Glossary and Vocabulary for Mozi 墨子, 卷十五 旗幟 Book 15 - Flags and Pennants

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 21 banner / flag 木為蒼旗
2 13 a drum 城上當隊鼓三
3 12 to store 石有積
4 8 chéng a city / a town 守城之法
5 8 zhì flag 亭尉各為幟
6 7 to die 多卒為雙兔之旗
7 7 to lift / to hold up / to raise 城上舉旗
8 6 five 五尺童子為童旗
9 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守城之法
10 5 dào to arrive 到水中周
11 5 sān three 城上當隊鼓三
12 4 guǎng wide / large / vast 廣半幅者大
13 4 其次 qícì secondary 其次三十尺
14 4 a government official / a magistrate 城上吏卒置之背
15 4 èr two 竿長二丈五
16 4 lìng to make / to cause to be / to lead 不從令者斬
17 4 zhì to place / to lay out 城上吏卒置之背
18 4 a step 道廣三十步
19 3 三十 sān shí thirty 其次三十尺
20 3 one 舉一幟
21 3 yuán a low wall 到馮垣
22 3 gāo high / tall 高無下四十五尺
23 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 主者斬
24 2 fán ordinary / common 凡所求索旗名不在書者
25 2 中軍 zhōng jūn main army 中軍置之胸
26 2 二十五 èrshíwǔ twenty five 其次二十五尺
27 2 tiě iron 金鐵有積
28 2 huǒ fire / flame 火為赤旗
29 2 zuǒ left 左軍於左肩
30 2 shí food / food and drink 食為菌旗
31 2 liù six 鼓六
32 2 shì a gentleman / a knight 死士為倉英之旗
33 2 shuǐ water 水為黑旗
34 2 mén door / gate / doorway / gateway 必為之門
35 2 kòu bandit / thieve 寇傅攻前池外廉
36 2 wài outside 寇傅攻前池外廉
37 2 jiān shoulder 城下吏卒置之肩
38 2 shēng domestic animal 諸守牲格者
39 2 squares 諸守牲格者
40 2 jǐng a well 井灶有處
41 2 shǔ to count 如此數
42 2 shàng top / a high position 城上舉旗
43 2 mín the people / citizen / subjects 為民圂
44 2 dào way / road / path 道廣三十步
45 2 qián front 寇傅攻前池外廉
46 2 xīn fuel / firewood 薪樵為黃旗
47 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 寇卻解
48 2 biàn to distinguish / to recognize 節各有辨
49 2 wood / lumber 木為蒼旗
50 2 男女 nán nǚ male and female 城中吏卒民男女
51 2 four 鼓四
52 2 shǔ to sign 署百戶邑若他人財物
53 2 財物 cái wù money and goods / property 備具之官致財物
54 2 zhōng middle 到水中周
55 2 xiū to rest 鼓無休
56 2 shí ten 十擊之
57 2 method / way 守城之法
58 2 qiáo firewood 薪樵為黃旗
59 2 shí a rock / a stone 石為白旗
60 2 大城 dà chéng great city 到大城
61 2 zhǔ owner 主慎道路者有經
62 1 xíng to walk / to move 勿行
63 1 ài Ai 蓬艾有積
64 1 duì team / group 城上當隊鼓三
65 1 nèi inside / interior 牲格內廣二十五步
66 1 sacrifice for rain 竟士為雩旗
67 1 輕重 qīng zhòng weight 輕重分數各有請
68 1 有請 yǒuqǐng to request the pleasure of seeing somebody / to ask somebody in / to ask somebody to do something (e.g. make a speech) 輕重分數各有請
69 1 to give 予大旗
70 1 tóng boy / child 五尺童子為童旗
71 1 名為 míngwèi to be called 皆以其形名為旗
72 1 zhé sides of chariot for weapons 輒部幟如進數
73 1 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不當應而應鼓
74 1 四十五 sì shí wǔ 45 高無下四十五尺
75 1 shù method / tactics 巷術周道者
76 1 rén person / people / a human being 門二人守之
77 1 xìn to believe / to trust 非有信符
78 1 zào kitchen stove / cooking stove 井灶有處
79 1 bàn half [of] 廣半幅者大
80 1 jiàn sword / dagger / saber 劍盾為羽旗
81 1 zhào to call together / to summon / to convene 守以令召賜食前
82 1 jiē stairs / steps 於城下夾階者
83 1 chì red / scarlet 火為赤旗
84 1 a ladder / steps / stairs 女子為梯末之旗
85 1 dùn dong 劍盾為羽旗
86 1 lóng dragon 車為龍旗
87 1 上當 shàngdàng to be fooled / to be duped 城上當隊鼓三
88 1 láo to toil 卒勞者更休之
89 1 zhí office / post 皆辨異衣章微職
90 1 silk / plain silk 帛長丈五
91 1 a crossbow / a bow 弩為狗旗
92 1 seven 鼓七
93 1 clothes / clothing 皆辨異衣章微職
94 1 shuāng two / double / pair 多卒為雙兔之旗
95 1 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 令男女可知
96 1 xíng appearance 皆以其形名為旗
97 1 jié festival / a special day 節各有辨
98 1 to strike / to hit / to beat 十擊之
99 1 bèi to prepare / get ready 備具之官致財物
100 1 wēi small / tiny 皆辨異衣章微職
101 1 wèng an urn / a pottery container 其井置鐵甕
102 1 jūn a germ / a microbe 食為菌旗
103 1 female / feminine 到女垣
104 1 jǐn to be cautious / to be careful 謹以次應之
105 1 以次 yǐcì in the proper order / the following 謹以次應之
106 1 máo reeds / rushes / grass 菅茅有積
107 1 zhì matter / material / substance 重質有居
108 1 zhāng a chapter / a section 皆辨異衣章微職
109 1 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 到藩
110 1 jìn to enter 輒部幟如進數
111 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中吏卒民男女
112 1 péng Peng 蓬艾有積
113 1 zhòng heavy 重質有居
114 1 jiā to press from either side / to sandwich 於城下夾階者
115 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 備具之官致財物
116 1 féng feng 到馮垣
117 1 bǎi one hundred 署百戶邑若他人財物
118 1 hēi black 水為黑旗
119 1 to die 死士為倉英之旗
120 1 a halberd 戟為旌旗
121 1 求索 qiúsuǒ to search / to seek / to quest / to explore 凡所求索旗名不在書者
122 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此數
123 1 zhī to know 令皆明白知之
124 1 女子 nǚzi a female 女子為梯末之旗
125 1 guàn a heron 雚葦有積
126 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有信符
127 1 道路 dàolù a road / a path 主慎道路者有經
128 1 zhōu Zhou Dynasty 到水中周
129 1 residence / dwelling 重質有居
130 1 bīng soldier / troops 五兵各有旗
131 1 jīng to go through / to experience 主慎道路者有經
132 1 地形 dìxíng topography / terrain / landform 表以地形為度
133 1 十五 shíwǔ fifteen 其次十五尺
134 1 hemp / flax 麻脂有積
135 1 chéng to mount / to climb onto 乘大城半以上
136 1 yuē to speak / to say 曰某子旗
137 1 不在 bùzài not here 凡所求索旗名不在書者
138 1 zhī fat / grease / lard 麻脂有積
139 1 xiōng breast / bosom / chest 中軍置之胸
140 1 chù a place / location / a spot / a point 井灶有處
141 1 chē a vehicle 車為龍旗
142 1 白旗 báiqí white flag 石為白旗
143 1 十二 shí èr twelve 垣高十二尺以上
144 1 district / county 署百戶邑若他人財物
145 1 松柏 sōngbǎi pine and cypress / chaste and undefiled / tomb 松柏有積
146 1 gǒu dog 弩為狗旗
147 1 ministry / department 輒部幟如進數
148 1 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching 四面四門將長四十尺
149 1 guān an office 備具之官致財物
150 1 四十 sì shí forty 四面四門將長四十尺
151 1 to ride an animal or bicycle 騎為鳥旗
152 1 child / son 曰某子旗
153 1 lēi to tighten / to strangle 勒卒
154 1 a talisman / a charm 非有信符
155 1 童子 tóngzǐ boy 五尺童子為童旗
156 1 yīng England 死士為倉英之旗
157 1 粟米 sùmǐ millet and corn 粟米有積
158 1 rabbit / hare 多卒為雙兔之旗
159 1 明白 míngbai to understand / to realize 令皆明白知之
160 1 不從 bùcóng not following / not joining 不從令者斬
161 1 shì to match 三出卻適
162 1 wěi reeds / rushes 雚葦有積
163 1 night 夜以火
164 1 huán to circle / to encircle 三十步而為之圜
165 1 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 垣高十二尺以上
166 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多卒為雙兔之旗
167 1 頭上 tóushàng overhead / above 卒於頭上
168 1 to give / to bestow favors 守以令召賜食前
169 1 旌旗 jīngqí gonfanon / banner 戟為旌旗
170 1 cāng dark blue / deep green 木為蒼旗
171 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 中教解前後左右
172 1 半以上 bànyǐshàng more than half 乘大城半以上
173 1 前後 qiánhòu front and back 中教解前後左右
174 1 huáng yellow 薪樵為黃旗
175 1 zhēn virtuous / chaste / pure 法令各有貞
176 1 竿 gān a bamboo pole 竿長二丈五
177 1 五十 wǔshí fifty 長五十尺
178 1 cāng barn / granary / storehouse 死士為倉英之旗
179 1 shū book 凡所求索旗名不在書者
180 1 shèn cautious 主慎道路者有經
181 1 tíng pavilion 亭尉各為幟
182 1 周道 zhōudào main street in the Zhou dynasty 巷術周道者
183 1 niǎo bird 騎為鳥旗
184 1 bèi back [of the body] 城上吏卒置之背
185 1 lóng grand / intense / prosperous 城為隆
186 1 hùn grain-fed animals 為民圂
187 1 big / great / huge / large / major 廣半幅者大
188 1 chí a pool / a pond 寇傅攻前池外廉
189 1 二十 èrshí twenty 其次二十尺
190 1 xiàng lane / alley 巷術周道者
191 1 shā sand / gravel / pebbles 沙有積
192 1 feather 劍盾為羽旗
193 1 sufficient / enough 之足而下旗
194 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 法令各有貞
195 1 左右 zuǒyòu approximately 中教解前後左右
196 1 biǎo clock / a wrist watch 表以地形為度
197 1 end / final stage / latter part 女子為梯末之旗
198 1 a tutor / a teacher 寇傅攻前池外廉
199 1 大旗 dàqí banner 予大旗
200 1 分數 fēnshù a score 輕重分數各有請
201 1 jiàn to build / to construct 建旗其署
202 1 jūn army / military 左軍於左肩
203 1 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 於道之外為屏
204 1 tàn coal 炭有積
205 1 different / other 皆辨異衣章微職
206 1 eight 鼓八
207 1 wèi a military officer / lieutenant 亭尉各為幟
208 1 jiān a kind of grass 菅茅有積
209 1 lián upright / honorable / honest 寇傅攻前池外廉
210 1 之外 zhīwài outside / excluding 於道之外為屏
211 1 capacity / degree / a standard / a measure 表以地形為度
212 1 四面 sìmiàn all sides 四面四門將長四十尺
213 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 備具之官致財物
214 1 jīn gold 金鐵有積
215 1 gōng to attack / to assault 寇傅攻前池外廉

Frequencies of all Words

Top 250

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 23 wèi for / to 木為蒼旗
2 21 banner / flag 木為蒼旗
3 19 yǒu is / are / to exist 石有積
4 18 zhī him / her / them / that 守城之法
5 13 a drum 城上當隊鼓三
6 12 to store 石有積
7 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 凡所求索旗名不在書者
8 9 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 五尺童子為童旗
9 8 chéng a city / a town 守城之法
10 8 zhì flag 亭尉各為幟
11 7 to die 多卒為雙兔之旗
12 7 to lift / to hold up / to raise 城上舉旗
13 7 each 五兵各有旗
14 6 five 五尺童子為童旗
15 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 守城之法
16 5 dào to arrive 到水中周
17 5 yīng should / ought 謹以次應之
18 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 之足而下旗
19 5 sān three 城上當隊鼓三
20 4 xià next 之足而下旗
21 4 guǎng wide / large / vast 廣半幅者大
22 4 其次 qícì secondary 其次三十尺
23 4 a government official / a magistrate 城上吏卒置之背
24 4 èr two 竿長二丈五
25 4 lìng to make / to cause to be / to lead 不從令者斬
26 4 zhì to place / to lay out 城上吏卒置之背
27 4 in / at 卒於頭上
28 4 zhǎng director / chief / head / elder 竿長二丈五
29 4 a step 道廣三十步
30 4 so as to / in order to 皆以其形名為旗
31 3 三十 sān shí thirty 其次三十尺
32 3 one 舉一幟
33 3 jiē all / each and every / in all cases 皆以其形名為旗
34 3 his / hers / its / theirs 皆以其形名為旗
35 3 yuán a low wall 到馮垣
36 3 zhàng zhang 竿長二丈五
37 3 gāo high / tall 高無下四十五尺
38 3 no 鼓無休
39 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 主者斬
40 2 fán ordinary / common 凡所求索旗名不在書者
41 2 中軍 zhōng jūn main army 中軍置之胸
42 2 二十五 èrshíwǔ twenty five 其次二十五尺
43 2 tiě iron 金鐵有積
44 2 huǒ fire / flame 火為赤旗
45 2 zuǒ left 左軍於左肩
46 2 shí food / food and drink 食為菌旗
47 2 liù six 鼓六
48 2 shì a gentleman / a knight 死士為倉英之旗
49 2 shuǐ water 水為黑旗
50 2 mén door / gate / doorway / gateway 必為之門
51 2 kòu bandit / thieve 寇傅攻前池外廉
52 2 wài outside 寇傅攻前池外廉
53 2 jiān shoulder 城下吏卒置之肩
54 2 shēng domestic animal 諸守牲格者
55 2 squares 諸守牲格者
56 2 jǐng a well 井灶有處
57 2 shǔ to count 如此數
58 2 shàng top / a high position 城上舉旗
59 2 mín the people / citizen / subjects 為民圂
60 2 dào way / road / path 道廣三十步
61 2 qián front 寇傅攻前池外廉
62 2 xīn fuel / firewood 薪樵為黃旗
63 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 寇卻解
64 2 biàn to distinguish / to recognize 節各有辨
65 2 què but / yet / however / while / nevertheless 寇卻解
66 2 wood / lumber 木為蒼旗
67 2 男女 nán nǚ male and female 城中吏卒民男女
68 2 four 鼓四
69 2 shǔ to sign 署百戶邑若他人財物
70 2 財物 cái wù money and goods / property 備具之官致財物
71 2 zhōng middle 到水中周
72 2 xiū to rest 鼓無休
73 2 shí ten 十擊之
74 2 method / way 守城之法
75 2 zhū all / many / various 諸有鼓之吏
76 2 qiáo firewood 薪樵為黃旗
77 2 shí a rock / a stone 石為白旗
78 2 大城 dà chéng great city 到大城
79 2 zhǔ owner 主慎道路者有經
80 1 xíng to walk / to move 勿行
81 1 jìng actually / in the end 竟士為雩旗
82 1 ài Ai 蓬艾有積
83 1 duì team / group 城上當隊鼓三
84 1 nèi inside / interior 牲格內廣二十五步
85 1 sacrifice for rain 竟士為雩旗
86 1 輕重 qīng zhòng weight 輕重分數各有請
87 1 有請 yǒuqǐng to request the pleasure of seeing somebody / to ask somebody in / to ask somebody to do something (e.g. make a speech) 輕重分數各有請
88 1 to give 予大旗
89 1 tóng boy / child 五尺童子為童旗
90 1 名為 míngwèi to be called 皆以其形名為旗
91 1 zhé sides of chariot for weapons 輒部幟如進數
92 1 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不當應而應鼓
93 1 四十五 sì shí wǔ 45 高無下四十五尺
94 1 shù method / tactics 巷術周道者
95 1 rén person / people / a human being 門二人守之
96 1 xìn to believe / to trust 非有信符
97 1 zào kitchen stove / cooking stove 井灶有處
98 1 bàn half [of] 廣半幅者大
99 1 jiàn sword / dagger / saber 劍盾為羽旗
100 1 jiāng will / shall (future tense) 四面四門將長四十尺
101 1 zhào to call together / to summon / to convene 守以令召賜食前
102 1 jiē stairs / steps 於城下夾階者
103 1 do not 勿行
104 1 chì red / scarlet 火為赤旗
105 1 a ladder / steps / stairs 女子為梯末之旗
106 1 piece / strip 廣半幅者大
107 1 dùn dong 劍盾為羽旗
108 1 lóng dragon 車為龍旗
109 1 上當 shàngdàng to be fooled / to be duped 城上當隊鼓三
110 1 láo to toil 卒勞者更休之
111 1 zhí office / post 皆辨異衣章微職
112 1 silk / plain silk 帛長丈五
113 1 a crossbow / a bow 弩為狗旗
114 1 seven 鼓七
115 1 clothes / clothing 皆辨異衣章微職
116 1 shuāng two / double / pair 多卒為雙兔之旗
117 1 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 令男女可知
118 1 certainly / must / will / necessarily 必為之門
119 1 xíng appearance 皆以其形名為旗
120 1 jié festival / a special day 節各有辨
121 1 to strike / to hit / to beat 十擊之
122 1 bèi to prepare / get ready 備具之官致財物
123 1 wēi small / tiny 皆辨異衣章微職
124 1 wèng an urn / a pottery container 其井置鐵甕
125 1 jūn a germ / a microbe 食為菌旗
126 1 female / feminine 到女垣
127 1 jǐn to be cautious / to be careful 謹以次應之
128 1 以次 yǐcì in the proper order / the following 謹以次應之
129 1 máo reeds / rushes / grass 菅茅有積
130 1 zhì matter / material / substance 重質有居
131 1 zhāng a chapter / a section 皆辨異衣章微職
132 1 fān a fence / a pale / a border / a vassal state 到藩
133 1 jìn to enter 輒部幟如進數
134 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中吏卒民男女
135 1 péng Peng 蓬艾有積
136 1 zhòng heavy 重質有居
137 1 jiā to press from either side / to sandwich 於城下夾階者
138 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 備具之官致財物
139 1 féng feng 到馮垣
140 1 bǎi one hundred 署百戶邑若他人財物
141 1 hēi black 水為黑旗
142 1 to die 死士為倉英之旗
143 1 a halberd 戟為旌旗
144 1 求索 qiúsuǒ to search / to seek / to quest / to explore 凡所求索旗名不在書者
145 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此數
146 1 chū to go out / to leave 三出卻適
147 1 zhī to know 令皆明白知之
148 1 女子 nǚzi a female 女子為梯末之旗
149 1 guàn a heron 雚葦有積
150 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有信符
151 1 道路 dàolù a road / a path 主慎道路者有經
152 1 zhōu Zhou Dynasty 到水中周
153 1 not / no 當應鼓而不應
154 1 residence / dwelling 重質有居
155 1 bīng soldier / troops 五兵各有旗
156 1 jīng to go through / to experience 主慎道路者有經
157 1 地形 dìxíng topography / terrain / landform 表以地形為度
158 1 a measure word for companies, households, door, families, etc 署百戶邑若他人財物
159 1 十五 shíwǔ fifteen 其次十五尺
160 1 hemp / flax 麻脂有積
161 1 chéng to mount / to climb onto 乘大城半以上
162 1 yuē to speak / to say 曰某子旗
163 1 mǒu some / certain 曰某子旗
164 1 míng measure word for people 凡所求索旗名不在書者
165 1 不在 bùzài not here 凡所求索旗名不在書者
166 1 zhī fat / grease / lard 麻脂有積
167 1 xiōng breast / bosom / chest 中軍置之胸
168 1 chù a place / location / a spot / a point 井灶有處
169 1 chē a vehicle 車為龍旗
170 1 白旗 báiqí white flag 石為白旗
171 1 十二 shí èr twelve 垣高十二尺以上
172 1 ruò to seem / to be like / as 署百戶邑若他人財物
173 1 district / county 署百戶邑若他人財物
174 1 松柏 sōngbǎi pine and cypress / chaste and undefiled / tomb 松柏有積
175 1 gǒu dog 弩為狗旗
176 1 ministry / department 輒部幟如進數
177 1 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching 四面四門將長四十尺
178 1 guān an office 備具之官致財物
179 1 四十 sì shí forty 四面四門將長四十尺
180 1 to ride an animal or bicycle 騎為鳥旗
181 1 child / son 曰某子旗
182 1 lēi to tighten / to strangle 勒卒
183 1 a talisman / a charm 非有信符
184 1 童子 tóngzǐ boy 五尺童子為童旗
185 1 yīng England 死士為倉英之旗
186 1 粟米 sùmǐ millet and corn 粟米有積
187 1 rabbit / hare 多卒為雙兔之旗
188 1 明白 míngbai to understand / to realize 令皆明白知之
189 1 such as / for example / for instance 輒部幟如進數
190 1 不從 bùcóng not following / not joining 不從令者斬
191 1 shì to match 三出卻適
192 1 他人 tārén someone else / other people 署百戶邑若他人財物
193 1 wěi reeds / rushes 雚葦有積
194 1 night 夜以火
195 1 huán to circle / to encircle 三十步而為之圜
196 1 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 垣高十二尺以上
197 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多卒為雙兔之旗
198 1 頭上 tóushàng overhead / above 卒於頭上
199 1 to give / to bestow favors 守以令召賜食前
200 1 旌旗 jīngqí gonfanon / banner 戟為旌旗
201 1 cāng dark blue / deep green 木為蒼旗
202 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 中教解前後左右
203 1 半以上 bànyǐshàng more than half 乘大城半以上
204 1 前後 qiánhòu front and back 中教解前後左右
205 1 huáng yellow 薪樵為黃旗
206 1 zhēn virtuous / chaste / pure 法令各有貞
207 1 竿 gān a bamboo pole 竿長二丈五
208 1 五十 wǔshí fifty 長五十尺
209 1 cāng barn / granary / storehouse 死士為倉英之旗
210 1 shū book 凡所求索旗名不在書者
211 1 shèn cautious 主慎道路者有經
212 1 tíng pavilion 亭尉各為幟
213 1 周道 zhōudào main street in the Zhou dynasty 巷術周道者
214 1 niǎo bird 騎為鳥旗
215 1 bèi back [of the body] 城上吏卒置之背
216 1 lóng grand / intense / prosperous 城為隆
217 1 hùn grain-fed animals 為民圂
218 1 big / great / huge / large / major 廣半幅者大
219 1 chí a pool / a pond 寇傅攻前池外廉
220 1 二十 èrshí twenty 其次二十尺
221 1 xiàng lane / alley 巷術周道者
222 1 shā sand / gravel / pebbles 沙有積
223 1 feather 劍盾為羽旗
224 1 sufficient / enough 之足而下旗
225 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 法令各有貞
226 1 左右 zuǒyòu approximately 中教解前後左右
227 1 biǎo clock / a wrist watch 表以地形為度
228 1 end / final stage / latter part 女子為梯末之旗
229 1 a tutor / a teacher 寇傅攻前池外廉
230 1 大旗 dàqí banner 予大旗
231 1 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 凡所求索旗名不在書者
232 1 分數 fēnshù a score 輕重分數各有請
233 1 jiàn to build / to construct 建旗其署
234 1 jūn army / military 左軍於左肩
235 1 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 於道之外為屏
236 1 tàn coal 炭有積
237 1 dāng to be / to act as / to serve as 當應鼓而不應
238 1 different / other 皆辨異衣章微職
239 1 měi each / every 每鼓三
240 1 eight 鼓八
241 1 wèi a military officer / lieutenant 亭尉各為幟
242 1 gèng more / even more 卒勞者更休之
243 1 jiān a kind of grass 菅茅有積
244 1 lián upright / honorable / honest 寇傅攻前池外廉
245 1 之外 zhīwài outside / excluding 於道之外為屏
246 1 capacity / degree / a standard / a measure 表以地形為度
247 1 四面 sìmiàn all sides 四面四門將長四十尺
248 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 備具之官致財物
249 1 jīn gold 金鐵有積
250 1 gōng to attack / to assault 寇傅攻前池外廉

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
城中 chéngzhōng Chengzhong

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English