Glossary and Vocabulary for Book of Zhou 《周書》, 卷13 列傳第5 文閔明武宣諸子 Volume 13 Biographies 5: Princes of Wen, Xiaomin, Wu, and Xuan

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 55 guó a country / a state / a kingdom 進封宋國公
2 51 wáng Wang 衛剌王直
3 45 nián year 年十歲
4 34 gōng public/ common / state-owned 後宮生宋獻公震
5 31 jìn to enter 進封宋國公
6 23 隋文帝 Suí Wén Dì Emperor Wen of Sui 尋為隋文帝所害
7 23 děng et cetera / and so on 青徐等十州諸軍事
8 20 zǒng general / total / overall / chief 州總管
9 20 guǎn to manage / to control / to be in charge of 州總管
10 20 shēng to be born / to give birth 姚夫人生世宗
11 19 letter / symbol / character 字彌俄突
12 19 supreme ruler / emperor 魏恭帝三年
13 18 zhōu a state / a province 青徐等十州諸軍事
14 18 sān three 建德三年
15 18 zhí straight 衛剌王直
16 18 wèi position / location / place 尋進位柱國
17 18 fēng to seal / to close off 封武邑公
18 17 district / county 增邑並前一萬戶
19 17 gān dry 寔字乾辯
20 17 zhù a pillar / a post 柱國大將軍
21 16 big / great / huge / large / major 大司馬
22 16 child / son 文帝十三子
23 16 建德 jiàndé Jiande 建德三年
24 15 xuān to declare / to announce 權景宣
25 15 jué ancient bronze wine holder 進爵為王
26 15 萬戶 Wànhù Wanhu 增邑並前一萬戶
27 14 hài to injure / to harm to 尋為隋文帝所害
28 14 zhāo to beckon / to hail 王姬生趙僭王招
29 13 zhōng middle 大象中
30 12 大象 dàxiàng elephant 大象中
31 12 zhèng government 宣政中
32 12 younger brother 直高祖母弟
33 12 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 保定元年
34 11 martial / military 武成初
35 11 bài to bow / to pay respect to 拜大將軍
36 10 èr two 二年
37 10 zhào an imperial decree 詔直督綏德公陸通
38 10 to reach 及沌口還
39 10 five 五年
40 9 to attain / to reach 達步干妃生齊王憲
41 9 dìng to decide 元定等兵赴援
42 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 武成初
43 9 even / equal / uniform 齊煬王別有傳
44 9 jùn a commandery / a prefecture 封秦郡公
45 9 shàng top / a high position 進位上柱國
46 9 one 增邑並前一萬戶
47 9 xún to search / to look for / to seek 尋為隋文帝所害
48 8 zhòu helmet 所親人史冑
49 8 a consort / a concubine 王姬生趙僭王招
50 8 chén Chen 陳惑王純
51 8 cháo to face 入朝不趨
52 8 yóu distant 滕聞王逌
53 8 kāng Kang 冀康公通
54 7 chéng to fill 越野王盛
55 7 yuē to speak / to say 謂之曰
56 7 suì to comply with / to follow along 元定遂投江南
57 7 tiān day 天和中
58 7 píng flat / level / smooth 及幷州平
59 7 jūn army / military 直軍不利
60 7 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 青州刺史
61 7 dōng east 大軍東討
62 7 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 文宣皇后叱奴氏生高祖
63 6 qiān to move / to shift 隋文帝將遷周鼎
64 6 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 達步干妃生齊王憲
65 6 保定 Bǎodìng Baoding 保定元年
66 6 Téng Teng 滕聞王逌
67 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 拜大將軍
68 6 xián virtuous / worthy 徐妃生畢剌王賢
69 6 dào way / road / path 君子憂道不憂貧
70 6 to cut down 又從高祖東伐
71 6 shì matter / thing / item 青徐等十州諸軍事
72 6 使 shǐ to make / to cause 追贈使持節
73 6 xiàn constitution / statute / law 達步干妃生齊王憲
74 6 chún pure 陳惑王純
75 6 yòu right / right-hand 右宮伯
76 5 wèi Eighth earthly branch 隋文帝未之疑也
77 5 zài in / at 直在京師
78 5 大冢 dàzhǒng stupa 帝乃以齊王憲為大冢宰
79 5 諸軍 zhū jūn various armies 青徐等十州諸軍事
80 5 hóng liberal / great 大將軍田弘
81 5 zǎi to slaughter 帝乃以齊王憲為大冢宰
82 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉大司空
83 5 jìn shanxi 以晉公護執政
84 5 shuài handsome / graceful / smart 招擒賊帥劉沒鐸
85 5 to connect / to inherit / to succeed 以世宗第三子寔為嗣
86 5 rate / frequency 率步騎一萬出華谷
87 5 wén to hear 滕聞王逌
88 5 大軍 dàjūn army / main forces 大軍東討
89 5 qián front 增邑並前一萬戶
90 5 hòu after / later 後與世宗俱受
91 5 tǎo to seek 大軍東討
92 5 皇后 huánghòu an empress 文元皇后生孝閔皇帝
93 5 to enter 直不得入
94 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 司武尉遲運閉門拒守
95 5 zhōu Zhou Dynasty 隋文帝將遷周鼎
96 5 dài to represent / to substitute / to replace 代奰王達
97 5 封王 fēngwáng to win the championship / (of an emperor) to bestow the title of king on a subject 封王
98 5 shí ten 年十歲
99 5 a shepherd 為雍州牧
100 5 shì power / authority 蓋勢重者易以立功
101 5 shù method / tactics 皇甫姬生郢王術
102 4 reason / logic / truth 理須寬博
103 4 稽胡 jīhú Jihu peoples 與齊王討稽胡
104 4 lùn to comment / to discuss 何論兒女
105 4 yán to speak / to say / said 終亦不言
106 4 Germany 詔直督綏德公陸通
107 4 desire 意欲總知戎馬
108 4 shì a generation 行於世
109 4 to slash 衛剌王直
110 4 hóu marquis / lord 字侯幼突
111 4 to protect / to guard 以晉公護執政
112 4 Hebei 冀康公通
113 4 ān calm / still / quiet / peaceful 安富二郡邑萬戶為越
114 4 shí really / solid 以世宗第三子寔為嗣
115 4 liù six 天和六年十月
116 4 four 四年
117 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 帝夙有誅護之意
118 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 攻永固城
119 4 jiā to add 加招等殊禮
120 4 different / other 形勢大異
121 4 Ye
122 4 to take charge of / to manage / to administer 司武尉遲運閉門拒守
123 4 sòng Song dynasty 後宮生宋獻公震
124 4 jiǎn frugal / economical 後宮生譙孝王儉
125 4 huàn to suffer from a misfortune 衰則與之共患
126 4 qín Shaanxi 封秦郡公
127 4 wén writing / text 文閔明武宣諸子
128 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 寧可反居下列也
129 4 easy / simple 司契者難於易業
130 4 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 為雍州牧
131 4 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 追至荊州
132 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 加招等殊禮
133 4 xíng to walk / to move 直嘗從帝校獵而亂行
134 4 to doubt / to disbelieve 為大前疑
135 3 to supervise 大都督
136 3 hōng to die 其年薨
137 3 zōng school / sect 翦落宗枝
138 3 shì clan / a branch of a lineage 文宣皇后叱奴氏生高祖
139 3 shū different / special / unusual 加招等殊禮
140 3 biàn to change / to alter 元冑覺變
141 3 jìng to pacify 幷其子忠誠公靖智
142 3 gōng respectful / polite / reverent 魏恭帝三年
143 3 residence / dwelling 寧可反居下列也
144 3 fēi an imperial concubine 達步干妃生齊王憲
145 3 dāo knife / a blade 佩刀而立
146 3 xìng gender 性浮詭
147 3 kàn pleased
148 3 yǎn to overflow / to spill over / to spread out
149 3 gōng to attack / to assault 攻肅章門
150 3 tōng to go through / to open 冀康公通
151 3 wèi to guard / to protect / to defend 衛剌王直
152 3 féng feng 齊淑妃馮氏
153 3 wài outside 隋文帝從者多在合外
154 3 qiáo a drum tower 後宮生譙孝王儉
155 3 zhào Zhao 王姬生趙僭王招
156 3 Lu 於盧誕
157 3 quán authority / power 權景宣
158 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 大司馬
159 3 xiào school 直嘗從帝校獵而亂行
160 3 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 拜太師
161 3 fēng Feng 後宮生酆王貞
162 3 to help / to assist 隋文帝輔政
163 3 idea 帝夙有誅護之意
164 3 yǔn to grant / to allow / to consent 曹王允
165 3 nán male 孝閔帝一男
166 3 to stand 字立久突
167 3 hǎo good 好屬文
168 3 zhī to know 意欲總知戎馬
169 3 chéng a city / a town 攻永固城
170 3 mǐn to feel compassion for / to pity 文閔明武宣諸子
171 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 大象元年五月
172 3 zuò to sit 直坐免官
173 3 後宮 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 後宮生宋獻公震
174 3 business / industry 司契者難於易業
175 3 cài Cai 所管灃州刺史蔡澤黷貨被訟
176 3 liú Liu 招擒賊帥劉沒鐸
177 3 yòu immature / young 幼而敏達
178 3 京師 jīngshī a capital city 直在京師
179 3 jiàn to build / to construct 咸云以周建五等
180 3 gōng a palace 及帝幸雲陽宮
181 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔之
182 3 wēi power / might / prestige 冑弟威及陶徹坐於戶側
183 3 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 轉大司空
184 3 duì to cash 薛世婦生蔡王兌
185 3 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 姚夫人生世宗
186 3 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 隋文帝將遷周鼎
187 3 jīng brambles / thorns 出為荊淮等十四州十防諸軍事
188 3 to finish / to complete / to exhaust 徐妃生畢剌王賢
189 3 to record 陸夫人生紀厲王康
190 3 táo Tao 冑弟威及陶徹坐於戶側
191 3 行軍 xíngjūn to march 又為行軍總管
192 3 soil / ground / land 易地則用舍或殊
193 3 luàn chaotic / disorderly 直嘗從帝校獵而亂行
194 3 a family clan 非一族也
195 3 益州 Yìzhōu Yizhou 出為益州總管
196 2 汾州 fénzhōu Fenzhou 攻齊汾州
197 2 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 幷世子謙及弟扈公讓
198 2 guān to look at / to watch / to observe 直歷觀府署
199 2 a human or animal body 學庾信體
200 2 屬文 shǔwén to write prose 好屬文
201 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 比招等至而帝已崩
202 2 dùn confused 吳明徹等戰於沌口
203 2 yíng to receive / to welcome / to greet 隋文帝降階迎之
204 2 clothes / clothing 皆衣綈衣
205 2 zàn to praise 漢王贊
206 2 非一 fēi yī not unified / not the same 非一姓也
207 2 secret / hidden / confidential 招密欲圖之
208 2 yòu to bless / to protect 幷子懷德公佑
209 2 厲王 lì Wáng King Li 陸夫人生紀厲王康
210 2 漢王 Hàn Wáng Han Wang 漢王贊
211 2 huò to confuse / to mislead / to baffle 陳惑王純
212 2 tián field / farmland 大將軍田弘
213 2 wēn warm / lukewarm
214 2 xìng fortunate / lucky 及帝幸雲陽宮
215 2 to lift / to hold up / to raise 陳湘州刺史華皎舉州來附
216 2 越野 yuèyě cross country 越野王盛
217 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 字堙智突
218 2 level / step / tier 斬首三千級
219 2 móu to plan / to scheme 遂與直謀之
220 2 jué to awake 元冑覺變
221 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 以匡社稷
222 2 apparatus 加開府儀同三司
223 2 qīn relatives 招乃以大觴親飲冑酒
224 2 tóng like / same / similar 加開府儀同三司
225 2 左右 zuǒyòu approximately 皆先在左右
226 2 兵權 bīngquán military leadership / military power 兵權勢位
227 2 capacity / degree / a standard / a measure 字度斤突
228 2 zhì to create / to make / to manufacture 五等之制
229 2 shòu to suffer / to be subjected to 後與世宗俱受
230 2 列國 lièguó various countries 然則周之列國
231 2 fáng to protect / to defend / to guard 出為荊淮等十四州十防諸軍事
232 2 miǎn to spare 直坐免官
233 2 chún honest / simple / unsophisticated 與陳將淳于量
234 2 mìng life 又命冑向廚中取漿
235 2 chéng to mount / to climb onto 號為千乘
236 2 xiào to be filial 文元皇后生孝閔皇帝
237 2 xiàn to offer / to present 後宮生宋獻公震
238 2 jiàn to usurp 王姬生趙僭王招
239 2 zhī a branch / a twig 翦落宗枝
240 2 zhōng end / finish / conclusion 終亦不言
241 2 shù tree 樹孃等
242 2 xiǔ to rot / to decay 潛有朽壤之墟矣
243 2 jīng to go through / to experience 少好經史
244 2 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 後宮生譙孝王儉
245 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 幷世子謙及弟扈公讓
246 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 司武尉遲運閉門拒守
247 2 qiáng strong / powerful 賢性強濟
248 2 shǎo few 少師
249 2 xiàn county 秦立郡縣
250 2 qǐng to ask / to inquire 又請帝除之
251 2 一千 yī qiān one thousand 邑一千戶
252 2 to go / to visit / to attend 元定等兵赴援
253 2 xiān first 皆先在左右
254 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 晉之群臣
255 2 cóng enjoy / amuse / please 乾悰等十人
256 2 yǐn to drink 飲於寢室
257 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可加戮
258 2 zuǒ left 以本官為左一軍總管
259 2 suì age 年十歲
260 2 guān an office 直坐免官
261 2 dòu bean / pea 字豆羅突
262 2 end / final stage / latter part 天和末
263 2 Yǐng Ying 皇甫姬生郢王術
264 2 guǐ vehicle tracks 康驕矜無軌度
265 2 yuán personel / employee 招子員
266 2 mén door / gate / doorway / gateway 攻肅章門
267 2 gain / advantage / benefit 仍出為總管利始等五州
268 2 to go through / to experience / to take place 直歷觀府署
269 2 elegant / graceful / refined 達雅好節儉
270 2 huáng royal / imperial 夫皇王迭興
271 2 yīn cloudy / overcast 陰有異謀
272 2 chí to grasp / to hold 追贈使持節
273 2 jiàn sword / dagger / saber 劍履上殿
274 2 róng to blend / to merge / to harmonize 司錄裴融諫止之
275 2 néng can / able 文能附衆
276 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 鼎業傾而復振
277 2 father's elder brother / uncle 右宮伯
278 2 huá Chinese 陳湘州刺史華皎舉州來附
279 2 anger 代奰王達
280 2 cháng to taste 直嘗從帝校獵而亂行
281 2 fēng wind 非禮義無以敦風
282 2 王充 Wáng Chōng Wang Chong 馮姬生道王充
283 2 wèi to call 謂之曰
284 2 gān dry 達步干妃生齊王憲
285 2 to aid / to assist / to help 拜大右弼
286 2 shǐ beginning / start 仍出為總管利始等五州
287 2 xiāng to aid / to help / to assist
288 2 speed 公宜速出
289 2 斬首 zhǎnshǒu to behead 斬首三千級
290 2 shí time / a period of time 時隋文帝專政
291 2 shì to release / to set free 事竟得釋
292 2 zhì to place / to lay out 置牧守
293 2 dōng winter 其年冬
294 2 yòng to use / to apply 易地則用舍或殊
295 2 rén person / people / a human being 乾悰等十人
296 2 a step 達步干妃生齊王憲
297 2 to criticize 讓弟議等
298 2 shore / land / continent 詔直督綏德公陸通
299 2 wèi Wei Dynasty 魏恭帝三年
300 2 zhèn to shake / to shock 後宮生宋獻公震
301 2 zhái to pick (fruit, etc) 更使直自擇所居
302 2 bīng soldier / troops 元定等兵赴援
303 2 proper / suitable / appropriate 詎是所宜
304 2 cáo Cao 曹王允
305 2 an official institution / a state bureau 直歷觀府署
306 2 wàn ten thousand 率步騎一萬出華谷
307 2 to give / to bestow favors 特以馮氏賜之
308 2 qīng light / not heavy 詞多輕豔
309 2 gài a lid / top / cover 蓋勢重者易以立功
310 2 yún cloud 咸云以周建五等
311 2 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 姚夫人生世宗
312 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 陳湘州刺史華皎舉州來附
313 2 to ferry 賢性強濟
314 2 兒女 ér nǚ children / sons and daughters 弟兒女成長
315 2 rén a kernel / a pit 弟靖仁等
316 2 yōu to worry / to be concerned 君子憂道不憂貧
317 2 jīng Beijing 朝京
318 2 皇帝 huángdì Emperor 文元皇后生孝閔皇帝
319 2 zhì gifts to superiors 厙汗姬生秦王贄
320 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 詞多輕豔
321 2 a man / a male adult 夫皇王迭興
322 2 jiǎn to cut down 翦落宗枝
323 2 pèi a belt ornament / a pendant 佩刀而立
324 2 guàn to go through 貫及妃弟魯封
325 2 shǐ history 所親人史冑
326 2 jiǔ old 字立久突
327 2 zhēn virtuous / chaste / pure 後宮生酆王貞
328 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 左右嘗以為言
329 2 jiē stairs / steps 隋文帝降階迎之
330 2 chuán to transmit 齊煬王別有傳
331 2 qiū fall / autumn 其年秋
332 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 非甲兵不能靖亂
333 2 Xu 青徐等十州諸軍事
334 2 xiè to thank 雖海內謝隆平之風
335 2 zhòng many / all 對衆撻之
336 2 wide / broad 理須寬博
337 2 jié festival / a special day 追贈使持節
338 2 beard / mustache 胡寇平
339 1 兵刃 bīngrèn (bladed) weapons 又藏兵刃于帷席之間
340 1 rich / wealthy 安富二郡邑萬戶為越
341 1 二世 èrshì the Second (of numbered Kings) / second generation 二世而亡
342 1 shí real / true 責實抑亦同歸
343 1 to press down 責實抑亦同歸
344 1 qián hidden / secret / latent 潛有朽壤之墟矣
345 1 to float / to drift / to waft 性浮詭
346 1 zhāng a chapter / a section 攻肅章門
347 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 循名雖曰異軌
348 1 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites 禮記
349 1 河陽 hé yáng the northern bank of the Yellow River 除河陽總管
350 1 扶危 fúwēi to help those in distress 使其勢位也足以扶危
351 1 to congratulate 及其子賀
352 1 zéi thief 招擒賊帥劉沒鐸
353 1 liáo a bureaucrat / an official 信任僚佐盧奕等
354 1 cotton cloth / textiles / linen 布於內外
355 1 文章 wénzhāng an article / an essay 逌所著文章
356 1 聖哲 shèngzhé a sage 覽聖哲之術
357 1 須臾 xūyú a moment 須臾辭出
358 1 xué to study / to learn 學庾信體
359 1 channel / canal / drain / ditch 逌破其渠帥穆友等
360 1 jié to bond / to tie / to bind 內結猜阻
361 1 武邑 wǔyì Wuyi 封武邑公
362 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork
363 1 liè to arrange / to line up / to list 且夫列封疆
364 1 to cut off / to reap / to mow 芟刈先其本枝
365 1 extensive / full 字彌俄突
366 1 投江 tóujiāng to jump into the river 元定遂投江南
367 1 天柱 tiānzhù pillars supporting heaven 有胡帥自號天柱者
368 1 chì to order 高祖手勑褒美之
369 1 步騎 bù qí horse and foot [soldiers] 率步騎一萬出華谷
370 1 yùn to devise / to plan / to deliberate 子乾惲嗣
371 1 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令所司
372 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解屬文
373 1 róng arms / armaments / a military affair 遂繕脩戎器
374 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 寔字乾辯
375 1 lǐng neck 盛率所領
376 1 bottom / base / end 東夏底定
377 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 及其世子執
378 1 abundant 信任僚佐盧奕等
379 1 zhàn war / fighting / battle 吳明徹等戰於沌口
380 1 dǎng political party 爰樹其黨
381 1 lüè plan / strategy 有威略
382 1 jiàng to descend / to fall / to drop 隋文帝降階迎之
383 1 kēng clang / jingling of metals 乾鏗等
384 1 qiān humble / modest 幷世子謙及弟扈公讓
385 1 guān to close 太祖之定關右
386 1 dài to lend 若曲法貸之
387 1 dàng to toss about / to swing / to rock 晉蕩輔政
388 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 大小劍二防諸軍事
389 1 shě to give 易地則用舍或殊
390 1 之間 zhījiān between / among 又藏兵刃于帷席之間
391 1 yuán to aid / to assist 元定等兵赴援
392 1 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 又命冑向廚中取漿
393 1 shǒu hand 高祖手勑褒美之
394 1 huò to reap / to harvest 齊平見獲
395 1 to walk on / to tread 劍履上殿
396 1 寢室 qǐnshì bedroom / dormitory 飲於寢室
397 1 cáng to hide 又藏兵刃于帷席之間
398 1 東夏 Dōng Xià Eastern China 東夏底定
399 1 hào number 號為千乘
400 1 chè to pervade / to penetrate 冑弟威及陶徹坐於戶側
401 1 Tu 立德之指殊塗
402 1 分明 fēnmíng clear 贓狀分明
403 1 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 佩刀而立
404 1 魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi 尚魏文帝女
405 1 zhǐ to point 立德之指殊塗
406 1 神器 shénqì magical object / object symbolic of imperial power / fine weapon 而勢能窺其神器哉
407 1 存亡 cún wáng to exist or perish 共患寄以存亡
408 1 yáo handsome / elegant 姚夫人生世宗
409 1 withered / dried up 豈非摧枯振朽
410 1 第三 dì sān third 以世宗第三子寔為嗣
411 1 yàn plump / voluptuous / beautiful 詞多輕豔
412 1 果決 guǒjué firm / unwavering 性果決
413 1 奉上 fèngshàng to offer 又非奉上之體
414 1 huò goods / products / commodities 所管灃州刺史蔡澤黷貨被訟
415 1 zhào million / mega 億兆可以無患矣
416 1 勢能 shìnéng potential energy 而勢能窺其神器哉
417 1 liàng a quantity / an amount 與陳將淳于量
418 1 interest 僥倖自息
419 1 responsibility / duty 責實抑亦同歸
420 1 a fork in the road 除岐州刺史
421 1 a mountain without vegetation / the residence of one's mother 至廢陟屺佛寺
422 1 ěr to be near / to be close / to be recent 帝以達不邇聲色
423 1 dàn birth 於盧誕
424 1 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 遠近為用
425 1 xián salty / briny 咸云以周建五等
426 1 àn to press / to push 精加按劾
427 1 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 右大丞相
428 1 shū book 博涉群書
429 1 封疆 fēngjiāng border region / regional general acting as governor 且夫列封疆
430 1 shè She 慮隋文帝傾覆宗社
431 1 nèi inside / interior 內結猜阻
432 1 凶暴 xiōngbào brutal 凶暴是聞
433 1 諸子 zhūzǐ various sages / the classical schools of thought 文閔明武宣諸子
434 1 mother 直高祖母弟
435 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 陷以謀反
436 1 shǔ to count 拔齊高顯等數城
437 1 to drown 良由著論者溺於貴達
438 1 xīng to flourish / to be popular 夫皇王迭興
439 1 chén minister / statesman / official 是以權臣乘其機
440 1 huáng leisure 未遑藩屏之事
441 1 立功 lìgōng establish in merit 蓋勢重者易以立功
442 1 máng mango 高祖克翦芒刺
443 1 base / foundation 自是配天之基
444 1 guǐ sly / crafty 性浮詭
445 1 殿 diàn a hall / a palace / a temple 劍履上殿
446 1 太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor 遷太傅
447 1 yàn a wild goose 督鴈門公田弘拔齊宜陽等九城
448 1 zēng to increase / to add to / to augment 增邑並前一萬戶
449 1 蒲州 Púzhōu Puzhou / Yongji 出鎮蒲州
450 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
451 1 武宣 wǔxuān Wuxuan 文閔明武宣諸子
452 1 chì to scold / shout at / to hoot at 文宣皇后叱奴氏生高祖
453 1 to prevail 高祖克翦芒刺
454 1 dòng to move / to act 冑不為之動
455 1 niè enraged / resentful
456 1 是非 shìfēi right and wrong 是非之理互起
457 1 shā to kill / to murder / to slaughter 乃殺融
458 1 hàn perspiration / sweat 厙汗姬生秦王贄
459 1 shǔ to sign 直歷觀府署
460 1 xīn delightful / joyful / pleasant 忻等五人
461 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬猶干戈日用
462 1 shàn to be skillful in / to be good at 得擅威權
463 1 jiǎ Jia
464 1 dùn to escape 直遂遁走
465 1 intimating / close 遂貳於帝而昵護
466 1 忠誠 zhōngchéng devoted / loyal / faithful 幷其子忠誠公靖智
467 1 親人 qīnrén one's close family 所親人史冑
468 1 二千 èr qiān two thousand 二千戶
469 1 biǎo clock / a wrist watch 密表奏之
470 1 zòu to present / to offer 密表奏之
471 1 power / force / strength 易為力乎
472 1 seven 武帝生七男
473 1 zhēng to march / to travel on a long journey 徵招及陳
474 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 詔以豐州武當
475 1 míng bright / brilliant 文閔明武宣諸子
476 1 zǒu to walk / to go / to move 直遂遁走
477 1 anger / rage / fury 帝怒
478 1 jìng a narrow path 率步軍二萬守千里徑
479 1 huī great / expansive
480 1 內外 nèiwài inside and outside 布於內外
481 1 hěn vicious / cruel 貪狠無賴
482 1 威權 wēiquán authority / power 得擅威權
483 1 xiǎng to make a sound / to sound
484 1 xié to carry / to take along / to bring along / to hold 越攜公乾銑
485 1 善惡 shàn è good and evil 共安系乎善惡
486 1 qióng poor / destitute / impoverished 未窮於至當也
487 1 guā melon / gourd / squash 招屢以佩刀割瓜啖隋文帝
488 1 yīn bury / mound 字堙智突
489 1 to examine into / to impeach / to charge 精加按劾
490 1 xiáng detailed / complete / thorough 詳求適變之道
491 1 to record / to copy 司錄裴融諫止之
492 1 shuāi to weaken / to decline 衰則與之共患
493 1 shāng commerce / trade 行於商周之前
494 1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 億兆可以無患矣
495 1 節儉 jiéjiǎn thrifty 達雅好節儉
496 1 female / feminine 尚魏文帝女
497 1 免黜 miǎnchù to dismiss / to fire / to degrade 慍於免黜
498 1 liè to hunt 直嘗從帝校獵而亂行
499 1 xiǎo small / tiny / insignificant 此寺褊小
500 1 chǔ to save / to deposit / to store 國無儲積

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 71 wèi for / to 以世宗第三子寔為嗣
2 55 guó a country / a state / a kingdom 進封宋國公
3 54 zhī him / her / them / that 又請帝除之
4 51 wáng Wang 衛剌王直
5 45 nián year 年十歲
6 34 gōng public/ common / state-owned 後宮生宋獻公震
7 31 jìn to enter 進封宋國公
8 27 so as to / in order to 以世宗第三子寔為嗣
9 25 his / hers / its / theirs 其年薨
10 24 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 尋為隋文帝所害
11 23 隋文帝 Suí Wén Dì Emperor Wen of Sui 尋為隋文帝所害
12 23 děng et cetera / and so on 青徐等十州諸軍事
13 21 in / at 於盧誕
14 21 chú except / besides 國除
15 20 zǒng general / total / overall / chief 州總管
16 20 guǎn to manage / to control / to be in charge of 州總管
17 20 shēng to be born / to give birth 姚夫人生世宗
18 19 letter / symbol / character 字彌俄突
19 19 supreme ruler / emperor 魏恭帝三年
20 19 chū at first / at the beginning / initially 武成初
21 18 zhōu a state / a province 青徐等十州諸軍事
22 18 sān three 建德三年
23 18 zhí straight 衛剌王直
24 18 wèi position / location / place 尋進位柱國
25 18 chū to go out 出鎮蒲州
26 18 fēng to seal / to close off 封武邑公
27 17 district / county 增邑並前一萬戶
28 17 gān dry 寔字乾辯
29 17 zhù a pillar / a post 柱國大將軍
30 16 big / great / huge / large / major 大司馬
31 16 child / son 文帝十三子
32 16 建德 jiàndé Jiande 建德三年
33 15 xuān to declare / to announce 權景宣
34 15 jué ancient bronze wine holder 進爵為王
35 15 萬戶 Wànhù Wanhu 增邑並前一萬戶
36 14 hài to injure / to harm to 尋為隋文帝所害
37 14 zhāo to beckon / to hail 王姬生趙僭王招
38 13 zhōng middle 大象中
39 13 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 幼而敏達
40 12 大象 dàxiàng elephant 大象中
41 12 zhèng government 宣政中
42 12 younger brother 直高祖母弟
43 12 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 保定元年
44 11 martial / military 武成初
45 11 bìng and / furthermore / also 及幷州平
46 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 無稱意者
47 11 bài to bow / to pay respect to 拜大將軍
48 10 èr two 二年
49 10 zhào an imperial decree 詔直督綏德公陸通
50 10 to reach 及沌口還
51 10 also / too 寧可反居下列也
52 10 yòu again / also 又請帝除之
53 10 five 五年
54 9 to attain / to reach 達步干妃生齊王憲
55 9 yuán monetary unit / dollar 文元皇后生孝閔皇帝
56 9 dìng to decide 元定等兵赴援
57 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 武成初
58 9 even / equal / uniform 齊煬王別有傳
59 9 suddenly / abruptly / unexpectedly 字彌俄突
60 9 jùn a commandery / a prefecture 封秦郡公
61 9 shàng top / a high position 進位上柱國
62 9 and 後與世宗俱受
63 9 yǒu is / are / to exist 齊煬王別有傳
64 9 one 增邑並前一萬戶
65 9 xún to search / to look for / to seek 尋為隋文帝所害
66 8 zhòu helmet 所親人史冑
67 8 a consort / a concubine 王姬生趙僭王招
68 8 chén Chen 陳惑王純
69 8 cháo to face 入朝不趨
70 8 no 無子
71 8 yóu distant 滕聞王逌
72 8 not / no 一身尚不自容
73 8 kāng Kang 冀康公通
74 8 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 帝乃以齊王憲為大冢宰
75 7 chéng to fill 越野王盛
76 7 yuē to speak / to say 謂之曰
77 7 suì to comply with / to follow along 元定遂投江南
78 7 tiān day 天和中
79 7 píng flat / level / smooth 及幷州平
80 7 jūn army / military 直軍不利
81 7 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 青州刺史
82 7 dōng east 大軍東討
83 7 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 文宣皇后叱奴氏生高祖
84 6 qiān to move / to shift 隋文帝將遷周鼎
85 6 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 達步干妃生齊王憲
86 6 保定 Bǎodìng Baoding 保定元年
87 6 Téng Teng 滕聞王逌
88 6 shì is / are / am / to be 詎是所宜
89 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 拜大將軍
90 6 xián virtuous / worthy 徐妃生畢剌王賢
91 6 dào way / road / path 君子憂道不憂貧
92 6 to cut down 又從高祖東伐
93 6 shì matter / thing / item 青徐等十州諸軍事
94 6 使 shǐ to make / to cause 追贈使持節
95 6 jiù right away 招出就國
96 6 xiàn constitution / statute / law 達步干妃生齊王憲
97 6 otherwise / but / however 何則
98 6 chún pure 陳惑王純
99 6 and 天和中
100 6 yòu right / right-hand 右宮伯
101 5 wèi Eighth earthly branch 隋文帝未之疑也
102 5 zài in / at 直在京師
103 5 in / at 與陳將淳于量
104 5 大冢 dàzhǒng stupa 帝乃以齊王憲為大冢宰
105 5 諸軍 zhū jūn various armies 青徐等十州諸軍事
106 5 gòng together 隋文帝共逌等就坐
107 5 hóng liberal / great 大將軍田弘
108 5 zǎi to slaughter 帝乃以齊王憲為大冢宰
109 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉大司空
110 5 jìn shanxi 以晉公護執政
111 5 shuài handsome / graceful / smart 招擒賊帥劉沒鐸
112 5 to connect / to inherit / to succeed 以世宗第三子寔為嗣
113 5 naturally / of course / certainly 更使直自擇所居
114 5 suī although / even though 雖得失之迹可尋
115 5 rate / frequency 率步騎一萬出華谷
116 5 wén to hear 滕聞王逌
117 5 大軍 dàjūn army / main forces 大軍東討
118 5 qián front 增邑並前一萬戶
119 5 hòu after / later 後與世宗俱受
120 5 tǎo to seek 大軍東討
121 5 zhì to / until 至廢陟屺佛寺
122 5 皇后 huánghòu an empress 文元皇后生孝閔皇帝
123 5 to enter 直不得入
124 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 司武尉遲運閉門拒守
125 5 zhōu Zhou Dynasty 隋文帝將遷周鼎
126 5 dài to represent / to substitute / to replace 代奰王達
127 5 封王 fēngwáng to win the championship / (of an emperor) to bestow the title of king on a subject 封王
128 5 shí ten 年十歲
129 5 cóng from 直嘗從帝校獵而亂行
130 5 a shepherd 為雍州牧
131 5 shì power / authority 蓋勢重者易以立功
132 5 shù method / tactics 皇甫姬生郢王術
133 4 reason / logic / truth 理須寬博
134 4 what / where / which 何論兒女
135 4 稽胡 jīhú Jihu peoples 與齊王討稽胡
136 4 lùn to comment / to discuss 何論兒女
137 4 yán to speak / to say / said 終亦不言
138 4 Germany 詔直督綏德公陸通
139 4 desire 意欲總知戎馬
140 4 shì a generation 行於世
141 4 to slash 衛剌王直
142 4 hóu marquis / lord 字侯幼突
143 4 to protect / to guard 以晉公護執政
144 4 Hebei 冀康公通
145 4 ān calm / still / quiet / peaceful 安富二郡邑萬戶為越
146 4 final particle 亦云治而已矣
147 4 shí really / solid 以世宗第三子寔為嗣
148 4 also / too 後院亦伏壯士
149 4 liù six 天和六年十月
150 4 four 四年
151 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 帝夙有誅護之意
152 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 攻永固城
153 4 jiā to add 加招等殊禮
154 4 different / other 形勢大異
155 4 Ye
156 4 to take charge of / to manage / to administer 司武尉遲運閉門拒守
157 4 sòng Song dynasty 後宮生宋獻公震
158 4 jiǎn frugal / economical 後宮生譙孝王儉
159 4 huàn to suffer from a misfortune 衰則與之共患
160 4 běn measure word for books 直旣乖本望
161 4 fēi not / non- / un- 又非奉上之體
162 4 qín Shaanxi 封秦郡公
163 4 a measure word for companies, households, door, families, etc 二千戶
164 4 wén writing / text 文閔明武宣諸子
165 4 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 寧可反居下列也
166 4 yuè more
167 4 de potential marker 冀得其位
168 4 zhe indicates that an action is continuing 招所著文集十卷
169 4 easy / simple 司契者難於易業
170 4 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 為雍州牧
171 4 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 追至荊州
172 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 加招等殊禮
173 4 xíng to walk / to move 直嘗從帝校獵而亂行
174 4 to doubt / to disbelieve 為大前疑
175 3 to supervise 大都督
176 3 hōng to die 其年薨
177 3 zōng school / sect 翦落宗枝
178 3 shì clan / a branch of a lineage 文宣皇后叱奴氏生高祖
179 3 shū different / special / unusual 加招等殊禮
180 3 biàn to change / to alter 元冑覺變
181 3 jìng to pacify 幷其子忠誠公靖智
182 3 gōng respectful / polite / reverent 魏恭帝三年
183 3 residence / dwelling 寧可反居下列也
184 3 fēi an imperial concubine 達步干妃生齊王憲
185 3 dāo knife / a blade 佩刀而立
186 3 xìng gender 性浮詭
187 3 kàn pleased
188 3 yǎn to overflow / to spill over / to spread out
189 3 gōng to attack / to assault 攻肅章門
190 3 tōng to go through / to open 冀康公通
191 3 wèi to guard / to protect / to defend 衛剌王直
192 3 féng feng 齊淑妃馮氏
193 3 wài outside 隋文帝從者多在合外
194 3 qiáo a drum tower 後宮生譙孝王儉
195 3 zhào Zhao 王姬生趙僭王招
196 3 Lu 於盧誕
197 3 again / more / repeatedly 大軍復東討
198 3 quán authority / power 權景宣
199 3 司馬 sīmǎ official post of minister of war 大司馬
200 3 bìng and / furthermore / also 增邑並前一萬戶
201 3 xiào school 直嘗從帝校獵而亂行
202 3 及其 jíqí as well as 及其子賀
203 3 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 拜太師
204 3 fēng Feng 後宮生酆王貞
205 3 to help / to assist 隋文帝輔政
206 3 idea 帝夙有誅護之意
207 3 yǔn to grant / to allow / to consent 曹王允
208 3 nán male 孝閔帝一男
209 3 to stand 字立久突
210 3 hǎo good 好屬文
211 3 zhī to know 意欲總知戎馬
212 3 how can it be that? 斯豈故為相反哉
213 3 chéng a city / a town 攻永固城
214 3 mǐn to feel compassion for / to pity 文閔明武宣諸子
215 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 大象元年五月
216 3 expresses question or doubt 共安系乎善惡
217 3 zuò to sit 直坐免官
218 3 後宮 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 後宮生宋獻公震
219 3 business / industry 司契者難於易業
220 3 cài Cai 所管灃州刺史蔡澤黷貨被訟
221 3 liú Liu 招擒賊帥劉沒鐸
222 3 gèng more / even more 更使直自擇所居
223 3 yòu immature / young 幼而敏達
224 3 this / these 此寺褊小
225 3 京師 jīngshī a capital city 直在京師
226 3 jiàn to build / to construct 咸云以周建五等
227 3 gōng a palace 及帝幸雲陽宮
228 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔之
229 3 wēi power / might / prestige 冑弟威及陶徹坐於戶側
230 3 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 轉大司空
231 3 duì to cash 薛世婦生蔡王兌
232 3 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 姚夫人生世宗
233 3 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 隋文帝將遷周鼎
234 3 jīng brambles / thorns 出為荊淮等十四州十防諸軍事
235 3 to finish / to complete / to exhaust 徐妃生畢剌王賢
236 3 to record 陸夫人生紀厲王康
237 3 táo Tao 冑弟威及陶徹坐於戶側
238 3 行軍 xíngjūn to march 又為行軍總管
239 3 soil / ground / land 易地則用舍或殊
240 3 luàn chaotic / disorderly 直嘗從帝校獵而亂行
241 3 zāi exclamatory particle 斯豈故為相反哉
242 3 a family clan 非一族也
243 3 益州 Yìzhōu Yizhou 出為益州總管
244 3 already / de facto / since / then 直旣乖本望
245 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 賢聖間出
246 2 汾州 fénzhōu Fenzhou 攻齊汾州
247 2 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 幷世子謙及弟扈公讓
248 2 guān to look at / to watch / to observe 直歷觀府署
249 2 a human or animal body 學庾信體
250 2 屬文 shǔwén to write prose 好屬文
251 2 shàng still / yet / to value 尚魏文帝女
252 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 比招等至而帝已崩
253 2 dùn confused 吳明徹等戰於沌口
254 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以齊
255 2 yíng to receive / to welcome / to greet 隋文帝降階迎之
256 2 yīn because 元冑因得耳語曰
257 2 clothes / clothing 皆衣綈衣
258 2 zàn to praise 漢王贊
259 2 非一 fēi yī not unified / not the same 非一姓也
260 2 secret / hidden / confidential 招密欲圖之
261 2 yòu to bless / to protect 幷子懷德公佑
262 2 厲王 lì Wáng King Li 陸夫人生紀厲王康
263 2 漢王 Hàn Wáng Han Wang 漢王贊
264 2 huò to confuse / to mislead / to baffle 陳惑王純
265 2 jiāng will / shall (future tense) 與陳將淳于量
266 2 tián field / farmland 大將軍田弘
267 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 吳明徹等戰於沌口
268 2 wēn warm / lukewarm
269 2 xìng fortunate / lucky 及帝幸雲陽宮
270 2 to lift / to hold up / to raise 陳湘州刺史華皎舉州來附
271 2 越野 yuèyě cross country 越野王盛
272 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 字堙智突
273 2 level / step / tier 斬首三千級
274 2 dāng to be / to act as / to serve as 詔以豐州武當
275 2 móu to plan / to scheme 遂與直謀之
276 2 jué to awake 元冑覺變
277 2 社稷 shèjì the gods of earth and grain 以匡社稷
278 2 apparatus 加開府儀同三司
279 2 qīn relatives 招乃以大觴親飲冑酒
280 2 slightly / rather / quite 頗行於世
281 2 tóng like / same / similar 加開府儀同三司
282 2 左右 zuǒyòu approximately 皆先在左右
283 2 兵權 bīngquán military leadership / military power 兵權勢位
284 2 capacity / degree / a standard / a measure 字度斤突
285 2 zhì to create / to make / to manufacture 五等之制
286 2 shòu to suffer / to be subjected to 後與世宗俱受
287 2 列國 lièguó various countries 然則周之列國
288 2 used to indicate order 高祖以直第為東宮
289 2 fáng to protect / to defend / to guard 出為荊淮等十四州十防諸軍事
290 2 bìng also / furthermore 允等竝為隋文帝所害
291 2 miǎn to spare 直坐免官
292 2 chún honest / simple / unsophisticated 與陳將淳于量
293 2 mìng life 又命冑向廚中取漿
294 2 chéng to mount / to climb onto 號為千乘
295 2 xiào to be filial 文元皇后生孝閔皇帝
296 2 xiàn to offer / to present 後宮生宋獻公震
297 2 jiàn to usurp 王姬生趙僭王招
298 2 zhī a branch / a twig 翦落宗枝
299 2 zhōng end / finish / conclusion 終亦不言
300 2 shù tree 樹孃等
301 2 xiǔ to rot / to decay 潛有朽壤之墟矣
302 2 jīng to go through / to experience 少好經史
303 2 孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou 後宮生譙孝王儉
304 2 réng yet / still / as ever 仍出為總管利始等五州
305 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 幷世子謙及弟扈公讓
306 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 司武尉遲運閉門拒守
307 2 qiáng strong / powerful 賢性強濟
308 2 shǎo few 少師
309 2 xiàn county 秦立郡縣
310 2 qǐng to ask / to inquire 又請帝除之
311 2 一千 yī qiān one thousand 邑一千戶
312 2 to go / to visit / to attend 元定等兵赴援
313 2 xiān first 皆先在左右
314 2 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 晉之群臣
315 2 cóng enjoy / amuse / please 乾悰等十人
316 2 yǐn to drink 飲於寢室
317 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可加戮
318 2 zuǒ left 以本官為左一軍總管
319 2 suì age 年十歲
320 2 guān an office 直坐免官
321 2 yǒng perpetually / eternally / forever 永康公貫
322 2 hái also / in addition / more 及沌口還
323 2 dòu bean / pea 字豆羅突
324 2 end / final stage / latter part 天和末
325 2 Yǐng Ying 皇甫姬生郢王術
326 2 guǐ vehicle tracks 康驕矜無軌度
327 2 yuán personel / employee 招子員
328 2 mén door / gate / doorway / gateway 攻肅章門
329 2 gain / advantage / benefit 仍出為總管利始等五州
330 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 斯豈故為相反哉
331 2 to go through / to experience / to take place 直歷觀府署
332 2 elegant / graceful / refined 達雅好節儉
333 2 huáng royal / imperial 夫皇王迭興
334 2 yīn cloudy / overcast 陰有異謀
335 2 chí to grasp / to hold 追贈使持節
336 2 jiàn sword / dagger / saber 劍履上殿
337 2 róng to blend / to merge / to harmonize 司錄裴融諫止之
338 2 néng can / able 文能附衆
339 2 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 鼎業傾而復振
340 2 father's elder brother / uncle 右宮伯
341 2 huá Chinese 陳湘州刺史華皎舉州來附
342 2 anger 代奰王達
343 2 cháng to taste 直嘗從帝校獵而亂行
344 2 fēng wind 非禮義無以敦風
345 2 王充 Wáng Chōng Wang Chong 馮姬生道王充
346 2 wèi to call 謂之曰
347 2 according to 據守河東
348 2 gān dry 達步干妃生齊王憲
349 2 to aid / to assist / to help 拜大右弼
350 2 shǐ beginning / start 仍出為總管利始等五州
351 2 xiāng to aid / to help / to assist
352 2 speed 公宜速出
353 2 斬首 zhǎnshǒu to behead 斬首三千級
354 2 shí time / a period of time 時隋文帝專政
355 2 shì to release / to set free 事竟得釋
356 2 zhì to place / to lay out 置牧守
357 2 dōng winter 其年冬
358 2 yòng to use / to apply 易地則用舍或殊
359 2 rén person / people / a human being 乾悰等十人
360 2 a step 達步干妃生齊王憲
361 2 to criticize 讓弟議等
362 2 shore / land / continent 詔直督綏德公陸通
363 2 xiàng towards / to 又命冑向廚中取漿
364 2 jiē all / each and every / in all cases 皆先在左右
365 2 wèi Wei Dynasty 魏恭帝三年
366 2 zhèn to shake / to shock 後宮生宋獻公震
367 2 zhái to pick (fruit, etc) 更使直自擇所居
368 2 bīng soldier / troops 元定等兵赴援
369 2 proper / suitable / appropriate 詎是所宜
370 2 cáo Cao 曹王允
371 2 an official institution / a state bureau 直歷觀府署
372 2 yóu follow / from / it is for...to 良由著論者溺於貴達
373 2 wàn ten thousand 率步騎一萬出華谷
374 2 to give / to bestow favors 特以馮氏賜之
375 2 qīng light / not heavy 詞多輕豔
376 2 gài a lid / top / cover 蓋勢重者易以立功
377 2 yún cloud 咸云以周建五等
378 2 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 姚夫人生世宗
379 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 陳湘州刺史華皎舉州來附
380 2 to ferry 賢性強濟
381 2 兒女 ér nǚ children / sons and daughters 弟兒女成長
382 2 rén a kernel / a pit 弟靖仁等
383 2 yōu to worry / to be concerned 君子憂道不憂貧
384 2 jīng Beijing 朝京
385 2 皇帝 huángdì Emperor 文元皇后生孝閔皇帝
386 2 zhì gifts to superiors 厙汗姬生秦王贄
387 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 詞多輕豔
388 2 a man / a male adult 夫皇王迭興
389 2 jiǎn to cut down 翦落宗枝
390 2 pèi a belt ornament / a pendant 佩刀而立
391 2 this / such 斯豈故為相反哉
392 2 難以 nányǐ hard to 難以成垓下之業
393 2 guàn to go through 貫及妃弟魯封
394 2 shǐ history 所親人史冑
395 2 jiǔ old 字立久突
396 2 zhēn virtuous / chaste / pure 後宮生酆王貞
397 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 左右嘗以為言
398 2 jiē stairs / steps 隋文帝降階迎之
399 2 chuán to transmit 齊煬王別有傳
400 2 qiū fall / autumn 其年秋
401 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 非甲兵不能靖亂
402 2 Xu 青徐等十州諸軍事
403 2 xiè to thank 雖海內謝隆平之風
404 2 zhòng many / all 對衆撻之
405 2 wide / broad 理須寬博
406 2 jié festival / a special day 追贈使持節
407 2 beard / mustache 胡寇平
408 2 bié do not / must not 齊煬王別有傳
409 1 大都 dàdōu generally 大都督
410 1 frequently / often / again and again 招屢以佩刀割瓜啖隋文帝
411 1 兵刃 bīngrèn (bladed) weapons 又藏兵刃于帷席之間
412 1 rich / wealthy 安富二郡邑萬戶為越
413 1 二世 èrshì the Second (of numbered Kings) / second generation 二世而亡
414 1 shí real / true 責實抑亦同歸
415 1 to press down 責實抑亦同歸
416 1 qián hidden / secret / latent 潛有朽壤之墟矣
417 1 to float / to drift / to waft 性浮詭
418 1 zhāng a chapter / a section 攻肅章門
419 1 xún to follow / to adhere to / to abide by 循名雖曰異軌
420 1 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites 禮記
421 1 河陽 hé yáng the northern bank of the Yellow River 除河陽總管
422 1 扶危 fúwēi to help those in distress 使其勢位也足以扶危
423 1 to congratulate 及其子賀
424 1 zéi thief 招擒賊帥劉沒鐸
425 1 liáo a bureaucrat / an official 信任僚佐盧奕等
426 1 cotton cloth / textiles / linen 布於內外
427 1 文章 wénzhāng an article / an essay 逌所著文章
428 1 聖哲 shèngzhé a sage 覽聖哲之術
429 1 須臾 xūyú a moment 須臾辭出
430 1 xué to study / to learn 學庾信體
431 1 channel / canal / drain / ditch 逌破其渠帥穆友等
432 1 jié to bond / to tie / to bind 內結猜阻
433 1 武邑 wǔyì Wuyi 封武邑公
434 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork
435 1 liè to arrange / to line up / to list 且夫列封疆
436 1 to cut off / to reap / to mow 芟刈先其本枝
437 1 extensive / full 字彌俄突
438 1 投江 tóujiāng to jump into the river 元定遂投江南
439 1 天柱 tiānzhù pillars supporting heaven 有胡帥自號天柱者
440 1 chì to order 高祖手勑褒美之
441 1 步騎 bù qí horse and foot [soldiers] 率步騎一萬出華谷
442 1 yùn to devise / to plan / to deliberate 子乾惲嗣
443 1 lìng to make / to cause to be / to lead 乃令所司
444 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解屬文
445 1 róng arms / armaments / a military affair 遂繕脩戎器
446 1 然則 ránzé then / in that case 然則周之列國
447 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 寔字乾辯
448 1 lǐng neck 盛率所領
449 1 bottom / base / end 東夏底定
450 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 及其世子執
451 1 abundant 信任僚佐盧奕等
452 1 zhàn war / fighting / battle 吳明徹等戰於沌口
453 1 dǎng political party 爰樹其黨
454 1 lüè plan / strategy 有威略
455 1 jiàng to descend / to fall / to drop 隋文帝降階迎之
456 1 kēng clang / jingling of metals 乾鏗等
457 1 qiān humble / modest 幷世子謙及弟扈公讓
458 1 guān to close 太祖之定關右
459 1 dài to lend 若曲法貸之
460 1 dàng to toss about / to swing / to rock 晉蕩輔政
461 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 大小劍二防諸軍事
462 1 shě to give 易地則用舍或殊
463 1 之間 zhījiān between / among 又藏兵刃于帷席之間
464 1 yīng should / ought 達從容應之曰
465 1 yuán to aid / to assist 元定等兵赴援
466 1 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 又命冑向廚中取漿
467 1 shǒu hand 高祖手勑褒美之
468 1 huò to reap / to harvest 齊平見獲
469 1 to walk on / to tread 劍履上殿
470 1 寢室 qǐnshì bedroom / dormitory 飲於寢室
471 1 cáng to hide 又藏兵刃于帷席之間
472 1 東夏 Dōng Xià Eastern China 東夏底定
473 1 hào number 號為千乘
474 1 chè to pervade / to penetrate 冑弟威及陶徹坐於戶側
475 1 Tu 立德之指殊塗
476 1 分明 fēnmíng clear 贓狀分明
477 1 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 佩刀而立
478 1 魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi 尚魏文帝女
479 1 zhǐ to point 立德之指殊塗
480 1 神器 shénqì magical object / object symbolic of imperial power / fine weapon 而勢能窺其神器哉
481 1 存亡 cún wáng to exist or perish 共患寄以存亡
482 1 yáo handsome / elegant 姚夫人生世宗
483 1 withered / dried up 豈非摧枯振朽
484 1 第三 dì sān third 以世宗第三子寔為嗣
485 1 yàn plump / voluptuous / beautiful 詞多輕豔
486 1 果決 guǒjué firm / unwavering 性果決
487 1 奉上 fèngshàng to offer 又非奉上之體
488 1 huò goods / products / commodities 所管灃州刺史蔡澤黷貨被訟
489 1 zhào million / mega 億兆可以無患矣
490 1 勢能 shìnéng potential energy 而勢能窺其神器哉
491 1 liàng a quantity / an amount 與陳將淳于量
492 1 interest 僥倖自息
493 1 responsibility / duty 責實抑亦同歸
494 1 a fork in the road 除岐州刺史
495 1 a mountain without vegetation / the residence of one's mother 至廢陟屺佛寺
496 1 biàn turn / one time 削黜遍於公族
497 1 ěr to be near / to be close / to be recent 帝以達不邇聲色
498 1 dàn birth 於盧誕
499 1 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 遠近為用
500 1 xián salty / briny 咸云以周建五等

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
曹国 曹國 Cáoguó State of Cao
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
成周 Chéngzhōu Chengzhou
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
二月 èryuè February / the Second Month
fēng Feng
汾州 fénzhōu Fenzhou
垓下 Gāixià Gaixia
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
华州 華州 huá zhōu Washington state
huái Huai River
淮阳 淮陽 Huáiyáng Huaiyang
皇甫 huángfǔ Huangfu
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建德 jiàndé Jiande
稽胡 jīhú Jihu peoples
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
济南 濟南 Jǐnán Jinan
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
厉王 厲王 lì Wáng
 1. King Li
 2. King Li of Zhou
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
潞州 Lùzhōu Luzhou
毛诗 毛詩 Máojīng Mao Shi
Míng Ming River
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
蒲州 Púzhōu Puzhou / Yongji
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦州 qínzhōu Qinzhou
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上党郡 上黨郡 shàngdǎngjùn Shangdang prefecture
shè She
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
隋文帝 Suí Wén Dì Emperor Wen of Sui
太保 Tàibǎo Grand Protector
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
Téng
 1. Teng
 2. Teng
突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group
王充 Wáng Chōng Wang Chong
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi
尉迟 尉遲 wèichí Yuchi
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
武宣 wǔxuān Wuxuan
武邑 wǔyì Wuyi
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
新野 xīnyě Xinye
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
 1. Ye
 2. Ye
Yǐng Ying
宜阳 宜陽 yíyáng Yiyang
益州 Yìzhōu Yizhou
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
庾信 Yǔ Xìn Yu Xin
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵国 趙國 Zhào Guó State of Zhao
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正平 zhèngpíng Zhengping reign
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English