Glossary and Vocabulary for Book of Southern Qi 《南齊書》, 卷六 本紀第六 明帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Ming of Southern Qi

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 47 wáng Wang 爲邵陵王安南記室參軍
2 43 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 郢州刺史
3 35 將軍 jiāngjūn a general 仍遷寧朔將軍
4 29 zhào an imperial decree 詔曰
5 22 nián year 元徽二年
6 22 zhōu a state / a province 督郢州司州之義陽諸軍事
7 19 can / may / permissible 可悉原放
8 17 to capture / to imprison / to seize 進號征虜將軍
9 16 lìng to make / to cause to be / to lead 爲安吉令
10 15 nán south 都督揚南徐二州軍事
11 15 bǎo a jewel / gem / a treasure 用集寶命于予一人
12 15 zhōng middle 遷中領軍
13 14 yuē to speak / to say 詔曰
14 14 xiāo mournful / dejected 中領軍蕭諶爲領軍將軍
15 14 to know / to learn about / to comprehend 悉原除
16 14 yòu right / right-hand 領右軍將軍
17 14 èr two 元徽二年
18 14 to take charge of / to manage / to administer 督郢州司州之義陽諸軍事
19 13 shì matter / thing / item 督郢州司州之義陽諸軍事
20 13 王子 wángzǐ a prince 王子侯舊乘纏帷車
21 11 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 轉度支尚書
22 10 guó a country / a state / a kingdom 尋進號輔國將軍
23 10 líng mound / hill / mountain 爲邵陵王安南記室參軍
24 10 rén person / people / a human being 給班劔二十人
25 10 jūn army / military 領右軍將軍
26 9 xu 都督揚南徐二州軍事
27 9 shàng top / a high position 上甚悅
28 9 jiā to add 加領衛尉
29 9 qiǎn to send / to dispatch 皆聽解遣
30 9 yáng sun 督郢州司州之義陽諸軍事
31 9 to give / to bestow favors 賜位二等
32 9 míng bright / brilliant 昇明二年
33 9 gōng public/ common / state-owned 封宣城郡公
34 9 one 用集寶命于予一人
35 9 wén writing / text 自今雕文篆刻
36 8 jùn a commandery / a prefecture 淮南宣城二郡太守
37 8 xuán profound / mysterious / subtle 小諱玄度
38 8 zài in / at 在建武元年以前
39 8 jié festival / a special day 爲持節
40 8 sān three 給幢絡三望車
41 8 lǐng neck 領右軍將軍
42 8 mín the people / citizen / subjects 實興民蠹
43 8 xīn new / fresh / modern 思與萬國播此惟新
44 7 chí to grasp / to hold 爲持節
45 7 jiù old / ancient 王子侯舊乘纏帷車
46 7 běi north 平北將軍王廣之爲江州刺史
47 7 meaning / sense 督郢州司州之義陽諸軍事
48 7 兖州 Yǎnzhōu Yanzhou 中護軍王玄邈爲南兖州刺史
49 7 wèi to guard / to protect / to defend 左衛將軍
50 7 fēng to seal / to close off 封西昌侯
51 7 an official institution / a state bureau 開府儀同三司
52 7 徐州 Xúzhōu Xuzhou 南徐州刺史
53 7 jǐng sunlight 字景栖
54 7 child / son 以上入纂太祖爲第三子
55 7 yuán source / origin 悉原除
56 7 zuǒ left 補武陵王左常侍
57 7 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 爲尚書右僕射
58 7 supreme ruler / emperor 晉帝諸陵
59 7 four 四年
60 7 guāng light 歲時光新
61 7 to help / to assist 尋進號輔國將軍
62 6 season / period 尚書右僕射沈文季督豫州征討
63 6 shěng province 可悉停省
64 6 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 遷侍中
65 6 big / great / huge / large / major 太尉王敬則爲大司馬
66 6 níng Nanjing 仍遷寧朔將軍
67 6 zhāo illustrious 追贈安陸昭侯緬爲安陸王
68 6 豫州 Yùzhōu Yuzhou 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
69 6 dōng east 鎮東府城
70 6 chà to differ 大司馬尋陽公王敬則等十三人進爵邑各有差
71 6 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖卽位
72 6 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉王敬則爲大司馬
73 6 to lift / to hold up / to raise 懷直未舉者
74 6 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 遷中領軍
75 6 xīng to flourish / to be popular 實興民蠹
76 6 guān an office 換負官物
77 6 kòu bandit / thieve 索虜寇司
78 6 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬
79 5 zhēng to prove / to confirm 進號征虜將軍
80 5 qìng to celebrate / to congratulate 遠近或有慶禮
81 5 business / industry 遊怠害業
82 5 jìn shanxi 晉壽太守王洪範爲青
83 5 jiān to supervise / to inspect 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
84 5 chūn spring 若履春冰
85 5 juān bright / clear 蠲今年三課
86 5 chéng to mount / to climb onto 王子侯舊乘纏帷車
87 5 huái bosom / breast 永懷先構
88 5 xún to search / to look for / to seek 尋進號輔國將軍
89 5 zhǔ owner 主曹詳爲其制
90 5 to stand 海陵王立
91 5 qiān to move / to shift 仍遷寧朔將軍
92 5 冠軍將軍 guānjūn jiāngjūn general commanding the troops 冠軍將軍
93 5 xiān first 永懷先構
94 5 liáng a bridge 梁四州
95 5 shǔ to sign 細作中署
96 5 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 卽本號爲大將軍
97 5 如故 rúgù like an old friend 常侍竝如故
98 5 liú Liu 以西中郎長史劉暄爲郢州刺史
99 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 詔斷遠近上禮
100 5 jìn to enter 尋進號輔國將軍
101 5 yōu distant / far 七百攸長
102 5 shuò first day of the lunar month 仍遷寧朔將軍
103 5 wèi position / location / place 世祖卽位
104 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 宋泰豫元年
105 5 shǐ beginning / start 始安貞王道生子也
106 5 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 遣度支尚書崔慧景率衆救雍州
107 5 wěi to delegate / to commission 此以外委州郡訊察
108 5 chén Chen 司空陳顯達爲太尉
109 5 chén to sink / to submerge 御史中丞沈淵表百官年登七十
110 5 tǎn flat / smooth 右衛將軍蕭坦之督徐州征討
111 5 tóng like / same / similar 開府儀同三司
112 5 hóu marquis / lord 封西昌侯
113 5 Yǐng Ying 督郢州司州之義陽諸軍事
114 5 西 The West 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
115 5 yáo distant / remote 以西中郎長史始安王遙光爲揚州刺史
116 4 三月 sānyuè March / the Third Month 三月戊申
117 4 tíng to stop / to halt 可悉停省
118 4 shēn to extend 如有含枉不申
119 4 xiū to cultivate / to repair 固脩堤防
120 4 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗明皇帝諱鸞
121 4 qiū fall / autumn 秋七月辛未
122 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 徐州刺史蕭惠休破之
123 4 宣城 xuānchéng Xuancheng 淮南宣城二郡太守
124 4 virtuous / admirable / esteemed 欽明懿鑠
125 4 lǎn to look at / to watch / to view 上覽易遺
126 4 顯達 xiǎndá illustrious / influential / prestigious 司空陳顯達爲太尉
127 4 bài to bow / to pay respect to 不拜
128 4 suǒ to search / to inquire 索虜寇司
129 4 jiāng a large river 江祏可右僕射
130 4 tīng to listen 憲司明加聽察
131 4 gěi to give 給班劔二十人
132 4 to defend / to resist 幷詔水衡量省御乘
133 4 a man / a male adult 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
134 4 太守 tài shǒu a governor of a province 淮南宣城二郡太守
135 4 yún cloud 南出則唱云西行
136 4 five 五年
137 4 jià vacation 假黃皞
138 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 上輔政所誅諸王
139 4 kāi to open 開府儀同三司
140 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 嗣命多違
141 4 hào number 尋進號輔國將軍
142 4 yán to speak / to say / said 興言愛老
143 4 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦天下
144 4 zhòng many / all 若耕蠶殊衆
145 4 qǐn to rest / to sleep 無忘寢興
146 4 jiàn sword, dagger, saber 給班劔二十人
147 4 biǎo clock / a wrist watch 表送之
148 4 to give an offering in a religious ceremony 祀典陵替
149 4 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二年春正月辛未
150 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 置左右長史
151 4 zhèn town 尋加鎮軍將軍
152 4 shí food / food and drink 食惟民天
153 4 wèi Eighth earthly branch 未拜
154 4 xià summer 夏四月己亥朔
155 4 chē a vehicle 王子侯舊乘纏帷車
156 4 征討 zhēngtǎo to suppress [rebels] by military force 遣鎮南將軍王廣之督司州征討
157 4 xíng to walk / to move 清道而行
158 4 揚州 Yángzhōu Yangzhou 揚州刺史
159 4 xiáng detailed / complete / thorough 主曹詳爲其制
160 4 調 tiáo to harmonize 牧伯調俗之司
161 4 hòu after / later 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
162 4 以下 yǐxià below / under / following 自此以下
163 4 rèn to bear / to undertake 事非任土
164 4 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
165 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉度支尚書
166 4 to rent 逋租宿責
167 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 劔履上殿
168 4 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 王公以下
169 4 to connect / to inherit / to succeed 嗣命多違
170 4 to reach 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
171 4 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月壬子
172 4 to supervise 督郢州司州之義陽諸軍事
173 4 jīn today / modern / present / current / this / now 自今雕文篆刻
174 4 dōng winter 建武元年冬十月癸亥
175 4 bān class / a group / a grade 給班劔二十人
176 4 jìng to respect /to honor 太尉王敬則爲大司馬
177 4 láng a minister / an official 從事中郎
178 4 district / county 邑千戶
179 4 wéi to disobey / to violate / to defy 嗣命多違
180 4 a shepherd 揚州牧
181 4 fēng wind 思弘風訓
182 4 to break / to ruin / to destroy 徐州刺史蕭惠休破之
183 4 diǎn canon / classic / scripture 憲章舊典
184 4 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 郁林王廢
185 4 十月 shíyuè October / the Tenth Month 建武元年冬十月癸亥
186 3 jiàn to build / to construct 皇齊受終建極
187 3 to bear / to carry 換負官物
188 3 shī to lose 竝任厥失
189 3 jiàn to see 是以甘棠見美
190 3 zhī to support 轉度支尚書
191 3 shū book 尋又加中書監
192 3 a government official / a magistrate 頃守職之吏
193 3 shū father's younger brother 以新除黃門郎裴叔業爲徐州刺史
194 3 bīng soldier / troops 給兵五千人
195 3 private 存私害公
196 3 hóng liberal / great 思弘風訓
197 3 seven 七年
198 3 to enter 入朝不趨
199 3 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
200 3 píng flat / level / smooth 平北將軍王廣之爲江州刺史
201 3 gǎi to change / to alter 改封南平王寶攸爲邵陵王
202 3 eight 八年
203 3 zōng school / sect 前新除寧州刺史李慶宗爲寧州刺史
204 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反古移民
205 3 huáng royal / imperial 皇齊受終建極
206 3 jué ancient bronze wine holder 大司馬尋陽公王敬則等十三人進爵邑各有差
207 3 to leave behind 上覽易遺
208 3 yán stern / serious / strict / severe / austere 有嚴能之名
209 3 xìng fortunate / lucky 制御親幸
210 3 péi look of a flowing gown 以新除黃門郎裴叔業爲徐州刺史
211 3 wǎng to go (in a direction) 不問往罪
212 3 xīn heart 肆心極諫
213 3 service 役身遣假一年
214 3 mìng life 嗣命多違
215 3 Henan 宋泰豫元年
216 3 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
217 3 nèi inside / interior 三百里內獄訟
218 3 xiào to be filial 以左僕射徐孝嗣爲尚書令
219 3 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 詔斷遠近上禮
220 3 to think / consider / to ponder 思與萬國播此惟新
221 3 諸軍 zhū jūn various armies 督郢州司州之義陽諸軍事
222 3 disease / sickness / ailment 上初有疾
223 3 suì age 可降爲五歲刑
224 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月甲午
225 3 yàn late in the day 尚書令王晏加驃騎大將軍
226 3 earth / soil / dirt 事非任土
227 3 huáng yellow 假黃皞
228 3 yǔn to grant / to allow / to consent 允定靈策
229 3 shēn human body / torso 宿衛身普轉一階
230 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月己亥朔
231 3 使 shǐ to make / to cause 爲使持節
232 3 ancestor / forefather 以新除輔國將軍申希祖爲兖州刺史
233 3 thing / matter 換負官物
234 3 shào Shao 爲邵陵王安南記室參軍
235 3 zhì to create / to make / to manufacture 主曹詳爲其制
236 3 miǎn inundation / flood 索虜寇沔北
237 3 常侍 chángshì a personal attendant 補武陵王左常侍
238 3 guǎng wide / large / vast 平北將軍王廣之爲江州刺史
239 3 liú to flow / to spread / to circulate 負釁流徙
240 3 zhí straight 原責本直
241 3 capacity / degree / a standard / a measure 小諱玄度
242 3 clothes / clothing 悉剔取金銀還主衣庫
243 3 apparatus 開府儀同三司
244 3 zēng to increase / to add to / to augment 增班劔爲三十人
245 3 jiàn to recommend / to elect 或有薦獻
246 3 lín to face / to overlook 握鏡臨宸
247 3 zhé wise / sagacious 前哲盛範
248 3 yáng Yang 以氐楊馥之爲北秦州刺史
249 3 chóng high / dignified / lofty 宣德皇后遠鑒崇替
250 3 subject / class / lesson 宜嚴課農桑
251 3 shēng to be born / to give birth 蠶實生本
252 3 cotton cloth / textiles / linen 布千匹
253 3 zuǎn to edit / to compile 以上入纂太祖爲第三子
254 3 xùn to teach / to train 思弘風訓
255 3 jué he / she / it 所在凡厥公宜
256 3 京師 jīngshī a capital city 京師繫囚殊死
257 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 立皇太子寶卷
258 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖撫育
259 3 tián field / farmland 可罷東田
260 3 衡陽 héngyáng Hengyang 廣漢王子峻爲衡陽王
261 3 zǎi to slaughter 蕃牧守宰
262 3 安陸 ānlù Anlu 追贈安陸昭侯緬爲安陸王
263 3 to ride an animal or bicycle 領驍騎將軍
264 3 to protect / to guard 中護軍王玄邈爲南兖州刺史
265 3 to gather / to collect 用集寶命于予一人
266 3 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
267 3 zhèng government / administration 上輔政所誅諸王
268 3 shǔ to belong to / be subordinate to 屬各四人
269 3 內外 nèiwài inside and outside 內外羣僚
270 3 shí real / true 實興民蠹
271 3 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 二年春正月辛未
272 3 shēn deep 深務八政
273 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 蕃牧守宰
274 3 xuān genial and warm 以西中郎長史劉暄爲郢州刺史
275 3 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 平北將軍王廣之爲江州刺史
276 3 qián front 前哲盛範
277 3 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
278 3 都督 dōudū to lead / to command 都督揚南徐二州軍事
279 3 to arise / to get up 罷世祖所起新林苑
280 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
281 2 to ferry 罔識攸濟
282 2 太子 tàizǐ a crown prince 尚書令王晏領太子少傅
283 2 to go through / to experience / to take place 宏圖景曆
284 2 ài to love 興言愛老
285 2 建安 jiàn'ān Jianan 寶夤爲建安王
286 2 xiào school 車府乘輿有金銀飾校者
287 2 guǐ vehicle tracks 軌世去奢
288 2 gōng merit 或功濟當時
289 2 yóu to swim 遊怠害業
290 2 to sacrifice to / to worship 時祭舊品
291 2 xiàn county 詔京師二縣有毀發墳壟
292 2 jiē stairs / steps 天階荐阻
293 2 affairs / business / matter / activity 深務八政
294 2 bǎi one hundred 日者百司耆齒
295 2 zhōng end / finish / conclusion 皇齊受終建極
296 2 kuí to guess / to estimate 疇咨台揆
297 2 海陵王 hǎi língwáng Prince of Hailing 海陵王立
298 2 reason / logic / truth 理鏡前王
299 2 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties 南齊書卷第六
300 2 zhòu descendants 廣延國胄
301 2 軍事 jūnshì military / military affairs 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
302 2 soil / ground / land 先是民地
303 2 to walk on / to tread 劔履上殿
304 2 gān sweet 是以甘棠見美
305 2 yuàn park / garden 詔省新林苑
306 2 qīn relatives 制御親幸
307 2 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 逋租宿責
308 2 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月丁未
309 2 apprentice / disciple 三署見徒五歲以下
310 2 biān side / boundary / edge / margin 去歲索虜寇邊
311 2 wēi small / tiny 邑宰祿薄俸微
312 2 wéi a curtain / a screen 王子侯舊乘纏帷車
313 2 jìng mirror 握鏡臨宸
314 2 陰平 yīnpíng high and level tone / first tone 以陰平王楊炅子崇祖爲沙州刺史
315 2 退 tuì to retreat / to move back 虜自壽春退走
316 2 ancient barbarian tribes 而松門夷替
317 2 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
318 2 chéng to fill 前哲盛範
319 2 zuò to do 九江作難
320 2 皇子 huángzǐ prince 皇子寶義爲揚州刺史
321 2 qīn to respect / to admire 欽明懿鑠
322 2 words / speech / expression / phrase / dialog 辭事私庭
323 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 車府乘輿有金銀飾校者
324 2 左右 zuǒyòu approximately 置左右長史
325 2 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
326 2 jùn high / steep / towering 廣漢王子峻爲衡陽王
327 2 fán ordinary / common 所在凡厥公宜
328 2 hòu after / later 妃爲懿后
329 2 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 在建武元年以前
330 2 fàn a pattern / model / rule / law 晉壽太守王洪範爲青
331 2 gōng to attack / to assault 虜攻鐘離
332 2 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
333 2 huǐ to destroy 詔京師二縣有毀發墳壟
334 2 chāng Chang 寧朔將軍豐城公遙昌爲豫州刺史
335 2 chóu hatred / animosity / enmity 仇池公
336 2 lǒng ridge between fields / row of crops / grave mound 詔京師二縣有毀發墳壟
337 2 南平 nánpíng Nanping 寶攸爲南平王
338 2 便 biàn convenient / handy / easy 卽便列奏
339 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 宿衛身普轉一階
340 2 shù tree 封樹不脩
341 2 to connect / to join 晉元締構之始
342 2 hài to injure / to harm to 存私害公
343 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 三月壬午
344 2 Germany 德覃一世
345 2 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月辛未
346 2 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
347 2 afternoon 靜言日昃
348 2 cún to exist / to survive 存私害公
349 2 responsibility / duty 逋租宿責
350 2 four 肆心極諫
351 2 chuán to transmit 傳首
352 2 qīng green 晉壽太守王洪範爲青
353 2 chàng to sing / to chant 南出則唱云西行
354 2 shì a gentleman / a knight 儀從如素士
355 2 yín to respoect 寶夤爲建安王
356 2 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
357 2 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 三月戊申
358 2 hui to conceal 高宗明皇帝諱鸞
359 2 fèng wages / salary / official emolument 邑宰祿薄俸微
360 2 báo thin / slight / weak 猥以虛薄
361 2 gòu frame / building / structure 永懷先構
362 2 desire 其欲仕
363 2 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
364 2 新林 xīnlín Xinlin 詔省新林苑
365 2 yuè month 是月復屬籍
366 2 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 八月丁未
367 2 to cover 昔中京淪覆
368 2 rate / frequency / proportion / ratio 遣度支尚書崔慧景率衆救雍州
369 2 州郡 zhōujùn an administrative district 此以外委州郡訊察
370 2 qiú to request 勑臺省府署文簿求白魚以爲治
371 2 今年 jīnnián this year 蠲今年三課
372 2 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
373 2 hut / cottage 寶源爲廬陵王
374 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 御史中丞沈淵表百官年登七十
375 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
376 2 qiān one thousand 邑千戶
377 2 néng can / able 有嚴能之名
378 2 nán difficult / arduous / hard 九江作難
379 2 shè to forgive / to pardon 赦三署囚繫原除各有差
380 2 chōng to fill / to be full / to supply 多充戎旅
381 2 to happen upon / to meet with by chance 徐五州遇寇之家
382 2 proper / suitable / appropriate 所在凡厥公宜
383 2 xiù refined / elegant / graceful 臨海王昭秀爲巴陵王
384 2 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武元年冬十月癸亥
385 2 遺詔 yízhào posthumous edict (of former emperor) 世祖遺詔爲侍中
386 2 yǒng to sing / to chant 肺石流詠
387 2 to stop / to cease / to suspend 可罷東田
388 2 yuān a gulf / an abyss 將墜諸淵
389 2 後者 hòuzhě the latter 賜天下爲父後者爵一級
390 2 jiè to lend / to borrow 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
391 2 wàng to gaze / to look towards 給幢絡三望車
392 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 磐石斯固
393 2 所在 suǒzài place / location 所在凡厥公宜
394 2 to narrate / to recount 悉與滿敘
395 2 宿 to lodge / to stay overnight 宿衛身普轉一階
396 2 tiān day 天階荐阻
397 2 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
398 2 shì clan / a branch of a lineage 納皇太子妃褚氏
399 2 晉安 jìnān Jin'an 立皇子寶義爲晉安王
400 2 太后 Tài Hòu Empress Dowager 太后令廢海陵王
401 2 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 遣太子中庶子梁王
402 2 jiǎn simple / terse / succinct 簡文遺詠在民
403 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月甲子
404 2 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 北中郎將建安王寶夤爲江州刺史
405 2 gōng respectful / polite / reverent 雖恭已弘化
406 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 以上入纂太祖爲第三子
407 2 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月癸酉
408 2 Di People 以氐楊馥之爲北秦州刺史
409 2 shuì taxes / duties 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
410 2 wài outside 外始知之
411 2 rěn ripe grain 晉陵二郡失稔之鄉
412 2 改元 gǎiyuán to change an emperor's or ruler's reign title 改元
413 2 yuán source / origin 寶源爲廬陵王
414 2 qián money / currency 錢二百萬
415 2 qián hidden / secret / latent 玄功潛被
416 2 zhì order 秩比諸侯
417 2 shí shrine 江祏可右僕射
418 2 jiàn mirror / looking glass 宣德皇后遠鑒崇替
419 2 hào bright / brilliant 假黃皞
420 2 fēi an imperial concubine 妃爲懿后
421 2 祿 good fortune 邑宰祿薄俸微
422 2 寂寥 jìliáo lonely / still / desolate 謳誦寂寥
423 2 yǐn to lead / to guide 欲南引淮流
424 2 chén sincere / faithful 中領軍蕭諶爲領軍將軍
425 2 càn radiant / bright 永嘉王昭粲爲桂陽王
426 2 a screen 朕肅扆巖廊
427 2 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 遣太子中庶子梁王
428 2 fán foreign things 蕃釁孔棘
429 2 shuǐ water 幷詔水衡量省御乘
430 2 天下 tiānxià China 大赦天下
431 2 秦州 qínzhōu Qinzhou 以氐楊馥之爲北秦州刺史
432 2 jìng to contend / to vie / to compete 侈華猶競
433 2 tǎo to seek 右軍司馬張稷討之
434 2 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
435 2 xiū to rest 徐州刺史蕭惠休破之
436 2 以西 yǐxī west 以西中郎長史始安王遙光爲揚州刺史
437 2 suí to follow 寶融爲隨郡王
438 2 yǎng to look up 仰繫鴻丕
439 2 大事 dàshì a major event 軍政大事委陳太尉
440 2 to connect / to relate 仰繫鴻丕
441 2 文武 wén wǔ civil and military 其餘文武
442 2 江夏王 jiāngxià wáng Prince of Jiangxia 寶玄爲江夏王
443 2 líng agile / nimble 允定靈策
444 2 shì style 便可式依舊章
445 2 chá to examine / to inquire / to inspect 憲司明加聽察
446 2 桂陽 Guìyáng Guiyang 永嘉王昭粲爲桂陽王
447 2 to record / to copy 錄尚書事
448 2 qún crowd / flock / group 羣臣三請
449 2 gēng to plow / to till 不足代耕
450 2 金銀 jīn yín gold and silver 車府乘輿有金銀飾校者
451 2 一級 yījí first class / top level 賜天下爲父後者爵一級
452 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 無忘寢興
453 2 a chopping board or block 嘉肴停俎
454 2 xiāng village / township 竝還本鄉
455 2 precious 鼎玉東遷
456 2 zhēn precious thing / treasure / a rarity 以氐楊靈珍爲北秦州刺史
457 2 wǎng to deceive 罔識攸濟
458 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 教重軒經
459 2 zhòng heavy 神武重輝
460 2 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 加領衛尉
461 2 ān calm / still / quiet / peaceful 今華夏乂安
462 2 father 賜天下爲父後者爵一級
463 2 to strike / to hit / to beat 司州刺史蕭誕與衆軍擊虜
464 2 zàn to praise 贊拜不名
465 2 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 丙辰
466 2 to substitute for / to take the place of / to replace 宣德皇后遠鑒崇替
467 2 dìng to decide 允定靈策
468 2 xìn a quarrel 蕃釁孔棘
469 2 巴陵 bālíng Baling 臨海王昭秀爲巴陵王
470 2 day of the month / a certain day 日者百司耆齒
471 2 Hebei 冀二州刺史
472 2 silk / plain silk 賚以束帛
473 2 Wu
474 2 cán silkworm 蠶實生本
475 2 jiǎn frugal / economical 訓物以儉
476 2 jiù to save / to rescue 遣度支尚書崔慧景率衆救雍州
477 2 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 二月甲子
478 2 五千 wǔ qiān five thousand 給兵五千人
479 2 shū different / special / unusual 若耕蠶殊衆
480 2 安貞 ānzhēn Antei 始安貞王道生子也
481 2 追尊 zhuīzūn posthumous honorific name 追尊始安貞王爲景皇
482 2 piào a white horse 驃騎大將軍
483 2 chí a pool / a pond 仇池公
484 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 布令審端
485 2 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月己丑
486 2 chén imperial apartments 握鏡臨宸
487 2 bēng to rupture / to split apart 帝崩于正福殿
488 2 extra / surplus / remainder 劫賊餘口在臺府者
489 2 cuī Cui 遣度支尚書崔慧景率衆救雍州
490 2 yòng to use / to apply 用集寶命于予一人
491 2 kuì shame / decorum / propriety 兢言集愧
492 2 popular / common 牧伯調俗之司
493 2 plain / white 儀從如素士
494 2 鼓吹 gǔchuī to agitate for / to advocate 給鼓吹一部
495 2 二等 èrděng second class / second-rate 賜位二等
496 1 服飾 fúshì dress and adornment / trappings 服飾皆赤
497 1 huái Huai River 欲南引淮流
498 1 古昔 gǔxī ancient times / in olden days 永言古昔
499 1 natural salt 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
500 1 měi beautiful 是以甘棠見美

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 85 wèi for / to 爲安吉令
2 47 wáng Wang 爲邵陵王安南記室參軍
3 44 zhī him / her / them / that 有嚴能之名
4 43 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 郢州刺史
5 35 將軍 jiāngjūn a general 仍遷寧朔將軍
6 31 so as to / in order to 猥以虛薄
7 29 zhào an imperial decree 詔曰
8 22 nián year 元徽二年
9 22 zhōu a state / a province 督郢州司州之義陽諸軍事
10 19 can / may / permissible 可悉原放
11 18 yǒu is / are / to exist 有嚴能之名
12 17 to capture / to imprison / to seize 進號征虜將軍
13 16 lìng to make / to cause to be / to lead 爲安吉令
14 15 nán south 都督揚南徐二州軍事
15 15 bǎo a jewel / gem / a treasure 用集寶命于予一人
16 15 zhōng middle 遷中領軍
17 14 yuē to speak / to say 詔曰
18 14 xiāo mournful / dejected 中領軍蕭諶爲領軍將軍
19 14 to know / to learn about / to comprehend 悉原除
20 14 yòu right / right-hand 領右軍將軍
21 14 èr two 元徽二年
22 14 to take charge of / to manage / to administer 督郢州司州之義陽諸軍事
23 13 shì matter / thing / item 督郢州司州之義陽諸軍事
24 13 王子 wángzǐ a prince 王子侯舊乘纏帷車
25 11 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 清道而行
26 11 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 轉度支尚書
27 10 guó a country / a state / a kingdom 尋進號輔國將軍
28 10 not / no 不拜
29 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 劫賊餘口在臺府者
30 10 líng mound / hill / mountain 爲邵陵王安南記室參軍
31 10 rén person / people / a human being 給班劔二十人
32 10 jūn army / military 領右軍將軍
33 9 xu 都督揚南徐二州軍事
34 9 shàng top / a high position 上甚悅
35 9 yǒng perpetually / eternally / forever 永明元年
36 9 jiā to add 加領衛尉
37 9 qiǎn to send / to dispatch 皆聽解遣
38 9 yáng sun 督郢州司州之義陽諸軍事
39 9 to give / to bestow favors 賜位二等
40 9 míng bright / brilliant 昇明二年
41 9 gōng public/ common / state-owned 封宣城郡公
42 9 one 用集寶命于予一人
43 9 wén writing / text 自今雕文篆刻
44 8 jùn a commandery / a prefecture 淮南宣城二郡太守
45 8 otherwise / but / however 太尉王敬則爲大司馬
46 8 chú except / besides 悉原除
47 8 no 無忘寢興
48 8 xuán profound / mysterious / subtle 小諱玄度
49 8 zài in / at 在建武元年以前
50 8 jié festival / a special day 爲持節
51 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 適所樂
52 8 sān three 給幢絡三望車
53 8 lǐng neck 領右軍將軍
54 8 mín the people / citizen / subjects 實興民蠹
55 8 each 屬各四人
56 8 xīn new / fresh / modern 思與萬國播此惟新
57 8 běn measure word for books 卽本號爲大將軍
58 7 chí to grasp / to hold 爲持節
59 7 jiù old / ancient 王子侯舊乘纏帷車
60 7 běi north 平北將軍王廣之爲江州刺史
61 7 meaning / sense 督郢州司州之義陽諸軍事
62 7 兖州 Yǎnzhōu Yanzhou 中護軍王玄邈爲南兖州刺史
63 7 wèi to guard / to protect / to defend 左衛將軍
64 7 fēng to seal / to close off 封西昌侯
65 7 an official institution / a state bureau 開府儀同三司
66 7 徐州 Xúzhōu Xuzhou 南徐州刺史
67 7 naturally / of course / certainly 自今雕文篆刻
68 7 jǐng sunlight 字景栖
69 7 child / son 以上入纂太祖爲第三子
70 7 yuán source / origin 悉原除
71 7 zuǒ left 補武陵王左常侍
72 7 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 爲尚書右僕射
73 7 supreme ruler / emperor 晉帝諸陵
74 7 four 四年
75 7 guāng light 歲時光新
76 7 to help / to assist 尋進號輔國將軍
77 6 jiē all / each and every / in all cases 一皆停息
78 6 season / period 尚書右僕射沈文季督豫州征討
79 6 shěng province 可悉停省
80 6 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 遷侍中
81 6 big / great / huge / large / major 太尉王敬則爲大司馬
82 6 zhū all / many / various 將墜諸淵
83 6 níng Nanjing 仍遷寧朔將軍
84 6 his / hers / its / theirs 主曹詳爲其制
85 6 zhāo illustrious 追贈安陸昭侯緬爲安陸王
86 6 duàn absolutely / decidedly 詔斷遠近上禮
87 6 豫州 Yùzhōu Yuzhou 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
88 6 dōng east 鎮東府城
89 6 chà to differ 大司馬尋陽公王敬則等十三人進爵邑各有差
90 6 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖卽位
91 6 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉王敬則爲大司馬
92 6 to lift / to hold up / to raise 懷直未舉者
93 6 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 遷中領軍
94 6 xīng to flourish / to be popular 實興民蠹
95 6 guān an office 換負官物
96 6 kòu bandit / thieve 索虜寇司
97 6 yòu again / also 尋又加中書監
98 6 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬
99 6 promptly / right away 世祖卽位
100 5 zhēng to prove / to confirm 進號征虜將軍
101 5 qìng to celebrate / to congratulate 遠近或有慶禮
102 5 business / industry 遊怠害業
103 5 huò or / either / else 或有薦獻
104 5 jìn shanxi 晉壽太守王洪範爲青
105 5 jiān to supervise / to inspect 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
106 5 chūn spring 若履春冰
107 5 juān bright / clear 蠲今年三課
108 5 chéng to mount / to climb onto 王子侯舊乘纏帷車
109 5 huái bosom / breast 永懷先構
110 5 and 思與萬國播此惟新
111 5 bìng also / furthermore 常侍竝如故
112 5 xún to search / to look for / to seek 尋進號輔國將軍
113 5 zhǔ owner 主曹詳爲其制
114 5 to stand 海陵王立
115 5 qiān to move / to shift 仍遷寧朔將軍
116 5 冠軍將軍 guānjūn jiāngjūn general commanding the troops 冠軍將軍
117 5 xiān first 永懷先構
118 5 liáng a bridge 梁四州
119 5 shǔ to sign 細作中署
120 5 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 卽本號爲大將軍
121 5 如故 rúgù like an old friend 常侍竝如故
122 5 liú Liu 以西中郎長史劉暄爲郢州刺史
123 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 詔斷遠近上禮
124 5 jìn to enter 尋進號輔國將軍
125 5 yōu distant / far 七百攸長
126 5 shuò first day of the lunar month 仍遷寧朔將軍
127 5 wèi position / location / place 世祖卽位
128 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 宋泰豫元年
129 5 shǐ beginning / start 始安貞王道生子也
130 5 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 遣度支尚書崔慧景率衆救雍州
131 5 wěi to delegate / to commission 此以外委州郡訊察
132 5 chén Chen 司空陳顯達爲太尉
133 5 chén to sink / to submerge 御史中丞沈淵表百官年登七十
134 5 certainly / must / will / necessarily 咸必由之
135 5 tǎn flat / smooth 右衛將軍蕭坦之督徐州征討
136 5 tóng like / same / similar 開府儀同三司
137 5 hóu marquis / lord 封西昌侯
138 5 Yǐng Ying 督郢州司州之義陽諸軍事
139 5 西 The West 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
140 5 yáo distant / remote 以西中郎長史始安王遙光爲揚州刺史
141 4 三月 sānyuè March / the Third Month 三月戊申
142 4 tíng to stop / to halt 可悉停省
143 4 ruò to seem / to be like / as 若履春冰
144 4 shēn to extend 如有含枉不申
145 4 xiū to cultivate / to repair 固脩堤防
146 4 高宗 Gāozōng Emperor Gaozong of Song 高宗明皇帝諱鸞
147 4 qiū fall / autumn 秋七月辛未
148 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 徐州刺史蕭惠休破之
149 4 宣城 xuānchéng Xuancheng 淮南宣城二郡太守
150 4 virtuous / admirable / esteemed 欽明懿鑠
151 4 hái also / in addition / more 悉以還主
152 4 lǎn to look at / to watch / to view 上覽易遺
153 4 顯達 xiǎndá illustrious / influential / prestigious 司空陳顯達爲太尉
154 4 bài to bow / to pay respect to 不拜
155 4 suǒ to search / to inquire 索虜寇司
156 4 jiāng a large river 江祏可右僕射
157 4 tīng to listen 憲司明加聽察
158 4 gěi to give 給班劔二十人
159 4 to defend / to resist 幷詔水衡量省御乘
160 4 a man / a male adult 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
161 4 太守 tài shǒu a governor of a province 淮南宣城二郡太守
162 4 yún cloud 南出則唱云西行
163 4 five 五年
164 4 jià vacation 假黃皞
165 4 zhū to execute / to put to death / to condemn 上輔政所誅諸王
166 4 kāi to open 開府儀同三司
167 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 嗣命多違
168 4 hào number 尋進號輔國將軍
169 4 yán to speak / to say / said 興言愛老
170 4 suī although / even though 雖任土恒貢
171 4 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦天下
172 4 zhòng many / all 若耕蠶殊衆
173 4 qǐn to rest / to sleep 無忘寢興
174 4 jiàn sword, dagger, saber 給班劔二十人
175 4 biǎo clock / a wrist watch 表送之
176 4 in / at 定方旨於必甘
177 4 to give an offering in a religious ceremony 祀典陵替
178 4 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 二年春正月辛未
179 4 長史 zhǎngshǐ zhangshi / senechal 置左右長史
180 4 zhèn town 尋加鎮軍將軍
181 4 shí food / food and drink 食惟民天
182 4 wèi Eighth earthly branch 未拜
183 4 xià summer 夏四月己亥朔
184 4 chē a vehicle 王子侯舊乘纏帷車
185 4 征討 zhēngtǎo to suppress [rebels] by military force 遣鎮南將軍王廣之督司州征討
186 4 xíng to walk / to move 清道而行
187 4 揚州 Yángzhōu Yangzhou 揚州刺史
188 4 xiáng detailed / complete / thorough 主曹詳爲其制
189 4 調 tiáo to harmonize 牧伯調俗之司
190 4 hòu after / later 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
191 4 以下 yǐxià below / under / following 自此以下
192 4 rèn to bear / to undertake 事非任土
193 4 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
194 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉度支尚書
195 4 to rent 逋租宿責
196 4 殿 diàn a hall / a palace / a temple 劔履上殿
197 4 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 王公以下
198 4 to connect / to inherit / to succeed 嗣命多違
199 4 to reach 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
200 4 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月壬子
201 4 fēi not / non- / un- 事非任土
202 4 to supervise 督郢州司州之義陽諸軍事
203 4 jīn today / modern / present / current / this / now 自今雕文篆刻
204 4 dōng winter 建武元年冬十月癸亥
205 4 this / these 思與萬國播此惟新
206 4 bān class / a group / a grade 給班劔二十人
207 4 jìng to respect /to honor 太尉王敬則爲大司馬
208 4 láng a minister / an official 從事中郎
209 4 district / county 邑千戶
210 4 wéi to disobey / to violate / to defy 嗣命多違
211 4 a shepherd 揚州牧
212 4 fēng wind 思弘風訓
213 4 to break / to ruin / to destroy 徐州刺史蕭惠休破之
214 4 diǎn canon / classic / scripture 憲章舊典
215 4 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 郁林王廢
216 4 十月 shíyuè October / the Tenth Month 建武元年冬十月癸亥
217 3 jiàn to build / to construct 皇齊受終建極
218 3 to bear / to carry 換負官物
219 3 shī to lose 竝任厥失
220 3 shén what 上甚悅
221 3 jiàn to see 是以甘棠見美
222 3 zhī to support 轉度支尚書
223 3 shū book 尋又加中書監
224 3 a government official / a magistrate 頃守職之吏
225 3 shū father's younger brother 以新除黃門郎裴叔業爲徐州刺史
226 3 bīng soldier / troops 給兵五千人
227 3 private 存私害公
228 3 hóng liberal / great 思弘風訓
229 3 seven 七年
230 3 to enter 入朝不趨
231 3 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
232 3 píng flat / level / smooth 平北將軍王廣之爲江州刺史
233 3 gǎi to change / to alter 改封南平王寶攸爲邵陵王
234 3 eight 八年
235 3 zōng school / sect 前新除寧州刺史李慶宗爲寧州刺史
236 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反古移民
237 3 huáng royal / imperial 皇齊受終建極
238 3 jué ancient bronze wine holder 大司馬尋陽公王敬則等十三人進爵邑各有差
239 3 to leave behind 上覽易遺
240 3 yán stern / serious / strict / severe / austere 有嚴能之名
241 3 xìng fortunate / lucky 制御親幸
242 3 péi look of a flowing gown 以新除黃門郎裴叔業爲徐州刺史
243 3 wǎng to go (in a direction) 不問往罪
244 3 xīn heart 肆心極諫
245 3 service 役身遣假一年
246 3 mìng life 嗣命多違
247 3 a measure word for companies, households, door, families, etc 邑千戶
248 3 Henan 宋泰豫元年
249 3 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
250 3 nèi inside / interior 三百里內獄訟
251 3 xiào to be filial 以左僕射徐孝嗣爲尚書令
252 3 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 詔斷遠近上禮
253 3 to think / consider / to ponder 思與萬國播此惟新
254 3 zhèn I / we 各舉朕違
255 3 諸軍 zhū jūn various armies 督郢州司州之義陽諸軍事
256 3 disease / sickness / ailment 上初有疾
257 3 suì age 可降爲五歲刑
258 3 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月甲午
259 3 yàn late in the day 尚書令王晏加驃騎大將軍
260 3 earth / soil / dirt 事非任土
261 3 huáng yellow 假黃皞
262 3 yǔn to grant / to allow / to consent 允定靈策
263 3 shēn human body / torso 宿衛身普轉一階
264 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月己亥朔
265 3 使 shǐ to make / to cause 爲使持節
266 3 ancestor / forefather 以新除輔國將軍申希祖爲兖州刺史
267 3 thing / matter 換負官物
268 3 shào Shao 爲邵陵王安南記室參軍
269 3 zhì to create / to make / to manufacture 主曹詳爲其制
270 3 miǎn inundation / flood 索虜寇沔北
271 3 常侍 chángshì a personal attendant 補武陵王左常侍
272 3 guǎng wide / large / vast 平北將軍王廣之爲江州刺史
273 3 liú to flow / to spread / to circulate 負釁流徙
274 3 zhí straight 原責本直
275 3 capacity / degree / a standard / a measure 小諱玄度
276 3 clothes / clothing 悉剔取金銀還主衣庫
277 3 apparatus 開府儀同三司
278 3 zēng to increase / to add to / to augment 增班劔爲三十人
279 3 jiàn to recommend / to elect 或有薦獻
280 3 lín to face / to overlook 握鏡臨宸
281 3 zhé wise / sagacious 前哲盛範
282 3 yáng Yang 以氐楊馥之爲北秦州刺史
283 3 zhǎng director / chief / head / elder 七百攸長
284 3 chóng high / dignified / lofty 宣德皇后遠鑒崇替
285 3 chū to go out / to leave 出爲征虜將軍
286 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃受命
287 3 subject / class / lesson 宜嚴課農桑
288 3 shēng to be born / to give birth 蠶實生本
289 3 cotton cloth / textiles / linen 布千匹
290 3 zuǎn to edit / to compile 以上入纂太祖爲第三子
291 3 xùn to teach / to train 思弘風訓
292 3 jué he / she / it 所在凡厥公宜
293 3 京師 jīngshī a capital city 京師繫囚殊死
294 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 立皇太子寶卷
295 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖撫育
296 3 tián field / farmland 可罷東田
297 3 衡陽 héngyáng Hengyang 廣漢王子峻爲衡陽王
298 3 zǎi to slaughter 蕃牧守宰
299 3 安陸 ānlù Anlu 追贈安陸昭侯緬爲安陸王
300 3 to ride an animal or bicycle 領驍騎將軍
301 3 to protect / to guard 中護軍王玄邈爲南兖州刺史
302 3 to gather / to collect 用集寶命于予一人
303 3 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
304 3 tài very / extremely 太官進御食
305 3 zhèng government / administration 上輔政所誅諸王
306 3 shǔ to belong to / be subordinate to 屬各四人
307 3 內外 nèiwài inside and outside 內外羣僚
308 3 already / de facto / since / then 表圭璋於旣就
309 3 shí real / true 實興民蠹
310 3 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 二年春正月辛未
311 3 shēn deep 深務八政
312 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 蕃牧守宰
313 3 xuān genial and warm 以西中郎長史劉暄爲郢州刺史
314 3 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 平北將軍王廣之爲江州刺史
315 3 qián front 前哲盛範
316 3 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
317 3 都督 dōudū to lead / to command 都督揚南徐二州軍事
318 3 to arise / to get up 罷世祖所起新林苑
319 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
320 2 to ferry 罔識攸濟
321 2 太子 tàizǐ a crown prince 尚書令王晏領太子少傅
322 2 to go through / to experience / to take place 宏圖景曆
323 2 ài to love 興言愛老
324 2 建安 jiàn'ān Jianan 寶夤爲建安王
325 2 xiào school 車府乘輿有金銀飾校者
326 2 guǐ vehicle tracks 軌世去奢
327 2 gōng merit 或功濟當時
328 2 yóu to swim 遊怠害業
329 2 to sacrifice to / to worship 時祭舊品
330 2 xiàn county 詔京師二縣有毀發墳壟
331 2 jiē stairs / steps 天階荐阻
332 2 affairs / business / matter / activity 深務八政
333 2 bǎi one hundred 日者百司耆齒
334 2 zhōng end / finish / conclusion 皇齊受終建極
335 2 kuí to guess / to estimate 疇咨台揆
336 2 海陵王 hǎi língwáng Prince of Hailing 海陵王立
337 2 bèi by 光被後昆
338 2 reason / logic / truth 理鏡前王
339 2 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties 南齊書卷第六
340 2 zhòu descendants 廣延國胄
341 2 軍事 jūnshì military / military affairs 監豫州郢州之西陽司州之汝南二郡軍事
342 2 soil / ground / land 先是民地
343 2 to walk on / to tread 劔履上殿
344 2 gān sweet 是以甘棠見美
345 2 xīn happily 以輔國將軍聞喜公遙欣爲荊州刺史
346 2 yuàn park / garden 詔省新林苑
347 2 yóu also / as if / still 猶沾微俸
348 2 qīn relatives 制御親幸
349 2 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 逋租宿責
350 2 extremely / very 皇齊受終建極
351 2 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月丁未
352 2 how can it be that? 豈直嗟深牧豎
353 2 apprentice / disciple 三署見徒五歲以下
354 2 biān side / boundary / edge / margin 去歲索虜寇邊
355 2 wēi small / tiny 邑宰祿薄俸微
356 2 wéi a curtain / a screen 王子侯舊乘纏帷車
357 2 jìng mirror 握鏡臨宸
358 2 such as / for example / for instance 儀從如素士
359 2 陰平 yīnpíng high and level tone / first tone 以陰平王楊炅子崇祖爲沙州刺史
360 2 退 tuì to retreat / to move back 虜自壽春退走
361 2 ancient barbarian tribes 而松門夷替
362 2 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
363 2 chéng to fill 前哲盛範
364 2 zuò to do 九江作難
365 2 tái unit 劫賊餘口在臺府者
366 2 皇子 huángzǐ prince 皇子寶義爲揚州刺史
367 2 qīn to respect / to admire 欽明懿鑠
368 2 words / speech / expression / phrase / dialog 辭事私庭
369 2 輿 a cart / sedan chair / a carriage 車府乘輿有金銀飾校者
370 2 左右 zuǒyòu approximately 置左右長史
371 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 思所以還淳改俗
372 2 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
373 2 zhāng a sheet / a leaf 新除右將軍張瑰爲右光祿大夫
374 2 jùn high / steep / towering 廣漢王子峻爲衡陽王
375 2 fán ordinary / common 所在凡厥公宜
376 2 hòu after / later 妃爲懿后
377 2 again / more / repeatedly 是月復屬籍
378 2 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 在建武元年以前
379 2 fàn a pattern / model / rule / law 晉壽太守王洪範爲青
380 2 gōng to attack / to assault 虜攻鐘離
381 2 this 磐石斯固
382 2 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
383 2 bìng and / furthermore / also 幷詔水衡量省御乘
384 2 huǐ to destroy 詔京師二縣有毀發墳壟
385 2 chāng Chang 寧朔將軍豐城公遙昌爲豫州刺史
386 2 chóu hatred / animosity / enmity 仇池公
387 2 lǒng ridge between fields / row of crops / grave mound 詔京師二縣有毀發墳壟
388 2 南平 nánpíng Nanping 寶攸爲南平王
389 2 便 biàn convenient / handy / easy 卽便列奏
390 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 宿衛身普轉一階
391 2 shù tree 封樹不脩
392 2 to connect / to join 晉元締構之始
393 2 in / at 用集寶命于予一人
394 2 hài to injure / to harm to 存私害公
395 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 三月壬午
396 2 Germany 德覃一世
397 2 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月辛未
398 2 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
399 2 afternoon 靜言日昃
400 2 cún to exist / to survive 存私害公
401 2 responsibility / duty 逋租宿責
402 2 four 肆心極諫
403 2 chuán to transmit 傳首
404 2 qīng green 晉壽太守王洪範爲青
405 2 zāi exclamatory particle 悲甚信陵而已哉
406 2 chàng to sing / to chant 南出則唱云西行
407 2 rare / infrequent / precious 以新除輔國將軍申希祖爲兖州刺史
408 2 shì a gentleman / a knight 儀從如素士
409 2 yín to respoect 寶夤爲建安王
410 2 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
411 2 already / afterwards 雖恭已弘化
412 2 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 三月戊申
413 2 hui to conceal 高宗明皇帝諱鸞
414 2 fèng wages / salary / official emolument 邑宰祿薄俸微
415 2 báo thin / slight / weak 猥以虛薄
416 2 gòu frame / building / structure 永懷先構
417 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 頃守職之吏
418 2 desire 其欲仕
419 2 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
420 2 新林 xīnlín Xinlin 詔省新林苑
421 2 míng measure word for people 有嚴能之名
422 2 yuè month 是月復屬籍
423 2 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 八月丁未
424 2 to cover 昔中京淪覆
425 2 rate / frequency / proportion / ratio 遣度支尚書崔慧景率衆救雍州
426 2 州郡 zhōujùn an administrative district 此以外委州郡訊察
427 2 qiú to request 勑臺省府署文簿求白魚以爲治
428 2 今年 jīnnián this year 蠲今年三課
429 2 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
430 2 hut / cottage 寶源爲廬陵王
431 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 御史中丞沈淵表百官年登七十
432 2 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
433 2 qiān one thousand 邑千戶
434 2 néng can / able 有嚴能之名
435 2 nán difficult / arduous / hard 九江作難
436 2 shè to forgive / to pardon 赦三署囚繫原除各有差
437 2 chōng to fill / to be full / to supply 多充戎旅
438 2 to happen upon / to meet with by chance 徐五州遇寇之家
439 2 proper / suitable / appropriate 所在凡厥公宜
440 2 xiù refined / elegant / graceful 臨海王昭秀爲巴陵王
441 2 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武元年冬十月癸亥
442 2 遺詔 yízhào posthumous edict (of former emperor) 世祖遺詔爲侍中
443 2 yǒng to sing / to chant 肺石流詠
444 2 to stop / to cease / to suspend 可罷東田
445 2 shì is / are / am / to be 先是民地
446 2 yuān a gulf / an abyss 將墜諸淵
447 2 後者 hòuzhě the latter 賜天下爲父後者爵一級
448 2 jiè to lend / to borrow 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
449 2 wàng to gaze / to look towards 給幢絡三望車
450 2 also / too 亦爲勞費
451 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 磐石斯固
452 2 所在 suǒzài place / location 所在凡厥公宜
453 2 to narrate / to recount 悉與滿敘
454 2 宿 to lodge / to stay overnight 宿衛身普轉一階
455 2 tiān day 天階荐阻
456 2 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
457 2 shì clan / a branch of a lineage 納皇太子妃褚氏
458 2 晉安 jìnān Jin'an 立皇子寶義爲晉安王
459 2 太后 Tài Hòu Empress Dowager 太后令廢海陵王
460 2 太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian 遣太子中庶子梁王
461 2 jiǎn simple / terse / succinct 簡文遺詠在民
462 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月甲子
463 2 中郎將 zhōnglángjiāng palace general 北中郎將建安王寶夤爲江州刺史
464 2 gōng respectful / polite / reverent 雖恭已弘化
465 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 以上入纂太祖爲第三子
466 2 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月癸酉
467 2 Di People 以氐楊馥之爲北秦州刺史
468 2 shuì taxes / duties 今商旅稅石頭後渚及夫鹵借倩
469 2 wài outside 外始知之
470 2 rěn ripe grain 晉陵二郡失稔之鄉
471 2 改元 gǎiyuán to change an emperor's or ruler's reign title 改元
472 2 yuán source / origin 寶源爲廬陵王
473 2 qián money / currency 錢二百萬
474 2 qián hidden / secret / latent 玄功潛被
475 2 zhì order 秩比諸侯
476 2 xià next 高宗獨乘下帷
477 2 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以甘棠見美
478 2 shí shrine 江祏可右僕射
479 2 jiàn mirror / looking glass 宣德皇后遠鑒崇替
480 2 hào bright / brilliant 假黃皞
481 2 fēi an imperial concubine 妃爲懿后
482 2 祿 good fortune 邑宰祿薄俸微
483 2 寂寥 jìliáo lonely / still / desolate 謳誦寂寥
484 2 yǐn to lead / to guide 欲南引淮流
485 2 chén sincere / faithful 中領軍蕭諶爲領軍將軍
486 2 càn radiant / bright 永嘉王昭粲爲桂陽王
487 2 a screen 朕肅扆巖廊
488 2 庶子 shù zǐ bastard / commoner son of royalty 遣太子中庶子梁王
489 2 fán foreign things 蕃釁孔棘
490 2 shuǐ water 幷詔水衡量省御乘
491 2 天下 tiānxià China 大赦天下
492 2 秦州 qínzhōu Qinzhou 以氐楊馥之爲北秦州刺史
493 2 jìng to contend / to vie / to compete 侈華猶競
494 2 tǎo to seek 右軍司馬張稷討之
495 2 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
496 2 xiū to rest 徐州刺史蕭惠休破之
497 2 以西 yǐxī west 以西中郎長史始安王遙光爲揚州刺史
498 2 suí to follow 寶融爲隨郡王
499 2 yǎng to look up 仰繫鴻丕
500 2 大事 dàshì a major event 軍政大事委陳太尉

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安王 Ān Wáng King An of Zhou
安吉 ānjí Anji
安陆 安陸 ānlù Anlu
安南 Ānnán
 1. Annam
 2. Annan
安贞 安貞 ānzhēn Antei
巴陵 bālíng
 1. Baling
 2. Master Baling
八月 bāyuè August / the Eighth Month
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
广汉 廣漢 déyáng Linzhang
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
二月 èryuè February / the Second Month
丰城 豐城 fēngchéng Fengcheng
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
广宗 廣宗 guǎngzōng Guangzong
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
海陵王 hǎi língwáng Prince of Hailing
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
huái Huai River
淮北 Huáiběi Huaibei
淮南 Huáinán Huainan
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
华夏 華夏 Huáxià old name for China / Cathay
慧景 Huì Jǐng Hui Jing
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
建安 jiàn'ān Jianan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江夏王 jiāngxià wáng Prince of Jiangxia
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋安 晉安 jìnān Jin'an
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
记室 記室 jìshì Record Keeper / Secretary
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁州 Liángzhōu Liangzhou
临海 臨海 línhǎi Linhai
六月 liùyuè June / the Sixth Month
隆昌 lóngchāng Longchang
明皇帝 Míng Huángdì Emperor Ming of Han
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南齐书 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties
南康 nánkāng Nankang
南平 nánpíng Nanping
盘庚 盤庚 Pán Gēng Pan Geng
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦州 qínzhōu Qinzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
汝南 rǔnán Runan
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
shào
 1. Shao
 2. Shao
沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
寿春 壽春 shòuchūn Shoucun
寿阳 壽陽 shòuyáng Shouyang
水头 水頭 shuǐ tóu Water Steward
蜀郡 shǔjùn Shu prefecture
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
松门 松門 Sōngmén Songmen
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太子中 Tàizǐ Zhōng Crown Prince Zhong / Li Xian
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
王度 Wáng Dù Wang Du
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
闻喜 聞喜 wénxǐ Wenxi
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武陵王 wǔ língwáng Prince of Wuling
武都 wǔdōu Wudu
武陵 wǔlíng Wuling
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
湘东 湘東 xiāngdōng Xiangdong
西昌 xīchāng
 1. Xichang cosmodrome
 2. Xichang
兴安 興安 xīngān
 1. Xing'an
 2. Hinggan league
 3. Xing'an
 4. Xing'an reign
新林 xīnlín Xinlin
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣城 xuānchéng Xuancheng
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
掖庭 yètíng Lateral Courts
Yǐng Ying
益州 Yìzhōu Yizhou
永嘉 Yǒng Jiā
 1. Yongjia
 2. Yongjia
 3. Yongjia
永隆 yǒnglóng Yonglong
永泰 yǒngtài Yongtai
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
郁林王 鬱林王 yù línwáng Prince of Yulin
元和 yuánhé Yuanhe
豫章 yùzhāng Yuzhang
豫州 Yùzhōu Yuzhou
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
浙东 浙東 Zhè Dōng Eastern Zhejiang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
至德 Zhìdé Zhide reign
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
中京 zhōngjīng Zhongjing
钟离 鐘離 zhōnglí Zhongli

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English