Glossary and Vocabulary for History of Yuan 元史, 卷一百三十七 列傳第二十四: 察罕 曲樞 阿禮海牙 奕赫抵雅爾丁 脫烈海牙 Volume 137 Biographies 24: Chahan, Qushu, Alihaiya, Yihediyaerding, Tuoliehaiya

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 80 zhī to go 王命察罕數其罪而責之
2 80 zhī to arrive; to go 王命察罕數其罪而責之
3 80 zhī is 王命察罕數其罪而責之
4 80 zhī to use 王命察罕數其罪而責之
5 80 zhī Zhi 王命察罕數其罪而責之
6 73 to use; to grasp 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
7 73 to rely on 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
8 73 to regard 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
9 73 to be able to 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
10 73 to order; to command 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
11 73 used after a verb 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
12 73 a reason; a cause 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
13 73 Israel 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
14 73 Yi 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
15 35 Qi 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
16 31 shì matter; thing; item 事親王旭烈
17 31 shì to serve 事親王旭烈
18 31 shì a government post 事親王旭烈
19 31 shì duty; post; work 事親王旭烈
20 31 shì occupation 事親王旭烈
21 31 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事親王旭烈
22 31 shì an accident 事親王旭烈
23 31 shì to attend 事親王旭烈
24 31 shì an allusion 事親王旭烈
25 31 shì a condition; a state; a situation 事親王旭烈
26 31 shì to engage in 事親王旭烈
27 31 shì to enslave 事親王旭烈
28 31 shì to pursue 事親王旭烈
29 31 shì to administer 事親王旭烈
30 31 shì to appoint 事親王旭烈
31 29 wéi to act as; to serve 為行軍府奧魯千戶
32 29 wéi to change into; to become 為行軍府奧魯千戶
33 29 wéi to be; is 為行軍府奧魯千戶
34 29 wéi to do 為行軍府奧魯千戶
35 29 wèi to support; to help 為行軍府奧魯千戶
36 29 wéi to govern 為行軍府奧魯千戶
37 29 ér Kangxi radical 126 王命察罕數其罪而責之
38 29 ér as if; to seem like 王命察罕數其罪而責之
39 29 néng can; able 王命察罕數其罪而責之
40 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 王命察罕數其罪而責之
41 29 ér to arrive; up to 王命察罕數其罪而責之
42 29 yuē to speak; to say 察罕曰
43 29 yuē Kangxi radical 73 察罕曰
44 29 yuē to be called 察罕曰
45 25 rén person; people; a human being 西域板勒紇城人也
46 25 rén Kangxi radical 9 西域板勒紇城人也
47 25 rén a kind of person 西域板勒紇城人也
48 25 rén everybody 西域板勒紇城人也
49 25 rén adult 西域板勒紇城人也
50 25 rén somebody; others 西域板勒紇城人也
51 25 rén an upright person 西域板勒紇城人也
52 24 nián year 至元二十四年
53 24 nián New Year festival 至元二十四年
54 24 nián age 至元二十四年
55 24 nián life span; life expectancy 至元二十四年
56 24 nián an era; a period 至元二十四年
57 24 nián a date 至元二十四年
58 24 nián time; years 至元二十四年
59 24 nián harvest 至元二十四年
60 24 nián annual; every year 至元二十四年
61 24 海牙 hǎiyá Hague 阿禮海牙
62 24 infix potential marker 知止不辱
63 22 hǎn rare 察罕
64 22 hǎn Han 察罕
65 21 chá to examine; to inquire; to inspect 察罕
66 21 chá to observe; to notice 察罕
67 21 chá to understand 察罕
68 21 chá to evaluate and promote 察罕
69 21 chá Cha 察罕
70 21 chá clean 察罕
71 20 ā to groan 祖阿達台
72 20 ā a 祖阿達台
73 20 ē to flatter 祖阿達台
74 20 ē river bank 祖阿達台
75 20 ē beam; pillar 祖阿達台
76 20 ē a hillslope; a mound 祖阿達台
77 20 ē a turning point; a turn; a bend in a river 祖阿達台
78 20 ē E 祖阿達台
79 20 ē to depend on 祖阿達台
80 20 ē e 祖阿達台
81 20 ē a buttress 祖阿達台
82 20 ē be partial to 祖阿達台
83 20 ē thick silk 祖阿達台
84 19 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 阿禮海牙
85 19 a ritual; a ceremony; a rite 阿禮海牙
86 19 a present; a gift 阿禮海牙
87 19 a bow 阿禮海牙
88 19 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 阿禮海牙
89 19 Li 阿禮海牙
90 19 to give an offering in a religious ceremony 阿禮海牙
91 19 to respect; to revere 阿禮海牙
92 18 仁宗 Rén Zōng Emperor Renzong of Yuan 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
93 17 mìng life 王命察罕數其罪而責之
94 17 mìng to order 王命察罕數其罪而責之
95 17 mìng destiny; fate; luck 王命察罕數其罪而責之
96 17 mìng an order; a command 王命察罕數其罪而責之
97 17 mìng to name; to assign 王命察罕數其罪而責之
98 17 mìng livelihood 王命察罕數其罪而責之
99 17 mìng advice 王命察罕數其罪而責之
100 17 mìng to confer a title 王命察罕數其罪而責之
101 17 mìng lifespan 王命察罕數其罪而責之
102 17 mìng to think 王命察罕數其罪而責之
103 17 bīng soldier; troops 國兵下西域
104 17 bīng weapons 國兵下西域
105 17 bīng military; warfare 國兵下西域
106 17 使 shǐ to make; to cause 武衛親軍都指揮使
107 17 使 shǐ to make use of for labor 武衛親軍都指揮使
108 17 使 shǐ to indulge 武衛親軍都指揮使
109 17 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 武衛親軍都指揮使
110 17 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 武衛親軍都指揮使
111 17 使 shǐ to dispatch 武衛親軍都指揮使
112 17 使 shǐ to use 武衛親軍都指揮使
113 17 使 shǐ to be able to 武衛親軍都指揮使
114 17 to give 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
115 17 to accompany 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
116 17 to particate in 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
117 17 of the same kind 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
118 17 to help 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
119 17 for 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
120 16 zhōng middle 中書省奏為武昌路治中
121 16 zhōng medium; medium sized 中書省奏為武昌路治中
122 16 zhōng China 中書省奏為武昌路治中
123 16 zhòng to hit the mark 中書省奏為武昌路治中
124 16 zhōng midday 中書省奏為武昌路治中
125 16 zhōng inside 中書省奏為武昌路治中
126 16 zhōng during 中書省奏為武昌路治中
127 16 zhōng Zhong 中書省奏為武昌路治中
128 16 zhōng intermediary 中書省奏為武昌路治中
129 16 zhōng half 中書省奏為武昌路治中
130 16 zhòng to reach; to attain 中書省奏為武昌路治中
131 16 zhòng to suffer; to infect 中書省奏為武昌路治中
132 16 zhòng to obtain 中書省奏為武昌路治中
133 16 zhòng to pass an exam 中書省奏為武昌路治中
134 15 jìn to enter 奧魯赤進平章
135 15 jìn to advance 奧魯赤進平章
136 15 xíng to walk 行用卿矣
137 15 xíng capable; competent 行用卿矣
138 15 háng profession 行用卿矣
139 15 xíng Kangxi radical 144 行用卿矣
140 15 xíng to travel 行用卿矣
141 15 xìng actions; conduct 行用卿矣
142 15 xíng to do; to act; to practice 行用卿矣
143 15 xíng all right; OK; okay 行用卿矣
144 15 háng horizontal line 行用卿矣
145 15 héng virtuous deeds 行用卿矣
146 15 hàng a line of trees 行用卿矣
147 15 hàng bold; steadfast 行用卿矣
148 15 xíng to move 行用卿矣
149 15 xíng to put into effect; to implement 行用卿矣
150 15 xíng travel 行用卿矣
151 15 xíng to circulate 行用卿矣
152 15 xíng running script; running script 行用卿矣
153 15 xíng temporary 行用卿矣
154 15 háng rank; order 行用卿矣
155 15 háng a business; a shop 行用卿矣
156 15 xíng to depart; to leave 行用卿矣
157 15 xíng to experience 行用卿矣
158 15 xíng path; way 行用卿矣
159 15 xíng xing; ballad 行用卿矣
160 15 xíng Xing 行用卿矣
161 15 capital city 辟為蒙古都萬戶府知事
162 15 a city; a metropolis 辟為蒙古都萬戶府知事
163 15 dōu all 辟為蒙古都萬戶府知事
164 15 elegant; refined 辟為蒙古都萬戶府知事
165 15 Du 辟為蒙古都萬戶府知事
166 15 to establish a capital city 辟為蒙古都萬戶府知事
167 15 to reside 辟為蒙古都萬戶府知事
168 15 to total; to tally 辟為蒙古都萬戶府知事
169 14 zhì Kangxi radical 133 仁宗至
170 14 zhì to arrive 仁宗至
171 14 to go; to 天下重器懸於殿下
172 14 to rely on; to depend on 天下重器懸於殿下
173 14 Yu 天下重器懸於殿下
174 14 a crow 天下重器懸於殿下
175 14 wáng Wang 從鎮南王征安南
176 14 wáng a king 從鎮南王征安南
177 14 wáng Kangxi radical 96 從鎮南王征安南
178 14 wàng to be king; to rule 從鎮南王征安南
179 14 wáng a prince; a duke 從鎮南王征安南
180 14 wáng grand; great 從鎮南王征安南
181 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 從鎮南王征安南
182 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 從鎮南王征安南
183 14 wáng the head of a group or gang 從鎮南王征安南
184 14 wáng the biggest or best of a group 從鎮南王征安南
185 13 suǒ a few; various; some 進秩非所敢當
186 13 suǒ a place; a location 進秩非所敢當
187 13 suǒ indicates a passive voice 進秩非所敢當
188 13 suǒ an ordinal number 進秩非所敢當
189 13 suǒ meaning 進秩非所敢當
190 13 suǒ garrison 進秩非所敢當
191 13 大夫 dàifu doctor 進卿秩資德大夫
192 13 大夫 dàfū second level minister 進卿秩資德大夫
193 13 大夫 dàfū an expert 進卿秩資德大夫
194 13 大夫 dàfū Dafu 進卿秩資德大夫
195 13 Wu 吾獨當其責
196 13 西 The West 西土人
197 13 西 west 西土人
198 13 西 Kangxi radical 146 西土人
199 13 西 Spain 西土人
200 13 西 foreign 西土人
201 13 shěng province 江西兩省
202 13 shěng to save; to be frugal; to economize 江西兩省
203 13 xǐng to introspect; to soul-search; to reflect 江西兩省
204 13 shěng to simplify; to reduce; to omit 江西兩省
205 13 xǐng to become aware; to realize; to understand 江西兩省
206 13 xǐng to become conscious 江西兩省
207 13 xǐng to visit 江西兩省
208 13 shěng provincial capital 江西兩省
209 13 xǐng to test; to take an examination 江西兩省
210 13 xǐng to remember 江西兩省
211 13 shěng a department; a government body 江西兩省
212 13 shěng must not; do not 江西兩省
213 13 yuàn a school 授察罕詹事院判
214 13 yuàn a courtyard; a yard; a court 授察罕詹事院判
215 12 to enter 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
216 12 Kangxi radical 11 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
217 12 radical 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
218 12 income 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
219 12 to conform with 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
220 12 to descend 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
221 12 the entering tone 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
222 12 to pay 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
223 12 to join 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
224 12 to take charge of; to manage; to administer 御史臺奏僉湖南憲司事
225 12 a department under a ministry 御史臺奏僉湖南憲司事
226 12 to bear 御史臺奏僉湖南憲司事
227 12 to observe; to inspect 御史臺奏僉湖南憲司事
228 12 a government official; an official 御史臺奏僉湖南憲司事
229 12 si 御史臺奏僉湖南憲司事
230 12 dīng Ding 丁父憂
231 12 dīng a cube; a square 丁父憂
232 12 dīng fourth heavenly stem 丁父憂
233 12 dīng a nail; shape like a nail 丁父憂
234 12 dīng a male adult 丁父憂
235 12 dīng a servant; a worker 丁父憂
236 12 dīng robust; vigorous 丁父憂
237 12 dīng the fourth 丁父憂
238 12 dīng a person; population 丁父憂
239 12 dīng to encounter; to suffer 丁父憂
240 12 dīng very small; very little 丁父憂
241 12 jūn army; military 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
242 12 jūn soldiers; troops 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
243 12 jūn an organized collective 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
244 12 jūn to garrison; to stay an an encampment 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
245 12 jūn a garrison 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
246 12 jūn a front 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
247 12 jūn penal miltary service 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
248 12 jūn to organize troops 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
249 11 yán to speak; to say; said 寧都民言
250 11 yán language; talk; words; utterance; speech 寧都民言
251 11 yán Kangxi radical 149 寧都民言
252 11 yán phrase; sentence 寧都民言
253 11 yán a word; a syllable 寧都民言
254 11 yán a theory; a doctrine 寧都民言
255 11 yán to regard as 寧都民言
256 11 yán to act as 寧都民言
257 11 to give; to bestow favors 賜廄馬二匹
258 11 grace; favor; a gift 賜廄馬二匹
259 11 to award; to appoint 賜廄馬二匹
260 11 to do in full 賜廄馬二匹
261 11 to bestow an honorific title 賜廄馬二匹
262 11 shòu to teach 授河東民賦副緫管
263 11 shòu to award; to give 授河東民賦副緫管
264 11 shòu to appoint 授河東民賦副緫管
265 11 an official institution; a state bureau 為行軍府奧魯千戶
266 11 a prefecture; a prefect 為行軍府奧魯千戶
267 11 a respectful reference to a residence 為行軍府奧魯千戶
268 11 a repository 為行軍府奧魯千戶
269 11 a meeting place 為行軍府奧魯千戶
270 11 the residence of a high-ranking official; a prefect 為行軍府奧魯千戶
271 11 Fu 為行軍府奧魯千戶
272 11 shū book 通諸國字書
273 11 shū document; manuscript 通諸國字書
274 11 shū letter 通諸國字書
275 11 Shū the Cannon of Documents 通諸國字書
276 11 shū to write 通諸國字書
277 11 shū writing 通諸國字書
278 11 shū calligraphy; writing style 通諸國字書
279 11 shū Shu 通諸國字書
280 11 shū to record 通諸國字書
281 11 qiān to move; to shift 遷家令
282 11 qiān to change; to transfer 遷家令
283 11 平章 píngzhāng to discuss and deal with 奧魯赤進平章
284 11 平章 píngzhāng to assess 奧魯赤進平章
285 11 平章 píngzhāng Pingzhang 奧魯赤進平章
286 11 平章 piánzhāng to clearly distinguish 奧魯赤進平章
287 10 bài to bow; to pay respect to 拜中書參知政事
288 10 bài to send greetings; to congratulate 拜中書參知政事
289 10 bài to visit 拜中書參知政事
290 10 bài to appoint; to confer a title 拜中書參知政事
291 10 bài to enter into a relationship 拜中書參知政事
292 10 bài a polite form; please 拜中書參知政事
293 10 bài Bai 拜中書參知政事
294 10 bài to perform a ritual 拜中書參知政事
295 10 bài to bend 拜中書參知政事
296 10 bài byte 拜中書參知政事
297 10 zài in; at 田宅之在河中者
298 10 zài to exist; to be living 田宅之在河中者
299 10 zài to consist of 田宅之在河中者
300 10 zài to be at a post 田宅之在河中者
301 10 zhòng many; all 世子舉衆逃去
302 10 zhòng general; common 世子舉衆逃去
303 10 guó a country; a nation 國兵下西域
304 10 guó the capital of a state 國兵下西域
305 10 guó a feud; a vassal state 國兵下西域
306 10 guó a state; a kingdom 國兵下西域
307 10 guó a place; a land 國兵下西域
308 10 guó domestic; Chinese 國兵下西域
309 10 guó national 國兵下西域
310 10 guó top in the nation 國兵下西域
311 10 guó Guo 國兵下西域
312 10 qiǎn to send; to dispatch 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
313 10 qiǎn to send off; to exile 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
314 10 liǎng two 江西兩省
315 10 liǎng a few 江西兩省
316 10 Yi 亦賢相也
317 10 abundant; radiant 奕赫抵雅爾丁
318 10 great; grand 奕赫抵雅爾丁
319 10 accumulated 奕赫抵雅爾丁
320 10 beautiful 奕赫抵雅爾丁
321 10 skilled 奕赫抵雅爾丁
322 10 weiqi; the game of go 奕赫抵雅爾丁
323 10 in sequence; orderly 奕赫抵雅爾丁
324 10 to reach 及紀年纂要
325 10 to attain 及紀年纂要
326 10 to understand 及紀年纂要
327 10 able to be compared to; to catch up with 及紀年纂要
328 10 to be involved with; to associate with 及紀年纂要
329 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 及紀年纂要
330 10 mín the people; citizen; subjects 授河東民賦副緫管
331 10 mín Min 授河東民賦副緫管
332 10 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 曲樞入則佐視食飲
333 10 a grade; a level 曲樞入則佐視食飲
334 10 an example; a model 曲樞入則佐視食飲
335 10 a weighing device 曲樞入則佐視食飲
336 10 to grade; to rank 曲樞入則佐視食飲
337 10 to copy; to imitate; to follow 曲樞入則佐視食飲
338 10 to do 曲樞入則佐視食飲
339 10 bright; radiant; shining 奕赫抵雅爾丁
340 10 He 奕赫抵雅爾丁
341 10 glowing red 奕赫抵雅爾丁
342 10 red with anger 奕赫抵雅爾丁
343 10 formidable 奕赫抵雅爾丁
344 10 to make evident; vivid 奕赫抵雅爾丁
345 10 to intimidate 奕赫抵雅爾丁
346 10 to break down 奕赫抵雅爾丁
347 10 elegant; graceful; refined 奕赫抵雅爾丁
348 10 Ya 奕赫抵雅爾丁
349 10 friendship 奕赫抵雅爾丁
350 10 Ya 奕赫抵雅爾丁
351 10 upright; straight 奕赫抵雅爾丁
352 10 noble; lofty 奕赫抵雅爾丁
353 10 a crow 奕赫抵雅爾丁
354 10 fèng to offer; to present 改正奉大夫
355 10 fèng to receive; to receive with respect 改正奉大夫
356 10 fèng to believe in 改正奉大夫
357 10 fèng a display of respect 改正奉大夫
358 10 fèng to revere 改正奉大夫
359 10 fèng salary 改正奉大夫
360 10 fèng to serve 改正奉大夫
361 10 fèng Feng 改正奉大夫
362 10 fèng to politely request 改正奉大夫
363 10 fèng to offer with both hands 改正奉大夫
364 10 fèng a term of respect 改正奉大夫
365 10 fèng to help 改正奉大夫
366 10 to resist; to oppose; to push away 奕赫抵雅爾丁
367 10 to deny; to contradict 奕赫抵雅爾丁
368 10 to ram 奕赫抵雅爾丁
369 10 to cast off 奕赫抵雅爾丁
370 10 to compensate; to pay 奕赫抵雅爾丁
371 10 to be equivalent in value 奕赫抵雅爾丁
372 10 to arrive at 奕赫抵雅爾丁
373 10 zhǐ to strike; to hit from the side 奕赫抵雅爾丁
374 10 to prop; to support 奕赫抵雅爾丁
375 10 to morgage 奕赫抵雅爾丁
376 10 to balance; to offset 奕赫抵雅爾丁
377 9 emperor; supreme ruler 帝嘗賜枸杞酒
378 9 the ruler of Heaven 帝嘗賜枸杞酒
379 9 a god 帝嘗賜枸杞酒
380 9 imperialism 帝嘗賜枸杞酒
381 9 jùn a commandery; a prefecture 然武昌大郡
382 9 jùn Jun 然武昌大郡
383 9 yòu Kangxi radical 29 又語宰相曰
384 9 河南 hénán Henan 河南平章囊加台薦察罕
385 9 河南 hénán south of the river 河南平章囊加台薦察罕
386 9 děng et cetera; and so on 太宗平金始末等書
387 9 děng to wait 太宗平金始末等書
388 9 děng to be equal 太宗平金始末等書
389 9 děng degree; level 太宗平金始末等書
390 9 děng to compare 太宗平金始末等書
391 9 tuō to take off 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
392 9 tuō to shed; to fall off 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
393 9 tuō to depart; to leave; to evade 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
394 9 tuō to omit; to overlook 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
395 9 tuō to sell 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
396 9 tuō rapid 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
397 9 tuō unconstrained; free and easy 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
398 9 tuì to shed 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
399 9 tuì happy; carefree 又命譯脫必赤顏名曰聖武開天紀
400 9 zǒng general; total; overall; chief 授河東民賦副緫管
401 9 èr two 賜廄馬二匹
402 9 èr Kangxi radical 7 賜廄馬二匹
403 9 èr second 賜廄馬二匹
404 9 èr twice; double; di- 賜廄馬二匹
405 9 èr more than one kind 賜廄馬二匹
406 9 residence; dwelling 因居河中猗氏縣
407 9 to be at a position 因居河中猗氏縣
408 9 to live; to dwell; to reside 因居河中猗氏縣
409 9 to stay put 因居河中猗氏縣
410 9 to claim; to assert 因居河中猗氏縣
411 9 to store up; to accumulate 因居河中猗氏縣
412 9 to sit down 因居河中猗氏縣
413 9 to possess 因居河中猗氏縣
414 9 to hold in storage; to retain; to harbor 因居河中猗氏縣
415 9 Ju 因居河中猗氏縣
416 8 Kangxi radical 71 諸君無累也
417 8 to not have; without 諸君無累也
418 8 mo 諸君無累也
419 8 to not have 諸君無累也
420 8 Wu 諸君無累也
421 8 child; son 子外家奴
422 8 egg; newborn 子外家奴
423 8 first earthly branch 子外家奴
424 8 11 p.m.-1 a.m. 子外家奴
425 8 Kangxi radical 39 子外家奴
426 8 pellet; something small and hard 子外家奴
427 8 master 子外家奴
428 8 viscount 子外家奴
429 8 zi you; your honor 子外家奴
430 8 masters 子外家奴
431 8 person 子外家奴
432 8 young 子外家奴
433 8 seed 子外家奴
434 8 subordinate; subsidiary 子外家奴
435 8 a copper coin 子外家奴
436 8 female dragonfly 子外家奴
437 8 constituent 子外家奴
438 8 offspring; descendants 子外家奴
439 8 dear 子外家奴
440 8 little one 子外家奴
441 8 bèi to prepare; get ready 以備不虞
442 8 shì to attend on 仁宗侍皇太后之國于懷
443 8 shì to accompany 仁宗侍皇太后之國于懷
444 8 shì a concubine 仁宗侍皇太后之國于懷
445 8 shì Shi 仁宗侍皇太后之國于懷
446 8 shì an attendant 仁宗侍皇太后之國于懷
447 8 one 唯有一死以報上耳
448 8 Kangxi radical 1 唯有一死以報上耳
449 8 pure; concentrated 唯有一死以報上耳
450 8 first 唯有一死以報上耳
451 8 the same 唯有一死以報上耳
452 8 sole; single 唯有一死以報上耳
453 8 a very small amount 唯有一死以報上耳
454 8 Yi 唯有一死以報上耳
455 8 other 唯有一死以報上耳
456 8 to unify 唯有一死以報上耳
457 8 accidentally; coincidentally 唯有一死以報上耳
458 8 abruptly; suddenly 唯有一死以報上耳
459 8 陝西 Shǎnxī Shaanxi 陝西等處行尚書省參知政事
460 8 gōng public/ common; state-owned 芮國公
461 8 gōng official 芮國公
462 8 gōng male 芮國公
463 8 gōng duke; lord 芮國公
464 8 gōng fair; equitable 芮國公
465 8 gōng Mr.; mister 芮國公
466 8 gōng father-in-law 芮國公
467 8 gōng form of address; your honor 芮國公
468 8 gōng accepted; mutual 芮國公
469 8 gōng metric 芮國公
470 8 gōng to release to the public 芮國公
471 8 gōng the common good 芮國公
472 8 gōng to divide equally 芮國公
473 8 gōng Gong 芮國公
474 8 must 是必搆害仇家者
475 8 Bi 是必搆害仇家者
476 8 Shandong 為行軍府奧魯千戶
477 8 Lu 為行軍府奧魯千戶
478 8 foolish; stupid; rash; vulgar 為行軍府奧魯千戶
479 8 the State of Lu 為行軍府奧魯千戶
480 8 cháng to taste 帝嘗賜枸杞酒
481 8 cháng to attempt 帝嘗賜枸杞酒
482 8 cháng to experience 帝嘗賜枸杞酒
483 8 cháng a ritual offering in the fall 帝嘗賜枸杞酒
484 8 cháng Chang 帝嘗賜枸杞酒
485 8 Biàn Bian River 汴人尤懷思之
486 8 Biàn Henan 汴人尤懷思之
487 8 Biàn Bian 汴人尤懷思之
488 8 to die 能卒保社稷
489 8 a soldier 能卒保社稷
490 8 a servant; forced labor 能卒保社稷
491 8 to end 能卒保社稷
492 8 a deployment of five soldiers 能卒保社稷
493 8 qīng minister; high officer 卿少留
494 8 qīng Qing 卿少留
495 8 shí time; a point or period of time 時當艱難之際
496 8 shí a season; a quarter of a year 時當艱難之際
497 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時當艱難之際
498 8 shí fashionable 時當艱難之際
499 8 shí fate; destiny; luck 時當艱難之際
500 8 shí occasion; opportunity; chance 時當艱難之際

Frequencies of all Words

Top 882

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 80 zhī him; her; them; that 王命察罕數其罪而責之
2 80 zhī used between a modifier and a word to form a word group 王命察罕數其罪而責之
3 80 zhī to go 王命察罕數其罪而責之
4 80 zhī this; that 王命察罕數其罪而責之
5 80 zhī genetive marker 王命察罕數其罪而責之
6 80 zhī it 王命察罕數其罪而責之
7 80 zhī in 王命察罕數其罪而責之
8 80 zhī all 王命察罕數其罪而責之
9 80 zhī and 王命察罕數其罪而責之
10 80 zhī however 王命察罕數其罪而責之
11 80 zhī if 王命察罕數其罪而責之
12 80 zhī then 王命察罕數其罪而責之
13 80 zhī to arrive; to go 王命察罕數其罪而責之
14 80 zhī is 王命察罕數其罪而責之
15 80 zhī to use 王命察罕數其罪而責之
16 80 zhī Zhi 王命察罕數其罪而責之
17 73 so as to; in order to 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
18 73 to use; to regard as 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
19 73 to use; to grasp 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
20 73 according to 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
21 73 because of 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
22 73 on a certain date 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
23 73 and; as well as 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
24 73 to rely on 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
25 73 to regard 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
26 73 to be able to 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
27 73 to order; to command 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
28 73 further; moreover 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
29 73 used after a verb 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
30 73 very 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
31 73 already 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
32 73 increasingly 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
33 73 a reason; a cause 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
34 73 Israel 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
35 73 Yi 廣西妖賊高仙道以左道惑衆
36 35 his; hers; its; theirs 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
37 35 to add emphasis 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
38 35 used when asking a question in reply to a question 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
39 35 used when making a request or giving an order 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
40 35 he; her; it; them 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
41 35 probably; likely 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
42 35 will 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
43 35 may 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
44 35 if 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
45 35 or 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
46 35 Qi 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
47 33 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是必搆害仇家者
48 33 zhě that 是必搆害仇家者
49 33 zhě nominalizing function word 是必搆害仇家者
50 33 zhě used to mark a definition 是必搆害仇家者
51 33 zhě used to mark a pause 是必搆害仇家者
52 33 zhě topic marker; that; it 是必搆害仇家者
53 33 zhuó according to 是必搆害仇家者
54 31 shì matter; thing; item 事親王旭烈
55 31 shì to serve 事親王旭烈
56 31 shì a government post 事親王旭烈
57 31 shì duty; post; work 事親王旭烈
58 31 shì occupation 事親王旭烈
59 31 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事親王旭烈
60 31 shì an accident 事親王旭烈
61 31 shì to attend 事親王旭烈
62 31 shì an allusion 事親王旭烈
63 31 shì a condition; a state; a situation 事親王旭烈
64 31 shì to engage in 事親王旭烈
65 31 shì to enslave 事親王旭烈
66 31 shì to pursue 事親王旭烈
67 31 shì to administer 事親王旭烈
68 31 shì to appoint 事親王旭烈
69 31 shì a piece 事親王旭烈
70 29 wèi for; to 為行軍府奧魯千戶
71 29 wèi because of 為行軍府奧魯千戶
72 29 wéi to act as; to serve 為行軍府奧魯千戶
73 29 wéi to change into; to become 為行軍府奧魯千戶
74 29 wéi to be; is 為行軍府奧魯千戶
75 29 wéi to do 為行軍府奧魯千戶
76 29 wèi for 為行軍府奧魯千戶
77 29 wèi because of; for; to 為行軍府奧魯千戶
78 29 wèi to 為行軍府奧魯千戶
79 29 wéi in a passive construction 為行軍府奧魯千戶
80 29 wéi forming a rehetorical question 為行軍府奧魯千戶
81 29 wéi forming an adverb 為行軍府奧魯千戶
82 29 wéi to add emphasis 為行軍府奧魯千戶
83 29 wèi to support; to help 為行軍府奧魯千戶
84 29 wéi to govern 為行軍府奧魯千戶
85 29 ér and; as well as; but (not); yet (not) 王命察罕數其罪而責之
86 29 ér Kangxi radical 126 王命察罕數其罪而責之
87 29 ér you 王命察罕數其罪而責之
88 29 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 王命察罕數其罪而責之
89 29 ér right away; then 王命察罕數其罪而責之
90 29 ér but; yet; however; while; nevertheless 王命察罕數其罪而責之
91 29 ér if; in case; in the event that 王命察罕數其罪而責之
92 29 ér therefore; as a result; thus 王命察罕數其罪而責之
93 29 ér how can it be that? 王命察罕數其罪而責之
94 29 ér so as to 王命察罕數其罪而責之
95 29 ér only then 王命察罕數其罪而責之
96 29 ér as if; to seem like 王命察罕數其罪而責之
97 29 néng can; able 王命察罕數其罪而責之
98 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 王命察罕數其罪而責之
99 29 ér me 王命察罕數其罪而責之
100 29 ér to arrive; up to 王命察罕數其罪而責之
101 29 ér possessive 王命察罕數其罪而責之
102 29 yuē to speak; to say 察罕曰
103 29 yuē Kangxi radical 73 察罕曰
104 29 yuē to be called 察罕曰
105 29 yuē particle without meaning 察罕曰
106 25 rén person; people; a human being 西域板勒紇城人也
107 25 rén Kangxi radical 9 西域板勒紇城人也
108 25 rén a kind of person 西域板勒紇城人也
109 25 rén everybody 西域板勒紇城人也
110 25 rén adult 西域板勒紇城人也
111 25 rén somebody; others 西域板勒紇城人也
112 25 rén an upright person 西域板勒紇城人也
113 24 nián year 至元二十四年
114 24 nián New Year festival 至元二十四年
115 24 nián age 至元二十四年
116 24 nián life span; life expectancy 至元二十四年
117 24 nián an era; a period 至元二十四年
118 24 nián a date 至元二十四年
119 24 nián time; years 至元二十四年
120 24 nián harvest 至元二十四年
121 24 nián annual; every year 至元二十四年
122 24 海牙 hǎiyá Hague 阿禮海牙
123 24 not; no 知止不辱
124 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 知止不辱
125 24 as a correlative 知止不辱
126 24 no (answering a question) 知止不辱
127 24 forms a negative adjective from a noun 知止不辱
128 24 at the end of a sentence to form a question 知止不辱
129 24 to form a yes or no question 知止不辱
130 24 infix potential marker 知止不辱
131 22 hǎn rare 察罕
132 22 hǎn Han 察罕
133 22 yǒu is; are; to exist 有物焉
134 22 yǒu to have; to possess 有物焉
135 22 yǒu indicates an estimate 有物焉
136 22 yǒu indicates a large quantity 有物焉
137 22 yǒu indicates an affirmative response 有物焉
138 22 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有物焉
139 22 yǒu used to compare two things 有物焉
140 22 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有物焉
141 22 yǒu used before the names of dynasties 有物焉
142 22 yǒu a certain thing; what exists 有物焉
143 22 yǒu multiple of ten and ... 有物焉
144 22 yǒu abundant 有物焉
145 22 yǒu purposeful 有物焉
146 22 yǒu You 有物焉
147 21 chá to examine; to inquire; to inspect 察罕
148 21 chá to observe; to notice 察罕
149 21 chá to understand 察罕
150 21 chá to evaluate and promote 察罕
151 21 chá Cha 察罕
152 21 chá clean 察罕
153 20 ā prefix to names of people 祖阿達台
154 20 ā to groan 祖阿達台
155 20 ā a 祖阿達台
156 20 ē to flatter 祖阿達台
157 20 ā expresses doubt 祖阿達台
158 20 ē river bank 祖阿達台
159 20 ē beam; pillar 祖阿達台
160 20 ē a hillslope; a mound 祖阿達台
161 20 ē a turning point; a turn; a bend in a river 祖阿達台
162 20 ē E 祖阿達台
163 20 ē to depend on 祖阿達台
164 20 ā a final particle 祖阿達台
165 20 ē e 祖阿達台
166 20 ē a buttress 祖阿達台
167 20 ē be partial to 祖阿達台
168 20 ē thick silk 祖阿達台
169 20 ā this; these 祖阿達台
170 19 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 阿禮海牙
171 19 a ritual; a ceremony; a rite 阿禮海牙
172 19 a present; a gift 阿禮海牙
173 19 a bow 阿禮海牙
174 19 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 阿禮海牙
175 19 Li 阿禮海牙
176 19 to give an offering in a religious ceremony 阿禮海牙
177 19 to respect; to revere 阿禮海牙
178 18 仁宗 Rén Zōng Emperor Renzong of Yuan 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
179 17 mìng life 王命察罕數其罪而責之
180 17 mìng to order 王命察罕數其罪而責之
181 17 mìng destiny; fate; luck 王命察罕數其罪而責之
182 17 mìng an order; a command 王命察罕數其罪而責之
183 17 mìng to name; to assign 王命察罕數其罪而責之
184 17 mìng livelihood 王命察罕數其罪而責之
185 17 mìng advice 王命察罕數其罪而責之
186 17 mìng to confer a title 王命察罕數其罪而責之
187 17 mìng lifespan 王命察罕數其罪而責之
188 17 mìng to think 王命察罕數其罪而責之
189 17 bīng soldier; troops 國兵下西域
190 17 bīng weapons 國兵下西域
191 17 bīng military; warfare 國兵下西域
192 17 使 shǐ to make; to cause 武衛親軍都指揮使
193 17 使 shǐ to make use of for labor 武衛親軍都指揮使
194 17 使 shǐ to indulge 武衛親軍都指揮使
195 17 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 武衛親軍都指揮使
196 17 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 武衛親軍都指揮使
197 17 使 shǐ to dispatch 武衛親軍都指揮使
198 17 使 shǐ if 武衛親軍都指揮使
199 17 使 shǐ to use 武衛親軍都指揮使
200 17 使 shǐ to be able to 武衛親軍都指揮使
201 17 and 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
202 17 to give 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
203 17 together with 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
204 17 interrogative particle 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
205 17 to accompany 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
206 17 to particate in 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
207 17 of the same kind 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
208 17 to help 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
209 17 for 湖廣行省命察罕與憲司雜治之
210 16 zhōng middle 中書省奏為武昌路治中
211 16 zhōng medium; medium sized 中書省奏為武昌路治中
212 16 zhōng China 中書省奏為武昌路治中
213 16 zhòng to hit the mark 中書省奏為武昌路治中
214 16 zhōng in; amongst 中書省奏為武昌路治中
215 16 zhōng midday 中書省奏為武昌路治中
216 16 zhōng inside 中書省奏為武昌路治中
217 16 zhōng during 中書省奏為武昌路治中
218 16 zhōng Zhong 中書省奏為武昌路治中
219 16 zhōng intermediary 中書省奏為武昌路治中
220 16 zhōng half 中書省奏為武昌路治中
221 16 zhōng just right; suitably 中書省奏為武昌路治中
222 16 zhōng while 中書省奏為武昌路治中
223 16 zhòng to reach; to attain 中書省奏為武昌路治中
224 16 zhòng to suffer; to infect 中書省奏為武昌路治中
225 16 zhòng to obtain 中書省奏為武昌路治中
226 16 zhòng to pass an exam 中書省奏為武昌路治中
227 15 jìn to enter 奧魯赤進平章
228 15 jìn to advance 奧魯赤進平章
229 15 xíng to walk 行用卿矣
230 15 xíng capable; competent 行用卿矣
231 15 háng profession 行用卿矣
232 15 háng line; row 行用卿矣
233 15 xíng Kangxi radical 144 行用卿矣
234 15 xíng to travel 行用卿矣
235 15 xìng actions; conduct 行用卿矣
236 15 xíng to do; to act; to practice 行用卿矣
237 15 xíng all right; OK; okay 行用卿矣
238 15 háng horizontal line 行用卿矣
239 15 héng virtuous deeds 行用卿矣
240 15 hàng a line of trees 行用卿矣
241 15 hàng bold; steadfast 行用卿矣
242 15 xíng to move 行用卿矣
243 15 xíng to put into effect; to implement 行用卿矣
244 15 xíng travel 行用卿矣
245 15 xíng to circulate 行用卿矣
246 15 xíng running script; running script 行用卿矣
247 15 xíng temporary 行用卿矣
248 15 xíng soon 行用卿矣
249 15 háng rank; order 行用卿矣
250 15 háng a business; a shop 行用卿矣
251 15 xíng to depart; to leave 行用卿矣
252 15 xíng to experience 行用卿矣
253 15 xíng path; way 行用卿矣
254 15 xíng xing; ballad 行用卿矣
255 15 xíng a round [of drinks] 行用卿矣
256 15 xíng Xing 行用卿矣
257 15 xíng moreover; also 行用卿矣
258 15 dōu all 辟為蒙古都萬戶府知事
259 15 capital city 辟為蒙古都萬戶府知事
260 15 a city; a metropolis 辟為蒙古都萬戶府知事
261 15 dōu all 辟為蒙古都萬戶府知事
262 15 elegant; refined 辟為蒙古都萬戶府知事
263 15 Du 辟為蒙古都萬戶府知事
264 15 dōu already 辟為蒙古都萬戶府知事
265 15 to establish a capital city 辟為蒙古都萬戶府知事
266 15 to reside 辟為蒙古都萬戶府知事
267 15 to total; to tally 辟為蒙古都萬戶府知事
268 15 zhū all; many; various 通諸國字書
269 15 zhū Zhu 通諸國字書
270 15 zhū all; members of the class 通諸國字書
271 15 zhū interrogative particle 通諸國字書
272 15 zhū him; her; them; it 通諸國字書
273 15 zhū of; in 通諸國字書
274 14 zhì to; until 仁宗至
275 14 zhì Kangxi radical 133 仁宗至
276 14 zhì extremely; very; most 仁宗至
277 14 zhì to arrive 仁宗至
278 14 in; at 天下重器懸於殿下
279 14 in; at 天下重器懸於殿下
280 14 in; at; to; from 天下重器懸於殿下
281 14 to go; to 天下重器懸於殿下
282 14 to rely on; to depend on 天下重器懸於殿下
283 14 to go to; to arrive at 天下重器懸於殿下
284 14 from 天下重器懸於殿下
285 14 give 天下重器懸於殿下
286 14 oppposing 天下重器懸於殿下
287 14 and 天下重器懸於殿下
288 14 compared to 天下重器懸於殿下
289 14 by 天下重器懸於殿下
290 14 and; as well as 天下重器懸於殿下
291 14 for 天下重器懸於殿下
292 14 Yu 天下重器懸於殿下
293 14 a crow 天下重器懸於殿下
294 14 whew; wow 天下重器懸於殿下
295 14 wáng Wang 從鎮南王征安南
296 14 wáng a king 從鎮南王征安南
297 14 wáng Kangxi radical 96 從鎮南王征安南
298 14 wàng to be king; to rule 從鎮南王征安南
299 14 wáng a prince; a duke 從鎮南王征安南
300 14 wáng grand; great 從鎮南王征安南
301 14 wáng to treat with the ceremony due to a king 從鎮南王征安南
302 14 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 從鎮南王征安南
303 14 wáng the head of a group or gang 從鎮南王征安南
304 14 wáng the biggest or best of a group 從鎮南王征安南
305 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 進秩非所敢當
306 13 suǒ an office; an institute 進秩非所敢當
307 13 suǒ introduces a relative clause 進秩非所敢當
308 13 suǒ it 進秩非所敢當
309 13 suǒ if; supposing 進秩非所敢當
310 13 suǒ a few; various; some 進秩非所敢當
311 13 suǒ a place; a location 進秩非所敢當
312 13 suǒ indicates a passive voice 進秩非所敢當
313 13 suǒ that which 進秩非所敢當
314 13 suǒ an ordinal number 進秩非所敢當
315 13 suǒ meaning 進秩非所敢當
316 13 suǒ garrison 進秩非所敢當
317 13 大夫 dàifu doctor 進卿秩資德大夫
318 13 大夫 dàfū second level minister 進卿秩資德大夫
319 13 大夫 dàfū an expert 進卿秩資德大夫
320 13 大夫 dàfū Dafu 進卿秩資德大夫
321 13 I 吾獨當其責
322 13 my 吾獨當其責
323 13 Wu 吾獨當其責
324 13 西 The West 西土人
325 13 西 west 西土人
326 13 西 Kangxi radical 146 西土人
327 13 西 Spain 西土人
328 13 西 foreign 西土人
329 13 shěng province 江西兩省
330 13 shěng to save; to be frugal; to economize 江西兩省
331 13 xǐng to introspect; to soul-search; to reflect 江西兩省
332 13 shěng to simplify; to reduce; to omit 江西兩省
333 13 xǐng to become aware; to realize; to understand 江西兩省
334 13 xǐng to become conscious 江西兩省
335 13 xǐng to visit 江西兩省
336 13 shěng provincial capital 江西兩省
337 13 xǐng to test; to take an examination 江西兩省
338 13 xǐng to remember 江西兩省
339 13 shěng a department; a government body 江西兩省
340 13 shěng must not; do not 江西兩省
341 13 yuàn a school 授察罕詹事院判
342 13 yuàn a courtyard; a yard; a court 授察罕詹事院判
343 12 also; too 西域板勒紇城人也
344 12 a final modal particle indicating certainy or decision 西域板勒紇城人也
345 12 either 西域板勒紇城人也
346 12 even 西域板勒紇城人也
347 12 used to soften the tone 西域板勒紇城人也
348 12 used for emphasis 西域板勒紇城人也
349 12 used to mark contrast 西域板勒紇城人也
350 12 used to mark compromise 西域板勒紇城人也
351 12 to enter 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
352 12 Kangxi radical 11 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
353 12 radical 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
354 12 income 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
355 12 to conform with 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
356 12 to descend 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
357 12 the entering tone 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
358 12 to pay 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
359 12 to join 仁宗自藩邸入誅群臣之為異謀者
360 12 to take charge of; to manage; to administer 御史臺奏僉湖南憲司事
361 12 a department under a ministry 御史臺奏僉湖南憲司事
362 12 to bear 御史臺奏僉湖南憲司事
363 12 to observe; to inspect 御史臺奏僉湖南憲司事
364 12 a government official; an official 御史臺奏僉湖南憲司事
365 12 si 御史臺奏僉湖南憲司事
366 12 dīng Ding 丁父憂
367 12 dīng a cube; a square 丁父憂
368 12 dīng fourth heavenly stem 丁父憂
369 12 dīng a nail; shape like a nail 丁父憂
370 12 dīng a male adult 丁父憂
371 12 dīng a servant; a worker 丁父憂
372 12 dīng robust; vigorous 丁父憂
373 12 dīng the fourth 丁父憂
374 12 dīng a person; population 丁父憂
375 12 dīng to encounter; to suffer 丁父憂
376 12 dīng very small; very little 丁父憂
377 12 ěr thus; so; like that 不覺沉痾去體爾
378 12 ěr in a manner 不覺沉痾去體爾
379 12 ěr final particle with no meaning 不覺沉痾去體爾
380 12 ěr final particle marking a question 不覺沉痾去體爾
381 12 ěr you; thou 不覺沉痾去體爾
382 12 ěr this; that 不覺沉痾去體爾
383 12 jūn army; military 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
384 12 jūn soldiers; troops 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
385 12 jūn an organized collective 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
386 12 jūn to garrison; to stay an an encampment 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
387 12 jūn a garrison 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
388 12 jūn a front 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
389 12 jūn penal miltary service 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
390 12 jūn to organize troops 屬諸行省參政河南淮北蒙古軍都萬戶朶列圖
391 11 chū to go out; to leave 出則抱負游衍
392 11 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出則抱負游衍
393 11 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出則抱負游衍
394 11 chū to extend; to spread 出則抱負游衍
395 11 chū to appear 出則抱負游衍
396 11 chū to exceed 出則抱負游衍
397 11 chū to publish; to post 出則抱負游衍
398 11 chū to take up an official post 出則抱負游衍
399 11 chū to give birth 出則抱負游衍
400 11 chū a verb complement 出則抱負游衍
401 11 chū to occur; to happen 出則抱負游衍
402 11 chū to divorce 出則抱負游衍
403 11 chū to chase away 出則抱負游衍
404 11 chū to escape; to leave 出則抱負游衍
405 11 chū to give 出則抱負游衍
406 11 chū to emit 出則抱負游衍
407 11 chū quoted from 出則抱負游衍
408 11 yán to speak; to say; said 寧都民言
409 11 yán language; talk; words; utterance; speech 寧都民言
410 11 yán Kangxi radical 149 寧都民言
411 11 yán a particle with no meaning 寧都民言
412 11 yán phrase; sentence 寧都民言
413 11 yán a word; a syllable 寧都民言
414 11 yán a theory; a doctrine 寧都民言
415 11 yán to regard as 寧都民言
416 11 yán to act as 寧都民言
417 11 to give; to bestow favors 賜廄馬二匹
418 11 grace; favor; a gift 賜廄馬二匹
419 11 to award; to appoint 賜廄馬二匹
420 11 to do in full 賜廄馬二匹
421 11 to bestow an honorific title 賜廄馬二匹
422 11 shòu to teach 授河東民賦副緫管
423 11 shòu to award; to give 授河東民賦副緫管
424 11 shòu to appoint 授河東民賦副緫管
425 11 an official institution; a state bureau 為行軍府奧魯千戶
426 11 a prefecture; a prefect 為行軍府奧魯千戶
427 11 a respectful reference to a residence 為行軍府奧魯千戶
428 11 a repository 為行軍府奧魯千戶
429 11 a meeting place 為行軍府奧魯千戶
430 11 the residence of a high-ranking official; a prefect 為行軍府奧魯千戶
431 11 Fu 為行軍府奧魯千戶
432 11 shū book 通諸國字書
433 11 shū document; manuscript 通諸國字書
434 11 shū letter 通諸國字書
435 11 Shū the Cannon of Documents 通諸國字書
436 11 shū to write 通諸國字書
437 11 shū writing 通諸國字書
438 11 shū calligraphy; writing style 通諸國字書
439 11 shū Shu 通諸國字書
440 11 shū to record 通諸國字書
441 11 qiān to move; to shift 遷家令
442 11 qiān to change; to transfer 遷家令
443 11 平章 píngzhāng to discuss and deal with 奧魯赤進平章
444 11 平章 píngzhāng to assess 奧魯赤進平章
445 11 平章 píngzhāng Pingzhang 奧魯赤進平章
446 11 平章 piánzhāng to clearly distinguish 奧魯赤進平章
447 10 bài to bow; to pay respect to 拜中書參知政事
448 10 bài to send greetings; to congratulate 拜中書參知政事
449 10 bài to visit 拜中書參知政事
450 10 bài to appoint; to confer a title 拜中書參知政事
451 10 bài to enter into a relationship 拜中書參知政事
452 10 bài a polite form; please 拜中書參知政事
453 10 bài Bai 拜中書參知政事
454 10 bài to perform a ritual 拜中書參知政事
455 10 bài to bend 拜中書參知政事
456 10 bài byte 拜中書參知政事
457 10 zài in; at 田宅之在河中者
458 10 zài at 田宅之在河中者
459 10 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 田宅之在河中者
460 10 zài to exist; to be living 田宅之在河中者
461 10 zài to consist of 田宅之在河中者
462 10 zài to be at a post 田宅之在河中者
463 10 zhòng many; all 世子舉衆逃去
464 10 zhòng general; common 世子舉衆逃去
465 10 guó a country; a nation 國兵下西域
466 10 guó the capital of a state 國兵下西域
467 10 guó a feud; a vassal state 國兵下西域
468 10 guó a state; a kingdom 國兵下西域
469 10 guó a place; a land 國兵下西域
470 10 guó domestic; Chinese 國兵下西域
471 10 guó national 國兵下西域
472 10 guó top in the nation 國兵下西域
473 10 guó Guo 國兵下西域
474 10 qiǎn to send; to dispatch 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
475 10 qiǎn to send off; to exile 安南世子遣其叔父詣軍門自陳無罪
476 10 liǎng two 江西兩省
477 10 liǎng unit of weight equal to 50 grams 江西兩省
478 10 liǎng both; mutual 江西兩省
479 10 liǎng a few 江西兩省
480 10 also; too 亦賢相也
481 10 but 亦賢相也
482 10 this; he; she 亦賢相也
483 10 although; even though 亦賢相也
484 10 already 亦賢相也
485 10 particle with no meaning 亦賢相也
486 10 Yi 亦賢相也
487 10 abundant; radiant 奕赫抵雅爾丁
488 10 great; grand 奕赫抵雅爾丁
489 10 accumulated 奕赫抵雅爾丁
490 10 beautiful 奕赫抵雅爾丁
491 10 skilled 奕赫抵雅爾丁
492 10 weiqi; the game of go 奕赫抵雅爾丁
493 10 in sequence; orderly 奕赫抵雅爾丁
494 10 to reach 及紀年纂要
495 10 and 及紀年纂要
496 10 coming to; when 及紀年纂要
497 10 to attain 及紀年纂要
498 10 to understand 及紀年纂要
499 10 able to be compared to; to catch up with 及紀年纂要
500 10 to be involved with; to associate with 及紀年纂要

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安南 196
 1. Annam
 2. Annan
安西 196 Anxi
保定 66
 1. Baoding
 2. Baoding
66
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
博罗 博羅 98 Boluo
伯颜 伯顏 98 Bayan
参知政事 參知政事 99 Assistant Administrator
达鲁花赤 達魯花赤 68 Da Lu Hua Chi
大司农 大司農 100 Office of Agricultural Supervision
大学士 大學士 100 an ancient title for college professor
德安 100 De'an
100 Deng
邓州 鄧州 100 Dengzhou
狄仁杰 狄仁傑 100 Di Renjie
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东宫 東宮 100 East Palace
二月 195 February; the Second Month
范仲淹 70 Fan Zhongyan
非斯 102 Fes (third largest city of Morocco)
奉天 102 Fengtian
高帝 103
 1. Gao Di
 2. Emperor Gao [of Southern Qi]
高邮 高郵 103 Gaoyou
巩县 鞏縣 103 Gong county
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广陵 廣陵 103 Guangling
广西 廣西 71 Guangxi
观音 觀音 103 Guanyin [Bodhisattva]
海牙 104 Hague
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
翰林 104 Hanlin
汉中 漢中 104 Hongzhong
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
河南省 104 Henan province
河中 104 Hezhong
104 Huai River
淮北 72 Huaibei
怀宁 懷寧 104 Huaining
皇太子 72 Crown Prince
黄河 黃河 72 Yellow River
户部 戶部 104 Ministry of Revenue
虎符 72 Hufu
湖广 湖廣 104 Hubei and Hunan provinces
湖广行省 湖廣行省 104 Huguang province
户口 戶口 104 Hukou; registered residence
湖南 72 Hunan
监察御史 監察御史 106 Investigating Censor
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江北 106
 1. Jiangbei
 2. north of the Yangtze river
 3. Jiangbei
江东 江東 106
 1. Jiangdong
 2. Jiangdong
江南 74
 1. Jiangnan
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江西 106 Jiangxi
江西行省 74 Jiangxi province
将作院 將作院 106 Bureau for Imperial Manufacturers
建康 106
 1. Jiankang
 2. Jiankang (era)
靖安 106 Jing'an
荆湖北 荊湖北 106 Jinghubei Circuit
集贤 集賢 106 Jixian
科举 科舉 75 Imperial Examinations
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
礼部尚书 禮部尚書 108 Director of Board of Rites
灵宝 靈寶 108 Lingbao
立院 108 Legislative Yuan
108 Lu River
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
蒙古 109 Mongolia
77
 1. Fujian
 2. Min dialect
 3. Min River
 4. Min tribe
秘书监 秘書監 109
 1. Director of the Palace Library
 2. Records Supervisor; Secretary
南薰 110
 1. Nan Xun
 2. Nan Xun
南阳 南陽 110 Nanyang
宁都 寧都 110 Ningdu
宁晋 寧晉 110 Ningjin
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
齐王 齊王 81 Qi Wang; Cao Fang
庆元 慶元 113 Qingyuan
七月 113 July; the Seventh Month
仁宗 82 Emperor Renzong of Yuan
114
 1. you; thou
 2. Ru River
 3. Ru
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
尚书省 尚書省 83 Imperial Secretariat
陕西 陝西 83 Shaanxi
少府监 少府監 115 Directorate for Imperial Manufacturers
芍陂 115 Quepi lake (irrigation project in Han to Tang times on Huai river 淮河 in modern Anhui)
圣武 聖武 115
 1. Shengwu
 2. Shōmu
世祖 83 Shi Zu
史馆 史館 115 Historiography Institute
十一月 115 November; the Eleventh Month
十月 115 October; the Tenth Month
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
枢密院 樞密院 115 Bureau of Military Affairs
司天台 司天臺 115 Observatory or Bureau of Astronomy
太后 116
 1. Empress Dowager
 2. Consort Dowager
太保 84 Grand Protector
太原 84 Taiyuan
太中大夫 116 Taizhong Daifu; Superior Grand Master of the Palace
太宗 116
 1. Emperor Taizong
 2. Tai Zong; Minister of Rites
84 Tan
天命 116 tianming; Mandate of Heaven
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
帖木儿 帖木兒 84 Timur; Tamerlane
潼关 潼關 84 Tongguan
119 Wen County
文王 87 King Wen of Zhou
文宗 119 Emperor Wenzong of Tang
武宗 87
 1. Emperor Zhengde; Wu Zong
 2. Emperor Wuzong of Tang
武昌 87
 1. Wuchang
 2. Wuchang
武冈 武岡 119 Wugang
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
西域 120 Western Regions
襄阳 襄陽 88
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
新安 120 Xin'an
行中书省 行中書省 120 Branch Secretariat
刑部 120 Ministry of Justice
荥阳 滎陽 88 Xingyang
宣徽使 120 Commissioner of Court Palace Attendants; Palace Provisions Commisioner
宣慰使 120 Commissioner for Pacification
也先 121 Esen Taishi
121 Yi
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
御史大夫 121 Imperial Secretary
宰相 122 chancellor; prime minister
詹事 122 Supply Official
赵国 趙國 90 State of Zhao
122
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
贞观 貞觀 90 Zhen Guan Reign; Emperor Taizong of Tang
真定 90 Zhending; Zhengding
镇江 鎮江 122 Zhenjiang
至大 90 Zhida reign
治书 治書 122 Document Compiler
至元 90 Zhiyuan
至治 90 Zhizhi reign
中都 90 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing
中书省 中書省 90 Central Secretariat
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
主簿 122 official Registrar; Master of Records

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English