Glossary and Vocabulary for History of Jin 《金史》, 卷六十二 表第四: 交聘表下 Volume 62 Tables 4: Communication between States 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 151 sòng Song dynasty
2 95 jié festival / a special day 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
3 94 to congratulate 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
4 79 使 shǐ to make / to cause 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
5 70 shuò first day of the lunar month 正月丙辰朔
6 70 xià summer
7 66 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 正月丙辰朔
8 64 dàn dawn 宜州觀察使蔡錫賀正旦
9 63 qiǎn to send / to dispatch 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
10 62 賀正 hèzhèng to exchange compliments on New Year's Day 宜州觀察使蔡錫賀正旦
11 58 tiān day 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
12 57 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗
13 57 shòu old age / long life 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
14 53 qīng minister / high officer 太常少卿王叔簡讀祭文
15 53 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己酉
16 51 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner 宜州觀察使蔡錫賀正旦
17 47 děng et cetera / and so on 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
18 41 大夫 dàifu doctor 夏武節大夫唐彥超
19 41 xiè to thank 知中興府罔進忠謝橫賜
20 40 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 宋試吏部尚書蘇山
21 40 láng a minister / an official 宣德郎揚彥直賀正旦
22 39 martial / military 夏武節大夫唐彥超
23 39 nián year 二年
24 39 shǎo few 太常少卿王叔簡讀祭文
25 37 侍郎 shìláng an assistant minister 高麗戶部侍郎陳克修
26 37 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 宣德郎揚彥直賀正旦
27 36 Li 夏左金吾衛正將軍李元膺
28 28 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 高麗禮賔少卿鄭克溫賀正旦
29 27 to give / to bestow favors 知中興府罔進忠謝橫賜
30 26 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丁未
31 26 wáng Wang 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
32 26 戶部 hùbù Ministry of Revenue 高麗戶部侍郎陳克修
33 25 fèng to offer / to present 樞密直學士永昌奉奠皇太后
34 25 lái to come 高麗戶部侍郎柳光壽來賀天壽節
35 25 zhōu a state / a province 潭州觀察使劉詢賀正旦
36 24 an official institution / a state bureau 知中興府罔進忠謝橫賜
37 23 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月乙卯
38 23 學士 xuéshì bachelor degree 宋顯謨閣學士丘崈
39 23 jìn to enter 知中興府罔進忠謝橫賜
40 22 zhī to know 知中興府罔進忠謝橫賜
41 22 bīn guest / visitor / surname / submit 高麗禮賔少卿鄭克溫賀正旦
42 21 shì to test / to try / to experiment 宋試戶部尚書郭德麟
43 20 shì matter / thing / item 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
44 19 生日 shēngrì birthday 高麗戶部侍郎盧湜謝生日
45 18 zhōng loyalty / devotion 知中興府罔進忠謝橫賜
46 17 Germany 宋試戶部尚書郭德麟
47 17 正旦 zhèngdàn starring female role 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
48 16 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
49 16 三月 sānyuè March / the Third Month 三月丁丑
50 15 chamber / pavilion 宋顯謨閣學士丘崈
51 14 to think / consider / to ponder 宣德郎張思義賀正旦
52 14 shī teacher 祕書少監師威謝橫賜
53 14 完顏 Wányán Wanyan clan 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
54 14 qián front 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
55 14 生辰 shēngchén birthday 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
56 13 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 宋試吏部尚書蘇山
57 13 shū book 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
58 13 lín a wood / a forest / a grove 宋戶部尚書林湜
59 13 zhào Zhao 宋試戶部尚書趙廱
60 13 bào newspaper 廣州觀察使范仲任報即位
61 13 Wu 夏武節大夫吳遂良
62 12 bīng soldier / troops 宋兵入遂平縣
63 12 liú Liu 宣德郎劉思問等賀正旦
64 12 zhāng a chapter / a section 章宗明昌元年
65 12 chén Chen 高麗戶部侍郎陳克修
66 12 zhí straight 宣德郎揚彥直賀正旦
67 11 中興 zhōngxīng to have a resurgence 知中興府罔進忠謝橫賜
68 11 deputy / assistant / vice- 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
69 11 kuí to guess / to estimate 平章政事朴散揆宣撫河南
70 11 guó a country / a state / a kingdom 翰林學士李國安來訃告
71 11 sān three 許使貿易三日
72 11 殿 diàn a hall / a palace / a temple 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
73 11 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 高麗衛尉少卿朴初賀天壽節
74 10 yòu right / right-hand 高麗檢校尚書右僕射工部尚書韓正修
75 10 to take charge of / to manage / to administer 高麗司宰少卿揚淑節賀正旦
76 10 zhèng [state of] Zheng 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
77 10 book / volume 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
78 10 zhōng middle 御史中丞高俊英為陳慰使
79 10 hán Korea / South Korea 宣德郎韓伯容賀天壽節
80 10 gain / advantage / benefit 利州觀察使朱龜年以母喪告哀
81 10 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 樞密直學士永昌奉奠皇太后
82 10 héng horizontal / transverse 知中興府罔進忠謝橫賜
83 10 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
84 9 to instruct / to expound / to explain 宋以鐫諭邊臣為辭
85 9 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月庚寅
86 9 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 章宗明昌元年
87 9 èr two 二年
88 9 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
89 9 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
90 9 guāng light 高麗戶部侍郎柳光壽來賀天壽節
91 9 zuǒ left 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
92 9 福州 Fúzhōu Fuzhou 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
93 9 a scheme / a plan 宋顯謨閣學士丘崈
94 9 fēng to seal / to close off 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
95 9 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 廣州觀察使楊大節賀天壽節
96 9 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 八月辛未
97 8 gào to tell / to say / said / told 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
98 8 試工 shìgōng provisional employee 宋試工部尚書梁緫
99 8 ministry / department 宋試工部尚書梁緫
100 8 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
101 8 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
102 8 gōng public/ common / state-owned 宣德郎張公輔賀天壽節
103 8 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 二月癸未
104 8 huàn shining / brilliant / lustrous 宋煥章閣學士黃申
105 8 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 七月己巳
106 8 行省 xíngshěng province 詔平章政事僕散揆行省於汴
107 8 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎李世長祭奠
108 8 jīn gold 夏左金吾衛正將軍李元膺
109 8 gāo high / tall 御史中丞高俊英為陳慰使
110 8 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 七月己丑
111 8 lìng to make / to cause to be / to lead 均州觀察使譙令雍賀正旦
112 8 xiǎn to show / to manifest / to display 宋顯謨閣學士丘崈
113 8 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
114 8 wén writing / text 宣德郎張仲文賀天壽節
115 8 zhòng middle brother 宣德郎張仲文賀天壽節
116 8 戶部尚書 hùbù Shàng Shū Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards) 宋試戶部尚書郭德麟
117 8 jūn army / military 遣陝西路統軍使完顏崇道等為賀宋正旦使
118 8 chāng Chang 章宗明昌元年
119 8 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 八月乙巳
120 7 rùn intercalary 閏十月戊午朔
121 7 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 十一月乙卯
122 7 big / great / huge / large / major 遣同簽大睦親府事完顏兗等為賀宋生辰使
123 7 yáng Yang 廣州觀察使楊大節賀天壽節
124 7 guō Guo 宋試戶部尚書郭德麟
125 7 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月己巳
126 7 zhǔ owner 宋前主慎殂
127 7 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 十二月丁未
128 7 rén person / people / a human being 命樞密院移文宋人
129 7 zōng school / sect 章宗明昌元年
130 7 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月壬寅
131 7 bái white 高麗戶部侍郎白存儒賀正旦
132 7 to prevail 高麗戶部侍郎陳克修
133 7 xìn to believe / to trust 夏武節大夫罔敦信
134 7 wèi to guard / to protect / to defend 夏左金吾衛正將軍李元膺
135 7 點檢 diǎnjiǎn to inspect one by one / to list individually 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
136 7 ān calm / still / quiet / peaceful 翰林學士李國安來訃告
137 7 liè ardent / intense 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
138 7 刑部 xíngbù Ministry of Justice 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
139 7 yàn elegant / handsome 夏武節大夫唐彥超
140 7 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 十一月丙申
141 7 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 八月壬子
142 6 ancestor / forefather 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
143 6 qìng to celebrate / to congratulate 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
144 6 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 高麗檢校尚書右僕射工部尚書韓正修
145 6 泉州 quánzhōu Quanzhou 泉州觀察使游恭獻遺留物
146 6 shì a generation 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
147 6 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 夏殿前太尉咩銘友直
148 6 wèn to ask 宣德郎劉思問等賀正旦
149 6 Wu 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
150 6 child / son 子純佑立
151 6 huáng yellow 宋煥章閣學士黃申
152 6 zhuó bright 王晧以國讓其弟晫
153 6 dūn honest / candid / sincere 吏部侍郎崔敦禮
154 6 to connect / to inherit / to succeed 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
155 6 zhào an imperial decree 詔遣太醫時德元
156 6 five 五年
157 6 four 四年
158 6 御史 yùshǐ a censor 御史中丞高俊英為陳慰使
159 6 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 三月乙亥
160 6 cuī Cui 吏部侍郎崔敦禮
161 6 meaning / sense 宣德郎張思義賀正旦
162 6 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 三月丁丑
163 6 zǎi to slaughter 高麗司宰少卿揚淑節賀正旦
164 6 ancient / old / palaeo- 以知大興府事尼厖古鑑為宋弔祭使
165 6 sincere / honest / simple 高麗衛尉少卿朴初賀天壽節
166 6 xiào to be filial 高麗禮賔少卿洪孝忠賀正旦
167 5 cháo to face 以朝議大夫尚書左司郎中溫迪罕思敬
168 5 tuō to commission / to entrust to 福州觀察使韓侂冑賀天壽節
169 5 father's elder brother / uncle 宣德郎韓伯容賀天壽節
170 5 chéng to assist / to aid / to rescue 御史中丞高俊英為陳慰使
171 5 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
172 5 míng bright / brilliant 章宗明昌元年
173 5 qǐng to ask / to inquire 朝請大夫太常少卿黃震為夏國王李安全封冊使
174 5 Soviet Union 宋試吏部尚書蘇山
175 5 sunlight / light of day 宋吳曦擁衆興元
176 5 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 六月戊戌
177 5 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 十一月壬申
178 5 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
179 5 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 正月丁亥朔
180 5 to go to / to arrive / to reach 宋簽書樞密院事丘崈復遣陳璧奉書詣揆乞和
181 5 弔祭 diàojì a worship ceremony for the dead / to offer sacrifice (to ancestors) / a libation 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
182 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 十一月庚子
183 5 liáng good / virtuous / respectable 夏武節大夫吳遂良
184 5 qiān to sign one's name 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
185 5 奏告 zòugào to present a memorial 樞密直學士劉思問等奏告榷場
186 5 biǎo clock / a wrist watch 任辛奉表及蜀地圖志
187 5 chóng high / dignified / lofty 宣德郎高崇德賀正旦
188 5 a jade bi 遣豳王傅完顏宗璧等為賀宋正旦使
189 5 sūn Sun 高麗尚書戶部侍郎孫弘謝賜生日
190 5 dīng Ding 高麗遣戶部侍郎丁光敘謝賜生日
191 5 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
192 5 國王 guówáng king / monarch 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
193 5 words / speech / expression / phrase / dialog 宋以鐫諭邊臣為辭
194 5 shí a rock / a stone 廣威將軍殿前左副都點檢石抹仲溫為賀宋即位國信使
195 5 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 八月癸丑
196 5 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 七月甲子
197 5 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 十二月乙酉
198 5 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 正月癸亥朔
199 5 to happen upon / to meet with by chance 押進知中興府野遇克忠來報謝
200 5 zhōu Zhou Dynasty 衛尉少卿周元迪謝橫賜
201 5 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 翰林學士李國安來訃告
202 5 mén door / gate / doorway / gateway 吏部侍郎門侯軾進奉
203 5 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 夏御史大夫李元吉
204 5 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 八月己酉
205 5 resolute / decisive / firm / persistent 夏武節大夫天籍辣忠毅
206 5 chóng \N 宋顯謨閣學士丘崈
207 5 a slave / a servant 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
208 5 zhòu helmet 福州觀察使韓侂冑賀天壽節
209 5 guǎng wide / large / vast 廣威將軍殿前左副都點檢石抹仲溫為賀宋即位國信使
210 5 jùn talented / capable 御史中丞高俊英為陳慰使
211 5 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 十一月丁巳
212 4 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 八月丙子
213 4 yòu to bless / to protect 子純佑立
214 4 qián money / currency 宋工部尚書錢之望
215 4 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使宣問
216 4 hōng to die 仁孝薨
217 4 即位 jíwèi to succeed to the throne 廣州觀察使范仲任報即位
218 4 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月甲子
219 4 fāng square / quadrilateral / one side 宋方信孺詣行省
220 4 hóng liberal / great 戶部侍郎宋弘迪進奉
221 4 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 九月己未
222 4 歲幣 suì bì to make an annual tax payment in historic times 請增歲幣
223 4 chún pure 高麗戶部侍郎李至純謝賜生日
224 4 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 十一月戊寅
225 4 二月 èryuè February / the Second Month 二月癸未
226 4 chōng to fill / to be full / to supply 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
227 4 to help / to assist 副使樞密直學士李昌輔奉遺進禮物
228 4 apparatus 太府卿王儀謝封冊
229 4 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常少卿王叔簡讀祭文
230 4 qiū Confucius 宋顯謨閣學士丘崈
231 4 將軍 jiāngjūn a general 夏左金吾衛正將軍李元膺
232 4 to move / to shift / to remove 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
233 4 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 八月辛酉
234 4 xiū to decorate / to embellish 高麗戶部侍郎陳克修
235 4 píng flat / level / smooth 宋兵焚平氏鎮
236 4 zhèng upright / straight 夏左金吾衛正將軍李元膺
237 4 apprentice / disciple 遣右宣徽使徒單懷忠等為賀宋生辰使
238 4 dān bill / slip of paper / form 遣右宣徽使徒單懷忠等為賀宋生辰使
239 4 cài Cai 宜州觀察使蔡錫賀正旦
240 4 road / path / way 以河東南北路提刑使王啟
241 4 鄂州 Èzhōu Ezhou 鄂州觀察使鄭挺賀正旦
242 4 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 正月庚戌朔
243 4 乞和 qǐhé to sue for peace 遣忠訓郎林拱持書乞和於朴散揆
244 4 to enter 宋兵入遂平縣
245 4 wēn warm / lukewarm 高麗禮賔少卿鄭克溫賀正旦
246 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 利州觀察使王康成賀正旦
247 4 to enlighten 戶部侍郎宋弘迪進奉
248 4 wàn ten thousand 增歲幣至三十萬
249 4 宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
250 4 to criticize 以朝議大夫尚書左司郎中溫迪罕思敬
251 4 shū father's younger brother 太常少卿王叔簡讀祭文
252 4 wǎng to go (in a direction) 王利貞往診治
253 4 liáng a bridge 宋試工部尚書梁緫
254 4 chéng to bear / to carry / to hold 承安元年
255 4 knot 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
256 3 xu 高麗禮部侍郎徐諧賀天壽節
257 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 縱掠
258 3 liǔ willow 高麗戶部侍郎柳光壽來賀天壽節
259 3 shào to continue / to carry on 知中興府事楊紹直等謝橫賜
260 3 é an error / falsehood / a lie 夏御史中丞浪訛文廣
261 3 móu to plan / to scheme 將謀北侵
262 3 tōng to go through / to open 禮賔少卿趙通來奏告
263 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月戊戌
264 3 yán to speak / to say / said 福州觀察使李言等報謝
265 3 dèng Deng 宣德郎鄧昌祖賀正旦
266 3 shì crossbar in carriage front 吏部侍郎門侯軾進奉
267 3 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 十二月甲午朔
268 3 wēi prestige / majesty 祕書少監師威謝橫賜
269 3 xíng to walk / to move 張行簡為賀宋生日使
270 3 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 十月庚寅
271 3 政事 zhèngshì politics / government affairs 平章政事朴散揆宣撫河南
272 3 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
273 3 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
274 3 長春 chángchūn Changchun 利州觀察使侯忠信賀長春節
275 3 羅世昌 luóshìchāng Luo Shichang 宣德郎羅世昌賀天壽節
276 3 táng Tang Dynasty 夏武節大夫唐彥超
277 3 lùn to comment / to discuss 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
278 3 shǐ history 宣德郎史從禮賀正旦
279 3 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 正月丙辰朔
280 3 yún skin of bamboo 遣太常卿楊庭筠等為賀宋正旦使
281 3 yuè month 是月
282 3 cōng the hearing 御史中丞迺令思聦謝橫賜
283 3 to begin 翰林學士張公甫謝封冊
284 3 mǐn fast / quick / clever / smart 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
285 3 to reach 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
286 3 wilderness 押進知中興府野遇克忠來報謝
287 3 shěng province 宣撫司移文宋三省樞密
288 3 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 十二月庚申
289 3 dào way / road / path 遣陝西路統軍使完顏崇道等為賀宋正旦使
290 3 kuāng to correct / to restore / to revise 遣翰林直學士完顏匡更名弼
291 3 wǎng to deceive 知中興府罔進忠謝橫賜
292 3 Ji 夏御史大夫李元吉
293 3 yīng England 御史中丞高俊英為陳慰使
294 3 shí clear / pure 高麗戶部侍郎盧湜謝生日
295 3 record / register / list / census 夏武節大夫天籍辣忠毅
296 3 李安 lǐān Ang Li 利州觀察使李安禮賀天壽節
297 3 元帥 yuánshuài a general 宋張巖復遣方信孺詣都元帥府
298 3 hóu marquis / lord 吏部侍郎門侯軾進奉
299 3 zhēn virtuous / chaste / pure 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
300 3 jiān to supervise / to inspect 祕書少監師威謝橫賜
301 3 to allow / to permit 許使貿易三日
302 3 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 正月戊子朔
303 3 suì age 是歲
304 3 to stand 子純佑立
305 3 tǒng to unify 遣陝西路統軍使完顏崇道等為賀宋正旦使
306 3 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 夏左金吾衛上將軍野遇思文
307 3 rén a kernel / a pit 仁孝薨
308 3 to arise / to get up 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
309 3 羅氏 luóshì Roche 令純佑母羅氏為表
310 3 shàng top / a high position 吳氏譜牒來上
311 3 議和 yìhé to negotiate peace 李璧移書行省議和
312 3 quán perfect 夏武節大夫王全忠
313 3 zhū vermilion 利州觀察使朱龜年以母喪告哀
314 3 zòu to present / to offer 附奏為母疾求醫
315 3 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 遣吏部尚書吳鼎樞等為賀宋生辰使
316 3 to sacrifice to / to worship 太常少卿王叔簡讀祭文
317 3 zēng to increase / to add to / to augment 請增歲幣
318 3 to answer / to agree 遣殿前右副都點檢烏林荅毅等為賀宋正旦使
319 3 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
320 3 𠼪 \N 夏武節大夫囉𠼪守忠
321 3 seven 遣殿前右衛將軍紇石烈七斤等為賀宋正旦使
322 3 duān to carry 宋遣試禮部尚書宋之端
323 3 高大 gāodà tall and lofty 宣德郎高大節賀正旦
324 3 yǒu friend / companion 夏殿前太尉咩銘友直
325 3 wing 福州觀察使李汝翼等報謝
326 3 郎中 lángzhōng Langzhong 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
327 3 jiè to introduce / to lie between 明州觀察使蔣介賀天壽節
328 3 to aid / to assist / to help 遣翰林直學士完顏匡更名弼
329 3 liù six 六年
330 3 河南 hénán Henan 遣河南路統軍使完顏充等為宋弔祭使
331 3 Biàn Bian River 詔平章政事僕散揆行省於汴
332 3 tóng like / same / similar 遣同簽大睦親府事完顏兗等為賀宋生辰使
333 2 wén to hear 元帥府露布以聞
334 2 hài to injure / to harm to 害令尉而去
335 2 遺留 yíliú to leave over / to hand down 泉州觀察使游恭獻遺留物
336 2 tíng to stop / to halt 姑停之
337 2 xuān to declare / to announce 遣使宣問
338 2 shuò great / eminent 宋試刑部尚書湯碩
339 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以昭勇大將軍宮籍副監楊序為橫賜高麗使
340 2 yīng breast / chest 夏左金吾衛正將軍李元膺
341 2 shēng to ascend / to go up 衛尉卿金升謝賜生日
342 2 tiger 廣州觀察使林仲虎賀天壽節
343 2 hǎo good 夏武節大夫趙好
344 2 sàng to lose / to die 利州觀察使朱龜年以宋祖母喪告哀
345 2 田文 tiánwén Tianwen 知中興府田文徽等來謝恩
346 2 an oar / a paddle 泉州觀察使金湯楫賀天壽節
347 2 féng feng 潭州觀察使馮柄賀長春節
348 2 宣撫司 xuānfǔsī Conciliation Commission 宣撫司移文宋三省樞密
349 2 eight 八年
350 2 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 十二月丁酉
351 2 idea 高麗有奉表朝貢之意
352 2 type of rush 以拱衛直都指揮使蒲察五斤
353 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
354 2 grieved / anxious 遣使冊李遵頊為夏國王
355 2 tíng a courtyard 知中興府事郝庭俊謝賜生日
356 2 fàn a pattern / model / rule / law 廣州觀察使范仲任報即位
357 2 huī a badge / an insignia 知中興府田文徽等來謝恩
358 2 niè to whisper 宋顯謨閣學士聶子述
359 2 入境 rùjìng to enter a country 毋縱入境
360 2 guǎn house / establishment / hall / public building 館伴使張雲護送以還
361 2 hào daybreak 王晧以國讓其弟晫
362 2 wáng to die 國亡
363 2 mìng life 命樞密院移文宋人
364 2 abundant 泉州觀察使陳奕賀天壽節
365 2 shū hinge 遣吏部尚書吳鼎樞等為賀宋生辰使
366 2 xiáng detailed / complete / thorough 鄂州觀察使厲仲詳賀天壽節
367 2 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula 以詔付遼東行省夾谷必蘭
368 2 suì to comply with / to follow along 夏武節大夫吳遂良
369 2 qiú to request 求封冊晫
370 2 piāo swift / nimble 剽巡檢家貲
371 2 zhèn town 宋兵焚平氏鎮
372 2 biān side / boundary / edge / margin 宋以鐫諭邊臣為辭
373 2 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 高麗檢校尚書右僕射工部尚書韓正修
374 2 guǐ a small box 夏遣精鼎匭匣使武紹德
375 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 光祿大夫田文徽等來奏告
376 2 nán Chinese cedar / Chinese giant redwood 宋韓侂冑遣王柟以書詣元帥府
377 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 正月己亥朔
378 2 太府監 tàifǔ jiàn Imperial Treasury 太府監卿劉應舉進奉
379 2 liáng provisions 出諭高麗貸糧
380 2 yún cloud 館伴使張雲護送以還
381 2 bīn ornamental / refined 利州觀察使皇甫斌賀正旦
382 2 皇太后 huángtàihòu empress dowager 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
383 2 nèi inside / interior 以尚書工部侍郎內族和尚
384 2 jīng essence 夏遣精鼎匭匣使武紹德
385 2 róng to hold / to contain 宣德郎韓伯容賀天壽節
386 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 宋寶謨閣學士林桷
387 2 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 辛丑
388 2 to stop / to cease / to suspend 乃罷宣撫司
389 2 chí to grasp / to hold 持其印去
390 2 jiāo burned / scorched 宣德郎焦元昌賀天壽節
391 2 shì clan / a branch of a lineage 宋兵焚平氏鎮
392 2 yín Third Earthly Branch 宋煥章閣學士李寅仲
393 2 jié hero 遣太常卿趙之傑等為賀宋正旦使
394 2 niǔ to tie 夏武節大夫紐尚德昌
395 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 八月甲辰朔
396 2 zuǒ to assist / to accompany 夏武節大夫崔元佐
397 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 宣德郎揚彥直賀正旦
398 2 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 閏十月戊午朔
399 2 jǐng sunlight 宋煥章閣學士李景和
400 2 cái material / stuff 高麗禮賔少卿姜植材進奉
401 2 chì to order 差防禦使女奚烈元充勑祭使
402 2 to carry 以河東南北路提刑使王啟
403 2 mother 附奏為母疾求醫
404 2 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 遣武安軍節度使徒單公弼等為賀宋正旦使
405 2 hēng smoothly progressing / no trouble 夏武節大夫員元亨
406 2 睦親 mùqīn close relative 遣同簽大睦親府事完顏兗等為賀宋生辰使
407 2 a scholar 高麗戶部侍郎白存儒賀正旦
408 2 母喪 mǔ sàng the death of one's mother 利州觀察使朱龜年以母喪告哀
409 2 younger brother 夏稱弟
410 2 yòng to use / to apply 問用兵之故
411 2 quán authority / power 高麗禮賔少卿權信賀天壽節
412 2 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 十二月癸酉
413 2 to attain / to reach 宣德郎鍾伯達賀正旦
414 2 朝貢 cháogòng to present tribute (to the emperor) 高麗有奉表朝貢之意
415 2 to fly 高麗遣戶部侍郎鄭光習進奉
416 2 jiā to press from either side / to sandwich 涇州節度使夾谷守中死之
417 2 dìng to decide 遣殿前右副點檢紇石烈忠定等為賀宋正旦使
418 2 cún to exist / to survive 高麗戶部侍郎白存儒賀正旦
419 2 shì to vow / to pledge / to swear 福州觀察使吳衡奉誓書通謝
420 2 to join / to combine 知閤門使王知新賀正旦
421 2 hóng a flood 高麗禮賔少卿洪孝忠賀正旦
422 2 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 九月戊申
423 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 御史中丞高俊英為陳慰使
424 2 皇帝 huángdì Emperor 兄大金皇帝致書於弟大夏皇帝闕下
425 2 中等 zhōngděng medium / mid-level 遣御史中丞董師中等為賀宋生辰使
426 2 wèi a military officer 害令尉而去
427 2 disease / sickness / ailment 附奏為母疾求醫
428 2 to mortgage / to pawn 押進知中興府野遇克忠來報謝
429 2 yòu divine intervention / protection 高麗戶部侍郎史洪祐賀天壽節
430 2 tāng soup 宋試刑部尚書湯碩
431 2 sòng to deliver / to carry / to give 崈旣送韓元靚歸
432 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 四月壬寅
433 2 a child 宋方信孺詣行省
434 2 thing / matter 泉州觀察使游恭獻遺留物
435 2 a musical note 宣德郎呂昌邦賀天壽節
436 2 miē the bleating of sheep 夏殿前太尉咩銘友直
437 2 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator 山東東路轉運使高世忠為賀宋正旦使
438 2 不成 bùchéng unsuccessful 和事竟不成
439 2 liàng bright / brilliant / radiant 南院宣徽使劉忠亮
440 2 jiǎn to check 剽巡檢家貲
441 2 南院 nányuàn Nanyuan 南院宣徽使劉忠亮
442 2 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 十二月癸卯
443 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱掠
444 2 指揮 zhǐhuī to command / to direct 奉國上將軍武衛軍都指揮使烏林荅與
445 2 day of the month / a certain day 許使貿易三日
446 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 夏武節大夫囉𠼪守忠
447 2 a family clan 以尚書工部侍郎內族和尚
448 2 a man / a male adult 戶部尚書金慶夫
449 2 to die 宋前主慎殂
450 2 永昌 Yǒngchāng Yongchang 樞密直學士永昌奉奠皇太后
451 2 zhí nephew 宋請改叔姪為伯姪
452 2 xún to patrol / to make one's rounds 剽巡檢家貲
453 2 xiàn county 張孝曾迴至慶都縣卒
454 2 to take / to receive / to accept 宋吳曦納款於都大提舉完顏綱
455 2 guī to go back / to return 遣知歸德府事完顏愈等為賀宋生辰使
456 2 qiū fall / autumn 宋使賀萬秋節
457 2 gǒng to cup one's hands in salute 宋楚州安撫使戚拱遣其將高顯以兵五百人破漣水縣
458 2 奉使 fèngshǐ to receive and implement orders 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
459 2 pìn to engage / to hire 中書省左司郎李紹膺來聘
460 2 rèn to bear / to undertake 廣州觀察使范仲任報即位
461 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 宋吳曦納款於都大提舉完顏綱
462 2 shū clear 高麗司宰少卿揚淑節賀正旦
463 2 yuē approximately 揚州制置趙善湘遣黃謨詣京東帥府約和
464 2 李德 lǐdé Otto Braun 知中興府事李德沖
465 2 chōng to charge at 高麗尚書禮部侍郎趙沖賀天壽節
466 2 shuài handsome / graceful / smart 以邊帥意
467 2 to slash 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
468 2 癸巳 guǐSì thirtieth year J6 of the 60 year cycle 正月癸巳朔
469 2 移文 yìwén an official document 命樞密院移文宋人
470 2 làng wave 夏御史中丞浪訛文廣
471 2 yīng music 子韺嗣位
472 2 shùn to obey 高麗王晫遣戶部侍郎劉元順賀天壽節
473 2 Jīng Jing 宋試工部尚書衛涇
474 2 武功 wǔgōng martial art / military accomplishments / (Peking opera) martial arts feats 夏武功大夫隗敏修
475 2 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 閏四月乙未
476 2 皇甫 huángfǔ Huangfu 利州觀察使皇甫斌賀正旦
477 2 興元 xīngyuán Xingyuan 宋吳曦擁衆興元
478 2 chēng to call / to address 夏稱弟
479 2 tin 宜州觀察使蔡錫賀正旦
480 2 xié to harmonize / to agree 宋顯謨閣學士鄭汝諧
481 2 chí a pool / a pond 高麗戶部侍郎池資深賀天壽節
482 2 bǐng third heavenly stem 宋安丙殺吳曦
483 2 hào great / numerous / vast / abundant 以左丞相宗浩代揆行省於汴
484 2 wéi rocky 夏武節大夫孰嵬英
485 2 ashamed 夏武節大夫恧恧世忠
486 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 宋戶部尚書趙善義
487 2 gǒng firm / secure / strong 宋兵犯鞏州來遠鎮
488 2 zūn to obey / to comply with / to follow 遣使冊李遵頊為夏國王
489 2 榷場 quèchǎng a monopoly market 樞密直學士劉思問等奏告榷場
490 2 qiān humble / modest 高麗禮部侍郎趙謙賀天壽節
491 2 zhù a pillar / a post 禮賔少卿石城柱進奉
492 2 Di People 高麗戶部侍郎劉邦氐謝賜生日
493 2 謝恩 xièēn to thank for favor 知中興府高永昌來謝恩
494 2 shēn to extend 宋煥章閣學士黃申
495 2 to estimate / to fine 剽巡檢家貲
496 2 jūn equal / even 均州觀察使譙令雍賀正旦
497 2 bāng nation / country / state 宣德郎呂昌邦賀天壽節
498 2 jiǎn simple / terse / succinct 太常少卿王叔簡讀祭文
499 2 tán a deep pool / a lake 潭州觀察使劉詢賀正旦
500 2 virtuous / admirable / esteemed 宣德郎米元懿賀天壽節

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 151 sòng Song dynasty
2 95 jié festival / a special day 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
3 94 to congratulate 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
4 79 使 shǐ to make / to cause 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
5 70 shuò first day of the lunar month 正月丙辰朔
6 70 xià summer
7 66 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 正月丙辰朔
8 64 dàn dawn 宜州觀察使蔡錫賀正旦
9 63 qiǎn to send / to dispatch 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
10 62 賀正 hèzhèng to exchange compliments on New Year's Day 宜州觀察使蔡錫賀正旦
11 58 tiān day 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
12 57 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty 高麗
13 57 shòu old age / long life 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
14 53 qīng minister / high officer 太常少卿王叔簡讀祭文
15 53 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月己酉
16 53 wèi for / to 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
17 51 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner 宜州觀察使蔡錫賀正旦
18 47 děng et cetera / and so on 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
19 41 大夫 dàifu doctor 夏武節大夫唐彥超
20 41 xiè to thank 知中興府罔進忠謝橫賜
21 40 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 宋試吏部尚書蘇山
22 40 láng a minister / an official 宣德郎揚彥直賀正旦
23 39 martial / military 夏武節大夫唐彥超
24 39 so as to / in order to 以知大興府事尼厖古鑑為宋弔祭使
25 39 nián year 二年
26 39 shǎo few 太常少卿王叔簡讀祭文
27 37 侍郎 shìláng an assistant minister 高麗戶部侍郎陳克修
28 37 宣德 Xuāndé Emperor Xuande 宣德郎揚彥直賀正旦
29 36 Li 夏左金吾衛正將軍李元膺
30 28 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 高麗禮賔少卿鄭克溫賀正旦
31 27 to give / to bestow favors 知中興府罔進忠謝橫賜
32 26 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丁未
33 26 wáng Wang 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
34 26 戶部 hùbù Ministry of Revenue 高麗戶部侍郎陳克修
35 25 fèng to offer / to present 樞密直學士永昌奉奠皇太后
36 25 lái to come 高麗戶部侍郎柳光壽來賀天壽節
37 25 zhōu a state / a province 潭州觀察使劉詢賀正旦
38 24 an official institution / a state bureau 知中興府罔進忠謝橫賜
39 23 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月乙卯
40 23 學士 xuéshì bachelor degree 宋顯謨閣學士丘崈
41 23 jìn to enter 知中興府罔進忠謝橫賜
42 22 zhī to know 知中興府罔進忠謝橫賜
43 22 bīn guest / visitor / surname / submit 高麗禮賔少卿鄭克溫賀正旦
44 21 yuán monetary unit / dollar 夏左金吾衛正將軍李元膺
45 21 shì to test / to try / to experiment 宋試戶部尚書郭德麟
46 20 shì matter / thing / item 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
47 19 生日 shēngrì birthday 高麗戶部侍郎盧湜謝生日
48 18 zhōng loyalty / devotion 知中興府罔進忠謝橫賜
49 18 zhāng a sheet / a leaf 宣德郎張仲文賀天壽節
50 17 Germany 宋試戶部尚書郭德麟
51 17 正旦 zhèngdàn starring female role 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
52 16 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月
53 16 三月 sānyuè March / the Third Month 三月丁丑
54 15 chamber / pavilion 宋顯謨閣學士丘崈
55 14 to think / consider / to ponder 宣德郎張思義賀正旦
56 14 shī teacher 祕書少監師威謝橫賜
57 14 zhī him / her / them / that 宋遣試禮部尚書宋之端
58 14 完顏 Wányán Wanyan clan 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
59 14 qián front 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
60 14 生辰 shēngchén birthday 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
61 14 dōu all 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
62 13 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 宋試吏部尚書蘇山
63 13 shū book 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
64 13 lín a wood / a forest / a grove 宋戶部尚書林湜
65 13 zhào Zhao 宋試戶部尚書趙廱
66 13 bào newspaper 廣州觀察使范仲任報即位
67 13 Wu 夏武節大夫吳遂良
68 12 bīng soldier / troops 宋兵入遂平縣
69 12 liú Liu 宣德郎劉思問等賀正旦
70 12 zhāng a chapter / a section 章宗明昌元年
71 12 chén Chen 高麗戶部侍郎陳克修
72 12 zhí straight 宣德郎揚彥直賀正旦
73 11 中興 zhōngxīng to have a resurgence 知中興府罔進忠謝橫賜
74 11 deputy / assistant / vice- 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
75 11 kuí to guess / to estimate 平章政事朴散揆宣撫河南
76 11 guó a country / a state / a kingdom 翰林學士李國安來訃告
77 11 sān three 許使貿易三日
78 11 殿 diàn a hall / a palace / a temple 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
79 11 衛尉 wèiwèi Commandant of Guards 高麗衛尉少卿朴初賀天壽節
80 10 yòu right / right-hand 高麗檢校尚書右僕射工部尚書韓正修
81 10 to take charge of / to manage / to administer 高麗司宰少卿揚淑節賀正旦
82 10 zhèng [state of] Zheng 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
83 10 book / volume 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
84 10 zhōng middle 御史中丞高俊英為陳慰使
85 10 hán Korea / South Korea 宣德郎韓伯容賀天壽節
86 10 again / more / repeatedly 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
87 10 gain / advantage / benefit 利州觀察使朱龜年以母喪告哀
88 10 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 樞密直學士永昌奉奠皇太后
89 10 héng horizontal / transverse 知中興府罔進忠謝橫賜
90 10 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
91 9 to instruct / to expound / to explain 宋以鐫諭邊臣為辭
92 9 十月 shíyuè October / the Tenth Month 十月庚寅
93 9 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 章宗明昌元年
94 9 èr two 二年
95 9 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites 遣禮部尚書王翛等為賀宋生辰使
96 9 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
97 9 guāng light 高麗戶部侍郎柳光壽來賀天壽節
98 9 zuǒ left 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
99 9 福州 Fúzhōu Fuzhou 福州觀察使蔡必勝賀天壽節
100 9 a scheme / a plan 宋顯謨閣學士丘崈
101 9 fēng to seal / to close off 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
102 9 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 廣州觀察使楊大節賀天壽節
103 9 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 八月辛未
104 8 gào to tell / to say / said / told 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
105 8 試工 shìgōng provisional employee 宋試工部尚書梁緫
106 8 ministry / department 宋試工部尚書梁緫
107 8 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
108 8 in / at 宋主禪位於子擴
109 8 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
110 8 gōng public/ common / state-owned 宣德郎張公輔賀天壽節
111 8 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 二月癸未
112 8 huàn shining / brilliant / lustrous 宋煥章閣學士黃申
113 8 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 七月己巳
114 8 行省 xíngshěng province 詔平章政事僕散揆行省於汴
115 8 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 禮部侍郎李世長祭奠
116 8 jīn gold 夏左金吾衛正將軍李元膺
117 8 gāo high / tall 御史中丞高俊英為陳慰使
118 8 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 七月己丑
119 8 lìng to make / to cause to be / to lead 均州觀察使譙令雍賀正旦
120 8 xiǎn to show / to manifest / to display 宋顯謨閣學士丘崈
121 8 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
122 8 wén writing / text 宣德郎張仲文賀天壽節
123 8 zhòng middle brother 宣德郎張仲文賀天壽節
124 8 戶部尚書 hùbù Shàng Shū Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards) 宋試戶部尚書郭德麟
125 8 jūn army / military 遣陝西路統軍使完顏崇道等為賀宋正旦使
126 8 chāng Chang 章宗明昌元年
127 8 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 八月乙巳
128 7 his / hers / its / theirs 宋試吏部尚書魯鱼其切
129 7 rùn intercalary 閏十月戊午朔
130 7 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 十一月乙卯
131 7 shì is / are / am / to be 是歲
132 7 big / great / huge / large / major 遣同簽大睦親府事完顏兗等為賀宋生辰使
133 7 yáng Yang 廣州觀察使楊大節賀天壽節
134 7 guō Guo 宋試戶部尚書郭德麟
135 7 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月己巳
136 7 zhǔ owner 宋前主慎殂
137 7 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 十二月丁未
138 7 rén person / people / a human being 命樞密院移文宋人
139 7 zōng school / sect 章宗明昌元年
140 7 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月壬寅
141 7 bái white 高麗戶部侍郎白存儒賀正旦
142 7 to prevail 高麗戶部侍郎陳克修
143 7 zhì to / until 高麗戶部侍郎李至純謝賜生日
144 7 xìn to believe / to trust 夏武節大夫罔敦信
145 7 wèi to guard / to protect / to defend 夏左金吾衛正將軍李元膺
146 7 點檢 diǎnjiǎn to inspect one by one / to list individually 遣左副都點檢完顏㐭等使宋告哀
147 7 ān calm / still / quiet / peaceful 翰林學士李國安來訃告
148 7 liè ardent / intense 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
149 7 刑部 xíngbù Ministry of Justice 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
150 7 yàn elegant / handsome 夏武節大夫唐彥超
151 7 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 十一月丙申
152 7 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 八月壬子
153 6 ancestor / forefather 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
154 6 qìng to celebrate / to congratulate 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
155 6 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 高麗檢校尚書右僕射工部尚書韓正修
156 6 泉州 quánzhōu Quanzhou 泉州觀察使游恭獻遺留物
157 6 shì a generation 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
158 6 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 夏殿前太尉咩銘友直
159 6 wèn to ask 宣德郎劉思問等賀正旦
160 6 Wu 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
161 6 child / son 子純佑立
162 6 huáng yellow 宋煥章閣學士黃申
163 6 zhuó bright 王晧以國讓其弟晫
164 6 dūn honest / candid / sincere 吏部侍郎崔敦禮
165 6 to connect / to inherit / to succeed 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
166 6 zhào an imperial decree 詔遣太醫時德元
167 6 five 五年
168 6 four 四年
169 6 御史 yùshǐ a censor 御史中丞高俊英為陳慰使
170 6 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 三月乙亥
171 6 cuī Cui 吏部侍郎崔敦禮
172 6 meaning / sense 宣德郎張思義賀正旦
173 6 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 三月丁丑
174 6 zǎi to slaughter 高麗司宰少卿揚淑節賀正旦
175 6 ancient / old / palaeo- 以知大興府事尼厖古鑑為宋弔祭使
176 6 sincere / honest / simple 高麗衛尉少卿朴初賀天壽節
177 6 xiào to be filial 高麗禮賔少卿洪孝忠賀正旦
178 5 cháo to face 以朝議大夫尚書左司郎中溫迪罕思敬
179 5 tuō to commission / to entrust to 福州觀察使韓侂冑賀天壽節
180 5 father's elder brother / uncle 宣德郎韓伯容賀天壽節
181 5 chéng to assist / to aid / to rescue 御史中丞高俊英為陳慰使
182 5 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 甲戌
183 5 míng bright / brilliant 章宗明昌元年
184 5 qǐng to ask / to inquire 朝請大夫太常少卿黃震為夏國王李安全封冊使
185 5 Soviet Union 宋試吏部尚書蘇山
186 5 sunlight / light of day 宋吳曦擁衆興元
187 5 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 六月戊戌
188 5 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 十一月壬申
189 5 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
190 5 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 正月丁亥朔
191 5 to go to / to arrive / to reach 宋簽書樞密院事丘崈復遣陳璧奉書詣揆乞和
192 5 弔祭 diàojì a worship ceremony for the dead / to offer sacrifice (to ancestors) / a libation 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
193 5 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 十一月庚子
194 5 liáng good / virtuous / respectable 夏武節大夫吳遂良
195 5 qiān to sign one's name 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
196 5 奏告 zòugào to present a memorial 樞密直學士劉思問等奏告榷場
197 5 biǎo clock / a wrist watch 任辛奉表及蜀地圖志
198 5 chóng high / dignified / lofty 宣德郎高崇德賀正旦
199 5 a jade bi 遣豳王傅完顏宗璧等為賀宋正旦使
200 5 sūn Sun 高麗尚書戶部侍郎孫弘謝賜生日
201 5 dīng Ding 高麗遣戶部侍郎丁光敘謝賜生日
202 5 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
203 5 國王 guówáng king / monarch 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
204 5 words / speech / expression / phrase / dialog 宋以鐫諭邊臣為辭
205 5 shí a rock / a stone 廣威將軍殿前左副都點檢石抹仲溫為賀宋即位國信使
206 5 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 八月癸丑
207 5 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 七月甲子
208 5 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 十二月乙酉
209 5 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 正月癸亥朔
210 5 to happen upon / to meet with by chance 押進知中興府野遇克忠來報謝
211 5 zhōu Zhou Dynasty 衛尉少卿周元迪謝橫賜
212 5 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 翰林學士李國安來訃告
213 5 mén door / gate / doorway / gateway 吏部侍郎門侯軾進奉
214 5 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 夏御史大夫李元吉
215 5 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 八月己酉
216 5 resolute / decisive / firm / persistent 夏武節大夫天籍辣忠毅
217 5 chóng \N 宋顯謨閣學士丘崈
218 5 a slave / a servant 遣殿前都點檢僕散端等為賀宋生辰使
219 5 zhòu helmet 福州觀察使韓侂冑賀天壽節
220 5 guǎng wide / large / vast 廣威將軍殿前左副都點檢石抹仲溫為賀宋即位國信使
221 5 jùn talented / capable 御史中丞高俊英為陳慰使
222 5 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 十一月丁巳
223 4 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 八月丙子
224 4 yòu to bless / to protect 子純佑立
225 4 qián money / currency 宋工部尚書錢之望
226 4 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使宣問
227 4 hōng to die 仁孝薨
228 4 即位 jíwèi to succeed to the throne 廣州觀察使范仲任報即位
229 4 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月甲子
230 4 fāng square / quadrilateral / one side 宋方信孺詣行省
231 4 hóng liberal / great 戶部侍郎宋弘迪進奉
232 4 yǒu is / are / to exist 福州觀察使陳有功賀正旦
233 4 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 九月己未
234 4 you / thou 宋顯謨閣學士鄭汝諧
235 4 céng once / already / former / previously 宋試禮部尚書曾三復賀正旦
236 4 歲幣 suì bì to make an annual tax payment in historic times 請增歲幣
237 4 chún pure 高麗戶部侍郎李至純謝賜生日
238 4 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 十一月戊寅
239 4 二月 èryuè February / the Second Month 二月癸未
240 4 chōng to fill / to be full / to supply 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
241 4 to help / to assist 副使樞密直學士李昌輔奉遺進禮物
242 4 apparatus 太府卿王儀謝封冊
243 4 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 太常少卿王叔簡讀祭文
244 4 qiū Confucius 宋顯謨閣學士丘崈
245 4 將軍 jiāngjūn a general 夏左金吾衛正將軍李元膺
246 4 to move / to shift / to remove 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
247 4 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 八月辛酉
248 4 xiū to decorate / to embellish 高麗戶部侍郎陳克修
249 4 píng flat / level / smooth 宋兵焚平氏鎮
250 4 zhèng upright / straight 夏左金吾衛正將軍李元膺
251 4 apprentice / disciple 遣右宣徽使徒單懷忠等為賀宋生辰使
252 4 dān bill / slip of paper / form 遣右宣徽使徒單懷忠等為賀宋生辰使
253 4 cài Cai 宜州觀察使蔡錫賀正旦
254 4 road / path / way 以河東南北路提刑使王啟
255 4 鄂州 Èzhōu Ezhou 鄂州觀察使鄭挺賀正旦
256 4 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 正月庚戌朔
257 4 乞和 qǐhé to sue for peace 遣忠訓郎林拱持書乞和於朴散揆
258 4 to enter 宋兵入遂平縣
259 4 wēn warm / lukewarm 高麗禮賔少卿鄭克溫賀正旦
260 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 利州觀察使王康成賀正旦
261 4 to enlighten 戶部侍郎宋弘迪進奉
262 4 wàn ten thousand 增歲幣至三十萬
263 4 and 宋煥章閣學士李景和
264 4 宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
265 4 to criticize 以朝議大夫尚書左司郎中溫迪罕思敬
266 4 shū father's younger brother 太常少卿王叔簡讀祭文
267 4 wǎng to go (in a direction) 王利貞往診治
268 4 liáng a bridge 宋試工部尚書梁緫
269 4 chéng to bear / to carry / to hold 承安元年
270 4 knot 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
271 3 zhū all / many / various 郿縣諸社屢被宋抄掠
272 3 xu 高麗禮部侍郎徐諧賀天壽節
273 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 縱掠
274 3 liǔ willow 高麗戶部侍郎柳光壽來賀天壽節
275 3 shào to continue / to carry on 知中興府事楊紹直等謝橫賜
276 3 é an error / falsehood / a lie 夏御史中丞浪訛文廣
277 3 móu to plan / to scheme 將謀北侵
278 3 not / no 宋試工部尚書趙不艱
279 3 tōng to go through / to open 禮賔少卿趙通來奏告
280 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月戊戌
281 3 yán to speak / to say / said 福州觀察使李言等報謝
282 3 dèng Deng 宣德郎鄧昌祖賀正旦
283 3 and 奉國上將軍武衛軍都指揮使烏林荅與
284 3 shì crossbar in carriage front 吏部侍郎門侯軾進奉
285 3 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 十二月甲午朔
286 3 wēi prestige / majesty 祕書少監師威謝橫賜
287 3 xíng to walk / to move 張行簡為賀宋生日使
288 3 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 十月庚寅
289 3 政事 zhèngshì politics / government affairs 平章政事朴散揆宣撫河南
290 3 yīng should / ought 高麗禮賔少卿牙應卿賀正旦
291 3 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
292 3 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
293 3 長春 chángchūn Changchun 利州觀察使侯忠信賀長春節
294 3 羅世昌 luóshìchāng Luo Shichang 宣德郎羅世昌賀天壽節
295 3 táng Tang Dynasty 夏武節大夫唐彥超
296 3 lùn to comment / to discuss 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
297 3 shǐ history 宣德郎史從禮賀正旦
298 3 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 正月丙辰朔
299 3 yún skin of bamboo 遣太常卿楊庭筠等為賀宋正旦使
300 3 yuè month 是月
301 3 cōng the hearing 御史中丞迺令思聦謝橫賜
302 3 to begin 翰林學士張公甫謝封冊
303 3 mǐn fast / quick / clever / smart 以廣威將軍右宣徽使移剌敏
304 3 to reach 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
305 3 wilderness 押進知中興府野遇克忠來報謝
306 3 each 布各二百二十疋
307 3 shàng still / yet / to value 夏武節大夫紐尚德昌
308 3 shěng province 宣撫司移文宋三省樞密
309 3 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 十二月庚申
310 3 dào way / road / path 遣陝西路統軍使完顏崇道等為賀宋正旦使
311 3 kuāng to correct / to restore / to revise 遣翰林直學士完顏匡更名弼
312 3 wǎng to deceive 知中興府罔進忠謝橫賜
313 3 Ji 夏御史大夫李元吉
314 3 yīng England 御史中丞高俊英為陳慰使
315 3 shí clear / pure 高麗戶部侍郎盧湜謝生日
316 3 record / register / list / census 夏武節大夫天籍辣忠毅
317 3 李安 lǐān Ang Li 利州觀察使李安禮賀天壽節
318 3 元帥 yuánshuài a general 宋張巖復遣方信孺詣都元帥府
319 3 hóu marquis / lord 吏部侍郎門侯軾進奉
320 3 zhēn virtuous / chaste / pure 遣刑部尚書紇石烈貞等為賀宋正旦使
321 3 lián even 夏武節大夫連都敦信
322 3 jiān to supervise / to inspect 祕書少監師威謝橫賜
323 3 to allow / to permit 許使貿易三日
324 3 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 正月戊子朔
325 3 suì age 是歲
326 3 to stand 子純佑立
327 3 tǒng to unify 遣陝西路統軍使完顏崇道等為賀宋正旦使
328 3 上將軍 shàngjiāngjūn top general / commander-in-chief 夏左金吾衛上將軍野遇思文
329 3 rén a kernel / a pit 仁孝薨
330 3 to arise / to get up 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
331 3 羅氏 luóshì Roche 令純佑母羅氏為表
332 3 jiāng will / shall (future tense) 將謀北侵
333 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 御史中丞迺令思聦謝橫賜
334 3 shàng top / a high position 吳氏譜牒來上
335 3 議和 yìhé to negotiate peace 李璧移書行省議和
336 3 quán perfect 夏武節大夫王全忠
337 3 tài very / extremely 太府少監柳澤進奉
338 3 zhū vermilion 利州觀察使朱龜年以母喪告哀
339 3 zòu to present / to offer 附奏為母疾求醫
340 3 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 遣吏部尚書吳鼎樞等為賀宋生辰使
341 3 to sacrifice to / to worship 太常少卿王叔簡讀祭文
342 3 zēng to increase / to add to / to augment 請增歲幣
343 3 to answer / to agree 遣殿前右副都點檢烏林荅毅等為賀宋正旦使
344 3 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
345 3 𠼪 \N 夏武節大夫囉𠼪守忠
346 3 seven 遣殿前右衛將軍紇石烈七斤等為賀宋正旦使
347 3 duān to carry 宋遣試禮部尚書宋之端
348 3 高大 gāodà tall and lofty 宣德郎高大節賀正旦
349 3 yǒu friend / companion 夏殿前太尉咩銘友直
350 3 wing 福州觀察使李汝翼等報謝
351 3 郎中 lángzhōng Langzhong 尚書右司郎中烏古論慶裔等充夏國王李純佑封冊起復使
352 3 jiè to introduce / to lie between 明州觀察使蔣介賀天壽節
353 3 to aid / to assist / to help 遣翰林直學士完顏匡更名弼
354 3 hái also / in addition / more 館伴使張雲護送以還
355 3 liù six 六年
356 3 河南 hénán Henan 遣河南路統軍使完顏充等為宋弔祭使
357 3 Biàn Bian River 詔平章政事僕散揆行省於汴
358 3 tóng like / same / similar 遣同簽大睦親府事完顏兗等為賀宋生辰使
359 2 wén to hear 元帥府露布以聞
360 2 hài to injure / to harm to 害令尉而去
361 2 遺留 yíliú to leave over / to hand down 泉州觀察使游恭獻遺留物
362 2 tíng to stop / to halt 姑停之
363 2 xuān to declare / to announce 遣使宣問
364 2 shuò great / eminent 宋試刑部尚書湯碩
365 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 以昭勇大將軍宮籍副監楊序為橫賜高麗使
366 2 yīng breast / chest 夏左金吾衛正將軍李元膺
367 2 shēng to ascend / to go up 衛尉卿金升謝賜生日
368 2 tiger 廣州觀察使林仲虎賀天壽節
369 2 hǎo good 夏武節大夫趙好
370 2 sàng to lose / to die 利州觀察使朱龜年以宋祖母喪告哀
371 2 田文 tiánwén Tianwen 知中興府田文徽等來謝恩
372 2 an oar / a paddle 泉州觀察使金湯楫賀天壽節
373 2 féng feng 潭州觀察使馮柄賀長春節
374 2 宣撫司 xuānfǔsī Conciliation Commission 宣撫司移文宋三省樞密
375 2 eight 八年
376 2 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 十二月丁酉
377 2 idea 高麗有奉表朝貢之意
378 2 type of rush 以拱衛直都指揮使蒲察五斤
379 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
380 2 grieved / anxious 遣使冊李遵頊為夏國王
381 2 tíng a courtyard 知中興府事郝庭俊謝賜生日
382 2 fàn a pattern / model / rule / law 廣州觀察使范仲任報即位
383 2 huī a badge / an insignia 知中興府田文徽等來謝恩
384 2 niè to whisper 宋顯謨閣學士聶子述
385 2 入境 rùjìng to enter a country 毋縱入境
386 2 guǎn house / establishment / hall / public building 館伴使張雲護送以還
387 2 cóng from 宣德郎史從禮賀正旦
388 2 hào daybreak 王晧以國讓其弟晫
389 2 wáng to die 國亡
390 2 mìng life 命樞密院移文宋人
391 2 abundant 泉州觀察使陳奕賀天壽節
392 2 shū hinge 遣吏部尚書吳鼎樞等為賀宋生辰使
393 2 xiáng detailed / complete / thorough 鄂州觀察使厲仲詳賀天壽節
394 2 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula 以詔付遼東行省夾谷必蘭
395 2 suì to comply with / to follow along 夏武節大夫吳遂良
396 2 naturally / of course / certainly 自是
397 2 qiú to request 求封冊晫
398 2 piāo swift / nimble 剽巡檢家貲
399 2 zhèn town 宋兵焚平氏鎮
400 2 biān side / boundary / edge / margin 宋以鐫諭邊臣為辭
401 2 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 高麗檢校尚書右僕射工部尚書韓正修
402 2 guǐ a small box 夏遣精鼎匭匣使武紹德
403 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 光祿大夫田文徽等來奏告
404 2 nán Chinese cedar / Chinese giant redwood 宋韓侂冑遣王柟以書詣元帥府
405 2 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 正月己亥朔
406 2 太府監 tàifǔ jiàn Imperial Treasury 太府監卿劉應舉進奉
407 2 liáng provisions 出諭高麗貸糧
408 2 bèi by 郿縣諸社屢被宋抄掠
409 2 yún cloud 館伴使張雲護送以還
410 2 bīn ornamental / refined 利州觀察使皇甫斌賀正旦
411 2 皇太后 huángtàihòu empress dowager 嚴州觀察使宋嗣祖為皇太后弔祭使
412 2 nèi inside / interior 以尚書工部侍郎內族和尚
413 2 jīng essence 夏遣精鼎匭匣使武紹德
414 2 róng to hold / to contain 宣德郎韓伯容賀天壽節
415 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 宋寶謨閣學士林桷
416 2 辛丑 xīnchǒu thirty-eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021 辛丑
417 2 to stop / to cease / to suspend 乃罷宣撫司
418 2 chí to grasp / to hold 持其印去
419 2 jiāo burned / scorched 宣德郎焦元昌賀天壽節
420 2 wéi only / solely / alone 高麗禮賔少卿李惟卿賀正旦
421 2 shì clan / a branch of a lineage 宋兵焚平氏鎮
422 2 yín Third Earthly Branch 宋煥章閣學士李寅仲
423 2 jié hero 遣太常卿趙之傑等為賀宋正旦使
424 2 niǔ to tie 夏武節大夫紐尚德昌
425 2 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 八月甲辰朔
426 2 zuǒ to assist / to accompany 夏武節大夫崔元佐
427 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 宣德郎揚彥直賀正旦
428 2 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 閏十月戊午朔
429 2 jǐng sunlight 宋煥章閣學士李景和
430 2 cái material / stuff 高麗禮賔少卿姜植材進奉
431 2 chì to order 差防禦使女奚烈元充勑祭使
432 2 to carry 以河東南北路提刑使王啟
433 2 mother 附奏為母疾求醫
434 2 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 遣武安軍節度使徒單公弼等為賀宋正旦使
435 2 hēng smoothly progressing / no trouble 夏武節大夫員元亨
436 2 睦親 mùqīn close relative 遣同簽大睦親府事完顏兗等為賀宋生辰使
437 2 a scholar 高麗戶部侍郎白存儒賀正旦
438 2 母喪 mǔ sàng the death of one's mother 利州觀察使朱龜年以母喪告哀
439 2 younger brother 夏稱弟
440 2 yòng to use / to apply 問用兵之故
441 2 quán authority / power 高麗禮賔少卿權信賀天壽節
442 2 marker for direct-object 遣簽書樞密院事把德固等為賀宋正旦使
443 2 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 十二月癸酉
444 2 to attain / to reach 宣德郎鍾伯達賀正旦
445 2 朝貢 cháogòng to present tribute (to the emperor) 高麗有奉表朝貢之意
446 2 to fly 高麗遣戶部侍郎鄭光習進奉
447 2 jiā to press from either side / to sandwich 涇州節度使夾谷守中死之
448 2 I 夏左金吾衛正將軍李元膺
449 2 dìng to decide 遣殿前右副點檢紇石烈忠定等為賀宋正旦使
450 2 cún to exist / to survive 高麗戶部侍郎白存儒賀正旦
451 2 shì to vow / to pledge / to swear 福州觀察使吳衡奉誓書通謝
452 2 to join / to combine 知閤門使王知新賀正旦
453 2 hóng a flood 高麗禮賔少卿洪孝忠賀正旦
454 2 cái just now 副使樞密直學士劉俊才
455 2 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 九月戊申
456 2 wèi to comfort / to console / to calm / to reassure 御史中丞高俊英為陳慰使
457 2 皇帝 huángdì Emperor 兄大金皇帝致書於弟大夏皇帝闕下
458 2 中等 zhōngděng medium / mid-level 遣御史中丞董師中等為賀宋生辰使
459 2 such as / for example / for instance 因言宋主請減歲幣如大定例
460 2 wèi a military officer 害令尉而去
461 2 disease / sickness / ailment 附奏為母疾求醫
462 2 to mortgage / to pawn 押進知中興府野遇克忠來報謝
463 2 yòu divine intervention / protection 高麗戶部侍郎史洪祐賀天壽節
464 2 tāng soup 宋試刑部尚書湯碩
465 2 sòng to deliver / to carry / to give 崈旣送韓元靚歸
466 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 四月壬寅
467 2 a child 宋方信孺詣行省
468 2 thing / matter 泉州觀察使游恭獻遺留物
469 2 a musical note 宣德郎呂昌邦賀天壽節
470 2 miē the bleating of sheep 夏殿前太尉咩銘友直
471 2 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator 山東東路轉運使高世忠為賀宋正旦使
472 2 不成 bùchéng unsuccessful 和事竟不成
473 2 liàng bright / brilliant / radiant 南院宣徽使劉忠亮
474 2 jiǎn to check 剽巡檢家貲
475 2 南院 nányuàn Nanyuan 南院宣徽使劉忠亮
476 2 癸卯 guǐmǎo fortieth year J4 of the 60 year cycle 十二月癸卯
477 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱掠
478 2 指揮 zhǐhuī to command / to direct 奉國上將軍武衛軍都指揮使烏林荅與
479 2 day of the month / a certain day 許使貿易三日
480 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 夏武節大夫囉𠼪守忠
481 2 a family clan 以尚書工部侍郎內族和尚
482 2 a man / a male adult 戶部尚書金慶夫
483 2 jìng actually / in the end 和事竟不成
484 2 to die 宋前主慎殂
485 2 永昌 Yǒngchāng Yongchang 樞密直學士永昌奉奠皇太后
486 2 zhí nephew 宋請改叔姪為伯姪
487 2 xún to patrol / to make one's rounds 剽巡檢家貲
488 2 ā prefix to names of people 遣樞密判官移剌蒲阿
489 2 xiàn county 張孝曾迴至慶都縣卒
490 2 to take / to receive / to accept 宋吳曦納款於都大提舉完顏綱
491 2 guī to go back / to return 遣知歸德府事完顏愈等為賀宋生辰使
492 2 qiū fall / autumn 宋使賀萬秋節
493 2 gǒng to cup one's hands in salute 宋楚州安撫使戚拱遣其將高顯以兵五百人破漣水縣
494 2 奉使 fèngshǐ to receive and implement orders 及進奉使戶部鄭世鬈賀天壽節
495 2 chū to go out / to leave 僕散揆出潁
496 2 xià next 僕散揆還至下蔡
497 2 pìn to engage / to hire 中書省左司郎李紹膺來聘
498 2 rèn to bear / to undertake 廣州觀察使范仲任報即位
499 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 宋吳曦納款於都大提舉完顏綱
500 2 shū clear 高麗司宰少卿揚淑節賀正旦

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安抚使 安撫使 ānfǔshǐ Commissioner for Pacification
宝鸡 寶雞 Bǎojī Baoji
八月 bāyuè August / the Eighth Month
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
Bīn Bin county
泌阳 泌陽 bìyáng Biyang
参知政事 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator
长春 長春 chángchūn Changchun
崇庆 崇慶 chóngqìng Chongqing
崇义 崇義 chóngyì Chongyi
楚州 chǔzhōu Chuzhou
滁州 chúzhōu Chuzhou
大元 Dà Yuán Great Yuan
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大理 Dàlǐ Dali
大夏 Dàxià Bactria
大兴府 大興府 dàxīng fǔ Daxing Prefecture
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
德昌 déchāng Dechang
dèng Deng
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
典客 diǎnkè Guest Prefect
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东平 東平 Dōngpíng Dongping
二月 èryuè February / the Second Month
鄂州 Èzhōu Ezhou
防御使 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner
福州 Fúzhōu Fuzhou
高丽 高麗 Gāolì Korean Goryeo Dynasty
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
观察使 觀察使 guānchá shǐ Surveillence Commissioner
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
国子祭酒 國子祭酒 guózǐ jìjiǔ Chancellor of the National University
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
翰林 hànlín Hanlin
韩元 韓元 hányuán Won (Korean currency)
韩正 韓正 hánzhèng Han Zheng
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
华文 華文 Huá wén Chinese language / Chinese script
huái Huai River
淮北 Huáiběi Huaibei
淮南 Huáinán Huainan
皇甫 huángfǔ Huangfu
户部 戶部 hùbù Ministry of Revenue
户部尚书 戶部尚書 hùbù Shàng Shū Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
湖州 húzhōu Huzhou
建德 jiàndé Jiande
谏议大夫 諫議大夫 jiànyì dàifu Remonstrance Official
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
济南 濟南 Jǐnán Jinan
京东 京東 jīngdōng Jingdong
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
兰州 蘭州 Lánzhōu Lanzhou
李纯 李純 Lǐ Chún Li Chun / Emperor Xianzong of Tang
李延寿 李延壽 Lǐ Yánshòu Li Yanshou
李安 lǐān Ang Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
涟水县 漣水縣 liánshuǐ xiàn Lianshui county
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
礼部尚书 禮部尚書 lǐbùshàngshū Director of Board of Rites
李德 lǐdé Otto Braun
刘邦 劉邦 Liú Bāng Liu Bang
刘询 劉詢 Liú Xún / Hàn Xuān Dì Liu Xun / Emperor Xuan of Han
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lǒng Gansu
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
庐江 廬江 lújiāng Lujiang
罗氏 羅氏 luóshì Roche
罗世昌 羅世昌 luóshìchāng Luo Shichang
méi Mei
南京路 nánjīng lù
 1. Nanjing Road
 2. Nanjing Circuit
南院 nányuàn Nanyuan
内乡 內鄉 nèixiāng Neixiang
宁陵 寧陵 Nínglíng Ningling
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
泉州 quánzhōu Quanzhou
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
山东东路 山東東路 Shāndōng dōng lù Shandong Dong Circuit
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
绍德 紹德 shào dé Shao De
石城 shíchéng Shicheng
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
蜀国 蜀國 Shǔguó Shu Han Kingdom
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
遂平县 遂平縣 suìpíngxiàn Suiping
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太府监 太府監 tàifǔ jiàn Imperial Treasury
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
田文 tiánwén Tianwen
完颜 完顏 Wányán Wanyan clan
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
吴子 吳子 Wú Zǐ Wu Zi
武安 wǔān Wu'an
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
婺州 Wùzhōu Wuzhou
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
xiāng
 1. Hunan
 2. Xiang dialect
辛亥 xīn hài Xin Hai year
刑部 xíngbù Ministry of Justice
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣德 Xuāndé Emperor Xuande
宣抚司 宣撫司 xuānfǔsī Conciliation Commission
宣徽使 xuānhuīshǐ Commissioner of Court Palace Attendants / Palace Provisions Commisioner
宣宗 xuānzōng Seonjong of Goryeo
xuē
 1. Xue
 2. Xue
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
宜州 yízhōu Yizhou
永昌 Yǒngchāng
 1. Yongchang
 2. Yongchang
于都 於都 yúdōu Yudu
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
真德秀 zhēn déxiù Zhen Dexiu
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
中都路 Zhōngdū lù Zhongbu Circuit
中书省 中書省 Zhōngshūs hěng Central Secretariat
中卫 中衛 zhōngwèi Zhongwei
转运使 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator
zōu
 1. Zou
 2. Zou
遵义 遵義 zūnyì Zunyi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English