Glossary and Vocabulary for Classic of Mountains and Seas 《山海經》, 卷十三 海內經 Chapter 13: Classic of Regions Within the Seas

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 31 shēng to be born / to give birth 生昌意
2 17 shān a mountain / a hill / a peak 有鳥山者
3 15 niǎo bird 有鳥山者
4 14 shǐ beginning / start 後照是始為巴人
5 13 名曰 míng yuē to be named / to be called 有山名曰肇山
6 12 guó a country / a state / a kingdom 有朝雲之國
7 12 yuē to speak / to say 有國名曰朝鮮
8 11 qiū Confucius 名曰陶唐之丘
9 10 shuǐ water 其人水居
10 9 shǒu head 韓流擢首
11 8 rén person / people / a human being 其人水居
12 8 shé snake 有赤蛇在木上
13 8 之内 zhīnèi inside 東海之内
14 8 mín the people / citizen / subjects 名曰鳥民
15 7 wood / lumber 有水名曰若木
16 7 xuán profound / mysterious / subtle 玄華黄實
17 7 child / son 有人名曰柏子高
18 6 big / great / huge / large / major 大皥爰過
19 6 qīng green 華山青水之東
20 6 supreme ruler / emperor 生帝顓頊
21 5 黑水 hēishuǐ Heishui 黑水之西
22 5 chāng Chang 生昌意
23 5 流沙 liúshā quicksand 流沙之中
24 5 Gǔn Gun 白馬是為鯀
25 5 fāng square / quadrilateral / one side 其城方三百里
26 5 帝俊 dìjùn Dijun 帝俊生禺號
27 5 lóng dragon 龍首
28 5 bǎi one hundred 百榖自生
29 4 chì red / scarlet 有赤蛇在木上
30 4 god of cereals 后稷葬焉
31 4 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 北海之隅
32 4 female / feminine 取淖子曰阿女
33 4 yán to speak / to say / said 言其中有雜珍奇寶也
34 4 jūn equal / even 三身生義均
35 4 ǒu accident / image / pair / mate 有禺中之國
36 4 西 The West 流沙之西
37 4 dōng east 流沙之東
38 4 wén writing / text 鳯鳥首文曰德
39 4 國名 guómíng name of country 有國名曰朝鮮
40 4 to broadcast 冬夏播琴
41 4 gāo grease / fat 爰有膏菽
42 4 a device / a tool / a utensil / an implement 節竝生戲器
43 4 father's elder brother / uncle 伯天下
44 4 residence / dwelling 其人水居
45 4 idea 生昌意
46 4 tiān day 至于天
47 3 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 生帝顓頊
48 3 Emperor Yu
49 3 chē a vehicle 吉光是始以木為車
50 3 channel / canal / drain / ditch 渠股
51 3 zàng to bury the dead 后稷葬焉
52 3 yán to prolong / to delay / to postpone 名曰延維
53 3 bǎi cypress / cedar 有人名曰柏子高
54 3 chù a place / location / a spot / a point 昌意降處若水
55 3 xián liesure 黑水之閒
56 3 共工 gònggōng God of Water 生共工
57 3 hào number 帝俊生禺號
58 3 shēn human body / torso 麟身
59 3 zhōng middle 皆流于此中
60 3 之中 zhīzhōng inside 流沙之中
61 3 gāo high / tall 有人名曰柏子高
62 3 to greatly desire / to anxiously hope 西南有巴國
63 3 meaning / sense 背文曰義
64 3 ěr ear 謹耳
65 3 祝融 Zhù Róng Zhu Rong 戲器生祝融
66 3 fèng male phoenix; symbol of joy 鳯鳥自儛
67 3 sufficient / enough 虎首鳥足
68 3 shàng top / a high position 有赤蛇在木上
69 3 leaf / foliage / petal 有國名曰氾葉
70 3 天下 tiānxià China 伯天下
71 3 inside / interior 其城方三百里
72 3 hào bright, brilliant 大皥爰過
73 3 韓流 hánliú the spread of Korean culture 生韓流
74 3 shì clan / a branch of a lineage 有國名曰流黄辛氏
75 3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧倕葬其西
76 3 miàn side / surface 人面
77 3 earth / soil / dirt 鯀是始布土
78 3 wife 黄帝妻嫘祖
79 3 plain / white 素女所出也
80 3 jiàng to descend / to fall / to drop 昌意降處若水
81 3 三百 sān bǎi three hundred 其城方三百里
82 3 shí food / food and drink 木食
83 3 yún cloud
84 3 yīn sound / noise 音隱限
85 3 黄帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黄帝妻嫘祖
86 2 羿 Yi 帝俊賜羿彤弓素矰
87 2 bān sort / kind / class 少皥生般
88 2 qiāng Qiang [people] 先龍是始生氐羌
89 2 to control / to govern 咸鳥生乘釐
90 2 三身 Sān Shēn Trikaya 帝俊生三身
91 2 wēi to cling to / cuddle / to embrace / to fondle 偎人愛之
92 2 yán flame / blaze 赤水之子聽訞生炎居
93 2 shū Shu
94 2 luò camel 黄帝生駱明
95 2 蒼梧 Cāngwú Cangwu 南方蒼梧之丘
96 2 to die 有山名不死之山
97 2 yàn late in the day 帝俊生晏龍
98 2 天毒 Tiāndú the Indian subcontinent 天毒
99 2 guān cap / crown / headgear 冠旃冠
100 2 huāng waste 產帝乾荒
101 2 gài a lid / top / cover 蓋天地之中
102 2 炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor 炎帝之孫伯陵
103 2 to choke 后土生噎鳴
104 2 huá Chinese 靈壽實華
105 2 三水 sānshuǐ Sanshui 三水出焉
106 2 tiger 虎首鳥足
107 2 洪水 hóngshuǐ a deluge / a flood 洪水滔天
108 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 有青獸
109 2 ancestor / forefather 黄帝妻嫘祖
110 2 靈壽 língshòu Lingshou 靈壽實華
111 2 chéng a city / a town 其城方三百里
112 2 qún crowd / flock / group 相羣爰處
113 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 名曰幽都之山
114 2 qín Chinese lute 冬夏播琴
115 2 zhí to breed / to spawn 播琴猶播殖
116 2 后土 hòu tǔ the earth 共工生后土
117 2 wilderness 有都廣之野
118 2 zài in / at 有赤蛇在木上
119 2 huáng yellow 玄華黄實
120 2 zhuó to pull out 韓流擢首
121 2 to skip about / to dance for joy 鳯鳥自儛
122 2 nián year 緣婦孕三年
123 2 shù method / tactics 共工生術器
124 2 a drum 是生鼓
125 2 líng mound / hill / mountain 炎帝之孫伯陵
126 2 西南 xīnán southwest 西南黑水之閒
127 2 zhú bamboo 竹書
128 2 fàn to overflow / to flood / to inundate 有國名曰氾葉
129 2 西海 Xī hǎi Yellow Sea 西海之内
130 2 xián salty / briny 大皥生咸鳥
131 2 tóng like / same / similar 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
132 2 白馬 báimǎ white horse 駱明生白馬
133 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反踵
134 2 yún cloud 有朝雲之國
135 2 九州 jiǔzhōu Nine Provinces 均定九州
136 2 hòu after / later 乘釐生後照
137 2 hēi black 有黑蛇
138 2 西岳 Xīyuè Mt Hua 伯夷父生西岳
139 2 ài to love 偎人愛之
140 2 gān dry 產帝乾荒
141 2 hòu after / later 后稷葬焉
142 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 產青陽及昌意
143 2 a drama / a play / a show 節竝生戲器
144 2 woman 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
145 2 yín obscene / licentious / lewd 禺號生淫梁
146 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 唇蔽其目
147 2 南方 Nánfāng the South 南方有贑巨人
148 2 chéng to mount / to climb onto 咸鳥生乘釐
149 2 xiān first 西岳生先龍
150 2 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 天毒即天竺
151 2 冬夏 dōng xià winter and summer 冬夏播琴
152 2 shū father's younger brother 叔得之丘
153 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹耳
154 2 shǐ hog / swine 豕喙
155 2 gōng Gong 般是始為弓矢
156 2 zhào to illuminate / to shine 乘釐生後照
157 2 paper mulberry 百榖自生
158 2 jiǔ nine 上有九欘
159 2 liáng a bridge 禺號生淫梁
160 2 zhǐ to stop / to halt 豚止
161 2 Ji 奚仲生吉光
162 2 luán luan 鸞鳥自歌
163 2 Di People 先龍是始生氐羌
164 2 朝鮮 cháoxiǎn Korea / North Korea 有國名曰朝鮮
165 2 míng bright / brilliant 黄帝生駱明
166 2 南海 Nán Hǎi South China Sea 南海之内
167 2 shí real / true 靈壽實華
168 2 to assemble / to meet together 草木所聚
169 2 máo hair / fur / feathers 黑身有毛
170 2 song / lyrics 鸞鳥自歌
171 2 其中 qízhōng among 其中有九嶷山
172 2 江水 jiāng shuǐ river water 祝融降處於江水
173 2 shì a generation 世本
174 2 jié festival / a special day 炎居生節竝
175 2 yuán fate / predestined affinity 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
176 2 one 飛蔽一鄉
177 2 cotton cloth / textiles / linen 鯀是始布土
178 2 guǎng wide / large / vast 有都廣之野
179 2 míng to cry / to chirp (of birds) 后土生噎鳴
180 2 zhòng middle brother 番禺生奚仲
181 2 sūn Sun 炎帝之孫伯陵
182 2 chuí heavy 巧倕葬其西
183 2 huò goods / products / commodities 丹貨
184 1 cān to take part in / to participate 參衛之丘
185 1 qiū a hill / a mound 即員邱也
186 1 a footprint 言跡腳也
187 1 𡹤 \N \N 名曰𡹤狗
188 1 陶唐 táotáng Taotang 名曰陶唐之丘
189 1 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黃帝娶于西陵氏之纍祖
190 1 wǎng to go / to depart 徃來此山也
191 1 上下 shàngxià to go up and down 柏子高上下於此
192 1 \N 有人曰苖民
193 1 jūn a germ / a microbe 有菌山
194 1 bào a leopard / a panther 玄豹
195 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 鯀竊帝之息壤以堙洪水
196 1 jīng to go through / to experience 海內經
197 1 yíng to fill 孟盈之丘
198 1 to bind / to tie 有反縛盗械
199 1 xiè weapons 有反縛盗械
200 1 shǐ arrow / dart 般是始為弓矢
201 1 shǔ glutinous millet 膏黍
202 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 馬蹏善走
203 1 yuān a gulf / an abyss 蒼梧之淵
204 1 liú to flow / to spread / to circulate 有國名曰流黄辛氏
205 1 zhī a branch / a twig 百仭無枝
206 1 Germany 鳯鳥首文曰德
207 1 jiàn to see 見則天下和
208 1 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 鯀復生禹
209 1 大興 dà xīng to do on a large scale 晉大興四年
210 1 martial / military 武夫之丘
211 1 zhōu boat / ship 是始為舟
212 1 dìng to decide 均定九州
213 1 jìn shanxi 晉大興四年
214 1 zhū vermilion 又有朱卷之國
215 1 fēi to fly 飛蔽一鄉
216 1 tóng red / vermilion 帝俊賜羿彤弓素矰
217 1 赤水 chìshuǐ Chishui 赤水之子聽訞生炎居
218 1 西陵 Xīlíng Xiling 黃帝娶于西陵氏之纍祖
219 1 九嶷山 jiǔnìshān Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong 其中有九嶷山
220 1 xiǎng to host a banquet 人主得而饗食之
221 1 xìng family name / surname 氐羌乞姓
222 1 jiān difficult / hard 羿是始去恤下地之百艱
223 1 shī corpse 名曰相顧之尸
224 1 xiào to smile / to laugh 見人則笑
225 1 yuán shafts of cart / yamen 長如轅
226 1 jīn today / modern / present / current / this / now 朝鮮今樂浪郡也
227 1 guò to cross / to go over / to pass 大皥爰過
228 1 suì year; age; harvest 噎鳴生歳十有二
229 1 zuǒ to assist / to accompany 帶戈常倍之佐
230 1 wěi tail 玄孤蓬尾
231 1 luò a net 以水絡之
232 1 xiāng village / township 飛蔽一鄉
233 1 dīng to follow closely 有釘靈之國
234 1 zuò to do 始作牛耕
235 1 不待 bù dài not need 不待帝命
236 1 to look after / to attend to 名曰相顧之尸
237 1 to enter 東入于海
238 1 生番 shēngfān barbarian / aboriginal savage 淫梁生番禺
239 1 share 渠股
240 1 guāng light 奚仲生吉光
241 1 hoof / pig's trotters 馬蹏善走
242 1 chuán to transmit 天傳
243 1 chún lip 唇蔽其目
244 1 兩手 liǎng shǒu two hands 兩手持蛇
245 1 a gully / a pit 有國名曰壑市
246 1 suì to comply with / to follow along 有巴遂山
247 1 tún a suckling pig 豚止
248 1 shéng Sheng 澠水出焉
249 1 jiàn to build / to construct 名曰建木
250 1 巨人 jùrén a giant 南方有贑巨人
251 1 a feather screen 名曰翳鳥
252 1 yāo \N 赤水之子聽訞生炎居
253 1 文書 wénshū document / official correspondence 有文書
254 1 zhí straight 絕都廣野而直指號
255 1 tiě iron 銀鐵
256 1 靈山 Líng shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 有靈山
257 1 xiàn boundary / limit 音隱限
258 1 lìng to make / to cause to be / to lead 帝令祝融殺鯀于羽郊
259 1 feather 帝令祝融殺鯀于羽郊
260 1 to die 帝乃命禹卒布土以定九州
261 1 diān top / apex 術器首方顚
262 1 浮屠 Fú tú Buddha stupa 浮屠出此國中也
263 1 猩猩 xīngxing an orangutan 名曰猩猩
264 1 chén dust / dirt 其出是塵
265 1 fēng to seal / to close off 有封豕
266 1 hóu marquis / lord 殳始為侯
267 1 rèn ancient unit of measure (8 feet); 'fathom' 百仭無枝
268 1 bèi back [of the body] 背文曰義
269 1 juǎn to coil / to roll 又有朱卷之國
270 1 zēng an arrow with an attached silk cord 帝俊賜羿彤弓素矰
271 1 to go 羿是始去恤下地之百艱
272 1 wén to hear 謹耳未聞
273 1 jiè border / boundary 在長沙零陵界中
274 1 niú an ox / a cow / a bull 始作牛耕
275 1 to support /to help 以扶下國
276 1 chí to grasp / to hold 兩手持蛇
277 1 wing 翼文曰順
278 1 a slave / a servant 名昌僕
279 1 子曰 zǐyuē Confucius says 取淖子曰阿女
280 1 黑白 hēi bái black and white / right and wrong / monochrome 黑白之丘
281 1 zhān felt 冠旃冠
282 1 珍奇 zhēnqí rare / precious 言其中有雜珍奇寶也
283 1 clothes / clothing 衣紫衣
284 1 zhǒng heel 反踵
285 1 purple / violet 青葉紫莖
286 1 tāo a torrent / rushing water 洪水滔天
287 1 solitary 玄孤蓬尾
288 1 tīng to listen 赤水之子聽訞生炎居
289 1 four 晉大興四年
290 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 言其中有雜珍奇寶也
291 1 to take / to get / to fetch 取淖子曰阿女
292 1 a kind of wasp 名曰蝡蛇
293 1 shì a city 有國名曰壑市
294 1 yín silver 銀鐵
295 1 líng agile / nimble 有釘靈之國
296 1 wàng to gaze / to look towards 赤望之丘
297 1 所為 suǒwèi what one does / doings 黄帝所為
298 1 péng Peng 玄孤蓬尾
299 1 氾濫 fànlàn to flood / to overflow 音如氾濫之氾
300 1 popular / common 方俗言耳
301 1 guì expensive / costly / valuable 國貴道德
302 1 ráng lush / abundant 是復土穰
303 1 horse 馬蹏善走
304 1 máng mango 其葉如芒
305 1 to associate with / be near 大比赤隂
306 1 halberd 帶戈常倍之佐
307 1 九丘 jiǔqiū nine mountains 有九丘
308 1 華山 huàshān Huashan 華山青水之東
309 1 to take charge of / to manage / to administer 司彘之國
310 1 淮山 huáishān Chinese yam 又有淮山
311 1 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting 離騷
312 1 下地 xiàdì to go down to the fields / to get up from bed / to leave one's sickbed / to be born 羿是始去恤下地之百艱
313 1 zhuó turbid / muddy 濁山氏之子
314 1 有朝 yǒuzhāo one day / sometime in the future 有朝雲之國
315 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神民之丘
316 1 xuán jade 璿瑰
317 1 dān cinnabar 丹貨
318 1 zǒu to walk / to go / to move 馬蹏善走
319 1 rén a kernel / a pit 膺文曰仁
320 1 hemp / flax 其實如麻
321 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 蓋天地之中
322 1 在此 zàicǐ here 在此業殖也
323 1 yùn to be pregnant 緣婦孕三年
324 1 玄鳥 xuánniǎo a swallow 其上有玄鳥
325 1 can / may / permissible 因可逃也
326 1 steel / iron 又有不鉅之山
327 1 xiāng to aid / to help / to assist 有列襄之國
328 1 shā to kill / to murder / to slaughter 帝令祝融殺鯀于羽郊
329 1 翱翔 áoxiáng to soar / to hover at height / to circle in the air 言翱翔雲天
330 1 guì Guangxi 有桂山
331 1 mèng first month 孟盈之丘
332 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 天竺胡王獻珍寶
333 1 táo to escape / to run away / to flee 因可逃也
334 1 wéi to preserve / to maintain 名曰延維
335 1 léi weak / feeble 有羸民
336 1 處於 chǔyú to be in some state, position, or condition 祝融降處於江水
337 1 business / industry 在此業殖也
338 1 流于 liúyú to change (for the worse) 皆流于此中
339 1 to give / to bestow favors 帝俊賜羿彤弓素矰
340 1 quán authority / power 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
341 1 bad / useless / weak 有窫窳
342 1 有神 yǒushén mysterious 有神焉
343 1 yīng breast / chest 膺文曰仁
344 1 jīng stem / stalk 青葉紫莖
345 1 hǎo good 好水出焉
346 1 ancient barbarian tribes 伯夷父生西岳
347 1 beard / mustache 天竺胡王獻珍寶
348 1 lüè ticklish / funny 下有九枸
349 1 衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng 南海之内有衡山
350 1 shùn to obey 翼文曰順
351 1 dài to carry / to bring 帶戈常倍之佐
352 1 \N 有窫窳
353 1 wáng Wang 天竺胡王獻珍寶
354 1 翠鳥 cuìniǎo kingfisher 有翠鳥
355 1 gǒu dog 名曰𡹤狗
356 1 國中 guózhōng junior high school 浮屠出此國中也
357 1 wǎng exterior rim of wheel / felly 車輞
358 1 有水 yǒushuǐ supplied with water (of a house) 有水名曰若木
359 1 léi Lei 黄帝妻嫘祖
360 1 Wu 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
361 1 to marry / to take a wife 黃帝娶于西陵氏之纍祖
362 1 gàn Jiangxi province 南方有贑巨人
363 1 èr two 噎鳴生歳十有二
364 1 dàn to eat 方啗之
365 1 左右 zuǒyòu approximately 左右有首
366 1 作下 zuòxià to do / to make (usually bad connotation) 是始作下民百巧
367 1 rǎng soil / earth 鯀竊帝之息壤以堙洪水
368 1 Shùn Emperor Shun 舜之所葬
369 1 百獸 bǎi shòu all creatures / every kind of animal 爰有百獸
370 1 黄金 huángjīn gold 爰有黄金
371 1 gēng to plow / to till 始作牛耕
372 1 yǐn to hide / to conceal 音隱限
373 1 yán salt 有鹽長之國
374 1 fēng wind 為樂風
375 1 jiāo suburbs / outskirts 帝令祝融殺鯀于羽郊
376 1 道德 dàodé moral / morality / ethics 國貴道德
377 1 shū book 竹書
378 1 yān pharynx / throat / narrow pass 擢首長咽
379 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于天
380 1 liè to arrange / to line up / to list 有列襄之國
381 1 xiàn to offer / to present 天竺胡王獻珍寶
382 1 cǎo grass / straw / herbs 此草也
383 1 五彩 wǔ cǎi wucai / five colors / multi-colored 有五彩之鳥
384 1 district / region / boundary 其域中方三百里
385 1 wèi to guard / to protect / to defend 參衛之丘
386 1 dodder / creeper 又有青獸如莵
387 1 草木 cǎo mù vegetation 草木所聚
388 1 xiān an immortal 仙者也
389 1 kǒng opening / small hole / orifice 有孔鳥
390 1 sān three 緣婦孕三年
391 1 首長 shǒuzhǎng senior officer 擢首長咽
392 1 lèi to be tired 黃帝娶于西陵氏之纍祖
393 1 xiàng figure / image / appearance 食象
394 1 zhōng clock 延是始為鍾
395 1 海內 hǎinèi the whole world / throughout the land / everything under the sun 海內經
396 1 zhào to establish / to found 有山名曰肇山
397 1 an item 唇蔽其目
398 1 dào a rice paddy 膏稻
399 1 a corner 北海之隅
400 1 kūn elder brother 昆吾之丘
401 1 lái to come 徃來此山也
402 1 jìng lower leg 有赤脛之民
403 1 zhú \N 上有九欘
404 1 紫衣 zǐyī purple clothes 衣紫衣
405 1 shí ten 噎鳴生歳十有二
406 1 長沙 Chángshā Changsha 在長沙零陵界中
407 1 yīn shady, secret, dark; mysterious; cold; the negative of female principle in nature 大比赤隂
408 1 lín female of Chinese unicorn 麟身
409 1 mìng life 帝乃命禹卒布土以定九州
410 1 黑人 hēirén black person 又有黑人
411 1 father 伯夷父生西岳
412 1 to beg / to request 氐羌乞姓
413 1 nào slush / mud 取淖子曰阿女
414 1 shū beans and peas 爰有膏菽
415 1 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 是食人
416 1 to sympathize / to give relief / to compensate 羿是始去恤下地之百艱
417 1 青陽 qīngyáng Qingyang 產青陽及昌意
418 1 shǎo few 少皥生般
419 1 zhì a swine 司彘之國
420 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 東入于海
421 1 yuán personel / employee 即員邱也
422 1 interest 鯀竊帝之息壤以堙洪水
423 1 huì a beak / a bill / a snout 豕喙
424 1 dào to rob / to steal 有反縛盗械
425 1 歌舞 gēwǔ singing and dancing 是始為歌舞
426 1 樂浪郡 lèlàngjùn Lelang commandery 朝鮮今樂浪郡也
427 1 金銀 jīn yín gold and silver 金銀
428 1 varied / complex / not simple 言其中有雜珍奇寶也
429 1 to reach 產青陽及昌意
430 1 jiǎo foot 言跡腳也
431 1 eight 帝俊有子八人
432 1 番禺 Pānyú Panyu 番禺生奚仲
433 1 零陵 línglíng Lingling 在長沙零陵界中
434 1 zhǐ to point 絕都廣野而直指號
435 1 happy / glad / cheerful / joyful 為樂風
436 1 人主 rénzhǔ a monarch 人主得而饗食之
437 1 東海 Dōng Hǎi East China Sea 東海之内
438 1 三天 sān tiān three devas 有山名三天子之都
439 1 xīn to be tired 有國名曰流黄辛氏
440 1 yīn bury / mound 鯀竊帝之息壤以堙洪水
441 1 見人 jiànrén to meet somebody 見人則笑
442 1 枝節 zhījié branches and knots 有枝節
443 1 mother 顓頊母
444 1 guī rose 璿瑰
445 1 中方 zhōng fāng the Chinese side (in an international venture) 其域中方三百里
446 1 琴瑟 qínsè qin and se, two string instruments that play in perfect harmony / marital harmony 晏龍是為琴瑟
447 1 qián money / currency 錢貨
448 1 to resemble / to similar to to 似竹
449 1 帝命 dì mìng an imperial decree 不待帝命
450 1 hǎo Hao 音郝
451 1 chún lip 人面長脣
452 1 a man / a male adult 武夫之丘
453 1 Qi 其民從䣛已下有毛
454 1 wèi Eighth earthly branch 謹耳未聞

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 59 yǒu is / are / to exist 有國名曰朝鮮
2 55 zhī him / her / them / that 北海之隅
3 31 shēng to be born / to give birth 生昌意
4 18 shì is / are / am / to be 是食人
5 17 also / too 素女所出也
6 17 shān a mountain / a hill / a peak 有鳥山者
7 15 niǎo bird 有鳥山者
8 14 shǐ beginning / start 後照是始為巴人
9 13 名曰 míng yuē to be named / to be called 有山名曰肇山
10 12 wèi for / to 後照是始為巴人
11 12 guó a country / a state / a kingdom 有朝雲之國
12 12 yuē to speak / to say 有國名曰朝鮮
13 11 qiū Confucius 名曰陶唐之丘
14 11 chū to go out / to leave 三水出焉
15 10 his / hers / its / theirs 其人水居
16 10 shuǐ water 其人水居
17 9 shǒu head 韓流擢首
18 9 yān where / how 三水出焉
19 8 rén person / people / a human being 其人水居
20 8 shé snake 有赤蛇在木上
21 8 之内 zhīnèi inside 東海之内
22 8 mín the people / citizen / subjects 名曰鳥民
23 7 wood / lumber 有水名曰若木
24 7 xuán profound / mysterious / subtle 玄華黄實
25 7 child / son 有人名曰柏子高
26 6 big / great / huge / large / major 大皥爰過
27 6 this / these 皆流于此中
28 6 such as / for example / for instance 其實如麻
29 6 qīng green 華山青水之東
30 6 supreme ruler / emperor 生帝顓頊
31 5 黑水 hēishuǐ Heishui 黑水之西
32 5 chāng Chang 生昌意
33 5 流沙 liúshā quicksand 流沙之中
34 5 Gǔn Gun 白馬是為鯀
35 5 fāng square / quadrilateral / one side 其城方三百里
36 5 naturally / of course / certainly 百榖自生
37 5 yòu again / also 又有淮山
38 5 帝俊 dìjùn Dijun 帝俊生禺號
39 5 so as to / in order to 以水絡之
40 5 lóng dragon 龍首
41 5 bǎi one hundred 百榖自生
42 5 yuán therefore / then 爰有黄金
43 4 chì red / scarlet 有赤蛇在木上
44 4 míng measure word for people 有山名不死之山
45 4 god of cereals 后稷葬焉
46 4 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 北海之隅
47 4 female / feminine 取淖子曰阿女
48 4 yán to speak / to say / said 言其中有雜珍奇寶也
49 4 jūn equal / even 三身生義均
50 4 ǒu accident / image / pair / mate 有禺中之國
51 4 西 The West 流沙之西
52 4 dōng east 流沙之東
53 4 ruò to seem / to be like / as 昌意降處若水
54 4 wén writing / text 鳯鳥首文曰德
55 4 dōu all 有都廣之野
56 4 國名 guómíng name of country 有國名曰朝鮮
57 4 to broadcast 冬夏播琴
58 4 gāo grease / fat 爰有膏菽
59 4 a device / a tool / a utensil / an implement 節竝生戲器
60 4 father's elder brother / uncle 伯天下
61 4 residence / dwelling 其人水居
62 4 idea 生昌意
63 4 tiān day 至于天
64 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 素女所出也
65 3 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu 生帝顓頊
66 3 Emperor Yu
67 3 chē a vehicle 吉光是始以木為車
68 3 channel / canal / drain / ditch 渠股
69 3 zàng to bury the dead 后稷葬焉
70 3 yán to prolong / to delay / to postpone 名曰延維
71 3 bǎi cypress / cedar 有人名曰柏子高
72 3 chù a place / location / a spot / a point 昌意降處若水
73 3 xián liesure 黑水之閒
74 3 not / no 有山名不死之山
75 3 共工 gònggōng God of Water 生共工
76 3 hào number 帝俊生禺號
77 3 shēn human body / torso 麟身
78 3 zhōng middle 皆流于此中
79 3 之中 zhīzhōng inside 流沙之中
80 3 gāo high / tall 有人名曰柏子高
81 3 to greatly desire / to anxiously hope 西南有巴國
82 3 meaning / sense 背文曰義
83 3 ěr ear 謹耳
84 3 祝融 Zhù Róng Zhu Rong 戲器生祝融
85 3 fèng male phoenix; symbol of joy 鳯鳥自儛
86 3 promptly / right away / immediately 天毒即天竺
87 3 sufficient / enough 虎首鳥足
88 3 shàng top / a high position 有赤蛇在木上
89 3 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人名曰柏子高
90 3 leaf / foliage / petal 有國名曰氾葉
91 3 天下 tiānxià China 伯天下
92 3 xià next 下有九枸
93 3 inside / interior 其城方三百里
94 3 zhǎng director / chief / head / elder 有鹽長之國
95 3 hào bright, brilliant 大皥爰過
96 3 in / at 東入于海
97 3 韓流 hánliú the spread of Korean culture 生韓流
98 3 shì clan / a branch of a lineage 有國名曰流黄辛氏
99 3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧倕葬其西
100 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有鳥山者
101 3 miàn side / surface 人面
102 3 earth / soil / dirt 鯀是始布土
103 3 wife 黄帝妻嫘祖
104 3 plain / white 素女所出也
105 3 jiàng to descend / to fall / to drop 昌意降處若水
106 3 三百 sān bǎi three hundred 其城方三百里
107 3 shí food / food and drink 木食
108 3 yún cloud
109 3 yīn sound / noise 音隱限
110 3 黄帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黄帝妻嫘祖
111 2 羿 Yi 帝俊賜羿彤弓素矰
112 2 bān sort / kind / class 少皥生般
113 2 qiāng Qiang [people] 先龍是始生氐羌
114 2 to control / to govern 咸鳥生乘釐
115 2 三身 Sān Shēn Trikaya 帝俊生三身
116 2 wēi to cling to / cuddle / to embrace / to fondle 偎人愛之
117 2 yán flame / blaze 赤水之子聽訞生炎居
118 2 shū Shu
119 2 ā prefix to names of people 取淖子曰阿女
120 2 luò camel 黄帝生駱明
121 2 蒼梧 Cāngwú Cangwu 南方蒼梧之丘
122 2 to die 有山名不死之山
123 2 yàn late in the day 帝俊生晏龍
124 2 天毒 Tiāndú the Indian subcontinent 天毒
125 2 otherwise / but / however 見人則笑
126 2 guān cap / crown / headgear 冠旃冠
127 2 huāng waste 產帝乾荒
128 2 gài a lid / top / cover 蓋天地之中
129 2 炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor 炎帝之孫伯陵
130 2 to choke 后土生噎鳴
131 2 huá Chinese 靈壽實華
132 2 三水 sānshuǐ Sanshui 三水出焉
133 2 tiger 虎首鳥足
134 2 洪水 hóngshuǐ a deluge / a flood 洪水滔天
135 2 shòu a beast / a quadruped / an animal 有青獸
136 2 ancestor / forefather 黄帝妻嫘祖
137 2 靈壽 língshòu Lingshou 靈壽實華
138 2 in / at 柏子高上下於此
139 2 chéng a city / a town 其城方三百里
140 2 qún crowd / flock / group 相羣爰處
141 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 名曰幽都之山
142 2 qín Chinese lute 冬夏播琴
143 2 zhí to breed / to spawn 播琴猶播殖
144 2 后土 hòu tǔ the earth 共工生后土
145 2 wilderness 有都廣之野
146 2 zài in / at 有赤蛇在木上
147 2 huáng yellow 玄華黄實
148 2 zhuó to pull out 韓流擢首
149 2 to skip about / to dance for joy 鳯鳥自儛
150 2 nián year 緣婦孕三年
151 2 shù method / tactics 共工生術器
152 2 what? / where? / why? 番禺生奚仲
153 2 a drum 是生鼓
154 2 líng mound / hill / mountain 炎帝之孫伯陵
155 2 西南 xīnán southwest 西南黑水之閒
156 2 zhú bamboo 竹書
157 2 fàn to overflow / to flood / to inundate 有國名曰氾葉
158 2 西海 Xī hǎi Yellow Sea 西海之内
159 2 xián salty / briny 大皥生咸鳥
160 2 tóng like / same / similar 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
161 2 白馬 báimǎ white horse 駱明生白馬
162 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反踵
163 2 yún cloud 有朝雲之國
164 2 九州 jiǔzhōu Nine Provinces 均定九州
165 2 hòu after / later 乘釐生後照
166 2 hēi black 有黑蛇
167 2 西岳 Xīyuè Mt Hua 伯夷父生西岳
168 2 ài to love 偎人愛之
169 2 gān dry 產帝乾荒
170 2 hòu after / later 后稷葬焉
171 2 bìng also / furthermore 炎居生節竝
172 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 產青陽及昌意
173 2 a drama / a play / a show 節竝生戲器
174 2 woman 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
175 2 yín obscene / licentious / lewd 禺號生淫梁
176 2 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 人主得而饗食之
177 2 to cover / to shield / to screen / to conceal 唇蔽其目
178 2 南方 Nánfāng the South 南方有贑巨人
179 2 chéng to mount / to climb onto 咸鳥生乘釐
180 2 xiān first 西岳生先龍
181 2 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 天毒即天竺
182 2 冬夏 dōng xià winter and summer 冬夏播琴
183 2 shū father's younger brother 叔得之丘
184 2 jǐn to be cautious / to be careful 謹耳
185 2 shǐ hog / swine 豕喙
186 2 gōng Gong 般是始為弓矢
187 2 zhào to illuminate / to shine 乘釐生後照
188 2 paper mulberry 百榖自生
189 2 jiǔ nine 上有九欘
190 2 xiāng each other / one another / mutually 相羣爰處
191 2 liáng a bridge 禺號生淫梁
192 2 zhǐ to stop / to halt 豚止
193 2 Ji 奚仲生吉光
194 2 luán luan 鸞鳥自歌
195 2 Di People 先龍是始生氐羌
196 2 běn measure word for books 世本
197 2 朝鮮 cháoxiǎn Korea / North Korea 有國名曰朝鮮
198 2 míng bright / brilliant 黄帝生駱明
199 2 南海 Nán Hǎi South China Sea 南海之内
200 2 shí real / true 靈壽實華
201 2 to assemble / to meet together 草木所聚
202 2 máo hair / fur / feathers 黑身有毛
203 2 song / lyrics 鸞鳥自歌
204 2 其中 qízhōng among 其中有九嶷山
205 2 江水 jiāng shuǐ river water 祝融降處於江水
206 2 shì a generation 世本
207 2 jié festival / a special day 炎居生節竝
208 2 yuán fate / predestined affinity 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
209 2 one 飛蔽一鄉
210 2 de potential marker 叔得之丘
211 2 cotton cloth / textiles / linen 鯀是始布土
212 2 guǎng wide / large / vast 有都廣之野
213 2 míng to cry / to chirp (of birds) 后土生噎鳴
214 2 zhòng middle brother 番禺生奚仲
215 2 sūn Sun 炎帝之孫伯陵
216 2 chuí heavy 巧倕葬其西
217 2 huò goods / products / commodities 丹貨
218 1 cān to take part in / to participate 參衛之丘
219 1 qiū a hill / a mound 即員邱也
220 1 a footprint 言跡腳也
221 1 𡹤 \N \N 名曰𡹤狗
222 1 陶唐 táotáng Taotang 名曰陶唐之丘
223 1 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 黃帝娶于西陵氏之纍祖
224 1 wǎng to go / to depart 徃來此山也
225 1 上下 shàngxià to go up and down 柏子高上下於此
226 1 \N 有人曰苖民
227 1 jūn a germ / a microbe 有菌山
228 1 bào a leopard / a panther 玄豹
229 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 鯀竊帝之息壤以堙洪水
230 1 jīng to go through / to experience 海內經
231 1 yíng to fill 孟盈之丘
232 1 to bind / to tie 有反縛盗械
233 1 xiè weapons 有反縛盗械
234 1 shǐ arrow / dart 般是始為弓矢
235 1 shǔ glutinous millet 膏黍
236 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 馬蹏善走
237 1 yuān a gulf / an abyss 蒼梧之淵
238 1 liú to flow / to spread / to circulate 有國名曰流黄辛氏
239 1 zhī a branch / a twig 百仭無枝
240 1 Germany 鳯鳥首文曰德
241 1 jiàn to see 見則天下和
242 1 復生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 鯀復生禹
243 1 大興 dà xīng to do on a large scale 晉大興四年
244 1 martial / military 武夫之丘
245 1 zhōu boat / ship 是始為舟
246 1 dìng to decide 均定九州
247 1 jìn shanxi 晉大興四年
248 1 zhū vermilion 又有朱卷之國
249 1 fēi to fly 飛蔽一鄉
250 1 tóng red / vermilion 帝俊賜羿彤弓素矰
251 1 赤水 chìshuǐ Chishui 赤水之子聽訞生炎居
252 1 西陵 Xīlíng Xiling 黃帝娶于西陵氏之纍祖
253 1 九嶷山 jiǔnìshān Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong 其中有九嶷山
254 1 xiǎng to host a banquet 人主得而饗食之
255 1 xìng family name / surname 氐羌乞姓
256 1 jiān difficult / hard 羿是始去恤下地之百艱
257 1 shī corpse 名曰相顧之尸
258 1 again / more / repeatedly 是復土穰
259 1 xiào to smile / to laugh 見人則笑
260 1 yuán shafts of cart / yamen 長如轅
261 1 jīn today / modern / present / current / this / now 朝鮮今樂浪郡也
262 1 guò to cross / to go over / to pass 大皥爰過
263 1 suì year; age; harvest 噎鳴生歳十有二
264 1 zuǒ to assist / to accompany 帶戈常倍之佐
265 1 wěi tail 玄孤蓬尾
266 1 luò a net 以水絡之
267 1 xiāng village / township 飛蔽一鄉
268 1 dīng to follow closely 有釘靈之國
269 1 zuò to do 始作牛耕
270 1 不待 bù dài not need 不待帝命
271 1 jiē all / each and every / in all cases 皆流于此中
272 1 to look after / to attend to 名曰相顧之尸
273 1 to enter 東入于海
274 1 生番 shēngfān barbarian / aboriginal savage 淫梁生番禺
275 1 share 渠股
276 1 guāng light 奚仲生吉光
277 1 also / too 偎亦愛也
278 1 hoof / pig's trotters 馬蹏善走
279 1 chuán to transmit 天傳
280 1 chún lip 唇蔽其目
281 1 兩手 liǎng shǒu two hands 兩手持蛇
282 1 a gully / a pit 有國名曰壑市
283 1 suì to comply with / to follow along 有巴遂山
284 1 tún a suckling pig 豚止
285 1 shéng Sheng 澠水出焉
286 1 jiàn to build / to construct 名曰建木
287 1 巨人 jùrén a giant 南方有贑巨人
288 1 a feather screen 名曰翳鳥
289 1 yāo \N 赤水之子聽訞生炎居
290 1 文書 wénshū document / official correspondence 有文書
291 1 zhí straight 絕都廣野而直指號
292 1 tiě iron 銀鐵
293 1 靈山 Líng shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 有靈山
294 1 and 見則天下和
295 1 xiàn boundary / limit 音隱限
296 1 lìng to make / to cause to be / to lead 帝令祝融殺鯀于羽郊
297 1 feather 帝令祝融殺鯀于羽郊
298 1 to die 帝乃命禹卒布土以定九州
299 1 diān top / apex 術器首方顚
300 1 浮屠 Fú tú Buddha stupa 浮屠出此國中也
301 1 猩猩 xīngxing an orangutan 名曰猩猩
302 1 chén dust / dirt 其出是塵
303 1 fēng to seal / to close off 有封豕
304 1 hóu marquis / lord 殳始為侯
305 1 rèn ancient unit of measure (8 feet); 'fathom' 百仭無枝
306 1 bèi back [of the body] 背文曰義
307 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 帶戈常倍之佐
308 1 juǎn to coil / to roll 又有朱卷之國
309 1 zēng an arrow with an attached silk cord 帝俊賜羿彤弓素矰
310 1 to go 羿是始去恤下地之百艱
311 1 wén to hear 謹耳未聞
312 1 jiè border / boundary 在長沙零陵界中
313 1 niú an ox / a cow / a bull 始作牛耕
314 1 to support /to help 以扶下國
315 1 chí to grasp / to hold 兩手持蛇
316 1 wing 翼文曰順
317 1 a slave / a servant 名昌僕
318 1 子曰 zǐyuē Confucius says 取淖子曰阿女
319 1 黑白 hēi bái black and white / right and wrong / monochrome 黑白之丘
320 1 zhān felt 冠旃冠
321 1 珍奇 zhēnqí rare / precious 言其中有雜珍奇寶也
322 1 clothes / clothing 衣紫衣
323 1 zhǒng heel 反踵
324 1 purple / violet 青葉紫莖
325 1 tāo a torrent / rushing water 洪水滔天
326 1 I 昆吾之丘
327 1 solitary 玄孤蓬尾
328 1 tīng to listen 赤水之子聽訞生炎居
329 1 four 晉大興四年
330 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 言其中有雜珍奇寶也
331 1 to take / to get / to fetch 取淖子曰阿女
332 1 a kind of wasp 名曰蝡蛇
333 1 光是 guāngshì solely / just 吉光是始以木為車
334 1 shì a city 有國名曰壑市
335 1 yín silver 銀鐵
336 1 líng agile / nimble 有釘靈之國
337 1 wàng to gaze / to look towards 赤望之丘
338 1 所為 suǒwèi what one does / doings 黄帝所為
339 1 péng Peng 玄孤蓬尾
340 1 氾濫 fànlàn to flood / to overflow 音如氾濫之氾
341 1 popular / common 方俗言耳
342 1 guì expensive / costly / valuable 國貴道德
343 1 ráng lush / abundant 是復土穰
344 1 horse 馬蹏善走
345 1 máng mango 其葉如芒
346 1 to associate with / be near 大比赤隂
347 1 halberd 帶戈常倍之佐
348 1 九丘 jiǔqiū nine mountains 有九丘
349 1 華山 huàshān Huashan 華山青水之東
350 1 to take charge of / to manage / to administer 司彘之國
351 1 淮山 huáishān Chinese yam 又有淮山
352 1 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting 離騷
353 1 下地 xiàdì to go down to the fields / to get up from bed / to leave one's sickbed / to be born 羿是始去恤下地之百艱
354 1 zhuó turbid / muddy 濁山氏之子
355 1 有朝 yǒuzhāo one day / sometime in the future 有朝雲之國
356 1 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神民之丘
357 1 xuán jade 璿瑰
358 1 dān cinnabar 丹貨
359 1 zǒu to walk / to go / to move 馬蹏善走
360 1 already / afterwards 其民從䣛已下有毛
361 1 rén a kernel / a pit 膺文曰仁
362 1 hemp / flax 其實如麻
363 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 蓋天地之中
364 1 在此 zàicǐ here 在此業殖也
365 1 yùn to be pregnant 緣婦孕三年
366 1 玄鳥 xuánniǎo a swallow 其上有玄鳥
367 1 can / may / permissible 因可逃也
368 1 steel / iron 又有不鉅之山
369 1 cóng from 其民從䣛已下有毛
370 1 xiāng to aid / to help / to assist 有列襄之國
371 1 shā to kill / to murder / to slaughter 帝令祝融殺鯀于羽郊
372 1 翱翔 áoxiáng to soar / to hover at height / to circle in the air 言翱翔雲天
373 1 guì Guangxi 有桂山
374 1 mèng first month 孟盈之丘
375 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 天竺胡王獻珍寶
376 1 táo to escape / to run away / to flee 因可逃也
377 1 wéi to preserve / to maintain 名曰延維
378 1 léi weak / feeble 有羸民
379 1 處於 chǔyú to be in some state, position, or condition 祝融降處於江水
380 1 business / industry 在此業殖也
381 1 流于 liúyú to change (for the worse) 皆流于此中
382 1 to give / to bestow favors 帝俊賜羿彤弓素矰
383 1 quán authority / power 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
384 1 bad / useless / weak 有窫窳
385 1 yīn because 因可逃也
386 1 有神 yǒushén mysterious 有神焉
387 1 yīng breast / chest 膺文曰仁
388 1 jīng stem / stalk 青葉紫莖
389 1 hǎo good 好水出焉
390 1 ancient barbarian tribes 伯夷父生西岳
391 1 beard / mustache 天竺胡王獻珍寶
392 1 lüè ticklish / funny 下有九枸
393 1 衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng 南海之内有衡山
394 1 shùn to obey 翼文曰順
395 1 dài to carry / to bring 帶戈常倍之佐
396 1 \N 有窫窳
397 1 wáng Wang 天竺胡王獻珍寶
398 1 翠鳥 cuìniǎo kingfisher 有翠鳥
399 1 gǒu dog 名曰𡹤狗
400 1 國中 guózhōng junior high school 浮屠出此國中也
401 1 wǎng exterior rim of wheel / felly 車輞
402 1 以定 yǐdìng certainly 帝乃命禹卒布土以定九州
403 1 有水 yǒushuǐ supplied with water (of a house) 有水名曰若木
404 1 léi Lei 黄帝妻嫘祖
405 1 Wu 伯陵同吳權之妻阿女緣婦
406 1 to marry / to take a wife 黃帝娶于西陵氏之纍祖
407 1 gàn Jiangxi province 南方有贑巨人
408 1 èr two 噎鳴生歳十有二
409 1 dàn to eat 方啗之
410 1 左右 zuǒyòu approximately 左右有首
411 1 作下 zuòxià to do / to make (usually bad connotation) 是始作下民百巧
412 1 rǎng soil / earth 鯀竊帝之息壤以堙洪水
413 1 Shùn Emperor Shun 舜之所葬
414 1 百獸 bǎi shòu all creatures / every kind of animal 爰有百獸
415 1 黄金 huángjīn gold 爰有黄金
416 1 jué absolutely 絕都廣野而直指號
417 1 gēng to plow / to till 始作牛耕
418 1 yǐn to hide / to conceal 音隱限
419 1 yán salt 有鹽長之國
420 1 fēng wind 為樂風
421 1 jiāo suburbs / outskirts 帝令祝融殺鯀于羽郊
422 1 道德 dàodé moral / morality / ethics 國貴道德
423 1 shū book 竹書
424 1 yān pharynx / throat / narrow pass 擢首長咽
425 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于天
426 1 liè to arrange / to line up / to list 有列襄之國
427 1 xiàn to offer / to present 天竺胡王獻珍寶
428 1 cǎo grass / straw / herbs 此草也
429 1 五彩 wǔ cǎi wucai / five colors / multi-colored 有五彩之鳥
430 1 district / region / boundary 其域中方三百里
431 1 wèi to guard / to protect / to defend 參衛之丘
432 1 dodder / creeper 又有青獸如莵
433 1 草木 cǎo mù vegetation 草木所聚
434 1 xiān an immortal 仙者也
435 1 kǒng opening / small hole / orifice 有孔鳥
436 1 sān three 緣婦孕三年
437 1 首長 shǒuzhǎng senior officer 擢首長咽
438 1 lèi to be tired 黃帝娶于西陵氏之纍祖
439 1 xiàng figure / image / appearance 食象
440 1 zhōng clock 延是始為鍾
441 1 海內 hǎinèi the whole world / throughout the land / everything under the sun 海內經
442 1 zhào to establish / to found 有山名曰肇山
443 1 an item 唇蔽其目
444 1 dào a rice paddy 膏稻
445 1 a corner 北海之隅
446 1 其實 qíshí actually / in fact / really 其實如麻
447 1 kūn elder brother 昆吾之丘
448 1 lái to come 徃來此山也
449 1 jìng lower leg 有赤脛之民
450 1 zhú \N 上有九欘
451 1 紫衣 zǐyī purple clothes 衣紫衣
452 1 bèi -fold / times (multiplier) 帶戈常倍之佐
453 1 shí ten 噎鳴生歳十有二
454 1 長沙 Chángshā Changsha 在長沙零陵界中
455 1 yīn shady, secret, dark; mysterious; cold; the negative of female principle in nature 大比赤隂
456 1 lín female of Chinese unicorn 麟身
457 1 mìng life 帝乃命禹卒布土以定九州
458 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 帝乃命禹卒布土以定九州
459 1 黑人 hēirén black person 又有黑人
460 1 father 伯夷父生西岳
461 1 to beg / to request 氐羌乞姓
462 1 nào slush / mud 取淖子曰阿女
463 1 shū beans and peas 爰有膏菽
464 1 食人 shírén man-eating (beast) / to eat people / fig. to oppress the people 是食人
465 1 to sympathize / to give relief / to compensate 羿是始去恤下地之百艱
466 1 青陽 qīngyáng Qingyang 產青陽及昌意
467 1 shǎo few 少皥生般
468 1 zhì a swine 司彘之國
469 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 東入于海
470 1 yuán personel / employee 即員邱也
471 1 interest 鯀竊帝之息壤以堙洪水
472 1 huì a beak / a bill / a snout 豕喙
473 1 dào to rob / to steal 有反縛盗械
474 1 歌舞 gēwǔ singing and dancing 是始為歌舞
475 1 樂浪郡 lèlàngjùn Lelang commandery 朝鮮今樂浪郡也
476 1 金銀 jīn yín gold and silver 金銀
477 1 varied / complex / not simple 言其中有雜珍奇寶也
478 1 to reach 產青陽及昌意
479 1 jiǎo foot 言跡腳也
480 1 eight 帝俊有子八人
481 1 番禺 Pānyú Panyu 番禺生奚仲
482 1 零陵 línglíng Lingling 在長沙零陵界中
483 1 zhǐ to point 絕都廣野而直指號
484 1 happy / glad / cheerful / joyful 為樂風
485 1 人主 rénzhǔ a monarch 人主得而饗食之
486 1 東海 Dōng Hǎi East China Sea 東海之内
487 1 三天 sān tiān three devas 有山名三天子之都
488 1 xīn to be tired 有國名曰流黄辛氏
489 1 yīn bury / mound 鯀竊帝之息壤以堙洪水
490 1 yóu also / as if / still 播琴猶播殖
491 1 見人 jiànrén to meet somebody 見人則笑
492 1 枝節 zhījié branches and knots 有枝節
493 1 mother 顓頊母
494 1 no 百仭無枝
495 1 guī rose 璿瑰
496 1 中方 zhōng fāng the Chinese side (in an international venture) 其域中方三百里
497 1 琴瑟 qínsè qin and se, two string instruments that play in perfect harmony / marital harmony 晏龍是為琴瑟
498 1 qián money / currency 錢貨
499 1 to resemble / to similar to to 似竹
500 1 帝命 dì mìng an imperial decree 不待帝命

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
bǎi
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
苍梧 蒼梧 Cāngwú Cangwu
长沙 長沙 Chángshā Changsha
朝鲜 朝鮮 cháoxiǎn
 1. Korea / North Korea
 2. Joseon / Chosŏn / Choson / Chosun / Cho-sen
赤水 chìshuǐ Chishui
帝俊 dìjùn Dijun
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
浮屠 Fú tú Buddha stupa
gàn Jiangxi province
共工 gònggōng God of Water
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
Gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
黑水 hēishuǐ Heishui
衡山 héngshān Hengshan / Mount Heng
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
九嶷山 jiǔnìshān Jiuyi mountain range in Hunan on the border with Guangdong
léi Lei
乐浪郡 樂浪郡 lèlàngjùn Lelang commandery
离骚 離騷 Lí Sāo Sorrow at Parting
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
灵山 靈山 Líng shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
零陵 línglíng Lingling
灵寿 靈壽 língshòu Lingshou
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
番禺 Pānyú Panyu
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
青阳 青陽 qīngyáng Qingyang
三身 Sān Shēn Trikaya
三水 sānshuǐ Sanshui
shéng Sheng
Shùn Emperor Shun
陶唐 táotáng Taotang
天毒 Tiāndú the Indian subcontinent
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西海 Xī hǎi Yellow Sea
西陵 Xīlíng Xiling
西岳 西嶽 Xīyuè Mt Hua
炎帝 Yán Dì Yan Di / Yan Emperor
羿 Yi
 1. Emperor Yu
 2. Yu
祝融 Zhù Róng Zhu Rong
颛顼 顓頊 Zhuān xū Zhuan Xu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English