Glossary and Vocabulary for Guanzi 《管子》, 問第二十四 Chapter 24: Asking about Position

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 46 rén person / people / a human being 上帥士以人之所戴
2 44 幾何 jǐhé geometry 問少壯而未勝甲兵者幾何人
3 25 wèn to ask 問有本紀
4 14 guó a country / a state / a kingdom 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
5 11 jiā house / home / residence 問邑之貧人債而食者幾何家
6 11 shì a gentleman / a knight 則士輕死節
7 9 guān an office 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
8 8 tián field / farmland 人之開田而耕者幾何家
9 8 xiū to decorate / to embellish 可以修城郭補守備者幾何人
10 8 shì matter / thing / item 今事之稽也何待
11 7 a government official / a magistrate 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
12 7 Germany 爵授有德
13 7 子弟 zǐdì later generations 問國之棄人何族之子弟也
14 7 xíng to walk / to move 行此道也
15 6 bīng soldier / troops 問兵車之計幾何乘也
16 6 chē a vehicle 問兵車之計幾何乘也
17 6 xiāng village / township 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
18 5 tool / device / utensil / equipment / instrument 出器處器之具
19 5 a device / a tool / a utensil / an implement 大夫疏器甲兵
20 5 shēn human body / torso 士之身耕者幾何家
21 5 soil / ground / land 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
22 5 shí food / food and drink 問邑之貧人債而食者幾何家
23 5 gain / advantage / benefit 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
24 5 大夫 dàifu doctor 問州之大夫也何里之士也
25 4 dào way / road / path 理國之道
26 4 pín poor / impoverished 問邑之貧人債而食者幾何家
27 4 zào to make / to build / to manufacture 衣夾鋏鉤弦之造
28 4 shuài handsome / graceful / smart 上帥士以人之所戴
29 4 zhēng to march / to travel on a long journey 征於關者
30 4 wèi position / location / place 君臣有位而未有田者幾何人
31 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今吏亦何以明之矣
32 4 child / son 問宗子之收昆弟者
33 4 can / may / permissible 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
34 4 luàn chaotic / disorderly 無亂社稷宗廟則人有所宗
35 3 chù a place / location / a spot / a point
36 3 shèng to beat / to win / to conquer 問少壯而未勝甲兵者幾何人
37 3 guān to close 關者
38 3 Wu 餘子之勝甲兵有行伍者幾何人
39 3 田宅 tiánzhái a farmhouse 問死事之孤其未有田宅者有乎
40 3 gōng merit 祿予有功
41 3 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以教人
42 3 qīn relatives 毋遺老忘親
43 3 gēng to plow / to till 人之開田而耕者幾何家
44 3 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 覆育萬人
45 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 士之有田而不使者幾何人
46 3 shī to lose 器物不失其具
47 3 shì to look at / to see 其宜修而不修者故何視
48 3 xiǎo small / tiny / insignificant 政自小始
49 3 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 問少壯而未勝甲兵者幾何人
50 3 城郭 chéngGuō a city wall 可以修城郭補守備者幾何人
51 3 thing / matter 人之所害於鄉里者何物也
52 3 chéng to mount / to climb onto 問兵車之計幾何乘也
53 3 cáng to hide 疏藏器弓弩之張
54 3 急難 jínàn a misfortune / a crisis / a disaster / an emergency / crisis victims 士之急難可使者幾何人
55 3 shàng top / a high position 上帥士以人之所戴
56 3 proper / suitable / appropriate 其宜修而不修者故何視
57 3 wèi Eighth earthly branch 問少壯而未勝甲兵者幾何人
58 3 wài outside 國子弟之游於外者幾何人
59 3 shì a city 而市者天地之財具也
60 3 míng bright / brilliant 今吏亦何以明之矣
61 3 to inspect / to check 今事之稽也何待
62 3 Kangxi radical 80 毋遺老忘親
63 3 district / county 問邑之貧人債而食者幾何家
64 3 extra / surplus / remainder 餘子仕而有田邑
65 3 bǎo to defend / to protect 慎謀乃保國
66 2 mín the people / citizen / subjects 問一民有幾年之食也
67 2 biān side / boundary / edge / margin 問於邊吏曰
68 2 increase / benefit 所封表以益人之生利者何物也
69 2 hài to injure / to harm to 人之所害於鄉里者何物也
70 2 shèn cautious 以慎國常
71 2 mào countenance / appearance 以困貌德
72 2 to enter 今入者幾何人
73 2 zhòng many / numerous 則眾不亂
74 2 four 外應四極
75 2 zhí office / post 盡地之職
76 2 younger brother 問宗子之收昆弟者
77 2 néng can / able 授事以能
78 2 shāng to injure / to wound / to be injured 小怒傷義
79 2 reason / logic / truth 問理園容而食者幾何家
80 2 cái money / wealth / riches / valuables 而市者天地之財具也
81 2 其事 qí shì that thing / this thing 今其事之久留也何若
82 2 cái material / stuff 工尹伐材用
83 2 死事 sǐshì martyrs of service 問死事之孤其未有田宅者有乎
84 2 yóu to swim 國子弟之游於外者幾何人
85 2 xìn to believe / to trust 小利害信
86 2 男女 nán nǚ male and female 男女不整齊
87 2 to lift / to hold up / to raise 舉知人急
88 2 yuē to speak / to say 君曰
89 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣有位而未有田者幾何人
90 2 外人 wàirén outsider 外人之來從而未有田宅者幾何家
91 2 備用 bèiyòng to reserve / to use as a spare 能利備用者幾何人
92 2 apprentice / disciple 官承吏之無田餼而徒理事者幾何人
93 2 a sacrificial victim 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
94 2 móu to plan / to scheme 失謀而敗
95 2 hurried / worried 舉知人急
96 2 kūn elder brother 問宗子之收昆弟者
97 2 a man / a male adult 若夫城郭之厚薄
98 2 鄉里 xiānglǐ hometown 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
99 2 a family clan 問國之棄人何族之子弟也
100 2 大臣 dàchén chancellor / minister 則大臣興義
101 2 one 問一民有幾年之食也
102 2 jūn army / military 足以利軍伍
103 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以修城郭補守備者幾何人
104 2 xíng punishment / penalty 審刑當罪
105 2 rate / frequency 鄉子弟力田為人率者幾何人
106 2 to arise / to get up 宜起而未起者何待
107 2 shū to remove obstructions 大夫疏器甲兵
108 2 zōng school / sect 無亂社稷宗廟則人有所宗
109 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 足以教人
110 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 今事之稽也何待
111 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 問男女有巧伎
112 2 守備 shǒubèi to garrison / to stand guard / on garrison duty 可以修城郭補守備者幾何人
113 2 nián year 城粟軍糧其可以行幾何年也
114 2 使 shǐ to make / to cause 可使帥眾蒞百姓者幾何人
115 2 horse 牽家馬軶家車者幾何乘
116 2 wéi dangerous / precarious 夫兵事者危物也
117 2 lái to come 外人之來從而未有田宅者幾何家
118 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 工之巧
119 1 開口 kāikǒu to start to talk 冗國所開口而食者幾何人
120 1 盜賊 dàozéi thiefs / robbers 所捕盜賊除人害者幾何矣
121 1 告之 gàozhī to tell / to inform 明道以重告之
122 1 tóng like / same / similar 十六道同身外事謹
123 1 dūn honest / candid / sincere 無敦於權人
124 1 霸王 bà wáng a hegemon / an overlord / a despot / a warlord 此霸王之術也
125 1 color 視其色
126 1 huì can / be able to 出入死生之會幾何
127 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 問執官都者
128 1 biǎo clock / a wrist watch 所封表以益人之生利者何物也
129 1 本紀 Běn Jì Imperial Biographies 問有本紀
130 1 祿 good fortune 祿予有功
131 1 zài in / at 外人來游在大夫之家者幾何人
132 1 capacity / degree / a standard / a measure 度必明
133 1 quàn title deeds 有別券者幾何家
134 1 帷幕 wéimù heavy curtain 帷幕
135 1 è narrow 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
136 1 chéng a city / a town 城粟軍糧其可以行幾何年也
137 1 shì an official 餘子仕而有田邑
138 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君曰
139 1 zhài debt / loan / liabilities 問邑之貧人債而食者幾何家
140 1 to attend / to be present / to administer / to approach 可使帥眾蒞百姓者幾何人
141 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 無亂社稷宗廟則人有所宗
142 1 to produce / to give birth to / to breed 覆育萬人
143 1 yíng to trade / to operate / to run / to manage 而德營九軍之親
144 1 dìng to decide 而造器定冬
145 1 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 則人不易訟
146 1 jié festival / a special day 衣食不節
147 1 厚薄 hòubáo thickness 若夫城郭之厚薄
148 1 常經 chángjīng fixed rules / unchanging principles 國有常經
149 1 jiàn to recommend / to elect 其就山藪林澤食薦者幾何
150 1 small / petty 民荒無苛人
151 1 幾年 jǐnián a few years / several years / how many years 問一民有幾年之食也
152 1 guān to look at / to watch / to observe 以觀其外則
153 1 inside / interior 問州之大夫也何里之士也
154 1 淫雨 yínyǔ excessive rain 淫雨而各有處藏
155 1 官府 guānfǔ feudal authorities / feudal official 官府之藏
156 1 溝壑 gōuhè gorge / gulch / ravine / deep ditch 溝壑之淺深
157 1 處女 chùnǚ virgin / maiden / inaugural 處女操工事者幾何人
158 1 to shut / to close 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
159 1 門戶 ménhù a door 而外財之門戶也
160 1 為人 wéirén behavior / personal conduct 鄉子弟力田為人率者幾何人
161 1 jǐn tense / tight / taut 戈戟之緊
162 1 十六 shíliù sixteen 十六道同身外事謹
163 1 大功 dàgōng great merit / great service 事先大功
164 1 家臣 jiāchén a counselor 身士以家臣自代者幾何人
165 1 zhòng heavy 明道以重告之
166 1 shǐ beginning / start 政自小始
167 1 náo cymbals 鼓鐃
168 1 宗廟 zōngmiào a temple 無亂社稷宗廟則人有所宗
169 1 chéng to bear / to carry / to hold 官承吏之無田餼而徒理事者幾何人
170 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 處士修行
171 1 lǎo old / aged / elderly / aging 其老而死者皆舉之
172 1 獨夫 dúfū sole ruler / dictator 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
173 1 yuán garden / orchard 問理園容而食者幾何家
174 1 different / other 各主異位
175 1 讒人 chánrén a slanderer 毋使讒人亂普
176 1 道行 dàoxíng virtuous deeds 萬人之道行也
177 1 正是 zhèngshì precisely / exactly / even / if / just like / in the same way as 正是道也
178 1 少壯 shàozhuàng young and vigorous 問少壯而未勝甲兵者幾何人
179 1 shù method / tactics 此霸王之術也
180 1 器物 qìwù vessels / dishes 器物不失其具
181 1 有益 yǒuyì useful / profitable / beneficial 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
182 1 jiàn mean / low / base 官賤行書
183 1 上下 shàngxià to go up and down 則上下和
184 1 shòu to suffer / to be subjected to 貧士之受責於大夫者幾何人
185 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 餘子父母存
186 1 to repair / to patch / to mend 可以修城郭補守備者幾何人
187 1 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯之陬隧也
188 1 lùn to comment / to discuss 問刑論有常以行
189 1 gǎi to change / to alter 不可改也
190 1 利害 lìhài pros and cons / advantages and disadvantages 小利害信
191 1 弓弩 gōngnǔ a crossbow 疏藏器弓弩之張
192 1 守法 shǒufǎ to abide by the law 令守法之官日行
193 1 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
194 1 kāi to open 人之開田而耕者幾何家
195 1 qún a crowd / a flock / a group 群材乃植
196 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審刑當罪
197 1 big / great / huge / large / major 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
198 1 rǒng extraneous / redundant / superfluous 冗國所開口而食者幾何人
199 1 處士 chùshì an official that is talented but prefers seclusion 處士修行
200 1 jiǎn simple / terse / succinct 時簡稽帥馬牛之肥膌
201 1 pond / pool / marsh / swamp 其就山藪林澤食薦者幾何
202 1 xuǎn to choose / to pick / to select 問所以教選人者何事
203 1 good fortune / happiness / luck 未為福也
204 1 dài to represent / to substitute / to replace 身士以家臣自代者幾何人
205 1 mén door / gate / doorway / gateway 門閭之尊卑
206 1 to give 祿予有功
207 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
208 1 suì an underground passage / a tunnel 諸侯之陬隧也
209 1 父子 fù zǐ father and son 父子之親
210 1 遺老 yílǎo an adherent of previous dynasty 毋遺老忘親
211 1 a law / a rule 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
212 1 外事 wàishì foreign affairs 十六道同身外事謹
213 1 zuì crime / sin / vice 審刑當罪
214 1 wán to complete / to finish / to settle 完良備用必足
215 1 通道 tōngdào channel / thoroughfare / passage 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
216 1 róng to hold / to contain 問理園容而食者幾何家
217 1 粟米 sùmǐ millet and corn 問人之貸粟米
218 1 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 毋於三時
219 1 jiǔ nine 而德營九軍之親
220 1 zōu a corner / the foot of a mountain 諸侯之陬隧也
221 1 suǒ to search / to inquire 虛車勿索
222 1 工事 gōngshì defensive structure / fortification 處女操工事者幾何人
223 1 responsibility / duty 貧士之受責於大夫者幾何人
224 1 在陳 zài chén to run into difficulties on a trip [to Chen] 問士之有田宅身在陳列者幾何人
225 1 to stand 凡立朝廷
226 1 solitary 問死事之孤其未有田宅者有乎
227 1 guō Guo 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
228 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 毋使讒人亂普
229 1 孤寡 gūguǎ orphans and widows / to be lonely / loneliness 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
230 1 yǐn to govern 工尹伐材用
231 1 shī teacher 鄉師車輜造修之具
232 1 a craft / a skill 問男女有巧伎
233 1 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 國之豪士
234 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣有位事官大夫者幾何人
235 1 halberd 戈戟之緊
236 1 lái goosefoot / weed 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
237 1 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 問五官有制度
238 1 to conceal / to hide / to ambush 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
239 1 què a watchtower 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
240 1 xiǎn dangerous 城郭之險
241 1 築城 zhùchéng fortification 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
242 1 lìng to make / to cause to be / to lead 令守法之官日行
243 1 shān a mountain / a hill / a peak 其就山藪林澤食薦者幾何
244 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 出入死生之會幾何
245 1 旌旗 jīngqí gonfanon / banner 旌旗
246 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 問國之棄人何族之子弟也
247 1 牧養 mùyǎng to raise (animals) 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
248 1 lín a wood / a forest / a grove 其就山藪林澤食薦者幾何
249 1 guǎ few 問死事之寡
250 1 xiào to be filial 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
251 1 shàn to rewrite / to transcribe 其繕何若
252 1 qiáng wall 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
253 1 shùn to obey 厚和構四國以順貌德
254 1 quán authority / power 無敦於權人
255 1 fáng to protect / to defend / to guard 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
256 1 xián a string / a bowstring 衣夾鋏鉤弦之造
257 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 其老而死者皆舉之
258 1 tīng to listen 則聽其名
259 1 to take / to get / to fetch 具取之地
260 1 liáng good / virtuous / respectable 完良備用必足
261 1 a supply cart / a covered wagon / a dray 鄉師車輜造修之具
262 1 to cut down 工尹伐材用
263 1 a halberd 戈戟之緊
264 1 zhōu a state / a province 問州之大夫也何里之士也
265 1 百姓 bǎixìng common people 可使帥眾蒞百姓者幾何人
266 1 to calculate / to compute / to count 問兵車之計幾何乘也
267 1 gōu hook character stroke 衣夾鋏鉤弦之造
268 1 shēng to be born / to give birth 所封表以益人之生利者何物也
269 1 qiáng strong / powerful 彊兵保國
270 1 to bear / to carry 徒負勿入
271 1 sòng to accuse 則人不易訟
272 1 久留 jiǔliú to stay for a long time 今其事之久留也何若
273 1 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 不養而出離者幾何人
274 1 hòu after / later 后鄉四極
275 1 unhusked millet 城粟軍糧其可以行幾何年也
276 1 衣夾 yījiā clothespin / clothes peg 衣夾鋏鉤弦之造
277 1 jiá tongs / pincers 衣夾鋏鉤弦之造
278 1 the gate of a village / a village 門閭之尊卑
279 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可改也
280 1 尊卑 zūn bēi the noble and the lowly 門閭之尊卑
281 1 寡婦 guǎfu a widow 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
282 1 shōu to receive / to accept 問宗子之收昆弟者
283 1 niú an ox / a cow / a bull 時簡稽帥馬牛之肥膌
284 1 為首 wéishǒu to be the leader 地德為首
285 1 zhī to know 人知終始
286 1 良家 liángjiā good family / innocent people 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
287 1 è evil / vice 吏惡何事士之有田而不耕者幾何人
288 1 zhǔ owner 各主異位
289 1 qīng light / not heavy 則士輕死節
290 1 anger / rage / fury 小怒傷義
291 1 問事 wènshì to ask for information / to inquire 然後問事
292 1 dài to lend 問人之貸粟米
293 1 zài to carry / to convey / to load / to hold 帥車之載
294 1 授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master 授事以能
295 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 毋遺老忘親
296 1 jǐn to be cautious / to be careful 十六道同身外事謹
297 1 衣食 yī shí clothes and food 衣食不節
298 1 出入 chūrù to go out and come in 出入死生之會幾何
299 1 sufficient / enough 完良備用必足
300 1 féi fat / plump / obese 時簡稽帥馬牛之肥膌
301 1 huāng waste 民荒無苛人
302 1 day of the month / a certain day 令守法之官日行
303 1 liè to arrange / to line up / to list 問士之有田宅身在陳列者幾何人
304 1 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 國有常經
305 1 devoid of content / void / false / empty / vain 虛車勿索
306 1 yòng to use / to apply 工尹伐材用
307 1 shēn deep 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
308 1 有別 yǒubié to be different / to be distinct / to be unequal / to vary 有別券者幾何家
309 1 不義 bùyì unjust 不義而得
310 1 shòu to teach 爵授有德
311 1 meaning / sense 小怒傷義
312 1 先後 xiānhòu start and finish 其急難足以先後者幾何人
313 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 不養而出離者幾何人
314 1 lǐn a government granary 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
315 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 國子弟之無上事
316 1 to arrest / to catch / to seize 所捕盜賊除人害者幾何矣
317 1 zhèng government / administration 政自小始
318 1 行書 xíngshū xingshu / semi-cursive script / running script 官賤行書
319 1 jìn to the greatest extent / utmost 盡地之職
320 1 遠人 yuǎnrén an estranged person / somebody who is alienated / people far from home 以來遠人
321 1 此道 cǐdào such matters / things like this / this line of work / this pursuit / this hobby / this endeavor 行此道也
322 1 cǎo grass / straw / herbs 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
323 1 to shoot 率子弟不田弋獵者幾何人
324 1 何所 hésuǒ where / what place 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
325 1 朝廷 cháo tíng imperial court 凡立朝廷
326 1 不怨 bù yuàn do not complain 則大臣不怨
327 1 興義 xīngyì Xingyi 則大臣興義
328 1 四國 sìguó Shikoku 厚和構四國以順貌德
329 1 終始 zhōngshǐ start and finish 人知終始
330 1 應人 yīng rén Worthy One / Arhat 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
331 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 人有餘兵
332 1 chén Chen 詭陳之行
333 1 fēng to seal / to close off 所封表以益人之生利者何物也
334 1 死節 sǐjié martyrs of virtue 則士輕死節
335 1 liè to hunt 率子弟不田弋獵者幾何人
336 1 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
337 1 qiān to connected to / to be involved in 牽家馬軶家車者幾何乘
338 1 shí time / a period of time 時簡稽帥馬牛之肥膌
339 1 zhí a plant / trees 群材乃植
340 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
341 1 è \N 牽家馬軶家車者幾何乘
342 1 理事 lǐshì member of a council 官承吏之無田餼而徒理事者幾何人
343 1 to become emaciated 時簡稽帥馬牛之肥膌
344 1 hòu thick 厚和構四國以順貌德
345 1 power / force / strength 鄉子弟力田為人率者幾何人
346 1 jué ancient bronze wine holder 爵授有德
347 1 several 上必幾之
348 1 cún to exist / to survive 餘子父母存
349 1 a drum 鼓鐃
350 1 五官 wǔguān five sense organs 問五官有制度
351 1 dōng winter 而造器定冬
352 1 sǒu marsh / swamp 其就山藪林澤食薦者幾何
353 1 zhì to create / to make / to manufacture 制地
354 1 gòu frame / building / structure 厚和構四國以順貌德
355 1 a whetstone 其厲何若
356 1 dài to put on / to wear 上帥士以人之所戴
357 1 淺深 qiǎnshēn depth 溝壑之淺深
358 1 guǐ sly / crafty 詭陳之行
359 1 fán ordinary / common 凡立朝廷
360 1 wén to hear 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
361 1 cāo to conduct / to run / to manage 處女操工事者幾何人
362 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 君臣之禮
363 1 知人 zhīrén to understand a person 舉知人急
364 1 bài to defeat / to vanquish 失謀而敗
365 1 軍糧 jūnliáng army provisions 城粟軍糧其可以行幾何年也
366 1 不惑 bùhuò without doubt 國則不惑
367 1 to cover 覆育萬人
368 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 以困貌德
369 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 而市者天地之財具也

Frequencies of all Words

Top 425

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 75 zhī him / her / them / that 上帥士以人之所戴
2 53 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 問死事之孤其未有田宅者有乎
3 46 rén person / people / a human being 上帥士以人之所戴
4 44 幾何 jǐhé geometry 問少壯而未勝甲兵者幾何人
5 28 also / too 行此道也
6 26 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 問少壯而未勝甲兵者幾何人
7 25 wèn to ask 問有本紀
8 19 yǒu is / are / to exist 問有本紀
9 18 his / hers / its / theirs 問死事之孤其未有田宅者有乎
10 15 what / where / which 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
11 14 guó a country / a state / a kingdom 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
12 13 so as to / in order to 上帥士以人之所戴
13 12 in / at 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
14 11 jiā house / home / residence 問邑之貧人債而食者幾何家
15 11 shì a gentleman / a knight 則士輕死節
16 11 otherwise / but / however 則大臣興義
17 10 not / no 則眾不亂
18 9 guān an office 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
19 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 上帥士以人之所戴
20 8 tián field / farmland 人之開田而耕者幾何家
21 8 xiū to decorate / to embellish 可以修城郭補守備者幾何人
22 8 shì matter / thing / item 今事之稽也何待
23 7 a government official / a magistrate 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
24 7 Germany 爵授有德
25 7 子弟 zǐdì later generations 問國之棄人何族之子弟也
26 7 xíng to walk / to move 行此道也
27 6 bīng soldier / troops 問兵車之計幾何乘也
28 6 chē a vehicle 問兵車之計幾何乘也
29 6 xiāng village / township 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
30 5 tool / device / utensil / equipment / instrument 出器處器之具
31 5 no 無亂社稷宗廟則人有所宗
32 5 final particle 今吏亦何以明之矣
33 5 a device / a tool / a utensil / an implement 大夫疏器甲兵
34 5 shēn human body / torso 士之身耕者幾何家
35 5 soil / ground / land 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
36 5 shí food / food and drink 問邑之貧人債而食者幾何家
37 5 gain / advantage / benefit 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
38 5 大夫 dàifu doctor 問州之大夫也何里之士也
39 4 dào way / road / path 理國之道
40 4 pín poor / impoverished 問邑之貧人債而食者幾何家
41 4 ruò to seem / to be like / as 今其事之久留也何若
42 4 zào to make / to build / to manufacture 衣夾鋏鉤弦之造
43 4 shuài handsome / graceful / smart 上帥士以人之所戴
44 4 zhēng to march / to travel on a long journey 征於關者
45 4 wèi position / location / place 君臣有位而未有田者幾何人
46 4 do not 勿征於市
47 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今吏亦何以明之矣
48 4 child / son 問宗子之收昆弟者
49 4 can / may / permissible 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
50 4 luàn chaotic / disorderly 無亂社稷宗廟則人有所宗
51 3 chù a place / location / a spot / a point
52 3 certainly / must / will / necessarily 完良備用必足
53 3 shèng to beat / to win / to conquer 問少壯而未勝甲兵者幾何人
54 3 guān to close 關者
55 3 Wu 餘子之勝甲兵有行伍者幾何人
56 3 田宅 tiánzhái a farmhouse 問死事之孤其未有田宅者有乎
57 3 gōng merit 祿予有功
58 3 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以教人
59 3 qīn relatives 毋遺老忘親
60 3 未有 wèiyǒu is not / has never been 問死事之孤其未有田宅者有乎
61 3 gēng to plow / to till 人之開田而耕者幾何家
62 3 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 覆育萬人
63 3 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 士之有田而不使者幾何人
64 3 shī to lose 器物不失其具
65 3 shì to look at / to see 其宜修而不修者故何視
66 3 xiǎo small / tiny / insignificant 政自小始
67 3 甲兵 jiǎbīng armor and weapons 問少壯而未勝甲兵者幾何人
68 3 城郭 chéngGuō a city wall 可以修城郭補守備者幾何人
69 3 thing / matter 人之所害於鄉里者何物也
70 3 chéng to mount / to climb onto 問兵車之計幾何乘也
71 3 cáng to hide 疏藏器弓弩之張
72 3 急難 jínàn a misfortune / a crisis / a disaster / an emergency / crisis victims 士之急難可使者幾何人
73 3 shàng top / a high position 上帥士以人之所戴
74 3 proper / suitable / appropriate 其宜修而不修者故何視
75 3 wèi Eighth earthly branch 問少壯而未勝甲兵者幾何人
76 3 wài outside 國子弟之游於外者幾何人
77 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 問刑論有常以行
78 3 shì a city 而市者天地之財具也
79 3 míng bright / brilliant 今吏亦何以明之矣
80 3 to inspect / to check 今事之稽也何待
81 3 Kangxi radical 80 毋遺老忘親
82 3 district / county 問邑之貧人債而食者幾何家
83 3 and 則上下和
84 3 extra / surplus / remainder 餘子仕而有田邑
85 3 bǎo to defend / to protect 慎謀乃保國
86 2 mín the people / citizen / subjects 問一民有幾年之食也
87 2 biān side / boundary / edge / margin 問於邊吏曰
88 2 increase / benefit 所封表以益人之生利者何物也
89 2 hài to injure / to harm to 人之所害於鄉里者何物也
90 2 naturally / of course / certainly 政自小始
91 2 shèn cautious 以慎國常
92 2 mào countenance / appearance 以困貌德
93 2 to enter 今入者幾何人
94 2 zhòng many / numerous 則眾不亂
95 2 four 外應四極
96 2 zhí office / post 盡地之職
97 2 younger brother 問宗子之收昆弟者
98 2 néng can / able 授事以能
99 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 群材乃植
100 2 shāng to injure / to wound / to be injured 小怒傷義
101 2 reason / logic / truth 問理園容而食者幾何家
102 2 cái money / wealth / riches / valuables 而市者天地之財具也
103 2 其事 qí shì that thing / this thing 今其事之久留也何若
104 2 cái material / stuff 工尹伐材用
105 2 死事 sǐshì martyrs of service 問死事之孤其未有田宅者有乎
106 2 yóu to swim 國子弟之游於外者幾何人
107 2 xìn to believe / to trust 小利害信
108 2 男女 nán nǚ male and female 男女不整齊
109 2 each 淫雨而各有處藏
110 2 chū to go out / to leave
111 2 to lift / to hold up / to raise 舉知人急
112 2 yuē to speak / to say 君曰
113 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣有位而未有田者幾何人
114 2 外人 wàirén outsider 外人之來從而未有田宅者幾何家
115 2 備用 bèiyòng to reserve / to use as a spare 能利備用者幾何人
116 2 apprentice / disciple 官承吏之無田餼而徒理事者幾何人
117 2 a sacrificial victim 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
118 2 dōu all 官都有其常斷
119 2 móu to plan / to scheme 失謀而敗
120 2 hurried / worried 舉知人急
121 2 kūn elder brother 問宗子之收昆弟者
122 2 a man / a male adult 若夫城郭之厚薄
123 2 extremely / very 外應四極
124 2 鄉里 xiānglǐ hometown 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
125 2 a family clan 問國之棄人何族之子弟也
126 2 大臣 dàchén chancellor / minister 則大臣興義
127 2 one 問一民有幾年之食也
128 2 jūn army / military 足以利軍伍
129 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以修城郭補守備者幾何人
130 2 xíng punishment / penalty 審刑當罪
131 2 expresses question or doubt 問死事之孤其未有田宅者有乎
132 2 rate / frequency 鄉子弟力田為人率者幾何人
133 2 to arise / to get up 宜起而未起者何待
134 2 shū to remove obstructions 大夫疏器甲兵
135 2 zōng school / sect 無亂社稷宗廟則人有所宗
136 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 足以教人
137 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 今事之稽也何待
138 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 問男女有巧伎
139 2 守備 shǒubèi to garrison / to stand guard / on garrison duty 可以修城郭補守備者幾何人
140 2 míng measure word for people 則聽其名
141 2 nián year 城粟軍糧其可以行幾何年也
142 2 使 shǐ to make / to cause 可使帥眾蒞百姓者幾何人
143 2 horse 牽家馬軶家車者幾何乘
144 2 wéi dangerous / precarious 夫兵事者危物也
145 2 lái to come 外人之來從而未有田宅者幾何家
146 2 gōng an artisan / a craftsman / a worker 工之巧
147 1 開口 kāikǒu to start to talk 冗國所開口而食者幾何人
148 1 盜賊 dàozéi thiefs / robbers 所捕盜賊除人害者幾何矣
149 1 告之 gàozhī to tell / to inform 明道以重告之
150 1 tóng like / same / similar 十六道同身外事謹
151 1 dūn honest / candid / sincere 無敦於權人
152 1 霸王 bà wáng a hegemon / an overlord / a despot / a warlord 此霸王之術也
153 1 color 視其色
154 1 huì can / be able to 出入死生之會幾何
155 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 問執官都者
156 1 biǎo clock / a wrist watch 所封表以益人之生利者何物也
157 1 本紀 Běn Jì Imperial Biographies 問有本紀
158 1 祿 good fortune 祿予有功
159 1 zài in / at 外人來游在大夫之家者幾何人
160 1 capacity / degree / a standard / a measure 度必明
161 1 quàn title deeds 有別券者幾何家
162 1 帷幕 wéimù heavy curtain 帷幕
163 1 è narrow 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
164 1 dāng to be / to act as / to serve as 審刑當罪
165 1 chéng a city / a town 城粟軍糧其可以行幾何年也
166 1 shì an official 餘子仕而有田邑
167 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君曰
168 1 整齊 zhěngqí orderly / neat / even 男女不整齊
169 1 zhài debt / loan / liabilities 問邑之貧人債而食者幾何家
170 1 to attend / to be present / to administer / to approach 可使帥眾蒞百姓者幾何人
171 1 社稷 shèjì the gods of earth and grain 無亂社稷宗廟則人有所宗
172 1 to produce / to give birth to / to breed 覆育萬人
173 1 yíng to trade / to operate / to run / to manage 而德營九軍之親
174 1 dìng to decide 而造器定冬
175 1 不易 bùyì not easy to/ difficult / unchanging 則人不易訟
176 1 jié festival / a special day 衣食不節
177 1 厚薄 hòubáo thickness 若夫城郭之厚薄
178 1 常經 chángjīng fixed rules / unchanging principles 國有常經
179 1 jiàn to recommend / to elect 其就山藪林澤食薦者幾何
180 1 small / petty 民荒無苛人
181 1 幾年 jǐnián a few years / several years / how many years 問一民有幾年之食也
182 1 jiù right away 其就山藪林澤食薦者幾何
183 1 guān to look at / to watch / to observe 以觀其外則
184 1 inside / interior 問州之大夫也何里之士也
185 1 淫雨 yínyǔ excessive rain 淫雨而各有處藏
186 1 官府 guānfǔ feudal authorities / feudal official 官府之藏
187 1 溝壑 gōuhè gorge / gulch / ravine / deep ditch 溝壑之淺深
188 1 處女 chùnǚ virgin / maiden / inaugural 處女操工事者幾何人
189 1 to shut / to close 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
190 1 門戶 ménhù a door 而外財之門戶也
191 1 為人 wéirén behavior / personal conduct 鄉子弟力田為人率者幾何人
192 1 jǐn tense / tight / taut 戈戟之緊
193 1 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 其宜修而不修者故何視
194 1 十六 shíliù sixteen 十六道同身外事謹
195 1 大功 dàgōng great merit / great service 事先大功
196 1 家臣 jiāchén a counselor 身士以家臣自代者幾何人
197 1 zhòng heavy 明道以重告之
198 1 this / these 此霸王之術也
199 1 shǐ beginning / start 政自小始
200 1 náo cymbals 鼓鐃
201 1 宗廟 zōngmiào a temple 無亂社稷宗廟則人有所宗
202 1 chéng to bear / to carry / to hold 官承吏之無田餼而徒理事者幾何人
203 1 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 處士修行
204 1 lǎo old / aged / elderly / aging 其老而死者皆舉之
205 1 獨夫 dúfū sole ruler / dictator 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
206 1 何以 héyǐ why 今吏亦何以明之矣
207 1 yuán garden / orchard 問理園容而食者幾何家
208 1 different / other 各主異位
209 1 jué absolutely 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
210 1 讒人 chánrén a slanderer 毋使讒人亂普
211 1 道行 dàoxíng virtuous deeds 萬人之道行也
212 1 正是 zhèngshì precisely / exactly / even / if / just like / in the same way as 正是道也
213 1 少壯 shàozhuàng young and vigorous 問少壯而未勝甲兵者幾何人
214 1 shù method / tactics 此霸王之術也
215 1 器物 qìwù vessels / dishes 器物不失其具
216 1 cóng from 以貧從昆弟者幾何家
217 1 有益 yǒuyì useful / profitable / beneficial 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
218 1 jiàn mean / low / base 官賤行書
219 1 上下 shàngxià to go up and down 則上下和
220 1 shòu to suffer / to be subjected to 貧士之受責於大夫者幾何人
221 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 餘子父母存
222 1 to repair / to patch / to mend 可以修城郭補守備者幾何人
223 1 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 無亂社稷宗廟則人有所宗
224 1 諸侯 zhū hóu the feudal lords 諸侯之陬隧也
225 1 lùn to comment / to discuss 問刑論有常以行
226 1 gǎi to change / to alter 不可改也
227 1 利害 lìhài pros and cons / advantages and disadvantages 小利害信
228 1 弓弩 gōngnǔ a crossbow 疏藏器弓弩之張
229 1 shì is / are / am / to be 是其事
230 1 守法 shǒufǎ to abide by the law 令守法之官日行
231 1 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
232 1 kāi to open 人之開田而耕者幾何家
233 1 qún a crowd / a flock / a group 群材乃植
234 1 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審刑當罪
235 1 big / great / huge / large / major 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
236 1 rǒng extraneous / redundant / superfluous 冗國所開口而食者幾何人
237 1 處士 chùshì an official that is talented but prefers seclusion 處士修行
238 1 jiǎn simple / terse / succinct 時簡稽帥馬牛之肥膌
239 1 pond / pool / marsh / swamp 其就山藪林澤食薦者幾何
240 1 xuǎn to choose / to pick / to select 問所以教選人者何事
241 1 good fortune / happiness / luck 未為福也
242 1 dài to represent / to substitute / to replace 身士以家臣自代者幾何人
243 1 mén door / gate / doorway / gateway 門閭之尊卑
244 1 to give 祿予有功
245 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
246 1 suì an underground passage / a tunnel 諸侯之陬隧也
247 1 de potential marker 不義而得
248 1 父子 fù zǐ father and son 父子之親
249 1 遺老 yílǎo an adherent of previous dynasty 毋遺老忘親
250 1 a law / a rule 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
251 1 外事 wàishì foreign affairs 十六道同身外事謹
252 1 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後問事
253 1 zuì crime / sin / vice 審刑當罪
254 1 wán to complete / to finish / to settle 完良備用必足
255 1 通道 tōngdào channel / thoroughfare / passage 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
256 1 從而 cóngér thus / thereby 外人之來從而未有田宅者幾何家
257 1 róng to hold / to contain 問理園容而食者幾何家
258 1 粟米 sùmǐ millet and corn 問人之貸粟米
259 1 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 毋於三時
260 1 jiǔ nine 而德營九軍之親
261 1 zōu a corner / the foot of a mountain 諸侯之陬隧也
262 1 suǒ to search / to inquire 虛車勿索
263 1 工事 gōngshì defensive structure / fortification 處女操工事者幾何人
264 1 duàn absolutely / decidedly 官都有其常斷
265 1 responsibility / duty 貧士之受責於大夫者幾何人
266 1 在陳 zài chén to run into difficulties on a trip [to Chen] 問士之有田宅身在陳列者幾何人
267 1 何如 hérú what / how 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
268 1 to stand 凡立朝廷
269 1 solitary 問死事之孤其未有田宅者有乎
270 1 guō Guo 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
271 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 毋使讒人亂普
272 1 孤寡 gūguǎ orphans and widows / to be lonely / loneliness 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
273 1 yǐn to govern 工尹伐材用
274 1 shī teacher 鄉師車輜造修之具
275 1 a craft / a skill 問男女有巧伎
276 1 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 國之豪士
277 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣有位事官大夫者幾何人
278 1 halberd 戈戟之緊
279 1 lái goosefoot / weed 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
280 1 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 問五官有制度
281 1 to conceal / to hide / to ambush 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
282 1 què a watchtower 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
283 1 xiǎn dangerous 城郭之險
284 1 築城 zhùchéng fortification 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
285 1 以來 yǐlái since 以來遠人
286 1 lìng to make / to cause to be / to lead 令守法之官日行
287 1 shān a mountain / a hill / a peak 其就山藪林澤食薦者幾何
288 1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 出入死生之會幾何
289 1 旌旗 jīngqí gonfanon / banner 旌旗
290 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 問國之棄人何族之子弟也
291 1 牧養 mùyǎng to raise (animals) 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
292 1 lín a wood / a forest / a grove 其就山藪林澤食薦者幾何
293 1 guǎ few 問死事之寡
294 1 xiào to be filial 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
295 1 shàn to rewrite / to transcribe 其繕何若
296 1 qiáng wall 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
297 1 shùn to obey 厚和構四國以順貌德
298 1 quán authority / power 無敦於權人
299 1 fáng to protect / to defend / to guard 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
300 1 xián a string / a bowstring 衣夾鋏鉤弦之造
301 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 其老而死者皆舉之
302 1 wèi for / to 未為福也
303 1 tīng to listen 則聽其名
304 1 to take / to get / to fetch 具取之地
305 1 liáng good / virtuous / respectable 完良備用必足
306 1 a supply cart / a covered wagon / a dray 鄉師車輜造修之具
307 1 to cut down 工尹伐材用
308 1 a halberd 戈戟之緊
309 1 zhōu a state / a province 問州之大夫也何里之士也
310 1 百姓 bǎixìng common people 可使帥眾蒞百姓者幾何人
311 1 to calculate / to compute / to count 問兵車之計幾何乘也
312 1 gōu hook character stroke 衣夾鋏鉤弦之造
313 1 shēng to be born / to give birth 所封表以益人之生利者何物也
314 1 qiáng strong / powerful 彊兵保國
315 1 to bear / to carry 徒負勿入
316 1 sòng to accuse 則人不易訟
317 1 久留 jiǔliú to stay for a long time 今其事之久留也何若
318 1 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 不養而出離者幾何人
319 1 hòu after / later 后鄉四極
320 1 unhusked millet 城粟軍糧其可以行幾何年也
321 1 衣夾 yījiā clothespin / clothes peg 衣夾鋏鉤弦之造
322 1 jiá tongs / pincers 衣夾鋏鉤弦之造
323 1 the gate of a village / a village 門閭之尊卑
324 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可改也
325 1 尊卑 zūn bēi the noble and the lowly 門閭之尊卑
326 1 寡婦 guǎfu a widow 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
327 1 shōu to receive / to accept 問宗子之收昆弟者
328 1 niú an ox / a cow / a bull 時簡稽帥馬牛之肥膌
329 1 為首 wéishǒu to be the leader 地德為首
330 1 zhī to know 人知終始
331 1 良家 liángjiā good family / innocent people 問鄉之良家其所牧養者幾何人矣
332 1 è evil / vice 吏惡何事士之有田而不耕者幾何人
333 1 zhǔ owner 各主異位
334 1 qīng light / not heavy 則士輕死節
335 1 anger / rage / fury 小怒傷義
336 1 bié do not / must not 問鄉之貧人何族之別也
337 1 問事 wènshì to ask for information / to inquire 然後問事
338 1 dài to lend 問人之貸粟米
339 1 zài to carry / to convey / to load / to hold 帥車之載
340 1 授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master 授事以能
341 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 毋遺老忘親
342 1 jǐn to be cautious / to be careful 十六道同身外事謹
343 1 衣食 yī shí clothes and food 衣食不節
344 1 出入 chūrù to go out and come in 出入死生之會幾何
345 1 jiē all / each and every / in all cases 其老而死者皆舉之
346 1 不時 bùshí frequently / often / at any time 不時而勝
347 1 sufficient / enough 完良備用必足
348 1 féi fat / plump / obese 時簡稽帥馬牛之肥膌
349 1 huāng waste 民荒無苛人
350 1 day of the month / a certain day 令守法之官日行
351 1 liè to arrange / to line up / to list 問士之有田宅身在陳列者幾何人
352 1 國有 guóyǒu nationalized / public / state-owned 國有常經
353 1 devoid of content / void / false / empty / vain 虛車勿索
354 1 yòng to use / to apply 工尹伐材用
355 1 shēn deep 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
356 1 有別 yǒubié to be different / to be distinct / to be unequal / to vary 有別券者幾何家
357 1 不義 bùyì unjust 不義而得
358 1 shòu to teach 爵授有德
359 1 meaning / sense 小怒傷義
360 1 先後 xiānhòu start and finish 其急難足以先後者幾何人
361 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 不養而出離者幾何人
362 1 lǐn a government granary 其餼廩何如問國之有功大者何官之吏也
363 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 國子弟之無上事
364 1 to arrest / to catch / to seize 所捕盜賊除人害者幾何矣
365 1 zhèng government / administration 政自小始
366 1 行書 xíngshū xingshu / semi-cursive script / running script 官賤行書
367 1 jìn to the greatest extent / utmost 盡地之職
368 1 經常 jīngcháng frequently / constantly / regularly / often 無失經常
369 1 遠人 yuǎnrén an estranged person / somebody who is alienated / people far from home 以來遠人
370 1 此道 cǐdào such matters / things like this / this line of work / this pursuit / this hobby / this endeavor 行此道也
371 1 cǎo grass / straw / herbs 所辟草萊有益於家邑者幾何矣
372 1 to shoot 率子弟不田弋獵者幾何人
373 1 何所 hésuǒ where / what place 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
374 1 朝廷 cháo tíng imperial court 凡立朝廷
375 1 不怨 bù yuàn do not complain 則大臣不怨
376 1 興義 xīngyì Xingyi 則大臣興義
377 1 四國 sìguó Shikoku 厚和構四國以順貌德
378 1 事先 shìxiān in advance / beforehand / prior 事先大功
379 1 終始 zhōngshǐ start and finish 人知終始
380 1 應人 yīng rén Worthy One / Arhat 問國之伏利其可應人之急者幾何所也
381 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 人有餘兵
382 1 chén Chen 詭陳之行
383 1 fēng to seal / to close off 所封表以益人之生利者何物也
384 1 死節 sǐjié martyrs of virtue 則士輕死節
385 1 liè to hunt 率子弟不田弋獵者幾何人
386 1 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也
387 1 qiān to connected to / to be involved in 牽家馬軶家車者幾何乘
388 1 shí time / a period of time 時簡稽帥馬牛之肥膌
389 1 zhí a plant / trees 群材乃植
390 1 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也
391 1 è \N 牽家馬軶家車者幾何乘
392 1 理事 lǐshì member of a council 官承吏之無田餼而徒理事者幾何人
393 1 to become emaciated 時簡稽帥馬牛之肥膌
394 1 hòu thick 厚和構四國以順貌德
395 1 power / force / strength 鄉子弟力田為人率者幾何人
396 1 jué ancient bronze wine holder 爵授有德
397 1 several 上必幾之
398 1 cún to exist / to survive 餘子父母存
399 1 a drum 鼓鐃
400 1 五官 wǔguān five sense organs 問五官有制度
401 1 dōng winter 而造器定冬
402 1 sǒu marsh / swamp 其就山藪林澤食薦者幾何
403 1 zhì to create / to make / to manufacture 制地
404 1 gòu frame / building / structure 厚和構四國以順貌德
405 1 a whetstone 其厲何若
406 1 dài to put on / to wear 上帥士以人之所戴
407 1 淺深 qiǎnshēn depth 溝壑之淺深
408 1 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 問所以教選人者何事
409 1 guǐ sly / crafty 詭陳之行
410 1 fán ordinary / common 凡立朝廷
411 1 wén to hear 子弟以孝聞於鄉里者幾何人
412 1 cāo to conduct / to run / to manage 處女操工事者幾何人
413 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 君臣之禮
414 1 知人 zhīrén to understand a person 舉知人急
415 1 yīng should / ought 外應四極
416 1 bài to defeat / to vanquish 失謀而敗
417 1 其外 qíwài besides 以觀其外則
418 1 also / too 今吏亦何以明之矣
419 1 軍糧 jūnliáng army provisions 城粟軍糧其可以行幾何年也
420 1 zhāng a sheet / a leaf 疏藏器弓弩之張
421 1 不惑 bùhuò without doubt 國則不惑
422 1 to cover 覆育萬人
423 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 以困貌德
424 1 chú except / besides 所捕盜賊除人害者幾何矣
425 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 而市者天地之財具也

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
  1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
  2. Prussia
  3. Pu
授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
兴义 興義 xīngyì Xingyi
应人 應人 yīng rén Worthy One / Arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English