Glossary and Vocabulary for Book of Zhou 《周書》, 卷24 列傳第16 盧辯 Volume 24 Biographies 16: Lu Bian

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 47 mìng life 命蘇綽專掌其事
2 35 an official institution / a state bureau 天官府管冢宰等衆職
3 28 zhèng upright / straight 幷御正
4 26 yòu right / right-hand 累遷尚書右僕射
5 24 將軍 jiāngjūn a general 柱國大將軍
6 23 děng et cetera / and so on 魏太子及諸王等
7 21 zhōu a state / a province 戶三萬以上州刺史
8 15 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 盧辯
9 15 zhōng middle 昔侍中注
10 14 jūn army / military 鎮軍
11 13 liù six 建六官
12 12 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 戶三萬以上州刺史
13 11 seven 右正七命
14 11 to record / to copy 今錄辯所述六官著之於篇
15 11 司馬 sīmǎ official post of minister of war 夏官府領司馬等衆職
16 10 eight 右正八命
17 9 to take charge of / to manage / to administer 及六府諸司復置中大夫
18 9 apparatus 並撰次朝儀
19 8 liè to arrange / to line up / to list 柱國大將軍府列曹參軍
20 8 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 出為宜州刺史
21 8 曹參 Cáocān Cao Can 柱國大將軍府列曹參軍
22 8 to ride an animal or bicycle 驃騎
23 8 tóng like / same / similar 儀同三司
24 8 zuǒ left 附之于左
25 7 大夫 dàifu doctor 大夫
26 7 zhí office / post 天官府管冢宰等衆職
27 7 zhòng many / all 天官府管冢宰等衆職
28 7 to cry out / to shout 大呼藥
29 7 shǐ history 史雖具載
30 7 kāi to open 開府
31 7 zhù a pillar / a post 柱國大將軍
32 7 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 大呼藥
33 6 guān an office 建六官
34 6 jùn a commandery / a prefecture 七命郡丞
35 6 four 至如初置四輔官
36 6 國大 guódà National Assembly of the Republic of China 柱國大將軍
37 6 chéng to assist / to aid / to rescue 太常丞
38 6 zhēng to march / to travel on a long journey 征東
39 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 進位大將軍
40 6 lǐng neck 領著作
41 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 大戴禮
42 5 縣令 xiànlìng county magistrate 戶七千以上縣令
43 5 èr two 戶二萬以上州刺史
44 5 jiā to add 皆加開國
45 5 piào a white horse 驃騎
46 5 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 戶一萬五千以上郡守
47 5 five 右正五命
48 5 one 戶一萬以上
49 5 wèi Wei Dynasty 魏太子出居渭北
50 5 zhì to place / to lay out 置公
51 5 州長 zhōuzhǎng a governor 正八命州長史
52 5 to reach 及帝入關
53 5 xíng to walk / to move 皆行束修之禮
54 5 martial / military 孝武至長安
55 4 五千 wǔ qiān five thousand 戶五千以上
56 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 柱國大將軍府長史
57 4 wàn ten thousand 戶二萬以上州刺史
58 4 supreme ruler / emperor 及帝入關
59 4 shì matter / thing / item 事起倉卒
60 4 guó a country / a state / a kingdom 輔國等將軍
61 4 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖以辯有儒術
62 4 undulations 伏波
63 4 to help / to assist 至如初置四輔官
64 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 門外之治
65 4 wēi power / might / prestige 明威等將軍
66 4 kòu bandit / thieve 討寇將軍
67 4 to conceal / to hide / to ambush 伏波
68 4 jiàn to build / to construct 建六官
69 3 píng flat / level / smooth 平東
70 3 輕車 qīngchē a light carriage 輕車
71 3 中堅 zhōngjiān core / nucleus / backbone 中堅
72 3 shǔ to belong to / be subordinate to
73 3 yuàn a general designation of officials 柱國大將軍府中郎掾
74 3 以下 yǐxià below / under / following 戶不滿五千以下州刺史
75 3 zhōng loyalty / devotion 建忠等將軍
76 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 天官府管冢宰等衆職
77 3 cháo to face 並撰次朝儀
78 3 shuò first day of the lunar month 寧朔等將軍
79 3 zài to carry / to convey / to load / to hold 史雖具載
80 3 to criticize 朝廷大議
81 3 fèng to offer / to present 奉車
82 3 liè ardent / intense 揚烈
83 3 nán difficult / arduous / hard 蕩難將軍
84 3 不滿 bùmǎn to be not full 戶不滿五千以下州刺史
85 3 冠軍 guànjūn champion 冠軍
86 3 車騎 chēqí carraige and horses 車騎等大將軍
87 3 láng a minister / an official 柱國大將軍府中郎掾
88 3 太子 tàizǐ a crown prince 魏太子出居渭北
89 3 jià to drive / to sail / to fly 正八命州別駕
90 3 員外 yuánwài landlord 右員外常侍
91 3 jié festival / a special day 並加使持節
92 3 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 寧遠
93 3 gōng public/ common / state-owned 進爵范陽公
94 3 西 The West 孝武西遷
95 3 shǎo few 辯少好學
96 3 sān three 太祖以魏恭帝三年始命行之
97 3 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan 鎮遠
98 3 zhǔ owner 軍主
99 3 níng Nanjing 寧朔等將軍
100 3 běi north 魏太子出居渭北
101 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今爾注
102 3 侍郎 shìláng an assistant minister 授給事黃門侍郎
103 3 zhù to inject / to pour into 辯乃注之
104 3 shòu to teach 授給事黃門侍郎
105 3 yuē to speak / to say 謂辯曰
106 3 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚烈
107 3 給事 gěishì official (imperial) position 授給事黃門侍郎
108 2 dōng east 征東
109 2 jué ancient bronze wine holder 進爵范陽公
110 2 左右 zuǒyòu approximately 四平前後左右將軍府
111 2 gǎi to change / to alter 餘則朝出夕改
112 2 四平 sìpíng Siping 四平前後左右將軍府
113 2 shàng top / a high position 內史增置上大夫等
114 2 horse 單馬而從
115 2 鎮撫 zhènfǔ to subdue 四征中鎮撫軍府
116 2 words / speech / expression / phrase / dialog 得辭家不
117 2 大戴 Dà Dài Dai De / Da Dai 大戴禮
118 2 hòu after / later 自茲厥後
119 2 Lu 盧辯
120 2 長安 Cháng'ān Chang'an 孝武至長安
121 2 a crossbow / a bow 強弩
122 2 zhì to create / to make / to manufacture 凡所創制
123 2 qīng green 趙青雀之亂
124 2 qīng minister / high officer 尋除太常卿
125 2 都督 dōudū to lead / to command 帥都督
126 2 三司 sān sī three offices 儀同三司
127 2 qiān to move / to shift 孝武西遷
128 2 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令辯成之
129 2 都尉 dūwèi rank / military rank 奉騎等都尉
130 2 guāng light 右光祿大夫
131 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 今錄辯所述六官著之於篇
132 2 qián front 庶纂前修矣
133 2 騎車 qíchē to cycle 驃騎車騎府
134 2 lèi to be tired 累世儒學
135 2 chí to grasp / to hold 並加使持節
136 2 tiǎn to exterminate 殄寇
137 2 jiǔ nine 右正九命
138 2 wèi position / location / place 世宗卽位
139 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常丞
140 2 extra / surplus / remainder 餘則朝出夕改
141 2 chāo to cook by scalding 命蘇綽專掌其事
142 2 jìn to enter 進爵范陽公
143 2 jǐng sunlight 盧辯字景宣
144 2 范陽 Fànyáng Fanyang 范陽涿人
145 2 shù a garrison 戍主
146 2 前後 qiánhòu front and back 四平前後左右將軍府
147 2 使 shǐ to make / to cause 並加使持節
148 2 xiào to be filial 孝武至長安
149 2 jiā house / home / residence 辯不及至家
150 2 zēng to increase / to add to / to augment 內史增置上大夫等
151 2 xuān to declare / to announce 盧辯字景宣
152 2 to supervise 大都督
153 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多依古禮
154 2 shì to attend on 昔侍中注
155 2 néng can / able 能斷大事
156 2 yòng to use / to apply 車服器用
157 2 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
158 2 nián year 太祖以魏恭帝三年始命行之
159 2 capacity / degree / a standard / a measure 朝章禮度
160 2 chē a vehicle 車服器用
161 2 shì a generation 累世儒學
162 2 zǒng general / total / overall / chief 其授總管刺史
163 2 祿 good fortune 右光祿大夫
164 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小戴
165 2 wén writing / text 文多不錄
166 2 常侍 chángshì a personal attendant 右員外常侍
167 2 參軍 cānjūn to join the army 柱國府參軍
168 2 big / great / huge / large / major 朝廷大議
169 2 xiào school
170 2 五百 wǔ bǎi five hundred 戶五百以上縣令
171 2 sǎo to sweep / to clear away 掃寇
172 2 dàng to toss about / to swing / to rock 蕩寇
173 1 司徒 sītú Situ 地官府領司徒等衆職
174 1 zhèn town 鎮軍
175 1 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county 萬年縣令
176 1 luàn chaotic / disorderly 趙青雀之亂
177 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 命蘇綽專掌其事
178 1 Kangxi radical 177 革漢
179 1 變革 biàngé to transform / to change 隨意變革
180 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 湮墜咸盡
181 1 gōng respectful / polite / reverent 太祖以魏恭帝三年始命行之
182 1 wèn to ask 或問辯曰
183 1 a scholar 其兄景裕為當時碩儒
184 1 to lift / to hold up / to raise 舉秀才
185 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 中散等大夫
186 1 一千 yī qiān one thousand 戶一千以上郡守
187 1 wilderness 橫野將軍
188 1 tooth / tusk 武牙將軍
189 1 desire 太祖欲行
190 1 hàn Han Chinese 革漢
191 1 wèi Wei River 魏太子出居渭北
192 1 nán south 征南
193 1 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school 累世儒學
194 1 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 京兆尹
195 1 冬官 dōngguān Office of Winter 冬官府領司空等衆職
196 1 其內 qínèi included / within that 其內外衆職
197 1 fēng to seal / to close off 封郡縣五等爵者
198 1 jìng to pacify 父靖
199 1 shù numerous / various 庶纂前修矣
200 1 zhuàn to compose / to write / to compile 並撰次朝儀
201 1 child / son 子慎
202 1 bān class / a group / a grade 官員班品
203 1 經籍 jīngjí a religious text 博通經籍
204 1 chù a place / location / a spot / a point 處之不疑
205 1 residence / dwelling 魏太子出居渭北
206 1 嗣位 sìwèi to succeed to a title / to inherit 宣帝嗣位
207 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 辯時隨從
208 1 héng horizontal / transverse 橫野將軍
209 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
210 1 zhǎng palm of the hand 命蘇綽專掌其事
211 1 zhì sign / mark / flag 其執志敢決
212 1 fán ordinary / common 凡所創制
213 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿中
214 1 chéng honesty / sincerity 誠議等大夫
215 1 cháng to taste 帝嘗與諸公幸其第
216 1 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 加持節
217 1 chuáng a banner / a penant streamer 幢主
218 1 xiáng detailed / complete / thorough 莫能詳錄
219 1 zhào an imperial decree 詔總管刺史及行兵者
220 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 累遷尚書右僕射
221 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃令辯成之
222 1 to store 積弩
223 1 顧問 gùwèn adviser / consultant 常召顧問
224 1 家人 jiārén family members 亦不告家人
225 1 受業 shòuyè to study / to learn from a master / (pupil's first person pronoun) I, your student 受業於辯
226 1 method / way 魏之法
227 1 秀才 xiùcái a talented person 舉秀才
228 1 當時 dāngshí then / at that time / while 其兄景裕為當時碩儒
229 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 冬官府領司空等衆職
230 1 秦漢 Qín Hàn Qin and Han dynasties 又兼用秦漢等官
231 1 a whetstone 厲威將軍
232 1 外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary 則載於外史
233 1 涿 zhuō a drip / a dribble / a trickle 范陽涿人
234 1 xún to search / to look for / to seek 尋除太常卿
235 1 miào temple / shrine 配食太祖廟庭
236 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 一九七一年十一月版
237 1 其事 qí shì that thing / this thing 命蘇綽專掌其事
238 1 曠野 kuàngyě wilderness 曠野
239 1 shuò great / eminent 其兄景裕為當時碩儒
240 1 shuài handsome / graceful / smart 帥都督
241 1 abundant / rich / plentiful 其兄景裕為當時碩儒
242 1 損益 sǔnyì profit and loss / increase and decrease 世有損益
243 1 ci 自茲厥後
244 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 附之于左
245 1 中軍 zhōng jūn main army 中軍
246 1 束修 shù xiū payment for a private tutor 皆行束修之禮
247 1 xìng gender 性彊記默契
248 1 róng glory / honor 儒者榮之
249 1 to join / to combine 皆合軌度
250 1 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy 為太學博士
251 1 hōng to die
252 1 jiàn to remonstrate / to admonish 諫議
253 1 què a sparrow 趙青雀之亂
254 1 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 右中郎將
255 1 zuǎn to edit / to compile 庶纂前修矣
256 1 shǐ beginning / start 太祖以魏恭帝三年始命行之
257 1 春官 chūn guān Office of Spring 春官府領宗伯等衆職
258 1 dài to put on / to wear 小戴
259 1 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗卽位
260 1 七千 qī qiān seven thousand 戶七千以上縣令
261 1 qiān one thousand 戶不滿千以下郡守
262 1 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 累遷尚書右僕射
263 1 wèi to call 謂辯曰
264 1 jué to decide / to determine / to judge 其執志敢決
265 1 to doubt / to disbelieve 處之不疑
266 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 凡所創制
267 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 大象元年
268 1 于時 yú shí at that time 于時雖行
269 1 gào to tell / to say / said / told 亦不告家人
270 1 bīng soldier / troops 詔總管刺史及行兵者
271 1 shǔ to count 今略舉其名號及命數
272 1 meaning / sense 以義斷恩
273 1 to remember / to memorize / to bear in mind 性彊記默契
274 1 師古 shīgǔ following the ways of old / in imitation of ancient style 事不師古
275 1 father 父靖
276 1 武賁 wǔbēn a brave warrior 武賁
277 1 qiáng strong / powerful 強弩
278 1 to know / to learn about / to comprehend 餘悉罷之
279 1 to stop / to cease / to suspend 餘悉罷之
280 1 天官 tiān guān Office of Heaven 天官府管冢宰等衆職
281 1 shí time / a period of time 辯時隨從
282 1 evening / night 餘則朝出夕改
283 1 pèi to blend 配食太祖廟庭
284 1 pǐn product / goods / thing 官員班品
285 1 開國 kāiguó to found a state 皆加開國
286 1 jìn to the greatest extent / utmost 湮墜咸盡
287 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 其紀傳內更有餘官而於此不載者
288 1 tǎo to seek 討寇將軍
289 1 山林 shānlín mountain and forest 山林二都尉
290 1 三萬 sān wàn thirty thousand 戶三萬以上州刺史
291 1 淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou 淮海
292 1 博通 bótōng Broadcom 博通經籍
293 1 piān chapter / section / essay / article 今錄辯所述六官著之於篇
294 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 史雖具載
295 1 夏官 xià guān Office of Summer 夏官府領司馬等衆職
296 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七一年十一月版
297 1 shí food / food and drink 配食太祖廟庭
298 1 qiáng strong / powerful 性彊記默契
299 1 武威 wǔwēi Wuwei 武威司馬
300 1 end / final stage / latter part 自魏末離亂
301 1 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 及帝入關
302 1 黃門 Huángmén Huangmen 授給事黃門侍郎
303 1 tíng a courtyard 配食太祖廟庭
304 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 未有解詁
305 1 to explain 未有解詁
306 1 gǎn bold / brave 其執志敢決
307 1 威烈 wēiliè fierce / formidable 威烈
308 1 qǐng to ask / to inquire 奉朝請
309 1 xiàn county 封郡縣五等爵者
310 1 yín silver 右銀青光祿大夫
311 1 to arise / to get up 事起倉卒
312 1 宣威 xuānwēi Xuanwei 宣威
313 1 rén person / people / a human being 范陽涿人
314 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 其執志敢決
315 1 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷大議
316 1 rǒng extraneous / redundant / superfluous 冗從等給事
317 1 xián salty / briny 湮墜咸盡
318 1 to record 其紀傳內更有餘官而於此不載者
319 1 to defend / to resist 幷御正
320 1 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 事竝施行
321 1 宗伯 zōng bó Minister of Rites 春官府領宗伯等衆職
322 1 名號 mínghào name 今略舉其名號及命數
323 1 好學 hǎoxué easily to study 辯少好學
324 1 周官 Zhōu Guān Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou 周官
325 1 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company 全文以中華書局
326 1 zhōu Zhou Dynasty 周制
327 1 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 秋官府領司寇等衆職
328 1 大象 dàxiàng elephant 大象元年
329 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉少師
330 1 shì a gentleman / a knight
331 1 Soviet Union 命蘇綽專掌其事
332 1 xiāng to aid / to help / to assist 襄威
333 1 ēn kindness / grace / graciousness 以義斷恩
334 1 四千 sì qiān four thousand 戶四千以上縣令
335 1 a shepherd 雍州牧
336 1 冢宰 zhǒngzǎi chancellor / prime minister 天官府管冢宰等衆職
337 1 to die 未幾而綽卒
338 1 lèi kind / type / class / category 皆此類也
339 1 博士 bóshì Ph.D. 為太學博士
340 1 官員 guānyuán government official 官員班品
341 1 諸軍 zhū jūn various armies 諸軍事
342 1 shèn cautious 子慎
343 1 儒者 rúzhě Confucian 儒者榮之
344 1 clothes / dress / garment 車服器用
345 1 yān to inundate / to bury / to cover up / to be obscured / to be submerged 湮墜咸盡
346 1 a device / a tool / a utensil / an implement 車服器用
347 1 ancient / old / palaeo- 多依古禮
348 1 wài outside 其內外衆職
349 1 què a watchtower 亦史闕文也
350 1 默契 mòqì to understand tacitly 性彊記默契
351 1 二千 èr qiān two thousand 戶二千以上縣令
352 1 xiū to decorate / to embellish 庶纂前修矣
353 1 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州牧
354 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 右金紫光祿大夫
355 1 tǒng to unify 統軍
356 1 秋官 qiūguān Office of Autumn 秋官府領司寇等衆職
357 1 jué he / she / it 自茲厥後
358 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
359 1 dān bill / slip of paper / form 單馬而從
360 1 因時制宜 yīn shí zhì yí to use methods suitable to the current situation 辯因時制宜
361 1 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
362 1 zhào Zhao 趙青雀之亂
363 1 míng bright / brilliant 明威等將軍
364 1 朝章 cháo zhāng court rules 朝章禮度
365 1 平南 píngnán Pingnan 平南
366 1 wáng Wang 魏太子及諸王等
367 1 離亂 líluàn scattered 自魏末離亂
368 1 nèi inside / interior 其紀傳內更有餘官而於此不載者
369 1 略舉 lüèjǔ to highlight / to give examples 今略舉其名號及命數
370 1 大事 dàshì a major event 能斷大事
371 1 一九七一年 yījiǔqīyī nián 1971 一九七一年十一月版
372 1 xiōng elder brother 其兄景裕為當時碩儒
373 1 shī teacher 轉少師
374 1 chuán to transmit 其紀傳內更有餘官而於此不載者
375 1 儒術 rúshù Confucian studies 太祖以辯有儒術
376 1 以此為 yǐcǐwèi to regard as / to treat as 以此為常
377 1 建德 jiàndé Jiande 建德四年
378 1 a tutor / a teacher 太子少傅
379 1 不及 bù jí not as good as / inferior to 辯不及至家
380 1 宜州 yízhōu Yizhou 出為宜州刺史
381 1 地官 dì guān Office of Earth 地官府領司徒等衆職
382 1 to pat / to console / to comfort 撫軍等將軍
383 1 著作 zhùzuò to write 領著作
384 1 xìng fortunate / lucky 帝嘗與諸公幸其第
385 1 letter / symbol / character 盧辯字景宣
386 1 zhào to call together / to summon / to convene 常召顧問
387 1 past / former times 昔侍中注
388 1 guǐ vehicle tracks 皆合軌度
389 1 內史 nèishǐ Censor / Administrator 內史增置上大夫等
390 1 deputy / assistant / vice- 戍副
391 1 門外 ménwài outside the door 門外之治

Frequencies of all Words

Top 450

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 47 mìng life 命蘇綽專掌其事
2 35 an official institution / a state bureau 天官府管冢宰等衆職
3 28 zhèng upright / straight 幷御正
4 26 yòu right / right-hand 累遷尚書右僕射
5 24 將軍 jiāngjūn a general 柱國大將軍
6 23 děng et cetera / and so on 魏太子及諸王等
7 21 zhōu a state / a province 戶三萬以上州刺史
8 15 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 盧辯
9 15 zhōng middle 昔侍中注
10 15 a measure word for companies, households, door, families, etc 戶三萬以上州刺史
11 14 jūn army / military 鎮軍
12 13 zhī him / her / them / that 辯乃注之
13 13 liù six 建六官
14 12 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 戶三萬以上州刺史
15 11 seven 右正七命
16 11 to record / to copy 今錄辯所述六官著之於篇
17 11 司馬 sīmǎ official post of minister of war 夏官府領司馬等衆職
18 10 eight 右正八命
19 9 to take charge of / to manage / to administer 及六府諸司復置中大夫
20 9 apparatus 並撰次朝儀
21 8 liè to arrange / to line up / to list 柱國大將軍府列曹參軍
22 8 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 出為宜州刺史
23 8 曹參 Cáocān Cao Can 柱國大將軍府列曹參軍
24 8 to ride an animal or bicycle 驃騎
25 8 tóng like / same / similar 儀同三司
26 8 his / hers / its / theirs 其兄景裕為當時碩儒
27 8 zuǒ left 附之于左
28 7 大夫 dàifu doctor 大夫
29 7 zhí office / post 天官府管冢宰等衆職
30 7 zhòng many / all 天官府管冢宰等衆職
31 7 to cry out / to shout 大呼藥
32 7 shǐ history 史雖具載
33 7 kāi to open 開府
34 7 zhù a pillar / a post 柱國大將軍
35 7 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 大呼藥
36 6 guān an office 建六官
37 6 jùn a commandery / a prefecture 七命郡丞
38 6 four 至如初置四輔官
39 6 國大 guódà National Assembly of the Republic of China 柱國大將軍
40 6 chéng to assist / to aid / to rescue 太常丞
41 6 zhēng to march / to travel on a long journey 征東
42 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 進位大將軍
43 6 lǐng neck 領著作
44 6 not / no 得辭家不
45 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 大戴禮
46 5 縣令 xiànlìng county magistrate 戶七千以上縣令
47 5 èr two 戶二萬以上州刺史
48 5 jiā to add 皆加開國
49 5 so as to / in order to
50 5 piào a white horse 驃騎
51 5 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 戶一萬五千以上郡守
52 5 five 右正五命
53 5 one 戶一萬以上
54 5 wèi Wei Dynasty 魏太子出居渭北
55 5 zhì to place / to lay out 置公
56 5 州長 zhōuzhǎng a governor 正八命州長史
57 5 wèi for / to 為太學博士
58 5 to reach 及帝入關
59 5 xíng to walk / to move 皆行束修之禮
60 5 martial / military 孝武至長安
61 4 五千 wǔ qiān five thousand 戶五千以上
62 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 柱國大將軍府長史
63 4 wàn ten thousand 戶二萬以上州刺史
64 4 bié do not / must not 別將
65 4 jiē all / each and every / in all cases 皆此類也
66 4 supreme ruler / emperor 及帝入關
67 4 shì matter / thing / item 事起倉卒
68 4 guó a country / a state / a kingdom 輔國等將軍
69 4 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖以辯有儒術
70 4 undulations 伏波
71 4 to help / to assist 至如初置四輔官
72 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 門外之治
73 4 wēi power / might / prestige 明威等將軍
74 4 kòu bandit / thieve 討寇將軍
75 4 to conceal / to hide / to ambush 伏波
76 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其紀傳內更有餘官而於此不載者
77 4 in / at 受業於辯
78 4 jiàn to build / to construct 建六官
79 3 yòu again / also 又兼用秦漢等官
80 3 píng flat / level / smooth 平東
81 3 輕車 qīngchē a light carriage 輕車
82 3 中堅 zhōngjiān core / nucleus / backbone 中堅
83 3 shǔ to belong to / be subordinate to
84 3 yuàn a general designation of officials 柱國大將軍府中郎掾
85 3 以下 yǐxià below / under / following 戶不滿五千以下州刺史
86 3 zhōng loyalty / devotion 建忠等將軍
87 3 guǎn to manage / to control / to be in charge of 天官府管冢宰等衆職
88 3 cháo to face 並撰次朝儀
89 3 shuò first day of the lunar month 寧朔等將軍
90 3 zài to carry / to convey / to load / to hold 史雖具載
91 3 chū to go out 魏太子出居渭北
92 3 to criticize 朝廷大議
93 3 fèng to offer / to present 奉車
94 3 liè ardent / intense 揚烈
95 3 nán difficult / arduous / hard 蕩難將軍
96 3 不滿 bùmǎn to be not full 戶不滿五千以下州刺史
97 3 冠軍 guànjūn champion 冠軍
98 3 車騎 chēqí carraige and horses 車騎等大將軍
99 3 láng a minister / an official 柱國大將軍府中郎掾
100 3 太子 tàizǐ a crown prince 魏太子出居渭北
101 3 zhū all / many / various 魏太子及諸王等
102 3 jià to drive / to sail / to fly 正八命州別駕
103 3 zhì to / until 辯不及至家
104 3 員外 yuánwài landlord 右員外常侍
105 3 jié festival / a special day 並加使持節
106 3 寧遠 níngyuǎn Ningyuan 寧遠
107 3 gōng public/ common / state-owned 進爵范陽公
108 3 西 The West 孝武西遷
109 3 shǎo few 辯少好學
110 3 sān three 太祖以魏恭帝三年始命行之
111 3 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan 鎮遠
112 3 otherwise / but / however 則載於外史
113 3 zhǔ owner 軍主
114 3 níng Nanjing 寧朔等將軍
115 3 běi north 魏太子出居渭北
116 3 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 單馬而從
117 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今爾注
118 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 凡所創制
119 3 侍郎 shìláng an assistant minister 授給事黃門侍郎
120 3 zhù to inject / to pour into 辯乃注之
121 3 shòu to teach 授給事黃門侍郎
122 3 yuē to speak / to say 謂辯曰
123 3 also / too 復何辭也
124 3 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚烈
125 3 給事 gěishì official (imperial) position 授給事黃門侍郎
126 2 cóng from 單馬而從
127 2 dōng east 征東
128 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 辯乃注之
129 2 jué ancient bronze wine holder 進爵范陽公
130 2 左右 zuǒyòu approximately 四平前後左右將軍府
131 2 gǎi to change / to alter 餘則朝出夕改
132 2 四平 sìpíng Siping 四平前後左右將軍府
133 2 shàng top / a high position 內史增置上大夫等
134 2 horse 單馬而從
135 2 鎮撫 zhènfǔ to subdue 四征中鎮撫軍府
136 2 words / speech / expression / phrase / dialog 得辭家不
137 2 duàn absolutely / decidedly 以義斷恩
138 2 大戴 Dà Dài Dai De / Da Dai 大戴禮
139 2 hòu after / later 自茲厥後
140 2 also / too 亦不告家人
141 2 Lu 盧辯
142 2 長安 Cháng'ān Chang'an 孝武至長安
143 2 a crossbow / a bow 強弩
144 2 zhì to create / to make / to manufacture 凡所創制
145 2 qīng green 趙青雀之亂
146 2 qīng minister / high officer 尋除太常卿
147 2 都督 dōudū to lead / to command 帥都督
148 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常召顧問
149 2 三司 sān sī three offices 儀同三司
150 2 qiān to move / to shift 孝武西遷
151 2 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令辯成之
152 2 都尉 dūwèi rank / military rank 奉騎等都尉
153 2 guāng light 右光祿大夫
154 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 今錄辯所述六官著之於篇
155 2 qián front 庶纂前修矣
156 2 騎車 qíchē to cycle 驃騎車騎府
157 2 lèi to be tired 累世儒學
158 2 chí to grasp / to hold 並加使持節
159 2 tiǎn to exterminate 殄寇
160 2 this / these 皆此類也
161 2 jiǔ nine 右正九命
162 2 wèi position / location / place 世宗卽位
163 2 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常丞
164 2 extra / surplus / remainder 餘則朝出夕改
165 2 chāo to cook by scalding 命蘇綽專掌其事
166 2 jìn to enter 進爵范陽公
167 2 jǐng sunlight 盧辯字景宣
168 2 again / more / repeatedly 復何辭也
169 2 范陽 Fànyáng Fanyang 范陽涿人
170 2 shù a garrison 戍主
171 2 前後 qiánhòu front and back 四平前後左右將軍府
172 2 使 shǐ to make / to cause 並加使持節
173 2 xiào to be filial 孝武至長安
174 2 jiā house / home / residence 辯不及至家
175 2 zēng to increase / to add to / to augment 內史增置上大夫等
176 2 xuān to declare / to announce 盧辯字景宣
177 2 to supervise 大都督
178 2 suī although / even though 史雖具載
179 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多依古禮
180 2 shì to attend on 昔侍中注
181 2 according to 於是依
182 2 néng can / able 能斷大事
183 2 yòng to use / to apply 車服器用
184 2 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮
185 2 nián year 太祖以魏恭帝三年始命行之
186 2 capacity / degree / a standard / a measure 朝章禮度
187 2 naturally / of course / certainly 自魏末離亂
188 2 chē a vehicle 車服器用
189 2 大都 dàdōu generally 大都督
190 2 shì a generation 累世儒學
191 2 zǒng general / total / overall / chief 其授總管刺史
192 2 祿 good fortune 右光祿大夫
193 2 xiǎo small / tiny / insignificant 小戴
194 2 wén writing / text 文多不錄
195 2 chū at first / at the beginning / initially
196 2 常侍 chángshì a personal attendant 右員外常侍
197 2 參軍 cānjūn to join the army 柱國府參軍
198 2 big / great / huge / large / major 朝廷大議
199 2 yǒu is / are / to exist 太祖以辯有儒術
200 2 bìng and / furthermore / also 並撰次朝儀
201 2 xiào school
202 2 五百 wǔ bǎi five hundred 戶五百以上縣令
203 2 sǎo to sweep / to clear away 掃寇
204 2 dàng to toss about / to swing / to rock 蕩寇
205 1 司徒 sītú Situ 地官府領司徒等衆職
206 1 zhèn town 鎮軍
207 1 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county 萬年縣令
208 1 luàn chaotic / disorderly 趙青雀之亂
209 1 and 帝嘗與諸公幸其第
210 1 zhuān to monopolize / to take sole possession 命蘇綽專掌其事
211 1 Kangxi radical 177 革漢
212 1 變革 biàngé to transform / to change 隨意變革
213 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 湮墜咸盡
214 1 gōng respectful / polite / reverent 太祖以魏恭帝三年始命行之
215 1 wèn to ask 或問辯曰
216 1 jiān simultaneously 又兼用秦漢等官
217 1 a scholar 其兄景裕為當時碩儒
218 1 to lift / to hold up / to raise 舉秀才
219 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 中散等大夫
220 1 一千 yī qiān one thousand 戶一千以上郡守
221 1 wilderness 橫野將軍
222 1 tooth / tusk 武牙將軍
223 1 desire 太祖欲行
224 1 hàn Han Chinese 革漢
225 1 wèi Wei River 魏太子出居渭北
226 1 nán south 征南
227 1 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school 累世儒學
228 1 bìng and / furthermore / also 幷御正
229 1 京兆尹 Jīngzhàoyǐn Jingzhao 京兆尹
230 1 冬官 dōngguān Office of Winter 冬官府領司空等衆職
231 1 其內 qínèi included / within that 其內外衆職
232 1 fēng to seal / to close off 封郡縣五等爵者
233 1 jìng to pacify 父靖
234 1 shù numerous / various 庶纂前修矣
235 1 zhuàn to compose / to write / to compile 並撰次朝儀
236 1 child / son 子慎
237 1 bān class / a group / a grade 官員班品
238 1 經籍 jīngjí a religious text 博通經籍
239 1 chù a place / location / a spot / a point 處之不疑
240 1 huò or / either / else 或問辯曰
241 1 residence / dwelling 魏太子出居渭北
242 1 嗣位 sìwèi to succeed to a title / to inherit 宣帝嗣位
243 1 隨從 suícóng to accompany / to follow / to attend 辯時隨從
244 1 héng horizontal / transverse 橫野將軍
245 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
246 1 zhǎng palm of the hand 命蘇綽專掌其事
247 1 zhì sign / mark / flag 其執志敢決
248 1 fán ordinary / common 凡所創制
249 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 殿中
250 1 chéng honesty / sincerity 誠議等大夫
251 1 de potential marker 得辭家不
252 1 cháng to taste 帝嘗與諸公幸其第
253 1 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 加持節
254 1 chuáng a banner / a penant streamer 幢主
255 1 xiáng detailed / complete / thorough 莫能詳錄
256 1 zhào an imperial decree 詔總管刺史及行兵者
257 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 累遷尚書右僕射
258 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 乃令辯成之
259 1 bìng also / furthermore 事竝施行
260 1 to store 積弩
261 1 顧問 gùwèn adviser / consultant 常召顧問
262 1 家人 jiārén family members 亦不告家人
263 1 受業 shòuyè to study / to learn from a master / (pupil's first person pronoun) I, your student 受業於辯
264 1 method / way 魏之法
265 1 běn measure word for books 為本校
266 1 秀才 xiùcái a talented person 舉秀才
267 1 當時 dāngshí then / at that time / while 其兄景裕為當時碩儒
268 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 冬官府領司空等衆職
269 1 ěr thus / so / like that 今爾注
270 1 秦漢 Qín Hàn Qin and Han dynasties 又兼用秦漢等官
271 1 a whetstone 厲威將軍
272 1 jiāng will / shall (future tense) 別將
273 1 外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary 則載於外史
274 1 涿 zhuō a drip / a dribble / a trickle 范陽涿人
275 1 xún to search / to look for / to seek 尋除太常卿
276 1 miào temple / shrine 配食太祖廟庭
277 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 一九七一年十一月版
278 1 其事 qí shì that thing / this thing 命蘇綽專掌其事
279 1 曠野 kuàngyě wilderness 曠野
280 1 shuò great / eminent 其兄景裕為當時碩儒
281 1 what / where / which 復何辭也
282 1 shuài handsome / graceful / smart 帥都督
283 1 隨意 suíyì as one wishes 隨意變革
284 1 abundant / rich / plentiful 其兄景裕為當時碩儒
285 1 損益 sǔnyì profit and loss / increase and decrease 世有損益
286 1 ci 自茲厥後
287 1 used to indicate order 帝嘗與諸公幸其第
288 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 附之于左
289 1 do not 莫能詳錄
290 1 中軍 zhōng jūn main army 中軍
291 1 束修 shù xiū payment for a private tutor 皆行束修之禮
292 1 xìng gender 性彊記默契
293 1 róng glory / honor 儒者榮之
294 1 to join / to combine 皆合軌度
295 1 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy 為太學博士
296 1 hōng to die
297 1 jiàn to remonstrate / to admonish 諫議
298 1 què a sparrow 趙青雀之亂
299 1 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 右中郎將
300 1 zuǎn to edit / to compile 庶纂前修矣
301 1 shǐ beginning / start 太祖以魏恭帝三年始命行之
302 1 tài very / extremely 太中
303 1 春官 chūn guān Office of Spring 春官府領宗伯等衆職
304 1 dài to put on / to wear 小戴
305 1 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗卽位
306 1 七千 qī qiān seven thousand 戶七千以上縣令
307 1 qiān one thousand 戶不滿千以下郡守
308 1 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 累遷尚書右僕射
309 1 wèi to call 謂辯曰
310 1 jué to decide / to determine / to judge 其執志敢決
311 1 to doubt / to disbelieve 處之不疑
312 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 凡所創制
313 1 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 大象元年
314 1 于時 yú shí at that time 于時雖行
315 1 gào to tell / to say / said / told 亦不告家人
316 1 bīng soldier / troops 詔總管刺史及行兵者
317 1 shǔ to count 今略舉其名號及命數
318 1 meaning / sense 以義斷恩
319 1 to remember / to memorize / to bear in mind 性彊記默契
320 1 師古 shīgǔ following the ways of old / in imitation of ancient style 事不師古
321 1 未幾 wèijǐ before long / soon 未幾而綽卒
322 1 father 父靖
323 1 a time 並撰次朝儀
324 1 武賁 wǔbēn a brave warrior 武賁
325 1 qiáng strong / powerful 強弩
326 1 to know / to learn about / to comprehend 餘悉罷之
327 1 to stop / to cease / to suspend 餘悉罷之
328 1 天官 tiān guān Office of Heaven 天官府管冢宰等衆職
329 1 shí time / a period of time 辯時隨從
330 1 evening / night 餘則朝出夕改
331 1 pèi to blend 配食太祖廟庭
332 1 pǐn product / goods / thing 官員班品
333 1 開國 kāiguó to found a state 皆加開國
334 1 jìn to the greatest extent / utmost 湮墜咸盡
335 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 其紀傳內更有餘官而於此不載者
336 1 tǎo to seek 討寇將軍
337 1 山林 shānlín mountain and forest 山林二都尉
338 1 三萬 sān wàn thirty thousand 戶三萬以上州刺史
339 1 淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou 淮海
340 1 博通 bótōng Broadcom 博通經籍
341 1 piān chapter / section / essay / article 今錄辯所述六官著之於篇
342 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 史雖具載
343 1 夏官 xià guān Office of Summer 夏官府領司馬等衆職
344 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七一年十一月版
345 1 shí food / food and drink 配食太祖廟庭
346 1 qiáng strong / powerful 性彊記默契
347 1 武威 wǔwēi Wuwei 武威司馬
348 1 end / final stage / latter part 自魏末離亂
349 1 入關 rùguān to enter a pass / to go through customs 及帝入關
350 1 黃門 Huángmén Huangmen 授給事黃門侍郎
351 1 tíng a courtyard 配食太祖廟庭
352 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 未有解詁
353 1 to explain 未有解詁
354 1 gǎn bold / brave 其執志敢決
355 1 威烈 wēiliè fierce / formidable 威烈
356 1 qǐng to ask / to inquire 奉朝請
357 1 xiàn county 封郡縣五等爵者
358 1 yín silver 右銀青光祿大夫
359 1 to arise / to get up 事起倉卒
360 1 宣威 xuānwēi Xuanwei 宣威
361 1 rén person / people / a human being 范陽涿人
362 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 其執志敢決
363 1 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷大議
364 1 rǒng extraneous / redundant / superfluous 冗從等給事
365 1 xián salty / briny 湮墜咸盡
366 1 to record 其紀傳內更有餘官而於此不載者
367 1 未有 wèiyǒu is not / has never been 未有解詁
368 1 to defend / to resist 幷御正
369 1 施行 shīxíng to put in place / to put into practice / to take effect 事竝施行
370 1 宗伯 zōng bó Minister of Rites 春官府領宗伯等衆職
371 1 名號 mínghào name 今略舉其名號及命數
372 1 好學 hǎoxué easily to study 辯少好學
373 1 周官 Zhōu Guān Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou 周官
374 1 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company 全文以中華書局
375 1 zhōu Zhou Dynasty 周制
376 1 司寇 sīkòu minister of criminal justice (official rank in imperial China) 秋官府領司寇等衆職
377 1 大象 dàxiàng elephant 大象元年
378 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉少師
379 1 shì a gentleman / a knight
380 1 Soviet Union 命蘇綽專掌其事
381 1 chú except / besides 尋除太常卿
382 1 xiāng to aid / to help / to assist 襄威
383 1 ēn kindness / grace / graciousness 以義斷恩
384 1 四千 sì qiān four thousand 戶四千以上縣令
385 1 a shepherd 雍州牧
386 1 冢宰 zhǒngzǎi chancellor / prime minister 天官府管冢宰等衆職
387 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是依
388 1 to die 未幾而綽卒
389 1 lèi kind / type / class / category 皆此類也
390 1 博士 bóshì Ph.D. 為太學博士
391 1 官員 guānyuán government official 官員班品
392 1 諸軍 zhū jūn various armies 諸軍事
393 1 shèn cautious 子慎
394 1 shén what 甚禮之
395 1 儒者 rúzhě Confucian 儒者榮之
396 1 zhe indicates that an action is continuing 今錄辯所述六官著之於篇
397 1 clothes / dress / garment 車服器用
398 1 yān to inundate / to bury / to cover up / to be obscured / to be submerged 湮墜咸盡
399 1 a device / a tool / a utensil / an implement 車服器用
400 1 ancient / old / palaeo- 多依古禮
401 1 wài outside 其內外衆職
402 1 què a watchtower 亦史闕文也
403 1 默契 mòqì to understand tacitly 性彊記默契
404 1 such as / for example / for instance 至如初置四輔官
405 1 二千 èr qiān two thousand 戶二千以上縣令
406 1 xiū to decorate / to embellish 庶纂前修矣
407 1 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州牧
408 1 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 右金紫光祿大夫
409 1 tǒng to unify 統軍
410 1 秋官 qiūguān Office of Autumn 秋官府領司寇等衆職
411 1 jué he / she / it 自茲厥後
412 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
413 1 dān bill / slip of paper / form 單馬而從
414 1 因時制宜 yīn shí zhì yí to use methods suitable to the current situation 辯因時制宜
415 1 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
416 1 zhào Zhao 趙青雀之亂
417 1 final particle 庶纂前修矣
418 1 míng bright / brilliant 明威等將軍
419 1 朝章 cháo zhāng court rules 朝章禮度
420 1 平南 píngnán Pingnan 平南
421 1 wáng Wang 魏太子及諸王等
422 1 gèng more / even more 其紀傳內更有餘官而於此不載者
423 1 離亂 líluàn scattered 自魏末離亂
424 1 nèi inside / interior 其紀傳內更有餘官而於此不載者
425 1 略舉 lüèjǔ to highlight / to give examples 今略舉其名號及命數
426 1 大事 dàshì a major event 能斷大事
427 1 一九七一年 yījiǔqīyī nián 1971 一九七一年十一月版
428 1 xiōng elder brother 其兄景裕為當時碩儒
429 1 shī teacher 轉少師
430 1 chuán to transmit 其紀傳內更有餘官而於此不載者
431 1 儒術 rúshù Confucian studies 太祖以辯有儒術
432 1 以此為 yǐcǐwèi to regard as / to treat as 以此為常
433 1 建德 jiàndé Jiande 建德四年
434 1 倉卒 cāngzú suddenly 事起倉卒
435 1 a tutor / a teacher 太子少傅
436 1 不及 bù jí not as good as / inferior to 辯不及至家
437 1 宜州 yízhōu Yizhou 出為宜州刺史
438 1 地官 dì guān Office of Earth 地官府領司徒等衆職
439 1 to pat / to console / to comfort 撫軍等將軍
440 1 著作 zhùzuò to write 領著作
441 1 xìng fortunate / lucky 帝嘗與諸公幸其第
442 1 letter / symbol / character 盧辯字景宣
443 1 zhào to call together / to summon / to convene 常召顧問
444 1 past / former times 昔侍中注
445 1 guǐ vehicle tracks 皆合軌度
446 1 內史 nèishǐ Censor / Administrator 內史增置上大夫等
447 1 deputy / assistant / vice- 戍副
448 1 promptly / right away 世宗卽位
449 1 in / at 附之于左
450 1 門外 ménwài outside the door 門外之治

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
博通 bótōng Broadcom
曹参 曹參 Cáocān Cao Can
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
春官 chūn guān
 1. Office of Spring
 2. Ministry of Rites
大戴 Dà Dài Dai De / Da Dai
地官 dì guān Office of Earth
冬官 dōngguān Office of Winter
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
给事 給事 gěishì official (imperial) position
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
淮海 Huáihǎi Huaihai / Xuzhou
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
建德 jiàndé Jiande
京兆尹 Jīngzhàoyǐn
 1. Jingzhao
 2. Capital Region Governor
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
内史 內史 nèishǐ Censor / Administrator
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
平南 píngnán Pingnan
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
秋官 qiūguān Office of Autumn
儒学 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四平 sìpíng Siping
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
外史 wàishǐ Record Keeper / Secretary
万年县 萬年縣 wànniánxiàn Wannian county
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
武威 wǔwēi Wuwei
夏官 xià guān Office of Summer
宣威 xuānwēi Xuanwei
宜州 yízhōu Yizhou
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
镇远 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
宗伯 zōng bó Minister of Rites

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English