐng to make an appointment 東甌請舉國徙中國
389 4 qǐng to greet 東甌請舉國徙中國
390 4 qǐng to invite 東甌請舉國徙中國
391 4 to stand 復立無諸為閩越王
392 4 Kangxi radical 117 復立無諸為閩越王
393 4 erect; upright; vertical 復立無諸為閩越王
394 4 to establish; to set up; to found 復立無諸為閩越王
395 4 to conclude; to draw up 復立無諸為閩越王
396 4 to ascend the throne 復立無諸為閩越王
397 4 to designate; to appoint 復立無諸為閩越王
398 4 to live; to exist 復立無諸為閩越王
399 4 instantaneously; immediatley 復立無諸為閩越王
400 4 to erect; to stand something up 復立無諸為閩越王
401 4 to take a stand 復立無諸為閩越王
402 4 to cease; to stop 復立無諸為閩越王
403 4 a two week period at the onset o feach season 復立無諸為閩越王
404 4 wǎng to go (in a direction) 不足以煩中國往救也
405 4 wǎng in the direction of 不足以煩中國往救也
406 4 wǎng in the past 不足以煩中國往救也
407 4 wǎng to turn toward 不足以煩中國往救也
408 4 wǎng to be friends with; to have a social connection with 不足以煩中國往救也
409 4 wǎng to send a gift 不足以煩中國往救也
410 4 wǎng former times 不足以煩中國往救也
411 4 wǎng someone who has passed away 不足以煩中國往救也
412 4 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 曰閩君搖功多
413 4 duó many; much 曰閩君搖功多
414 4 duō more 曰閩君搖功多
415 4 duō an unspecified extent 曰閩君搖功多
416 4 duō used in exclamations 曰閩君搖功多
417 4 duō excessive 曰閩君搖功多
418 4 duō to what extent 曰閩君搖功多
419 4 duō abundant 曰閩君搖功多
420 4 duō to multiply; to acrue 曰閩君搖功多
421 4 duō mostly 曰閩君搖功多
422 4 duō simply; merely 曰閩君搖功多
423 4 duō frequently 曰閩君搖功多
424 4 duō very 曰閩君搖功多
425 4 duō Duo 曰閩君搖功多
426 4 lái to come 今小國以窮困來告急天子
427 4 lái indicates an approximate quantity 今小國以窮困來告急天子
428 4 lái please 今小國以窮困來告急天子
429 4 lái used to substitute for another verb 今小國以窮困來告急天子
430 4 lái used between two word groups to express purpose and effect 今小國以窮困來告急天子
431 4 lái ever since 今小國以窮困來告急天子
432 4 lái wheat 今小國以窮困來告急天子
433 4 lái next; future 今小國以窮困來告急天子
434 4 lái a simple complement of direction 今小國以窮困來告急天子
435 4 lái to occur; to arise 今小國以窮困來告急天子
436 4 lái to earn 今小國以窮困來告急天子
437 4 sān three 孝惠三年
438 4 sān third 孝惠三年
439 4 sān more than two 孝惠三年
440 4 sān very few 孝惠三年
441 4 sān repeatedly 孝惠三年
442 4 sān San 孝惠三年
443 4 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 自秦時棄弗屬
444 4 to overlook; to forget 自秦時棄弗屬
445 4 Qi 自秦時棄弗屬
446 4 děng et cetera; and so on 郢等首惡
447 4 děng to wait 郢等首惡
448 4 děng degree; kind 郢等首惡
449 4 děng plural 郢等首惡
450 4 děng to be equal 郢等首惡
451 4 děng degree; level 郢等首惡
452 4 děng to compare 郢等首惡
453 4 gōng merit 舉高帝時越功
454 4 gōng service; work; effort 舉高帝時越功
455 4 gōng skill 舉高帝時越功
456 4 gōng an achievement; an accomplishment 舉高帝時越功
457 4 gōng merit-creating actions; vyāyāma 舉高帝時越功
458 4 gōng deserving praise 舉高帝時越功
459 4 gōng level of morning ritual 舉高帝時越功
460 4 gōng an effect; a result 舉高帝時越功
461 4 gōng a kind of funeral dress 舉高帝時越功
462 4 gōng work (physics) 舉高帝時越功
463 4 rate; frequency; proportion; ratio 搖率越歸鄱陽令吳芮
464 4 shuài to lead; command 搖率越歸鄱陽令吳芮
465 4 shuài hasty; rash; careless 搖率越歸鄱陽令吳芮
466 4 a rule; a standard; a limit 搖率越歸鄱陽令吳芮
467 4 shuài candid; straightforward; frank 搖率越歸鄱陽令吳芮
468 4 shuài usually; normally; generally 搖率越歸鄱陽令吳芮
469 4 shuài to obey; to follow 搖率越歸鄱陽令吳芮
470 4 shuài a model; an example 搖率越歸鄱陽令吳芮
471 4 shuài a bird catching net 搖率越歸鄱陽令吳芮
472 4 shuài a leader; an army commander 搖率越歸鄱陽令吳芮
473 4 shuài with no exceptions 搖率越歸鄱陽令吳芮
474 4 to calculate 搖率越歸鄱陽令吳芮
475 4 shuài Shuai 搖率越歸鄱陽令吳芮
476 4 rén person; people; a human being 搖率越人佐漢
477 4 rén Kangxi radical 9 搖率越人佐漢
478 4 rén a kind of person 搖率越人佐漢
479 4 rén everybody 搖率越人佐漢
480 4 rén adult 搖率越人佐漢
481 4 rén somebody; others 搖率越人佐漢
482 4 rén an upright person 搖率越人佐漢
483 4 móu to plan 宗族謀曰
484 4 móu a strategem; a plan 宗族謀曰
485 4 móu to strive; to seek 宗族謀曰
486 4 móu to deliberate; to consult 宗族謀曰
487 4 móu to advise 宗族謀曰
488 4 móu to secretly plot [against somebody] 宗族謀曰
489 4 child; son 吳王子子駒亡走閩越
490 4 egg; newborn 吳王子子駒亡走閩越
491 4 first earthly branch 吳王子子駒亡走閩越
492 4 11 p.m.-1 a.m. 吳王子子駒亡走閩越
493 4 Kangxi radical 39 吳王子子駒亡走閩越
494 4 zi indicates that the the word is used as a noun 吳王子子駒亡走閩越
495 4 pellet; something small and hard 吳王子子駒亡走閩越
496 4 master 吳王子子駒亡走閩越
497 4 viscount 吳王子子駒亡走閩越
498 4 zi you; your honor 吳王子子駒亡走閩越
499 4 masters 吳王子子駒亡走閩越
500 4 person 吳王子子駒亡走閩越

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大农 大農 100 Office of Agricultural Supervision
丹徒 100 Dantu
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
东海王 東海王 100 Prince of Donghai
东瓯 東甌 100 Dong Ou
东越 東越 100 Dongyue
高帝 103
 1. Gao Di
 2. Emperor Gao [of Southern Qi]
共王 103 King Gong of Zhou
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
韩安国 韓安國 104 Han Anguo
韩说 韓說 104 Han Yue
汉阳 漢陽 104 Hanyang
虎符 72 Hufu
建元 106
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
 3. Jian Yuan reign
居股 106 Ju Gu
句践 句踐 106 Ju Jian
会稽 會稽 75 Kuaiji Mountain
吕嘉 呂嘉 108 Lu Jia
109
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
闽越 閩越 77 Minyue
闽中 閩中 109 Minzhong [commandery]
闽中郡 閩中郡 109 Minzhong commandery
南越 110 Nanyue
番禺 112 Panyu
80 Po
鄱阳 鄱陽 80 Poyang
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
山州 115 Shanzhou
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
太史公 84 Grand Scribe
太守 116 Governor
田蚡 116 Tian Fen
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
王温舒 王溫舒 119 Wang Wenshu
王恢 119 Wang Hui
万户侯 萬戶侯 119 Hou [Marquis] with revenue from ten thousand households
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武帝 87
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
吴芮 119
 1. Wu Rei
 2. Wu Rui
吴王 吳王 119 King of Wu; Prince of Wu
吴阳 吳陽 119 Wu Yang
无锡 無錫 119 Wuxi
无诸 無諸 119 Wu Zhu
项籍 項籍 120 Xiang Ji
咸阳 咸陽 120
 1. Xianyang
 2. Xianyang
孝惠 120 Xiao Hui
121 Ying
121
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
元鼎 121 Yuanding
元封 121 Yuanfeng
余善 餘善 121 Yu Shan
豫章 121 Yuzhang
长吏 長吏 122 Senior Functionary; Chief Official
至大 122 Zhida reign
至元 122 Zhiyuan
中大夫 122 Grand Master of the Palace
驺力 騶力 122 Zou Li

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English