Glossary and Vocabulary for Book of Later Han 《後漢書》, 第十八 五行六 日蝕 日抱 日赤無光 日黃珥 日中黑 虹貫日 月蝕非其月 Volume 108: Five Elements Part Six

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 94 day of the month / a certain day 日抱
2 75 nián year 光武帝建武二年正月甲子朔
3 70 shí to nibble away 日有蚀之
4 64 zài in / at 在危八度
5 37 huì night / last day of the lunar month 三年五月乙卯晦
6 35 shuò first day of the lunar month 光武帝建武二年正月甲子朔
7 31 capacity / degree / a standard / a measure 在柳十四度
8 19 èr two 光武帝建武二年正月甲子朔
9 19 shí time / a period of time 是时
10 16 four 有司奏请立近帝四庙以祭之
11 16 wén to hear 郡以闻
12 15 sān three 三年五月乙卯晦
13 14 史官 shǐguān scribe / court recorder / historian / historiographer 史官不见
14 13 wáng Wang 则多为王者事
15 13 不见 bújiàn to not see 史官不见
16 13 zhǔ owner 主爵禄
17 12 supreme ruler / emperor 光武帝建武二年正月甲子朔
18 12 xiàng figure / image / appearance 人君之象
19 12 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 中元元年十一月甲子晦
20 12 二月 èryuè February / the Second Month 十七年二月乙未晦
21 11 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 光武帝建武二年正月甲子朔
22 11 宿 to lodge / to stay overnight 则其应多在日所宿之国
23 11 三月 sānyuè March / the Third Month 七年三月癸亥晦
24 11 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 三年五月乙卯晦
25 10 dōng east 在东壁五度
26 10 gōng a palace 宫车晏驾
27 10 jùn a commandery / a prefecture 郡以闻
28 10 yuè month 月蚀非其月
29 10 hòu after / later 后二年
30 10 太后 Tài Hòu Empress Dowager 马太后制爵禄
31 10 shàng top / a high position 上遣伏隆谕步
32 10 十月 shíyuè October / the Tenth Month 其十月
33 10 liù six 五行六
34 8 wing 在翼六度
35 8 明年 míngnián next year 明年正月
36 8 四月 sìyuè April / the Fourth Month 七年四月辛亥朔
37 8 seven 七年三月癸亥晦
38 7 dèng Deng 是岁邓贵人始人
39 7 十五 shíwǔ fifteen 在毕十五度
40 7 八度 bādù octave 在危八度
41 7 wěi tail 在尾八度
42 7 yuē to speak / to say
43 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 日蚀说
44 7 děng et cetera / and so on 东平王苍等来朝
45 7 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 六年九月丙寅晦
46 7 shì to show / to reveal 故示象
47 7 liǔ willow 在柳十四度
48 7 jǐng well / mine shaft / pit 在东井二十二度
49 6 five 至五年中乃破
50 6 五度 wǔ dù five degrees 在毕五度
51 6 shì room / bedroom 在营室三度
52 6 wèi stomach 在胃九度
53 6 yáng sun 阳不克也
54 6 皇后 huánghòu an empress 废郭皇后
55 6 to finish / to complete / to exhaust 在毕五度
56 6 guó a country / a state / a kingdom 则其应多在日所宿之国
57 6 七月 qīyuè July / the Seventh Month 其七月发觉
58 6 dōng winter
59 6 devoid of content / void / false / empty / vain
60 6 辛亥 xīn hài Xin Hai year 七年四月辛亥朔
61 6 bīng soldier / troops 贼张步拥兵据齐
62 5 píng flat / level / smooth 熹平二年十二月癸酉晦
63 5 a cart / sedan chair / a carriage 近舆鬼
64 5 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 中元元年十一月甲子晦
65 5 miào temple / shrine 有司奏请立近帝四庙以祭之
66 5 yíng to trade / to operate / to run / to manage 在营室三度
67 5 chì red / scarlet 日赤无光
68 5 to stand 有司奏请立近帝四庙以祭之
69 5 二度 èrdù second degree 在氐二度
70 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 废郭皇后
71 5 Di People 在氐二度
72 5 dòu to struggle / to fight 在斗二十度
73 5 a scholar 儒说诸侯专权
74 5 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖初兴
75 5 bēng to rupture / to split apart / to collapse 明帝既崩
76 5 guǐ a ghost / spirit of dead 近舆鬼
77 5 zuò to sit 时诸郡太守坐度田不实
78 5 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 光武帝建武二年正月甲子朔
79 4 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 十六年五月戊午晦
80 4 kòu bandit / thieve 以武谿蛮夷为寇害
81 4 cāng barn / granary / storehouse 胃为廪仓
82 4 bái white 白虹贯晕
83 4 jiǔ nine 在胃九度
84 4 hóng a rainbow 虹贯日
85 4 tiān day 故天示象
86 4 to prevail 阳不克也
87 4 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六年六月辛未晦
88 4 十二 shí èr twelve 十二年秋七月辛亥朔
89 4 继嗣 jìsì to inherit / to carry on / to succeed 继嗣之宫也
90 4 suì to comply with / to follow along 遂不立庙
91 4 liáng a bridge 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
92 4 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 六年十二月戊午朔
93 4 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 十七年二月乙未晦
94 4 suì age 后二岁
95 4 八月 bāyuè August / the Eighth Month 明帝永平三年八月壬申晦
96 4 to conceal / to hide / to ambush 上遣伏隆谕步
97 4 chē a vehicle 宫车晏驾
98 4 十一 shíyī eleven 在斗十一度
99 4 qiū fall / autumn
100 4 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 章帝建初五年二月庚辰朔
101 4 zhōng middle 云中太守各举郡降
102 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 皆伏诛
103 4 huáng yellow 日黄珥
104 4 gas / vapour / fumes 黄气抱日
105 4 晏驾 yànjià to die 宫车晏驾
106 4 jìn nearby 近舆鬼
107 4 rén person / people / a human being 人君之象
108 4 shì matter / thing / item 则多为王者事
109 4 guàn to go through 虹贯日
110 4 yīn cloudy / overcast 有阴所乘
111 4 京都 Jīngdū Kyoto 京都宿也
112 4 female / feminine 在须女十一度
113 4 jiàn to build / to construct 章帝建初五年二月庚辰朔
114 3 qīn to invade / to encroach upon / to raid 侵安定
115 3 guāng light 日赤无光
116 3 去年 qùnián last year 去年中
117 3 xīng to flourish / to be popular 世祖初兴
118 3 日蚀 rìshí a solar eclipse 日蚀
119 3 xīn heart 有简堕心
120 3 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 七年四月丙申晦
121 3 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 三十一年五月癸酉晦
122 3 月蚀 yuèshí eclipse 月蚀非其月
123 3 tīng to listen 时上听中常侍江京
124 3 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 三年四月丁卯晦
125 3 自杀 zìshā to commit suicide 广陵王荆坐谋反自杀
126 3 zéi thief 天下贼乱未除
127 3 guān an office 供养之官也
128 3 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 顺帝永建二年七月甲戌朔
129 3 zhào an imperial decree 诏曰
130 3 method / way 皆被以苛法
131 3 后宫 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 尾为后宫
132 3 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 自二十一年示象至此十年
133 3 soil / ground / land 地如昏状
134 3 永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign 和帝永元二年二月壬午
135 3 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 四年六月戊戌朔
136 3 zhān to divine 其占重
137 3 eight 八年十月壬寅晦
138 3 bright / warm 延熹元年五月甲戌晦
139 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 隗嚣反
140 3 十七 shíqī seventeen 十七年二月乙未晦
141 3 十三 shísān thirteen 十三年十月甲辰晦
142 3 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十三年十月甲辰晦
143 3 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝永平三年八月壬申晦
144 3 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 光武帝建武二年正月甲子朔
145 3 bào to embrace / to hold in arms / to hug 日抱
146 3 jiàng to descend / to fall / to drop 许降
147 3 中常侍 zhōng chángshì a kind of personal attendant 时上听中常侍江京
148 3 chǒu ugly 十六年三月辛丑晦
149 3 precedent / example 例在前建武二十九年
150 3 kuí stride of a man 日在奎八度
151 3 爵禄 juélù rank and emolument of nobility 主爵禄
152 3 hēi black 日中黑
153 3 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 永康元年五月壬子晦
154 3 贵人 guìrén nobility / person of high rank 是岁邓贵人始人
155 3 十八 shíbā eighteen 十八年十一月甲辰晦
156 3 to enter 一曰是将入参
157 3 hài to injure / to harm to 则咎害除
158 3 valley / gorge / ravine 以谷为言
159 3 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 六年九月丙寅晦
160 3 wall 在东壁五度
161 3 shuǐ water 是年水
162 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 人君之象
163 3 biān side / boundary / edge / margin 毕为边兵
164 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 则其应多在日所宿之国
165 3 yán to prolong / to delay / to postpone 延光三年九月庚申晦
166 2 光武 guāngwǔ Guangwu 光武帝建武二年正月甲子朔
167 2 even / equal / uniform 齐也
168 2 móu to plan / to scheme 赤眉降贼樊崇谋作乱
169 2 三度 sāndù third (musical interval) 在营室三度
170 2 zhuàng form / appearance / shape 地如昏状
171 2 qiǎn to send / to dispatch 上遣伏隆谕步
172 2 cān to take part in / to participate 一曰是将入参
173 2 专权 zhuānquán to monopolize power / to rule by dictatorship 儒说诸侯专权
174 2 zhèng upright / straight 俱不得其正
175 2 专政 zhuānzhèng dictatorship 邓太后专政
176 2 酒泉 Jiǔquán Jiuquan 酒泉以闻
177 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 其月十八日壬戌
178 2 bǎo dense 为葆旅
179 2 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 四年九月庚寅朔
180 2 a winnow basket 在箕四度
181 2 anger / rage / fury 世祖怒
182 2 to go 去地二丈
183 2 酒食 jiǔshí food and drink 主酒食之宿也
184 2 zhèng Zheng 郑宿也
185 2 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 兴平元年六月乙巳晦
186 2 zòu to present / to offer 有司奏请立近帝四庙以祭之
187 2 安定 āndìng stable / quiet 侵安定
188 2 è evil / vice 女主恶之
189 2 xuè blood 正赤如血
190 2 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 二十二年五月乙未晦
191 2 to arrest / to catch / to seize 诏捕诸王客
192 2 jīng Beijing 后遂与江京
193 2 七星 qīxīng Qixing 在七星二度
194 2 广陵 Guǎnglíng Guangling 广陵于天文属吴
195 2 Wu 吴也
196 2 one 一名娵訾之口
197 2 zhì sign / mark / flag 志第十八
198 2 fèng to offer / to present 不可以奉供养
199 2 五行 wǔ xíng five elements 五行六
200 2 收敛 shōuliǎn to vanish / to moderate / to exercise restraint / to curb (one's mirth, arrogance etc) / to astringe / (math.) to converge 主收敛
201 2 zhòng heavy 其占重
202 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 七年三月癸亥晦
203 2 寿 shòu old age / long life 永寿三年闰月庚辰晦
204 2 十九 shíjiǔ nineteen 十九年中
205 2 luàn chaotic / disorderly 天下贼乱未除
206 2 shǔ to belong to / be subordinate to 广陵于天文属吴
207 2 shāng to injure / to wound / to be injured 雨伤稼
208 2 摄政 shèzhèng to act as regent 是时邓太后摄政
209 2 huǒ fire / flame 武库火
210 2 a step 贼张步拥兵据齐
211 2 武库 wǔkù arsenal / store of arms 奎主武库兵
212 2 shā to kill / to murder / to slaughter 杀十余人
213 2 wěi eminent / lofty 隗嚣反
214 2 extra / surplus / remainder 杀十余人
215 2 天文 tiānwén astronomy 广陵于天文属吴
216 2 供养 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供养之官也
217 2 yūn to be dizzy / to be giddy 日有晕抱
218 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 和帝永元二年二月壬午
219 2 太守 tài shǒu a governor of a province 云中太守各举郡降
220 2 wèi position / location / place 若王者位虚
221 2 文章 wénzhāng an article / an essay 东壁为文章
222 2 宗庙 zōngmiào a temple 舆鬼为宗庙
223 2 happy / glad / cheerful / joyful 翼主倡乐
224 2 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 在翼六度
225 2 míng bright / brilliant 世祖不早为明设刑禁
226 2 年中 niánzhōng within the year / in the middle of the year / mid-year 至五年中乃破
227 2 兄弟 xiōngdì brothers 上免太后兄弟窦宪等官
228 2 to sacrifice to / to worship 有司奏请立近帝四庙以祭之
229 2 十六 shíliù sixteen 十六年三月辛丑晦
230 2 líng agile / nimble 灵帝建宁元年五月丁未朔
231 2 蛮夷 Mányí Man people 以武谿蛮夷为寇害
232 2 kuí crossroads / thoroughfare 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
233 2 trip / journey 为葆旅
234 2 shǔ to count 日数出东方
235 2 闰月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 阳嘉四年闰月丁亥朔
236 2 日中 rìzhōng noon / midday 日中黑
237 2 wǎng useless / in vain 遣使悉理侵枉也
238 2 wéi dangerous / precarious 在危八度
239 2 alone / independent / single / sole 日有独之
240 2 chéng to mount / to climb onto 有阴所乘
241 2 fāng square / quadrilateral / one side 卢芳所置朔方
242 2 shí food / food and drink 日有食之
243 2 guò to cross / to go over / to pass 一时治之过差
244 2 jiù to punish / to chastise / to blame 则咎害除
245 2 作乱 zuòluàn to revolt / to rebel 赤眉降贼樊崇谋作乱
246 2 泰山 Tài Shān Mount Tai 泰山盗贼群起
247 2 光和 guānghé Guanghe 光和元年二月辛亥朔
248 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 中平三年五月壬辰晦
249 2 天下 tiānxià China 天下贼乱未除
250 2 ěr an earring 日黄珥
251 2 to punish / to penalize 受刑罚者子孙
252 2 cāng dark blue / deep green 东平王苍等来朝
253 2 以为 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以为继嗣不兴之象
254 2 jiāng a large river 后遂与江京
255 2 jià to sow grain 雨伤稼
256 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 伐为斩刈
257 2 dào way / road / path 君道有亏
258 2 to help / to assist 三辅宿
259 2 huán big 桓帝建和元年正月辛亥朔
260 2 fán a railing / a fence an enclosed place 赤眉降贼樊崇谋作乱
261 2 大水 dàshuǐ a flood 去年大水伤稼
262 2 zhāng a chapter / a section 章帝建初五年二月庚辰朔
263 2 chán to slander / to defame / to misrepresent 耿宝等共谗太子
264 2 xiàn to offer / to present 献帝初平四年正月甲寅朔
265 2 ān calm / still / quiet / peaceful 安帝永初元年三月二日癸酉
266 2 guō Guo 废郭皇后
267 2 bǐng a natural property or endowment 胃主禀仓
268 2 xiāo to be noisy 隗嚣反
269 2 二十九 èrshíjiǔ 29 二十九年二月丁巳朔
270 1 数月 shǔyuè several months 数月乃销
271 1 家属 jiāshǔ family member 家属被诛
272 1 zhù a pillar / a post 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
273 1 contrary / opposite / backwards / upside down 逆乱浸干
274 1 祖宗 zǔzōng ancestor / forebear 奉祖宗之道有阙
275 1 hūn dusk / nightfall / twilight 地如昏状
276 1 太阳 tàiyáng sun 太阳之精
277 1 shí real / true 时诸郡太守坐度田不实
278 1 běi north 是时明帝作北宫
279 1 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 元初元年十月戊子朔
280 1 qiāng Qiang [people] 西羌为寇
281 1 汉书 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 汉书
282 1 fāng fragrant 卢芳所置朔方
283 1 不胜 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 故阳不胜
284 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 选严能相
285 1 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 月出入去地二三丈
286 1 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 五事克端
287 1 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 三年五月乙卯晦
288 1 desire 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
289 1 jiǎ armor 八年正月丙甲晦
290 1 一时 yīshí a period of time / a while 一时治之过差
291 1 bǎi one hundred 百九十六年
292 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 死者甚多
293 1 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 四年三月辛酉朔
294 1 nán south 南郡蛮夷反
295 1 xīn to be tired 十六年三月辛丑晦
296 1 扶风 fúfēng Fufeng 右扶风以闻
297 1 chēng to call / to address 旋复叛称王
298 1 kāng Kang 永康元年五月壬子晦
299 1 prison 昂为狱事
300 1 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 十三年十月癸未朔
301 1 drunk 邓皇后坐酗
302 1 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 建安五年九月庚午朔
303 1 to cut off / to reap / to mow 伐为斩刈
304 1 jiǔ old 明久失位也
305 1 xuǎn to choose / to pick / to select 选严能相
306 1 jiǎn simple / terse / succinct 有简堕心
307 1 foul and poisonous in confusion / out of harmony 罚咎入沴
308 1 proper / suitable / appropriate 宜可分别
309 1 shí ten 杀十余人
310 1 十四 shí sì fourteen 在柳十四度
311 1 suān tart / sour 木弱金酸
312 1 日月 rì yuè the sun and moon 则日月赤
313 1 second heavenly stem 四年二月乙已朔
314 1 a family clan 为太后族
315 1 shì a generation 凡汉中兴十二世
316 1 residence / dwelling 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
317 1 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 梁太后又听兄冀枉杀公卿
318 1 东方 dōngfāng The East / The Orient 日数出东方
319 1 to allow / to permit 许降
320 1 发觉 fājué to find / to detect / to discover 其七月发觉
321 1 jīng brambles / thorns 广陵王荆坐谋反自杀
322 1 wēn warm / lukewarm 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
323 1 太子 tàizǐ a crown prince 耿宝等共谗太子
324 1 chà to differ 一时治之过差
325 1 duān to carry 五事克端
326 1 zhì to place / to lay out 卢芳所置朔方
327 1 zhōu a state / a province 六州大水
328 1 jué Jue 李傕
329 1 to coerce / to force / to compel 于国蹙迫自杀
330 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 勃海海溢
331 1 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 六年十月癸丑朔
332 1 建安 jiàn'ān Jianan 建安五年九月庚午朔
333 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 世祖不早为明设刑禁
334 1 wrinkled / contracted 于国蹙迫自杀
335 1 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 元嘉二年七月二日庚辰
336 1 子孙 zǐsūn descendents 受刑罚者子孙
337 1 远客 yuǎnkè guest from afar 翼主远客
338 1 jǐn to be cautious / to be careful 事天不谨
339 1 to overflow 勃海海溢
340 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 诸象附从
341 1 varied / complex / not simple 或真伪杂
342 1 a government official / a magistrate 劫杀长吏
343 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 樊丰及阿母王圣等谗言
344 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 故示不善
345 1 chǒng to favor 邓贵人有宠
346 1 外事 wàishì foreign affairs 与知外事
347 1 jiā excellent 阳嘉四年闰月丁亥朔
348 1 cháo to face 谷永以为三朝尊者恶之
349 1 改悔 gǎihuǐ to repent / to mend one's ways 世祖于是改悔
350 1 可分 kěfēn can be divided (into parts) / one can distinguish (several types) 宜可分别
351 1 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
352 1 xiōng elder brother 梁太后又听兄冀枉杀公卿
353 1 biǎo clock / a wrist watch 黄白珥在其表
354 1 to reach 樊丰及阿母王圣等谗言
355 1 之后 zhīhòu after / following / later 时诸郡新坐租之后
356 1 shāng commerce / trade 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
357 1 shùn to obey 顺帝永建二年七月甲戌朔
358 1 辽东 Liáodōng Liaodong Peninsula 辽东以闻
359 1 虚空 xūkōng empty space 西边诸郡皆至虚空
360 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣争经
361 1 shì a gentleman / a knight 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
362 1 lǐn a government granary 胃为廪仓
363 1 jǐng sunlight 高二丈余乃有景
364 1 xìng fortunate / lucky 是时上甚幸阎贵人
365 1 将军 jiāngjūn a general 伏波将军马援将兵击之
366 1 曹节 cáo jié Cao Jie 是时中常侍曹节
367 1 tuī to push / to shove 推考
368 1 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 谷永以为三朝尊者恶之
369 1 xiāo to melt / to fuse 数月乃销
370 1 三十一 sānshíyī 31 三十一年五月癸酉晦
371 1 chóng high / dignified / lofty 赤眉降贼樊崇谋作乱
372 1 to strike / to hit / to beat 伏波将军马援将兵击之
373 1 西方 xīfāng the West 且入西方
374 1 水害 shuǐhài flood damage 将有水害
375 1 会稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 会稽以闻
376 1 口舌 kǒu shé dispute or misunderstanding caused by gossip / to talk somebody round 箕为后宫口舌
377 1 pàn to betray / to rebel / to revolt 旋复叛称王
378 1 kōng empty / void / hollow 空名也
379 1 涿郡 Zhuōjùn Zhuojun / Zhuozhou 涿郡以闻
380 1 to be terrified / to be afraid / to be frightened 天下忧怖
381 1 zhí office / post 妇人之职
382 1 lóu to wear 在娄五度
383 1 xiān first 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
384 1 衣裳 yīshang clothes 主衣裳
385 1 盗贼 dàozéi thiefs / robbers 泰山盗贼群起
386 1 七十二 qīshíèr 72 日蚀七十二
387 1 to record 又为星纪
388 1 to lift / to hold up / to raise 云中太守各举郡降
389 1 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 二十九年二月丁巳朔
390 1 xuán to revolve 旋复叛称王
391 1 陇西 LǒngXī Longxi 陇西
392 1 guān to look at / to watch / to observe 气炎以观
393 1 Germany 人君改修其德
394 1 永兴 yǒngxīng Yongxing reign 永兴二年九月丁卯朔
395 1 诸侯 zhū hóu the feudal lords 儒说诸侯专权
396 1 féng feng 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
397 1 在前 zàiqián ahead / formerly / in the past 例在前建武二十九年
398 1 宫中 gōngzhōng within the palace 儒说葆旅宫中之象
399 1 其二 qí èr second / number two of the above 其二月癸亥
400 1 to envy / to be jealous 收敛贪妒之象
401 1 huǐ to destroy 多相非毁者
402 1 to know / to learn about / to comprehend 遣使悉理侵枉也
403 1 零陵 línglíng Lingling 零陵以闻
404 1 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 九年正月辛卯朔
405 1 kuī to lose 君道有亏
406 1 谿 mountain stream 以武谿蛮夷为寇害
407 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有黑气如飞鹊
408 1 horse 马太后制爵禄
409 1 jìn to the greatest extent / utmost 几尽
410 1 西 The West 西羌为寇
411 1 兴平 xīngpíng Xingping 兴平元年六月乙巳晦
412 1 reason / logic / truth 遣使悉理侵枉也
413 1 xíng punishment / penalty 世祖不早为明设刑禁
414 1 皇子 huángzǐ prince 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
415 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 樊丰及阿母王圣等谗言
416 1 téng to fly / to soar / to transcend 火下水腾
417 1 妇人 fùrén married woman / wife 妇人之职
418 1 shī to lose 明久失位也
419 1 yán to speak / to say / said 以谷为言
420 1 to take charge of / to manage / to administer 有司奏请立近帝四庙以祭之
421 1 真伪 zhēnwěi true or false / authenticity 或真伪杂
422 1 杂说 záshuō scattered essays / various opinions / different manners of speaking 其候杂说
423 1 zèn to slander 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
424 1 guā melon / gourd / squash 黑气大如瓜
425 1 shēn deep 然后深悔之
426 1 lìng to make / to cause to be / to lead 令自杀
427 1 undulations 伏波将军马援将兵击之
428 1 qún a crowd / a flock / a group 泰山盗贼群起
429 1 bǐng third heavenly stem 八年正月丙甲晦
430 1 不可以 bù kě yǐ may not 不可以奉供养
431 1 to break / to ruin / to destroy 至五年中乃破
432 1 zhī to know 与知外事
433 1 河南 hénán Henan 河南也
434 1 xiū to decorate / to embellish 人君改修其德
435 1 建宁 Jiànníng Jianning 灵帝建宁元年五月丁未朔
436 1 jīn gold 木弱金酸
437 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 在东井二十三度
438 1 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 二十五年三月戊申晦
439 1 a calf 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
440 1 zhàn war / fighting / battle 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
441 1 níng Nanjing 永宁元年七月乙酉朔
442 1 Sixth Earthly Branch 光和四年二月己巳
443 1 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 十月丙子晦
444 1 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
445 1 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 献帝初平四年正月甲寅朔
446 1 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 阳嘉四年闰月丁亥朔
447 1 kǎo to examine / to test 推考
448 1 sòng Song dynasty 上听谗废宋皇后
449 1 雒阳 Luòyáng Luoyang 世祖在雒阳
450 1 阿母 āmǔ mother 樊丰及阿母王圣等谗言
451 1 广陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling 广陵王荆坐谋反自杀
452 1 zuǒ left 在左角
453 1 夷狄 yídí foreign countries 故夷狄并为寇害
454 1 三十二 sān shí èr thirty two 朔三十二
455 1 wood / lumber 木弱金酸
456 1 正日 zhèngrì the day (of a festival, ceremony etc) 王者统事之正日也
457 1 马援 mǎ yuán Ma Yuan 伏波将军马援将兵击之
458 1 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 六年六月辛未晦
459 1 轩辕 xuānyuán Xuanyuan 又曰行近轩辕
460 1 中宫 zhònggōng the residence of the empress 中宫也
461 1 miǎn to spare 上免太后兄弟窦宪等官
462 1 martial / military 以武谿蛮夷为寇害
463 1 处所 chǔsuǒ a place 庙处所未定
464 1 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 八年十月壬寅晦
465 1 西边 xībiān west side 西边诸郡皆至虚空
466 1 to instruct / to expound / to explain 上遣伏隆谕步
467 1 梁皇 Liáng Huáng Emperor Liang 梁皇后崩
468 1 Li 李傕
469 1 ruò weak 木弱金酸
470 1 wèi Eighth earthly branch 天下贼乱未除
471 1 tián field / farmland 时诸郡太守坐度田不实
472 1 和帝 hédì Emperor He of Southern Qi 和帝永元二年二月壬午
473 1 to rent 时诸郡新坐租之后
474 1 上好 shànghǎo first-rate / top-notch 时上好乐过
475 1 gǎi to change / to alter 人君改修其德
476 1 hòu to wait 其候杂说
477 1 出入 chūrù to go out and come in 月出入去地二三丈
478 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 庙处所未定
479 1 guest / visitor 诏捕诸王客
480 1 fàn to commit crime / to violate 犯天法也
481 1 十度 shí dù ten pāramitās / ten perfections 在尾十度
482 1 zàn to praise 赞曰
483 1 chún honest / simple / unsophisticated 儒说壬子淳水日
484 1 néng can / able 选严能相
485 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 耿宝等共谗太子
486 1 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 延光三年九月庚申晦
487 1 受刑 shòuxíng beaten / tortured / executed 受刑罚者子孙
488 1 several 几尽
489 1 甚多 shén duō extremely many 死者甚多
490 1 color 日色赤黄
491 1 zuǐ mouth 在嘴觿
492 1 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 群臣争经
493 1 zǎo early 世祖不早为明设刑禁
494 1 to ride an animal or bicycle 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
495 1 small / petty 皆被以苛法
496 1 jiá a lined garment 且就高庙袷祭之
497 1 qǐng to ask / to inquire 有司奏请立近帝四庙以祭之
498 1 jiā to saturate / to drench 其月浃辰
499 1 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 六年四月丙午朔
500 1 皇极 huángjí imperial reach 皇极惟建

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 99 zhī him / her / them / that 日有蚀之
2 94 day of the month / a certain day 日抱
3 83 yǒu is / are / to exist 日有蚀之
4 75 nián year 光武帝建武二年正月甲子朔
5 70 shí to nibble away 日有蚀之
6 64 zài in / at 在危八度
7 37 huì night / last day of the lunar month 三年五月乙卯晦
8 35 shuò first day of the lunar month 光武帝建武二年正月甲子朔
9 31 capacity / degree / a standard / a measure 在柳十四度
10 29 wèi for / to 则多为王者事
11 28 also / too 阳不克也
12 22 so as to / in order to 郡以闻
13 19 èr two 光武帝建武二年正月甲子朔
14 19 shí time / a period of time 是时
15 19 his / hers / its / theirs 月蚀非其月
16 18 shì is / are / am / to be 是时
17 16 four 有司奏请立近帝四庙以祭之
18 16 wén to hear 郡以闻
19 15 sān three 三年五月乙卯晦
20 14 史官 shǐguān scribe / court recorder / historian / historiographer 史官不见
21 13 wáng Wang 则多为王者事
22 13 不见 bújiàn to not see 史官不见
23 13 zhǔ owner 主爵禄
24 12 supreme ruler / emperor 光武帝建武二年正月甲子朔
25 12 xiàng figure / image / appearance 人君之象
26 12 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 中元元年十一月甲子晦
27 12 二月 èryuè February / the Second Month 十七年二月乙未晦
28 11 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 光武帝建武二年正月甲子朔
29 11 宿 to lodge / to stay overnight 则其应多在日所宿之国
30 11 三月 sānyuè March / the Third Month 七年三月癸亥晦
31 11 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 三年五月乙卯晦
32 10 dōng east 在东壁五度
33 10 gōng a palace 宫车晏驾
34 10 jùn a commandery / a prefecture 郡以闻
35 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 日者
36 10 yuè month 月蚀非其月
37 10 hòu after / later 后二年
38 10 太后 Tài Hòu Empress Dowager 马太后制爵禄
39 10 shàng top / a high position 上遣伏隆谕步
40 10 十月 shíyuè October / the Tenth Month 其十月
41 10 liù six 五行六
42 9 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故蚀
43 8 wing 在翼六度
44 8 yǒng perpetually / eternally / forever 安帝永初元年三月二日癸酉
45 8 明年 míngnián next year 明年正月
46 8 四月 sìyuè April / the Fourth Month 七年四月辛亥朔
47 8 seven 七年三月癸亥晦
48 7 dèng Deng 是岁邓贵人始人
49 7 十五 shíwǔ fifteen 在毕十五度
50 7 八度 bādù octave 在危八度
51 7 wěi tail 在尾八度
52 7 not / no 阳不克也
53 7 yuē to speak / to say
54 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 日蚀说
55 7 zhū all / many / various 诸象附从
56 7 děng et cetera / and so on 东平王苍等来朝
57 7 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 六年九月丙寅晦
58 7 shì to show / to reveal 故示象
59 7 liǔ willow 在柳十四度
60 7 jǐng well / mine shaft / pit 在东井二十二度
61 6 five 至五年中乃破
62 6 五度 wǔ dù five degrees 在毕五度
63 6 shì room / bedroom 在营室三度
64 6 wèi stomach 在胃九度
65 6 yáng sun 阳不克也
66 6 皇后 huánghòu an empress 废郭皇后
67 6 to finish / to complete / to exhaust 在毕五度
68 6 such as / for example / for instance 地如昏状
69 6 guó a country / a state / a kingdom 则其应多在日所宿之国
70 6 七月 qīyuè July / the Seventh Month 其七月发觉
71 6 dōng winter
72 6 devoid of content / void / false / empty / vain
73 6 辛亥 xīn hài Xin Hai year 七年四月辛亥朔
74 6 bīng soldier / troops 贼张步拥兵据齐
75 5 píng flat / level / smooth 熹平二年十二月癸酉晦
76 5 a cart / sedan chair / a carriage 近舆鬼
77 5 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 在左角
78 5 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 中元元年十一月甲子晦
79 5 miào temple / shrine 有司奏请立近帝四庙以祭之
80 5 yíng to trade / to operate / to run / to manage 在营室三度
81 5 chì red / scarlet 日赤无光
82 5 to stand 有司奏请立近帝四庙以祭之
83 5 二度 èrdù second degree 在氐二度
84 5 zhì to / until 至五年中乃破
85 5 jiāng will / shall (future tense) 伏波将军马援将兵击之
86 5 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 废郭皇后
87 5 Di People 在氐二度
88 5 dòu to struggle / to fight 在斗二十度
89 5 a scholar 儒说诸侯专权
90 5 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖初兴
91 5 bēng to rupture / to split apart / to collapse 明帝既崩
92 5 chū at first / at the beginning / initially 世祖初兴
93 5 yòu again / also 又为星纪
94 5 guǐ a ghost / spirit of dead 近舆鬼
95 5 zuò to sit 时诸郡太守坐度田不实
96 5 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 光武帝建武二年正月甲子朔
97 4 fēi not / non- / un- 月蚀非其月
98 4 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 十六年五月戊午晦
99 4 kòu bandit / thieve 以武谿蛮夷为寇害
100 4 otherwise / but / however 则其应多在日所宿之国
101 4 cāng barn / granary / storehouse 胃为廪仓
102 4 bái white 白虹贯晕
103 4 jiǔ nine 在胃九度
104 4 hóng a rainbow 虹贯日
105 4 tiān day 故天示象
106 4 to prevail 阳不克也
107 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 有阴所乘
108 4 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六年六月辛未晦
109 4 十二 shí èr twelve 十二年秋七月辛亥朔
110 4 in / at 广陵于天文属吴
111 4 继嗣 jìsì to inherit / to carry on / to succeed 继嗣之宫也
112 4 suì to comply with / to follow along 遂不立庙
113 4 liáng a bridge 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
114 4 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 六年十二月戊午朔
115 4 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 十七年二月乙未晦
116 4 suì age 后二岁
117 4 八月 bāyuè August / the Eighth Month 明帝永平三年八月壬申晦
118 4 to conceal / to hide / to ambush 上遣伏隆谕步
119 4 chē a vehicle 宫车晏驾
120 4 jiē all / each and every / in all cases 皆伏诛
121 4 十一 shíyī eleven 在斗十一度
122 4 qiū fall / autumn
123 4 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 章帝建初五年二月庚辰朔
124 4 xiāng each other / one another / mutually 多相非毁者
125 4 zhōng middle 云中太守各举郡降
126 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 皆伏诛
127 4 huáng yellow 日黄珥
128 4 gas / vapour / fumes 黄气抱日
129 4 晏驾 yànjià to die 宫车晏驾
130 4 jìn nearby 近舆鬼
131 4 rén person / people / a human being 人君之象
132 4 shì matter / thing / item 则多为王者事
133 4 guàn to go through 虹贯日
134 4 yīn cloudy / overcast 有阴所乘
135 4 京都 Jīngdū Kyoto 京都宿也
136 4 female / feminine 在须女十一度
137 4 jiàn to build / to construct 章帝建初五年二月庚辰朔
138 3 qīn to invade / to encroach upon / to raid 侵安定
139 3 guāng light 日赤无光
140 3 no 日赤无光
141 3 去年 qùnián last year 去年中
142 3 xīng to flourish / to be popular 世祖初兴
143 3 日蚀 rìshí a solar eclipse 日蚀
144 3 huò or / either / else 或曰
145 3 xīn heart 有简堕心
146 3 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 七年四月丙申晦
147 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 至五年中乃破
148 3 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 三十一年五月癸酉晦
149 3 月蚀 yuèshí eclipse 月蚀非其月
150 3 tīng to listen 时上听中常侍江京
151 3 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 三年四月丁卯晦
152 3 自杀 zìshā to commit suicide 广陵王荆坐谋反自杀
153 3 zéi thief 天下贼乱未除
154 3 guān an office 供养之官也
155 3 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 顺帝永建二年七月甲戌朔
156 3 于是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 于是上怒
157 3 zhàng zhang 高二丈余乃有景
158 3 zhào an imperial decree 诏曰
159 3 and 章和元年八月乙未晦
160 3 method / way 皆被以苛法
161 3 后宫 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 尾为后宫
162 3 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 自二十一年示象至此十年
163 3 soil / ground / land 地如昏状
164 3 each 云中太守各举郡降
165 3 永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign 和帝永元二年二月壬午
166 3 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 四年六月戊戌朔
167 3 zhān to divine 其占重
168 3 eight 八年十月壬寅晦
169 3 bright / warm 延熹元年五月甲戌晦
170 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 隗嚣反
171 3 十七 shíqī seventeen 十七年二月乙未晦
172 3 十三 shísān thirteen 十三年十月甲辰晦
173 3 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 十三年十月甲辰晦
174 3 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝永平三年八月壬申晦
175 3 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 光武帝建武二年正月甲子朔
176 3 bào to embrace / to hold in arms / to hug 日抱
177 3 jiàng to descend / to fall / to drop 许降
178 3 中常侍 zhōng chángshì a kind of personal attendant 时上听中常侍江京
179 3 chǒu ugly 十六年三月辛丑晦
180 3 precedent / example 例在前建武二十九年
181 3 zhāng a sheet / a leaf 贼张步拥兵据齐
182 3 kuí stride of a man 日在奎八度
183 3 爵禄 juélù rank and emolument of nobility 主爵禄
184 3 hēi black 日中黑
185 3 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 永康元年五月壬子晦
186 3 贵人 guìrén nobility / person of high rank 是岁邓贵人始人
187 3 十八 shíbā eighteen 十八年十一月甲辰晦
188 3 to enter 一曰是将入参
189 3 hài to injure / to harm to 则咎害除
190 3 valley / gorge / ravine 以谷为言
191 3 bèi by 皆被以苛法
192 3 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 六年九月丙寅晦
193 3 wall 在东壁五度
194 3 shuǐ water 是年水
195 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 人君之象
196 3 biān side / boundary / edge / margin 毕为边兵
197 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 则其应多在日所宿之国
198 3 yán to prolong / to delay / to postpone 延光三年九月庚申晦
199 2 光武 guāngwǔ Guangwu 光武帝建武二年正月甲子朔
200 2 final particle 著之必矣
201 2 even / equal / uniform 齐也
202 2 móu to plan / to scheme 赤眉降贼樊崇谋作乱
203 2 三度 sāndù third (musical interval) 在营室三度
204 2 zhuàng form / appearance / shape 地如昏状
205 2 qiǎn to send / to dispatch 上遣伏隆谕步
206 2 cān to take part in / to participate 一曰是将入参
207 2 专权 zhuānquán to monopolize power / to rule by dictatorship 儒说诸侯专权
208 2 zhèng upright / straight 俱不得其正
209 2 专政 zhuānzhèng dictatorship 邓太后专政
210 2 酒泉 Jiǔquán Jiuquan 酒泉以闻
211 2 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 其月十八日壬戌
212 2 chú except / besides 则咎害除
213 2 bǎo dense 为葆旅
214 2 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 四年九月庚寅朔
215 2 a winnow basket 在箕四度
216 2 anger / rage / fury 世祖怒
217 2 to go 去地二丈
218 2 this / these 至此三年
219 2 and 与知外事
220 2 酒食 jiǔshí food and drink 主酒食之宿也
221 2 zhèng Zheng 郑宿也
222 2 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 兴平元年六月乙巳晦
223 2 zòu to present / to offer 有司奏请立近帝四庙以祭之
224 2 安定 āndìng stable / quiet 侵安定
225 2 è evil / vice 女主恶之
226 2 xuè blood 正赤如血
227 2 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 二十二年五月乙未晦
228 2 to arrest / to catch / to seize 诏捕诸王客
229 2 jiù right away 且就高庙袷祭之
230 2 necessary / must 在须女十一度
231 2 jīng Beijing 后遂与江京
232 2 七星 qīxīng Qixing 在七星二度
233 2 广陵 Guǎnglíng Guangling 广陵于天文属吴
234 2 Wu 吴也
235 2 one 一名娵訾之口
236 2 zhì sign / mark / flag 志第十八
237 2 fèng to offer / to present 不可以奉供养
238 2 self 五年五月己丑晦
239 2 五行 wǔ xíng five elements 五行六
240 2 收敛 shōuliǎn to vanish / to moderate / to exercise restraint / to curb (one's mirth, arrogance etc) / to astringe / (math.) to converge 主收敛
241 2 zhòng heavy 其占重
242 2 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 七年三月癸亥晦
243 2 寿 shòu old age / long life 永寿三年闰月庚辰晦
244 2 十九 shíjiǔ nineteen 十九年中
245 2 luàn chaotic / disorderly 天下贼乱未除
246 2 also / too 吕太后崩时亦然
247 2 shǔ to belong to / be subordinate to 广陵于天文属吴
248 2 shāng to injure / to wound / to be injured 雨伤稼
249 2 摄政 shèzhèng to act as regent 是时邓太后摄政
250 2 huǒ fire / flame 武库火
251 2 a step 贼张步拥兵据齐
252 2 武库 wǔkù arsenal / store of arms 奎主武库兵
253 2 shā to kill / to murder / to slaughter 杀十余人
254 2 wěi eminent / lofty 隗嚣反
255 2 extra / surplus / remainder 杀十余人
256 2 天文 tiānwén astronomy 广陵于天文属吴
257 2 供养 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供养之官也
258 2 yūn to be dizzy / to be giddy 日有晕抱
259 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 和帝永元二年二月壬午
260 2 太守 tài shǒu a governor of a province 云中太守各举郡降
261 2 wèi position / location / place 若王者位虚
262 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 安帝不得行事
263 2 一度 yīdù one time 在东井一度
264 2 文章 wénzhāng an article / an essay 东壁为文章
265 2 宗庙 zōngmiào a temple 舆鬼为宗庙
266 2 happy / glad / cheerful / joyful 翼主倡乐
267 2 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 在翼六度
268 2 míng bright / brilliant 世祖不早为明设刑禁
269 2 qiě moreover / also 且就高庙袷祭之
270 2 already / since
271 2 年中 niánzhōng within the year / in the middle of the year / mid-year 至五年中乃破
272 2 兄弟 xiōngdì brothers 上免太后兄弟窦宪等官
273 2 to sacrifice to / to worship 有司奏请立近帝四庙以祭之
274 2 十六 shíliù sixteen 十六年三月辛丑晦
275 2 líng agile / nimble 灵帝建宁元年五月丁未朔
276 2 蛮夷 Mányí Man people 以武谿蛮夷为寇害
277 2 kuí crossroads / thoroughfare 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
278 2 trip / journey 为葆旅
279 2 shǔ to count 日数出东方
280 2 闰月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 阳嘉四年闰月丁亥朔
281 2 日中 rìzhōng noon / midday 日中黑
282 2 wǎng useless / in vain 遣使悉理侵枉也
283 2 wéi dangerous / precarious 在危八度
284 2 alone / independent / single / sole 日有独之
285 2 chéng to mount / to climb onto 有阴所乘
286 2 fāng square / quadrilateral / one side 卢芳所置朔方
287 2 shí food / food and drink 日有食之
288 2 guò to cross / to go over / to pass 一时治之过差
289 2 jiù to punish / to chastise / to blame 则咎害除
290 2 作乱 zuòluàn to revolt / to rebel 赤眉降贼樊崇谋作乱
291 2 泰山 Tài Shān Mount Tai 泰山盗贼群起
292 2 光和 guānghé Guanghe 光和元年二月辛亥朔
293 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 中平三年五月壬辰晦
294 2 天下 tiānxià China 天下贼乱未除
295 2 ěr an earring 日黄珥
296 2 to punish / to penalize 受刑罚者子孙
297 2 cāng dark blue / deep green 东平王苍等来朝
298 2 以为 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以为继嗣不兴之象
299 2 jiāng a large river 后遂与江京
300 2 jià to sow grain 雨伤稼
301 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 伐为斩刈
302 2 dào way / road / path 君道有亏
303 2 míng measure word for people 一名娵訾之口
304 2 to help / to assist 三辅宿
305 2 huán big 桓帝建和元年正月辛亥朔
306 2 fán a railing / a fence an enclosed place 赤眉降贼樊崇谋作乱
307 2 大水 dàshuǐ a flood 去年大水伤稼
308 2 zhāng a chapter / a section 章帝建初五年二月庚辰朔
309 2 chán to slander / to defame / to misrepresent 耿宝等共谗太子
310 2 xiàn to offer / to present 献帝初平四年正月甲寅朔
311 2 ān calm / still / quiet / peaceful 安帝永初元年三月二日癸酉
312 2 guō Guo 废郭皇后
313 2 bǐng a natural property or endowment 胃主禀仓
314 2 xiāo to be noisy 隗嚣反
315 2 二十九 èrshíjiǔ 29 二十九年二月丁巳朔
316 1 数月 shǔyuè several months 数月乃销
317 1 家属 jiāshǔ family member 家属被诛
318 1 zhù a pillar / a post 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
319 1 contrary / opposite / backwards / upside down 逆乱浸干
320 1 祖宗 zǔzōng ancestor / forebear 奉祖宗之道有阙
321 1 hūn dusk / nightfall / twilight 地如昏状
322 1 太阳 tàiyáng sun 太阳之精
323 1 shí real / true 时诸郡太守坐度田不实
324 1 běi north 是时明帝作北宫
325 1 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 元初元年十月戊子朔
326 1 qiāng Qiang [people] 西羌为寇
327 1 汉书 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu 汉书
328 1 yīng should / ought 则其应多在日所宿之国
329 1 fāng fragrant 卢芳所置朔方
330 1 不胜 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 故阳不胜
331 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 选严能相
332 1 二三 èrsān six non-Buddhist philosophers 月出入去地二三丈
333 1 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 五事克端
334 1 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 三年五月乙卯晦
335 1 desire 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
336 1 jiǎ armor 八年正月丙甲晦
337 1 一时 yīshí a period of time / a while 一时治之过差
338 1 bǎi one hundred 百九十六年
339 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 死者甚多
340 1 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 四年三月辛酉朔
341 1 nán south 南郡蛮夷反
342 1 xīn to be tired 十六年三月辛丑晦
343 1 扶风 fúfēng Fufeng 右扶风以闻
344 1 chēng to call / to address 旋复叛称王
345 1 kāng Kang 永康元年五月壬子晦
346 1 prison 昂为狱事
347 1 zhǎng director / chief / head / elder 劫杀长吏
348 1 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 十三年十月癸未朔
349 1 drunk 邓皇后坐酗
350 1 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 建安五年九月庚午朔
351 1 to cut off / to reap / to mow 伐为斩刈
352 1 jiǔ old 明久失位也
353 1 xuǎn to choose / to pick / to select 选严能相
354 1 jiǎn simple / terse / succinct 有简堕心
355 1 shén what 是时上甚幸阎贵人
356 1 foul and poisonous in confusion / out of harmony 罚咎入沴
357 1 proper / suitable / appropriate 宜可分别
358 1 shí ten 杀十余人
359 1 十四 shí sì fourteen 在柳十四度
360 1 suān tart / sour 木弱金酸
361 1 日月 rì yuè the sun and moon 则日月赤
362 1 second heavenly stem 四年二月乙已朔
363 1 a family clan 为太后族
364 1 shì a generation 凡汉中兴十二世
365 1 residence / dwelling 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
366 1 公卿 gōngqīng high-ranking officials in the court of a Chinese emperor 梁太后又听兄冀枉杀公卿
367 1 东方 dōngfāng The East / The Orient 日数出东方
368 1 to allow / to permit 许降
369 1 发觉 fājué to find / to detect / to discover 其七月发觉
370 1 jīng brambles / thorns 广陵王荆坐谋反自杀
371 1 wēn warm / lukewarm 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
372 1 太子 tàizǐ a crown prince 耿宝等共谗太子
373 1 chà to differ 一时治之过差
374 1 duān to carry 五事克端
375 1 how can it be that? 妖岂或妄
376 1 zhì to place / to lay out 卢芳所置朔方
377 1 zhōu a state / a province 六州大水
378 1 jué Jue 李傕
379 1 ruò to seem / to be like / as 若王者位虚
380 1 to coerce / to force / to compel 于国蹙迫自杀
381 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 勃海海溢
382 1 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 六年十月癸丑朔
383 1 建安 jiàn'ān Jianan 建安五年九月庚午朔
384 1 xià next 火下水腾
385 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 世祖不早为明设刑禁
386 1 wrinkled / contracted 于国蹙迫自杀
387 1 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 元嘉二年七月二日庚辰
388 1 子孙 zǐsūn descendents 受刑罚者子孙
389 1 远客 yuǎnkè guest from afar 翼主远客
390 1 entirely / without exception 俱不得其正
391 1 jǐn to be cautious / to be careful 事天不谨
392 1 to overflow 勃海海溢
393 1 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 诸象附从
394 1 varied / complex / not simple 或真伪杂
395 1 a government official / a magistrate 劫杀长吏
396 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 樊丰及阿母王圣等谗言
397 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 故示不善
398 1 chǒng to favor 邓贵人有宠
399 1 外事 wàishì foreign affairs 与知外事
400 1 jiā excellent 阳嘉四年闰月丁亥朔
401 1 cháo to face 谷永以为三朝尊者恶之
402 1 改悔 gǎihuǐ to repent / to mend one's ways 世祖于是改悔
403 1 可分 kěfēn can be divided (into parts) / one can distinguish (several types) 宜可分别
404 1 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
405 1 xiōng elder brother 梁太后又听兄冀枉杀公卿
406 1 biǎo clock / a wrist watch 黄白珥在其表
407 1 to reach 樊丰及阿母王圣等谗言
408 1 之后 zhīhòu after / following / later 时诸郡新坐租之后
409 1 shāng commerce / trade 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
410 1 shùn to obey 顺帝永建二年七月甲戌朔
411 1 辽东 Liáodōng Liaodong Peninsula 辽东以闻
412 1 虚空 xūkōng empty space 西边诸郡皆至虚空
413 1 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人上奏
414 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣争经
415 1 shì a gentleman / a knight 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
416 1 lǐn a government granary 胃为廪仓
417 1 jǐng sunlight 高二丈余乃有景
418 1 xìng fortunate / lucky 是时上甚幸阎贵人
419 1 将军 jiāngjūn a general 伏波将军马援将兵击之
420 1 曹节 cáo jié Cao Jie 是时中常侍曹节
421 1 tuī to push / to shove 推考
422 1 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 谷永以为三朝尊者恶之
423 1 xiāo to melt / to fuse 数月乃销
424 1 三十一 sānshíyī 31 三十一年五月癸酉晦
425 1 chóng high / dignified / lofty 赤眉降贼樊崇谋作乱
426 1 to strike / to hit / to beat 伏波将军马援将兵击之
427 1 不觉 bùjué unconsciously 史官不觉
428 1 西方 xīfāng the West 且入西方
429 1 水害 shuǐhài flood damage 将有水害
430 1 会稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 会稽以闻
431 1 口舌 kǒu shé dispute or misunderstanding caused by gossip / to talk somebody round 箕为后宫口舌
432 1 pàn to betray / to rebel / to revolt 旋复叛称王
433 1 kōng empty / void / hollow 空名也
434 1 涿郡 Zhuōjùn Zhuojun / Zhuozhou 涿郡以闻
435 1 to be terrified / to be afraid / to be frightened 天下忧怖
436 1 zhí office / post 妇人之职
437 1 lóu to wear 在娄五度
438 1 无非 wúfēi nothing but 无非无仪
439 1 according to 贼张步拥兵据齐
440 1 xiān first 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
441 1 衣裳 yīshang clothes 主衣裳
442 1 盗贼 dàozéi thiefs / robbers 泰山盗贼群起
443 1 七十二 qīshíèr 72 日蚀七十二
444 1 to record 又为星纪
445 1 to lift / to hold up / to raise 云中太守各举郡降
446 1 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 二十九年二月丁巳朔
447 1 xuán to revolve 旋复叛称王
448 1 陇西 LǒngXī Longxi 陇西
449 1 guān to look at / to watch / to observe 气炎以观
450 1 Germany 人君改修其德
451 1 永兴 yǒngxīng Yongxing reign 永兴二年九月丁卯朔
452 1 诸侯 zhū hóu the feudal lords 儒说诸侯专权
453 1 féng feng 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战
454 1 在前 zàiqián ahead / formerly / in the past 例在前建武二十九年
455 1 宫中 gōngzhōng within the palace 儒说葆旅宫中之象
456 1 其二 qí èr second / number two of the above 其二月癸亥
457 1 in advance / beforehand 于是阴预乘阳
458 1 to envy / to be jealous 收敛贪妒之象
459 1 huǐ to destroy 多相非毁者
460 1 to know / to learn about / to comprehend 遣使悉理侵枉也
461 1 零陵 línglíng Lingling 零陵以闻
462 1 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 九年正月辛卯朔
463 1 kuī to lose 君道有亏
464 1 谿 mountain stream 以武谿蛮夷为寇害
465 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有黑气如飞鹊
466 1 horse 马太后制爵禄
467 1 jìn to the greatest extent / utmost 几尽
468 1 西 The West 西羌为寇
469 1 兴平 xīngpíng Xingping 兴平元年六月乙巳晦
470 1 reason / logic / truth 遣使悉理侵枉也
471 1 xíng punishment / penalty 世祖不早为明设刑禁
472 1 皇子 huángzǐ prince 先是皇子诸王各招来文章谈说之士
473 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 樊丰及阿母王圣等谗言
474 1 téng to fly / to soar / to transcend 火下水腾
475 1 妇人 fùrén married woman / wife 妇人之职
476 1 shī to lose 明久失位也
477 1 yán to speak / to say / said 以谷为言
478 1 to take charge of / to manage / to administer 有司奏请立近帝四庙以祭之
479 1 真伪 zhēnwěi true or false / authenticity 或真伪杂
480 1 杂说 záshuō scattered essays / various opinions / different manners of speaking 其候杂说
481 1 cóng from 诸象附从
482 1 zèn to slander 中常侍张逵等谋谮皇后父梁商欲作乱
483 1 guā melon / gourd / squash 黑气大如瓜
484 1 shēn deep 然后深悔之
485 1 tuó other / he 佗官以闻
486 1 gòng together 耿宝等共谗太子
487 1 lìng to make / to cause to be / to lead 令自杀
488 1 undulations 伏波将军马援将兵击之
489 1 qún a crowd / a flock / a group 泰山盗贼群起
490 1 bǐng third heavenly stem 八年正月丙甲晦
491 1 不可以 bù kě yǐ may not 不可以奉供养
492 1 to break / to ruin / to destroy 至五年中乃破
493 1 zhī to know 与知外事
494 1 河南 hénán Henan 河南也
495 1 xiū to decorate / to embellish 人君改修其德
496 1 建宁 Jiànníng Jianning 灵帝建宁元年五月丁未朔
497 1 jīn gold 木弱金酸
498 1 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 在东井二十三度
499 1 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 二十五年三月戊申晦
500 1 a calf 越骑校尉冯柱捕斩匈奴温禺犊王乌居战

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 bāyuè August / the Eighth Month
勃海 Bóhǎi Bohai
曹节 曹節 cáo jié Cao Jie
赤眉 chìméi Red Eyebrows
dèng Deng
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东平 東平 Dōngpíng Dongping
二月 èryuè February / the Second Month
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
光和 guānghé Guanghe
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广陵王 廣陵王 Guǎnglíng wáng Prince of Guangling
光武 guāngwǔ Guangwu
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
和帝 和帝 hédì Emperor He of Southern Qi
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建安 jiàn'ān Jianan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
建宁 建寧 Jiànníng Jianning
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
酒泉 Jiǔquán Jiuquan
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
jué
 1. Jue
 2. Que
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁皇 Liáng Huáng Emperor Liang
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
零陵 línglíng Lingling
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
六月 liùyuè June / the Sixth Month
陇西 隴西 LǒngXī Longxi
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
雒阳 雒陽 Luòyáng Luoyang
马援 馬援 mǎ yuán Ma Yuan
mǎo the Pleiades
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
七星 qīxīng Qixing
七月 qīyuè July / the Seventh Month
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
泰山 Tài Shān Mount Tai
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
辛亥 xīn hài Xin Hai year
兴平 興平 xīngpíng Xingping
轩辕 軒轅 xuānyuán Xuanyuan
永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign
永平 Yǒngpíng
 1. Yong Ping reign
 2. Yong Ping reign
永兴 yǒngxīng
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
张掖 張掖 zhāngyè Zhangye
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中元 zhōngyuán Ghost festival
涿郡 Zhuōjùn Zhuojun / Zhuozhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English