Glossary and Vocabulary for History of Liao 《遼史》, 卷四十五 志第十五: 百官志一 Volume 45 Treatises 15: Official Posts 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 80 to take charge of / to manage / to administer 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
2 75 zhàng a tent 北面治宮帳
3 72 shì matter / thing / item 職沿於事
4 72 běi north 分北
5 59 yuàn a school 故名北院
6 51 南院 nányuàn Nanyuan 南院
7 45 zhǎng palm of the hand 掌兵機
8 39 郎君 lángjūn my husband and master 下至郎君
9 38 guó a country / a state / a kingdom 以國制治契丹
10 36 gōng a palace 北面治宮帳
11 33 zhī to know 知北院樞密使事知樞密院事北院樞密副使知北院樞密副使事
12 32 jiù mother's brother / maternal uncle 國舅五帳世預其選
13 30 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 護衛
14 30 zhī to respect 掌北院御前祗應之事
15 28 詳穩 xiángwěn tribal dignitary 北院詳穩司
16 27 zuǒ left 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
17 26 xiǎo small / tiny / insignificant 北院小將軍北院都部署司
18 24 yáo distant / remote 太祖以遙輦氏於越受禪
19 24 yòu right / right-hand 北院右中丞同知中丞司事北院侍御
20 24 niǎn a hand-cart 太祖以遙輦氏於越受禪
21 23 bān class / a group / a grade 詔正班爵
22 23 guān an office 官生於職
23 22 nán south 南二大王
24 21 hòu to wait 右班都知寄班都知三班院祗候宿衛司
25 21 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 北院小將軍北院都部署司
26 19 宿 to lodge / to stay overnight 武臣為宿衛
27 18 zhōng middle 為中書
28 18 inside / interior 亦曰梯裏己
29 18 deputy / assistant / vice- 知北院樞密使事知樞密院事北院樞密副使知北院樞密副使事
30 18 太保 Tàibǎo Grand Protector 北院太保北院司徒北院司空北院郎君
31 17 ancient barbarian tribes 太祖分叠剌夷離堇為北
32 17 將軍 jiāngjūn a general 北院詳穩北院都監北院將軍
33 17 to leave / to depart / to go away / to part 太祖分叠剌夷離堇為北
34 17 shì to attend on 北院右中丞同知中丞司事北院侍御
35 16 bottom / base / end 知右夷離畢事敞史選底
36 16 zhí straight 百官番宿為宿直
37 16 big / great / huge / large / major 為大司徒
38 16 行宮 xínggōng temporary imperial residence 諸行宮都部署院
39 16 chǎng roomy / spacious / open / broad 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
40 15 wèi to guard / to protect / to defend 武臣為宿衛
41 15 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 契丹北樞密院
42 15 zǒng general / total / overall / chief 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
43 14 shǐ history 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
44 14 jìn nearby 著帳為近侍
45 14 yuē to speak / to say 戒族人曰
46 14 jūn army / military 軍馬之事
47 14 a family clan 北南部族為護衛
48 14 department / bureau / office 侍衛司空侍衛近侍局近侍直長
49 14 to be cautious / to be careful / to be fearful 惕隱治宗族
50 13 sān three 以於越得重名者三人
51 13 to finish / to complete / to exhaust 夷離畢視刑部
52 13 yǐn to hide / to conceal 惕隱治宗族
53 13 tooth / tusk 林牙
54 13 使 shǐ to make / to cause 知北院樞密使事知樞密院事北院樞密副使知北院樞密副使事
55 13 gǔn a ceremonial dress worn by the emperor 大橫帳常袞司
56 13 北面 běimiàn north side 北面治宮帳
57 12 chéng to assist / to aid / to rescue 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
58 12 都監 dūjiàn Executive 北院統軍使北院副統軍使北院統軍都監
59 12 契丹 Qìdān Khitan 契丹舊俗
60 12 héng horizontal / transverse 謂之橫帳
61 12 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖神冊六年
62 11 liáo Liaoning 遼國官職
63 11 èr two 南二大王
64 11 皇族 huángzú the imperial family / royal kin 皇族四帳世預其選
65 11 zōng school / sect 興宗重熙二十一年
66 11 an official institution / a state bureau 南院右中丞同知中丞司事南院侍御北宰相府
67 11 to slash 太祖分叠剌夷離堇為北
68 10 lín a wood / a forest / a grove 林牙
69 10 shì room / bedroom 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
70 10 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 太宗會同元年改夷離堇為大王
71 10 部族 bùzú tribe 部族
72 10 father 國家三父房最為貴族
73 10 huī a badge / an insignia 宣徽
74 10 xuān to declare / to announce 宣徽
75 10 tǒng to unify 北院都統軍司
76 10 司徒 sītú Situ 為大司徒
77 10 shì a generation 皇族四帳世預其選
78 10 可汗 kěhàn khan 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
79 9 fáng a room 國家三父房最為貴族
80 9 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 南院大王知南院大王事南院太師
81 9 to defend / to resist 北面禦帳官
82 9 未詳 wèixiáng unknown / unclear 所掌未詳
83 9 zhì to rule / to govern / to manage / to control 如治絲而棼
84 9 會同 huìtóng to handle something jointly 太宗會同元年改夷離堇為大王
85 9 second heavenly stem 崇乙室以抗奚王
86 8 zhì to place / to lay out 太宗會同元年置
87 8 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 至於太宗
88 8 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 皇太后宮有左右護衛
89 8 Shandong 耶律曷魯
90 8 one 百官志一
91 8 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 樞密
92 8 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相
93 8 horse 軍馬之事
94 7 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 為樞密使
95 7 fán ordinary / common 凡遼朝官
96 7 four 皇族四帳世預其選
97 7 wáng Wang 南二王視戶部
98 7 王子 wángzǐ a prince 左次相右次相王子院
99 7 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace 以其牙帳居大內帳殿之北
100 7 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 北院太保北院司徒北院司空北院郎君
101 7 zhèng government 屬國之政
102 7 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 出於貴戚為侍衛
103 7 Germany 非有大功德者不授
104 7 nián year 太祖神冊六年
105 7 wén writing / text 掌文銓
106 6 政令 zhènglìng a government decree 掌北院從軍之政令
107 6 to defend / to resist 北院右中丞同知中丞司事北院侍御
108 6 fēn to separate / to divide into parts 分今之職事以配之
109 6 jiǔ nine 掌太祖皇帝後九帳皇族之事
110 6 ancestor / forefather 肅祖長子洽昚之族在五院司
111 6 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 孟父帳詳穩司仲父帳詳穩司季父帳詳穩司舍利司
112 6 liè ardent / intense 敵烈麻都視禮部
113 6 大王 dàwáng king 南二大王
114 6 同知 tóngzhī government sub-prefect 同知北院樞密使事簽書北樞密院事北院都承旨北院副承旨
115 6 jǐn clay 太祖分叠剌夷離堇為北
116 6 渤海 Bó Hǎ Bohai Sea 滅渤海國
117 6 shì to look at / to see 北樞密視兵部
118 6 wèi to call 謂之北
119 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔裏二帳之事
120 6 xīng to flourish / to be popular 其興也勃焉
121 6 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 親軍為禁衛
122 6 官制 guānzhì organization of government 官制樸實
123 5 左右 zuǒyòu approximately 皇太后宮有左右護衛
124 5 jiū to collaborate / to band together 遙輦糺詳穩司遙輦糺詳穩遙輦糺都監遙輦糺將軍
125 5 殿 diàn a hall / a palace / a temple 以其牙帳居大內帳殿之北
126 5 ancient / old / palaeo- 沿古官名
127 5 承旨 chéngzhǐ recipient of an edict 同知北院樞密使事簽書北樞密院事北院都承旨北院副承旨
128 5 軍民 jūnmín army-civilian / military-masses / military-civilian 分掌部族軍民之政
129 5 jiàn to see 每見中表
130 5 zhài a fence / a stockade 硬寨為宮
131 5 wēng an old man 乙室已國舅大翁帳常袞
132 5 tile 家屬沒入瓦裏
133 5 ministry / department 初名叠剌部夷離堇
134 5 lǐng neck 北護衛太師北護衛太保北護衛司徒總領左右護衛司
135 5 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子惕隱司
136 5 hemp / flax 敵烈麻都視禮部
137 5 zhí office / post 官生於職
138 5 zhòng heavy 以於越得重名者三人
139 4 之上 zhīshàng above 朝廷之上
140 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 乾亨四年聖宗省
141 4 shū book 為中書
142 4 zhì to create / to make / to manufacture 兼制中國
143 4 沿 yán with the flow 職沿於事
144 4 天皇 Tiānhuáng Japanese Emperor 應天皇太后知國政
145 4 軍國 jūnguó military affairs and civilian administration 掌佐理軍國之大政
146 4 chén imperial apartments 奉宸以司供禦
147 4 yìng hard / firm / strong 硬寨為宮
148 4 gǎi to change / to alter 太宗會同元年改夷離堇為大王
149 4 fèng to offer / to present 奉宸以司供禦
150 4 判官 pàn guān a magistrate / a judge 諸行宮都部署知行宮諸部署司事諸行宮副部署諸行宮判官
151 4 頭子 tóuzi boss / gang leader 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
152 4 shí a rock / a stone 曰寅底石
153 4 zhá a sluice / a flood gate / a canal lock 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
154 4 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 著帳郎君節度使著帳郎君司徒祗候郎君班詳穩司祗候郎君班詳穩
155 4 five 國舅五帳世預其選
156 4 官名 guānmíng an official title / an official position 沿古官名
157 4 yíng to trade / to operate / to run / to manage 氈車為營
158 4 meaning / sense 耶律義先拜惕隱
159 4 to scatter / to disperse 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
160 4 xiān first 仁先
161 4 tiān day 天慶八年
162 4 huáng royal / imperial 皇太妃帳
163 4 zài in / at 古者刑人不在君側
164 4 筆硯 bǐyàn writing brush and ink stone 筆硯局筆硯祗候郎君筆硯吏牌印局
165 4 xuè jump 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
166 4 王府 wángfǔ prince's mansion 王府近侍
167 4 沒入 méirù to confiscate 家屬沒入瓦裏
168 4 to reach 外戚及世官之家犯罪者
169 3 child / son 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
170 3 仲父 zhòngfù middle uncle / uncle 叔子釋魯曰仲父房
171 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官志一
172 3 fēi an imperial concubine 皇太妃帳
173 3 to smear / to wipe / to erase 抹鶻某抹裏閘撒狘
174 3 Ge 叔子葛剌
175 3 enemy / foe 敵烈麻都視禮部
176 3 shè to set up / to establish 遼國設官之實
177 3 shěng province 省南院太保
178 3 太后 Tài Hòu Empress Dowager 應天皇太后知國政
179 3 知事 zhī shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master 橫帳司空橫帳郎君橫帳知事孟父族帳常袞司
180 3 hòu after / later 後並樞密院
181 3 季子 jìzǐ youngest brother / a period of two or three months 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
182 3 禮儀 lǐyí etiquette and ceremony / protocol 掌禮儀
183 3 rén person / people / a human being 以於越得重名者三人
184 3 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗悉免之
185 3 xuǎn to choose / to pick / to select 皇族四帳世預其選
186 3 本名 běnmíng original name / personal name 本名敞史
187 3 mèng first month 次子巖木之後曰孟父房
188 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 以漢制待漢人
189 3 季父 jìfù uncle (father's youngest brother) 皆曰季父房
190 3 十二宮 shíèrgōng the twelve equatorial constellations 凡遼十二宮
191 3 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 為太尉
192 3 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people 以漢制待漢人
193 3 residence / dwelling 以其牙帳居大內帳殿之北
194 3 zhuài to pull 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
195 3 to turn 本諸斡魯朵戶析出
196 3 親王 qīnwáng a prince 近位祗應司皇太子祗應司親王祗應司
197 3 zhuān to monopolize / to take sole possession 事簡職專
198 3 dié to repeat / to duplicate 太祖分叠剌夷離堇為北
199 3 jiā to add 而名加之
200 3 wěn stable / firm / solid / steady 亦曰橫帳敞穩
201 2 給事 gěishì official (imperial) position 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
202 2 車輿 chēyú a vehicle 殿幄郎君車輿局車輿郎君禦盞局
203 2 皇后 huánghòu an empress 領皇太后諸局事知皇太后宮諸司事皇太妃祗應司皇后祗應司
204 2 zhì matter / material / substance 屋質
205 2 燈燭 dēngzhú a lamp 牌印郎君裀褥局裀褥郎君燈燭局
206 2 先世 xiānshì ancestry 遼之先世
207 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 漢制則沿名之風固存也
208 2 zhá to write down 文班牙署文班吏阿劄割只
209 2 a supply cart / a covered wagon / a dray 押行宮輜重夷離畢司
210 2 pái cards / game pieces 筆硯局筆硯祗候郎君筆硯吏牌印局
211 2 shǔ to belong to / be subordinate to 凡契丹軍馬皆屬焉
212 2 xíng to walk / to move 總行在行軍諸斡魯朵之政令
213 2 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部
214 2 yán precipice / cliff / rockface 次子巖木之後曰孟父房
215 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 一司馬也
216 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 必具禮服
217 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 猶嚴於待暴客
218 2 shàng top / a high position 北面上北面朝官
219 2 Soviet Union 曰蘇
220 2 tōng to go through / to open 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
221 2 shòu to suffer / to be subjected to 太祖受位於遙輦
222 2 qiān to sign one's name 同知北院樞密使事簽書北樞密院事北院都承旨北院副承旨
223 2 martial / military 武銓
224 2 popular / common 因俗而治
225 2 zūn to honor / to respect 遼國尊官
226 2 jiǎn simple / terse / succinct 事簡職專
227 2 to bestow on / to endow with 租賦
228 2 bīng soldier / troops 掌兵機
229 2 犯罪 fànzuì to commit a crime or offense 外戚及世官之家犯罪者
230 2 màn a curtain 燈燭郎君床幔局床幔郎君殿幄局
231 2 yuàn a general designation of officials 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
232 2 zhǎn a small cup 殿幄郎君車輿局車輿郎君禦盞局
233 2 以北 yǐběi north 二院治之以北
234 2 漢制 hàn zhì the Han system 以漢制待漢人
235 2 宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner 北院宣徽使知北院宣徽事北院宣徽副使
236 2 qián front 掌北院御前祗應之事
237 2 點檢 diǎnjiǎn to inspect one by one / to list individually 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
238 2 quán to select officials 武銓
239 2 國族 guózú people of a country / nation 國族化之
240 2 liù six 太祖神冊六年
241 2 zhòng many / numerous 人戶益眾
242 2 tiē to stick / to paste / to keep close to / to fit snugly / to subsidize 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
243 2 to pay respects 三班以肅會朝
244 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 筆硯局筆硯祗候郎君筆硯吏牌印局
245 2 reason / logic / truth 掌佐理軍國之大政
246 2 huáng yellow 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
247 2 提轄 tíxiá Ti Xia 某宮提轄司
248 2 南北 nán běi north and south / north to south 官分南北
249 2 牙帳 yázhàng tent of the commanding officer / tent capital of a nomadic people 以其牙帳居大內帳殿之北
250 2 cún to exist / to survive 漢制則沿名之風固存也
251 2 一作 yīzuò one makes 一作世燭
252 2 nèi inside / interior 其後內族
253 2 děng et cetera / and so on 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
254 2 wood / lumber 次子巖木之後曰孟父房
255 2 eight 天慶八年
256 2 to cut / to divide / to partition 文班牙署文班吏阿劄割只
257 2 qià to get along with / to make contact 肅祖長子洽昚之族在五院司
258 2 prosperous / splendid 興宗重熙二十一年
259 2 國事 guóshì affairs of the nation / politics 北府左宰相北府右宰相總知軍國事知國事
260 2 所謂 suǒwèi so-called 元好問所謂
261 2 chuáng bed 燈燭郎君床幔局床幔郎君殿幄局
262 2 can / may / permissible 可不辨
263 2 qìng to celebrate / to congratulate 天慶八年
264 2 chéng to bear / to carry / to hold 著帳殿中承應小底局筆硯小底寢殿小底
265 2 to send / to transmit / to mail 寄班之事
266 2 shì clan / a branch of a lineage 太祖以遙輦氏於越受禪
267 2 cháo to face 北面上北面朝官
268 2 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 吏部
269 2 dōng east 遼俗東向而尚左
270 2 yīn a mat / a coverlet 牌印郎君裀褥局裀褥郎君燈燭局
271 2 zuǒ to assist / to accompany 掌佐理軍國之大政
272 2 xiǎn to show / to manifest / to display 太祖天顯元年置
273 2 chóng high / dignified / lofty 崇乙室以抗奚王
274 2 shǔ to sign 文班牙署文班吏阿劄割只
275 2 a government official / a magistrate 文班牙署文班吏阿劄割只
276 2 家屬 jiāshǔ family member 叛逆家屬沒為著帳
277 2 叔子 shūzǐ brother-in-law / husband's younger brother 叔子葛剌
278 2 天下 tiānxià China 於是先王統理天下之法
279 2 其後 qí hòu after that 其後百官擇人
280 2 聖旨 shèngzhǐ an imperial edict 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
281 2 wèi position / location / place 近位祗應司皇太子祗應司親王祗應司
282 2 分掌 fēnzhǎng to assign work 分掌部族軍民之政
283 2 南面 nánmiàn south side 南面治漢人州縣
284 2 tent 燈燭郎君床幔局床幔郎君殿幄局
285 2 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 駙馬都尉府
286 2 元好問 Yuán Hǎowèn Yuan Haowen 元好問所謂
287 2 大於 dàyú to be greater than 大於越府
288 2 政教 zhèngjiāo church and state / government and education / political education 掌皇族之政教
289 2 zhú a candle 一作世燭
290 2 shì to release / to set free 叔子釋魯曰仲父房
291 2 zhì sign / mark / flag 百官志一
292 2 shǎo few 乙室已國舅小翁帳常袞拔裏國舅大父帳常袞拔裏國舅少父帳常袞國舅太師
293 2 to prevail 遙輦糺小將軍遙輦克
294 2 外戚 wài qī families of imperial consorts 外戚及世官之家犯罪者
295 2 a mattress / cushion / bedding 牌印郎君裀褥局裀褥郎君燈燭局
296 2 皇帝 huángdì Emperor 掌太祖皇帝後九帳皇族之事
297 2 從軍 cóngjūn to join the army / to enlist 掌北院從軍之政令
298 2 public office 北衙不理民
299 2 耶律 yélǜ Yelu 耶律曷魯
300 2 析出 xīchū to distinguish 析出之
301 2 hén a scar 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
302 2 mín the people / citizen / subjects 北衙不理民
303 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷之上
304 1 dào way / road / path 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
305 1 increase / benefit 人戶益眾
306 1 mǐn mixed / confused 應天皇太后長寧宮穆宗延昌宮景宗彰湣宮承天皇太后崇德宮
307 1 刑人 xíngrén criminal to be executed / to execute a criminal 古者刑人不在君側
308 1 中國 Zhōngguó China 兼制中國
309 1 pèi to blend 分今之職事以配之
310 1 zhǔn a rule / a guideline / a standard 準大橫帳及國舅二父帳
311 1 zòu to present / to offer 樞密院奏
312 1 jīn today / modern / present / current / this / now 分今之職事以配之
313 1 職事 zhíshì a post / a position 分今之職事以配之
314 1 職掌 zhízhǎng to be in charge of / assignment 無職掌
315 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 雖小不可為
316 1 官職 guānzhí an official position 遼國官職
317 1 改為 gǎiwéi to change into 改為將軍
318 1 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 為尚書
319 1 在行 zàixíng to be adept at sth / to be an expert in a trade or profession 總行在行軍諸斡魯朵之政令
320 1 太平 tàipíng peaceful 聖宗太平八年
321 1 重門 chóngmén layer upon layer 重門擊柝
322 1 國王 guówáng king / monarch 掌隋國王釋魯房族之事
323 1 tài great / exalted / superior 聖宗開泰三年
324 1 風化 fēnghuà to weather 凡天下風化之所自出
325 1 供奉 gòngfèng to consecrate / to enshrine and worship 掌供奉宸禦之事
326 1 to sympathize / to give relief / to compensate 每加矜恤
327 1 yín Third Earthly Branch 曰寅底石
328 1 beard / mustache 胡剌可汗
329 1 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 於是先王統理天下之法
330 1 to impede / to hinder / to obstruct 阻午可汗
331 1 jiā house / home / residence 外戚及世官之家犯罪者
332 1 chōng to fill / to be full / to supply 皆充其役
333 1 bài to bow / to pay respect to 耶律義先拜惕隱
334 1 總目 zǒng mù a catalog / a table of contents 行宮部署判官十二宮職名總目
335 1 chí a pool / a pond 溝池
336 1 湯藥 tāng yào medicine / tisane / decoction 湯藥小底尚飲小底盥漱小底尚膳小底
337 1 佛殿 Fó diàn a Buddhist shrine / a Buddha hall 佛殿小底司藏小底習馬小底鷹坊小底
338 1 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 敵烈麻都視禮部
339 1 lán overflowing 耶瀾可汗
340 1 契丹人 Qìdānrén Khitan People 凡契丹人民皆屬焉
341 1 zhēng to march / to travel on a long journey 皆太祖以來征討所得
342 1 to mortgage / to pawn 押行宮輜重夷離畢司
343 1 a pagoda / a stupa 見國舅別部敞史蕭塔葛
344 1 有著 yǒuzhe to have / to possess 皆有著帳諸局
345 1 capacity / degree / a standard / a measure 遼太祖有帝王之度者三
346 1 shù to gargle / to rinse 湯藥小底尚飲小底盥漱小底尚膳小底
347 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人也
348 1 miè to belittle 蔑以加矣
349 1 noon / 11 a.m.-1 p.m. 阻午可汗
350 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 太祖神冊六年
351 1 晉國 Jìn Guó state of Jin 其妻晉國長公主之女
352 1 蜀國 Shǔguó Shu Han Kingdom 掌蜀國王巖木房族之事
353 1 法制 fǎzhì legal system and institutions 法制可謂嚴密矣
354 1 修文 xiūwén Xiuwen 林牙修文告
355 1 female / feminine 其妻晉國長公主之女
356 1 xuán profound / mysterious / subtle 玄祖伯子麻魯無後
357 1 隱事 yǐnshì a secret 大內惕隱知大內惕隱事大內惕隱都監
358 1 liáo a bureaucrat / an official 班百僚之上
359 1 fēng wind 漢制則沿名之風固存也
360 1 dialect / language / speech 語遼官制者
361 1 人犯 rénfàn criminal / culprit / suspect (old) 及諸色人犯罪沒入
362 1 文翰 wénhàn document keeping 掌文翰之事
363 1 guì expensive / costly / valuable 出於貴戚為侍衛
364 1 三族 sān zú three generations 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
365 1 城郭 chéngGuō a city wall 未有城郭
366 1 luàn chaotic / disorderly 不以名亂之
367 1 名實 míngshí name and reality / whether reality lives up to its reputation 名實淆矣
368 1 líng a bell 傳鈴之事
369 1 to arise / to get up 此遼世所以多變起肘掖歟
370 1 supreme ruler / emperor 德祖之元子是為太祖天皇帝
371 1 chén minister / statesman / official 武臣為宿衛
372 1 zhān felt 氈車為營
373 1 公主 gōngzhǔ princess 掌公主帳宅之事
374 1 太和 tàihé Taihe reign 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
375 1 南部 nánbù southern part 北南部族為護衛
376 1 zhèng upright / straight 詔正班爵
377 1 ǒu to plow side by side 任國舅以耦皇族
378 1 to spread out 下鋪
379 1 zhǔ owner 南衙不主兵
380 1 北大 Běi Dà Peking University 知國事北大王院
381 1 huà to make into / to change into / to transform 國族化之
382 1 hài to injure / to harm to 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
383 1 延慶 yánqìng Yanqing 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
384 1 jiè to quit 戒族人曰
385 1 貴族 guìzú a lord / nobility / an aristocrat / aristocracy 國家三父房最為貴族
386 1 chén morning / dawn / daybreak 硬寨以嚴晨夜
387 1 to rent 租賦
388 1 book / volume 太祖神冊六年
389 1 舊俗 jiùsú former custom / old ways 契丹舊俗
390 1 xiáo confused 名實淆矣
391 1 gōng to present to / to supply / to provide 奉宸以司供禦
392 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為著帳郎君
393 1 特本 téběn a turban 本名彌裏馬特本
394 1 多變 duōbiàn fickle / multifaceted 此遼世所以多變起肘掖歟
395 1 jiū to examine / to investigate 不究其實
396 1 qiāng gun / rifle 掌禁圍槍寨
397 1 dīng Ding 丁賦之政
398 1 a shepherd 群牧之政
399 1 五院 wǔyuàn Five Courts 肅祖長子洽昚之族在五院司
400 1 younger brother 孝文皇太弟敦睦宮文忠王府
401 1 fán foreign things 蕃戶
402 1 Asia 亞於遙輦
403 1 軍政 jūnzhèng army and government 掌皇族之軍政
404 1 huì can / be able to 三班以肅會朝
405 1 to attain / to reach 本名達剌幹
406 1 a kind of pigeon 抹鶻某抹裏閘撒狘
407 1 宗族 zōngzú a clan 惕隱治宗族
408 1 受禪 shòuchán to accept abdication 太祖以遙輦氏於越受禪
409 1 cái to cut out 尚衣小底裁造小底北面皇族帳官
410 1 tóng like / same / similar 亦曰典宿衛事總知宿衛事同掌宿衛事宿衛官
411 1 rèn to bear / to undertake 任國舅以耦皇族
412 1 guān to look at / to watch / to observe 觀北面諸帳官
413 1 method / way 於是先王統理天下之法
414 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於太宗
415 1 fén beams in the roof of a house 如治絲而棼
416 1 a room 屋質
417 1 liè to arrange / to line up / to list 列二院以制遙輦是已
418 1 hóng liberal / great 太祖弘義宮太宗永興宮世宗積慶宮
419 1 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 興宗重熙二十一年
420 1 tiè a rubbing from incised inscription 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
421 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 有英雄之智者三
422 1 a winding ditch 掌遙輦窪可汗
423 1 to hit / to beat 渤海太保渤海撻馬渤海近侍詳穩司奚王府
424 1 zuò a blessing / the throne 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
425 1 官員 guānyuán government official 掌輪直官員宿直之事
426 1 率先 shuàixiān to take the lead / to show initiative 義先以身率先
427 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 遼太祖有帝王之度者三
428 1 virtuous / admirable / esteemed 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
429 1 大國 dàguó a power / a great power 大國舅司
430 1 qīn relatives 掌禦帳親衛之事
431 1 十年 shí nián ten years / decade 太宗天顯十年
432 1 jīng to go through / to experience 東西為經
433 1 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 孝文皇太弟敦睦宮文忠王府
434 1 不孝 bù xiào unfilial 不孝不義
435 1 wéi to surround / to encircle / to corral 掌禁圍槍寨
436 1 xiān fresh / new / delicious 鮮質可汗
437 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
438 1 zào to make / to build / to manufacture 尚衣小底裁造小底北面皇族帳官
439 1 gān dry 乾亨四年聖宗省
440 1 tuò a watchman's rattle 重門擊柝
441 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有大功德者不授
442 1 zhōng end / finish / conclusion 終遼之世
443 1 娘子 niángzi wife 娘子
444 1 統理 tǒnglǐ to administer / to lead 於是先王統理天下之法
445 1 shī teacher 以象公師
446 1 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 於此可見
447 1 líng an actor 伶官
448 1 chuán to transmit 傳鈴之事
449 1 zuì crime / sin / vice 及諸色人犯罪沒入
450 1 淳樸 chúnpǔ simple and honest / unsophisticated / guileless 當淳樸之世
451 1 南府宰相 nánfǔ zǎixiàng Grand Councilor of Southern Administration 南府宰相總之
452 1 zhòng middle brother 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
453 1 biàn to distinguish / to recognize 可不辨
454 1 shēng to ascend / to go up 會同元年升
455 1 次子 cìzǐ second son 次子巖木之後曰孟父房
456 1 帳戶 zhànghù account 著帳戶司
457 1 長子 zhǎngzǐ eldest son 肅祖長子洽昚之族在五院司
458 1 興聖宮 Xīngshèng Gōng Xingsheng Palace 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
459 1 執事 zhíshì to serve as / to hold a post 執事禁衛
460 1 dài to represent / to substitute / to replace 代遙輦氏
461 1 clothes / clothing 尚衣小底裁造小底北面皇族帳官
462 1 tǎo to seek 皆太祖以來征討所得
463 1 叛逆 pànnì to rebel / to revolt / to disobey 叛逆家屬沒為著帳
464 1 延昌 yánchāng Yanchang reign 應天皇太后長寧宮穆宗延昌宮景宗彰湣宮承天皇太后崇德宮
465 1 刑獄 xíngyù a sentence / a penalty / a punishment 掌刑獄
466 1 遼朝 Liáo Cháo Liao Dynasty 凡遼朝官
467 1 prison 掌獄
468 1 to know / to learn about / to comprehend 世宗悉免之
469 1 xīn to be tired 改辛袞
470 1 hòu thick 其待先世之厚
471 1 gào to tell / to say / said / told 林牙修文告
472 1 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 溝池
473 1 巡幸 xún xìng to go on an inspection tour 掌諸宮巡幸扈從輜重之事
474 1 rén a kernel / a pit 仁先
475 1 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 出於貴戚為侍衛
476 1 gōng public/ common / state-owned 以象公師
477 1 國中 guózhōng junior high school 王府祗候大東丹國中臺省
478 1 to pat / to console / to comfort 撫其帳部
479 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅渤海國
480 1 diǎn canon / classic / scripture 亦曰典宿衛事總知宿衛事同掌宿衛事宿衛官
481 1 type of rush 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
482 1 guàn to wash 湯藥小底尚飲小底盥漱小底尚膳小底
483 1 三皇 sānhuáng three Sovereigns 三皇
484 1 proper / suitable / appropriate 得其宜矣
485 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 皆太祖以來征討所得
486 1 zuò to sit 於越坐而論議
487 1 shēn human body / torso 義先以身率先
488 1 duān to carry 曰安端
489 1 kāi to open 聖宗開泰三年
490 1 mén door / gate / doorway / gateway 為門下
491 1 jiàn to build / to construct 北面宮官遼建諸宮斡魯朵
492 1 miǎn to spare 世宗悉免之
493 1 東西 dōngxī east and west 東西為經
494 1 論議 lùnyì a kind of problem / a question and answer discussion / an argument 於越坐而論議
495 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 麻普
496 1 side 古者刑人不在君側
497 1 忠王府 zhōng wángfǔ Prince Zhong Mansion / Zhong Wangfu 孝文皇太弟敦睦宮文忠王府
498 1 to draft 擬於國族
499 1 遼太祖 Liáo Tàizǔ Emperor Taizu of Liao 遼太祖有帝王之度者三
500 1 bǎi one hundred 班百僚之上

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 81 zhī him / her / them / that 而名加之
2 80 to take charge of / to manage / to administer 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
3 75 zhàng a tent 北面治宮帳
4 72 shì matter / thing / item 職沿於事
5 72 běi north 分北
6 59 yuàn a school 故名北院
7 51 南院 nányuàn Nanyuan 南院
8 45 zhǎng palm of the hand 掌兵機
9 39 郎君 lángjūn my husband and master 下至郎君
10 38 guó a country / a state / a kingdom 以國制治契丹
11 36 gōng a palace 北面治宮帳
12 33 zhī to know 知北院樞密使事知樞密院事北院樞密副使知北院樞密副使事
13 32 jiù mother's brother / maternal uncle 國舅五帳世預其選
14 30 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 護衛
15 30 zhī to respect 掌北院御前祗應之事
16 29 wèi for / to 為大司徒
17 28 詳穩 xiángwěn tribal dignitary 北院詳穩司
18 27 zuǒ left 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
19 26 xiǎo small / tiny / insignificant 北院小將軍北院都部署司
20 26 dōu all 敵烈麻都視禮部
21 24 yáo distant / remote 太祖以遙輦氏於越受禪
22 24 yòu right / right-hand 北院右中丞同知中丞司事北院侍御
23 24 niǎn a hand-cart 太祖以遙輦氏於越受禪
24 23 bān class / a group / a grade 詔正班爵
25 23 guān an office 官生於職
26 22 nán south 南二大王
27 21 hòu to wait 右班都知寄班都知三班院祗候宿衛司
28 21 so as to / in order to 分今之職事以配之
29 21 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 北院小將軍北院都部署司
30 19 宿 to lodge / to stay overnight 武臣為宿衛
31 18 zhōng middle 為中書
32 18 zhū all / many / various 皆有著帳諸局
33 18 inside / interior 亦曰梯裏己
34 18 deputy / assistant / vice- 知北院樞密使事知樞密院事北院樞密副使知北院樞密副使事
35 18 太保 Tàibǎo Grand Protector 北院太保北院司徒北院司空北院郎君
36 17 ancient barbarian tribes 太祖分叠剌夷離堇為北
37 17 將軍 jiāngjūn a general 北院詳穩北院都監北院將軍
38 17 to leave / to depart / to go away / to part 太祖分叠剌夷離堇為北
39 17 shì to attend on 北院右中丞同知中丞司事北院侍御
40 16 bottom / base / end 知右夷離畢事敞史選底
41 16 zhí straight 百官番宿為宿直
42 16 big / great / huge / large / major 為大司徒
43 16 行宮 xínggōng temporary imperial residence 諸行宮都部署院
44 16 mǒu some / certain 某宮某宮使
45 16 chǎng roomy / spacious / open / broad 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
46 15 wèi to guard / to protect / to defend 武臣為宿衛
47 15 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 契丹北樞密院
48 15 zǒng general / total / overall / chief 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
49 14 shǐ history 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
50 14 jìn nearby 著帳為近侍
51 14 yuē to speak / to say 戒族人曰
52 14 jūn army / military 軍馬之事
53 14 a family clan 北南部族為護衛
54 14 department / bureau / office 侍衛司空侍衛近侍局近侍直長
55 14 in / at 官生於職
56 14 to be cautious / to be careful / to be fearful 惕隱治宗族
57 13 sān three 以於越得重名者三人
58 13 to finish / to complete / to exhaust 夷離畢視刑部
59 13 yǐn to hide / to conceal 惕隱治宗族
60 13 tooth / tusk 林牙
61 13 使 shǐ to make / to cause 知北院樞密使事知樞密院事北院樞密副使知北院樞密副使事
62 13 gǔn a ceremonial dress worn by the emperor 大橫帳常袞司
63 13 also / too 一太宰也
64 13 北面 běimiàn north side 北面治宮帳
65 12 chéng to assist / to aid / to rescue 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
66 12 cháng always / ever / often / frequently / constantly 大橫帳常袞司
67 12 都監 dūjiàn Executive 北院統軍使北院副統軍使北院統軍都監
68 12 契丹 Qìdān Khitan 契丹舊俗
69 12 his / hers / its / theirs 其興也勃焉
70 12 héng horizontal / transverse 謂之橫帳
71 12 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖神冊六年
72 11 jiē all / each and every / in all cases 皆分北
73 11 liáo Liaoning 遼國官職
74 11 èr two 南二大王
75 11 皇族 huángzú the imperial family / royal kin 皇族四帳世預其選
76 11 zōng school / sect 興宗重熙二十一年
77 11 an official institution / a state bureau 南院右中丞同知中丞司事南院侍御北宰相府
78 11 yīng should / ought 掌北院御前祗應之事
79 11 to slash 太祖分叠剌夷離堇為北
80 10 lín a wood / a forest / a grove 林牙
81 10 míng measure word for people 而名加之
82 10 shì room / bedroom 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
83 10 zhe indicates that an action is continuing 著帳為近侍
84 10 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 太宗會同元年改夷離堇為大王
85 10 部族 bùzú tribe 部族
86 10 father 國家三父房最為貴族
87 10 huī a badge / an insignia 宣徽
88 10 xuān to declare / to announce 宣徽
89 10 tǒng to unify 北院都統軍司
90 10 司徒 sītú Situ 為大司徒
91 10 shì a generation 皇族四帳世預其選
92 10 可汗 kěhàn khan 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
93 9 fáng a room 國家三父房最為貴族
94 9 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor 南院大王知南院大王事南院太師
95 9 to defend / to resist 北面禦帳官
96 9 未詳 wèixiáng unknown / unclear 所掌未詳
97 9 zhì to rule / to govern / to manage / to control 如治絲而棼
98 9 already / afterwards 列二院以制遙輦是已
99 9 會同 huìtóng to handle something jointly 太宗會同元年改夷離堇為大王
100 9 second heavenly stem 崇乙室以抗奚王
101 8 zhì to place / to lay out 太宗會同元年置
102 8 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 至於太宗
103 8 皇太后 huángTàiHòu empress dowager 皇太后宮有左右護衛
104 8 Shandong 耶律曷魯
105 8 one 百官志一
106 8 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 樞密
107 8 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相
108 8 horse 軍馬之事
109 8 not / no 不究其實
110 7 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 為樞密使
111 7 fán ordinary / common 凡遼朝官
112 7 four 皇族四帳世預其選
113 7 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 語遼官制者
114 7 wáng Wang 南二王視戶部
115 7 yuè more 於越坐而論議
116 7 王子 wángzǐ a prince 左次相右次相王子院
117 7 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace 以其牙帳居大內帳殿之北
118 7 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 北院太保北院司徒北院司空北院郎君
119 7 zhèng government 屬國之政
120 7 侍衛 shìwèi Imperial bodyguard 出於貴戚為侍衛
121 7 Germany 非有大功德者不授
122 7 nián year 太祖神冊六年
123 7 wén writing / text 掌文銓
124 7 yǒu is / are / to exist 猶南面之有三公
125 6 this / these 此遼所以興也
126 6 政令 zhènglìng a government decree 掌北院從軍之政令
127 6 to defend / to resist 北院右中丞同知中丞司事北院侍御
128 6 fēn to separate / to divide into parts 分今之職事以配之
129 6 jiǔ nine 掌太祖皇帝後九帳皇族之事
130 6 ancestor / forefather 肅祖長子洽昚之族在五院司
131 6 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 孟父帳詳穩司仲父帳詳穩司季父帳詳穩司舍利司
132 6 liè ardent / intense 敵烈麻都視禮部
133 6 大王 dàwáng king 南二大王
134 6 同知 tóngzhī government sub-prefect 同知北院樞密使事簽書北樞密院事北院都承旨北院副承旨
135 6 jǐn clay 太祖分叠剌夷離堇為北
136 6 běn measure word for books 禦盞郎君本班局本班郎君皇太后祗應司
137 6 渤海 Bó Hǎ Bohai Sea 滅渤海國
138 6 shì to look at / to see 北樞密視兵部
139 6 wèi to call 謂之北
140 6 zhǎng director / chief / head / elder 侍衛司空侍衛近侍局近侍直長
141 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔裏二帳之事
142 6 xīng to flourish / to be popular 其興也勃焉
143 6 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 親軍為禁衛
144 6 官制 guānzhì organization of government 官制樸實
145 5 左右 zuǒyòu approximately 皇太后宮有左右護衛
146 5 jiū to collaborate / to band together 遙輦糺詳穩司遙輦糺詳穩遙輦糺都監遙輦糺將軍
147 5 final particle 名實淆矣
148 5 bìng and / furthermore / also 後並樞密院
149 5 殿 diàn a hall / a palace / a temple 以其牙帳居大內帳殿之北
150 5 ancient / old / palaeo- 沿古官名
151 5 承旨 chéngzhǐ recipient of an edict 同知北院樞密使事簽書北樞密院事北院都承旨北院副承旨
152 5 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而名加之
153 5 軍民 jūnmín army-civilian / military-masses / military-civilian 分掌部族軍民之政
154 5 jiàn to see 每見中表
155 5 zhài a fence / a stockade 硬寨為宮
156 5 wēng an old man 乙室已國舅大翁帳常袞
157 5 tile 家屬沒入瓦裏
158 5 ministry / department 初名叠剌部夷離堇
159 5 also / too 亦曰梯裏己
160 5 lǐng neck 北護衛太師北護衛太保北護衛司徒總領左右護衛司
161 5 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 皇太子惕隱司
162 5 hemp / flax 敵烈麻都視禮部
163 5 zhí office / post 官生於職
164 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故名北院
165 5 zhòng heavy 以於越得重名者三人
166 4 之上 zhīshàng above 朝廷之上
167 4 shì is / are / am / to be 是也
168 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 乾亨四年聖宗省
169 4 xiàng towards / to 遼俗東向而尚左
170 4 shū book 為中書
171 4 zhì to create / to make / to manufacture 兼制中國
172 4 沿 yán with the flow 職沿於事
173 4 天皇 Tiānhuáng Japanese Emperor 應天皇太后知國政
174 4 軍國 jūnguó military affairs and civilian administration 掌佐理軍國之大政
175 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 其實所治皆北面之事
176 4 chén imperial apartments 奉宸以司供禦
177 4 yìng hard / firm / strong 硬寨為宮
178 4 gǎi to change / to alter 太宗會同元年改夷離堇為大王
179 4 fèng to offer / to present 奉宸以司供禦
180 4 判官 pàn guān a magistrate / a judge 諸行宮都部署知行宮諸部署司事諸行宮副部署諸行宮判官
181 4 頭子 tóuzi boss / gang leader 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
182 4 shàng still / yet / to value 湯藥小底尚飲小底盥漱小底尚膳小底
183 4 shí a rock / a stone 曰寅底石
184 4 zhá a sluice / a flood gate / a canal lock 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
185 4 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 著帳郎君節度使著帳郎君司徒祗候郎君班詳穩司祗候郎君班詳穩
186 4 five 國舅五帳世預其選
187 4 官名 guānmíng an official title / an official position 沿古官名
188 4 yān where / how 其興也勃焉
189 4 yíng to trade / to operate / to run / to manage 氈車為營
190 4 meaning / sense 耶律義先拜惕隱
191 4 xiāng each other / one another / mutually 左大相右大相
192 4 to scatter / to disperse 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
193 4 de potential marker 得其宜矣
194 4 xiān first 仁先
195 4 tiān day 天慶八年
196 4 huáng royal / imperial 皇太妃帳
197 4 zài in / at 古者刑人不在君側
198 4 筆硯 bǐyàn writing brush and ink stone 筆硯局筆硯祗候郎君筆硯吏牌印局
199 4 xuè jump 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
200 4 王府 wángfǔ prince's mansion 王府近侍
201 4 tài very / extremely 皇太妃帳
202 4 沒入 méirù to confiscate 家屬沒入瓦裏
203 4 to reach 外戚及世官之家犯罪者
204 3 child / son 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
205 3 仲父 zhòngfù middle uncle / uncle 叔子釋魯曰仲父房
206 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 百官志一
207 3 bié do not / must not 國舅右夷離畢敞史國舅帳克國舅別部
208 3 fēi an imperial concubine 皇太妃帳
209 3 to smear / to wipe / to erase 抹鶻某抹裏閘撒狘
210 3 duǒ measure word for flowers and clouds 本諸斡魯朵戶析出
211 3 Ge 叔子葛剌
212 3 enemy / foe 敵烈麻都視禮部
213 3 shè to set up / to establish 遼國設官之實
214 3 shěng province 省南院太保
215 3 such as / for example / for instance 如治絲而棼
216 3 太后 Tài Hòu Empress Dowager 應天皇太后知國政
217 3 知事 zhī shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master 橫帳司空橫帳郎君橫帳知事孟父族帳常袞司
218 3 hòu after / later 後並樞密院
219 3 what? / where? / why? 並奚王之眾
220 3 季子 jìzǐ youngest brother / a period of two or three months 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
221 3 禮儀 lǐyí etiquette and ceremony / protocol 掌禮儀
222 3 rén person / people / a human being 以於越得重名者三人
223 3 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗悉免之
224 3 a time 次曰剌葛
225 3 zhǐ only / just 文班牙署文班吏阿劄割只
226 3 xuǎn to choose / to pick / to select 皇族四帳世預其選
227 3 本名 běnmíng original name / personal name 本名敞史
228 3 mèng first month 次子巖木之後曰孟父房
229 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 以漢制待漢人
230 3 季父 jìfù uncle (father's youngest brother) 皆曰季父房
231 3 十二宮 shíèrgōng the twelve equatorial constellations 凡遼十二宮
232 3 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 為太尉
233 3 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people 以漢制待漢人
234 3 residence / dwelling 以其牙帳居大內帳殿之北
235 3 zhuài to pull 祗候郎君直長祗候郎君閘撒狘祗候郎君祗候郎君拽刺
236 3 to turn 本諸斡魯朵戶析出
237 3 親王 qīnwáng a prince 近位祗應司皇太子祗應司親王祗應司
238 3 zhuān to monopolize / to take sole possession 事簡職專
239 3 dié to repeat / to duplicate 太祖分叠剌夷離堇為北
240 3 a measure word for companies, households, door, families, etc 人戶益眾
241 3 jiā to add 而名加之
242 3 wěn stable / firm / solid / steady 亦曰橫帳敞穩
243 3 xià next 為門下
244 2 給事 gěishì official (imperial) position 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
245 2 車輿 chēyú a vehicle 殿幄郎君車輿局車輿郎君禦盞局
246 2 皇后 huánghòu an empress 領皇太后諸局事知皇太后宮諸司事皇太妃祗應司皇后祗應司
247 2 zhì matter / material / substance 屋質
248 2 燈燭 dēngzhú a lamp 牌印郎君裀褥局裀褥郎君燈燭局
249 2 先世 xiānshì ancestry 遼之先世
250 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 漢制則沿名之風固存也
251 2 ā prefix to names of people 文班牙署文班吏阿劄割只
252 2 zhá to write down 文班牙署文班吏阿劄割只
253 2 a supply cart / a covered wagon / a dray 押行宮輜重夷離畢司
254 2 pái cards / game pieces 筆硯局筆硯祗候郎君筆硯吏牌印局
255 2 shǔ to belong to / be subordinate to 凡契丹軍馬皆屬焉
256 2 xíng to walk / to move 總行在行軍諸斡魯朵之政令
257 2 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部
258 2 yán precipice / cliff / rockface 次子巖木之後曰孟父房
259 2 司馬 sīmǎ official post of minister of war 一司馬也
260 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 必具禮服
261 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 猶嚴於待暴客
262 2 shàng top / a high position 北面上北面朝官
263 2 Soviet Union 曰蘇
264 2 tōng to go through / to open 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
265 2 shòu to suffer / to be subjected to 太祖受位於遙輦
266 2 qiān to sign one's name 同知北院樞密使事簽書北樞密院事北院都承旨北院副承旨
267 2 martial / military 武銓
268 2 popular / common 因俗而治
269 2 cóng from 親王祗從
270 2 zūn to honor / to respect 遼國尊官
271 2 jiǎn simple / terse / succinct 事簡職專
272 2 to bestow on / to endow with 租賦
273 2 bīng soldier / troops 掌兵機
274 2 犯罪 fànzuì to commit a crime or offense 外戚及世官之家犯罪者
275 2 màn a curtain 燈燭郎君床幔局床幔郎君殿幄局
276 2 yuàn a general designation of officials 北樞密院敞史北院郎君北樞密院通事北院掾史
277 2 zhǎn a small cup 殿幄郎君車輿局車輿郎君禦盞局
278 2 以北 yǐběi north 二院治之以北
279 2 měi each / every 每見中表
280 2 漢制 hàn zhì the Han system 以漢制待漢人
281 2 宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner 北院宣徽使知北院宣徽事北院宣徽副使
282 2 qián front 掌北院御前祗應之事
283 2 點檢 diǎnjiǎn to inspect one by one / to list individually 北樞密院中丞司北南樞密院點檢中丞司事總知中丞司事北院左中丞
284 2 quán to select officials 武銓
285 2 國族 guózú people of a country / nation 國族化之
286 2 certainly / must / will / necessarily 必具禮服
287 2 liù six 太祖神冊六年
288 2 zhòng many / numerous 人戶益眾
289 2 tiē to stick / to paste / to keep close to / to fit snugly / to subsidize 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
290 2 to pay respects 三班以肅會朝
291 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 筆硯局筆硯祗候郎君筆硯吏牌印局
292 2 reason / logic / truth 掌佐理軍國之大政
293 2 chū at first / at the beginning / initially
294 2 huáng yellow 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
295 2 提轄 tíxiá Ti Xia 某宮提轄司
296 2 南北 nán běi north and south / north to south 官分南北
297 2 牙帳 yázhàng tent of the commanding officer / tent capital of a nomadic people 以其牙帳居大內帳殿之北
298 2 cún to exist / to survive 漢制則沿名之風固存也
299 2 一作 yīzuò one makes 一作世燭
300 2 nèi inside / interior 其後內族
301 2 děng et cetera / and so on 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
302 2 wood / lumber 次子巖木之後曰孟父房
303 2 eight 天慶八年
304 2 to cut / to divide / to partition 文班牙署文班吏阿劄割只
305 2 qià to get along with / to make contact 肅祖長子洽昚之族在五院司
306 2 prosperous / splendid 興宗重熙二十一年
307 2 no 無職掌
308 2 國事 guóshì affairs of the nation / politics 北府左宰相北府右宰相總知軍國事知國事
309 2 所謂 suǒwèi so-called 元好問所謂
310 2 chuáng bed 燈燭郎君床幔局床幔郎君殿幄局
311 2 can / may / permissible 可不辨
312 2 qìng to celebrate / to congratulate 天慶八年
313 2 chéng to bear / to carry / to hold 著帳殿中承應小底局筆硯小底寢殿小底
314 2 to send / to transmit / to mail 寄班之事
315 2 shì clan / a branch of a lineage 太祖以遙輦氏於越受禪
316 2 cháo to face 北面上北面朝官
317 2 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 吏部
318 2 dōng east 遼俗東向而尚左
319 2 yīn a mat / a coverlet 牌印郎君裀褥局裀褥郎君燈燭局
320 2 yīn because 因俗而治
321 2 zuǒ to assist / to accompany 掌佐理軍國之大政
322 2 xiǎn to show / to manifest / to display 太祖天顯元年置
323 2 chóng high / dignified / lofty 崇乙室以抗奚王
324 2 shǔ to sign 文班牙署文班吏阿劄割只
325 2 a government official / a magistrate 文班牙署文班吏阿劄割只
326 2 家屬 jiāshǔ family member 叛逆家屬沒為著帳
327 2 叔子 shūzǐ brother-in-law / husband's younger brother 叔子葛剌
328 2 天下 tiānxià China 於是先王統理天下之法
329 2 in advance / beforehand 皇族四帳世預其選
330 2 其後 qí hòu after that 其後百官擇人
331 2 聖旨 shèngzhǐ an imperial edict 北院林牙知北院貼黃給事北院知聖旨頭子事掌北院頭子
332 2 wèi position / location / place 近位祗應司皇太子祗應司親王祗應司
333 2 其實 qíshí actually / in fact / really 不究其實
334 2 分掌 fēnzhǎng to assign work 分掌部族軍民之政
335 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 此遼所以興也
336 2 南面 nánmiàn south side 南面治漢人州縣
337 2 tent 燈燭郎君床幔局床幔郎君殿幄局
338 2 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort 駙馬都尉府
339 2 元好問 Yuán Hǎowèn Yuan Haowen 元好問所謂
340 2 大於 dàyú to be greater than 大於越府
341 2 政教 zhèngjiāo church and state / government and education / political education 掌皇族之政教
342 2 yóu also / as if / still 猶南面之有三公
343 2 zhú a candle 一作世燭
344 2 shì to release / to set free 叔子釋魯曰仲父房
345 2 zhì sign / mark / flag 百官志一
346 2 shǎo few 乙室已國舅小翁帳常袞拔裏國舅大父帳常袞拔裏國舅少父帳常袞國舅太師
347 2 to prevail 遙輦糺小將軍遙輦克
348 2 外戚 wài qī families of imperial consorts 外戚及世官之家犯罪者
349 2 a mattress / cushion / bedding 牌印郎君裀褥局裀褥郎君燈燭局
350 2 皇帝 huángdì Emperor 掌太祖皇帝後九帳皇族之事
351 2 從軍 cóngjūn to join the army / to enlist 掌北院從軍之政令
352 2 public office 北衙不理民
353 2 耶律 yélǜ Yelu 耶律曷魯
354 2 析出 xīchū to distinguish 析出之
355 2 hén a scar 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
356 2 mín the people / citizen / subjects 北衙不理民
357 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷之上
358 1 dào way / road / path 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
359 1 increase / benefit 人戶益眾
360 1 mǐn mixed / confused 應天皇太后長寧宮穆宗延昌宮景宗彰湣宮承天皇太后崇德宮
361 1 a final particle 此遼世所以多變起肘掖歟
362 1 刑人 xíngrén criminal to be executed / to execute a criminal 古者刑人不在君側
363 1 中國 Zhōngguó China 兼制中國
364 1 pèi to blend 分今之職事以配之
365 1 zhǔn a rule / a guideline / a standard 準大橫帳及國舅二父帳
366 1 zòu to present / to offer 樞密院奏
367 1 jīn today / modern / present / current / this / now 分今之職事以配之
368 1 職事 zhíshì a post / a position 分今之職事以配之
369 1 職掌 zhízhǎng to be in charge of / assignment 無職掌
370 1 lún a round / a turn 掌輪直官員宿直之事
371 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 雖小不可為
372 1 官職 guānzhí an official position 遼國官職
373 1 改為 gǎiwéi to change into 改為將軍
374 1 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 為尚書
375 1 在行 zàixíng to be adept at sth / to be an expert in a trade or profession 總行在行軍諸斡魯朵之政令
376 1 太平 tàipíng peaceful 聖宗太平八年
377 1 重門 chóngmén layer upon layer 重門擊柝
378 1 國王 guówáng king / monarch 掌隋國王釋魯房族之事
379 1 tài great / exalted / superior 聖宗開泰三年
380 1 風化 fēnghuà to weather 凡天下風化之所自出
381 1 供奉 gòngfèng to consecrate / to enshrine and worship 掌供奉宸禦之事
382 1 to sympathize / to give relief / to compensate 每加矜恤
383 1 yín Third Earthly Branch 曰寅底石
384 1 beard / mustache 胡剌可汗
385 1 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 於是先王統理天下之法
386 1 to impede / to hinder / to obstruct 阻午可汗
387 1 jiā house / home / residence 外戚及世官之家犯罪者
388 1 chōng to fill / to be full / to supply 皆充其役
389 1 fēi not / non- / un- 非受之於遙輦也
390 1 bài to bow / to pay respect to 耶律義先拜惕隱
391 1 總目 zǒng mù a catalog / a table of contents 行宮部署判官十二宮職名總目
392 1 chí a pool / a pond 溝池
393 1 湯藥 tāng yào medicine / tisane / decoction 湯藥小底尚飲小底盥漱小底尚膳小底
394 1 佛殿 Fó diàn a Buddhist shrine / a Buddha hall 佛殿小底司藏小底習馬小底鷹坊小底
395 1 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 敵烈麻都視禮部
396 1 lán overflowing 耶瀾可汗
397 1 契丹人 Qìdānrén Khitan People 凡契丹人民皆屬焉
398 1 zhēng to march / to travel on a long journey 皆太祖以來征討所得
399 1 to mortgage / to pawn 押行宮輜重夷離畢司
400 1 a pagoda / a stupa 見國舅別部敞史蕭塔葛
401 1 有著 yǒuzhe to have / to possess 皆有著帳諸局
402 1 capacity / degree / a standard / a measure 遼太祖有帝王之度者三
403 1 shù to gargle / to rinse 湯藥小底尚飲小底盥漱小底尚膳小底
404 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人也
405 1 miè to belittle 蔑以加矣
406 1 noon / 11 a.m.-1 p.m. 阻午可汗
407 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 太祖神冊六年
408 1 晉國 Jìn Guó state of Jin 其妻晉國長公主之女
409 1 naturally / of course / certainly 凡天下風化之所自出
410 1 蜀國 Shǔguó Shu Han Kingdom 掌蜀國王巖木房族之事
411 1 法制 fǎzhì legal system and institutions 法制可謂嚴密矣
412 1 修文 xiūwén Xiuwen 林牙修文告
413 1 female / feminine 其妻晉國長公主之女
414 1 xuán profound / mysterious / subtle 玄祖伯子麻魯無後
415 1 隱事 yǐnshì a secret 大內惕隱知大內惕隱事大內惕隱都監
416 1 liáo a bureaucrat / an official 班百僚之上
417 1 fēng wind 漢制則沿名之風固存也
418 1 dialect / language / speech 語遼官制者
419 1 人犯 rénfàn criminal / culprit / suspect (old) 及諸色人犯罪沒入
420 1 文翰 wénhàn document keeping 掌文翰之事
421 1 guì expensive / costly / valuable 出於貴戚為侍衛
422 1 三族 sān zú three generations 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
423 1 fān to take turns / a turn / a time 百官番宿為宿直
424 1 城郭 chéngGuō a city wall 未有城郭
425 1 luàn chaotic / disorderly 不以名亂之
426 1 名實 míngshí name and reality / whether reality lives up to its reputation 名實淆矣
427 1 méi not have 叛逆家屬沒為著帳
428 1 líng a bell 傳鈴之事
429 1 to arise / to get up 此遼世所以多變起肘掖歟
430 1 supreme ruler / emperor 德祖之元子是為太祖天皇帝
431 1 chén minister / statesman / official 武臣為宿衛
432 1 zhān felt 氈車為營
433 1 公主 gōngzhǔ princess 掌公主帳宅之事
434 1 太和 tàihé Taihe reign 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
435 1 self 亦曰梯裏己
436 1 南部 nánbù southern part 北南部族為護衛
437 1 zhèng upright / straight 詔正班爵
438 1 ǒu to plow side by side 任國舅以耦皇族
439 1 to spread out 下鋪
440 1 zhǔ owner 南衙不主兵
441 1 北大 Běi Dà Peking University 知國事北大王院
442 1 huà to make into / to change into / to transform 國族化之
443 1 again / more / repeatedly 因復故名
444 1 hài to injure / to harm to 遙輦痕德堇可汗以蒲古只等三族害於越室魯
445 1 延慶 yánqìng Yanqing 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
446 1 jiè to quit 戒族人曰
447 1 貴族 guìzú a lord / nobility / an aristocrat / aristocracy 國家三父房最為貴族
448 1 chén morning / dawn / daybreak 硬寨以嚴晨夜
449 1 to rent 租賦
450 1 book / volume 太祖神冊六年
451 1 舊俗 jiùsú former custom / old ways 契丹舊俗
452 1 xiáo confused 名實淆矣
453 1 gōng to present to / to supply / to provide 奉宸以司供禦
454 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為著帳郎君
455 1 特本 téběn a turban 本名彌裏馬特本
456 1 多變 duōbiàn fickle / multifaceted 此遼世所以多變起肘掖歟
457 1 jiū to examine / to investigate 不究其實
458 1 qiāng gun / rifle 掌禁圍槍寨
459 1 dīng Ding 丁賦之政
460 1 a shepherd 群牧之政
461 1 五院 wǔyuàn Five Courts 肅祖長子洽昚之族在五院司
462 1 younger brother 孝文皇太弟敦睦宮文忠王府
463 1 fán foreign things 蕃戶
464 1 Asia 亞於遙輦
465 1 軍政 jūnzhèng army and government 掌皇族之軍政
466 1 huì can / be able to 三班以肅會朝
467 1 to attain / to reach 本名達剌幹
468 1 a kind of pigeon 抹鶻某抹裏閘撒狘
469 1 宗族 zōngzú a clan 惕隱治宗族
470 1 受禪 shòuchán to accept abdication 太祖以遙輦氏於越受禪
471 1 cái to cut out 尚衣小底裁造小底北面皇族帳官
472 1 tóng like / same / similar 亦曰典宿衛事總知宿衛事同掌宿衛事宿衛官
473 1 rèn to bear / to undertake 任國舅以耦皇族
474 1 guān to look at / to watch / to observe 觀北面諸帳官
475 1 method / way 於是先王統理天下之法
476 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於太宗
477 1 fén beams in the roof of a house 如治絲而棼
478 1 a room 屋質
479 1 liè to arrange / to line up / to list 列二院以制遙輦是已
480 1 yòu again / also 又並乙室已
481 1 each 掌王子各帳之事
482 1 hóng liberal / great 太祖弘義宮太宗永興宮世宗積慶宮
483 1 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 興宗重熙二十一年
484 1 tiè a rubbing from incised inscription 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
485 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 有英雄之智者三
486 1 a winding ditch 掌遙輦窪可汗
487 1 to hit / to beat 渤海太保渤海撻馬渤海近侍詳穩司奚王府
488 1 zuò a blessing / the throne 聖宗興聖宮興宗延慶宮道宗太和宮天祚永昌宮
489 1 官員 guānyuán government official 掌輪直官員宿直之事
490 1 率先 shuàixiān to take the lead / to show initiative 義先以身率先
491 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 遼太祖有帝王之度者三
492 1 yuán monetary unit / dollar 德祖之元子是為太祖天皇帝
493 1 virtuous / admirable / esteemed 季子洽禮及懿祖仲子帖剌
494 1 大國 dàguó a power / a great power 大國舅司
495 1 qīn relatives 掌禦帳親衛之事
496 1 十年 shí nián ten years / decade 太宗天顯十年
497 1 jīng to go through / to experience 東西為經
498 1 孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei 孝文皇太弟敦睦宮文忠王府
499 1 jiān simultaneously 兼制中國
500 1 zuì most / extremely / exceedingly 國家三父房最為貴族

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北大 Běi Dà Peking University
兵部 bīngbù Ministry of War
渤海 Bó Hǎ Bohai Sea
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大东 大東 dàdōng Dadong
大林 dàlín Dalin / Talin
都监 都監 dūjiàn Executive
驸马都尉 駙馬都尉 fùmǎ dūwèi Commandant Escort
给事 給事 gěishì official (imperial) position
汉人 漢人 Hàn rén Han Chinese person or people
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
辽朝 遼朝 Liáo Cháo Liao Dynasty
辽太祖 遼太祖 Liáo Tàizǔ Emperor Taizu of Liao
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
南大 nán dà Nanjing University (NJU)
南府宰相 nánfǔ zǎixiàng Grand Councilor of Southern Administration
南院 nányuàn Nanyuan
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
契丹 Qìdān Khitan
契丹人 Qìdānrén Khitan People
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
Shèn Shen
史国 史國 Shǐguó Kusana
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
蜀国 蜀國 Shǔguó Shu Han Kingdom
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
Suí Sui Dynasty
太保 Tàibǎo Grand Protector
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天皇 Tiānhuáng Japanese Emperor
提辖 提轄 tíxiá Ti Xia
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
孝文 Xiàowén Emperor Xiaowen of Wei
刑部 xíngbù Ministry of Justice
兴圣宫 興聖宮 Xīngshèng Gōng Xingsheng Palace
宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner
延昌 yánchāng Yanchang reign
延庆 延慶 yánqìng Yanqing
耶律 yélǜ Yelu
永昌 Yǒngchāng
 1. Yongchang
 2. Yongchang
元好问 元好問 Yuán Hǎowèn Yuan Haowen
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
忠王府 zhōng wángfǔ Prince Zhong Mansion / Zhong Wangfu
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English