Glossary and Vocabulary for Book of Later Han 後漢書, 第十四 五行二 災火 草妖 羽蟲孽 羊禍 Volume 104: Five Elements Part Two

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 huǒ fire / flame 灾火
2 32 nián year 和帝永元八年十二月丁巳
3 27 supreme ruler / emperor 殇帝及平原王皆早夭折
4 23 shí time / a point or period of time 时则有草妖
5 15 hòu after / later 阴后宠衰怨恨
6 14 zāi disaster / calamity 灾火
7 12 以为 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 刘歆傳以为羽虫
8 12 zhōng middle 建武中
9 12 殿 diàn a hall / a palace / a temple 南宫宣室殿火
10 11 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 延平元年
11 10 yuē to speak / to say
12 10 shàng top / a high position 则火不炎上
13 10 太后 Tài Hòu Empress Dowager 窦太后在南宫
14 9 yīn cloudy / overcast 阴后宠衰怨恨
15 9 píng flat / level / smooth 平陵园寝火
16 9 jiàn to see 疑浮见浸谮
17 9 sān three 顺帝永建三年七月丁酉
18 9 běi north 是时和帝幸北宫
19 9 líng mound / hill / mountain 凡灾发于先陵
20 9 to reach 殇帝及平原王皆早夭折
21 9 four 四年三月戊子
22 9 gōng a palace 是时和帝幸北宫
23 8 shǔ to sign 丙署火
24 8 to ferry 上以谗言废皇太子为济阴王
25 8 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 上有欲废之意
26 8 niè evil 羽虫孽
27 8 fèng phoenix 时以为凤皇
28 8 南宫 nángōng Nangong 南宫宣室殿火
29 8 to stand 立邓贵人为皇后
30 8 ān calm / still / quiet / peaceful 安帝永初二年四月甲寅
31 7 五色 wǔ sè the five primary colors 五色各如其状
32 7 niǎo bird 有五色大鸟集济南台
33 7 to arise / to get up 灾起城中
34 7 bēng to rupture / to split apart 窦太后崩
35 7 yán to prolong / to delay / to postpone 延光元年八月戊子
36 7 wáng Wang 殇帝及平原王皆早夭折
37 7 feather 羽虫孽
38 7 xiān first 先是和帝崩
39 6 desire 上有欲废之意
40 6 陵园 língyuán cemetery / mausoleum park 杜陵园火
41 6 mén door / gate / doorway / gateway 北宫盛馔门阁火
42 6 líng agile / nimble 灵帝熹平四年五月
43 6 wài outside 女子外属之象也
44 6 liáng a bridge 后父梁商本国侯
45 6 qǐn to rest / to sleep 阳陵园寝殿火
46 6 èr two 五行二
47 6 big / great / huge / large / major 其后凉州叛羌为害大甚
48 5 jué ancient bronze wine holder 先是爵号阿母宋娥为山阳君
49 5 huáng royal / imperial 时以为凤皇
50 5 Germany 儒说火以明为德而主礼
51 5 shā to kill / to murder / to slaughter 殺太子
52 5 七月 qīyuè July / the Seventh Month 四年秋七月乙丑
53 5 huán to pace / to linger 桓帝建和二年五月癸丑
54 5 yāo goblin / witch / devil / monster / demon 草妖
55 5 cǎo grass / straw / herbs 草妖
56 5 rén person / people / a human being 烧殺三千五百七十人
57 5 shāng commerce / trade 后父梁商本国侯
58 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 桓帝建和二年五月癸丑
59 5 太子 tàizǐ a crown prince 殺太子
60 5 dèng Deng 是时和帝幸邓贵人
61 5 jiā excellent 阳嘉元年
62 5 chóng an invertebrate / a worm 羽虫孽
63 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 谋欲诛邓氏
64 5 shāo to burn 烧殺三千五百七十人
65 5 Hebei 商长子冀当继商爵
66 5 yún cloud 白马令李云坐直谏死
67 5 hài to injure / to harm to 其后凉州叛羌为害大甚
68 5 děng et cetera / and so on 章等被诛
69 5 jué he / she / it 厥咎舒
70 5 suì to comply with / to follow along 遂反叛攻浮
71 5 nèi inside / interior 南宫承善闼内火
72 5 二月 èryuè February / the Second Month 元初四年二月壬戌
73 5 fēng to seal / to close off 又多益商封
74 5 shì clan / a branch of a lineage 谋欲诛邓氏
75 5 和帝 hédì Emperor He of Southern Qi 和帝永元八年十二月丁巳
76 5 chǒng to favor 渔阳太守彭宠被征
77 4 zhuàng form / appearance / shape 作胡人状
78 4 八月 bāyuè August / the Eighth Month 十三年八月己亥
79 4 liù six 六年四月辛亥
80 4 zuò to do 火连作
81 4 xiōng elder brother 先是梁太后兄冀挟奸枉
82 4 hàn Han Chinese 汉安元年三月甲午
83 4 xiàng figure / image / appearance 此孝和皇帝将绝世之象也
84 4 皇后 huánghòu empress 立邓贵人为皇后
85 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉李固以为奢僭所致
86 4 shuāi to weaken / to decline 阴后宠衰怨恨
87 4 guā melon / gourd / squash 有瓜异本共生
88 4 Li 太尉李固以为奢僭所致
89 4 bright / warm 延熹四年正月辛酉
90 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 先是爵号阿母宋娥为山阳君
91 4 dōng east 恭北陵东阙火
92 4 hào number 先是爵号阿母宋娥为山阳君
93 4 five 五年正月壬午
94 4 an official institution / a state bureau 及东西莫府火
95 4 四月 sìyuè April / the Fourth Month 安帝永初二年四月甲寅
96 4 shèng to beat / to win / to conquer 皇子胜长
97 4 jìn to enter 皇后兄何进
98 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 又多益商封
99 4 诛灭 zhūmiè to wipe out / to exterminate 卒诛灭
100 4 xìng fortunate / lucky 是时和帝幸北宫
101 4 to resemble / to similar to to 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
102 4 zài in / at 窦太后在南宫
103 4 zhèng government / administration 政以贿成
104 4 jīng Beijing 京房
105 4 qiū fall / autumn 四年秋七月乙丑
106 4 zhēng to prove / to confirm 渔阳太守彭宠被征
107 4 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 四年三月戊子
108 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 太尉李固以为奢僭所致
109 4 jiàn to build / to construct 顺帝永建三年七月丁酉
110 3 to stop / to prevent 杜陵园火
111 3 shēng to be born / to give birth 以商生在
112 3 hair 发天下兵以攻御之
113 3 seven 七州二十八郡同时俱发
114 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 宝怪皆所藏在也
115 3 shāng to die prematurely 殇帝及平原王皆早夭折
116 3 eight 和帝永元八年十二月丁巳
117 3 to float / to drift / to waft 时宠与幽州牧朱浮有隙
118 3 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 元年十一月
119 3 wǎng useless / in vain 先是梁太后兄冀挟奸枉
120 3 fáng a room 京房
121 3 天下 tiānxià China 发天下兵以攻御之
122 3 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 十五年六月辛酉
123 3 chē a vehicle 宫车晏驾
124 3 shì matter / thing / item 会得阴后挟伪道事
125 3 zào to make / to build / to manufacture 陵之初造
126 3 pàn to betray / to rebel / to revolt 其后凉州叛羌为害大甚
127 3 chéng to bear / to carry / to hold 承福殿火
128 3 tiān day 变乱天常
129 3 yáng sheep / goat 羊祸
130 3 dào way / road / path 会得阴后挟伪道事
131 3 day of the month / a certain day 其日烧尽
132 3 huò a misfortune / a calamity / a disaster 羊祸
133 3 京都 Jīngdū Kyoto 京都夜有火光转行
134 3 hóu marquis / lord 后父梁商本国侯
135 3 德阳 déyáng Deyang 北宫掖庭中德阳殿火
136 3 明年 míngnián next year 明年
137 3 三月 sānyuè March / the Third Month 四年三月戊子
138 3 zhāng a chapter / a section 章等被诛
139 3 miáo a seedling 异父兄朱苗
140 3 十月 shíyuè October / the Tenth Month 永和元年十月丁未
141 3 qiáo tall / lofty 杜乔正直
142 3 易傳 yìchuán Yi Zhuan 易傳
143 3 jùn a commandery / a prefecture 凉州诸郡寄治冯翊
144 3 黄门 Huángmén Huangmen 中黄门孙程等十九人起兵殿省
145 3 chì red / scarlet 时则有赤眚
146 3 xuān to declare / to announce 南宫宣室殿火
147 3 贵人 guìrén nobility / person of high rank 是时和帝幸邓贵人
148 3 beard / mustache 贾逵以为胡降征也
149 3 qiāng Qiang [people] 其后凉州叛羌为害大甚
150 2 suì age 今兹诸侯岁也
151 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 南宫承善闼内火
152 2 jiè to quit 天戒若曰
153 2 good fortune 中藏府承禄署火
154 2 zhé wise 是谓不悊
155 2 fán to roast 燔千余家
156 2 gōng respectful / polite / reverent 恭陵庑灾
157 2 xiàn to offer / to present 献帝初平元年八月
158 2 xìng gender 谓火失其性而为灾也
159 2 a man / a male adult 夫云台者
160 2 五行 wǔ xíng five elements 五行二
161 2 fán ordinary / common 凡灾发于先陵
162 2 guān to look at / to watch / to observe 益台观
163 2 luǒ the solitary wasp 时则有蠃虫之孽
164 2 to assemble / to meet together 好聚观之
165 2 quē be short of / to lack 不及至衰缺
166 2 to gather / to collect 有五色大鸟集济南台
167 2 chuán to transmit 五行傳
168 2 jié festival / a special day 下不節
169 2 西北 xīběi northwest 德阳前殿西北入门内永乐太后宫署火
170 2 guāng light 延光元年八月戊子
171 2 掖庭 yètíng Lateral Courts 掖庭朔平署各火
172 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 乐成门灾
173 2 zūn to honor / to respect 后禄而尊厚者无余矣
174 2 长安 Cháng'ān Chang'an 上以后母宣为长安君
175 2 dōng winter 以冬温应之
176 2 怀 huái bosom / breast 怀陵上有万余爵
177 2 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 安帝永初二年四月甲寅
178 2 zèn to slander 疑浮见浸谮
179 2 董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo 续以董卓之乱
180 2 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 八年二月己酉
181 2 jiǔ old 积恶日久
182 2 yàn to examine / to test / to check 以为验
183 2 bǐng to grasp / to hold 苗遂秉威权
184 2 wéi to surround / to encircle / to corral 大一围
185 2 yán the gate of a village 阎皇后初立
186 2 xiáng good luck / blessing 赤祥
187 2 kōng empty / void / hollow 杼柚空悬
188 2 黄巾 huángjīn Yellow Turbans 黄巾作慝
189 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 凉州诸郡寄治冯翊
190 2 hòu thick 后禄而尊厚者无余矣
191 2 武库 wǔkù arsenal / store of arms 武库火
192 2 殺人 shārén to murder 殺人
193 2 dòu a hole / a burrow 窦太后在南宫
194 2 后梁 Hòu Liáng Later Liang 是后梁太后崩
195 2 shù tree 右校别作中有两樗树
196 2 wife 以妾为妻
197 2 殿后 diànhòu to bring up the rear 和欢殿后钩盾
198 2 乙丑 yǐchǒu second year 四年秋七月乙丑
199 2 warm 厥罚常燠
200 2 shǔ to belong to / be subordinate to 女子外属之象也
201 2 渔阳 yúyáng Yuyang 渔阳太守彭宠被征
202 2 zhòng many / numerous 众鸟随之
203 2 bǐng third heavenly stem 丙署火
204 2 zhōu a state / a province 其后凉州叛羌为害大甚
205 2 shǐ beginning / start 黄巾贼始起
206 2 zhū vermilion 时宠与幽州牧朱浮有隙
207 2 liú Liu 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
208 2 disease / sickness / ailment 厥极疾
209 2 to die 以忧死
210 2 favorite 内嬖鸿都
211 2 to leave / to depart / to go away / to part 离本而实
212 2 qián front 德阳前殿西阁及黄门北寺火
213 2 kāng Kang 康陵园寝火
214 2 to doubt / to disbelieve 疑浮见浸谮
215 2 chén minister / statesman / official 诛贼臣
216 2 bǎi one hundred 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
217 2 different / other 有瓜异本共生
218 2 extra / surplus / remainder 燔千余家
219 2 xié to clasp under the arm 会得阴后挟伪道事
220 2 guò to cross / to go over / to pass 皆过差非礼
221 2 zéi thief 诛贼臣
222 2 gōng to attack / to assault 遂反叛攻浮
223 2 谗言 chányán slander / a false charge 上以谗言废皇太子为济阴王
224 2 luàn chaotic / disorderly 续以董卓之乱
225 2 光和 guānghé Guanghe 光和四年闰月辛酉
226 2 xuán to hang / to suspend 杼柚空悬
227 2 wèi to call 谓火失其性而为灾也
228 2 shěng province 中黄门孙程等十九人起兵殿省
229 2 bīng soldier / troops 发天下兵以攻御之
230 2 do evil in secret 黄巾作慝
231 2 gěng bright / honest 后阎后与外亲耿宝等共谮太子
232 2 yáng sun 阳陵园寝殿火
233 2 to defend / to resist 发天下兵以攻御之
234 2 a room 翱翔殿屋
235 2 lóng grand / intense / prosperous 爱宠隆崇
236 2 jìn nearby 近草妖也
237 2 chéng a city / a town 雒阳城局竹柏叶有伤者
238 2 increase / benefit 益台观
239 2 专权 zhuānquán to monopolize power / to rule by dictatorship 黄门专权
240 2 xīng to flourish / to be popular 威兴门
241 2 晏驾 yànjià to die 宫车晏驾
242 2 闰月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 闰月
243 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 五年正月壬午
244 2 happy / glad / cheerful / joyful 乐成门灾
245 2 宫室 gōngshì home / dwelling 燔宫室
246 2 掖门 yèmén small side door of a palace 及左掖门
247 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 儒说火以明为德而主礼
248 2 què a watchtower / a guard tower 恭北陵东阙火
249 2 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
250 2 jiǔ nine 九年三月癸己
251 2 bào violent / brutal / tyrannical 灵帝暴崩
252 2 xiàn county 明日潞县火
253 2 雒阳 Luòyáng Luoyang 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
254 2 阿母 āmǔ mother 先是爵号阿母宋娥为山阳君
255 2 bìn hair on temples 头目鬓须发备具
256 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 延熹四年正月辛酉
257 2 jiā house / home / residence 燔千余家
258 2 jiàng to descend / to fall / to drop 贾逵以为胡降征也
259 2 wēn warm / lukewarm 以冬温应之
260 2 不当 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不当废太子以自剪
261 2 头目 tóumù a ringleader / a gang leader / a chieftain 头目鬓须发备具
262 2 one 尺一雨布
263 2 王子 wángzǐ a prince 遂更立清河王子
264 2 chamber / pavilion 北宫盛馔门阁火
265 2 西 The West 德阳前殿西阁及黄门北寺火
266 2 皇子 huángzǐ prince 有皇子二人
267 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 头目鬓须发备具
268 2 leaf / foliage / petal 雒阳城局竹柏叶有伤者
269 2 huān happy / pleased / glad 和欢殿后钩盾
270 2 yuān grievance / injustice / a wrong 济阴冤句
271 2 àn case / incident 案云台之灾自上起
272 2 wood / lumber 烧材木
273 1 to continue / to carry on 续以董卓之乱
274 1 xiào to be filial 此孝和皇帝将绝世之象也
275 1 绝世 juéshì unique / exceptional 此孝和皇帝将绝世之象也
276 1 dialect / language / speech 京都为之语曰
277 1 fox 离狐县界
278 1 其事 qí shì that thing / this thing 恐害其事
279 1 shé snake 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
280 1 复生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 桑复生椹
281 1 guài odd / queer / strange / uncanny 宝怪皆所藏在也
282 1 刘歆 Liú Xīn Liu Xin 刘歆傳以为羽虫
283 1 新丰 xīnfēng Xinfeng 又集新丰
284 1 不见 bújiàn to not see 则隐不见
285 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 弃法律
286 1 bēn energetic 虎贲掖门火
287 1 汉中 hànzhōng Hongzhong 汉中城固南城门灾
288 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 邓皇后贪殇帝少
289 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 儒说火以明为德而主礼
290 1 xiāng to aid / to help / to assist 复更封冀为襄邑侯
291 1 辛亥 xīn hài Xin Hai year 六年四月辛亥
292 1 生人 shēngrén a stranger 则有木生人状
293 1 to punish / to penalize 厥罚常燠
294 1 chéng to fill 盛火数起
295 1 万岁 wànsuì to live long 千秋万岁殿皆火
296 1 手指 shǒuzhǐ finger 如手指
297 1 qún a crowd / a flock / a group 五色鸟群翔殿屋
298 1 to store 积十余年未已
299 1 死伤 sǐshāng casualties / dead and injured 百姓死伤已过半矣
300 1 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 元初四年二月壬戌
301 1 to die 卒诛灭
302 1 péng Peng 渔阳太守彭宠被征
303 1 zuǒ left 及左掖门
304 1 jiū to investigate / to inspect / to entangle 欲悉纠黜
305 1 yòu right / right-hand 右校别作中有两樗树
306 1 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 汉安元年三月甲午
307 1 shǒu hand 或大如手
308 1 末年 mònián final years 末年胡降二十万口
309 1 miàn side / surface 有人面生鬓
310 1 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 虐侈滋甚
311 1 jīng stem / stalk 其茎靡累肿大
312 1 zhú bamboo 雒阳城局竹柏叶有伤者
313 1 十五 shíwǔ fifteen 十五年六月辛酉
314 1 皇帝 huángdì Emperor 此孝和皇帝将绝世之象也
315 1 xián salty / briny 群臣咸欲立之
316 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 司空周章等心不厌服
317 1 城门 chéngmén a city gate 渔阳城门楼灾
318 1 qín birds / fowl 虽颇有所禽
319 1 míng bright / brilliant 儒说火以明为德而主礼
320 1 兄弟 xiōngdì brothers 封其兄弟
321 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 谗慝内兴
322 1 万余 wàn yú over ten thousand 怀陵上有万余爵
323 1 其一 qíyī first / number one of the above 其一株宿夕暴长
324 1 南城 nánchéng Nancheng 汉中城固南城门灾
325 1 shuò first day of the lunar month 掖庭朔平署各火
326 1 太守 tài shǒu Governor 渔阳太守彭宠被征
327 1 积恶 jīè accumulated evil 积恶日久
328 1 明日 míngrì tomorrow 明日潞县火
329 1 常侍 chángshì a personal attendant 常侍
330 1 good fortune / happiness / luck 承福殿火
331 1 所居 suǒjū residence / dwelling / dwelling place 御所居殿后槐树
332 1 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 桓帝建和二年五月癸丑
333 1 女子 nǚzi a female 女子外属之象也
334 1 a calf 更外迎济北王子犊立之
335 1 fàng to put / to place 放贤赏淫
336 1 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 时宠与幽州牧朱浮有隙
337 1 新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng 五色大鸟见于新城
338 1 wēi prestige / majesty 威兴门
339 1 雨布 yǔbù rain tarp 尺一雨布
340 1 贾逵 Jiǎ kuí Jia Kui 贾逵以为胡降征也
341 1 国柄 guóbǐng state power 特国柄
342 1 法律 fǎlǜ law 弃法律
343 1 正直 zhèngzhí upright / upstanding / honest / just and straight 杜乔正直
344 1 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 还自相害至灭亡也
345 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 阿母王圣及外属耿宝等谗言
346 1 department / bureau / office 雒阳城局竹柏叶有伤者
347 1 qīn relatives 后阎后与外亲耿宝等共谮太子
348 1 shùn to obey 顺帝永建三年七月丁酉
349 1 后父 hòufù stepfather 后父梁商本国侯
350 1 失火 shīhuǒ to catch fire 汉阳阿阳城中失火
351 1 shěng a cataract 时则有赤眚
352 1 zhèn to shake / to shock 免太尉杨震
353 1 初二 chū èr second day of the lunar month 安帝永初二年四月甲寅
354 1 cuī a rafter 榱题数百
355 1 yuán source / origin 原陵长寿门火
356 1 a door / gate 南宫承善闼内火
357 1 不立 bùlì unsuccessful / unstable 太后以前既不立胜
358 1 自养 zìyǎng self-sustaining / economically independent (of state aid, foreign subsidy etc) 欲自养长立之
359 1 wàn ten thousand 末年胡降二十万口
360 1 长寿 chángshòu longevity 原陵长寿门火
361 1 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 和帝永元八年十二月丁巳
362 1 lǐng neck 领兵
363 1 受封 shòufēng to receive fief and title / to be enfeoffed / (figuratively) to be rewarded by the emperor 并受封爵
364 1 克己复礼 kèjǐ fù lǐ restrain yourself and return to the rites (idiom, from Analects) / to subdue self and observe proprieties 而灵帝曾不克己复礼
365 1 gōu hook character stroke 和欢殿后钩盾
366 1 兰台 lántái Lantai / Orchid Terrace 兰台
367 1 破坏 pòhuài to wreck / to break / to destroy 曲阳尚未破坏
368 1 所致 suǒzhì to be caused by 太尉李固以为奢僭所致
369 1 初四 chū sì fourth day of the lunar month 元初四年二月壬戌
370 1 七十 qīshí seventy / 70 烧殺三千五百七十人
371 1 汉阳 hànyáng Hanyang 汉阳阿阳城中失火
372 1 济阳 jìyáng Jiyang 陈留济阳
373 1 a shepherd 时宠与幽州牧朱浮有隙
374 1 十九 shíjiǔ nineteen 中黄门孙程等十九人起兵殿省
375 1 a crack / a split / a fissure 时宠与幽州牧朱浮有隙
376 1 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 太后以前既不立胜
377 1 chì wing 毛羽头目足翅皆具
378 1 翱翔 áoxiáng to soar / to hover at height / to circle in the air 翱翔殿屋
379 1 lián upright / honorable / honest 北地廉雨肉似羊肋
380 1 shī to lose 谓火失其性而为灾也
381 1 jiù to punish / to chastise / to blame 厥咎舒
382 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 右校别作中有两樗树
383 1 数百 shù bǎi several hundred 榱题数百
384 1 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 桓帝元嘉元年十一月
385 1 a scholar 儒说火以明为德而主礼
386 1 jiàn to usurp 太尉李固以为奢僭所致
387 1 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝时
388 1 bitterness / bitter flavor 天下厌苦兵役
389 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 十五年六月辛酉
390 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣咸欲立之
391 1 后凉 Hòu Liáng Later Liang 其后凉州叛羌为害大甚
392 1 兴平 xīngpíng Xingping 献帝兴平元年九月
393 1 shuǐ water 惟水沴火
394 1 jiù old / ancient 何以旧典为
395 1 不厌 bùyàn not to tire of / not to object to 司空周章等心不厌服
396 1 to make a false accusation / to defame 令人诬奏固
397 1 shù numerous / various 庶征之恒燠
398 1 永乐 Yǒng Lè Emperor Yong Le 德阳前殿西北入门内永乐太后宫署火
399 1 zhù the shuttle of a loom 杼柚空悬
400 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志第十四
401 1 鸟兽 niǎoshòu birds and beasts / fauna 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
402 1 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 逐功臣
403 1 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 五年五月庚申
404 1 反叛 fǎnnì to rebel / to revolt / to disobey 遂反叛攻浮
405 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 灾起城中
406 1 后母 hòumǔ stepmother 追号后母为开封君
407 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 安帝信中常侍樊丰
408 1 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 九年三月癸己
409 1 mín the people / citizen / subjects 民相惊噪
410 1 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
411 1 serious / critical 胜有厥疾不笃
412 1 huì can / be able to 会得阴后挟伪道事
413 1 ròu meat / muscle 北地廉雨肉似羊肋
414 1 高大 gāodà tall and lofty 高大之象也
415 1 xíng appearance 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
416 1 政治 zhèngzhì politics 此时政治衰缺
417 1 to know / to learn about / to comprehend 欲悉纠黜
418 1 灭亡 mièwáng to destroy / to exterminate / to perish / to die out 还自相害至灭亡也
419 1 chǎng roomy / spacious / open / broad 直臣何敞以为羽孽
420 1 明主 míngzhǔ a wise ruler 故非明主
421 1 service / labor 役起负海
422 1 jiǎn frugal / economical 上不俭
423 1 qiān to move / to shift 迁于桐宫
424 1 to send / to transmit / to mail 凉州诸郡寄治冯翊
425 1 不明 bù míng not clear / unknown 视之不明
426 1 ruì auspicious 为瑞者一
427 1 变乱 biànluàn turmoil / social upheaval 变乱天常
428 1 图书 túshū books 图书
429 1 dèng stirrup 若就县华镫
430 1 自拔 zìbá to free oneself / to extricate oneself from a difficult situation 自拔
431 1 yàn to dislike / to detest 天下厌苦兵役
432 1 dìng to decide 建和元年君位乃定
433 1 开封 Kāifēng Kaifeng 追号后母为开封君
434 1 night 京都夜有火光转行
435 1 móu to plan 谋欲诛邓氏
436 1 zhé to fold 殇帝及平原王皆早夭折
437 1 贿 huì a bribe 政以贿成
438 1 zào to be noisy / to chirp loudly 民相惊噪
439 1 所藏 suǒcáng the thing stored 宝怪皆所藏在也
440 1 大将军 dàjiāngjūn important general / generalissimo 大将军何进以内宠外嬖
441 1 摄政 shèzhèng to act as regent 是时梁太后摄政
442 1 扶风 fúfēng Fufeng 扶风界
443 1 百姓 bǎixìng common people 百姓死伤已过半矣
444 1 周章 zhōuzhāng effort / trouble / pains (to get something done) 司空周章等心不厌服
445 1 tóu head 皆断头
446 1 féng feng 凉州诸郡寄治冯翊
447 1 飞出 fēichū to fly out 飞出城外
448 1 非礼 fēilǐ rudeness / insolence / impropriety / harassment / molestation / indecent assault 皆过差非礼
449 1 gōng merit 又多封无功者
450 1 a talisman / a charm 符節
451 1 shì a generation 和帝世绝
452 1 yòu pomelo / shaddock / oriental grapefruit 杼柚空悬
453 1 入门 rùmén a primer / an introductory course 德阳前殿西北入门内永乐太后宫署火
454 1 chà to differ 皆过差非礼
455 1 早夭 zǎoyāo to die young 殇帝及平原王皆早夭折
456 1 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 二月壬辰
457 1 永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign 和帝永元八年十二月丁巳
458 1 zōu a groom or chariot driver employed by a noble 驺骑电激
459 1 官非 guānfēi lawsuit (from Cantonese) 官非其人
460 1 须发 xūfà hair and beard 头目鬓须发备具
461 1 狐疑 húyí to be suspicious/ to doubt 故意狐疑
462 1 树枝 shùzhī a branch / a twig 悬著树枝枳棘
463 1 cái material / stuff 烧材木
464 1 secret 故焚其台门秘府也
465 1 háo fine hair 上幸毫后
466 1 以内 yǐnèi inside / within / less than 大将军何进以内宠外嬖
467 1 清河 qīnghé Qinghe 遂更立清河王子
468 1 广 guǎng wide / large / vast 规广治之尤饰
469 1 毛羽 máoyǔ hair and feathers 毛羽头目足翅皆具
470 1 余年 yúnián one's remaining years 积十余年未已
471 1 jià to drive / to sail / to fly 宫车宴驾
472 1 本国 běnguó my country 后父梁商本国侯
473 1 君位 jūnwèi a royal title 建和元年君位乃定
474 1 chóng high / dignified / lofty 爱宠隆崇
475 1 应征 yīngzhēng to apply (for a job) / to reply to a job advertisement 其妻劝无应征
476 1 xiāo an owl 至于小爵希见枭者
477 1 gēn origin / cause / basis 根在上
478 1 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 十三年八月己亥
479 1 永和 yǒnghé Yonghe / Yungho 永和元年十月丁未
480 1 fén to burn 故焚其台门秘府也
481 1 chūn spring 去年春
482 1 肿大 zhǒngdà swelling / enlargement / hypertrophy 其茎靡累肿大
483 1 九十七 jiǔshíqī 97 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
484 1 火烧 huǒshāo to burn 厥妖火烧宫
485 1 gāo high / tall 皆高四尺所
486 1 有司 yǒusī government official / government office 因是有司荡涤虔刘
487 1 延平 yánpíng Yanping 延平元年
488 1 zhān to divine 占曰
489 1 城外 chéngwài outside of a city 飞出城外
490 1 伤者 shāngzhě casualty / victim (of an accident) / wounded person 雒阳城局竹柏叶有伤者
491 1 转行 zhuǎnxíng to change profession 京都夜有火光转行
492 1 jìn to the greatest extent / utmost 其日烧尽
493 1 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 永和元年十月丁未
494 1 起兵 qǐbīng to send troops 中黄门孙程等十九人起兵殿省
495 1 a large mound 京都为丘墟矣
496 1 xiáng to soar / to glide / to hover 五色鸟群翔殿屋
497 1 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 上以谗言废皇太子为济阴王
498 1 zuò to sit 白马令李云坐直谏死
499 1 济南 Jǐnán Jinan 有五色大鸟集济南台
500 1 异父 yìfù with different father (e.g. of half-brother) 异父兄朱苗

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 37 huǒ fire / flame 灾火
2 32 nián year 和帝永元八年十二月丁巳
3 31 zhī him / her / them / that 视之不明
4 27 supreme ruler / emperor 殇帝及平原王皆早夭折
5 23 shí time / a point or period of time 时则有草妖
6 21 wèi for / to 以妾为妻
7 21 also / too 谓火失其性而为灾也
8 17 yǒu is / are / to exist 时则有草妖
9 17 shì is / are / am / to be 是谓不悊
10 15 hòu after / later 阴后宠衰怨恨
11 15 his / hers / its / theirs 谓火失其性而为灾也
12 14 zāi disaster / calamity 灾火
13 12 以为 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 刘歆傳以为羽虫
14 12 so as to / in order to 以妾为妻
15 12 zhōng middle 建武中
16 12 殿 diàn a hall / a palace / a temple 南宫宣室殿火
17 11 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 谓火失其性而为灾也
18 11 jiē all / each and every / in all cases 殇帝及平原王皆早夭折
19 11 not / no 则火不炎上
20 11 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 延平元年
21 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 又多封无功者
22 10 yuē to speak / to say
23 10 shàng top / a high position 则火不炎上
24 10 太后 Tài Hòu Empress Dowager 窦太后在南宫
25 9 yīn cloudy / overcast 阴后宠衰怨恨
26 9 píng flat / level / smooth 平陵园寝火
27 9 jiàn to see 疑浮见浸谮
28 9 sān three 顺帝永建三年七月丁酉
29 9 běi north 是时和帝幸北宫
30 9 líng mound / hill / mountain 凡灾发于先陵
31 9 to reach 殇帝及平原王皆早夭折
32 9 four 四年三月戊子
33 9 gōng a palace 是时和帝幸北宫
34 8 shǔ to sign 丙署火
35 8 to ferry 上以谗言废皇太子为济阴王
36 8 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 上有欲废之意
37 8 niè evil 羽虫孽
38 8 fèng phoenix 时以为凤皇
39 8 南宫 nángōng Nangong 南宫宣室殿火
40 8 to stand 立邓贵人为皇后
41 8 ān calm / still / quiet / peaceful 安帝永初二年四月甲寅
42 8 otherwise / but / however 则火不炎上
43 7 五色 wǔ sè the five primary colors 五色各如其状
44 7 niǎo bird 有五色大鸟集济南台
45 7 to arise / to get up 灾起城中
46 7 bēng to rupture / to split apart 窦太后崩
47 7 yán to prolong / to delay / to postpone 延光元年八月戊子
48 7 wáng Wang 殇帝及平原王皆早夭折
49 7 feather 羽虫孽
50 7 xiān first 先是和帝崩
51 6 desire 上有欲废之意
52 6 陵园 língyuán cemetery / mausoleum park 杜陵园火
53 6 and 此孝和皇帝将绝世之象也
54 6 mén door / gate / doorway / gateway 北宫盛馔门阁火
55 6 líng agile / nimble 灵帝熹平四年五月
56 6 zhǎng director / chief / head / elder 皇子胜长
57 6 wài outside 女子外属之象也
58 6 liáng a bridge 后父梁商本国侯
59 6 qǐn to rest / to sleep 阳陵园寝殿火
60 6 èr two 五行二
61 6 tái unit 益台观
62 6 big / great / huge / large / major 其后凉州叛羌为害大甚
63 5 jué ancient bronze wine holder 先是爵号阿母宋娥为山阳君
64 5 huáng royal / imperial 时以为凤皇
65 5 Germany 儒说火以明为德而主礼
66 5 shā to kill / to murder / to slaughter 殺太子
67 5 gèng more / even more 遂更立清河王子
68 5 七月 qīyuè July / the Seventh Month 四年秋七月乙丑
69 5 huán to pace / to linger 桓帝建和二年五月癸丑
70 5 yāo goblin / witch / devil / monster / demon 草妖
71 5 cǎo grass / straw / herbs 草妖
72 5 rén person / people / a human being 烧殺三千五百七十人
73 5 shāng commerce / trade 后父梁商本国侯
74 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 桓帝建和二年五月癸丑
75 5 太子 tàizǐ a crown prince 殺太子
76 5 dèng Deng 是时和帝幸邓贵人
77 5 jiā excellent 阳嘉元年
78 5 chóng an invertebrate / a worm 羽虫孽
79 5 zhū to execute / to put to death / to condemn 谋欲诛邓氏
80 5 shāo to burn 烧殺三千五百七十人
81 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故火起莫府
82 5 Hebei 商长子冀当继商爵
83 5 yún cloud 白马令李云坐直谏死
84 5 hài to injure / to harm to 其后凉州叛羌为害大甚
85 5 děng et cetera / and so on 章等被诛
86 5 jué he / she / it 厥咎舒
87 5 suì to comply with / to follow along 遂反叛攻浮
88 5 nèi inside / interior 南宫承善闼内火
89 5 二月 èryuè February / the Second Month 元初四年二月壬戌
90 5 yòu again / also 又曰
91 5 fēng to seal / to close off 又多益商封
92 5 shì clan / a branch of a lineage 谋欲诛邓氏
93 5 和帝 hédì Emperor He of Southern Qi 和帝永元八年十二月丁巳
94 5 chǒng to favor 渔阳太守彭宠被征
95 4 zhuàng form / appearance / shape 作胡人状
96 4 八月 bāyuè August / the Eighth Month 十三年八月己亥
97 4 liù six 六年四月辛亥
98 4 zuò to do 火连作
99 4 xiōng elder brother 先是梁太后兄冀挟奸枉
100 4 hàn Han Chinese 汉安元年三月甲午
101 4 xiàng figure / image / appearance 此孝和皇帝将绝世之象也
102 4 皇后 huánghòu empress 立邓贵人为皇后
103 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 太尉李固以为奢僭所致
104 4 shuāi to weaken / to decline 阴后宠衰怨恨
105 4 in / at 迁于桐宫
106 4 guā melon / gourd / squash 有瓜异本共生
107 4 Li 太尉李固以为奢僭所致
108 4 bright / warm 延熹四年正月辛酉
109 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 先是爵号阿母宋娥为山阳君
110 4 dōng east 恭北陵东阙火
111 4 hào number 先是爵号阿母宋娥为山阳君
112 4 five 五年正月壬午
113 4 an official institution / a state bureau 及东西莫府火
114 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
115 4 四月 sìyuè April / the Fourth Month 安帝永初二年四月甲寅
116 4 shèng to beat / to win / to conquer 皇子胜长
117 4 jìn to enter 皇后兄何进
118 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 又多益商封
119 4 诛灭 zhūmiè to wipe out / to exterminate 卒诛灭
120 4 xìng fortunate / lucky 是时和帝幸北宫
121 4 jiāng will / shall (future tense) 此孝和皇帝将绝世之象也
122 4 ruò to seem / to be like / as 若曰
123 4 to resemble / to similar to to 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
124 4 zài in / at 窦太后在南宫
125 4 zhèng government / administration 政以贿成
126 4 jīng Beijing 京房
127 4 qiū fall / autumn 四年秋七月乙丑
128 4 zhēng to prove / to confirm 渔阳太守彭宠被征
129 4 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 四年三月戊子
130 4 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 太尉李固以为奢僭所致
131 4 jiàn to build / to construct 顺帝永建三年七月丁酉
132 3 to stop / to prevent 杜陵园火
133 3 chū at first / at the beginning / initially 陵之初造
134 3 shēng to be born / to give birth 以商生在
135 3 hair 发天下兵以攻御之
136 3 seven 七州二十八郡同时俱发
137 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 宝怪皆所藏在也
138 3 what / where / which 皇后兄何进
139 3 shāng to die prematurely 殇帝及平原王皆早夭折
140 3 eight 和帝永元八年十二月丁巳
141 3 already / afterwards 积十余年未已
142 3 to float / to drift / to waft 时宠与幽州牧朱浮有隙
143 3 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 元年十一月
144 3 wǎng useless / in vain 先是梁太后兄冀挟奸枉
145 3 fáng a room 京房
146 3 天下 tiānxià China 发天下兵以攻御之
147 3 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 十五年六月辛酉
148 3 chē a vehicle 宫车晏驾
149 3 shì matter / thing / item 会得阴后挟伪道事
150 3 zào to make / to build / to manufacture 陵之初造
151 3 pàn to betray / to rebel / to revolt 其后凉州叛羌为害大甚
152 3 chéng to bear / to carry / to hold 承福殿火
153 3 final particle 百姓死伤已过半矣
154 3 tiān day 变乱天常
155 3 yáng sheep / goat 羊祸
156 3 dào way / road / path 会得阴后挟伪道事
157 3 day of the month / a certain day 其日烧尽
158 3 such as / for example / for instance 如手指
159 3 huò a misfortune / a calamity / a disaster 羊祸
160 3 京都 Jīngdū Kyoto 京都夜有火光转行
161 3 hóu marquis / lord 后父梁商本国侯
162 3 德阳 déyáng Deyang 北宫掖庭中德阳殿火
163 3 yǒng perpetually / eternally / forever 安帝永初二年四月甲寅
164 3 明年 míngnián next year 明年
165 3 三月 sānyuè March / the Third Month 四年三月戊子
166 3 zhāng a chapter / a section 章等被诛
167 3 miáo a seedling 异父兄朱苗
168 3 十月 shíyuè October / the Tenth Month 永和元年十月丁未
169 3 qiáo tall / lofty 杜乔正直
170 3 易傳 yìchuán Yi Zhuan 易傳
171 3 huò or / either / else 或以为瓜者外延
172 3 jùn a commandery / a prefecture 凉州诸郡寄治冯翊
173 3 zhì to / until 书至
174 3 黄门 Huángmén Huangmen 中黄门孙程等十九人起兵殿省
175 3 yīn because 亳后因贱人得幸
176 3 chì red / scarlet 时则有赤眚
177 3 xuān to declare / to announce 南宫宣室殿火
178 3 bèi by 渔阳太守彭宠被征
179 3 贵人 guìrén nobility / person of high rank 是时和帝幸邓贵人
180 3 beard / mustache 贾逵以为胡降征也
181 3 qiāng Qiang [people] 其后凉州叛羌为害大甚
182 2 xiāng each other / one another / mutually 民相惊噪
183 2 suì age 今兹诸侯岁也
184 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 南宫承善闼内火
185 2 jiè to quit 天戒若曰
186 2 good fortune 中藏府承禄署火
187 2 zhé wise 是谓不悊
188 2 fán to roast 燔千余家
189 2 gōng respectful / polite / reverent 恭陵庑灾
190 2 do not 及东西莫府火
191 2 xiàn to offer / to present 献帝初平元年八月
192 2 xìng gender 谓火失其性而为灾也
193 2 a man / a male adult 夫云台者
194 2 五行 wǔ xíng five elements 五行二
195 2 fán ordinary / common 凡灾发于先陵
196 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 尺一雨布
197 2 guān to look at / to watch / to observe 益台观
198 2 luǒ the solitary wasp 时则有蠃虫之孽
199 2 yuán monetary unit / dollar 元初四年二月壬戌
200 2 to assemble / to meet together 好聚观之
201 2 quē be short of / to lack 不及至衰缺
202 2 to gather / to collect 有五色大鸟集济南台
203 2 chuán to transmit 五行傳
204 2 jié festival / a special day 下不節
205 2 西北 xīběi northwest 德阳前殿西北入门内永乐太后宫署火
206 2 guāng light 延光元年八月戊子
207 2 掖庭 yètíng Lateral Courts 掖庭朔平署各火
208 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 乐成门灾
209 2 zūn to honor / to respect 后禄而尊厚者无余矣
210 2 bìng and / furthermore / also 同时并然
211 2 no 其妻劝无应征
212 2 长安 Cháng'ān Chang'an 上以后母宣为长安君
213 2 dōng winter 以冬温应之
214 2 zhū all / many / various 凉州诸郡寄治冯翊
215 2 怀 huái bosom / breast 怀陵上有万余爵
216 2 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 安帝永初二年四月甲寅
217 2 zèn to slander 疑浮见浸谮
218 2 董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo 续以董卓之乱
219 2 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 八年二月己酉
220 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 厥罚常燠
221 2 jiǔ old 积恶日久
222 2 yàn to examine / to test / to check 以为验
223 2 bǐng to grasp / to hold 苗遂秉威权
224 2 wéi to surround / to encircle / to corral 大一围
225 2 běn measure word for books 有瓜异本共生
226 2 yán the gate of a village 阎皇后初立
227 2 xiáng good luck / blessing 赤祥
228 2 kōng empty / void / hollow 杼柚空悬
229 2 黄巾 huángjīn Yellow Turbans 黄巾作慝
230 2 zhì to rule / to govern / to manage / to control 凉州诸郡寄治冯翊
231 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 建和元年君位乃定
232 2 同时 tóngshí at the same time / simultaneously 同时并然
233 2 hòu thick 后禄而尊厚者无余矣
234 2 武库 wǔkù arsenal / store of arms 武库火
235 2 shén what 其后凉州叛羌为害大甚
236 2 殺人 shārén to murder 殺人
237 2 naturally / of course / certainly 不当废太子以自剪
238 2 dòu a hole / a burrow 窦太后在南宫
239 2 后梁 Hòu Liáng Later Liang 是后梁太后崩
240 2 shù tree 右校别作中有两樗树
241 2 extremely / very 厥极疾
242 2 wife 以妾为妻
243 2 殿后 diànhòu to bring up the rear 和欢殿后钩盾
244 2 乙丑 yǐchǒu second year 四年秋七月乙丑
245 2 warm 厥罚常燠
246 2 shǔ to belong to / be subordinate to 女子外属之象也
247 2 self 九年三月癸己
248 2 渔阳 yúyáng Yuyang 渔阳太守彭宠被征
249 2 zhòng many / numerous 众鸟随之
250 2 bǐng third heavenly stem 丙署火
251 2 zhōu a state / a province 其后凉州叛羌为害大甚
252 2 shǐ beginning / start 黄巾贼始起
253 2 zhū vermilion 时宠与幽州牧朱浮有隙
254 2 liú Liu 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
255 2 each 掖庭朔平署各火
256 2 disease / sickness / ailment 厥极疾
257 2 to die 以忧死
258 2 favorite 内嬖鸿都
259 2 to leave / to depart / to go away / to part 离本而实
260 2 qián front 德阳前殿西阁及黄门北寺火
261 2 kāng Kang 康陵园寝火
262 2 to doubt / to disbelieve 疑浮见浸谮
263 2 chén minister / statesman / official 诛贼臣
264 2 bǎi one hundred 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
265 2 different / other 有瓜异本共生
266 2 extra / surplus / remainder 燔千余家
267 2 xié to clasp under the arm 会得阴后挟伪道事
268 2 and 时宠与幽州牧朱浮有隙
269 2 guò to cross / to go over / to pass 皆过差非礼
270 2 zéi thief 诛贼臣
271 2 gōng to attack / to assault 遂反叛攻浮
272 2 谗言 chányán slander / a false charge 上以谗言废皇太子为济阴王
273 2 luàn chaotic / disorderly 续以董卓之乱
274 2 光和 guānghé Guanghe 光和四年闰月辛酉
275 2 xuán to hang / to suspend 杼柚空悬
276 2 wèi to call 谓火失其性而为灾也
277 2 shěng province 中黄门孙程等十九人起兵殿省
278 2 bīng soldier / troops 发天下兵以攻御之
279 2 do evil in secret 黄巾作慝
280 2 gěng bright / honest 后阎后与外亲耿宝等共谮太子
281 2 yīng should / ought 以冬温应之
282 2 ā prefix to names of people 汉阳阿阳城中失火
283 2 yáng sun 阳陵园寝殿火
284 2 to defend / to resist 发天下兵以攻御之
285 2 a room 翱翔殿屋
286 2 de potential marker 会得阴后挟伪道事
287 2 lóng grand / intense / prosperous 爱宠隆崇
288 2 jìn nearby 近草妖也
289 2 chéng a city / a town 雒阳城局竹柏叶有伤者
290 2 increase / benefit 益台观
291 2 专权 zhuānquán to monopolize power / to rule by dictatorship 黄门专权
292 2 xīng to flourish / to be popular 威兴门
293 2 晏驾 yànjià to die 宫车晏驾
294 2 闰月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 闰月
295 2 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 五年正月壬午
296 2 happy / glad / cheerful / joyful 乐成门灾
297 2 宫室 gōngshì home / dwelling 燔宫室
298 2 suī although / even though 虽颇有所禽
299 2 掖门 yèmén small side door of a palace 及左掖门
300 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 儒说火以明为德而主礼
301 2 què a watchtower / a guard tower 恭北陵东阙火
302 2 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 甲申
303 2 jiǔ nine 九年三月癸己
304 2 bào violent / brutal / tyrannical 灵帝暴崩
305 2 xiàn county 明日潞县火
306 2 雒阳 Luòyáng Luoyang 雒阳刘汉等百九十七家为火所烧
307 2 阿母 āmǔ mother 先是爵号阿母宋娥为山阳君
308 2 bìn hair on temples 头目鬓须发备具
309 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 延熹四年正月辛酉
310 2 jiā house / home / residence 燔千余家
311 2 jiàng to descend / to fall / to drop 贾逵以为胡降征也
312 2 rán correct / right / certainly 同时并然
313 2 wēn warm / lukewarm 以冬温应之
314 2 不当 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 不当废太子以自剪
315 2 头目 tóumù a ringleader / a gang leader / a chieftain 头目鬓须发备具
316 2 one 尺一雨布
317 2 王子 wángzǐ a prince 遂更立清河王子
318 2 chamber / pavilion 北宫盛馔门阁火
319 2 西 The West 德阳前殿西阁及黄门北寺火
320 2 皇子 huángzǐ prince 有皇子二人
321 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 头目鬓须发备具
322 2 xià next 下不節
323 2 leaf / foliage / petal 雒阳城局竹柏叶有伤者
324 2 huān happy / pleased / glad 和欢殿后钩盾
325 2 this / these 此孝和皇帝将绝世之象也
326 2 yuān grievance / injustice / a wrong 济阴冤句
327 2 àn case / incident 案云台之灾自上起
328 2 wood / lumber 烧材木
329 1 to continue / to carry on 续以董卓之乱
330 1 xiào to be filial 此孝和皇帝将绝世之象也
331 1 绝世 juéshì unique / exceptional 此孝和皇帝将绝世之象也
332 1 dialect / language / speech 京都为之语曰
333 1 fox 离狐县界
334 1 不及 bùjí not as good as / inferior to 不及至衰缺
335 1 其事 qí shì that thing / this thing 恐害其事
336 1 shé snake 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
337 1 复生 fùshēng to be reborn / to recover / to come back to life / to regenerate 桑复生椹
338 1 guài odd / queer / strange / uncanny 宝怪皆所藏在也
339 1 刘歆 Liú Xīn Liu Xin 刘歆傳以为羽虫
340 1 新丰 xīnfēng Xinfeng 又集新丰
341 1 不见 bújiàn to not see 则隐不见
342 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 弃法律
343 1 bēn energetic 虎贲掖门火
344 1 汉中 hànzhōng Hongzhong 汉中城固南城门灾
345 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 邓皇后贪殇帝少
346 1 大为 dàwèi very / greatly 大为寇害
347 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 儒说火以明为德而主礼
348 1 xiāng to aid / to help / to assist 复更封冀为襄邑侯
349 1 辛亥 xīn hài Xin Hai year 六年四月辛亥
350 1 生人 shēngrén a stranger 则有木生人状
351 1 to punish / to penalize 厥罚常燠
352 1 chéng to fill 盛火数起
353 1 万岁 wànsuì to live long 千秋万岁殿皆火
354 1 手指 shǒuzhǐ finger 如手指
355 1 qún a crowd / a flock / a group 五色鸟群翔殿屋
356 1 to store 积十余年未已
357 1 死伤 sǐshāng casualties / dead and injured 百姓死伤已过半矣
358 1 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 元初四年二月壬戌
359 1 to die 卒诛灭
360 1 péng Peng 渔阳太守彭宠被征
361 1 zuǒ left 及左掖门
362 1 jiū to investigate / to inspect / to entangle 欲悉纠黜
363 1 yòu right / right-hand 右校别作中有两樗树
364 1 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 汉安元年三月甲午
365 1 hái also / in addition / more 还自相害至灭亡也
366 1 shǒu hand 或大如手
367 1 末年 mònián final years 末年胡降二十万口
368 1 miàn side / surface 有人面生鬓
369 1 chǐ luxurious / extravagant / wasteful 虐侈滋甚
370 1 dōu all 内嬖鸿都
371 1 jīng stem / stalk 其茎靡累肿大
372 1 至于 zhìyú as for / as to say / speaking of 至于小爵希见枭者
373 1 zhú bamboo 雒阳城局竹柏叶有伤者
374 1 this 今兹诸侯岁也
375 1 十五 shíwǔ fifteen 十五年六月辛酉
376 1 皇帝 huángdì Emperor 此孝和皇帝将绝世之象也
377 1 xián salty / briny 群臣咸欲立之
378 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 司空周章等心不厌服
379 1 城门 chéngmén a city gate 渔阳城门楼灾
380 1 qín birds / fowl 虽颇有所禽
381 1 míng bright / brilliant 儒说火以明为德而主礼
382 1 兄弟 xiōngdì brothers 封其兄弟
383 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 谗慝内兴
384 1 万余 wàn yú over ten thousand 怀陵上有万余爵
385 1 其一 qíyī first / number one of the above 其一株宿夕暴长
386 1 南城 nánchéng Nancheng 汉中城固南城门灾
387 1 shuò first day of the lunar month 掖庭朔平署各火
388 1 太守 tài shǒu Governor 渔阳太守彭宠被征
389 1 积恶 jīè accumulated evil 积恶日久
390 1 明日 míngrì tomorrow 明日潞县火
391 1 常侍 chángshì a personal attendant 常侍
392 1 good fortune / happiness / luck 承福殿火
393 1 所居 suǒjū residence / dwelling / dwelling place 御所居殿后槐树
394 1 癸丑 guǐchǒu fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033 桓帝建和二年五月癸丑
395 1 女子 nǚzi a female 女子外属之象也
396 1 a calf 更外迎济北王子犊立之
397 1 fàng to put / to place 放贤赏淫
398 1 幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang 时宠与幽州牧朱浮有隙
399 1 新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng 五色大鸟见于新城
400 1 wēi prestige / majesty 威兴门
401 1 雨布 yǔbù rain tarp 尺一雨布
402 1 非常 fēicháng extraordinarily / very 见非常班驳
403 1 贾逵 Jiǎ kuí Jia Kui 贾逵以为胡降征也
404 1 国柄 guóbǐng state power 特国柄
405 1 法律 fǎlǜ law 弃法律
406 1 正直 zhèngzhí upright / upstanding / honest / just and straight 杜乔正直
407 1 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 还自相害至灭亡也
408 1 shèng divine / holy / sacred / ārya 阿母王圣及外属耿宝等谗言
409 1 department / bureau / office 雒阳城局竹柏叶有伤者
410 1 qīn relatives 后阎后与外亲耿宝等共谮太子
411 1 shùn to obey 顺帝永建三年七月丁酉
412 1 后父 hòufù stepfather 后父梁商本国侯
413 1 失火 shīhuǒ to catch fire 汉阳阿阳城中失火
414 1 shěng a cataract 时则有赤眚
415 1 zhèn to shake / to shock 免太尉杨震
416 1 初二 chū èr second day of the lunar month 安帝永初二年四月甲寅
417 1 cuī a rafter 榱题数百
418 1 yuán source / origin 原陵长寿门火
419 1 a door / gate 南宫承善闼内火
420 1 chū to go out / to leave 进从中出
421 1 不立 bùlì unsuccessful / unstable 太后以前既不立胜
422 1 自养 zìyǎng self-sustaining / economically independent (of state aid, foreign subsidy etc) 欲自养长立之
423 1 wàn ten thousand 末年胡降二十万口
424 1 长寿 chángshòu longevity 原陵长寿门火
425 1 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 和帝永元八年十二月丁巳
426 1 lǐng neck 领兵
427 1 受封 shòufēng to receive fief and title / to be enfeoffed / (figuratively) to be rewarded by the emperor 并受封爵
428 1 克己复礼 kèjǐ fù lǐ restrain yourself and return to the rites (idiom, from Analects) / to subdue self and observe proprieties 而灵帝曾不克己复礼
429 1 gōu hook character stroke 和欢殿后钩盾
430 1 兰台 lántái Lantai / Orchid Terrace 兰台
431 1 破坏 pòhuài to wreck / to break / to destroy 曲阳尚未破坏
432 1 所致 suǒzhì to be caused by 太尉李固以为奢僭所致
433 1 初四 chū sì fourth day of the lunar month 元初四年二月壬戌
434 1 七十 qīshí seventy / 70 烧殺三千五百七十人
435 1 gòng together 后阎后与外亲耿宝等共谮太子
436 1 汉阳 hànyáng Hanyang 汉阳阿阳城中失火
437 1 济阳 jìyáng Jiyang 陈留济阳
438 1 a shepherd 时宠与幽州牧朱浮有隙
439 1 十九 shíjiǔ nineteen 中黄门孙程等十九人起兵殿省
440 1 a crack / a split / a fissure 时宠与幽州牧朱浮有隙
441 1 以前 yǐqián before / formerly / previous / ago 太后以前既不立胜
442 1 chì wing 毛羽头目足翅皆具
443 1 翱翔 áoxiáng to soar / to hover at height / to circle in the air 翱翔殿屋
444 1 lián upright / honorable / honest 北地廉雨肉似羊肋
445 1 shī to lose 谓火失其性而为灾也
446 1 jiù to punish / to chastise / to blame 厥咎舒
447 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 右校别作中有两樗树
448 1 数百 shù bǎi several hundred 榱题数百
449 1 元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign 桓帝元嘉元年十一月
450 1 a scholar 儒说火以明为德而主礼
451 1 jiàn to usurp 太尉李固以为奢僭所致
452 1 yóu especially / particularly 规广治之尤饰
453 1 明帝 Míngdì Emperor Ming of Han 明帝时
454 1 bitterness / bitter flavor 天下厌苦兵役
455 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 十五年六月辛酉
456 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 群臣咸欲立之
457 1 后凉 Hòu Liáng Later Liang 其后凉州叛羌为害大甚
458 1 兴平 xīngpíng Xingping 献帝兴平元年九月
459 1 shuǐ water 惟水沴火
460 1 jiù old / ancient 何以旧典为
461 1 不厌 bùyàn not to tire of / not to object to 司空周章等心不厌服
462 1 to make a false accusation / to defame 令人诬奏固
463 1 shù numerous / various 庶征之恒燠
464 1 chú except / besides 至此彗除心
465 1 永乐 Yǒng Lè Emperor Yong Le 德阳前殿西北入门内永乐太后宫署火
466 1 zhù the shuttle of a loom 杼柚空悬
467 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 志第十四
468 1 鸟兽 niǎoshòu birds and beasts / fauna 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
469 1 功臣 gōngchén a minister who has given outstanding service 逐功臣
470 1 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 五年五月庚申
471 1 反叛 fǎnnì to rebel / to revolt / to disobey 遂反叛攻浮
472 1 城中 chéngzhōng Chengzhong 灾起城中
473 1 后母 hòumǔ stepmother 追号后母为开封君
474 1 fēng abundant / rich / lush / bountiful 安帝信中常侍樊丰
475 1 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 九年三月癸己
476 1 mín the people / citizen / subjects 民相惊噪
477 1 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
478 1 serious / critical 胜有厥疾不笃
479 1 huì can / be able to 会得阴后挟伪道事
480 1 ròu meat / muscle 北地廉雨肉似羊肋
481 1 高大 gāodà tall and lofty 高大之象也
482 1 xíng appearance 状似鸠雀龙蛇鸟兽之形
483 1 政治 zhèngzhì politics 此时政治衰缺
484 1 to know / to learn about / to comprehend 欲悉纠黜
485 1 灭亡 mièwáng to destroy / to exterminate / to perish / to die out 还自相害至灭亡也
486 1 chǎng roomy / spacious / open / broad 直臣何敞以为羽孽
487 1 明主 míngzhǔ a wise ruler 故非明主
488 1 service / labor 役起负海
489 1 jiǎn frugal / economical 上不俭
490 1 qiān to move / to shift 迁于桐宫
491 1 to send / to transmit / to mail 凉州诸郡寄治冯翊
492 1 不明 bù míng not clear / unknown 视之不明
493 1 ruì auspicious 为瑞者一
494 1 变乱 biànluàn turmoil / social upheaval 变乱天常
495 1 图书 túshū books 图书
496 1 dèng stirrup 若就县华镫
497 1 自拔 zìbá to free oneself / to extricate oneself from a difficult situation 自拔
498 1 yàn to dislike / to detest 天下厌苦兵役
499 1 dìng to decide 建和元年君位乃定
500 1 开封 Kāifēng Kaifeng 追号后母为开封君

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八月 bāyuè August / the Eighth Month
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
Bo
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
城中 chéngzhōng Chengzhong
dèng Deng
德阳 德陽 déyáng Deyang
董卓 dǒngzhuó Dong Zhuo
二月 èryuè February / the Second Month
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
光和 guānghé Guanghe
广宗 廣宗 guǎngzōng Guangzong
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
汉阳 漢陽 hànyáng Hanyang
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
和帝 和帝 hédì Emperor He of Southern Qi
后梁 後梁 Hòu Liáng Later Liang
后凉 後涼 Hòu Liáng Later Liang
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄巾 黃巾 huángjīn Yellow Turbans
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
黄门 黃門 Huángmén Huangmen
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
贾逵 賈逵 Jiǎ kuí
 1. Jia Kui
 2. Jia Kui
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
济南 濟南 Jǐnán Jinan
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
济阳 濟陽 jìyáng Jiyang
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
兰台 蘭臺 lántái
 1. Lantai / Orchid Terrace
 2. nose [face reading]
 3. Lantai [place]
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
凉州 涼州 liángzhōu Liangzhou
灵帝崩 靈帝崩 Líng Dì Bēng Emperor Ling of Han / Ling Di Beng
刘歆 劉歆 Liú Xīn Liu Xin
六月 liùyuè June / the Sixth Month
Lu River
雒阳 雒陽 Luòyáng Luoyang
茂陵 màolíng Maoling
明帝 Míngdì
 1. Emperor Ming of Han
 2. Emperor Ming of Southern Qi
 3. Emperor Ming of Liu Song
南城 nánchéng Nancheng
南宫 南宮 nángōng Nangong
péng
 1. Peng
 2. Peng
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
清河 qīnghé Qinghe
七月 qīyuè July / the Seventh Month
曲阳 曲陽 qǔyáng Quyang
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太守 tài shǒu Governor
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
辛亥 xīn hài Xin Hai year
新城 xīnchéng Xincheng / Hsincheng
新丰 新豐 xīnfēng Xinfeng
兴平 興平 xīngpíng Xingping
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
阳明 陽明 yángmíng Yangming
延平 yánpíng
 1. Yanping
 2. Yanping
掖庭 yètíng Lateral Courts
易传 易傳 yìchuán Yi Zhuan
永乐 永樂 Yǒng Lè Emperor Yong Le
永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign
永和 yǒnghé Yonghe / Yungho
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English