Glossary and Vocabulary for Old Book of Tang 舊唐書, 卷一百八十 列傳第一百三十: 朱克融 李載義 楊志誠 張仲武 張允伸 張公素 李可舉 李全忠 Volume 180 Biographies 130: Zhu Kerong, Li Zaiyi, Yang Zhicheng, Zhang Zhongwu, Zhang Yunshen, Zhang Gongsu, Li Keju, Li Quanzhong

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 27 使 shǐ to make / to cause 執中使以聞
2 26 nián year 寶歷二年
3 25 kuāng to correct / to restore / to revise 子匡威自襲父位
4 23 jūn army / military 籍軍中素有異志者
5 22 zhōng middle 籍軍中素有異志者
6 22 wēi prestige / majesty 仲武由是威加北狄
7 20 wáng Wang 吳興郡王
8 20 shì matter / thing / item 事節度使劉總
9 19 meaning / sense 尋為大將李載義所殺
10 18 節度 jiédù a solar term 充幽州盧龍等軍節度副大使
11 18 zài to carry / to convey / to load / to hold 尋為大將李載義所殺
12 17 yuē to speak / to say 載義因召李暢與語曰
13 17 zhòng middle brother 張仲武
14 17 rén person / people / a human being 請將兵馬並丁匠五千人
15 17 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 克融少為幽州軍校
16 17 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 為其部下楊誌誠所逐
17 16 Li 尋為大將李載義所殺
18 16 zhōng loyalty / devotion 則立史元忠
19 16 jiā to add 朝廷尋加檢校左散騎常侍
20 15 bīng soldier / troops 杜元穎不知兵
21 15 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 朝廷尋加檢校左散騎常侍
22 15 chéng honesty / sincerity 為其部下楊誌誠所逐
23 14 can / may / permissible 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
24 14 martial / military 張仲武
25 14 shàng top / a high position 上特優容
26 13 shā to kill / to murder / to slaughter 殺之
27 12 shí time / a point or period of time 時克融亦在籍中
28 12 qiǎn to send / to dispatch 誌誠遣將王文穎謝恩
29 12 zhī to know 以功遷衙前都知兵馬使
30 12 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷尋加檢校左散騎常侍
31 12 to prevail 硃克融
32 11 jié festival / a special day 授以符節
33 11 child / son 子延齡亦遇害
34 11 plain / white 軍中素伏其謀略
35 11 yǔn to grant / to allow / to consent 張允伸
36 10 to lift / to hold up / to raise 李可舉
37 10 xún to search / to look for / to seek 朝廷尋加檢校左散騎常侍
38 10 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尋改檢校工部尚書
39 10 zhōu a state / a province 載義奔於易州
40 10 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻每遣使入朝
41 10 gōng public/ common / state-owned 遣裨將石公緒等諭意兩部
42 9 extra / surplus / remainder 余如故
43 9 guī to go back / to return 總將歸朝
44 9 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 遣使送方鎮及三軍時服
45 9 róng to fuse / to melt / to smelt 鎮州王镕誘河東將李存孝
46 9 to die 而使兩卒司其門
47 9 róng to blend / to merge / to harmonize 硃克融
48 9 suì to comply with / to follow along 遂奏勒歸鎮
49 9 cháo to face 總將歸朝
50 8 father 父洄
51 8 to give / to bestow favors 克融怒所賜疏弱
52 8 biǎo clock / a wrist watch 載義上表
53 8 shēn to extend / to stretch out / to open up 張允伸
54 8 deputy / assistant / vice- 充幽州盧龍等軍節度副大使
55 8 to enter 因入覲
56 8 范陽 Fànyáng Fanyang 陛下以范陽得失系國家休戚耶
57 8 shī teacher 幽師殺硃克融
58 8 zhèn town 遂奏勒歸鎮
59 8 děng et cetera / and so on 流其使楊文端等
60 8 píng flat / level / smooth 平滄景
61 8 qǐng to ask / to inquire 請將兵馬並丁匠五千人
62 8 yán to speak / to say / said 又上言無衣
63 7 luàn chaotic / disorderly 幽州軍亂
64 7 將軍 jiāngjūn a general 有回鶻將軍李暢者
65 7 zuǒ left 朝廷尋加檢校左散騎常侍
66 7 lǐng neck 尋以嘉王運遙領節度
67 7 zòu to present / to offer 遂奏勒歸鎮
68 7 zhāng a chapter / a section 策勛加平章事
69 7 留後 liúhòu Provisional Governor 以誌誠為節度觀察留後
70 7 zhào an imperial decree 詔下
71 7 lèi to be tired 累破賊軍
72 7 běi north 遷北都留守
73 7 chéng a city / a town 假我一城
74 7 desire 至是眾欲立之
75 7 yòng to use / to apply 虐用其人
76 7 gōng merit 以功遷衙前都知兵馬使
77 7 wén to hear 執中使以聞
78 7 jìn to enter 進奏官徐迪詣中書白宰相曰
79 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 邊城長吏多務茍安
80 7 shòu to teach 授以符節
81 7 yòu right / right-hand 特加檢校右僕射
82 7 chén minister / statesman / official 取宰臣裴度謀
83 6 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 尋改檢校工部尚書
84 6 司馬 sīmǎ official post of minister of war 兼幽州左司馬
85 6 qiān to move / to shift 以功遷衙前都知兵馬使
86 6 bào violent / brutal / tyrannical 所至強暴
87 6 liú Liu 事節度使劉總
88 6 fāng square / quadrilateral / one side 字方谷
89 6 móu to plan 取宰臣裴度謀
90 6 河東 hédōng Hedong 充河東節度觀察處置等使
91 6 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 請將兵馬並丁匠五千人
92 6 to stand 至是眾欲立之
93 6 easy / simple 載義奔於易州
94 6 biān side / boundary / edge / margin 契丹寇邊
95 6 xūn a meritorious deed 策勛加平章事
96 6 tóng like / same / similar 李同捷據滄景以邀襲父爵
97 6 què a watchtower / a guard tower 薦之闕下
98 6 sān three 太和三年
99 6 quán perfect 全忠遁歸
100 6 lìng to make / to cause to be / to lead 與鄉曲之不令者遊
101 6 jùn a commandery / a prefecture 吳興郡王
102 5 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 朝廷尋加檢校左散騎常侍
103 5 jiǎn simple / terse / succinct 以子簡會檢校工部尚書
104 5 shū book 進奏官徐迪詣中書白宰相曰
105 5 mén door / gate / doorway / gateway 而使兩卒司其門
106 5 gōng respectful / polite / reverent 尹士恭
107 5 zhú to chase / to expel 為其部下楊誌誠所逐
108 5 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 事節度使劉總
109 5 shí a rock / a stone 遣裨將石公緒等諭意兩部
110 5 to strike / to hit / to beat 以兵擊走之
111 5 to capture / to imprison / to seize 仍虜其名王
112 5 suì age 以備一歲所費
113 5 disease / sickness / ailment 時洄廢疾於家
114 5 jiāo haughty 虜益驕悍
115 5 wèi position / location / place 其子延嗣竊襲父位
116 5 gōng to attack / to assault 時可舉遣將李全忠攻易州
117 5 yáng Yang 為其部下楊誌誠所逐
118 5 tài great / exalted / superior 後為偏將陳行泰所殺
119 5 zhòng many / numerous 至是眾欲立之
120 5 guān an office 克融官至檢校司空
121 5 xiān first 先是
122 5 anger / rage / fury 克融怒所賜疏弱
123 5 gǎi to change / to alter 仍改賜衣物
124 5 chóu a chip / a tally / a token 匡威弟匡籌
125 5 rén a kernel / a pit 有次將劉仁恭者
126 5 huì can / be able to 以子簡會檢校工部尚書
127 5 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 特加檢校右僕射
128 5 to think over / to consider 慮其有變
129 5 mào thick / lush / dense 李茂勛奪其位
130 5 yún cloud 聲雲貢言舉兵
131 5 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使送方鎮及三軍時服
132 5 shuài handsome / graceful / smart 囚其帥張弘靖
133 5 大使 dàshǐ an ambassador 充幽州盧龍等軍節度副大使
134 5 yān Yan 燕歌壯氣
135 4 xíng to walk / to move 行至商州
136 4 chēng to call / to address 奏稱
137 4 gas / vapour / fumes 臣被召疾趨氣促
138 4 chūn spring 五年春
139 4 an official institution / a state bureau 尋加開府儀同三司
140 4 咸通 xiántōng Xiantong 咸通中
141 4 yáo distant / remote 尋以嘉王運遙領節度
142 4 jiàng to descend / to fall / to drop 請降符節
143 4 guó a country / a nation 淩侮上國
144 4 gòng a tribute / a gift 督以歲貢
145 4 to attack by surprise 其子延嗣竊襲父位
146 4 ministry / department 若將軍之部伍不戢
147 4 clothes / clothing 又上言無衣
148 4 shǔ to belong to / be subordinate to 繼為幽州屬郡守
149 4 hóu marquis / lord 前後收其侯王貴族千余人
150 4 one 以備一歲所費
151 4 èr two 寶歷二年
152 4 shì clan / a branch of a lineage 妻張氏有國色
153 4 jiā excellent 敬宗嘉之
154 4 to reach 遣使送方鎮及三軍時服
155 4 dōng winter 三年冬
156 4 shǐ history 史之後
157 4 chōng to fill / to be full / to supply 充幽州盧龍等軍節度副大使
158 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 贈太尉
159 4 wèi to call 謂兩河無虞
160 4 cún to exist / to survive 與定州王處存密相締結
161 4 lái to come 異鳥南來
162 4 jǐng sunlight 李同捷據滄景以邀襲父爵
163 4 xīn heart 虜知其心為下
164 3 rate / frequency / proportion / ratio 率銳兵三萬人大破之
165 3 a talisman / a charm 授以符節
166 3 之後 zhīhòu after / following / later 常山湣王之後
167 3 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相崔植
168 3 wén writing / text 誌誠遣將王文穎謝恩
169 3 secret / hidden / confidential 先陳密款
170 3 yán to prolong / to delay / to postpone 次子延嗣竊立
171 3 mìng life 爰命其弟
172 3 zhū cinnabar 硃克融
173 3 cotton cloth / textiles / linen 而未嘗得范陽尺布鬥粟上供天府
174 3 tǎo to seek 請討同捷以自效
175 3 zhǔ owner 權主留後
176 3 rushes / reeds 有蘆生於室
177 3 fēn to separate / to divide into parts 胡馬星分
178 3 jiǔ nine 九年
179 3 to break / to split / to smash 累破賊軍
180 3 fēng to seal / to close off 封武威郡王
181 3 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 此不足煩聖慮
182 3 end / final stage / latter part 開成之末
183 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今若假誌誠節鉞
184 3 jiàn to build / to construct 建彼幡旗
185 3 měi beautiful 何知工部轉吏部為美
186 3 chéng to mount / to climb onto 遂遣使構雲中赫連鐸乘其背
187 3 a family clan 本回鶻阿布思之族也
188 3 cāng vast 李同捷據滄景以邀襲父爵
189 3 dài to represent / to substitute / to replace 代以武力稱
190 3 to instruct / to expound / to explain 別命中使宣諭
191 3 zèng to give a present 贈太尉
192 3 qīng minister / high officer 卿以為不足憂
193 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 知不能以法制馭
194 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 並為誌誠縶留矣
195 3 bright / radiant / shining 皇赫斯怒
196 3 chén Chen 先陳密款
197 3 dēng to rise / to ascend / to climb 登樓自燔而死
198 3 jié quick / nimble / prompt 李同捷據滄景以邀襲父爵
199 3 to conceal / to hide / to ambush 軍中素伏其謀略
200 3 to take / to receive / to accept 朝廷納裴度言
201 3 wáng to die 亡歸者半
202 3 record / register / list / census 籍軍中素有異志者
203 3 jié take by force / to coerce 謀欲劫巢
204 3 lǎo old / aged / elderly / aging 洄自以老且病
205 3 mào extremely aged 邀求節旄
206 3 zhǐ purport / aim / purpose 不遵朝旨
207 3 yuè a battle ax 今若假誌誠節鉞
208 3 fèng to offer / to present 兼他使焦奉鸞
209 3 部下 bùxià subordinate 為其部下楊誌誠所逐
210 3 zuì crime / sin / vice 數其罪以聞
211 3 to die 吏當坐死
212 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 剽掠廬舍
213 3 zhí straight 子直方
214 3 jiàng Jiang 行泰又為次將張絳所殺
215 3 中和 zhōnghé Zhonghe 中和歲
216 3 letter / symbol / character 字方谷
217 3 wilderness 狼顧朔野
218 3 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽師殺硃克融
219 3 a thistle 擲筆為薊北雄武軍使
220 3 zǎi to slaughter 取宰臣裴度謀
221 3 zǒng general / total / overall / chief 事節度使劉總
222 3 to ride an animal or bicycle 起復驃騎大將軍
223 3 bēn to run fast / to flee 載義奔於易州
224 3 zhōng end / finish / conclusion 終取單於
225 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉檢校吏部尚書
226 3 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 行豪奪之事
227 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 以固舅甥之好
228 3 jīn gold 進階金紫
229 3 jiǎ armor 繕甲燕薊
230 3 yǐn to govern 兼興元尹
231 3 舉兵 jǔbīng to send troops / to raise troops 聲雲貢言舉兵
232 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 此不足煩聖慮
233 3 yǐng clever 杜元穎不知兵
234 3 qiè to steal 竊聞陛下欲幸東都
235 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶歷二年
236 3 to take charge of / to manage / to administer 而使兩卒司其門
237 3 huí an eddy / a whirlpool 父洄
238 3 jiàn to see 語見別卷
239 3 zhào to call together / to summon / to convene 載義因召李暢與語曰
240 3 xìng gender 性抱忠義
241 3 zhì to create / to make / to manufacture 不敢制之以法
242 3 a government official / a magistrate 鞭捶驛吏
243 3 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 檀州刺史
244 3 wife 然而擅殺誌誠之妻孥及將卒
245 3 yāo to invite / to welcome 李同捷據滄景以邀襲父爵
246 3 太和 tàihé Taihe reign 太和三年
247 3 京師 jīngshī a capital city 將入覲京師
248 3 to go through / to experience / to take place 寶歷二年
249 3 陳行 chénháng to marshal troops 後為偏將陳行泰所殺
250 3 chù a place / location / a spot / a point 與定州王處存密相締結
251 3 róng to hold / to contain 上特優容
252 3 special / unique / distinguished 上特優容
253 3 to supervise 幽州大都督府左司馬
254 3 tuī to push / to shove 推克融統軍務焉
255 3 affairs / business / matter / activity 邊城長吏多務茍安
256 3 shēng to be born / to give birth 有蘆生於室
257 3 陛下 bì xià your majesty 竊聞陛下欲幸東都
258 3 五十 wǔshí fifty 年五十
259 3 李全 lǐ quán Li Quan 時可舉遣將李全忠攻易州
260 3 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察等使
261 3 國家 guójiā country / nation / state 陛下以范陽得失系國家休戚耶
262 3 jīng a banner 詔賜旌節
263 2 yōu excellent / superior 上特優容
264 2 to go / to visit / to attend 公素領本郡兵赴焉
265 2 wéi to surround / to encircle / to corral 由是以兵圍而害之
266 2 chén to sink / to submerge 沈機變化
267 2 無虞 wúyú not to be worried about / all taken care of 謂兩河無虞
268 2 dìng to decide 定是燕
269 2 邊鄙 biānbǐ remote / border area 震我邊鄙
270 2 shī to lose 奔鯨失水
271 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 光啟元年春也
272 2 sēng a monk 僧孺曰
273 2 qīng light / not heavy 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
274 2 shù tree 公勉樹功名
275 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執中使以聞
276 2 xué cave / cavity / hole 長蛇去穴
277 2 kǒng fearful / apprehensive 其勢恐不得出
278 2 tíng court / royal court 今朝廷饔餼至厚
279 2 xiǎo xiao 曉習中國事
280 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 無忘斯言
281 2 節度留後 jiédù liúhòu Provisional Governor 充節度留後
282 2 pàn to betray / to rebel / to revolt 時仲武遣軍吏吳仲舒表請以本軍伐叛
283 2 shǎo few 克融少為幽州軍校
284 2 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 誌誠乃為本道馬步都知兵馬使
285 2 to calculate / to compute / to count 罽幕不可勝計
286 2 biǎn to diminish / to reduce 以罪累貶柳州司馬
287 2 zhèn to shake / to shock 震我邊鄙
288 2 契丹 Qìdān Khitan 契丹寇邊
289 2 chéng to fill 以太原李克用兵勢方盛
290 2 shàn to rewrite / to transcribe 繕甲燕薊
291 2 bèi to be contradictory to / to go counter 天子怒其悖慢
292 2 wèi Eighth earthly branch 蚩尤未縛
293 2 hòu after / later 後為偏將陳行泰所殺
294 2 土地 tǔdì territory 以土地歸闕
295 2 qián front 以功遷衙前都知兵馬使
296 2 tóu head 旄頭已落
297 2 quán authority / power 權主留後
298 2 shì a city 或突入市肆
299 2 qiān one thousand 前後收其侯王貴族千余人
300 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 臣被召疾趨氣促
301 2 lài to depend on / to rely on 賴從事救解以免
302 2 duó a bell 遂遣使構雲中赫連鐸乘其背
303 2 method / way 不敢制之以法
304 2 ancient barbarian tribes 北夷飈掃
305 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 與定州王處存密相締結
306 2 a scholar 兼曉儒書
307 2 jué he / she / it 厥國土崩
308 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 且軍士盛飾以待新恩
309 2 bào newspaper 留張氏報之
310 2 tǒng to unify 推克融統軍務焉
311 2 wèi to guard / to protect / to defend 遷右驍衛將軍
312 2 chì red / scarlet 時回鶻有將勒那頡啜擁赤心宰相一族七千帳
313 2 diagram / picture / drawing / chart 慮為將卒所圖
314 2 無幾 wújǐ very little / hardly any 無幾
315 2 shuǐ water 奔鯨失水
316 2 ruò weak 克融怒所賜疏弱
317 2 younger brother 請以弟允臯領兵伐叛
318 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡得陰謀
319 2 míng an inscription 紀聖功銘
320 2 二百 èr bǎi two hundred 二百余年
321 2 increase / benefit 虜益驕悍
322 2 wàn ten thousand 進助軍米五十萬石
323 2 shì a gentleman / a knight 尹士恭
324 2 big / great / huge / large / major 茫茫大鹵
325 2 防守 fángshǒu to defend / to protect 但嚴兵防守
326 2 其余 qíyú rest / remainder 收其余眾
327 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 兵連千里
328 2 banner / flag 旗纛
329 2 to console / to comfort 陛下但因而撫之
330 2 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 加侍中
331 2 大將 dàjiāng a general / an admiral 尋為大將李載義所殺
332 2 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 兼御史大夫
333 2 shì room / bedroom 有蘆生於室
334 2 to go 長蛇去穴
335 2 tián field / farmland 厥田沃壤
336 2 to cry out / to shout 遂於鞠場叫呼謀亂
337 2 漁陽 yúyáng Yuyang 東逼漁陽
338 2 huò to reap / to harvest 獲牛馬
339 2 今日 jīnrì today 幽州今日之事可奈何
340 2 gào to tell / to say / said / told 或有告者
341 2 yǐn to lead / to guide 王處存引輕軍三千
342 2 dīng Ding 請將兵馬並丁匠五千人
343 2 shì a posthumous name or title / funerary name 謚曰莊
344 2 ān calm / still / quiet / peaceful 邊城長吏多務茍安
345 2 to cut down 時仲武遣軍吏吳仲舒表請以本軍伐叛
346 2 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 轉檢校吏部尚書
347 2 chuán to transmit 必傳節鉞者三人
348 2 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 自相崇樹
349 2 shì to look at / to see 眈眈虎視
350 2 軍校 jūnxiào military school / military academy 克融少為幽州軍校
351 2 納降 nàjiàng to surrender / to accept defeat 納降軍使
352 2 máo reeds / rushes / grass 茅類
353 2 soil / ground / land 幹旄蔽地
354 2 valley / gorge / ravine 字方谷
355 2 十年 shí nián ten years / decade 十年
356 2 to benefit / to aid 仲武遣其弟仲至與裨將遊奉寰
357 2 恭順 gōngshùn to be deferent 又能恭順朝旨
358 2 ancestor / forefather 祖滔
359 2 huǎn slow / sluggish / gradual 容臣稍緩息以對
360 2 yóu to swim 與鄉曲之不令者遊
361 2 太保 Tàibǎo Grand Protector 就加太保
362 2 zéi thief 賊泚之從孫也
363 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 克融官至檢校司空
364 2 jià vacation 今若假誌誠節鉞
365 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢制之以法
366 2 dùn to escape 全忠遁歸
367 2 seven 七年
368 2 軍民 jūnmín army-civilian / military-masses / military-civilian 軍民用乂
369 2 bài to defeat / to vanquish 回鶻烏介可汗既敗
370 2 liú to flow / to spread / to circulate 流其使楊文端等
371 2 jǐn to have imperial audience 因入覲
372 2 fán ordinary / common 凡戮八百余人
373 2 four 四年
374 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 檢校光祿大夫
375 2 xiàn to offer / to present 相次獻捷
376 2 to bring up / to rear 載義延中使擊鞠
377 2 yōu to worry / to be concerned 丁母憂
378 2 fán to bother / to vex / to trouble 此不足煩聖慮
379 2 bào to embrace / to hold in arms / to hug 性抱忠義
380 2 to be urgent 邊城長吏多務茍安
381 2 xuān to declare / to announce 別命中使宣諭
382 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 賴從事救解以免
383 2 a room 軍士呼噪登屋
384 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 镕仆墨君和亂中扶镕登屋免難
385 2 five 五年春
386 2 to allow / to permit 許之
387 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 起復驃騎大將軍
388 2 proper / suitable / appropriate 亦事之宜也
389 2 fēng wind 以風恙拜章請就醫藥
390 2 Wu 若將軍之部伍不戢
391 2 東都 Dōng Dū Luoyang 竊聞陛下欲幸東都
392 2 李德裕 Lǐ Déyù Li Deyu 李德裕因奏
393 2 qiáng strong / powerful 善挽強角牴
394 2 shōu to receive / to accept 前後收其侯王貴族千余人
395 2 guò to cross / to go over / to pass 過太原
396 2 to take / to get / to fetch 取宰臣裴度謀
397 2 yáng sheep / goat 濈々群羊
398 2 shì power / authority 其勢恐不得出
399 2 a child 僧孺曰
400 2 fēng point of spear / sharp point 陰山寢鋒
401 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子怒其悖慢
402 2 開成 kāichéng Kaicheng 開成二年卒
403 2 to connect / to relate 陛下以范陽得失系國家休戚耶
404 2 qǐn to rest / to sleep 陰山寢鋒
405 2 其弟 qí dì his younger brother 仲武遣其弟仲至與裨將遊奉寰
406 2 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 有回鶻將軍李暢者
407 2 jìn nearby 不敢近邊
408 2 dōng east 東逼漁陽
409 2 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 以不仁得之
410 2 bài to bow / to pay respect to 拜檢校戶部尚書
411 2 tōng to go through / to open 詔以通王淳遙領節度
412 2 可汗 kěhàn khan 可汗使將軍朝貢
413 2 contrary / opposite / backwards / upside down 張公素以兵逆擊不利
414 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 爭趨焉
415 2 大中 Dà Zhōng Da Zhong reign 大中年卒
416 2 guāng light 仲武是軍中舊將張光朝之子
417 2 capacity / degree / a standard / a measure 取宰臣裴度謀
418 2 kòu bandit / thieve 契丹寇邊
419 2 司徒 sītú Situ 仲武歷官至司徒
420 2 huà to make into / to change into / to transform 前時劉總向化
421 2 xu 進奏官徐迪詣中書白宰相曰
422 2 nán south 不令南寇
423 2 fàn to commit crime / to violate 無敢犯令
424 2 tiān day 曾不畏天
425 2 陰謀 yīnmóu plot / conspiracy 盡得陰謀
426 2 太原 Tàiyuán Taiyuan 兼太原尹
427 2 péi look of a flowing gown 取宰臣裴度謀
428 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 所以必不可與
429 2 qiú to request 邀求節旄
430 2 三萬 sān wàn thirty thousand 率銳兵三萬人大破之
431 2 shū relaxed / calm 時仲武遣軍吏吳仲舒表請以本軍伐叛
432 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 文宗聞之驚
433 2 to examine / to spy on 潛伺邊隙
434 2 màn slow 天子怒其悖慢
435 2 è evil / vice 心惡之
436 2 fán to roast 登樓自燔而死
437 2 dào way / road / path 誌誠乃為本道馬步都知兵馬使
438 2 yuán to aid / to assist 匡威來援
439 2 to indulge oneself / to be unrestrained 益驕恣
440 2 shòu old age / long life 簡壽
441 2 shēng sound 斷乃霆聲
442 2 dòng to move / to act 動合神明
443 2 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致於親軍
444 2 duó to take by force / to rob / to snatch 行豪奪之事
445 2 dialect / language / speech 語見別卷
446 2 to fly 曉習中國事
447 2 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 一擊大敗之
448 2 qún a crowd / a flock / a group 濈々群羊
449 2 遠略 yuǎnlüè long-term strategy 且無遠略
450 2 power / force / strength 必自為力
451 2 hàn Han Chinese 且為漢諜
452 2 public office 以功遷衙前都知兵馬使
453 2 zǒu to walk / to go / to move 以兵擊走之
454 2 zhōu Zhou Dynasty 遣從事李周瞳
455 2 to connect / to inherit / to succeed 次子延嗣竊立
456 2 to fear / be afraid of / to dread 懼可舉罪之
457 1 hài to injure / to harm to 由是以兵圍而害之
458 1 思明 sīmíng Siming 思明之風
459 1 to bend / to flex 屈法不問
460 1 a fishing net 罽幕不可勝計
461 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 不當使將軍暴踐中華
462 1 九譯 Jiǔ Yì Records of the Nine Interpreters 九譯而通
463 1 哲王 zhé wáng wise kings 故古先哲王建國
464 1 八十八 bāshíbā 88 年八十八
465 1 恢弘 huīhóng vast / extensive 恢弘遠略
466 1 篡奪 cuànduó to usurp / to seize 或尋為篡奪
467 1 bēng to rupture / to split apart 厥國土崩
468 1 zhǐ to point 指陳方略
469 1 衣物 yīwù clothing 仍改賜衣物
470 1 tóng boy / child 時镕童幼
471 1 勇力 yǒng lì courage and strength 有勇力
472 1 晚年 wǎnnián one's remaining years 載義晚年驕恣
473 1 jiào to call / to yell / to be called / to order 遂於鞠場叫呼謀亂
474 1 ruì sharp / keen / acute / pointed 率銳兵三萬人大破之
475 1 復出 fùchū to come back out of retirement / to get involved again after having withdrawn 河東復出師井陘
476 1 方略 fānglüè a strategy 指陳方略
477 1 different / other 異鳥南來
478 1 休戚 xiūqī joy and grief 陛下以范陽得失系國家休戚耶
479 1 騎士 qíshì a horseman / cavalryman / a knight 仍別於間道以騎士伺之
480 1 dān bill / slip of paper / form 終取單於
481 1 吳興 Wúxīng Wuxing 吳興郡王
482 1 chì an imperial decree 敕李德裕為之文
483 1 zhī a branch / a twig 所以強幹弱枝
484 1 shì to decorate / to ornament / to adorn 皆繡飾鸞鳳日月之形
485 1 Ji 若將軍之部伍不戢
486 1 róng arms / armaments / a military affair 戎帥周綝寢疾
487 1 燕國公 Yān Guógōng Yan Guogong 燕國公
488 1 長吏 zhǎnglì Senior Functionary 邊城長吏多務茍安
489 1 to assist /to help 镕仆墨君和亂中扶镕登屋免難
490 1 車駕 chējià imperial chariot / the emperor 迎候車駕
491 1 征伐 zhēngfá to go on a punitive expedition 從征伐
492 1 敬宗 jìngzōng Jingzong 敬宗嘉之
493 1 井陘 jǐngxíng Jingxing 河東復出師井陘
494 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 因而拔用
495 1 halberd 戈回白日
496 1 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 以羊皮蒙之
497 1 cǎi color 賜以錦彩
498 1 shí real / true 仍賜實封三百戶
499 1 gòu dirt / filth 務以含垢
500 1 素有 sùyǒu to have / to have always had 籍軍中素有異志者

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 83 zhī him / her / them / that 賊泚之從孫也
2 50 so as to / in order to 洄自以老且病
3 47 his / hers / its / theirs 慮其有變
4 40 wèi for / to 克融少為幽州軍校
5 27 使 shǐ to make / to cause 執中使以聞
6 26 nián year 寶歷二年
7 25 kuāng to correct / to restore / to revise 子匡威自襲父位
8 23 jūn army / military 籍軍中素有異志者
9 22 zhōng middle 籍軍中素有異志者
10 22 wēi prestige / majesty 仲武由是威加北狄
11 20 wáng Wang 吳興郡王
12 20 shì matter / thing / item 事節度使劉總
13 20 zhì to / until 至是眾欲立之
14 20 jiāng will / shall (future tense) 總將歸朝
15 19 in / at 時洄廢疾於家
16 19 meaning / sense 尋為大將李載義所殺
17 18 節度 jiédù a solar term 充幽州盧龍等軍節度副大使
18 18 zài to carry / to convey / to load / to hold 尋為大將李載義所殺
19 17 zhāng a sheet / a leaf 囚其帥張弘靖
20 17 yuē to speak / to say 載義因召李暢與語曰
21 17 zhòng middle brother 張仲武
22 17 rén person / people / a human being 請將兵馬並丁匠五千人
23 17 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 克融少為幽州軍校
24 17 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 為其部下楊誌誠所逐
25 16 Li 尋為大將李載義所殺
26 16 zhōng loyalty / devotion 則立史元忠
27 16 yǒu is / are / to exist 慮其有變
28 16 jiā to add 朝廷尋加檢校左散騎常侍
29 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 克融怒所賜疏弱
30 16 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 見而偉之
31 15 bīng soldier / troops 杜元穎不知兵
32 15 檢校 jiǎnxiào to check / to verify / to proof-read 朝廷尋加檢校左散騎常侍
33 15 chéng honesty / sincerity 為其部下楊誌誠所逐
34 14 can / may / permissible 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
35 14 martial / military 張仲武
36 14 also / too 賊泚之從孫也
37 14 shàng top / a high position 上特優容
38 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 籍軍中素有異志者
39 13 jiān simultaneously 兼監察御史
40 13 shā to kill / to murder / to slaughter 殺之
41 12 shí time / a point or period of time 時克融亦在籍中
42 12 qiǎn to send / to dispatch 誌誠遣將王文穎謝恩
43 12 zhī to know 以功遷衙前都知兵馬使
44 12 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷尋加檢校左散騎常侍
45 12 to prevail 硃克融
46 11 jié festival / a special day 授以符節
47 11 and 與鄉曲之不令者遊
48 11 child / son 子延齡亦遇害
49 11 plain / white 軍中素伏其謀略
50 11 yǔn to grant / to allow / to consent 張允伸
51 10 to lift / to hold up / to raise 李可舉
52 10 xún to search / to look for / to seek 朝廷尋加檢校左散騎常侍
53 10 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尋改檢校工部尚書
54 10 zhōu a state / a province 載義奔於易州
55 10 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻每遣使入朝
56 10 gōng public/ common / state-owned 遣裨將石公緒等諭意兩部
57 10 no 且無遠略
58 9 extra / surplus / remainder 余如故
59 9 guī to go back / to return 總將歸朝
60 9 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 遣使送方鎮及三軍時服
61 9 róng to fuse / to melt / to smelt 鎮州王镕誘河東將李存孝
62 9 shì is / are / am / to be 至是眾欲立之
63 9 to die 而使兩卒司其門
64 9 róng to blend / to merge / to harmonize 硃克融
65 9 suì to comply with / to follow along 遂奏勒歸鎮
66 9 naturally / of course / certainly 洄自以老且病
67 9 xià next 薦之闕下
68 9 cháo to face 總將歸朝
69 9 not / no 與鄉曲之不令者遊
70 8 father 父洄
71 8 to give / to bestow favors 克融怒所賜疏弱
72 8 biǎo clock / a wrist watch 載義上表
73 8 shēn to extend / to stretch out / to open up 張允伸
74 8 deputy / assistant / vice- 充幽州盧龍等軍節度副大使
75 8 to enter 因入覲
76 8 范陽 Fànyáng Fanyang 陛下以范陽得失系國家休戚耶
77 8 shī teacher 幽師殺硃克融
78 8 zhèn town 遂奏勒歸鎮
79 8 de potential marker 而未嘗得范陽尺布鬥粟上供天府
80 8 otherwise / but / however 不然則三軍不安
81 8 děng et cetera / and so on 流其使楊文端等
82 8 píng flat / level / smooth 平滄景
83 8 qǐng to ask / to inquire 請將兵馬並丁匠五千人
84 8 yuán monetary unit / dollar 杜元穎不知兵
85 8 yán to speak / to say / said 又上言無衣
86 7 luàn chaotic / disorderly 幽州軍亂
87 7 將軍 jiāngjūn a general 有回鶻將軍李暢者
88 7 zuǒ left 朝廷尋加檢校左散騎常侍
89 7 lǐng neck 尋以嘉王運遙領節度
90 7 zòu to present / to offer 遂奏勒歸鎮
91 7 zhāng a chapter / a section 策勛加平章事
92 7 留後 liúhòu Provisional Governor 以誌誠為節度觀察留後
93 7 zhào an imperial decree 詔下
94 7 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 誌誠乃為本道馬步都知兵馬使
95 7 lèi to be tired 累破賊軍
96 7 also / too 時克融亦在籍中
97 7 huò or / either / else 或突入市肆
98 7 běi north 遷北都留守
99 7 chéng a city / a town 假我一城
100 7 desire 至是眾欲立之
101 7 yòng to use / to apply 虐用其人
102 7 gōng merit 以功遷衙前都知兵馬使
103 7 wén to hear 執中使以聞
104 7 jìn to enter 進奏官徐迪詣中書白宰相曰
105 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 邊城長吏多務茍安
106 7 I / me / my 震我邊鄙
107 7 shòu to teach 授以符節
108 7 yòu right / right-hand 特加檢校右僕射
109 7 qiě moreover / also 且無遠略
110 7 chén minister / statesman / official 取宰臣裴度謀
111 7 yīn because 因入覲
112 6 工部 gōng bù name of Kangxi radical 48 尋改檢校工部尚書
113 6 司馬 sīmǎ official post of minister of war 兼幽州左司馬
114 6 qiān to move / to shift 以功遷衙前都知兵馬使
115 6 bào violent / brutal / tyrannical 所至強暴
116 6 such as / for example / for instance 如卿之言
117 6 again / more / repeatedly 起復驃騎大將軍
118 6 chū at first / at the beginning / initially 長慶初
119 6 liú Liu 事節度使劉總
120 6 fāng square / quadrilateral / one side 字方谷
121 6 móu to plan 取宰臣裴度謀
122 6 河東 hédōng Hedong 充河東節度觀察處置等使
123 6 兵馬 bīngmǎ troops and horses / military forces 請將兵馬並丁匠五千人
124 6 to stand 至是眾欲立之
125 6 easy / simple 載義奔於易州
126 6 biān side / boundary / edge / margin 契丹寇邊
127 6 xūn a meritorious deed 策勛加平章事
128 6 tóng like / same / similar 李同捷據滄景以邀襲父爵
129 6 què a watchtower / a guard tower 薦之闕下
130 6 sān three 太和三年
131 6 quán perfect 全忠遁歸
132 6 lìng to make / to cause to be / to lead 與鄉曲之不令者遊
133 6 jùn a commandery / a prefecture 吳興郡王
134 5 fēi not / non- / un- 范陽非國家所有
135 5 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 朝廷尋加檢校左散騎常侍
136 5 jiǎn simple / terse / succinct 以子簡會檢校工部尚書
137 5 shū book 進奏官徐迪詣中書白宰相曰
138 5 mén door / gate / doorway / gateway 而使兩卒司其門
139 5 gōng respectful / polite / reverent 尹士恭
140 5 zhú to chase / to expel 為其部下楊誌誠所逐
141 5 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi 事節度使劉總
142 5 yān where / how 推克融統軍務焉
143 5 shí a rock / a stone 遣裨將石公緒等諭意兩部
144 5 to strike / to hit / to beat 以兵擊走之
145 5 to capture / to imprison / to seize 仍虜其名王
146 5 suì age 以備一歲所費
147 5 disease / sickness / ailment 時洄廢疾於家
148 5 jiāo haughty 虜益驕悍
149 5 wèi position / location / place 其子延嗣竊襲父位
150 5 gōng to attack / to assault 時可舉遣將李全忠攻易州
151 5 yáng Yang 為其部下楊誌誠所逐
152 5 certainly / must / will / necessarily 載義必殺為盜者
153 5 tài great / exalted / superior 後為偏將陳行泰所殺
154 5 zhòng many / numerous 至是眾欲立之
155 5 guān an office 克融官至檢校司空
156 5 xiān first 先是
157 5 anger / rage / fury 克融怒所賜疏弱
158 5 běn measure word for books 誌誠乃為本道馬步都知兵馬使
159 5 zài again / once more / re- / repeatedly 因再遣使加尚書右僕射
160 5 gǎi to change / to alter 仍改賜衣物
161 5 yòu again / also 又上言無衣
162 5 chóu a chip / a tally / a token 匡威弟匡籌
163 5 rén a kernel / a pit 有次將劉仁恭者
164 5 huì can / be able to 以子簡會檢校工部尚書
165 5 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 特加檢校右僕射
166 5 to think over / to consider 慮其有變
167 5 mào thick / lush / dense 李茂勛奪其位
168 5 bié do not / must not 別命中使宣諭
169 5 yún cloud 聲雲貢言舉兵
170 5 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使送方鎮及三軍時服
171 5 shuài handsome / graceful / smart 囚其帥張弘靖
172 5 大使 dàshǐ an ambassador 充幽州盧龍等軍節度副大使
173 5 yān Yan 燕歌壯氣
174 4 jiē all / each and every / in all cases 皆繡飾鸞鳳日月之形
175 4 xíng to walk / to move 行至商州
176 4 chēng to call / to address 奏稱
177 4 that / those 今中使往彼
178 4 gas / vapour / fumes 臣被召疾趨氣促
179 4 réng yet / still / as ever 仍改賜衣物
180 4 chūn spring 五年春
181 4 an official institution / a state bureau 尋加開府儀同三司
182 4 咸通 xiántōng Xiantong 咸通中
183 4 yáo distant / remote 尋以嘉王運遙領節度
184 4 jiàng to descend / to fall / to drop 請降符節
185 4 guó a country / a nation 淩侮上國
186 4 gòng a tribute / a gift 督以歲貢
187 4 to attack by surprise 其子延嗣竊襲父位
188 4 ministry / department 若將軍之部伍不戢
189 4 clothes / clothing 又上言無衣
190 4 shǔ to belong to / be subordinate to 繼為幽州屬郡守
191 4 hóu marquis / lord 前後收其侯王貴族千余人
192 4 ruò to seem / to be like / as 若將軍之部伍不戢
193 4 one 以備一歲所費
194 4 already / since 元忠既逐誌誠
195 4 èr two 寶歷二年
196 4 shì clan / a branch of a lineage 妻張氏有國色
197 4 jiā excellent 敬宗嘉之
198 4 to reach 遣使送方鎮及三軍時服
199 4 dōng winter 三年冬
200 4 shǐ history 史之後
201 4 chōng to fill / to be full / to supply 充幽州盧龍等軍節度副大使
202 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 贈太尉
203 4 wèi to call 謂兩河無虞
204 4 cún to exist / to survive 與定州王處存密相締結
205 4 lái to come 異鳥南來
206 4 bìng and / furthermore / also 請將兵馬並丁匠五千人
207 4 jǐng sunlight 李同捷據滄景以邀襲父爵
208 4 dōu all 以功遷衙前都知兵馬使
209 4 xīn heart 虜知其心為下
210 3 rate / frequency / proportion / ratio 率銳兵三萬人大破之
211 3 a talisman / a charm 授以符節
212 3 之後 zhīhòu after / following / later 常山湣王之後
213 3 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相崔植
214 3 wén writing / text 誌誠遣將王文穎謝恩
215 3 secret / hidden / confidential 先陳密款
216 3 yán to prolong / to delay / to postpone 次子延嗣竊立
217 3 mìng life 爰命其弟
218 3 zhū cinnabar 硃克融
219 3 cotton cloth / textiles / linen 而未嘗得范陽尺布鬥粟上供天府
220 3 tǎo to seek 請討同捷以自效
221 3 zhǔ owner 權主留後
222 3 rushes / reeds 有蘆生於室
223 3 fēn to separate / to divide into parts 胡馬星分
224 3 jiǔ nine 九年
225 3 to break / to split / to smash 累破賊軍
226 3 fēng to seal / to close off 封武威郡王
227 3 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 此不足煩聖慮
228 3 end / final stage / latter part 開成之末
229 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今若假誌誠節鉞
230 3 jiàn to build / to construct 建彼幡旗
231 3 měi beautiful 何知工部轉吏部為美
232 3 chéng to mount / to climb onto 遂遣使構雲中赫連鐸乘其背
233 3 a family clan 本回鶻阿布思之族也
234 3 cāng vast 李同捷據滄景以邀襲父爵
235 3 dài to represent / to substitute / to replace 代以武力稱
236 3 to instruct / to expound / to explain 別命中使宣諭
237 3 zèng to give a present 贈太尉
238 3 qīng minister / high officer 卿以為不足憂
239 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 知不能以法制馭
240 3 大都 dàdōu generally 幽州大都督府左司馬
241 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 並為誌誠縶留矣
242 3 bright / radiant / shining 皇赫斯怒
243 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以禮蕃客也
244 3 chén Chen 先陳密款
245 3 dēng to rise / to ascend / to climb 登樓自燔而死
246 3 jié quick / nimble / prompt 李同捷據滄景以邀襲父爵
247 3 to conceal / to hide / to ambush 軍中素伏其謀略
248 3 to take / to receive / to accept 朝廷納裴度言
249 3 wáng to die 亡歸者半
250 3 record / register / list / census 籍軍中素有異志者
251 3 jié take by force / to coerce 謀欲劫巢
252 3 lǎo old / aged / elderly / aging 洄自以老且病
253 3 mào extremely aged 邀求節旄
254 3 zhǐ purport / aim / purpose 不遵朝旨
255 3 yuè a battle ax 今若假誌誠節鉞
256 3 fèng to offer / to present 兼他使焦奉鸞
257 3 部下 bùxià subordinate 為其部下楊誌誠所逐
258 3 zuì crime / sin / vice 數其罪以聞
259 3 to die 吏當坐死
260 3 according to 李同捷據滄景以邀襲父爵
261 3 lüè to rob / to ransack / to plunder 剽掠廬舍
262 3 lián even 兵連千里
263 3 zhí straight 子直方
264 3 jiàng Jiang 行泰又為次將張絳所殺
265 3 中和 zhōnghé Zhonghe 中和歲
266 3 letter / symbol / character 字方谷
267 3 wilderness 狼顧朔野
268 3 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽師殺硃克融
269 3 a thistle 擲筆為薊北雄武軍使
270 3 zǎi to slaughter 取宰臣裴度謀
271 3 zǒng general / total / overall / chief 事節度使劉總
272 3 to ride an animal or bicycle 起復驃騎大將軍
273 3 bēn to run fast / to flee 載義奔於易州
274 3 zhōng end / finish / conclusion 終取單於
275 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉檢校吏部尚書
276 3 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 行豪奪之事
277 3 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 以固舅甥之好
278 3 jīn gold 進階金紫
279 3 jiǎ armor 繕甲燕薊
280 3 yǐn to govern 兼興元尹
281 3 舉兵 jǔbīng to send troops / to raise troops 聲雲貢言舉兵
282 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 此不足煩聖慮
283 3 yǐng clever 杜元穎不知兵
284 3 qiè to steal 竊聞陛下欲幸東都
285 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶歷二年
286 3 to take charge of / to manage / to administer 而使兩卒司其門
287 3 huí an eddy / a whirlpool 父洄
288 3 jiàn to see 語見別卷
289 3 zhào to call together / to summon / to convene 載義因召李暢與語曰
290 3 xìng gender 性抱忠義
291 3 cóng from 賊泚之從孫也
292 3 zhì to create / to make / to manufacture 不敢制之以法
293 3 a government official / a magistrate 鞭捶驛吏
294 3 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 檀州刺史
295 3 wife 然而擅殺誌誠之妻孥及將卒
296 3 yāo to invite / to welcome 李同捷據滄景以邀襲父爵
297 3 太和 tàihé Taihe reign 太和三年
298 3 京師 jīngshī a capital city 將入覲京師
299 3 what / where / which 何也
300 3 to go through / to experience / to take place 寶歷二年
301 3 陳行 chénháng to marshal troops 後為偏將陳行泰所殺
302 3 chù a place / location / a spot / a point 與定州王處存密相締結
303 3 róng to hold / to contain 上特優容
304 3 special / unique / distinguished 上特優容
305 3 to supervise 幽州大都督府左司馬
306 3 tuī to push / to shove 推克融統軍務焉
307 3 affairs / business / matter / activity 邊城長吏多務茍安
308 3 shēng to be born / to give birth 有蘆生於室
309 3 陛下 bì xià your majesty 竊聞陛下欲幸東都
310 3 五十 wǔshí fifty 年五十
311 3 李全 lǐ quán Li Quan 時可舉遣將李全忠攻易州
312 3 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察等使
313 3 國家 guójiā country / nation / state 陛下以范陽得失系國家休戚耶
314 3 jīng a banner 詔賜旌節
315 2 yōu excellent / superior 上特優容
316 2 to go / to visit / to attend 公素領本郡兵赴焉
317 2 wéi to surround / to encircle / to corral 由是以兵圍而害之
318 2 chén to sink / to submerge 沈機變化
319 2 無虞 wúyú not to be worried about / all taken care of 謂兩河無虞
320 2 dìng to decide 定是燕
321 2 邊鄙 biānbǐ remote / border area 震我邊鄙
322 2 shī to lose 奔鯨失水
323 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 光啟元年春也
324 2 sēng a monk 僧孺曰
325 2 qīng light / not heavy 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
326 2 shù tree 公勉樹功名
327 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執中使以聞
328 2 xué cave / cavity / hole 長蛇去穴
329 2 kǒng fearful / apprehensive 其勢恐不得出
330 2 tíng court / royal court 今朝廷饔餼至厚
331 2 xiǎo xiao 曉習中國事
332 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 無忘斯言
333 2 節度留後 jiédù liúhòu Provisional Governor 充節度留後
334 2 pàn to betray / to rebel / to revolt 時仲武遣軍吏吳仲舒表請以本軍伐叛
335 2 shāo a little / slightly 容臣稍緩息以對
336 2 shǎo few 克融少為幽州軍校
337 2 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 誌誠乃為本道馬步都知兵馬使
338 2 to calculate / to compute / to count 罽幕不可勝計
339 2 biǎn to diminish / to reduce 以罪累貶柳州司馬
340 2 zhèn to shake / to shock 震我邊鄙
341 2 契丹 Qìdān Khitan 契丹寇邊
342 2 chéng to fill 以太原李克用兵勢方盛
343 2 shàn to rewrite / to transcribe 繕甲燕薊
344 2 bèi to be contradictory to / to go counter 天子怒其悖慢
345 2 wèi Eighth earthly branch 蚩尤未縛
346 2 hòu after / later 後為偏將陳行泰所殺
347 2 土地 tǔdì territory 以土地歸闕
348 2 qián front 以功遷衙前都知兵馬使
349 2 tóu head 旄頭已落
350 2 quán authority / power 權主留後
351 2 dàn but / yet / however 但嚴兵防守
352 2 shì a city 或突入市肆
353 2 qiān one thousand 前後收其侯王貴族千余人
354 2 to hasten / to hurry / to be attracted to 臣被召疾趨氣促
355 2 lài to depend on / to rely on 賴從事救解以免
356 2 duó a bell 遂遣使構雲中赫連鐸乘其背
357 2 method / way 不敢制之以法
358 2 ancient barbarian tribes 北夷飈掃
359 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 與定州王處存密相締結
360 2 a scholar 兼曉儒書
361 2 jué he / she / it 厥國土崩
362 2 軍士 jūnshì soldier / noncommssioned officer (NCO) 且軍士盛飾以待新恩
363 2 bào newspaper 留張氏報之
364 2 tǒng to unify 推克融統軍務焉
365 2 wèi to guard / to protect / to defend 遷右驍衛將軍
366 2 chì red / scarlet 時回鶻有將勒那頡啜擁赤心宰相一族七千帳
367 2 俄而 éér very soon / before long 俄而
368 2 diagram / picture / drawing / chart 慮為將卒所圖
369 2 無幾 wújǐ very little / hardly any 無幾
370 2 shuǐ water 奔鯨失水
371 2 ruò weak 克融怒所賜疏弱
372 2 younger brother 請以弟允臯領兵伐叛
373 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡得陰謀
374 2 míng an inscription 紀聖功銘
375 2 二百 èr bǎi two hundred 二百余年
376 2 increase / benefit 虜益驕悍
377 2 wàn ten thousand 進助軍米五十萬石
378 2 shì a gentleman / a knight 尹士恭
379 2 big / great / huge / large / major 茫茫大鹵
380 2 防守 fángshǒu to defend / to protect 但嚴兵防守
381 2 其余 qíyú rest / remainder 收其余眾
382 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 兵連千里
383 2 banner / flag 旗纛
384 2 a time 行泰又為次將張絳所殺
385 2 to console / to comfort 陛下但因而撫之
386 2 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 加侍中
387 2 大將 dàjiāng a general / an admiral 尋為大將李載義所殺
388 2 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 兼御史大夫
389 2 shì room / bedroom 有蘆生於室
390 2 to go 長蛇去穴
391 2 tián field / farmland 厥田沃壤
392 2 to cry out / to shout 遂於鞠場叫呼謀亂
393 2 漁陽 yúyáng Yuyang 東逼漁陽
394 2 huò to reap / to harvest 獲牛馬
395 2 今日 jīnrì today 幽州今日之事可奈何
396 2 gào to tell / to say / said / told 或有告者
397 2 míng measure word for people 仍虜其名王
398 2 yǐn to lead / to guide 王處存引輕軍三千
399 2 dīng Ding 請將兵馬並丁匠五千人
400 2 shì a posthumous name or title / funerary name 謚曰莊
401 2 ān calm / still / quiet / peaceful 邊城長吏多務茍安
402 2 měi each / every 回鶻每遣使入朝
403 2 to cut down 時仲武遣軍吏吳仲舒表請以本軍伐叛
404 2 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 轉檢校吏部尚書
405 2 chuán to transmit 必傳節鉞者三人
406 2 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 自相崇樹
407 2 shì to look at / to see 眈眈虎視
408 2 軍校 jūnxiào military school / military academy 克融少為幽州軍校
409 2 納降 nàjiàng to surrender / to accept defeat 納降軍使
410 2 máo reeds / rushes / grass 茅類
411 2 soil / ground / land 幹旄蔽地
412 2 valley / gorge / ravine 字方谷
413 2 十年 shí nián ten years / decade 十年
414 2 to benefit / to aid 仲武遣其弟仲至與裨將遊奉寰
415 2 恭順 gōngshùn to be deferent 又能恭順朝旨
416 2 ancestor / forefather 祖滔
417 2 huǎn slow / sluggish / gradual 容臣稍緩息以對
418 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故古先哲王建國
419 2 yóu to swim 與鄉曲之不令者遊
420 2 太保 Tàibǎo Grand Protector 就加太保
421 2 zéi thief 賊泚之從孫也
422 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 克融官至檢校司空
423 2 jià vacation 今若假誌誠節鉞
424 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢制之以法
425 2 dùn to escape 全忠遁歸
426 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 其勢恐不得出
427 2 seven 七年
428 2 軍民 jūnmín army-civilian / military-masses / military-civilian 軍民用乂
429 2 bài to defeat / to vanquish 回鶻烏介可汗既敗
430 2 liú to flow / to spread / to circulate 流其使楊文端等
431 2 jǐn to have imperial audience 因入覲
432 2 fán ordinary / common 凡戮八百余人
433 2 final particle 吾洗然矣
434 2 four 四年
435 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 檢校光祿大夫
436 2 xiàn to offer / to present 相次獻捷
437 2 this 皇赫斯怒
438 2 to bring up / to rear 載義延中使擊鞠
439 2 yōu to worry / to be concerned 丁母憂
440 2 fán to bother / to vex / to trouble 此不足煩聖慮
441 2 bào to embrace / to hold in arms / to hug 性抱忠義
442 2 to be urgent 邊城長吏多務茍安
443 2 xuān to declare / to announce 別命中使宣諭
444 2 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 賴從事救解以免
445 2 a room 軍士呼噪登屋
446 2 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 镕仆墨君和亂中扶镕登屋免難
447 2 five 五年春
448 2 to allow / to permit 許之
449 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 起復驃騎大將軍
450 2 因而 yīnér therefore / as a result / thus 陛下但因而撫之
451 2 proper / suitable / appropriate 亦事之宜也
452 2 fēng wind 以風恙拜章請就醫藥
453 2 Wu 若將軍之部伍不戢
454 2 東都 Dōng Dū Luoyang 竊聞陛下欲幸東都
455 2 李德裕 Lǐ Déyù Li Deyu 李德裕因奏
456 2 qiáng strong / powerful 善挽強角牴
457 2 shōu to receive / to accept 前後收其侯王貴族千余人
458 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 仍賜實封三百戶
459 2 guò to cross / to go over / to pass 過太原
460 2 to take / to get / to fetch 取宰臣裴度謀
461 2 yáng sheep / goat 濈々群羊
462 2 shì power / authority 其勢恐不得出
463 2 a child 僧孺曰
464 2 fēng point of spear / sharp point 陰山寢鋒
465 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子怒其悖慢
466 2 開成 kāichéng Kaicheng 開成二年卒
467 2 to connect / to relate 陛下以范陽得失系國家休戚耶
468 2 qǐn to rest / to sleep 陰山寢鋒
469 2 其弟 qí dì his younger brother 仲武遣其弟仲至與裨將遊奉寰
470 2 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 有回鶻將軍李暢者
471 2 jìn nearby 不敢近邊
472 2 dōng east 東逼漁陽
473 2 不仁 bùrén not benevolent / heartless / numb 以不仁得之
474 2 bài to bow / to pay respect to 拜檢校戶部尚書
475 2 suddenly / abruptly / unexpectedly 或突入市肆
476 2 tōng to go through / to open 詔以通王淳遙領節度
477 2 可汗 kěhàn khan 可汗使將軍朝貢
478 2 contrary / opposite / backwards / upside down 張公素以兵逆擊不利
479 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 爭趨焉
480 2 大中 Dà Zhōng Da Zhong reign 大中年卒
481 2 guāng light 仲武是軍中舊將張光朝之子
482 2 capacity / degree / a standard / a measure 取宰臣裴度謀
483 2 kòu bandit / thieve 契丹寇邊
484 2 司徒 sītú Situ 仲武歷官至司徒
485 2 huà to make into / to change into / to transform 前時劉總向化
486 2 xu 進奏官徐迪詣中書白宰相曰
487 2 nán south 不令南寇
488 2 fàn to commit crime / to violate 無敢犯令
489 2 tiān day 曾不畏天
490 2 陰謀 yīnmóu plot / conspiracy 盡得陰謀
491 2 太原 Tàiyuán Taiyuan 兼太原尹
492 2 promptly / right away / immediately 即似有名
493 2 péi look of a flowing gown 取宰臣裴度謀
494 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 所以必不可與
495 2 used to indicate order 多隱藏於第
496 2 由是 yóushì because of 仲武由是威加北狄
497 2 qiú to request 邀求節旄
498 2 三萬 sān wàn thirty thousand 率銳兵三萬人大破之
499 2 shū relaxed / calm 時仲武遣軍吏吳仲舒表請以本軍伐叛
500 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 文宗聞之驚

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北狄 běidí Northern Di
本州 běnzhōu Honshū
兵部 bīngbù Ministry of War
博野 bóyě Boye
沧州 滄州 Cāngzhōu Cangzhou
常山 chángshān Changshan
蚩尤 Chī Yóu Chi You
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
定州 dìngzhōu Dingzhou
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东都 東都 Dōng Dū Luoyang
二月 èryuè February / the Second Month
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
光启 光啟 guāngqǐ Guangqi
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
户部尚书 戶部尚書 hùbù Shàng Shū Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
会昌 會昌 huìChāng Huichang
回鹘 回鶻 Huíhú Huihu
节度留后 節度留後 jiédù liúhòu Provisional Governor
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
景福 jǐngfú Jingfu
井陉 井陘 jǐngxíng Jingxing
敬宗 jìngzōng Jingzong
金吾 jīnwú
 1. a metal club
 2. Imperial Guard
九译 九譯 Jiǔ Yì Records of the Nine Interpreters
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
开成 開成 kāichéng Kaicheng
康居 Kāngjū Kangju
勒那 lēi nà Ratnamati
李德裕 李德裕 Lǐ Déyù Li Deyu
李全 lǐ quán Li Quan
岭南 嶺南 Lǐngnán Lingnan
留后 留後 liúhòu Provisional Governor
柳州 liǔzhōu Liuzhou
卢龙 盧龍 lúlóng Lulong
牛僧孺 Niú Sēngrú Niu Sengru
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
乾宁 乾寧 qiánníng Qianning
契丹 Qìdān Khitan
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
山东 山東 Shāndōng Shandong
上都 shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
商州 shāngzhōu Shangzhou
山南西道 shānnánxī dào Shannanxi Circuit
深州 shēnzhōu Shenzhou
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
思明 sīmíng Siming
太保 Tàibǎo Grand Protector
太傅 Tàifù Grand Tutor / Grand Mentor
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文宗 wénzōng Emperor Wenzong of Tang
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武强 武強 wǔqiáng Wuqiang
武威 wǔwēi Wuwei
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
五原 wǔyuán Wuyuan
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
咸通 xiántōng Xiantong
兴元 興元 xīngyuán Xingyuan
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
燕国公 燕國公 Yān Guógōng Yan Guogong
杨文 楊文 yángwén Yang Wen
燕蓟 燕薊 yānjì Yanji
雁门 雁門 yànmén Yanmen
阴山 陰山 yīnshān Yin mountains
以太 yǐtài Ether-
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
长吏 長吏 zhǎnglì Senior Functionary
长庆 長慶 zhǎngqìng Changqing
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
至强 至強 zhìqiáng Xeon
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中和 zhōnghé Zhonghe
中华 中華 Zhōnghuá China
左氏春秋 zuǒshì chūnqiū Zuo Shi Spring and Autumn Annals

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English