Glossary and Vocabulary for Book of Zhou 《周書》, 卷24 列傳第16 盧辯 Volume 24 Biographies 16: Lu Bian

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 47 mìng life 命蘇綽專掌其事
2 35 an official institution / a state bureau 天官府管冢宰等衆職
3 28 zhèng upright / straight 幷御正
4 26 yòu right / right-hand 累遷尚書右僕射
5 24 將軍 jiāngjūn a general 柱國大將軍
6 23 děng et cetera / and so on 魏太子及諸王等
7 21 zhōu a state / a province 戶三萬以上州刺史
8 15 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 盧辯
9 14 jūn army / military 鎮軍
10 13 zhōng middle 及六府諸司復置中大夫
11 13 liù six 建六官
12 12 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 戶三萬以上州刺史
13 11 seven 右正七命
14 11 to record / to copy 今錄辯所述六官著之於篇
15 11 司馬 sīmǎ official post of minister of war 夏官府領司馬等衆職
16 10 eight 右正八命
17 9 apparatus 並撰次朝儀
18 9 to take charge of / to manage / to administer 及六府諸司復置中大夫
19 8 tóng like / same / similar 儀同三司
20 8 liè to arrange / to line up / to list 柱國大將軍府列曹參軍
21 8 to ride an animal or bicycle 驃騎
22 8 曹參 Cáocān Cao Can 柱國大將軍府列曹參軍
23 8 zuǒ left 附之于左
24 8 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 出為宜州刺史
25 7 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 大呼藥
26 7 kāi to open 開府
27 7 shǐ history 史雖具載
28 7 to cry out / to shout 大呼藥
29 7 zhí office / post 天官府管冢宰等衆職
30 7 zhòng many / all 天官府管冢宰等衆職
31 7 zhù a pillar / a post 柱國大將軍
32 6 lǐng neck 領著作
33 6 zhēng to prove / to confirm 征東
34 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 進位大將軍
35 6 chéng to assist / to aid / to rescue 太常丞
36 6 guān an office 建六官
37 6 four 至如初置四輔官
38 6 jùn a commandery / a prefecture 七命郡丞
39 6 國大 guódà National Assembly of the Republic of China 柱國大將軍
40 5 大夫 dàifu doctor 大夫
41 5 jiā to add 皆加開國
42 5 縣令 xiànlìng county magistrate 戶七千以上縣令
43 5 xíng to walk / to move 皆行束修之禮
44 5 zhì to place / to lay out 置公
45 5 martial / military 孝武至長安
46 5 州長 zhōuzhǎng a governor 正八命州長史
47 5 piào a white horse 驃騎
48 5 to reach 及帝入關
49 5 one 戶一萬以上
50 5 five 右正五命
51 5 èr two 戶二萬以上州刺史
52 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 大戴禮
53 5 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 戶一萬五千以上郡守
54 5 wèi Wei Dynasty 魏太子出居渭北
55 4 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖以辯有儒術
56 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 柱國大將軍府長史
57 4 wàn ten thousand 戶二萬以上州刺史
58 4 to conceal / to hide / to ambush 伏波
59 4 shì matter / thing / item 事起倉卒
60 4 supreme ruler / emperor 及帝入關
61 4 kòu bandit / thieve 討寇將軍
62 4 wēi prestige / majesty 明威等將軍
63 4 guó a country / a state / a kingdom 輔國等將軍
64 4 五千 wǔ qiān five thousand 戶五千以上
65 4 to help / to assist 至如初置四輔官
66 4 jiàn to build / to construct 建六官
67 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 門外之治
68 4 undulations 伏波
69 3 車騎 chēqí carraige and horses 車騎等大將軍
70 3 以下 yǐxià below / under / following 戶不滿五千以下州刺史
71 3 輕車 qīngchē a light carriage 輕車
72 3 西 The West 孝武西遷
73 3 給事 gěishì official (imperial) position 授給事黃門侍郎
74 3 píng flat / level / smooth 平東
75 3 zhōng loyalty / devotion 建忠等將軍
76 3 zài to carry / to convey / to load / to hold 史雖具載
77 3 to criticize 朝廷大議
78 3 shǔ to belong to / be subordinate to
79 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今爾注
80 3 zhǔ owner 軍主
81 3 liè ardent / intense 揚烈
82 3 員外 yuánwài landlord 右員外常侍
83 3 yuē to speak / to say 謂辯曰
84 3 nán difficult / arduous / hard 蕩難將軍
85 3 cháo to face 並撰次朝儀
86 3 冠軍 guànjūn champion 冠軍
87 3 不滿 bùmǎn to be not full 戶不滿五千以下州刺史
88 3 jià to drive / to sail / to fly 正八命州別駕
89 3 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 寧遠
90 3 běi north 魏太子出居渭北
91 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 天官府管冢宰等衆職
92 3 jié festival / a special day 並加使持節
93 3 sān three 太祖以魏恭帝三年始命行之
94 3 yuàn a general designation of officials 柱國大將軍府中郎掾
95 3 shòu to teach 授給事黃門侍郎
96 3 zhù to inject / to pour into 辯乃注之
97 3 中堅 zhōngjiān core / nucleus / backbone 中堅
98 3 fèng to offer / to present 奉車
99 3 太子 tàizǐ a crown prince 魏太子出居渭北
100 3 níng Nanjing 寧朔等將軍
101 3 侍郎 shìláng an assistant minister 授給事黃門侍郎
102 3 shuò first day of the lunar month 寧朔等將軍
103 3 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚烈
104 3 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan 鎮遠
105 3 láng a minister / an official 柱國大將軍府中郎掾
106 3 shǎo few 辯少好學
107 2 gǎi to change / to alter 餘則朝出夕改
108 2 jué ancient bronze wine holder 進爵范陽公
109 2 jiǔ nine 右正九命
110 2 chí to grasp / to hold 並加使持節
111 2 wèi position / location / place 世宗卽位
112 2 大戴 Dà Dài Dai De / Da Dai 大戴禮
113 2 words / speech / expression / phrase / dialog 得辭家不
114 2 a crossbow / a bow 強弩
115 2 qīng minister / high officer 尋除太常卿
116 2 lèi to be tired 累世儒學
117 2 tiǎn to exterminate 殄寇
118 2 四平 sìpíng Siping 四平前後左右將軍府
119 2 horse 單馬而從
120 2 三司 sān sī three offices 儀同三司
121 2 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令辯成之
122 2 xiào school
123 2 extra / surplus / remainder 餘則朝出夕改
124 2 騎車 qíchē to cycle 驃騎車騎府
125 2 qiān to move / to shift 孝武西遷
126 2 常侍 chángshì a personal attendant 右員外常侍
127 2 sǎo to sweep / to clear away 掃寇
128 2 shù to guard a border 戍主
129 2 前後 qiánhòu front and back 四平前後左右將軍府
130 2 五百 wǔ bǎi five hundred 戶五百以上縣令
131 2 chāo to cook by scalding 命蘇綽專掌其事
132 2 使 shǐ to make / to cause 並加使持節
133 2 dàng to toss about / to swing / to rock 蕩寇
134 2 參軍 cānjūn to join the army 柱國府參軍
135 2 big / great / huge / large / major 朝廷大議
136 2 shàng top / a high position 內史增置上大夫等
137 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小戴
138 2 都督 dōudū to lead / to command 帥都督
139 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 今錄辯所述六官著之於篇
140 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多依古禮
141 2 zēng to increase / to add to / to augment 內史增置上大夫等
142 2 范陽 Fànyáng Fanyang 范陽涿人
143 2 nián year 太祖以魏恭帝三年始命行之
144 2 to supervise 大都督
145 2 qīng green 趙青雀之亂
146 2 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 昔侍中注
147 2 都尉 dūwèi rank / military rank 奉騎等都尉
148 2 néng can / able 能斷大事
149 2 wén writing / text 文多不錄
150 2 長安 Cháng'ān Chang'an 孝武至長安
151 2 jìn to enter 進爵范陽公
152 2 qián front 庶纂前修矣
153 2 dōng east 征東
154 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常丞
155 2 jiā house / home / residence 辯不及至家
156 2 yòng to use / to apply 車服器用
157 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 右光祿大夫
158 2 hòu after / later 自茲厥後
159 2 zǒng general / total / overall / chief 其授總管刺史
160 2 Lu 盧辯
161 2 zhì to create / to make / to manufacture 凡所創制
162 2 chē a vehicle 車服器用
163 2 jǐng sunlight 盧辯字景宣
164 2 xiào to be filial 孝武至長安
165 2 capacity / degree / a standard / a measure 朝章禮度
166 2 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
167 2 shì a generation 累世儒學
168 2 gōng public/ common / state-owned 進爵范陽公
169 2 xuān to declare / to announce 盧辯字景宣
170 2 鎮撫 zhènfǔ to subdue 四征中鎮撫軍府
171 2 左右 zuǒyòu approximately 四平前後左右將軍府
172 1 因時制宜 yīn shí zhì yí to use methods suitable to the current situation 辯因時制宜
173 1 chéng honesty / sincerity 誠議等大夫
174 1 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy 為太學博士
175 1 to arise / to get up 事起倉卒
176 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 其執志敢決
177 1 shí food / food and drink 配食太祖廟庭
178 1 冬官 dōngguān Office of Winter 冬官府領司空等衆職
179 1 周官 Zhōu Guān Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou 周官
180 1 Soviet Union 命蘇綽專掌其事
181 1 xiáng detailed / complete / thorough 莫能詳錄
182 1 to die 未幾而綽卒
183 1 yín silver 右銀青光祿大夫
184 1 a scholar 其兄景裕為當時碩儒
185 1 dān bill / slip of paper / form 單馬而從
186 1 shuò great / eminent 其兄景裕為當時碩儒
187 1 平南 píngnán Pingnan 平南
188 1 chuáng a banner / a penant streamer 幢主
189 1 jìn to the greatest extent / utmost 湮墜咸盡
190 1 tíng a courtyard 配食太祖廟庭
191 1 hàn Han Chinese 革漢
192 1 xiāng to aid / to help / to assist 襄威
193 1 變革 biàngé to transform / to change 隨意變革
194 1 gǎn bold / brave 其執志敢決
195 1 to know / to learn about / to comprehend 餘悉罷之
196 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 其紀傳內更有餘官而於此不載者
197 1 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 右中郎將
198 1 fán ordinary / common 凡所創制
199 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 凡所創制
200 1 nèi inside / interior 其紀傳內更有餘官而於此不載者
201 1 外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary 則載於外史
202 1 諸軍 zhū jūn various armies 諸軍事
203 1 博士 bóshì Ph.D. 為太學博士
204 1 shǐ beginning / start 太祖以魏恭帝三年始命行之
205 1 山林 shānlín mountain and forest 山林二都尉
206 1 儒者 rúzhě Confucian 儒者榮之
207 1 武賁 wǔbēn a brave warrior 武賁
208 1 guǐ vehicle tracks 皆合軌度
209 1 儒術 rúshù Confucian studies 太祖以辯有儒術
210 1 嗣位 sìwèi to succeed to a title / to inherit 宣帝嗣位
211 1 tǒng to unify 統軍
212 1 residence / dwelling 魏太子出居渭北
213 1 shí time / a point or period of time 辯時隨從
214 1 chuán to transmit 其紀傳內更有餘官而於此不載者
215 1 to defend / to resist 幷御正
216 1 有損 yǒusǔn to be harmful (to) 世有損益
217 1 piān chapter / section / essay / article 今錄辯所述六官著之於篇
218 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 湮墜咸盡
219 1 to console / to comfort 撫軍等將軍
220 1 博通 bótōng Broadcom 博通經籍
221 1 shī teacher 轉少師
222 1 宣威 xuānwēi spread word of their power 宣威
223 1 wáng Wang 魏太子及諸王等
224 1 束修 shù xiū payment for a private tutor 皆行束修之禮
225 1 míng bright / brilliant 明威等將軍
226 1 bīng soldier / troops 詔總管刺史及行兵者
227 1 家人 jiārén family members 亦不告家人
228 1 xìng fortunate / lucky 帝嘗與諸公幸其第
229 1 qǐng to ask / to inquire 奉朝請
230 1 cháng to taste 帝嘗與諸公幸其第
231 1 a shepherd 雍州牧
232 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 未有解詁
233 1 qiáng strong / powerful 強弩
234 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 附之于左
235 1 當時 dāngshí then / at that time 其兄景裕為當時碩儒
236 1 涿 zhuō a drip / a dribble / a trickle 范陽涿人
237 1 shèn cautious 子慎
238 1 諸公 zhūgōng gentlemen (form of address) 帝嘗與諸公幸其第
239 1 miào temple / shrine 配食太祖廟庭
240 1 to store 積弩
241 1 秀才 xiùcái a talented person 舉秀才
242 1 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 秋官府領司寇等衆職
243 1 秦漢 Qín Hàn Qin and Han dynasties 又兼用秦漢等官
244 1 què a sparrow 趙青雀之亂
245 1 deputy / assistant / vice- 戍副
246 1 朝章 cháo zhāng court rules 朝章禮度
247 1 其事 qí shì that thing / this thing 命蘇綽專掌其事
248 1 xún to search / to look for / to seek 尋除太常卿
249 1 經籍 jīngjí a religious text 博通經籍
250 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 累遷尚書右僕射
251 1 hōng to die
252 1 a whetstone 厲威將軍
253 1 三萬 sān wàn thirty thousand 戶三萬以上州刺史
254 1 rǒng extraneous / redundant / superfluous 冗從等給事
255 1 shù numerous / various 庶纂前修矣
256 1 略舉 lüèjǔ to highlight / to give examples 今略舉其名號及命數
257 1 child / son 子慎
258 1 yān to inundate / to bury / to cover up / to be obscured / to be submerged 湮墜咸盡
259 1 qiān one thousand 戶不滿千以下郡守
260 1 四千 sì qiān four thousand 戶四千以上縣令
261 1 大象 dàxiàng elephant 大象元年
262 1 pǐn product / goods / thing 官員班品
263 1 著作 zhùzuò to write 領著作
264 1 默契 mòqì to understand tacitly 性彊記默契
265 1 xián salty / briny 湮墜咸盡
266 1 地官 dì guān Office of Earth 地官府領司徒等衆職
267 1 pèi to blend 配食太祖廟庭
268 1 以此為 yǐcǐwèi to regard as / to treat as 以此為常
269 1 rén person / people / a human being 范陽涿人
270 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 辯時隨從
271 1 a tutor / a teacher 太子少傅
272 1 二千 èr qiān two thousand 戶二千以上縣令
273 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
274 1 春官 chūn guān Office of Spring 春官府領宗伯等衆職
275 1 顧問 gùwèn adviser / consultant 常召顧問
276 1 此類 cǐlèi this kind / these kinds / such 皆此類也
277 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃令辯成之
278 1 luàn chaotic / disorderly 趙青雀之亂
279 1 tooth / tusk 武牙將軍
280 1 to lift / to hold up / to raise 舉秀才
281 1 wèi to call 謂辯曰
282 1 名號 mínghào name 今略舉其名號及命數
283 1 宗伯 zōng bó Minister of Rites 春官府領宗伯等衆職
284 1 jiàn to remonstrate / to admonish 諫議
285 1 其內 qínèi included / within that 其內外衆職
286 1 bān class / a group / a grade 官員班品
287 1 method / way 魏之法
288 1 gōng respectful / polite / reverent 太祖以魏恭帝三年始命行之
289 1 建德 jiàndé Jiande 建德四年
290 1 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company 全文以中華書局
291 1 宜州 yízhōu Yizhou 出為宜州刺史
292 1 Kangxi radical 177 革漢
293 1 end / final stage / latter part 自魏末離亂
294 1 héng horizontal / transverse 橫野將軍
295 1 受業 shòuyè to study / to learn from a master / (pupil's first person pronoun) I, your student 受業於辯
296 1 desire 太祖欲行
297 1 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州牧
298 1 曠野 kuàngyě wilderness 曠野
299 1 gào to tell / to say / said / told 亦不告家人
300 1 tǎo to seek 討寇將軍
301 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 右金紫光祿大夫
302 1 evening / night 餘則朝出夕改
303 1 letter / symbol / character 盧辯字景宣
304 1 jìng to pacify 父靖
305 1 wèi Wei River 魏太子出居渭北
306 1 increase / benefit 世有損益
307 1 門外 ménwài outside the door 門外之治
308 1 內史 nèishǐ Censor / Administrator 內史增置上大夫等
309 1 wài outside 其內外衆職
310 1 father 父靖
311 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 中散等大夫
312 1 冢宰 zhǒngzǎi chancellor / prime minister 天官府管冢宰等衆職
313 1 meaning / sense 以義斷恩
314 1 師古 shīgǔ following the ways of old / in imitation of ancient style 事不師古
315 1 官員 guānyuán government official 官員班品
316 1 七千 qī qiān seven thousand 戶七千以上縣令
317 1 past / former times 昔侍中注
318 1 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗卽位
319 1 大事 dàshì a major event 能斷大事
320 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
321 1 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 京兆尹
322 1 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
323 1 ēn kindness / grace / graciousness 以義斷恩
324 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿中
325 1 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 加持節
326 1 zhǎng palm of the hand 命蘇綽專掌其事
327 1 秋官 qiūguān Office of Autumn 秋官府領司寇等衆職
328 1 wilderness 橫野將軍
329 1 clothes / dress / garment 車服器用
330 1 to stop / to cease / to suspend 餘悉罷之
331 1 xiū to decorate / to embellish 庶纂前修矣
332 1 to remember / to memorize / to bear in mind 性彊記默契
333 1 離亂 líluàn scattered 自魏末離亂
334 1 于時 yú shí at that time 于時雖行
335 1 zhào Zhao 趙青雀之亂
336 1 黃門 Huángmén Huangmen 授給事黃門侍郎
337 1 武威 wǔwēi Wuwei 武威司馬
338 1 好學 hǎoxué easily to study 辯少好學
339 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七一年十一月版
340 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 史雖具載
341 1 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county 萬年縣令
342 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 大象元年
343 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 冬官府領司空等衆職
344 1 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷大議
345 1 chù a place / location / a spot / a point 處之不疑
346 1 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 事竝施行
347 1 司徒 sītú Situ 地官府領司徒等衆職
348 1 威烈 wēiliè fierce / formidable 威烈
349 1 天官 tiān guān Office of Heaven 天官府管冢宰等衆職
350 1 淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou 淮海
351 1 fēng to seal / to close off 封郡縣五等爵者
352 1 róng glory / honor 儒者榮之
353 1 to record 其紀傳內更有餘官而於此不載者
354 1 夏官 xià guān Office of Summer 夏官府領司馬等衆職
355 1 qiáng strong / powerful 性彊記默契
356 1 開國 kāiguó to found a state 皆加開國
357 1 zhào an imperial decree 詔總管刺史及行兵者
358 1 wèn to ask 或問辯曰
359 1 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 累遷尚書右僕射
360 1 abundant / rich / plentiful 其兄景裕為當時碩儒
361 1 jué he / she / it 自茲厥後
362 1 què a watchtower / a guard tower 亦史闕文也
363 1 一九七一年 yījiǔqīyī nián 1971 一九七一年十一月版
364 1 a device / a tool / a utensil / an implement 車服器用
365 1 shuài handsome / graceful / smart 帥都督
366 1 zhào to call together / to summon / to convene 常召顧問
367 1 xìng gender 性彊記默契
368 1 jué to decide / to determine / to judge 其執志敢決
369 1 to doubt / to disbelieve 處之不疑
370 1 zuǎn to edit / to compile 庶纂前修矣
371 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉少師
372 1 zhuàn to compose / to write / to compile 並撰次朝儀
373 1 xiōng elder brother 其兄景裕為當時碩儒
374 1 一千 yī qiān one thousand 戶一千以上郡守
375 1 ci 自茲厥後
376 1 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 及帝入關
377 1 dài to put on / to wear 小戴
378 1 zhèn town 鎮軍
379 1 ancient / old / palaeo- 多依古禮
380 1 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school 累世儒學
381 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 一九七一年十一月版
382 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 其執志敢決
383 1 中軍 zhōng jūn main army 中軍
384 1 shǔ to count 今略舉其名號及命數
385 1 to explain 未有解詁
386 1 zhōu Zhou Dynasty 周制
387 1 to join / to combine 皆合軌度
388 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 命蘇綽專掌其事
389 1 shì a gentleman / a knight
390 1 xiàn county 封郡縣五等爵者
391 1 nán south 征南

Frequencies of all Words

Top 451

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 47 mìng life 命蘇綽專掌其事
2 35 an official institution / a state bureau 天官府管冢宰等衆職
3 28 zhèng upright / straight 幷御正
4 26 yòu right / right-hand 累遷尚書右僕射
5 24 將軍 jiāngjūn a general 柱國大將軍
6 23 děng et cetera / and so on 魏太子及諸王等
7 21 zhōu a state / a province 戶三萬以上州刺史
8 15 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 盧辯
9 15 a measure word for companies, households, door, families, etc 戶三萬以上州刺史
10 14 jūn army / military 鎮軍
11 13 zhī him / her / them / that 辯乃注之
12 13 zhōng middle 及六府諸司復置中大夫
13 13 liù six 建六官
14 12 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 戶三萬以上州刺史
15 11 seven 右正七命
16 11 to record / to copy 今錄辯所述六官著之於篇
17 11 司馬 sīmǎ official post of minister of war 夏官府領司馬等衆職
18 10 eight 右正八命
19 9 apparatus 並撰次朝儀
20 9 to take charge of / to manage / to administer 及六府諸司復置中大夫
21 8 tóng like / same / similar 儀同三司
22 8 liè to arrange / to line up / to list 柱國大將軍府列曹參軍
23 8 to ride an animal or bicycle 驃騎
24 8 曹參 Cáocān Cao Can 柱國大將軍府列曹參軍
25 8 zuǒ left 附之于左
26 8 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 出為宜州刺史
27 8 his / hers / its / theirs 其兄景裕為當時碩儒
28 7 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 大呼藥
29 7 kāi to open 開府
30 7 shǐ history 史雖具載
31 7 to cry out / to shout 大呼藥
32 7 zhí office / post 天官府管冢宰等衆職
33 7 zhòng many / all 天官府管冢宰等衆職
34 7 zhù a pillar / a post 柱國大將軍
35 6 not / no 得辭家不
36 6 lǐng neck 領著作
37 6 zhēng to prove / to confirm 征東
38 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 進位大將軍
39 6 chéng to assist / to aid / to rescue 太常丞
40 6 guān an office 建六官
41 6 four 至如初置四輔官
42 6 jùn a commandery / a prefecture 七命郡丞
43 6 國大 guódà National Assembly of the Republic of China 柱國大將軍
44 5 大夫 dàifu doctor 大夫
45 5 jiā to add 皆加開國
46 5 縣令 xiànlìng county magistrate 戶七千以上縣令
47 5 xíng to walk / to move 皆行束修之禮
48 5 zhì to place / to lay out 置公
49 5 martial / military 孝武至長安
50 5 州長 zhōuzhǎng a governor 正八命州長史
51 5 piào a white horse 驃騎
52 5 to reach 及帝入關
53 5 one 戶一萬以上
54 5 five 右正五命
55 5 wèi for / to 為太學博士
56 5 so as to / in order to
57 5 èr two 戶二萬以上州刺史
58 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 大戴禮
59 5 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 戶一萬五千以上郡守
60 5 wèi Wei Dynasty 魏太子出居渭北
61 4 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖以辯有儒術
62 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 柱國大將軍府長史
63 4 wàn ten thousand 戶二萬以上州刺史
64 4 in / at 受業於辯
65 4 bié do not / must not 別將
66 4 to conceal / to hide / to ambush 伏波
67 4 shì matter / thing / item 事起倉卒
68 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其紀傳內更有餘官而於此不載者
69 4 supreme ruler / emperor 及帝入關
70 4 kòu bandit / thieve 討寇將軍
71 4 jiē all / each and every / in all cases 皆此類也
72 4 wēi prestige / majesty 明威等將軍
73 4 guó a country / a state / a kingdom 輔國等將軍
74 4 五千 wǔ qiān five thousand 戶五千以上
75 4 to help / to assist 至如初置四輔官
76 4 jiàn to build / to construct 建六官
77 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 門外之治
78 4 undulations 伏波
79 3 yòu again / also 又兼用秦漢等官
80 3 車騎 chēqí carraige and horses 車騎等大將軍
81 3 以下 yǐxià below / under / following 戶不滿五千以下州刺史
82 3 輕車 qīngchē a light carriage 輕車
83 3 西 The West 孝武西遷
84 3 給事 gěishì official (imperial) position 授給事黃門侍郎
85 3 píng flat / level / smooth 平東
86 3 zhì to / until 辯不及至家
87 3 zhōng loyalty / devotion 建忠等將軍
88 3 zài to carry / to convey / to load / to hold 史雖具載
89 3 to criticize 朝廷大議
90 3 shǔ to belong to / be subordinate to
91 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今爾注
92 3 zhǔ owner 軍主
93 3 liè ardent / intense 揚烈
94 3 員外 yuánwài landlord 右員外常侍
95 3 yuē to speak / to say 謂辯曰
96 3 nán difficult / arduous / hard 蕩難將軍
97 3 cháo to face 並撰次朝儀
98 3 冠軍 guànjūn champion 冠軍
99 3 不滿 bùmǎn to be not full 戶不滿五千以下州刺史
100 3 chū to go out / to leave 魏太子出居渭北
101 3 jià to drive / to sail / to fly 正八命州別駕
102 3 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 寧遠
103 3 also / too 復何辭也
104 3 běi north 魏太子出居渭北
105 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 天官府管冢宰等衆職
106 3 jié festival / a special day 並加使持節
107 3 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 單馬而從
108 3 sān three 太祖以魏恭帝三年始命行之
109 3 otherwise / but / however 則載於外史
110 3 yuàn a general designation of officials 柱國大將軍府中郎掾
111 3 shòu to teach 授給事黃門侍郎
112 3 zhù to inject / to pour into 辯乃注之
113 3 中堅 zhōngjiān core / nucleus / backbone 中堅
114 3 fèng to offer / to present 奉車
115 3 太子 tàizǐ a crown prince 魏太子出居渭北
116 3 níng Nanjing 寧朔等將軍
117 3 侍郎 shìláng an assistant minister 授給事黃門侍郎
118 3 shuò first day of the lunar month 寧朔等將軍
119 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 凡所創制
120 3 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚烈
121 3 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan 鎮遠
122 3 láng a minister / an official 柱國大將軍府中郎掾
123 3 shǎo few 辯少好學
124 2 gǎi to change / to alter 餘則朝出夕改
125 2 suī although / even though 史雖具載
126 2 jué ancient bronze wine holder 進爵范陽公
127 2 jiǔ nine 右正九命
128 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 辯乃注之
129 2 chí to grasp / to hold 並加使持節
130 2 wèi position / location / place 世宗卽位
131 2 大戴 Dà Dài Dai De / Da Dai 大戴禮
132 2 words / speech / expression / phrase / dialog 得辭家不
133 2 naturally / of course / certainly 自魏末離亂
134 2 a crossbow / a bow 強弩
135 2 qīng minister / high officer 尋除太常卿
136 2 lèi to be tired 累世儒學
137 2 tiǎn to exterminate 殄寇
138 2 四平 sìpíng Siping 四平前後左右將軍府
139 2 horse 單馬而從
140 2 三司 sān sī three offices 儀同三司
141 2 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令辯成之
142 2 xiào school
143 2 extra / surplus / remainder 餘則朝出夕改
144 2 騎車 qíchē to cycle 驃騎車騎府
145 2 qiān to move / to shift 孝武西遷
146 2 常侍 chángshì a personal attendant 右員外常侍
147 2 again / more / repeatedly 復何辭也
148 2 sǎo to sweep / to clear away 掃寇
149 2 according to 於是依
150 2 shù to guard a border 戍主
151 2 前後 qiánhòu front and back 四平前後左右將軍府
152 2 五百 wǔ bǎi five hundred 戶五百以上縣令
153 2 chāo to cook by scalding 命蘇綽專掌其事
154 2 大都 dàdōu generally 大都督
155 2 使 shǐ to make / to cause 並加使持節
156 2 also / too 亦不告家人
157 2 dàng to toss about / to swing / to rock 蕩寇
158 2 參軍 cānjūn to join the army 柱國府參軍
159 2 big / great / huge / large / major 朝廷大議
160 2 shàng top / a high position 內史增置上大夫等
161 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小戴
162 2 都督 dōudū to lead / to command 帥都督
163 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 今錄辯所述六官著之於篇
164 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多依古禮
165 2 zēng to increase / to add to / to augment 內史增置上大夫等
166 2 范陽 Fànyáng Fanyang 范陽涿人
167 2 nián year 太祖以魏恭帝三年始命行之
168 2 to supervise 大都督
169 2 qīng green 趙青雀之亂
170 2 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 昔侍中注
171 2 都尉 dūwèi rank / military rank 奉騎等都尉
172 2 néng can / able 能斷大事
173 2 zhū all / many / various 魏太子及諸王等
174 2 wén writing / text 文多不錄
175 2 長安 Cháng'ān Chang'an 孝武至長安
176 2 jìn to enter 進爵范陽公
177 2 qián front 庶纂前修矣
178 2 dōng east 征東
179 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常丞
180 2 jiā house / home / residence 辯不及至家
181 2 yòng to use / to apply 車服器用
182 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 右光祿大夫
183 2 hòu after / later 自茲厥後
184 2 duàn absolutely / decidedly 以義斷恩
185 2 zǒng general / total / overall / chief 其授總管刺史
186 2 bìng and / furthermore / also 並撰次朝儀
187 2 Lu 盧辯
188 2 zhì to create / to make / to manufacture 凡所創制
189 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常召顧問
190 2 chē a vehicle 車服器用
191 2 jǐng sunlight 盧辯字景宣
192 2 xiào to be filial 孝武至長安
193 2 capacity / degree / a standard / a measure 朝章禮度
194 2 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
195 2 shì a generation 累世儒學
196 2 gōng public/ common / state-owned 進爵范陽公
197 2 xuān to declare / to announce 盧辯字景宣
198 2 鎮撫 zhènfǔ to subdue 四征中鎮撫軍府
199 2 cóng from 單馬而從
200 2 左右 zuǒyòu approximately 四平前後左右將軍府
201 1 因時制宜 yīn shí zhì yí to use methods suitable to the current situation 辯因時制宜
202 1 chéng honesty / sincerity 誠議等大夫
203 1 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy 為太學博士
204 1 to arise / to get up 事起倉卒
205 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 其執志敢決
206 1 shí food / food and drink 配食太祖廟庭
207 1 冬官 dōngguān Office of Winter 冬官府領司空等衆職
208 1 jiān simultaneously 又兼用秦漢等官
209 1 周官 Zhōu Guān Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou 周官
210 1 Soviet Union 命蘇綽專掌其事
211 1 xiáng detailed / complete / thorough 莫能詳錄
212 1 to die 未幾而綽卒
213 1 yín silver 右銀青光祿大夫
214 1 a scholar 其兄景裕為當時碩儒
215 1 dān bill / slip of paper / form 單馬而從
216 1 shuò great / eminent 其兄景裕為當時碩儒
217 1 平南 píngnán Pingnan 平南
218 1 chuáng a banner / a penant streamer 幢主
219 1 běn measure word for books 為本校
220 1 jìn to the greatest extent / utmost 湮墜咸盡
221 1 tíng a courtyard 配食太祖廟庭
222 1 hàn Han Chinese 革漢
223 1 xiāng to aid / to help / to assist 襄威
224 1 bìng and / furthermore / also 幷御正
225 1 變革 biàngé to transform / to change 隨意變革
226 1 gǎn bold / brave 其執志敢決
227 1 to know / to learn about / to comprehend 餘悉罷之
228 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 其紀傳內更有餘官而於此不載者
229 1 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 右中郎將
230 1 yǒu is / are / to exist 太祖以辯有儒術
231 1 fán ordinary / common 凡所創制
232 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 凡所創制
233 1 nèi inside / interior 其紀傳內更有餘官而於此不載者
234 1 外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary 則載於外史
235 1 諸軍 zhū jūn various armies 諸軍事
236 1 博士 bóshì Ph.D. 為太學博士
237 1 未幾 wèijǐ before long / soon 未幾而綽卒
238 1 shǐ beginning / start 太祖以魏恭帝三年始命行之
239 1 山林 shānlín mountain and forest 山林二都尉
240 1 儒者 rúzhě Confucian 儒者榮之
241 1 武賁 wǔbēn a brave warrior 武賁
242 1 guǐ vehicle tracks 皆合軌度
243 1 儒術 rúshù Confucian studies 太祖以辯有儒術
244 1 嗣位 sìwèi to succeed to a title / to inherit 宣帝嗣位
245 1 tǒng to unify 統軍
246 1 residence / dwelling 魏太子出居渭北
247 1 shí time / a point or period of time 辯時隨從
248 1 chuán to transmit 其紀傳內更有餘官而於此不載者
249 1 to defend / to resist 幷御正
250 1 有損 yǒusǔn to be harmful (to) 世有損益
251 1 piān chapter / section / essay / article 今錄辯所述六官著之於篇
252 1 and 帝嘗與諸公幸其第
253 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 湮墜咸盡
254 1 to console / to comfort 撫軍等將軍
255 1 博通 bótōng Broadcom 博通經籍
256 1 shī teacher 轉少師
257 1 宣威 xuānwēi spread word of their power 宣威
258 1 wáng Wang 魏太子及諸王等
259 1 束修 shù xiū payment for a private tutor 皆行束修之禮
260 1 míng bright / brilliant 明威等將軍
261 1 bīng soldier / troops 詔總管刺史及行兵者
262 1 家人 jiārén family members 亦不告家人
263 1 xìng fortunate / lucky 帝嘗與諸公幸其第
264 1 qǐng to ask / to inquire 奉朝請
265 1 cháng to taste 帝嘗與諸公幸其第
266 1 a shepherd 雍州牧
267 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 未有解詁
268 1 qiáng strong / powerful 強弩
269 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 附之于左
270 1 當時 dāngshí then / at that time 其兄景裕為當時碩儒
271 1 涿 zhuō a drip / a dribble / a trickle 范陽涿人
272 1 shèn cautious 子慎
273 1 諸公 zhūgōng gentlemen (form of address) 帝嘗與諸公幸其第
274 1 如初 rúchū as before / as ever 至如初置四輔官
275 1 miào temple / shrine 配食太祖廟庭
276 1 final particle 庶纂前修矣
277 1 to store 積弩
278 1 秀才 xiùcái a talented person 舉秀才
279 1 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 秋官府領司寇等衆職
280 1 秦漢 Qín Hàn Qin and Han dynasties 又兼用秦漢等官
281 1 què a sparrow 趙青雀之亂
282 1 deputy / assistant / vice- 戍副
283 1 promptly / right away 世宗卽位
284 1 朝章 cháo zhāng court rules 朝章禮度
285 1 其事 qí shì that thing / this thing 命蘇綽專掌其事
286 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是依
287 1 xún to search / to look for / to seek 尋除太常卿
288 1 經籍 jīngjí a religious text 博通經籍
289 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 累遷尚書右僕射
290 1 hōng to die
291 1 bìng also / furthermore 事竝施行
292 1 a whetstone 厲威將軍
293 1 三萬 sān wàn thirty thousand 戶三萬以上州刺史
294 1 tài very / extremely 太中
295 1 rǒng extraneous / redundant / superfluous 冗從等給事
296 1 shù numerous / various 庶纂前修矣
297 1 略舉 lüèjǔ to highlight / to give examples 今略舉其名號及命數
298 1 child / son 子慎
299 1 yān to inundate / to bury / to cover up / to be obscured / to be submerged 湮墜咸盡
300 1 qiān one thousand 戶不滿千以下郡守
301 1 四千 sì qiān four thousand 戶四千以上縣令
302 1 大象 dàxiàng elephant 大象元年
303 1 pǐn product / goods / thing 官員班品
304 1 著作 zhùzuò to write 領著作
305 1 默契 mòqì to understand tacitly 性彊記默契
306 1 xián salty / briny 湮墜咸盡
307 1 地官 dì guān Office of Earth 地官府領司徒等衆職
308 1 pèi to blend 配食太祖廟庭
309 1 chú except / besides 尋除太常卿
310 1 以此為 yǐcǐwèi to regard as / to treat as 以此為常
311 1 rén person / people / a human being 范陽涿人
312 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 辯時隨從
313 1 a tutor / a teacher 太子少傅
314 1 二千 èr qiān two thousand 戶二千以上縣令
315 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
316 1 春官 chūn guān Office of Spring 春官府領宗伯等衆職
317 1 顧問 gùwèn adviser / consultant 常召顧問
318 1 do not 莫能詳錄
319 1 此類 cǐlèi this kind / these kinds / such 皆此類也
320 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃令辯成之
321 1 luàn chaotic / disorderly 趙青雀之亂
322 1 tooth / tusk 武牙將軍
323 1 to lift / to hold up / to raise 舉秀才
324 1 wèi to call 謂辯曰
325 1 名號 mínghào name 今略舉其名號及命數
326 1 宗伯 zōng bó Minister of Rites 春官府領宗伯等衆職
327 1 jiàn to remonstrate / to admonish 諫議
328 1 其內 qínèi included / within that 其內外衆職
329 1 bān class / a group / a grade 官員班品
330 1 huò or / either / else 或問辯曰
331 1 method / way 魏之法
332 1 gōng respectful / polite / reverent 太祖以魏恭帝三年始命行之
333 1 建德 jiàndé Jiande 建德四年
334 1 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company 全文以中華書局
335 1 宜州 yízhōu Yizhou 出為宜州刺史
336 1 Kangxi radical 177 革漢
337 1 in / at 附之于左
338 1 end / final stage / latter part 自魏末離亂
339 1 a time 並撰次朝儀
340 1 héng horizontal / transverse 橫野將軍
341 1 受業 shòuyè to study / to learn from a master / (pupil's first person pronoun) I, your student 受業於辯
342 1 desire 太祖欲行
343 1 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州牧
344 1 曠野 kuàngyě wilderness 曠野
345 1 gào to tell / to say / said / told 亦不告家人
346 1 tǎo to seek 討寇將軍
347 1 gèng more / even more 其紀傳內更有餘官而於此不載者
348 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 右金紫光祿大夫
349 1 evening / night 餘則朝出夕改
350 1 letter / symbol / character 盧辯字景宣
351 1 jìng to pacify 父靖
352 1 wèi Wei River 魏太子出居渭北
353 1 increase / benefit 世有損益
354 1 門外 ménwài outside the door 門外之治
355 1 內史 nèishǐ Censor / Administrator 內史增置上大夫等
356 1 wài outside 其內外衆職
357 1 father 父靖
358 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 中散等大夫
359 1 冢宰 zhǒngzǎi chancellor / prime minister 天官府管冢宰等衆職
360 1 meaning / sense 以義斷恩
361 1 師古 shīgǔ following the ways of old / in imitation of ancient style 事不師古
362 1 官員 guānyuán government official 官員班品
363 1 倉卒 cāngzú suddenly 事起倉卒
364 1 七千 qī qiān seven thousand 戶七千以上縣令
365 1 past / former times 昔侍中注
366 1 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗卽位
367 1 大事 dàshì a major event 能斷大事
368 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
369 1 shén what 甚禮之
370 1 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 京兆尹
371 1 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
372 1 ēn kindness / grace / graciousness 以義斷恩
373 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿中
374 1 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 加持節
375 1 chū at first / at the beginning / initially
376 1 zhǎng palm of the hand 命蘇綽專掌其事
377 1 秋官 qiūguān Office of Autumn 秋官府領司寇等衆職
378 1 wilderness 橫野將軍
379 1 this / these 其紀傳內更有餘官而於此不載者
380 1 clothes / dress / garment 車服器用
381 1 zhe indicates that an action is continuing 今錄辯所述六官著之於篇
382 1 to stop / to cease / to suspend 餘悉罷之
383 1 xiū to decorate / to embellish 庶纂前修矣
384 1 to remember / to memorize / to bear in mind 性彊記默契
385 1 離亂 líluàn scattered 自魏末離亂
386 1 于時 yú shí at that time 于時雖行
387 1 zhào Zhao 趙青雀之亂
388 1 黃門 Huángmén Huangmen 授給事黃門侍郎
389 1 武威 wǔwēi Wuwei 武威司馬
390 1 好學 hǎoxué easily to study 辯少好學
391 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七一年十一月版
392 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 史雖具載
393 1 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county 萬年縣令
394 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 大象元年
395 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 冬官府領司空等衆職
396 1 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷大議
397 1 chù a place / location / a spot / a point 處之不疑
398 1 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 事竝施行
399 1 司徒 sītú Situ 地官府領司徒等衆職
400 1 威烈 wēiliè fierce / formidable 威烈
401 1 天官 tiān guān Office of Heaven 天官府管冢宰等衆職
402 1 淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou 淮海
403 1 fēng to seal / to close off 封郡縣五等爵者
404 1 róng glory / honor 儒者榮之
405 1 to record 其紀傳內更有餘官而於此不載者
406 1 夏官 xià guān Office of Summer 夏官府領司馬等衆職
407 1 qiáng strong / powerful 性彊記默契
408 1 開國 kāiguó to found a state 皆加開國
409 1 zhào an imperial decree 詔總管刺史及行兵者
410 1 wèn to ask 或問辯曰
411 1 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 累遷尚書右僕射
412 1 abundant / rich / plentiful 其兄景裕為當時碩儒
413 1 jué he / she / it 自茲厥後
414 1 què a watchtower / a guard tower 亦史闕文也
415 1 一九七一年 yījiǔqīyī nián 1971 一九七一年十一月版
416 1 a device / a tool / a utensil / an implement 車服器用
417 1 shuài handsome / graceful / smart 帥都督
418 1 zhào to call together / to summon / to convene 常召顧問
419 1 xìng gender 性彊記默契
420 1 jué to decide / to determine / to judge 其執志敢決
421 1 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有解詁
422 1 what / where / which 復何辭也
423 1 to doubt / to disbelieve 處之不疑
424 1 ěr thus / so / like that 今爾注
425 1 zuǎn to edit / to compile 庶纂前修矣
426 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉少師
427 1 zhuàn to compose / to write / to compile 並撰次朝儀
428 1 xiōng elder brother 其兄景裕為當時碩儒
429 1 隨意 suíyì as one wishes 隨意變革
430 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 辯不及至家
431 1 一千 yī qiān one thousand 戶一千以上郡守
432 1 ci 自茲厥後
433 1 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 及帝入關
434 1 dài to put on / to wear 小戴
435 1 zhèn town 鎮軍
436 1 ancient / old / palaeo- 多依古禮
437 1 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school 累世儒學
438 1 de potential marker 得辭家不
439 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 一九七一年十一月版
440 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 其執志敢決
441 1 jiāng will / shall (future tense) 別將
442 1 中軍 zhōng jūn main army 中軍
443 1 used to indicate order 帝嘗與諸公幸其第
444 1 shǔ to count 今略舉其名號及命數
445 1 to explain 未有解詁
446 1 zhōu Zhou Dynasty 周制
447 1 to join / to combine 皆合軌度
448 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 命蘇綽專掌其事
449 1 shì a gentleman / a knight
450 1 xiàn county 封郡縣五等爵者
451 1 nán south 征南

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
博通 bótōng Broadcom
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
春官 chūn guān
 1. Office of Spring
 2. Ministry of Rites
大戴 Dà Dài Dai De / Da Dai
地官 dì guān Office of Earth
冬官 dōngguān Office of Winter
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
给事 給事 gěishì official (imperial) position
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
建德 jiàndé Jiande
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
平南 píngnán Pingnan
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
秋官 qiūguān Office of Autumn
儒学 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四平 sìpíng Siping
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary
万年县 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county
wèi Wei River
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
武威 wǔwēi Wuwei
夏官 xià guān Office of Summer
宜州 yízhōu Yizhou
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
镇远 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
宗伯 zōng bó Minister of Rites

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English