Chinese Notes
Chinese Notes

Glossary and Vocabulary for Decorative Designs in Chinese Art 中国文物的纹饰

Contents

 1. Proper Nouns
 2. Glossary

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿拉伯 Ālābó Arabian / Arabic / Arab
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
阿弥陀经 阿彌陀經 Āmítuó Jīng Sukhāvatīvyūhasūtra / The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus
阿难 阿難 Ānán Ānanda / Ananda
敖汉旗 敖漢旗 Áohànqí Aohanqi
阿斯塔那 Āsītǎnà Astana
白族 Bái Zú Bai
半坡 bàn pō Banpo
半山 Bànshān Banshan
报恩寺 報恩寺 Bào ēn Sì Bao En Temple
保和殿 Bǎohé Diàn Baohe Hall
八十八佛忏悔文 八十八佛懺悔文 Bāshíbā Fó Chànhuǐ Wén Eighty Eight Buddhas Repentance Text
北朝 Běi Cháo Northern Dynasties
北齐 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
北宋 Běi Sòng Northern Song Dynasty
北魏 Běi Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
北周 Běi Zhōu Northern Zhou Dynasty
北京 Běijīng Beijing
兵马俑 兵馬俑 bīng mǎ yǒng Terracotta Army
不动成就佛 不動成就佛 Bùdòng Chéngjiù Fó Amoghasiddha Buddha
不肯去观音院 不肯去觀音院 bùkěn qù Guānyīn yuàn Buken Qu Guanyin Temple
布依族 Bùyī zú Bouyi
曹雪芹 Cáo Xuěqín Cao Xueqin
陈国治 陳國治 Chén Guózhì Chen Guozhi
城隍 Chéng Huáng God of City
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
成化 Chénghuà Emperor Chenghua
传国玺 傳國璽 Chuán Guó Xǐ Imperial Seal of China
触地印 觸地印 Chùdìyìn Bhumyakramana mudra / Bhūmisparsa mudra / touching the earth
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
磁州窑 磁州窯 Cízhōu Yáo Cizhou Kiln
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大克鼎 大剋鼎 Dà Kè Dǐng Da Ke Ding
大清 Dà Qīng Qing Dynasty
大钟寺 大鐘寺 Dà Zhōng Sì Dazhong Temple
大自在陀罗尼神咒经 大自在陀羅尼神咒經 Dà Zìzai Tuóluóní Shén Zhòu Jīng Great Freedom Dharani
大甸子 Dàdiànzǐ Dadianzi
大理 Dàlǐ Dali
大理国 大理國 Dàlǐ Guó Kingdom of Dali
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
党项 黨項 Dǎng Xiàng
 1. Dang Xiang / Tangut People
 2. Tangut
道光 Dào Guāng Dao Guang / Emperor Dao Guang
大日遍照 Dàrì biànzhào Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
大日如来 大日如來 Dàrì Rúlái Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
大汶口文化 Dàsènkǒu Wénhuà Dawenkou Culture
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
雕龙碑 雕龍碑 Diāolóngbēi Diaolongbei
定窑 定窯 Dìng Yáo Ding Kiln
地藏菩萨 地藏菩薩 Dìzàng Púsà Ksitigarbha Bodhisattva / Kṣitigarbha Bodhisattva
东汉 東漢 Dōng Hàn Eastern Han
东魏 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties
都兰 都蘭 Dūlán Dulan
多宝塔 多寶塔 Duō Bǎo Tǎ Prabhutaratna Stupa / Duobao Pagoda
二里头 二里頭 Èrlǐtou Erlitou
二里头文化 二里頭文化 Èrlǐtou Wénhuà Erlitou Culture
法轮 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
法门寺 法門寺 Fǎmén sì Famen Temple
梵文 Fànwén Sanskrit
法雨寺 Fǎyǔ Sì Fayu Temple
飞来峰 飛來峰 Fēilái Fēng Feilai Peak
佛光山 Fó Guāng Shān Fo Guang Shan
妇好 婦好 Fù Hǎo Fu Hao
扶风县 扶風縣 Fúfēng xiàn Fufeng County
缸瓦窑 缸瓦窯 Gāngwǎ Yáo Gangwa Kiln
高岭 高嶺 Gāolǐng Gaoling / Kaolin
哥窑 哥窯 Gē Yáo Ge Kiln
咯什 Gēshí Kashgar
古观象台 古觀象臺 Gǔ guānxiàng Tái Ancient Observatory
官窑 官窯 Guān Yáo Guan Kiln
光绪 光緒 Guāng Xù Guang Xu
观音菩萨 觀音菩薩 Guānyīn Púsà Guanyin Bodhisattva / Avalokitesvara Bodhisattva / The Bodhisattva of Compassion
故宫 故宮 Gùgōng The Imperial Palace
贵州 貴州 Guìzhōu Guizhou
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉安城 漢安城 Hàn'ānchéng Han'ancheng
杭州 Hángzhōu Hangzhou
和氏璧 Hé Shì bì He Shi Bi
何仙姑 hé xiāngū He Xiangu
河姆渡 Hémǔdù Hemudu Culture
河姆渡文化 Hémǔdù Wénhuà Hemudu Culture
河南省 hénánshěng Henan province
红楼梦 紅樓夢 Hóng Lóu Mèng Dream of the Red Chamber
洪武 Hóng Wǔ Hong Wu / Emperor Taizu of Ming
红山文化 紅山文化 Hóngshān Wénhuà Hongshan Culture
花莲 花蓮 Huālián Hualian / Hualien
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
湖北省 húběishěng Hubei Province
慧锷 慧鍔 Huì È Hui E
火焰山 火燄山 Huǒyàn Shān Mountain of Flames
嘉庆 嘉慶 Jiā Qìng Jia Qing
嘉靖 Jiājìng Emperor Jiajing
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
蒋祈 蔣祈 Jiǎng Qí Jiang Qi
交泰殿 Jiāotài Diàn Jiaotai Hall
jìn
 1. Shanxi
 2. Jin Dynasty
 3. to move forward / to promote / to advance
金山 jīn shān
 1. a golden mountain
 2. Jinshan
 3. Kingsoft
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
净土宗 淨土宗 Jìng Tǔ Zōng Pure Land School / Jingtu Zong
金刚手 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi / Vajrapani Bodhisattva
景德镇 景德鎮 Jǐngdézhèn Jingdezhen
景德镇窑 景德鎮窯 Jǐngdézhèn Yáo Jingdezhen Kiln
景明 jǐngmíng Jingming reign
景泰 Jǐngtài Emperor Jingtai
九叠篆 九疊篆 jiǔ dié zhuàn Jiudie Script
吉州窑 Jízhōu Yáo Jizhou Kiln
钧窑 鈞窯 Jūn Yáo Jun Kiln
沮渠讳讳 沮渠諱諱 Jǔqúhuihui Juqu Wuhui
康熙 Kāng Xī Emperor Kang Xi
坤宁宫 坤寧宮 Kūnníng gōng Kunning Palace
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
李秀成 Lǐ Xiùchéng Liu Xiucheng
良渚文化 Liángzhǔ Wénhuà
 1. Liangzhu Culture
 2. Liangzhu culture
liáo
 1. Liaoning
 2. Liao Dynasty
辽朝 遼朝 Liáo Cháo Liao Dynasty
玲珑馆 玲瓏館 Línglóng Guǎn Hall of Elegance
灵武窑 靈武窯 Língwǔ Yáo Lingwu Kiln
灵隐寺 靈隱寺 Língyǐn Sì Lingyin Temple
六字 Liù Zì Namo Amitofo / Mantra of Six Syllables / Om mani padme hum
龙门石窟 龍門石窟 Lóngmén Shíkū Longmen Grottoes
龙泉窑 龍泉窯 Lóngquán Yáo Longquan Kiln
龙山文化 龍山文化 Lóngshān Wénhuà Longshan Culture
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
卢舍那佛 盧舍那佛 Lúshènà Fó Locana Buddha
吕氏春秋 呂氏春秋 Lǚ shì chūn qiū Mr Lu's Annals of the Spring and Autumn Period
马王堆 馬王堆 mǎ Wáng duī Mawang Pit
马厂 馬廠 Mǎchǎng Machang
麦积山石窟 麥積山石窟 Màijī Shān Shíkū Mount Maiji Grottoes
马家窑文化 馬家窯文化 Mǎjiāyáo Wénhuà Majiayao Culture
马来西亚 馬來西亞 Mǎláixīyà Malaysia
苗族 Miáo Zú Miao people
庙底沟 庙底溝 Miàodǐgōu Miaodigou
弥勒 彌勒 Mílè Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明朝 Míng Cháo Ming Dynasty
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
南朝 Nán Cháo Sourthern Dynasties
南传佛教 南傳佛教 Nán Chuán Fójiào Theravāda Buddhism / South Asian Buddhism
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南普陀山 Nán Pǔtuó Shān Nan Putuoshan
南宋 Nán Sòng Southern Song Dynasty
内蒙古 內蒙古 Nèi Ménggǔ Inner Mongolia
内蒙古自治区 內蒙古自治區 Nèi Ménggǔ Zìzhìqū Inner Mongolia Autonomous Region
涅盘 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
牛古吐乡 牛古吐鄉 niú gǔ tù xiāng Niugutu Village
牛头明王 牛頭明王 Niútóu Míng Wáng Yamantaka
普陀山 Pǔtuó Shān Mount Putuo / Putuoshan
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
乾隆 Qián Lóng Qian Long
乾清宫 乾清宮 Qiánqīng Gōng Qianqing Palace
齐家文化 齊家文化 Qíjiā Wénhuà Qijia Culture
Qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
秦始皇 Qín Shǐ Huáng Qin Shi Huang
清朝 Qīngcháo Qing Dynasty
青海 Qīnghǎi
 1. Qinghai
 2. Lake Qinghai
 3. the Eastern seas
泉州 Quánzhōu Quanzhou
汝窑 汝窯 Rǔ Yáo Ru Kiln
三国 三國 Sān Guó Three Kingdoms period
三尊 sān zūn the three honored ones
Shǎn Shaanxi
山东省 山東省 Shāndōng Shěng Shandong Province
商朝 Shāng Cháo Shang Dynasty
上海 Shànghǎi Shanghai
上海市 Shànghǎi Shì Shanghai Municipality
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
山西省 Shānxī shěng Shanxi
陕西省 陝西省 Shǎnxī Shěng Shaanxi Province
十二生肖 shí èr shēngxiào Twelve animals of the Terrestrial Branches
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
释迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Fó
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
石龙 石龍 shílóng Shilong
狮子林 獅子林 Shīzi Lín Lion Forest Garden / Lion Grove Garden
说法印 說法印 shuōfa yìn Dharmacakra mudra / speaking the Dharma mudra
四面佛 Sì Miàn Fó Four-faced Buddha
丝绸之路 絲綢之路 Sīchóu zhī lù the Silk Road
司马迁 司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
崧泽文化 崧澤文化 Sōngzé Wénhuà Songze Culture
苏武 蘇武 Sū Wǔ Su Wu
Suí Sui Dynasty
苏州 蘇州 Sūzhōu Suzhou
台北 Táiběi
 1. Taipei
 2. Taipei
太和殿 Tàihé Diàn Taihe Hall / Hall of Supreme Harmony
太平天国 太平天國 Tàipíng Tiān Guó Taiping Heavenly Kingdom
台湾 台灣 Táiwān
 1. Taiwan
 2. Taiwan
陶记 陶記 Táo Jì The Records of Ceramics
陶寺 Táosì Taosi
天工开物 天工開物 tiān Gōng Kāi wù Heavenly Creations
天安门 天安門 Tiānānmén Tiananmen
天津 Tiānjīn Tianjin
吐蕃 Tǔbō Tibetan Empire / Tubo
吐鲁番 吐魯番 Tùlǔfān Turpan
网师园 網師園 Wǎng Shī Yuán Master of Nets Garden
王因 Wángyīn Wangyin
万历 萬曆 Wànlì Emperor Wanli
万寿 萬壽 wànshòu Manju
维吾尔族 維吾爾族 Wéiwúěr Zú Uighur
文殊菩萨 文殊菩薩 Wénshū Púsà Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
武丁 Wǔ Dīng Wu Ding
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
五台山 五臺山 Wǔtái Shān
 1. Mount Wutai
 2. Odaesan / Mount Odaesan / Mount Odae
婺州窑 婺州窯 Wùzhōu Yáo Wuzhou Kiln
西汉 西漢 Xī Hàn Western Han
西晋 西晉 Xī Jìn Western Jin Dynasty
西夏 Xī Xià Western Xia Dynasty
西周 Xī Zhōu Western Zhou
西安市 Xī'ān Shì City of Xian
夏至 Xià Zhì Summer Solstice, tenth solar term
夏家店 Xiàjiādiàn Xiajiadian
夏家店文化 Xiàjiādiàn Wénhuà Xiajiadian Culture
线装书局 線裝書局 Xiàn Zhuāng Xhūjú Thread-binding Books Publishing House
襄汾 Xiāngfén Xiangfen
孝王 Xiào Wáng King Xiao of Zhou
西方极乐世界 西方極樂世界 Xīfāng Jílè Shìjiè Western Pure Land / Sukhāvatī
新石器时代 新石器時代 Xīn Shíqì Shídài Neolithic Age / New Stone Age
辛店文化 Xīndiàn Wénhuà Xindian Culture
兴隆洼 興隆洼 Xīnglóngwā Xinglongwa
新疆 Xīnjiāng Xinjiang
宣王 Xuān Wáng King Xuan of Zhou
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
仰韶文化 Yǎngsháo Wénhuà Yangshao Culture
偃师 偃師 Yǎnshī Yanshi
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
药师佛 藥師佛 Yàoshī Fó Medicine Buddha
耀州窑 耀州窯 Yàozhōu Yáo Yazhou Kiln
仪礼 儀禮 Yí Lǐ Yili / Book of Etiquette and Ceremonial
永乐 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le
雍正 Yōng Zhèng Emperor Yong Zheng
雍和宫 雍和宮 Yōnghégōng Yonghegong / Lama Temple
豫园 豫園 Yù Yuán Yu Gardens
元代 Yuán Dài Yuan Dynasty
远香堂 遠香堂 Yuǎn Xiāng Táng Hall of Distant Fragrance
圆明园 圓明園 Yuánmíng Yuán Old Summer Palace
御道 Yùdào The Imperial Boulevard
越窑 越窯 Yuè Yáo Yue yao / Yue Kiln
云冈石窟 雲岡石窟 yúngāng Shíkū Yungang Grottoes
云南 雲南 yúnnán Yunnan
藏传佛教 藏傳佛教 Zàng Chuán Fójiào Tibetan Buddhism
藏族 Zàngzú Tibetan nationality
枣阳 棗陽 Zǎoyáng Zaoyang
战国 戰國 Zhàn Guó Warring States Period
战国时代 戰國時代 Zhàn Guó Shídài Warring States Period
浙江 Zhèjiāng
 1. Zhejiang
 2. Zhe River / Qiantang River
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
正始 zhèngshǐ Zhengshi reign
忠王府 zhōng wángfǔ Prince Zhong Mansion / Zhong Wangfu
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和殿 Zhōnghé Diàn Zhonghe Hall
周公旦 Zhōu Gōng Dàn Duke of Zhou
周礼 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
拙政园 拙政園 Zhuōzhèng Yuán Humble Administrator's Garden
紫禁城 Zǐjìnchéng The Forbidden City / the Imperial Palace
紫砂 zǐshā zisha
尊胜陀罗尼经 尊勝陀羅尼經 Zūnshèng Tuóluóní Jīng Usnisa Vijaya Dharani / Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English