Glossary and Vocabulary for Book of Northern Qi 北齊書, 卷七 補帝紀第七 武成帝 Volume 7 Annals 7: Emperor Wucheng

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 51 wéi to act as; to serve 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
2 51 wéi to change into; to become 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
3 51 wéi to be; is 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
4 51 wéi to do 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
5 51 wèi to support; to help 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
6 51 wéi to govern 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
7 34 wáng Wang 進爵為王
8 34 wáng a king 進爵為王
9 34 wáng Kangxi radical 96 進爵為王
10 34 wàng to be king; to rule 進爵為王
11 34 wáng a prince; a duke 進爵為王
12 34 wáng grand; great 進爵為王
13 34 wáng to treat with the ceremony due to a king 進爵為王
14 34 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 進爵為王
15 34 wáng the head of a group or gang 進爵為王
16 34 wáng the biggest or best of a group 進爵為王
17 34 to use; to grasp 以帝為大司馬
18 34 to rely on 以帝為大司馬
19 34 to regard 以帝為大司馬
20 34 to be able to 以帝為大司馬
21 34 to order; to command 以帝為大司馬
22 34 used after a verb 以帝為大司馬
23 34 a reason; a cause 以帝為大司馬
24 34 Israel 以帝為大司馬
25 34 Yi 以帝為大司馬
26 21 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 拜尚書令
27 21 尚書 shàngshū a high official 拜尚書令
28 19 zhào an imperial decree 詔大使巡行天下
29 19 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔大使巡行天下
30 17 emperor; supreme ruler 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
31 17 the ruler of Heaven 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
32 17 a god 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
33 17 imperialism 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
34 16 to go; to 發喪於崇德殿
35 16 to rely on; to depend on 發喪於崇德殿
36 16 Yu 發喪於崇德殿
37 16 a crow 發喪於崇德殿
38 12 晉陽 jìnyáng Jinyang 孝昭幸晉陽
39 12 lìng to make; to cause to be; to lead 拜尚書令
40 12 lìng to issue a command 拜尚書令
41 12 lìng rules of behavior; customs 拜尚書令
42 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 拜尚書令
43 12 lìng a season 拜尚書令
44 12 lìng respected; good reputation 拜尚書令
45 12 lìng good 拜尚書令
46 12 lìng pretentious 拜尚書令
47 12 lìng a transcending state of existence 拜尚書令
48 12 lìng a commander 拜尚書令
49 12 lìng a commanding quality; an impressive character 拜尚書令
50 12 lìng lyrics 拜尚書令
51 12 lìng Ling 拜尚書令
52 12 zhōu a state; a province 領幷州刺史
53 12 zhōu a unit of 2,500 households 領幷州刺史
54 12 zhōu a prefecture 領幷州刺史
55 12 zhōu a country 領幷州刺史
56 12 zhōu an island 領幷州刺史
57 12 zhōu Zhou 領幷州刺史
58 12 zhōu autonomous prefecture 領幷州刺史
59 12 zhōu a country 領幷州刺史
60 11 nián year 帝時年八歲
61 11 nián ripe grain 帝時年八歲
62 11 nián New Year festival 帝時年八歲
63 11 nián age 帝時年八歲
64 11 nián life span; life expectancy 帝時年八歲
65 11 nián an era; a period 帝時年八歲
66 11 nián a date 帝時年八歲
67 11 nián years 帝時年八歲
68 11 nián a winner of the imperial examination 帝時年八歲
69 11 nián annual; every year 帝時年八歲
70 11 刺史 cìshǐ Regional Inspector 領幷州刺史
71 11 zhì Kangxi radical 133 車駕至自晉陽
72 11 zhì to arrive 車駕至自晉陽
73 11 chén Chen 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
74 11 chén Chen of the Southern dynasties 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
75 11 chén to arrange 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
76 11 chén to display; to exhibit 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
77 11 chén to narrate; to state; to explain 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
78 11 chén stale 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
79 11 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
80 11 chén aged [wine]; matured 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
81 11 chén a path to a residence 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
82 11 zhèn a battle; a battle array 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
83 11 僕射 Pú Shè Supervisor; Chief Administrator 以尚書右僕射
84 10 rén person; people; a human being 問人疾苦
85 10 rén Kangxi radical 9 問人疾苦
86 10 rén a kind of person 問人疾苦
87 10 rén everybody 問人疾苦
88 10 rén adult 問人疾苦
89 10 rén somebody; others 問人疾苦
90 10 rén an upright person 問人疾苦
91 10 zhī to go 孝昭皇帝之母弟也
92 10 zhī to arrive; to go 孝昭皇帝之母弟也
93 10 zhī is 孝昭皇帝之母弟也
94 10 zhī to use 孝昭皇帝之母弟也
95 10 zhī Zhi 孝昭皇帝之母弟也
96 10 zhōu Zhou Dynasty 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
97 10 zhōu careful; thorough; thoughtful 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
98 10 zhōu to aid 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
99 10 zhōu a cycle 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
100 10 zhōu Zhou 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
101 10 zhōu all; universal 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
102 10 zhōu dense; near 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
103 10 zhōu circumference; surroundings 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
104 10 zhōu to circle 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
105 10 zhōu to adapt to 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
106 10 zhōu to wear around the waist 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
107 10 zhōu to bend 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
108 10 zhōu an entire year 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
109 9 jiān to merge; to combine 以兼尚書令
110 9 jiān to double 以兼尚書令
111 9 jiān to repeat; to accumulate 以兼尚書令
112 9 jiān equal to 以兼尚書令
113 9 jiān not selective; impartial 以兼尚書令
114 9 ruì astute; shrewd 趙郡王叡為尚書令
115 9 使 shǐ to make; to cause 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
116 9 使 shǐ to make use of for labor 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
117 9 使 shǐ to indulge 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
118 9 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
119 9 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
120 9 使 shǐ to dispatch 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
121 9 使 shǐ to use 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
122 9 使 shǐ to be able to 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
123 8 child; son 神武皇帝第九子
124 8 egg; newborn 神武皇帝第九子
125 8 first earthly branch 神武皇帝第九子
126 8 11 p.m.-1 a.m. 神武皇帝第九子
127 8 Kangxi radical 39 神武皇帝第九子
128 8 pellet; something small and hard 神武皇帝第九子
129 8 master 神武皇帝第九子
130 8 viscount 神武皇帝第九子
131 8 zi you; your honor 神武皇帝第九子
132 8 masters 神武皇帝第九子
133 8 person 神武皇帝第九子
134 8 young 神武皇帝第九子
135 8 seed 神武皇帝第九子
136 8 subordinate; subsidiary 神武皇帝第九子
137 8 a copper coin 神武皇帝第九子
138 8 female dragonfly 神武皇帝第九子
139 8 constituent 神武皇帝第九子
140 8 offspring; descendants 神武皇帝第九子
141 8 dear 神武皇帝第九子
142 8 little one 神武皇帝第九子
143 8 sháo beautiful 以尚書令段韶為大司馬
144 8 sháo music of the emperor Shun 以尚書令段韶為大司馬
145 8 duàn to batter; to hammer 以尚書令段韶為大司馬
146 8 duàn to break apart 以尚書令段韶為大司馬
147 8 duàn a section 以尚書令段韶為大司馬
148 8 duàn a fragment 以尚書令段韶為大司馬
149 8 duàn Duan 以尚書令段韶為大司馬
150 8 duàn to forge metal 以尚書令段韶為大司馬
151 8 太宰 tàizǎi chancellor; prime minster 平陽王淹為太宰
152 8 太傅 Tàifù Grand Tutor; Grand Mentor 遷太傅
153 8 a statute; a law; a regulation 左丞相斛律金率百僚敦勸
154 8 to tune 左丞相斛律金率百僚敦勸
155 8 to restrain 左丞相斛律金率百僚敦勸
156 8 pitch pipes 左丞相斛律金率百僚敦勸
157 8 a regulated verse of eight lines 左丞相斛律金率百僚敦勸
158 8 a requirement 左丞相斛律金率百僚敦勸
159 8 an ancient measuring vessel 左丞相斛律金率百僚敦勸
160 7 lóu to pull; to wear 以豐州刺史婁叡為司空
161 7 a tether for oxen 以豐州刺史婁叡為司空
162 7 lóu empty 以豐州刺史婁叡為司空
163 7 lóu to moderate 以豐州刺史婁叡為司空
164 7 lóu Lou [constellation] 以豐州刺史婁叡為司空
165 7 lóu Lou 以豐州刺史婁叡為司空
166 7 Kangxi radical 132 車駕至自晉陽
167 7 Zi 車駕至自晉陽
168 7 a nose 車駕至自晉陽
169 7 the beginning; the start 車駕至自晉陽
170 7 origin 車駕至自晉陽
171 7 to employ; to use 車駕至自晉陽
172 7 to be 車駕至自晉陽
173 7 pìn to engage; to hire 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
174 7 pìn to betroth 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
175 7 pìn to communicate 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
176 7 pìng to get married 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
177 7 司空 sīkōng Minster of Land and Water 以豐州刺史婁叡為司空
178 7 司空 Sīkōng Sikong 以豐州刺史婁叡為司空
179 7 司徒 sītú Situ 以司徒
180 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 以司徒
181 7 皇帝 huángdì Emperor 世祖武成皇帝
182 6 xià bottom 霜晝下
183 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 霜晝下
184 6 xià to announce 霜晝下
185 6 xià to do 霜晝下
186 6 xià to withdraw; to leave; to exit 霜晝下
187 6 xià the lower class; a member of the lower class 霜晝下
188 6 xià inside 霜晝下
189 6 xià an aspect 霜晝下
190 6 xià a certain time 霜晝下
191 6 xià to capture; to take 霜晝下
192 6 xià to put in 霜晝下
193 6 xià to enter 霜晝下
194 6 xià to eliminate; to remove; to get off 霜晝下
195 6 xià to finish work or school 霜晝下
196 6 xià to go 霜晝下
197 6 xià to scorn; to look down on 霜晝下
198 6 xià to modestly decline 霜晝下
199 6 xià to produce 霜晝下
200 6 xià to stay at; to lodge at 霜晝下
201 6 xià to decide 霜晝下
202 6 xià to be less than 霜晝下
203 6 xià humble; lowly 霜晝下
204 6 martial; military 祔葬武明皇后於義平陵
205 6 a battle; (military) force 祔葬武明皇后於義平陵
206 6 martial arts 祔葬武明皇后於義平陵
207 6 a footstep; a footprint; half a step 祔葬武明皇后於義平陵
208 6 a fighter; a warrior; a soldier 祔葬武明皇后於義平陵
209 6 half a step 祔葬武明皇后於義平陵
210 6 Wu; Sacrificial odes of Zhou 祔葬武明皇后於義平陵
211 6 Wu 祔葬武明皇后於義平陵
212 6 warlike; fierce; valiant; violent 祔葬武明皇后於義平陵
213 6 to continue; to succeed 祔葬武明皇后於義平陵
214 6 jùn a commandery; a prefecture 封長廣郡公
215 6 jùn Jun 封長廣郡公
216 6 jūn army; military 周軍逼幷州
217 6 jūn soldiers; troops 周軍逼幷州
218 6 jūn an organized collective 周軍逼幷州
219 6 jūn to garrison; to stay an an encampment 周軍逼幷州
220 6 jūn a garrison 周軍逼幷州
221 6 jūn a front 周軍逼幷州
222 6 jūn penal miltary service 周軍逼幷州
223 6 jūn to organize troops 周軍逼幷州
224 6 太尉 tàiwèi Taiwei; Grand Marshal; Defender-in-Chief 遷太尉
225 6 太尉 tàiwèi commander 遷太尉
226 6 yòu right; right-hand 以尚書右僕射
227 6 yòu to help; to assist 以尚書右僕射
228 6 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 以尚書右僕射
229 6 yòu to bless and protect 以尚書右僕射
230 6 yòu an official building 以尚書右僕射
231 6 yòu the west 以尚書右僕射
232 6 yòu right wing; conservative 以尚書右僕射
233 6 yòu super 以尚書右僕射
234 6 yòu right 以尚書右僕射
235 6 guāng light 以幷州刺史斛律光為右僕射
236 6 guāng brilliant; bright; shining 以幷州刺史斛律光為右僕射
237 6 guāng to shine 以幷州刺史斛律光為右僕射
238 6 guāng to bare; to go naked 以幷州刺史斛律光為右僕射
239 6 guāng bare; naked 以幷州刺史斛律光為右僕射
240 6 guāng glory; honor 以幷州刺史斛律光為右僕射
241 6 guāng scenery 以幷州刺史斛律光為右僕射
242 6 guāng smooth 以幷州刺史斛律光為右僕射
243 6 guāng sheen; luster; gloss 以幷州刺史斛律光為右僕射
244 6 guāng time; a moment 以幷州刺史斛律光為右僕射
245 6 guāng grace; favor 以幷州刺史斛律光為右僕射
246 6 guāng Guang 以幷州刺史斛律光為右僕射
247 6 guāng to manifest 以幷州刺史斛律光為右僕射
248 6 guī to go back; to return 平秦王歸彥為太傅
249 6 guī to belong to; to be classified as 平秦王歸彥為太傅
250 6 guī to take refuge in; to rely on; to depend on 平秦王歸彥為太傅
251 6 guī used between a repeated verb to indicate contrast 平秦王歸彥為太傅
252 6 guī to revert to; to give back to 平秦王歸彥為太傅
253 6 guī (of a woman) to get married 平秦王歸彥為太傅
254 6 guī to assemble; to meet together; to converge 平秦王歸彥為太傅
255 6 guī to appreciate; to admire 平秦王歸彥為太傅
256 6 guī to divide with a single digit divisor 平秦王歸彥為太傅
257 6 guī to pledge allegiance to 平秦王歸彥為太傅
258 6 guī to withdraw 平秦王歸彥為太傅
259 6 guī to settle down 平秦王歸彥為太傅
260 6 guī Gui 平秦王歸彥為太傅
261 6 kuì to give; to sacrifice food 平秦王歸彥為太傅
262 6 kuì ashamed 平秦王歸彥為太傅
263 6 jiàn to see 政事咸見委託
264 6 jiàn opinion; view; understanding 政事咸見委託
265 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 政事咸見委託
266 6 jiàn refer to; for details see 政事咸見委託
267 6 jiàn to appear 政事咸見委託
268 6 jiàn to meet 政事咸見委託
269 6 jiàn to receive (a guest) 政事咸見委託
270 6 jiàn let me; kindly 政事咸見委託
271 6 jiàn Jian 政事咸見委託
272 6 xiàn to appear 政事咸見委託
273 6 xiàn to introduce 政事咸見委託
274 6 Qi 免其租調
275 5 以太 yǐtài Ether- 以太尉尉粲為太保
276 5 孝昭 xiàozhāo Xiaozhao 孝昭皇帝之母弟也
277 5 chà to differ 降罪人各有差
278 5 chà wrong 降罪人各有差
279 5 chà substandard; inferior; poor 降罪人各有差
280 5 chā the difference [between two numbers] 降罪人各有差
281 5 chāi to send; to dispatch 降罪人各有差
282 5 cuō to stumble 降罪人各有差
283 5 rank 降罪人各有差
284 5 chā an error 降罪人各有差
285 5 chā dissimilarity; difference 降罪人各有差
286 5 chāi an errand 降罪人各有差
287 5 chāi a messenger; a runner 降罪人各有差
288 5 chā proportionate 降罪人各有差
289 5 chāi to select; to choose 降罪人各有差
290 5 chài to recover from a sickness 降罪人各有差
291 5 chà uncommon; remarkable 降罪人各有差
292 5 chā to make a mistake 降罪人各有差
293 5 uneven 降罪人各有差
294 5 to differ 降罪人各有差
295 5 cuō to rub between the hands 降罪人各有差
296 5 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
297 5 yuè month 今月庚寅河
298 5 yuè moon 今月庚寅河
299 5 yuè Kangxi radical 74 今月庚寅河
300 5 yuè moonlight 今月庚寅河
301 5 yuè monthly 今月庚寅河
302 5 yuè shaped like the moon; crescent shaped 今月庚寅河
303 5 yuè Tokharians 今月庚寅河
304 5 yuè China rose 今月庚寅河
305 5 yuè Yue 今月庚寅河
306 5 lái to come 陳人來聘
307 5 lái please 陳人來聘
308 5 lái used to substitute for another verb 陳人來聘
309 5 lái used between two word groups to express purpose and effect 陳人來聘
310 5 lái wheat 陳人來聘
311 5 lái next; future 陳人來聘
312 5 lái a simple complement of direction 陳人來聘
313 5 lái to occur; to arise 陳人來聘
314 5 lái to earn 陳人來聘
315 5 太師 tàishī Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor 彭城王浟為太師
316 5 突厥 Tūjué Tujie; Göktürks; proto-Turkic ethnic group 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
317 5 second heavenly stem 乙太傅
318 5 Kangxi radical 5 乙太傅
319 5 second 乙太傅
320 5 suì age 帝時年八歲
321 5 suì years 帝時年八歲
322 5 suì time 帝時年八歲
323 5 suì annual harvest 帝時年八歲
324 5 大司馬 dàsīmǎ Minister of War 以帝為大司馬
325 5 大將軍 dàjiāngjūn General-in-Chief 以領軍大將軍
326 5 大將軍 dàjiāngjūn generalissimo 以領軍大將軍
327 5 jiàng to descend; to fall; to drop 降罪人各有差
328 5 jiàng to degrade 降罪人各有差
329 5 jiàng Jiang [jupiter station] 降罪人各有差
330 5 jiàng to confer; to bestow; to give 降罪人各有差
331 5 jiàng to reduce; to decline 降罪人各有差
332 5 jiàng to condescend 降罪人各有差
333 5 jiàng to surrender 降罪人各有差
334 5 jiàng Jiang 降罪人各有差
335 5 xiáng to surrender 降罪人各有差
336 5 xiáng to conquer; to subdue 降罪人各有差
337 5 yòu Kangxi radical 29 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
338 5 èr two 二年
339 5 èr Kangxi radical 7 二年
340 5 èr second 二年
341 5 èr twice; double; di- 二年
342 5 èr more than one kind 二年
343 5 zuǒ left 任城王潛為尚書左僕射
344 5 zuǒ unorthodox; improper 任城王潛為尚書左僕射
345 5 zuǒ east 任城王潛為尚書左僕射
346 5 zuǒ to bring 任城王潛為尚書左僕射
347 5 zuǒ to violate; to be contrary to 任城王潛為尚書左僕射
348 5 zuǒ Zuo 任城王潛為尚書左僕射
349 5 zuǒ extreme 任城王潛為尚書左僕射
350 5 sān three 三奏
351 5 sān third 三奏
352 5 sān more than two 三奏
353 5 sān very few 三奏
354 5 sān San 三奏
355 5 shì matter; thing; item 錄尚書事
356 5 shì to serve 錄尚書事
357 5 shì a government post 錄尚書事
358 5 shì duty; post; work 錄尚書事
359 5 shì occupation 錄尚書事
360 5 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 錄尚書事
361 5 shì an accident 錄尚書事
362 5 shì to attend 錄尚書事
363 5 shì an allusion 錄尚書事
364 5 shì a condition; a state; a situation 錄尚書事
365 5 shì to engage in 錄尚書事
366 5 shì to enslave 錄尚書事
367 5 shì to pursue 錄尚書事
368 5 shì to administer 錄尚書事
369 5 shì to appoint 錄尚書事
370 5 yàn elegant; handsome 平秦王歸彥為太傅
371 5 yàn learned 平秦王歸彥為太傅
372 5 洛陽 Luòyáng Luoyang 使其將尉遲迥寇洛陽
373 5 chéng a city; a town 詔以城南雙堂閏位之苑
374 5 chéng a city wall 詔以城南雙堂閏位之苑
375 5 chéng to fortify 詔以城南雙堂閏位之苑
376 5 chéng a fort; a citadel 詔以城南雙堂閏位之苑
377 4 fēng to seal; to close off 封長廣郡公
378 4 fēng Feng 封長廣郡公
379 4 fēng to confer; to grant 封長廣郡公
380 4 fēng an envelope 封長廣郡公
381 4 fēng a border; a boundary 封長廣郡公
382 4 fēng to prohibit 封長廣郡公
383 4 fēng to limit 封長廣郡公
384 4 fēng to make an earth mound 封長廣郡公
385 4 fēng to increase 封長廣郡公
386 4 yáng Yang 楊愔等密相疏忌
387 4 yáng willow 楊愔等密相疏忌
388 4 yáng poplar 楊愔等密相疏忌
389 4 yáng aspen 楊愔等密相疏忌
390 4 xià summer 夏四月辛丑
391 4 xià Xia 夏四月辛丑
392 4 xià Xia Dynasty 夏四月辛丑
393 4 jiǎ a historic form of punishment with a whip 夏四月辛丑
394 4 xià great; grand; big 夏四月辛丑
395 4 xià China 夏四月辛丑
396 4 xià the five colors 夏四月辛丑
397 4 xià a tall building 夏四月辛丑
398 4 děng et cetera; and so on 楊愔等密相疏忌
399 4 děng to wait 楊愔等密相疏忌
400 4 děng to be equal 楊愔等密相疏忌
401 4 děng degree; level 楊愔等密相疏忌
402 4 děng to compare 楊愔等密相疏忌
403 4 to go; to 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
404 4 to rely on; to depend on 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
405 4 Yu 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
406 4 a crow 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
407 4 yán to speak; to say; said 青州刺史上言
408 4 yán language; talk; words; utterance; speech 青州刺史上言
409 4 yán Kangxi radical 149 青州刺史上言
410 4 yán phrase; sentence 青州刺史上言
411 4 yán a word; a syllable 青州刺史上言
412 4 yán a theory; a doctrine 青州刺史上言
413 4 yán to regard as 青州刺史上言
414 4 yán to act as 青州刺史上言
415 4 十二月 shíèryuè December; the Twelfth Month 十二月丙辰
416 4 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 五月甲申
417 4 bìng to combine; to amalgamate 斬歸彥並其三子及黨與二十人於都市
418 4 bìng to combine 斬歸彥並其三子及黨與二十人於都市
419 4 bìng to resemble; to be like 斬歸彥並其三子及黨與二十人於都市
420 4 bìng to stand side-by-side 斬歸彥並其三子及黨與二十人於都市
421 4 bīng Taiyuan 斬歸彥並其三子及黨與二十人於都市
422 4 bìng equally; both; together 斬歸彥並其三子及黨與二十人於都市
423 4 任城 rènchéng Rencheng 任城王潛為尚書左僕射
424 4 xiàng to observe; to assess 楊愔等密相疏忌
425 4 xiàng appearance; portrait; picture 楊愔等密相疏忌
426 4 xiàng countenance; personage; character; disposition 楊愔等密相疏忌
427 4 xiàng to aid; to help 楊愔等密相疏忌
428 4 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 楊愔等密相疏忌
429 4 xiàng a sign; a mark; appearance 楊愔等密相疏忌
430 4 xiāng alternately; in turn 楊愔等密相疏忌
431 4 xiāng Xiang 楊愔等密相疏忌
432 4 xiāng form substance 楊愔等密相疏忌
433 4 xiāng to express 楊愔等密相疏忌
434 4 xiàng to choose 楊愔等密相疏忌
435 4 xiāng Xiang 楊愔等密相疏忌
436 4 xiāng an ancient musical instrument 楊愔等密相疏忌
437 4 xiāng the seventh lunar month 楊愔等密相疏忌
438 4 xiāng to compare 楊愔等密相疏忌
439 4 xiàng to divine 楊愔等密相疏忌
440 4 xiàng to administer 楊愔等密相疏忌
441 4 xiàng helper for a blind person 楊愔等密相疏忌
442 4 xiāng rhythm [music] 楊愔等密相疏忌
443 4 xiāng the upper frets of a pipa 楊愔等密相疏忌
444 4 xiāng coralwood 楊愔等密相疏忌
445 4 xiàng ministry 楊愔等密相疏忌
446 4 xiàng to supplement; to enhance 楊愔等密相疏忌
447 4 xìng fortunate; lucky 孝昭幸晉陽
448 4 xìng good fortune; luck 孝昭幸晉陽
449 4 xìng to favor 孝昭幸晉陽
450 4 xìng to arrive 孝昭幸晉陽
451 4 xìng to trust; to hope 孝昭幸晉陽
452 4 xìng to be glad; to be happy 孝昭幸晉陽
453 4 xìng Xing 孝昭幸晉陽
454 4 xìng thankful 孝昭幸晉陽
455 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign; 0 CE 大寧元年冬十一月癸丑
456 4 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
457 4 遣使 qiǎn shǐ sent a messenger 室韋國遣使朝貢
458 4 正月 zhēngyuè first month of the lunar calendar 河清元年春正月乙亥
459 4 冀州 jìzhōu Jizhou 以冀州刺史
460 4 冀州 jìzhōu central states 以冀州刺史
461 4 zhōng middle 元象中
462 4 zhōng medium; medium sized 元象中
463 4 zhōng China 元象中
464 4 zhòng to hit the mark 元象中
465 4 zhōng midday 元象中
466 4 zhōng inside 元象中
467 4 zhōng during 元象中
468 4 zhōng Zhong 元象中
469 4 zhōng intermediary 元象中
470 4 zhōng half 元象中
471 4 zhòng to reach; to attain 元象中
472 4 zhòng to suffer; to infect 元象中
473 4 zhòng to obtain 元象中
474 4 zhòng to pass an exam 元象中
475 4 to reach 及晉陽宮
476 4 to attain 及晉陽宮
477 4 to understand 及晉陽宮
478 4 able to be compared to; to catch up with 及晉陽宮
479 4 to be involved with; to associate with 及晉陽宮
480 4 passing of a feudal title from elder to younger brother 及晉陽宮
481 4 líng mound; hill; mountain 博陵王濟為太尉
482 4 líng tomb 博陵王濟為太尉
483 4 líng to climb; to ascend 博陵王濟為太尉
484 4 líng to graze; to skim 博陵王濟為太尉
485 4 líng to traverse 博陵王濟為太尉
486 4 líng encroach on 博陵王濟為太尉
487 4 líng to bully; to insult 博陵王濟為太尉
488 4 líng severe; strict 博陵王濟為太尉
489 4 líng to decline 博陵王濟為太尉
490 4 líng to sharpen 博陵王濟為太尉
491 4 líng Ling 博陵王濟為太尉
492 4 yān to flood; to submerge; to soak 平陽王淹為太宰
493 4 yān to steep 平陽王淹為太宰
494 4 yān wide 平陽王淹為太宰
495 4 yān to drip with sweat 平陽王淹為太宰
496 4 yān to move slowly 平陽王淹為太宰
497 4 yān belated 平陽王淹為太宰
498 4 yān cover with liquid 平陽王淹為太宰
499 4 yān to stop; to detain 平陽王淹為太宰
500 4 yàn to immerse 平陽王淹為太宰

Frequencies of all Words

Top 744

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 51 wèi for; to 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
2 51 wèi because of 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
3 51 wéi to act as; to serve 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
4 51 wéi to change into; to become 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
5 51 wéi to be; is 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
6 51 wéi to do 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
7 51 wèi for 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
8 51 wèi because of; for; to 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
9 51 wèi to 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
10 51 wéi in a passive construction 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
11 51 wéi forming a rehetorical question 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
12 51 wéi forming an adverb 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
13 51 wéi to add emphasis 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
14 51 wèi to support; to help 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
15 51 wéi to govern 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
16 34 wáng Wang 進爵為王
17 34 wáng a king 進爵為王
18 34 wáng Kangxi radical 96 進爵為王
19 34 wàng to be king; to rule 進爵為王
20 34 wáng a prince; a duke 進爵為王
21 34 wáng grand; great 進爵為王
22 34 wáng to treat with the ceremony due to a king 進爵為王
23 34 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 進爵為王
24 34 wáng the head of a group or gang 進爵為王
25 34 wáng the biggest or best of a group 進爵為王
26 34 so as to; in order to 以帝為大司馬
27 34 to use; to regard as 以帝為大司馬
28 34 to use; to grasp 以帝為大司馬
29 34 according to 以帝為大司馬
30 34 because of 以帝為大司馬
31 34 on a certain date 以帝為大司馬
32 34 and; as well as 以帝為大司馬
33 34 to rely on 以帝為大司馬
34 34 to regard 以帝為大司馬
35 34 to be able to 以帝為大司馬
36 34 to order; to command 以帝為大司馬
37 34 further; moreover 以帝為大司馬
38 34 used after a verb 以帝為大司馬
39 34 very 以帝為大司馬
40 34 already 以帝為大司馬
41 34 increasingly 以帝為大司馬
42 34 a reason; a cause 以帝為大司馬
43 34 Israel 以帝為大司馬
44 34 Yi 以帝為大司馬
45 21 尚書 Shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 拜尚書令
46 21 尚書 shàngshū a high official 拜尚書令
47 19 zhào an imperial decree 詔大使巡行天下
48 19 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔大使巡行天下
49 17 emperor; supreme ruler 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
50 17 the ruler of Heaven 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
51 17 a god 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
52 17 imperialism 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
53 16 in; at 發喪於崇德殿
54 16 in; at 發喪於崇德殿
55 16 in; at; to; from 發喪於崇德殿
56 16 to go; to 發喪於崇德殿
57 16 to rely on; to depend on 發喪於崇德殿
58 16 to go to; to arrive at 發喪於崇德殿
59 16 from 發喪於崇德殿
60 16 give 發喪於崇德殿
61 16 oppposing 發喪於崇德殿
62 16 and 發喪於崇德殿
63 16 compared to 發喪於崇德殿
64 16 by 發喪於崇德殿
65 16 and; as well as 發喪於崇德殿
66 16 for 發喪於崇德殿
67 16 Yu 發喪於崇德殿
68 16 a crow 發喪於崇德殿
69 16 whew; wow 發喪於崇德殿
70 12 晉陽 jìnyáng Jinyang 孝昭幸晉陽
71 12 lìng to make; to cause to be; to lead 拜尚書令
72 12 lìng to issue a command 拜尚書令
73 12 lìng rules of behavior; customs 拜尚書令
74 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 拜尚書令
75 12 lìng a season 拜尚書令
76 12 lìng respected; good reputation 拜尚書令
77 12 lìng good 拜尚書令
78 12 lìng pretentious 拜尚書令
79 12 lìng a transcending state of existence 拜尚書令
80 12 lìng a commander 拜尚書令
81 12 lìng a commanding quality; an impressive character 拜尚書令
82 12 lìng lyrics 拜尚書令
83 12 lìng Ling 拜尚書令
84 12 zhōu a state; a province 領幷州刺史
85 12 zhōu a unit of 2,500 households 領幷州刺史
86 12 zhōu a prefecture 領幷州刺史
87 12 zhōu a country 領幷州刺史
88 12 zhōu an island 領幷州刺史
89 12 zhōu Zhou 領幷州刺史
90 12 zhōu autonomous prefecture 領幷州刺史
91 12 zhōu a country 領幷州刺史
92 11 nián year 帝時年八歲
93 11 nián ripe grain 帝時年八歲
94 11 nián New Year festival 帝時年八歲
95 11 nián age 帝時年八歲
96 11 nián life span; life expectancy 帝時年八歲
97 11 nián an era; a period 帝時年八歲
98 11 nián a date 帝時年八歲
99 11 nián years 帝時年八歲
100 11 nián a winner of the imperial examination 帝時年八歲
101 11 nián annual; every year 帝時年八歲
102 11 刺史 cìshǐ Regional Inspector 領幷州刺史
103 11 zhì to; until 車駕至自晉陽
104 11 zhì Kangxi radical 133 車駕至自晉陽
105 11 zhì extremely; very; most 車駕至自晉陽
106 11 zhì to arrive 車駕至自晉陽
107 11 chén Chen 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
108 11 chén Chen of the Southern dynasties 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
109 11 chén to arrange 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
110 11 chén to display; to exhibit 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
111 11 chén to narrate; to state; to explain 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
112 11 chén stale 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
113 11 chén Chen princedom of the Zhou dynasty 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
114 11 chén aged [wine]; matured 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
115 11 chén a path to a residence 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
116 11 zhèn a battle; a battle array 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
117 11 僕射 Pú Shè Supervisor; Chief Administrator 以尚書右僕射
118 10 rén person; people; a human being 問人疾苦
119 10 rén Kangxi radical 9 問人疾苦
120 10 rén a kind of person 問人疾苦
121 10 rén everybody 問人疾苦
122 10 rén adult 問人疾苦
123 10 rén somebody; others 問人疾苦
124 10 rén an upright person 問人疾苦
125 10 zhī him; her; them; that 孝昭皇帝之母弟也
126 10 zhī used between a modifier and a word to form a word group 孝昭皇帝之母弟也
127 10 zhī to go 孝昭皇帝之母弟也
128 10 zhī this; that 孝昭皇帝之母弟也
129 10 zhī genetive marker 孝昭皇帝之母弟也
130 10 zhī it 孝昭皇帝之母弟也
131 10 zhī in 孝昭皇帝之母弟也
132 10 zhī all 孝昭皇帝之母弟也
133 10 zhī and 孝昭皇帝之母弟也
134 10 zhī however 孝昭皇帝之母弟也
135 10 zhī if 孝昭皇帝之母弟也
136 10 zhī then 孝昭皇帝之母弟也
137 10 zhī to arrive; to go 孝昭皇帝之母弟也
138 10 zhī is 孝昭皇帝之母弟也
139 10 zhī to use 孝昭皇帝之母弟也
140 10 zhī Zhi 孝昭皇帝之母弟也
141 10 zhōu Zhou Dynasty 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
142 10 zhōu careful; thorough; thoughtful 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
143 10 zhōu to aid 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
144 10 zhōu a cycle 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
145 10 zhōu Zhou 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
146 10 zhōu all; universal 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
147 10 zhōu dense; near 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
148 10 zhōu circumference; surroundings 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
149 10 zhōu to circle 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
150 10 zhōu to adapt to 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
151 10 zhōu to wear around the waist 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
152 10 zhōu to bend 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
153 10 zhōu an entire year 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
154 9 yǒu is; are; to exist 降罪人各有差
155 9 yǒu to have; to possess 降罪人各有差
156 9 yǒu indicates an estimate 降罪人各有差
157 9 yǒu indicates a large quantity 降罪人各有差
158 9 yǒu indicates an affirmative response 降罪人各有差
159 9 yǒu a certain; used before a person, time, or place 降罪人各有差
160 9 yǒu used to compare two things 降罪人各有差
161 9 yǒu used in a polite formula before certain verbs 降罪人各有差
162 9 yǒu used before the names of dynasties 降罪人各有差
163 9 yǒu a certain thing; what exists 降罪人各有差
164 9 yǒu multiple of ten and ... 降罪人各有差
165 9 yǒu abundant 降罪人各有差
166 9 yǒu purposeful 降罪人各有差
167 9 yǒu You 降罪人各有差
168 9 jiān simultaneously 以兼尚書令
169 9 jiān to merge; to combine 以兼尚書令
170 9 jiān to double 以兼尚書令
171 9 jiān to repeat; to accumulate 以兼尚書令
172 9 jiān all; totally; entirely 以兼尚書令
173 9 jiān in addition to; also 以兼尚書令
174 9 jiān equal to 以兼尚書令
175 9 jiān not selective; impartial 以兼尚書令
176 9 jiān even more; exceeding 以兼尚書令
177 9 ruì astute; shrewd 趙郡王叡為尚書令
178 9 使 shǐ to make; to cause 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
179 9 使 shǐ to make use of for labor 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
180 9 使 shǐ to indulge 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
181 9 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
182 9 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
183 9 使 shǐ to dispatch 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
184 9 使 shǐ if 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
185 9 使 shǐ to use 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
186 9 使 shǐ to be able to 詔兼散騎常侍封孝琰使於陳
187 8 child; son 神武皇帝第九子
188 8 egg; newborn 神武皇帝第九子
189 8 first earthly branch 神武皇帝第九子
190 8 11 p.m.-1 a.m. 神武皇帝第九子
191 8 Kangxi radical 39 神武皇帝第九子
192 8 zi indicates that the the word is used as a noun 神武皇帝第九子
193 8 pellet; something small and hard 神武皇帝第九子
194 8 master 神武皇帝第九子
195 8 viscount 神武皇帝第九子
196 8 zi you; your honor 神武皇帝第九子
197 8 masters 神武皇帝第九子
198 8 person 神武皇帝第九子
199 8 young 神武皇帝第九子
200 8 seed 神武皇帝第九子
201 8 subordinate; subsidiary 神武皇帝第九子
202 8 a copper coin 神武皇帝第九子
203 8 bundle 神武皇帝第九子
204 8 female dragonfly 神武皇帝第九子
205 8 constituent 神武皇帝第九子
206 8 offspring; descendants 神武皇帝第九子
207 8 dear 神武皇帝第九子
208 8 little one 神武皇帝第九子
209 8 sháo beautiful 以尚書令段韶為大司馬
210 8 sháo music of the emperor Shun 以尚書令段韶為大司馬
211 8 duàn paragraph; section; segment 以尚書令段韶為大司馬
212 8 duàn to batter; to hammer 以尚書令段韶為大司馬
213 8 duàn to break apart 以尚書令段韶為大司馬
214 8 duàn a section 以尚書令段韶為大司馬
215 8 duàn a fragment 以尚書令段韶為大司馬
216 8 duàn Duan 以尚書令段韶為大司馬
217 8 duàn to forge metal 以尚書令段韶為大司馬
218 8 shì is; are; am; to be 是歲
219 8 shì is exactly 是歲
220 8 shì is suitable; is in contrast 是歲
221 8 shì this; that; those 是歲
222 8 shì really; certainly 是歲
223 8 shì correct; yes; affirmative 是歲
224 8 shì true 是歲
225 8 shì is; has; exists 是歲
226 8 shì used between repetitions of a word 是歲
227 8 shì a matter; an affair 是歲
228 8 shì Shi 是歲
229 8 太宰 tàizǎi chancellor; prime minster 平陽王淹為太宰
230 8 太傅 Tàifù Grand Tutor; Grand Mentor 遷太傅
231 8 a statute; a law; a regulation 左丞相斛律金率百僚敦勸
232 8 to tune 左丞相斛律金率百僚敦勸
233 8 to restrain 左丞相斛律金率百僚敦勸
234 8 pitch pipes 左丞相斛律金率百僚敦勸
235 8 a regulated verse of eight lines 左丞相斛律金率百僚敦勸
236 8 a requirement 左丞相斛律金率百僚敦勸
237 8 an ancient measure of volume approximately equal to fifty liters 左丞相斛律金率百僚敦勸
238 8 an ancient measuring vessel 左丞相斛律金率百僚敦勸
239 7 lóu to pull; to wear 以豐州刺史婁叡為司空
240 7 a tether for oxen 以豐州刺史婁叡為司空
241 7 frequently 以豐州刺史婁叡為司空
242 7 lóu empty 以豐州刺史婁叡為司空
243 7 lóu to moderate 以豐州刺史婁叡為司空
244 7 lóu Lou [constellation] 以豐州刺史婁叡為司空
245 7 lóu Lou 以豐州刺史婁叡為司空
246 7 naturally; of course; certainly 車駕至自晉陽
247 7 from; since 車駕至自晉陽
248 7 self; oneself; itself 車駕至自晉陽
249 7 Kangxi radical 132 車駕至自晉陽
250 7 Zi 車駕至自晉陽
251 7 a nose 車駕至自晉陽
252 7 the beginning; the start 車駕至自晉陽
253 7 origin 車駕至自晉陽
254 7 originally 車駕至自晉陽
255 7 still; to remain 車駕至自晉陽
256 7 in person; personally 車駕至自晉陽
257 7 in addition; besides 車駕至自晉陽
258 7 if; even if 車駕至自晉陽
259 7 but 車駕至自晉陽
260 7 because 車駕至自晉陽
261 7 to employ; to use 車駕至自晉陽
262 7 to be 車駕至自晉陽
263 7 pìn to engage; to hire 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
264 7 pìn to betroth 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
265 7 pìn to communicate 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
266 7 pìng to get married 乃為帝聘蠕蠕太子庵羅辰女
267 7 司空 sīkōng Minster of Land and Water 以豐州刺史婁叡為司空
268 7 司空 Sīkōng Sikong 以豐州刺史婁叡為司空
269 7 司徒 sītú Situ 以司徒
270 7 司徒 sītú minister of education; director of instruction 以司徒
271 7 皇帝 huángdì Emperor 世祖武成皇帝
272 6 xià next 霜晝下
273 6 xià bottom 霜晝下
274 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 霜晝下
275 6 xià measure word for time 霜晝下
276 6 xià expresses completion of an action 霜晝下
277 6 xià to announce 霜晝下
278 6 xià to do 霜晝下
279 6 xià to withdraw; to leave; to exit 霜晝下
280 6 xià under; below 霜晝下
281 6 xià the lower class; a member of the lower class 霜晝下
282 6 xià inside 霜晝下
283 6 xià an aspect 霜晝下
284 6 xià a certain time 霜晝下
285 6 xià a time; an instance 霜晝下
286 6 xià to capture; to take 霜晝下
287 6 xià to put in 霜晝下
288 6 xià to enter 霜晝下
289 6 xià to eliminate; to remove; to get off 霜晝下
290 6 xià to finish work or school 霜晝下
291 6 xià to go 霜晝下
292 6 xià to scorn; to look down on 霜晝下
293 6 xià to modestly decline 霜晝下
294 6 xià to produce 霜晝下
295 6 xià to stay at; to lodge at 霜晝下
296 6 xià to decide 霜晝下
297 6 xià to be less than 霜晝下
298 6 xià humble; lowly 霜晝下
299 6 martial; military 祔葬武明皇后於義平陵
300 6 a battle; (military) force 祔葬武明皇后於義平陵
301 6 martial arts 祔葬武明皇后於義平陵
302 6 a footstep; a footprint; half a step 祔葬武明皇后於義平陵
303 6 a fighter; a warrior; a soldier 祔葬武明皇后於義平陵
304 6 half a step 祔葬武明皇后於義平陵
305 6 Wu; Sacrificial odes of Zhou 祔葬武明皇后於義平陵
306 6 Wu 祔葬武明皇后於義平陵
307 6 warlike; fierce; valiant; violent 祔葬武明皇后於義平陵
308 6 to continue; to succeed 祔葬武明皇后於義平陵
309 6 jùn a commandery; a prefecture 封長廣郡公
310 6 jùn Jun 封長廣郡公
311 6 jūn army; military 周軍逼幷州
312 6 jūn soldiers; troops 周軍逼幷州
313 6 jūn an organized collective 周軍逼幷州
314 6 jūn to garrison; to stay an an encampment 周軍逼幷州
315 6 jūn a garrison 周軍逼幷州
316 6 jūn a front 周軍逼幷州
317 6 jūn penal miltary service 周軍逼幷州
318 6 jūn to organize troops 周軍逼幷州
319 6 太尉 tàiwèi Taiwei; Grand Marshal; Defender-in-Chief 遷太尉
320 6 太尉 tàiwèi commander 遷太尉
321 6 yòu right; right-hand 以尚書右僕射
322 6 yòu to help; to assist 以尚書右僕射
323 6 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 以尚書右僕射
324 6 yòu to bless and protect 以尚書右僕射
325 6 yòu an official building 以尚書右僕射
326 6 yòu the west 以尚書右僕射
327 6 yòu right wing; conservative 以尚書右僕射
328 6 yòu super 以尚書右僕射
329 6 yòu right 以尚書右僕射
330 6 guāng light 以幷州刺史斛律光為右僕射
331 6 guāng brilliant; bright; shining 以幷州刺史斛律光為右僕射
332 6 guāng to shine 以幷州刺史斛律光為右僕射
333 6 guāng only 以幷州刺史斛律光為右僕射
334 6 guāng to bare; to go naked 以幷州刺史斛律光為右僕射
335 6 guāng bare; naked 以幷州刺史斛律光為右僕射
336 6 guāng glory; honor 以幷州刺史斛律光為右僕射
337 6 guāng scenery 以幷州刺史斛律光為右僕射
338 6 guāng smooth 以幷州刺史斛律光為右僕射
339 6 guāng used up 以幷州刺史斛律光為右僕射
340 6 guāng sheen; luster; gloss 以幷州刺史斛律光為右僕射
341 6 guāng time; a moment 以幷州刺史斛律光為右僕射
342 6 guāng grace; favor 以幷州刺史斛律光為右僕射
343 6 guāng Guang 以幷州刺史斛律光為右僕射
344 6 guāng to manifest 以幷州刺史斛律光為右僕射
345 6 guāng welcome 以幷州刺史斛律光為右僕射
346 6 guī to go back; to return 平秦王歸彥為太傅
347 6 guī to belong to; to be classified as 平秦王歸彥為太傅
348 6 guī to take refuge in; to rely on; to depend on 平秦王歸彥為太傅
349 6 guī used between a repeated verb to indicate contrast 平秦王歸彥為太傅
350 6 guī to revert to; to give back to 平秦王歸彥為太傅
351 6 guī (of a woman) to get married 平秦王歸彥為太傅
352 6 guī to assemble; to meet together; to converge 平秦王歸彥為太傅
353 6 guī to appreciate; to admire 平秦王歸彥為太傅
354 6 guī to divide with a single digit divisor 平秦王歸彥為太傅
355 6 guī to pledge allegiance to 平秦王歸彥為太傅
356 6 guī to withdraw 平秦王歸彥為太傅
357 6 guī to settle down 平秦王歸彥為太傅
358 6 guī Gui 平秦王歸彥為太傅
359 6 kuì to give; to sacrifice food 平秦王歸彥為太傅
360 6 kuì ashamed 平秦王歸彥為太傅
361 6 jiàn to see 政事咸見委託
362 6 jiàn opinion; view; understanding 政事咸見委託
363 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 政事咸見委託
364 6 jiàn refer to; for details see 政事咸見委託
365 6 jiàn to appear 政事咸見委託
366 6 jiàn passive marker 政事咸見委託
367 6 jiàn to meet 政事咸見委託
368 6 jiàn to receive (a guest) 政事咸見委託
369 6 jiàn let me; kindly 政事咸見委託
370 6 jiàn Jian 政事咸見委託
371 6 xiàn to appear 政事咸見委託
372 6 xiàn to introduce 政事咸見委託
373 6 his; hers; its; theirs 免其租調
374 6 to add emphasis 免其租調
375 6 used when asking a question in reply to a question 免其租調
376 6 used when making a request or giving an order 免其租調
377 6 he; her; it; them 免其租調
378 6 probably; likely 免其租調
379 6 will 免其租調
380 6 may 免其租調
381 6 if 免其租調
382 6 or 免其租調
383 6 Qi 免其租調
384 5 以太 yǐtài Ether- 以太尉尉粲為太保
385 5 孝昭 xiàozhāo Xiaozhao 孝昭皇帝之母弟也
386 5 chà to differ 降罪人各有差
387 5 chà less than; lacking; nearly; almost 降罪人各有差
388 5 chà wrong 降罪人各有差
389 5 chà substandard; inferior; poor 降罪人各有差
390 5 chā the difference [between two numbers] 降罪人各有差
391 5 chāi to send; to dispatch 降罪人各有差
392 5 cuō to stumble 降罪人各有差
393 5 rank 降罪人各有差
394 5 chā an error 降罪人各有差
395 5 chā dissimilarity; difference 降罪人各有差
396 5 chā barely 降罪人各有差
397 5 chāi an errand 降罪人各有差
398 5 chāi a messenger; a runner 降罪人各有差
399 5 chā proportionate 降罪人各有差
400 5 chāi to select; to choose 降罪人各有差
401 5 chài to recover from a sickness 降罪人各有差
402 5 chà uncommon; remarkable 降罪人各有差
403 5 chā to make a mistake 降罪人各有差
404 5 uneven 降罪人各有差
405 5 to differ 降罪人各有差
406 5 cuō to rub between the hands 降罪人各有差
407 5 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 詔散騎常侍崔瞻聘于陳
408 5 yuè month 今月庚寅河
409 5 yuè moon 今月庚寅河
410 5 yuè Kangxi radical 74 今月庚寅河
411 5 yuè moonlight 今月庚寅河
412 5 yuè monthly 今月庚寅河
413 5 yuè shaped like the moon; crescent shaped 今月庚寅河
414 5 yuè Tokharians 今月庚寅河
415 5 yuè China rose 今月庚寅河
416 5 yuè a month 今月庚寅河
417 5 yuè Yue 今月庚寅河
418 5 lái to come 陳人來聘
419 5 lái indicates an approximate quantity 陳人來聘
420 5 lái please 陳人來聘
421 5 lái used to substitute for another verb 陳人來聘
422 5 lái used between two word groups to express purpose and effect 陳人來聘
423 5 lái ever since 陳人來聘
424 5 lái wheat 陳人來聘
425 5 lái next; future 陳人來聘
426 5 lái a simple complement of direction 陳人來聘
427 5 lái to occur; to arise 陳人來聘
428 5 lái to earn 陳人來聘
429 5 太師 tàishī Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor 彭城王浟為太師
430 5 突厥 Tūjué Tujie; Göktürks; proto-Turkic ethnic group 周將楊忠帥突厥阿史那木汗等二十餘萬人自恒州分為三道
431 5 second heavenly stem 乙太傅
432 5 Kangxi radical 5 乙太傅
433 5 second 乙太傅
434 5 suì age 帝時年八歲
435 5 suì years 帝時年八歲
436 5 suì time 帝時年八歲
437 5 suì annual harvest 帝時年八歲
438 5 suì age 帝時年八歲
439 5 大司馬 dàsīmǎ Minister of War 以帝為大司馬
440 5 大將軍 dàjiāngjūn General-in-Chief 以領軍大將軍
441 5 大將軍 dàjiāngjūn generalissimo 以領軍大將軍
442 5 jiàng to descend; to fall; to drop 降罪人各有差
443 5 jiàng to degrade 降罪人各有差
444 5 jiàng Jiang [jupiter station] 降罪人各有差
445 5 jiàng to confer; to bestow; to give 降罪人各有差
446 5 jiàng to reduce; to decline 降罪人各有差
447 5 jiàng to condescend 降罪人各有差
448 5 jiàng to surrender 降罪人各有差
449 5 jiàng Jiang 降罪人各有差
450 5 xiáng to surrender 降罪人各有差
451 5 xiáng to conquer; to subdue 降罪人各有差
452 5 each 降罪人各有差
453 5 all; every 降罪人各有差
454 5 yòu again; also 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
455 5 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
456 5 yòu Kangxi radical 29 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
457 5 yòu and 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
458 5 yòu furthermore 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
459 5 yòu in addition 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
460 5 yòu but 又遣大將軍達奚武帥眾數萬至東雍及晉州
461 5 èr two 二年
462 5 èr Kangxi radical 7 二年
463 5 èr second 二年
464 5 èr twice; double; di- 二年
465 5 èr another; the other 二年
466 5 èr more than one kind 二年
467 5 zuǒ left 任城王潛為尚書左僕射
468 5 zuǒ unorthodox; improper 任城王潛為尚書左僕射
469 5 zuǒ east 任城王潛為尚書左僕射
470 5 zuǒ to bring 任城王潛為尚書左僕射
471 5 zuǒ to violate; to be contrary to 任城王潛為尚書左僕射
472 5 zuǒ Zuo 任城王潛為尚書左僕射
473 5 zuǒ extreme 任城王潛為尚書左僕射
474 5 sān three 三奏
475 5 sān third 三奏
476 5 sān more than two 三奏
477 5 sān very few 三奏
478 5 sān repeatedly 三奏
479 5 sān San 三奏
480 5 shì matter; thing; item 錄尚書事
481 5 shì to serve 錄尚書事
482 5 shì a government post 錄尚書事
483 5 shì duty; post; work 錄尚書事
484 5 shì occupation 錄尚書事
485 5 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 錄尚書事
486 5 shì an accident 錄尚書事
487 5 shì to attend 錄尚書事
488 5 shì an allusion 錄尚書事
489 5 shì a condition; a state; a situation 錄尚書事
490 5 shì to engage in 錄尚書事
491 5 shì to enslave 錄尚書事
492 5 shì to pursue 錄尚書事
493 5 shì to administer 錄尚書事
494 5 shì to appoint 錄尚書事
495 5 shì a piece 錄尚書事
496 5 bìng and; furthermore; also 領幷州刺史
497 5 yàn elegant; handsome 平秦王歸彥為太傅
498 5 yàn learned 平秦王歸彥為太傅
499 5 洛陽 Luòyáng Luoyang 使其將尉遲迥寇洛陽
500 5 chéng a city; a town 詔以城南雙堂閏位之苑

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
保定 66
 1. Baoding
 2. Baoding
八月 98 August; the Eighth Month
北齐书 北齊書 66 Book of Northern Qi; History of Qi of the Northern Dynasties
北郊 66 Beijiao
渤海 66 Bohai Sea
长城 長城 99 Great Wall
长广 長廣 99 Changguang
长乐 長樂 67 Changle
刺史 99 Regional Inspector
大宁 大寧 100 Daning
大司马 大司馬 100 Minister of War
定州 100 Dingzhou
东安 東安 100 Dongan
东平 東平 68 Dongping
东夷 東夷 100 Eastern Barbarians
二月 195 February; the Second Month
102 Fen
高丽 高麗 71 Korean Goryeo Dynasty
庚申 103 Gengshen year; fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
河间 河間 72 Hejian
皇太子 72 Crown Prince
皇甫 104 Huangfu
滑台 滑臺 104 Huatai
甲午 106 thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
己亥 74 Jihai year; thirty sixth year
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
进贤 進賢 106 Jinxian
晋阳 晉陽 106 Jinyang
晋州 晉州 106
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
九月 106 September; the Ninth Month
库莫奚 庫莫奚 107 Kumo Xi
乐浪郡 樂浪郡 108 Lelang commandery
乐陵 樂陵 108 Leling
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六月 108 June; the Sixth Month
洛阳 洛陽 76 Luoyang
洛州 76 Luozhou
南宫 南宮 110 Nangong
南阳 南陽 110 Nanyang
彭城 80 Pengcheng; City of Peng
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
112
 1. common; general; popular; everywhere; universal; extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
契丹 113 Khitan
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
清河 113 Qinghe
青州 81
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
七月 113 July; the Seventh Month
任城 114 Rencheng
山东 山東 115 Shandong
世祖 83 Shi Zu
十二月 115 December; the Twelfth Month
室韦 室韋 115 Shiwei
十一月 115 November; the Eleventh Month
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 115 April; the Fourth Month
太保 84 Grand Protector
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太师 太師 116 Grand Preceptor; Grand Master; Imperial Tutor
太史 116
 1. Grand Scribe
 2. Grand Astrologer
太原 84 Taiyuan
突厥 84 Tujie; Göktürks; proto-Turkic ethnic group
魏收 87 Wei Shou
武成 119 Successful Completion of the War
武都 119 Wudu
五营 五營 119 Wuying
五月 119 May; the Fifth Month
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
孝昭 120 Xiaozhao
新罗 新羅 88 Silla
悬瓠 懸瓠 120 Xuanhu
89
 1. Ye
 2. Ye
邺宫 鄴宮 89 Ye Palace
以律 121 Eluid (son of Achim)
以太 121 Ether-
永平 89
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
幽州 121 Youzhou; Fanyang
尉迟 尉遲 121 Yuchi
于都 於都 121 Yudu
宇文 121
 1. Yuwen
 2. Yuwen
豫州 121 Yuzhou
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵州 趙州 122 Zhouzhou
正月 122 first month of the lunar calendar
中华书局 中華書局 90 Zhonghua Book Company
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周武帝 122 Emperor Wu of Northern Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English