Glossary and Vocabulary for History of Yuan 《元史》, 卷九十五 志第四十四: 食貨三 Volume 95 Treatises 48: Finance and Economics 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 282 nián year 丙申年
2 202 silk 其賦則五戶出絲一斤
3 176 chāo paper money 每戶折支中統鈔五錢
4 167 to calculate / to compute / to count 計絲一千八百一十二斤
5 160 to move 分撥寧海州一萬戶
6 153 fēn to separate / to divide into parts 分撥寧海州一萬戶
7 138 dìng an ingot / a spindle / a slab / a cake / a tablet 銀三十錠
8 114 five 其賦則五戶出絲一斤
9 100 liù six 延祐六年
10 89 yán to prolong / to delay / to postpone 延祐六年
11 89 yòu divine intervention / protection 延祐六年
12 84 實有 shí yǒu Absolute Reality 實有四千五百三十二戶
13 81 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 江南戶鈔
14 80 one 其賦則五戶出絲一斤
15 76 road / path / way 其路府州縣得薦其私人以為監
16 74 一千 yī qiān one thousand 計絲一千八百一十二斤
17 71 一百 yībǎi one hundred 段一百匹
18 68 至元 Zhìyuán Zhiyuan 至元十八年
19 53 to give / to bestow favors 歲賜
20 53 suì age 歲賜
21 49 wàn ten thousand 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
22 49 六百 liù bǎi six hundred 計絲三千六百五十六斤
23 47 zhōu a state / a province 分撥寧海州一萬戶
24 43 三百 sān bǎi three hundred 段三百匹
25 43 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子年
26 41 二百 èr bǎi two hundred 計鈔一千二百錠
27 41 chá to check 查過衛輝路三千三百四十二戶
28 41 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申年
29 39 wèi position / location / place 諸王太祖叔答裏真官人位
30 39 yín silver 銀三十錠
31 39 十八 shíbā eighteen 至元十八年
32 38 五十 wǔshí fifty 段五十匹
33 37 děng et cetera / and so on 分撥益都路等處六萬二千一百五十六戶
34 35 五千 wǔ qiān five thousand 小銀色絲五千斤
35 34 chù a place / location / a spot / a point 分撥益都路等處六萬二千一百五十六戶
36 33 二千 èr qiān two thousand 計鈔二千六百錠
37 30 五百 wǔ bǎi five hundred 實有四千五百三十二戶
38 29 child / son 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
39 26 èr two 至成宗復加至二貫
40 25 ér son 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
41 25 二十 èrshí twenty 諸物折中統鈔一百二十錠
42 25 三千 sān qiān three thousand 計絲三千六百五十六斤
43 25 四百 sì bǎi four hundred 計鈔四百四十錠
44 24 七百 qī bǎi seven hundred 實有二萬一千七百八十五戶
45 22 qiān one thousand 撥南豐州一萬一千戶
46 21 chì red / scarlet 太祖弟哈赤溫大王子濟南王位
47 21 萬戶 Wànhù Wanhu 分撥寧海州一萬戶
48 21 four 分撥平陽四萬一千三百二戶
49 19 xiàn county 分撥福州路寧德縣一萬三千六百四戶
50 19 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳年
51 19 四千 sì qiān four thousand 實有四千五百三十二戶
52 18 guān an office 諸王太祖叔答裏真官人位
53 18 rén person / people / a human being 故詳著其所賜之人
54 17 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 實有一百二十一戶
55 17 八百 bā bǎi eight hundred 計絲一千八百一十二斤
56 17 真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding 真定晉州一萬戶
57 17 wáng Wang 凡諸王及后妃公主
58 16 四十 sì shí forty 計鈔四百四十錠
59 16 sān three 食貨三
60 16 九百 jiǔ bǎi nine hundred 實有七千九百五十四戶
61 16 大王 dàwáng king 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
62 16 inside / interior 諸王太祖叔答裏真官人位
63 14 五十六 wǔshíliù 56 計絲三千六百五十六斤
64 14 十六 shíliù sixteen 金一十六錠四十五兩
65 13 to slash 世祖次子安西王忙哥剌位
66 13 zhé to fold 每戶折支中統鈔五錢
67 13 七千 qī qiān seven thousand 實有七千九百五十四戶
68 13 zōng school / sect 而增於憲宗之日
69 13 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 及世祖平江南
70 13 to turn / to rotate 太祖弟斡真那顏位
71 13 六十 liùshí sixty 計鈔四千一百六十錠
72 12 三十 sān shí thirty 銀三十錠
73 12 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 諸王太祖叔答裏真官人位
74 11 次子 cìzǐ second son 太祖次子茶合
75 11 三十三 sān shí sān thirty three 銀一十六錠三十三兩
76 11 耳朵 ěrduo an ear 后妃公主太祖四大斡耳朵
77 10 liǎng two 金一十六錠四十五兩
78 10 eight 分撥真定路八萬戶
79 10 東平 Dōngpíng Dongping 分撥東平路四萬七千七百四十一戶
80 10 kuò wide / broad 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
81 10 九千 jiǔ qiān nine thousand 計絲九千六百四十八斤
82 9 wood / lumber 世祖次子北安王那木罕位
83 9 seven 分撥建寧路七萬一千三百七十七戶
84 9 王位 wángwèi title of king / kingship 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
85 9 大德 dàdé most virtuous 大德八年
86 9 四十四 sìshísì 44 計鈔五百四十四錠
87 9 八十 bāshí eighty 實有二千二百八十戶
88 9 公主 gōngzhǔ princess 凡諸王及后妃公主
89 8 sound of laughter 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
90 8 廣平 guǎngpíng Guangping 分撥廣平三十戶
91 8 qiè lacking in courage / afraid 裕宗妃伯藍也怯赤
92 8 juàn thick but loosely woven silk 絹五千九十八匹
93 8 to cut off the feet 太祖第五子兀魯赤太子
94 8 xuē Xue 又四怯薛伴當江南戶鈔
95 8 bèi a comet 太祖弟孛羅古
96 8 睿宗 ruìzōng Ruizong Zongyao 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
97 8 Shandong 太祖第五子兀魯赤太子
98 8 a pagoda / a stupa 塔出駙馬
99 8 河間 Héjiān Hejian 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
100 7 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 至元二十二年
101 7 ancient / old / palaeo- 太祖弟孛羅古
102 7 speed 睿宗長子憲宗子阿速臺大王位
103 7 七十五 qīshíwǔ 75 段七十五匹
104 7 大名 dàmíng famous name / your distinguished name 分撥大名六萬八千五百九十三戶
105 7 subject / class / lesson 常課段一千匹
106 7 慶元 qìngyuán Qingyuan 皇慶元年
107 7 jiǔ nine 計鈔一千九百九錠
108 7 八千 bā qiān eight thousand 實有二萬八千三百一戶
109 7 汴梁 Biànliáng Bianliang / Kaifeng 分撥汴梁在城戶
110 7 hǎn rare 世祖次子北安王那木罕位
111 7 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 分撥平陽四萬一千三百二戶
112 7 elder brother 睿宗子歲哥都大王位
113 7 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 始定於太宗之時
114 6 袁州 yuánzhōu Yuanzhou 分撥袁州路宜春縣一萬戶
115 6 九十三 jiǔshísān 93 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
116 6 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 泰定元年
117 6 十二 shí èr twelve 計絲一千八百一十二斤
118 6 種田 zhǒngtián to farm / farming 分撥葭州等處種田三百戶
119 6 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 計絲三千五百二十四斤
120 6 chéng a city / a town 分撥汴梁在城戶
121 6 huáng royal / imperial 皇慶元年
122 6 二十五 èrshíwǔ twenty five 綿六百二十五斤
123 6 禿 bald / bare / stripped 班禿大王銀八錠
124 6 luó Luo 太祖弟孛羅古
125 6 十五 shíwǔ fifteen 計絲一十五斤
126 6 物料 wùliào materials / material 段匹物料
127 6 太子 tàizǐ a crown prince 太祖第五子兀魯赤太子
128 5 中統 zhōngtǒng Zhongtong 每戶折支中統鈔五錢
129 5 九十 jiǔshí ninety 計鈔一千一百九十錠
130 5 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 實有一萬五千二十八戶
131 5 abundant / rich / plentiful 睿宗子世祖次子裕宗位
132 5 三十二 sān shí èr thirty two 實有四千五百三十二戶
133 5 三萬 sān wàn thirty thousand 分撥信州路三萬戶
134 5 dié to repeat / to duplicate 又叠裏哥兒不花湘寧王分撥湘鄉州
135 5 to join / to combine 太祖次子茶合
136 5 huā Hua 闊闊不花所管益都二十九戶
137 5 big / great / huge / large / major 又所以大報功也
138 5 保定 Bǎodìng Baoding 分撥保定路六萬戶
139 5 一百一 yībǎiyī faultless / impeccable 實有一百一十六戶
140 5 十九 shíjiǔ nineteen 分撥東平三萬九千一十九戶
141 5 xún a steep bank 分撥潯州路三千戶
142 5 四十六 sìshíliù 46 計絲四十六斤
143 5 increase / benefit 又各益以民戶
144 5 to reply / to answer 諸王太祖叔答裏真官人位
145 5 shí ten 增歲賜銀一十錠
146 5 zhī to support 每戶折支中統鈔五錢
147 5 拔都 Bá Dū Batu Khan 乞裏歹拔都
148 5 gǎi to change / to alter 改撥鄭州
149 4 wēn warm / lukewarm 太祖弟哈赤溫大王子濟南王位
150 4 younger brother 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
151 4 濟南 Jǐnán Jinan 太祖弟哈赤溫大王子濟南王位
152 4 chá to examine / to inquire / to inspect 阿魯渾察大王
153 4 tiè a rubbing from incised inscription 帖柳兀禿千戶
154 4 past / former times 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
155 4 畸零 jīlíng fractional part of a real number 查認過真定等處畸零三百一十八戶
156 4 武岡 wǔgāng Wugang 分撥武岡路武岡縣五千戶
157 4 五十七 wǔshíqī 57 計鈔二千一百五十七錠
158 4 七十 qīshí seventy / 70 元查真定等處畸零二百七十戶
159 4 八十八 bāshíbā 88 實有三百八十八戶
160 4 shùn to obey 裕宗子順宗子武宗
161 4 十三 shísān thirteen 至元十三年
162 4 六千 liù qiān six thousand 計絲六千八百三十八斤
163 4 五十四 wǔshísì 54 實有七千九百五十四戶
164 4 先鋒 xiānfēng a pioneer 孛羅先鋒
165 4 十四 shí sì fourteen 改撥睢州五千二百一十四戶
166 4 二十九 èrshíjiǔ 29 實有二千九百二十九戶
167 4 to think / consider / to ponder 撒吉思不花先鋒
168 4 mèng first month 分撥懷孟一萬一千二百七十三戶
169 4 to scatter / to disperse 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
170 4 an official institution / a state bureau 其路府州縣得薦其私人以為監
171 4 六十四 liùshísì 64 計絲七百六十四斤
172 4 father's elder brother / uncle 裕宗妃伯藍也怯赤
173 4 四十八 sìshíbā 48 / forty-eight 計絲九千六百四十八斤
174 4 huái bosom / breast 分撥懷孟一萬一千二百七十三戶
175 4 二十七 èrshíqī 27 實有一百二十七戶
176 4 zài in / at 分撥汴梁在城戶
177 4 九十五 jiǔshíwǔ 95 計絲九十五斤
178 3 shǐ beginning / start 始定於太宗之時
179 3 téng rattan / cane 分撥藤州
180 3 dài to carry / to bring 帶魯罕公主位
181 3 泰定 tàidìng to give a sense of stability 又泰定二年
182 3 三十四 sānshísì 34 計絲三十四斤
183 3 全州 quánzhōu Quanzhou 分撥全州路清湘縣一萬七千九百一十九戶
184 3 héng to weigh 分撥衡州路五萬三千九百三十戶
185 3 to go through / to experience / to take place 天歷元年
186 3 三十六 sān shí liù thirty six 計絲九百三十六斤
187 3 guò to cross / to go over / to pass 查過衛輝路三千三百四十二戶
188 3 dǎi bad / wicked / evil 乞裏歹拔都
189 3 贛州 gànzhōu Ganzhou 分撥贛州路二萬戶
190 3 zhēn real / true / genuine 諸王太祖叔答裏真官人位
191 3 哥大 gēdà Columbia University 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
192 3 八十七 bāshíqī 87 實有八十七戶
193 3 駙馬 fùmǎ emperor's son-in-law 塔出駙馬
194 3 míng bright / brilliant 所以明親親之義也
195 3 武宗 Wǔ Zōng Emperor Zhengde / Wu Zong 裕宗子順宗子武宗
196 3 to reach 凡諸王及后妃公主
197 3 常德 cháng dé the virtue of permanence 分撥常德路四萬七千七百四十戶
198 3 七十九 qīshíjiǔ 79 計絲四千四百七十九斤
199 3 韶州 Sháozhōu Shaozhou 分撥韶州等路四萬一千一十九戶
200 3 八十二 bāshíèr 82 銀八十二錠
201 3 八十四 bāshísì 84 改撥鈞州一千五百八十四戶
202 3 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 分撥河間路齊東縣一千二十三戶
203 3 三十一 sānshíyī 31 實有三千五百三十一戶
204 3 三十八 sānshíbā 38 計絲六千八百三十八斤
205 3 七十七 qīshíqī 77 分撥建寧路七萬一千三百七十七戶
206 3 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane 晃兀帖木兒大王改封並王
207 3 四十九 sìshíjiǔ 49 / forty-nine 計鈔四十九錠
208 3 nán south 及世祖平江南
209 3 五十二 wǔshíèr 52 分撥河南府五千五百五十二戶
210 3 九十八 jiǔshíbā 98 絹五千九十八匹
211 3 第三 dì sān third 太祖第三子太宗子定宗位
212 3 長子 zhǎngzǐ eldest son 太祖長子術赤大王位
213 3 第四 dì sì fourth / the fourth is 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
214 3 to take / to receive / to accept 阿剌忒納失裏豫王
215 3 皇后 huánghòu empress 明裏忽都魯皇后位下
216 3 六十六 liùshíliù 66 銀六十六錠三十三兩
217 3 綿 mián silk down 綿六百二十五斤
218 3 hòu thick 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
219 3 tiger 忽都虎官人
220 3 梅州 méizhōu Meizhou 分撥梅州程鄉縣一千四百戶
221 3 shī to lose 太宗子合失大王位
222 3 太原 Tàiyuán Taiyuan 分撥太原四萬七千三百三十戶
223 3 五十五 wǔshíwǔ 55 計鈔二千八百五十五錠
224 3 hòu after / later 及其數之多寡於後
225 3 shé Buddhist monk 斡闊烈阇裏必
226 3 九十六 jiǔshíliù 96 / ninety-six 實有二千四百九十六戶
227 3 rèn to recognize / to know / to understand 元查認濟南等處五千戶
228 3 dān cinnabar 太宗子合丹大王位
229 2 Ji 撒吉思不花先鋒
230 2 永州 yǒngzhōu Yongzhou 分撥永州六萬戶
231 2 xūn a meritorious deed 至於勛臣亦然
232 2 八十九 bāshíjiǔ 89 計絲九百八十九斤
233 2 火兒 huǒér fire / fury / angry 塔思火兒赤
234 2 cáo Cao 分撥曹州一萬戶
235 2 四十三 sìshísān 43 / forty-three 銀四十三錠
236 2 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 計絲二百五十四斤
237 2 lóng dragon 分撥龍興路一十萬五千戶
238 2 南康 nánkāng Nankang 分撥南康路六萬五千戶
239 2 shǔ to count 視所當得之數而給與之
240 2 濟寧 Jǐníng Jining 分撥濟寧路三萬戶
241 2 shí time / a point or period of time 始定於太宗之時
242 2 tuō to take off 世祖次子鎮南王脫歡位
243 2 guó a country / a state / a kingdom 昌國公主位
244 2 chén minister / statesman / official 至於勛臣亦然
245 2 泰安 Tài'ān Tai'an 分撥泰安州二萬戶
246 2 五十三 wǔshísān 53 元查德州等處一百五十三戶
247 2 ruì auspicious 分撥瑞州路六萬五千戶
248 2 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 癸丑年
249 2 第二 dì èr second 第二斡耳朵
250 2 親親 qīnqīn dear one / to kiss / friendly 所以明親親之義也
251 2 五十九 wǔshíjiǔ 59 / fifty-nine 計絲一千三百五十九斤
252 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 太宗子滅裏大王位
253 2 can / may / permissible 也可太傅
254 2 tiān to append / to add to 添歲賜中統鈔一千錠
255 2 術赤 shùchì Jochi (name) 太祖長子術赤大王位
256 2 四十七 sìshíqī 47 分撥真定蠡州三千三百四十七戶
257 2 福州 Fúzhōu Fuzhou 分撥福州路寧德縣一萬三千六百四戶
258 2 五十一 wǔshíyī 51 實有三百五十一戶
259 2 xiàn constitution / statute / law 而增於憲宗之日
260 2 五萬 wǔ wàn fifty thousand 分撥濟南路五萬五千二百戶
261 2 xiāng Hunan 又叠裏哥兒不花湘寧王分撥湘鄉州
262 2 欽州 qīnzhōu Qinzhou 分撥欽州路一萬五千八十七戶
263 2 四十五 sì shí wǔ 45 金一十六錠四十五兩
264 2 chà to differ 其歲賜則銀幣各有差
265 2 安仁縣 ānrénxiàn Anren 安仁縣四千戶
266 2 chǒu ugly 行醜兒
267 2 jùn a commandery / a prefecture 帶孫郡王
268 2 七十三 qīshísān 73 分撥懷孟一萬一千二百七十三戶
269 2 太平 tàipíng peaceful 燕帖木兒太平王
270 2 十七 shíqī seventeen 分撥河間路陵州一千三百一十七戶
271 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 右手萬戶三投下孛羅臺萬戶
272 2 順德 shùndé Shunde 分撥順德路一萬四千八十七戶
273 2 羊皮 yángpí sheepskin 羊皮一千張
274 2 yán color 太祖弟斡真那顏位
275 2 huǒ fire / flame 火雷公主位
276 2 yáng sun 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
277 2 三十五 sānshíwǔ 35 實有一萬二千八百三十五戶
278 2 meaning / sense 所以明親親之義也
279 2 七十八 qīshíbā 78 / seventy-eight 實有七十八戶
280 2 萬載縣 wànzàixiàn Wanzai county 分撥袁州路萬載縣二萬九千七百五十戶
281 2 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌年
282 2 qiàn to owe 欠帖木
283 2 liè to arrange / to line up / to list 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
284 2 dài to represent / to substitute / to replace 實有代支戶六百三十戶
285 2 九十九 jiǔshíjiǔ 99 計絲二千三百九十九斤
286 2 后妃 hòufēi empress and imperial consorts 凡諸王及后妃公主
287 2 tiān day 天歷元年
288 2 宜春 yíchūn Yichun 分撥袁州路宜春縣一萬戶
289 2 三十七 sānshíqī 37 實有一千九百三十七戶
290 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 黃兀兒塔海
291 2 九十一 jiǔshíyī 91 元查汴梁等處二百九十一戶
292 2 十年 shí nián ten years / decade 大德十年
293 2 hún muddy / turbid 阿魯渾察大王
294 2 bitterness / bitter flavor 也苦千戶
295 2 衛輝 wèihuī Weihui 查過衛輝路三千三百四十二戶
296 2 zēng to increase / to add to / to augment 而增於憲宗之日
297 2 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午年
298 2 十萬 shí wàn one hundred thousand 分撥撫州路一十萬四千戶
299 2 lán Lan 阿兒思蘭官人
300 2 ēn kindness / grace / graciousness 分撥恩州一萬一千六百三戶
301 2 liè ardent / intense 睿宗子旭烈大王位
302 1 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 分撥廣州路二萬七千戶
303 1 máng busy / pressed for time / hustling 世祖次子安西王忙哥剌位
304 1 huān happy / pleased / glad 世祖次子鎮南王脫歡位
305 1 湘陰 Xiāngyīn Lake Shizhu 分撥湘陰州四萬二千戶
306 1 江東 jiāngdōng Jiangdong 分撥江東道太平路地五百頃
307 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
308 1 八不 bābù eight negations 又八不別及妃子位
309 1 yào to want / to wish for 伯要歹千戶
310 1 alone / independent / single / sole 獨木幹公主位
311 1 power / force / strength 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
312 1 私人 sīrén private 其路府州縣得薦其私人以為監
313 1 gān dry 獨木幹公主位
314 1 tiē peaceful / quiet 玉龍怗木兒千戶
315 1 chéng honesty / sincerity 誠可謂厚之至矣
316 1 查德 chádé Chad 元查德州等處一百五十三戶
317 1 光澤縣 guāngzéxiàn Guangze 分撥邵武路光澤縣一萬三千六百四戶
318 1 a wood-boring insect 分撥真定蠡州三千三百四十七戶
319 1 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 秩祿受命如王官
320 1 連州 liánzhōu Lianzhou 分撥連州路二萬一千戶
321 1 Pu River 分撥濮州三萬戶
322 1 西平 Xīpíng Xiping 世祖次子西平王奧魯赤位
323 1 guì expensive / costly / valuable 貴赤
324 1 cài Cai 改撥蔡州三千八百一十六戶
325 1 qián money / currency 每戶折支中統鈔五錢
326 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 至成宗復加至二貫
327 1 chāo to cook by scalding 睿宗子撥綽大王位
328 1 wife 孛魯古妻佟氏
329 1 報功 bàogōng to report a heroic deed / to mention somebody in dispatches 又所以大報功也
330 1 衡山縣 héngshān xiàn Hengshan county 分撥潭州路衡山縣二萬九千七百五十戶
331 1 gān sweet 裕宗長子晉王甘麻剌位
332 1 liǔ willow 帖柳兀禿千戶
333 1 precious 玉龍怗木兒千戶
334 1 多寡 duōguǎ number / amount 及其數之多寡於後
335 1 南豐 nánfēng Nanfeng 撥南豐州一萬一千戶
336 1 Henan 阿剌忒納失裏豫王
337 1 耒陽 lěiyáng Leiyang 分撥耒陽州五千三百四十七戶
338 1 Yùn Yun 鄆國公主位
339 1 shuò to daub 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
340 1 食貨 shíhuò food and commodities / finance and economics 食貨三
341 1 relative 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
342 1 jiàn to recommend / to elect 其路府州縣得薦其私人以為監
343 1 撫州 fǔzhōu Fuzhou 分撥撫州路一十萬四千戶
344 1 河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital 分撥河南府五千五百五十二戶
345 1 桂陽 Guìyáng Guiyang 分撥桂陽州二萬一千戶
346 1 七十二 qīshíèr 72 實有一千四百七十二戶
347 1 行省 xíngshěng province 忒木臺行省
348 1 五十八 wǔshíbā 58 分撥真定等處五十八戶
349 1 zhēn a needle 針三千個
350 1 寧鄉縣 Níngxiāng xiàn Ningxian County 寧鄉縣六萬五千戶
351 1 六十一 liùshíyī 61 計絲六十一斤
352 1 三十九 sānshíjiǔ 39 實有三十九戶
353 1 shù method / tactics 阿術魯拔都
354 1 zhēng to prove / to confirm 不得私征之
355 1 bān class / a group / a grade 班禿大王銀八錠
356 1 to anchor a vessel / to lie at anchor 魚兒泊八剌千戶
357 1 dōng east 分撥河間路齊東縣一千二十三戶
358 1 西 The West 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
359 1 信州 xìnzhōu Xinzhou 分撥信州路三萬戶
360 1 寧津縣 níngjīnxiàn Ningjin 分撥河間路寧津縣一千七百七十五戶
361 1 fán ordinary / common 凡諸王及后妃公主
362 1 海拔 hǎibá height above sea level / elevation 孛羅海拔都
363 1 主位 zhǔ wèi ruler's position 火雷公主位
364 1 大寧 dàníng Daning 元查大寧三戶
365 1 極大 jídà enormous 霍裏極大王
366 1 yuàn park / garden 分撥益都路高苑縣一千戶
367 1 soil / ground / land 分撥江東道太平路地五百頃
368 1 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 也可太傅
369 1 to continue / to carry on 並壬子年續查戶
370 1 建昌 jiànchāng Jianchang 分撥建昌路六萬五千戶
371 1 樂昌 lèchāng Lechang 分撥韶州路樂昌縣一萬七千戶
372 1 to take charge of / to manage / to administer 分撥全州路錄事司九千八百七十六戶
373 1 蒼梧縣 Cāngwúxiàn Cangwu 蒼梧縣一千二百四十四戶
374 1 蠻子 mánzi a barbarian / a slave servant 怯薛臺蠻子
375 1 雜色 zásè multi-colored 雜色絨五千斤
376 1 tán a deep pool / a lake 分撥潭州路衡山縣二萬九千七百五十戶
377 1 八十一 bāshíyī 81 實有八十一戶
378 1 diǎn canon / classic / scripture 典叠兒
379 1 柳州 liǔzhōu Liuzhou 分撥柳州路二萬七千戶
380 1 可兒 kěér a person after one's heart (charming person) / capable person 阿可兒
381 1 ào southwest corner of a house 世祖次子西平王奧魯赤位
382 1 阿魯 alǔ Aru 阿魯渾察大王
383 1 貴州 Guìzhōu Guizhou 分撥貴州一萬五百戶
384 1 jiǎ Jia 賈答剌罕
385 1 澧州 Lǐzhōu Lizhou 分撥澧州路六萬七千三百三十戶
386 1 tōng to go through / to open 而不得以歲月通選調
387 1 王官 wáng guān imperial offices 秩祿受命如王官
388 1 分地 fēndì to distribute land 皆有食采分地
389 1 tǒng to unify 諸物折中統鈔一百二十錠
390 1 清河縣 qīnghé xiàn Qinghe county 清河縣達魯花赤也速
391 1 hemp / flax 裕宗長子晉王甘麻剌位
392 1 bǎi one hundred 實有一萬一百四十戶
393 1 上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu 元查上都五百四十戶
394 1 達魯花赤 Dá Lǔ Huā Chì Da Lu Hua Chi 清河縣達魯花赤也速
395 1 蒙古 měnggǔ Mongolia 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
396 1 酃縣 língxiàn Ling county 分撥衡州路酃縣六百戶
397 1 泉州 quánzhōu Quanzhou 分撥泉州路南安縣一萬三千六百四戶
398 1 德州 dézhōu Dezhou 分撥德州二萬戶
399 1 zhèn town 世祖次子鎮南王脫歡位
400 1 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 元查平陽等處一百八十六戶
401 1 國王 guówáng king / monarch 勛臣木華黎國王
402 1 divination / fortune telling 卜叠捏拔都兒
403 1 tooth / tusk 世祖次子愛牙赤大王位
404 1 héng horizontal / transverse 分撥橫州等處四萬戶
405 1 弓弦 gōngxián bowstring 弓弦一千條
406 1 jiàn to see 見前
407 1 相公 xiānggōng lord / master / young gentleman / catamite / mahjong player disqualified by unintentionally taking in the wrong number of dominoes 鎮海相公
408 1 dūn honest / candid / sincere 宿敦官人
409 1 八十三 bāshísān 83 分撥真定等處二百八十三戶
410 1 xiáng detailed / complete / thorough 故詳著其所賜之人
411 1 lòu to leak / to drip 分撥濟南漏籍二百戶
412 1 萍鄉 píngxiāng Pingxiang 分撥袁州路萍鄉州四萬二千戶
413 1 xíng to walk / to move 行醜兒
414 1 lái to come 怯來千戶
415 1 tie, fasten, bind 紥八忽娘子
416 1 jiā to add 至成宗復加至二貫
417 1 qīng clear / pure / clean 分撥全州路清湘縣一萬七千九百一十九戶
418 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 其路府州縣得薦其私人以為監
419 1 哥兒 gē'r brother 又叠裏哥兒不花湘寧王分撥湘鄉州
420 1 元帥 yuánshuài a general 塔剌罕劉元帥
421 1 清豐縣 qīngfēngxiàn Qingfeng 分撥大名清豐縣一千七百一十三戶
422 1 東阿縣 dōngaxiàn Dong'e county 分撥東平東阿縣一萬戶
423 1 民戶 mínhù a household / a family 又各益以民戶
424 1 duān to carry 太宗子闊端太子位
425 1 折中 zhézhōng to compromise / to take the middle road / to trade-off 諸物折中統鈔一百二十錠
426 1 shū father's younger brother 諸王太祖叔答裏真官人位
427 1 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 分撥江州路德化縣二萬九千七百五十戶
428 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 昔寶赤
429 1 guàn to go through 至成宗復加至二貫
430 1 沅江 yuánjiāng Yuanjiang 分撥常德路沅江縣四千戶
431 1 jūn great / your (honorific) 改撥鈞州一千五百八十四戶
432 1 廣寧 guǎngníng Guangning 大王子廣寧王位
433 1 dìng to decide 太祖第三子太宗子定宗位
434 1 xiāng village / township 分撥梅州程鄉縣一千四百戶
435 1 城池 chéngchí city 無城池
436 1 xīng to flourish / to be popular 分撥龍興路一十萬五千戶
437 1 德化縣 déhuàxiàn Dehua 分撥江州路德化縣二萬九千七百五十戶
438 1 qīng green 分撥河間青城縣二千九百戶
439 1 斷事 duàn shì decides his affairs 阿裏侃斷事官
440 1 銀幣 yínbì silver coinage 其歲賜則銀幣各有差
441 1 雷公 léigōng Lei Gong / Duke of Thunder 火雷公主位
442 1 安西 Ānxī Anxi 世祖次子安西王忙哥剌位
443 1 lún human relationships 阿昔倫公主位
444 1 xuǎn to choose / to pick / to select 而不得以歲月通選調
445 1 調 tiáo to harmonize 而不得以歲月通選調
446 1 吉州 jízhōu Jizhou 分撥吉州路六萬五千戶
447 1 record / register / list / census 分撥濟南漏籍二百戶
448 1 清州 qīngzhōu Cheongju 分撥河間清州五百一十戶
449 1 xié slanting / inclined 和斜溫兩投下一千二百戶
450 1 娘子 niángzi wife 紥八忽娘子
451 1 新寧縣 xīnníngxiàn Xinning 分撥武岡路新寧縣五千戶
452 1 右手 yòu shǒu right hand 右手萬戶三投下孛羅臺萬戶
453 1 fēi an imperial concubine 裕宗妃伯藍也怯赤
454 1 第六 dì liù sixth 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
455 1 end / final stage / latter part 睿宗子末哥大王位
456 1 十一 shíyī eleven 實有一萬七千二百一十一戶
457 1 shí food / food and drink 皆有食采分地
458 1 按察 ànchá to investigate / to inspect 按察兒官人
459 1 fish 魚兒泊八剌千戶
460 1 yǎn eye 分撥眼戶五百七十三戶
461 1 妃子 fēizi an imperial concubine 又八不別及妃子位
462 1 wèi Wei Dynasty 順宗子阿木哥魏王位
463 1 上高縣 shànggāoxiàn Shanggao county 撥瑞州上高縣八千戶
464 1 州縣 zhōuxiàn a county in a prefecture 其路府州縣得薦其私人以為監
465 1 Lu 分撥盧州等處三千四百九戶
466 1 九十七 jiǔshíqī 97 計絲九百九十七斤
467 1 永康 yǒngkāng Yongkang 分撥婺州永康縣五十戶
468 1 sūn Sun 帶孫郡王
469 1 xu 徐都官人
470 1 wāng vast / extensive / deep 必阇赤汪古臺
471 1 福安 fúān Fu'an 分撥福州路福安縣一萬三千六百四戶
472 1 hóng red / vermillion 紅紫羅二十匹
473 1 líng mound / hill / mountain 分撥河間路陵州一千三百一十七戶
474 1 rǎn to be contagious / to catch (illness) 染絹一百匹
475 1 曲江 qǔjiāng Qujiang 分撥韶州曲江縣五千三百九戶
476 1 六十九 liùshíjiǔ 69 分撥真定路一百六十九戶
477 1 shū book 曳剌中書兀圖撒罕裏
478 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 后妃公主太祖四大斡耳朵
479 1 茶陵 chálíng Chaling 分撥茶陵州八千五十二戶
480 1 寧海 nínghǎi Ninghai 分撥寧海州一萬戶
481 1 liú Liu 塔剌罕劉元帥
482 1 寧德 níngdé Ningde 分撥福州路寧德縣一萬三千六百四戶
483 1 jìn shanxi 裕宗長子晉王甘麻剌位
484 1 Germany 分撥彰德路二萬五千五十六戶
485 1 shū to transport 皆輸諸有司之府
486 1 北安 běiān Bei'an 世祖次子北安王那木罕位
487 1 zhì to create / to make / to manufacture 元之為制
488 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 故詳著其所賜之人
489 1 bān sort / kind / class 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
490 1 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 皆有食采分地
491 1 chāng Chang 昌國公主位
492 1 漢軍 hàn jūn Han army 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
493 1 常寧 chángníng Changning 分撥常寧州二千五百戶
494 1 lán blue 裕宗妃伯藍也怯赤
495 1 huáng yellow 黃兀兒塔海
496 1 dawn / rising sun 睿宗子旭烈大王位
497 1 shì matter / thing / item 分撥全州路錄事司九千八百七十六戶
498 1 diagram / picture / drawing / chart 曳剌中書兀圖撒罕裏
499 1 niē to pick with fingers 卜叠捏拔都兒
500 1 鎮海 zhènhǎi Zhenhai 鎮海相公

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 483 a measure word for companies, households, door, families, etc 其賦則五戶出絲一斤
2 282 nián year 丙申年
3 202 silk 其賦則五戶出絲一斤
4 176 chāo paper money 每戶折支中統鈔五錢
5 167 to calculate / to compute / to count 計絲一千八百一十二斤
6 160 to move 分撥寧海州一萬戶
7 153 fēn to separate / to divide into parts 分撥寧海州一萬戶
8 138 dìng an ingot / a spindle / a slab / a cake / a tablet 銀三十錠
9 114 five 其賦則五戶出絲一斤
10 100 liù six 延祐六年
11 95 jīn weight equal to half a kilogram / catty 其賦則五戶出絲一斤
12 89 yán to prolong / to delay / to postpone 延祐六年
13 89 yòu divine intervention / protection 延祐六年
14 84 實有 shí yǒu Absolute Reality 實有四千五百三十二戶
15 81 江南 Jiāngnán Region South of the Yangtze River 江南戶鈔
16 80 one 其賦則五戶出絲一斤
17 76 road / path / way 其路府州縣得薦其私人以為監
18 74 一千 yī qiān one thousand 計絲一千八百一十二斤
19 71 一百 yībǎi one hundred 段一百匹
20 68 至元 Zhìyuán Zhiyuan 至元十八年
21 54 measure word for bolts of cloth, etc 段一百匹
22 53 to give / to bestow favors 歲賜
23 53 suì age 歲賜
24 49 wàn ten thousand 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
25 49 六百 liù bǎi six hundred 計絲三千六百五十六斤
26 47 zhōu a state / a province 分撥寧海州一萬戶
27 45 duàn paragraph / section / segment 段一百匹
28 43 三百 sān bǎi three hundred 段三百匹
29 43 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 壬子年
30 41 二百 èr bǎi two hundred 計鈔一千二百錠
31 41 chá to check 查過衛輝路三千三百四十二戶
32 41 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申年
33 39 wèi position / location / place 諸王太祖叔答裏真官人位
34 39 yín silver 銀三十錠
35 39 十八 shíbā eighteen 至元十八年
36 38 五十 wǔshí fifty 段五十匹
37 38 yuán monetary unit / dollar 元之為制
38 37 děng et cetera / and so on 分撥益都路等處六萬二千一百五十六戶
39 35 五千 wǔ qiān five thousand 小銀色絲五千斤
40 34 chù a place / location / a spot / a point 分撥益都路等處六萬二千一百五十六戶
41 33 二千 èr qiān two thousand 計鈔二千六百錠
42 30 五百 wǔ bǎi five hundred 實有四千五百三十二戶
43 29 child / son 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
44 26 èr two 至成宗復加至二貫
45 25 ér son 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
46 25 二十 èrshí twenty 諸物折中統鈔一百二十錠
47 25 三千 sān qiān three thousand 計絲三千六百五十六斤
48 25 四百 sì bǎi four hundred 計鈔四百四十錠
49 24 七百 qī bǎi seven hundred 實有二萬一千七百八十五戶
50 22 qiān one thousand 撥南豐州一萬一千戶
51 21 chì red / scarlet 太祖弟哈赤溫大王子濟南王位
52 21 萬戶 Wànhù Wanhu 分撥寧海州一萬戶
53 21 four 分撥平陽四萬一千三百二戶
54 19 xiàn county 分撥福州路寧德縣一萬三千六百四戶
55 19 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 丁巳年
56 19 四千 sì qiān four thousand 實有四千五百三十二戶
57 18 guān an office 諸王太祖叔答裏真官人位
58 18 rén person / people / a human being 故詳著其所賜之人
59 17 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 實有一百二十一戶
60 17 八百 bā bǎi eight hundred 計絲一千八百一十二斤
61 17 真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding 真定晉州一萬戶
62 17 wáng Wang 凡諸王及后妃公主
63 16 四十 sì shí forty 計鈔四百四十錠
64 16 sān three 食貨三
65 16 九百 jiǔ bǎi nine hundred 實有七千九百五十四戶
66 16 大王 dàwáng king 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
67 16 inside / interior 諸王太祖叔答裏真官人位
68 14 ā prefix to names of people 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
69 14 五十六 wǔshíliù 56 計絲三千六百五十六斤
70 14 十六 shíliù sixteen 金一十六錠四十五兩
71 13 to slash 世祖次子安西王忙哥剌位
72 13 zhé to fold 每戶折支中統鈔五錢
73 13 七千 qī qiān seven thousand 實有七千九百五十四戶
74 13 zōng school / sect 而增於憲宗之日
75 13 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 及世祖平江南
76 13 to turn / to rotate 太祖弟斡真那顏位
77 13 dōu all 分撥益都路等處六萬二千一百五十六戶
78 13 六十 liùshí sixty 計鈔四千一百六十錠
79 12 萬一 wànyī just in case / if by any chance 撥南豐州一萬一千戶
80 12 三十 sān shí thirty 銀三十錠
81 12 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 諸王太祖叔答裏真官人位
82 11 次子 cìzǐ second son 太祖次子茶合
83 11 三十三 sān shí sān thirty three 銀一十六錠三十三兩
84 11 zhī him / her / them / that 所以明親親之義也
85 11 耳朵 ěrduo an ear 后妃公主太祖四大斡耳朵
86 10 liǎng two 金一十六錠四十五兩
87 10 eight 分撥真定路八萬戶
88 10 東平 Dōngpíng Dongping 分撥東平路四萬七千七百四十一戶
89 10 kuò wide / broad 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
90 10 九千 jiǔ qiān nine thousand 計絲九千六百四十八斤
91 10 yòu again / also 其又厚之至者歟
92 10 also / too 所以明親親之義也
93 9 wood / lumber 世祖次子北安王那木罕位
94 9 not / no 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
95 9 seven 分撥建寧路七萬一千三百七十七戶
96 9 王位 wángwèi title of king / kingship 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
97 9 大德 dàdé most virtuous 大德八年
98 9 四十四 sìshísì 44 計鈔五百四十四錠
99 9 八十 bāshí eighty 實有二千二百八十戶
100 9 tái unit 完者臺皇后位
101 9 公主 gōngzhǔ princess 凡諸王及后妃公主
102 8 sound of laughter 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
103 8 廣平 guǎngpíng Guangping 分撥廣平三十戶
104 8 qiè lacking in courage / afraid 裕宗妃伯藍也怯赤
105 8 his / hers / its / theirs 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
106 8 suddenly / abruptly 明裏忽都魯皇后位下
107 8 juàn thick but loosely woven silk 絹五千九十八匹
108 8 to cut off the feet 太祖第五子兀魯赤太子
109 8 xuē Xue 又四怯薛伴當江南戶鈔
110 8 bèi a comet 太祖弟孛羅古
111 8 睿宗 ruìzōng Ruizong Zongyao 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
112 8 Shandong 太祖第五子兀魯赤太子
113 8 a pagoda / a stupa 塔出駙馬
114 8 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常課段一千匹
115 8 河間 Héjiān Hejian 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
116 7 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 至元二十二年
117 7 ancient / old / palaeo- 太祖弟孛羅古
118 7 speed 睿宗長子憲宗子阿速臺大王位
119 7 七十五 qīshíwǔ 75 段七十五匹
120 7 大名 dàmíng famous name / your distinguished name 分撥大名六萬八千五百九十三戶
121 7 subject / class / lesson 常課段一千匹
122 7 慶元 qìngyuán Qingyuan 皇慶元年
123 7 jiǔ nine 計鈔一千九百九錠
124 7 八千 bā qiān eight thousand 實有二萬八千三百一戶
125 7 汴梁 Biànliáng Bianliang / Kaifeng 分撥汴梁在城戶
126 7 hǎn rare 世祖次子北安王那木罕位
127 7 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen 分撥平陽四萬一千三百二戶
128 7 elder brother 睿宗子歲哥都大王位
129 7 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 始定於太宗之時
130 6 袁州 yuánzhōu Yuanzhou 分撥袁州路宜春縣一萬戶
131 6 九十三 jiǔshísān 93 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
132 6 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 泰定元年
133 6 十二 shí èr twelve 計絲一千八百一十二斤
134 6 種田 zhǒngtián to farm / farming 分撥葭州等處種田三百戶
135 6 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 計絲三千五百二十四斤
136 6 chéng a city / a town 分撥汴梁在城戶
137 6 huáng royal / imperial 皇慶元年
138 6 二十五 èrshíwǔ twenty five 綿六百二十五斤
139 6 禿 bald / bare / stripped 班禿大王銀八錠
140 6 luó Luo 太祖弟孛羅古
141 6 十五 shíwǔ fifteen 計絲一十五斤
142 6 物料 wùliào materials / material 段匹物料
143 6 太子 tàizǐ a crown prince 太祖第五子兀魯赤太子
144 5 大都 dàdōu generally 元查大都等處八百七十戶
145 5 excessive / too 阿剌忒納失裏豫王
146 5 中統 zhōngtǒng Zhongtong 每戶折支中統鈔五錢
147 5 九十 jiǔshí ninety 計鈔一千一百九十錠
148 5 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 實有一萬五千二十八戶
149 5 abundant / rich / plentiful 睿宗子世祖次子裕宗位
150 5 三十二 sān shí èr thirty two 實有四千五百三十二戶
151 5 三萬 sān wàn thirty thousand 分撥信州路三萬戶
152 5 dié to repeat / to duplicate 又叠裏哥兒不花湘寧王分撥湘鄉州
153 5 to join / to combine 太祖次子茶合
154 5 huā Hua 闊闊不花所管益都二十九戶
155 5 big / great / huge / large / major 又所以大報功也
156 5 保定 Bǎodìng Baoding 分撥保定路六萬戶
157 5 一百一 yībǎiyī faultless / impeccable 實有一百一十六戶
158 5 十九 shíjiǔ nineteen 分撥東平三萬九千一十九戶
159 5 xún a steep bank 分撥潯州路三千戶
160 5 四十六 sìshíliù 46 計絲四十六斤
161 5 increase / benefit 又各益以民戶
162 5 to reply / to answer 諸王太祖叔答裏真官人位
163 5 shí ten 增歲賜銀一十錠
164 5 zhī to support 每戶折支中統鈔五錢
165 5 拔都 Bá Dū Batu Khan 乞裏歹拔都
166 5 gǎi to change / to alter 改撥鄭州
167 4 wēn warm / lukewarm 太祖弟哈赤溫大王子濟南王位
168 4 younger brother 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
169 4 濟南 Jǐnán Jinan 太祖弟哈赤溫大王子濟南王位
170 4 chá to examine / to inquire / to inspect 阿魯渾察大王
171 4 tiè a rubbing from incised inscription 帖柳兀禿千戶
172 4 past / former times 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
173 4 zhū all / many / various 凡諸王及后妃公主
174 4 畸零 jīlíng fractional part of a real number 查認過真定等處畸零三百一十八戶
175 4 武岡 wǔgāng Wugang 分撥武岡路武岡縣五千戶
176 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
177 4 五十七 wǔshíqī 57 計鈔二千一百五十七錠
178 4 七十 qīshí seventy / 70 元查真定等處畸零二百七十戶
179 4 八十八 bāshíbā 88 實有三百八十八戶
180 4 shùn to obey 裕宗子順宗子武宗
181 4 十三 shísān thirteen 至元十三年
182 4 六千 liù qiān six thousand 計絲六千八百三十八斤
183 4 五十四 wǔshísì 54 實有七千九百五十四戶
184 4 xià next 明裏忽都魯皇后位下
185 4 先鋒 xiānfēng a pioneer 孛羅先鋒
186 4 十四 shí sì fourteen 改撥睢州五千二百一十四戶
187 4 二十九 èrshíjiǔ 29 實有二千九百二十九戶
188 4 to think / consider / to ponder 撒吉思不花先鋒
189 4 mèng first month 分撥懷孟一萬一千二百七十三戶
190 4 to scatter / to disperse 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
191 4 an official institution / a state bureau 其路府州縣得薦其私人以為監
192 4 chū to go out / to leave 其賦則五戶出絲一斤
193 4 六十四 liùshísì 64 計絲七百六十四斤
194 4 father's elder brother / uncle 裕宗妃伯藍也怯赤
195 4 四十八 sìshíbā 48 / forty-eight 計絲九千六百四十八斤
196 4 certainly / must / will / necessarily 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
197 4 huái bosom / breast 分撥懷孟一萬一千二百七十三戶
198 4 二十七 èrshíqī 27 實有一百二十七戶
199 4 zài in / at 分撥汴梁在城戶
200 4 九十五 jiǔshíwǔ 95 計絲九十五斤
201 3 shǐ beginning / start 始定於太宗之時
202 3 téng rattan / cane 分撥藤州
203 3 dài to carry / to bring 帶魯罕公主位
204 3 泰定 tàidìng to give a sense of stability 又泰定二年
205 3 in / at 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
206 3 三十四 sānshísì 34 計絲三十四斤
207 3 全州 quánzhōu Quanzhou 分撥全州路清湘縣一萬七千九百一十九戶
208 3 héng to weigh 分撥衡州路五萬三千九百三十戶
209 3 to go through / to experience / to take place 天歷元年
210 3 三十六 sān shí liù thirty six 計絲九百三十六斤
211 3 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而不得以歲月通選調
212 3 that 太祖弟斡真那顏位
213 3 guò to cross / to go over / to pass 查過衛輝路三千三百四十二戶
214 3 dǎi bad / wicked / evil 乞裏歹拔都
215 3 贛州 gànzhōu Ganzhou 分撥贛州路二萬戶
216 3 zhēn real / true / genuine 諸王太祖叔答裏真官人位
217 3 哥大 gēdà Columbia University 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
218 3 八十七 bāshíqī 87 實有八十七戶
219 3 駙馬 fùmǎ emperor's son-in-law 塔出駙馬
220 3 míng bright / brilliant 所以明親親之義也
221 3 武宗 Wǔ Zōng Emperor Zhengde / Wu Zong 裕宗子順宗子武宗
222 3 to reach 凡諸王及后妃公主
223 3 常德 cháng dé the virtue of permanence 分撥常德路四萬七千七百四十戶
224 3 七十九 qīshíjiǔ 79 計絲四千四百七十九斤
225 3 韶州 Sháozhōu Shaozhou 分撥韶州等路四萬一千一十九戶
226 3 八十二 bāshíèr 82 銀八十二錠
227 3 no 無嗣
228 3 八十四 bāshísì 84 改撥鈞州一千五百八十四戶
229 3 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 分撥河間路齊東縣一千二十三戶
230 3 三十一 sānshíyī 31 實有三千五百三十一戶
231 3 三十八 sānshíbā 38 計絲六千八百三十八斤
232 3 七十七 qīshíqī 77 分撥建寧路七萬一千三百七十七戶
233 3 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane 晃兀帖木兒大王改封並王
234 3 四十九 sìshíjiǔ 49 / forty-nine 計鈔四十九錠
235 3 nán south 及世祖平江南
236 3 五十二 wǔshíèr 52 分撥河南府五千五百五十二戶
237 3 九十八 jiǔshíbā 98 絹五千九十八匹
238 3 第三 dì sān third 太祖第三子太宗子定宗位
239 3 長子 zhǎngzǐ eldest son 太祖長子術赤大王位
240 3 第四 dì sì fourth / the fourth is 太祖第四子睿宗子阿裏不哥大王位
241 3 to take / to receive / to accept 阿剌忒納失裏豫王
242 3 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
243 3 皇后 huánghòu empress 明裏忽都魯皇后位下
244 3 六十六 liùshíliù 66 銀六十六錠三十三兩
245 3 綿 mián silk down 綿六百二十五斤
246 3 hòu thick 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
247 3 tiger 忽都虎官人
248 3 梅州 méizhōu Meizhou 分撥梅州程鄉縣一千四百戶
249 3 shī to lose 太宗子合失大王位
250 3 太原 Tàiyuán Taiyuan 分撥太原四萬七千三百三十戶
251 3 wèi for / to 元之為制
252 3 五十五 wǔshíwǔ 55 計鈔二千八百五十五錠
253 3 hòu after / later 及其數之多寡於後
254 3 shé Buddhist monk 斡闊烈阇裏必
255 3 九十六 jiǔshíliù 96 / ninety-six 實有二千四百九十六戶
256 3 rèn to recognize / to know / to understand 元查認濟南等處五千戶
257 3 dān cinnabar 太宗子合丹大王位
258 2 Ji 撒吉思不花先鋒
259 2 永州 yǒngzhōu Yongzhou 分撥永州六萬戶
260 2 xūn a meritorious deed 至於勛臣亦然
261 2 八十九 bāshíjiǔ 89 計絲九百八十九斤
262 2 火兒 huǒér fire / fury / angry 塔思火兒赤
263 2 cáo Cao 分撥曹州一萬戶
264 2 yǒu is / are / to exist 皆有食采分地
265 2 四十三 sìshísān 43 / forty-three 銀四十三錠
266 2 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 計絲二百五十四斤
267 2 lóng dragon 分撥龍興路一十萬五千戶
268 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以明親親之義也
269 2 南康 nánkāng Nankang 分撥南康路六萬五千戶
270 2 jiē all / each and every / in all cases 皆有食采分地
271 2 shǔ to count 視所當得之數而給與之
272 2 濟寧 Jǐníng Jining 分撥濟寧路三萬戶
273 2 shí time / a point or period of time 始定於太宗之時
274 2 tuō to take off 世祖次子鎮南王脫歡位
275 2 guó a country / a state / a kingdom 昌國公主位
276 2 and 和斜溫兩投下一千二百戶
277 2 chén minister / statesman / official 至於勛臣亦然
278 2 duǒ measure word for flowers and clouds 世祖長子朵兒只太子位
279 2 zhì to / until 至成宗復加至二貫
280 2 泰安 Tài'ān Tai'an 分撥泰安州二萬戶
281 2 五十三 wǔshísān 53 元查德州等處一百五十三戶
282 2 ruì auspicious 分撥瑞州路六萬五千戶
283 2 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 癸丑年
284 2 第二 dì èr second 第二斡耳朵
285 2 親親 qīnqīn dear one / to kiss / friendly 所以明親親之義也
286 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 而不得以歲月通選調
287 2 五十九 wǔshíjiǔ 59 / fifty-nine 計絲一千三百五十九斤
288 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 太宗子滅裏大王位
289 2 can / may / permissible 也可太傅
290 2 tiān to append / to add to 添歲賜中統鈔一千錠
291 2 術赤 shùchì Jochi (name) 太祖長子術赤大王位
292 2 四十七 sìshíqī 47 分撥真定蠡州三千三百四十七戶
293 2 福州 Fúzhōu Fuzhou 分撥福州路寧德縣一萬三千六百四戶
294 2 五十一 wǔshíyī 51 實有三百五十一戶
295 2 xiàn constitution / statute / law 而增於憲宗之日
296 2 五萬 wǔ wàn fifty thousand 分撥濟南路五萬五千二百戶
297 2 xiāng Hunan 又叠裏哥兒不花湘寧王分撥湘鄉州
298 2 欽州 qīnzhōu Qinzhou 分撥欽州路一萬五千八十七戶
299 2 四十五 sì shí wǔ 45 金一十六錠四十五兩
300 2 chà to differ 其歲賜則銀幣各有差
301 2 安仁縣 ānrénxiàn Anren 安仁縣四千戶
302 2 chǒu ugly 行醜兒
303 2 dāng to be / to act as / to serve as 視所當得之數而給與之
304 2 jùn a commandery / a prefecture 帶孫郡王
305 2 七十三 qīshísān 73 分撥懷孟一萬一千二百七十三戶
306 2 太平 tàipíng peaceful 燕帖木兒太平王
307 2 十七 shíqī seventeen 分撥河間路陵州一千三百一十七戶
308 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 右手萬戶三投下孛羅臺萬戶
309 2 順德 shùndé Shunde 分撥順德路一萬四千八十七戶
310 2 羊皮 yángpí sheepskin 羊皮一千張
311 2 yán color 太祖弟斡真那顏位
312 2 huǒ fire / flame 火雷公主位
313 2 otherwise / but / however 其賦則五戶出絲一斤
314 2 yáng sun 分撥般陽路二萬四千四百九十三戶
315 2 之至 zhīzhì extremely 其又厚之至者歟
316 2 三十五 sānshíwǔ 35 實有一萬二千八百三十五戶
317 2 bìng and / furthermore / also 晃兀帖木兒大王改封並王
318 2 so as to / in order to 而不得以歲月通選調
319 2 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan
320 2 meaning / sense 所以明親親之義也
321 2 七十八 qīshíbā 78 / seventy-eight 實有七十八戶
322 2 萬載縣 wànzàixiàn Wanzai county 分撥袁州路萬載縣二萬九千七百五十戶
323 2 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌年
324 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 視所當得之數而給與之
325 2 qiàn to owe 欠帖木
326 2 liè to arrange / to line up / to list 太祖第六子闊列堅太子子河間王位
327 2 dài to represent / to substitute / to replace 實有代支戶六百三十戶
328 2 zhāng a sheet / a leaf 羊皮一千張
329 2 九十九 jiǔshíjiǔ 99 計絲二千三百九十九斤
330 2 后妃 hòufēi empress and imperial consorts 凡諸王及后妃公主
331 2 tiān day 天歷元年
332 2 宜春 yíchūn Yichun 分撥袁州路宜春縣一萬戶
333 2 三十七 sānshíqī 37 實有一千九百三十七戶
334 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 黃兀兒塔海
335 2 九十一 jiǔshíyī 91 元查汴梁等處二百九十一戶
336 2 十年 shí nián ten years / decade 大德十年
337 2 hún muddy / turbid 阿魯渾察大王
338 2 bitterness / bitter flavor 也苦千戶
339 2 衛輝 wèihuī Weihui 查過衛輝路三千三百四十二戶
340 2 de potential marker 其路府州縣得薦其私人以為監
341 2 zēng to increase / to add to / to augment 而增於憲宗之日
342 2 bié do not / must not 又八不別及妃子位
343 2 huò quickly / suddenly 霍裏極大王
344 2 each 其歲賜則銀幣各有差
345 2 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午年
346 2 十萬 shí wàn one hundred thousand 分撥撫州路一十萬四千戶
347 2 lán Lan 阿兒思蘭官人
348 2 ēn kindness / grace / graciousness 分撥恩州一萬一千六百三戶
349 2 liè ardent / intense 睿宗子旭烈大王位
350 1 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 分撥廣州路二萬七千戶
351 1 máng busy / pressed for time / hustling 世祖次子安西王忙哥剌位
352 1 huān happy / pleased / glad 世祖次子鎮南王脫歡位
353 1 湘陰 Xiāngyīn Lake Shizhu 分撥湘陰州四萬二千戶
354 1 江東 jiāngdōng Jiangdong 分撥江東道太平路地五百頃
355 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
356 1 八不 bābù eight negations 又八不別及妃子位
357 1 yào to want / to wish for 伯要歹千戶
358 1 alone / independent / single / sole 獨木幹公主位
359 1 power / force / strength 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
360 1 私人 sīrén private 其路府州縣得薦其私人以為監
361 1 gān dry 獨木幹公主位
362 1 tiē peaceful / quiet 玉龍怗木兒千戶
363 1 chéng honesty / sincerity 誠可謂厚之至矣
364 1 查德 chádé Chad 元查德州等處一百五十三戶
365 1 光澤縣 guāngzéxiàn Guangze 分撥邵武路光澤縣一萬三千六百四戶
366 1 a wood-boring insect 分撥真定蠡州三千三百四十七戶
367 1 受命 shòumìng ordained or appointed to a post / to benefit from counsel 秩祿受命如王官
368 1 連州 liánzhōu Lianzhou 分撥連州路二萬一千戶
369 1 Pu River 分撥濮州三萬戶
370 1 西平 Xīpíng Xiping 世祖次子西平王奧魯赤位
371 1 guì expensive / costly / valuable 貴赤
372 1 cài Cai 改撥蔡州三千八百一十六戶
373 1 qián money / currency 每戶折支中統鈔五錢
374 1 this / these 其親親之義若此
375 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 至成宗復加至二貫
376 1 chāo to cook by scalding 睿宗子撥綽大王位
377 1 wife 孛魯古妻佟氏
378 1 報功 bàogōng to report a heroic deed / to mention somebody in dispatches 又所以大報功也
379 1 衡山縣 héngshān xiàn Hengshan county 分撥潭州路衡山縣二萬九千七百五十戶
380 1 gān sweet 裕宗長子晉王甘麻剌位
381 1 again / more / repeatedly 至成宗復加至二貫
382 1 liǔ willow 帖柳兀禿千戶
383 1 precious 玉龍怗木兒千戶
384 1 多寡 duōguǎ number / amount 及其數之多寡於後
385 1 南豐 nánfēng Nanfeng 撥南豐州一萬一千戶
386 1 Henan 阿剌忒納失裏豫王
387 1 耒陽 lěiyáng Leiyang 分撥耒陽州五千三百四十七戶
388 1 Yùn Yun 鄆國公主位
389 1 shuò to daub 太祖弟搠只哈撒兒大王子淄川王位
390 1 食貨 shíhuò food and commodities / finance and economics 食貨三
391 1 relative 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
392 1 jiàn to recommend / to elect 其路府州縣得薦其私人以為監
393 1 撫州 fǔzhōu Fuzhou 分撥撫州路一十萬四千戶
394 1 河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital 分撥河南府五千五百五十二戶
395 1 桂陽 Guìyáng Guiyang 分撥桂陽州二萬一千戶
396 1 七十二 qīshíèr 72 實有一千四百七十二戶
397 1 行省 xíngshěng province 忒木臺行省
398 1 a final particle 其又厚之至者歟
399 1 五十八 wǔshíbā 58 分撥真定等處五十八戶
400 1 zhēn a needle 針三千個
401 1 寧鄉縣 Níngxiāng xiàn Ningxian County 寧鄉縣六萬五千戶
402 1 六十一 liùshíyī 61 計絲六十一斤
403 1 三十九 sānshíjiǔ 39 實有三十九戶
404 1 shù method / tactics 阿術魯拔都
405 1 zhēng to prove / to confirm 不得私征之
406 1 bān class / a group / a grade 班禿大王銀八錠
407 1 to anchor a vessel / to lie at anchor 魚兒泊八剌千戶
408 1 dōng east 分撥河間路齊東縣一千二十三戶
409 1 西 The West 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
410 1 信州 xìnzhōu Xinzhou 分撥信州路三萬戶
411 1 寧津縣 níngjīnxiàn Ningjin 分撥河間路寧津縣一千七百七十五戶
412 1 fán ordinary / common 凡諸王及后妃公主
413 1 海拔 hǎibá height above sea level / elevation 孛羅海拔都
414 1 主位 zhǔ wèi ruler's position 火雷公主位
415 1 大寧 dàníng Daning 元查大寧三戶
416 1 極大 jídà enormous 霍裏極大王
417 1 yuàn park / garden 分撥益都路高苑縣一千戶
418 1 soil / ground / land 分撥江東道太平路地五百頃
419 1 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 也可太傅
420 1 to continue / to carry on 並壬子年續查戶
421 1 建昌 jiànchāng Jianchang 分撥建昌路六萬五千戶
422 1 樂昌 lèchāng Lechang 分撥韶州路樂昌縣一萬七千戶
423 1 to take charge of / to manage / to administer 分撥全州路錄事司九千八百七十六戶
424 1 蒼梧縣 Cāngwúxiàn Cangwu 蒼梧縣一千二百四十四戶
425 1 蠻子 mánzi a barbarian / a slave servant 怯薛臺蠻子
426 1 雜色 zásè multi-colored 雜色絨五千斤
427 1 tán a deep pool / a lake 分撥潭州路衡山縣二萬九千七百五十戶
428 1 八十一 bāshíyī 81 實有八十一戶
429 1 naturally / of course / certainly 自昔帝王於其宗族姻戚必致其厚者
430 1 diǎn canon / classic / scripture 典叠兒
431 1 柳州 liǔzhōu Liuzhou 分撥柳州路二萬七千戶
432 1 可兒 kěér a person after one's heart (charming person) / capable person 阿可兒
433 1 ào southwest corner of a house 世祖次子西平王奧魯赤位
434 1 阿魯 alǔ Aru 阿魯渾察大王
435 1 貴州 Guìzhōu Guizhou 分撥貴州一萬五百戶
436 1 jiǎ Jia 賈答剌罕
437 1 澧州 Lǐzhōu Lizhou 分撥澧州路六萬七千三百三十戶
438 1 tōng to go through / to open 而不得以歲月通選調
439 1 王官 wáng guān imperial offices 秩祿受命如王官
440 1 分地 fēndì to distribute land 皆有食采分地
441 1 tǒng to unify 諸物折中統鈔一百二十錠
442 1 清河縣 qīnghé xiàn Qinghe county 清河縣達魯花赤也速
443 1 hemp / flax 裕宗長子晉王甘麻剌位
444 1 bǎi one hundred 實有一萬一百四十戶
445 1 上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu 元查上都五百四十戶
446 1 達魯花赤 Dá Lǔ Huā Chì Da Lu Hua Chi 清河縣達魯花赤也速
447 1 蒙古 měnggǔ Mongolia 西川城左翼蒙古漢軍萬戶脫力失
448 1 酃縣 língxiàn Ling county 分撥衡州路酃縣六百戶
449 1 泉州 quánzhōu Quanzhou 分撥泉州路南安縣一萬三千六百四戶
450 1 德州 dézhōu Dezhou 分撥德州二萬戶
451 1 zhèn town 世祖次子鎮南王脫歡位
452 1 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 元查平陽等處一百八十六戶
453 1 國王 guówáng king / monarch 勛臣木華黎國王
454 1 divination / fortune telling 卜叠捏拔都兒
455 1 tooth / tusk 世祖次子愛牙赤大王位
456 1 héng horizontal / transverse 分撥橫州等處四萬戶
457 1 弓弦 gōngxián bowstring 弓弦一千條
458 1 jiàn to see 見前
459 1 相公 xiānggōng lord / master / young gentleman / catamite / mahjong player disqualified by unintentionally taking in the wrong number of dominoes 鎮海相公
460 1 meter 折米思拔都兒
461 1 dūn honest / candid / sincere 宿敦官人
462 1 八十三 bāshísān 83 分撥真定等處二百八十三戶
463 1 xiáng detailed / complete / thorough 故詳著其所賜之人
464 1 lòu to leak / to drip 分撥濟南漏籍二百戶
465 1 萍鄉 píngxiāng Pingxiang 分撥袁州路萍鄉州四萬二千戶
466 1 xíng to walk / to move 行醜兒
467 1 lái to come 怯來千戶
468 1 tie, fasten, bind 紥八忽娘子
469 1 jiā to add 至成宗復加至二貫
470 1 qīng clear / pure / clean 分撥全州路清湘縣一萬七千九百一十九戶
471 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 其路府州縣得薦其私人以為監
472 1 哥兒 gē'r brother 又叠裏哥兒不花湘寧王分撥湘鄉州
473 1 元帥 yuánshuài a general 塔剌罕劉元帥
474 1 清豐縣 qīngfēngxiàn Qingfeng 分撥大名清豐縣一千七百一十三戶
475 1 東阿縣 dōngaxiàn Dong'e county 分撥東平東阿縣一萬戶
476 1 民戶 mínhù a household / a family 又各益以民戶
477 1 duān to carry 太宗子闊端太子位
478 1 折中 zhézhōng to compromise / to take the middle road / to trade-off 諸物折中統鈔一百二十錠
479 1 rán correct / right / certainly 至於勛臣亦然
480 1 shū father's younger brother 諸王太祖叔答裏真官人位
481 1 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 分撥江州路德化縣二萬九千七百五十戶
482 1 also / too 至於勛臣亦然
483 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 昔寶赤
484 1 guàn to go through 至成宗復加至二貫
485 1 沅江 yuánjiāng Yuanjiang 分撥常德路沅江縣四千戶
486 1 jūn great / your (honorific) 改撥鈞州一千五百八十四戶
487 1 廣寧 guǎngníng Guangning 大王子廣寧王位
488 1 dìng to decide 太祖第三子太宗子定宗位
489 1 xiāng village / township 分撥梅州程鄉縣一千四百戶
490 1 城池 chéngchí city 無城池
491 1 xīng to flourish / to be popular 分撥龍興路一十萬五千戶
492 1 德化縣 déhuàxiàn Dehua 分撥江州路德化縣二萬九千七百五十戶
493 1 qīng green 分撥河間青城縣二千九百戶
494 1 斷事 duàn shì decides his affairs 阿裏侃斷事官
495 1 銀幣 yínbì silver coinage 其歲賜則銀幣各有差
496 1 雷公 léigōng Lei Gong / Duke of Thunder 火雷公主位
497 1 安西 Ānxī Anxi 世祖次子安西王忙哥剌位
498 1 lún human relationships 阿昔倫公主位
499 1 xuǎn to choose / to pick / to select 而不得以歲月通選調
500 1 調 tiáo to harmonize 而不得以歲月通選調

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鲁 阿魯 alǔ Aru
安仁县 安仁縣 ānrénxiàn Anren
安西 Ānxī Anxi
拔都 Bá Dū Batu Khan
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
北安 běiān Bei'an
汴梁 Biànliáng Bianliang / Kaifeng
苍梧县 蒼梧縣 Cāngwúxiàn Cangwu
茶陵 chálíng Chaling
常宁 常寧 chángníng Changning
达鲁花赤 達魯花赤 Dá Lǔ Huā Chì Da Lu Hua Chi
大宁 大寧 dàníng Daning
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
德国马克 德國馬克 déguó mǎkè German mark
德化县 德化縣 déhuàxiàn Dehua
德州 dézhōu
 1. Dezhou
 2. Texas
东阿县 東阿縣 dōngaxiàn Dong'e county
东平 東平 Dōngpíng Dongping
凤翔 鳳翔 Fèngxiáng Fengxiang
分宜县 分宜縣 fēnyíxiàn Fenyi
福安 fúān Fu'an
抚州 撫州 fǔzhōu Fuzhou
福州 Fúzhōu Fuzhou
赣州 贛州 gànzhōu Ganzhou
高唐 gāotáng Gaotang
哥大 gēdà Columbia University
广宁 廣寧 guǎngníng Guangning
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
光泽县 光澤縣 guāngzéxiàn Guangze
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
灌阳县 灌陽縣 guànyángxiàn Guanyang
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
贵州 貴州 Guìzhōu Guizhou
河间 河間 Héjiān Hejian
河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital
衡山县 衡山縣 héngshān xiàn Hengshan county
建昌 jiànchāng Jianchang
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江西行省 Jiāngxī xíngshěng Jiangxi province
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建宁 建寧 Jiànníng Jianning
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
济南 濟南 Jǐnán Jinan
济宁 濟寧 Jǐníng Jining
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
吉州 jízhōu
 1. Jizhou
 2. Kilju
乐昌 樂昌 lèchāng Lechang
雷公 léigōng Lei Gong / Duke of Thunder
耒阳 耒陽 lěiyáng Leiyang
连州 連州 liánzhōu Lianzhou
灵山县 靈山縣 Líng shānxiàn Lingshan
酃县 酃縣 língxiàn Ling county
临江 臨江 línjiāng Linjiang
临邑县 臨邑縣 línyìxiàn Linyi
柳州 liǔzhōu Liuzhou
澧州 Lǐzhōu Lizhou
龙阳 龍陽 lóngyáng place in Shanghai
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
鲁国 魯國 Lǔguó Luguo
梅州 méizhōu Meizhou
蒙古 měnggǔ Mongolia
Míng Ming River
木华黎 木華黎 mùhuàlí Muqali
南安 nánān Nan'an
南丰 南豐 nánfēng Nanfeng
南康 nánkāng Nankang
宁德 寧德 níngdé Ningde
宁海 寧海 nínghǎi Ninghai
宁津县 寧津縣 níngjīnxiàn Ningjin
宁乡县 寧鄉縣 Níngxiāng xiàn Ningxian County
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
平江 píngjiāng
 1. Pingjiang
 2. Pingjiang
萍乡 萍鄉 píngxiāng Pingxiang
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
 1. Pu River
 2. Pu
Qi River
铅山 鉛山 qiānshān Yanshan
清丰县 清豐縣 qīngfēngxiàn Qingfeng
清河县 清河縣 qīnghé xiàn Qinghe county
庆元 慶元 qìngyuán Qingyuan
清州 qīngzhōu Cheongju
钦州 欽州 qīnzhōu Qinzhou
祁阳县 祁陽縣 qíyángxiàn Qinyang
泉州 quánzhōu Quanzhou
全州 quánzhōu
 1. Quanzhou
 2. Jeonju
曲江 qǔjiāng Qujiang
睿宗 睿宗 ruìzōng Ruizong Zongyao
上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
上高县 上高縣 shànggāoxiàn Shanggao county
邵武 shàowǔ Shaowu
韶州 Sháozhōu Shaozhou
深州 shēnzhōu Shenzhou
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
术赤 術赤 shùchì Jochi (name)
顺德 順德 shùndé Shunde
绥宁县 綏寧縣 suíníngxiàn Suining
睢州 Suīzhōu Suizhou / Shangqiu
泰安 Tài'ān Tai'an
台大 臺大 táidà National Taiwan University
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太原 Tàiyuán Taiyuan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
帖木儿 帖木兒 Tièmù'ér Timur / Tamerlane
tóng Tong
万载县 萬載縣 wànzàixiàn Wanzai county
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
卫辉 衛輝 wèihuī Weihui
武宗 Wǔ Zōng
 1. Emperor Zhengde / Wu Zong
 2. Emperor Wuzong of Tang
武冈 武岡 wǔgāng Wugang
婺州 Wùzhōu Wuzhou
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
湘潭 xiāngtán Xiangtan
湘乡 湘鄉 xiāngxiāng Xiangxiang
湘阴 湘陰 Xiāngyīn Lake Shizhu
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
新宁县 新寧縣 xīnníngxiàn Xinning
信州 xìnzhōu Xinzhou
西平 Xīpíng Xiping
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
延安 yánān Yan'an
燕帖木儿 燕帖木兒 Yāntièmùér El Temür
宜春 yíchūn Yichun
永福县 永福縣 yǒngfúxiàn Yongfu
永康 yǒngkāng Yongkang
永州 yǒngzhōu Yongzhou
袁州 yuánzhōu Yuanzhou
Yùn Yun
云南 雲南 yúnnán Yunnan
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
郑州 鄭州 Zhēngzhōu Zhengzhou
镇海 鎮海 zhènhǎi Zhenhai
至元 Zhìyuán Zhiyuan
中统 中統 zhōngtǒng Zhongtong
淄川 zīchuān Zichuan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English