Glossary and Vocabulary for History of Jin 《金史》, 卷一百二十七 列傳第六十五: 孝友 溫蒂罕斡魯補 陳顏 劉瑜 孟興 王震 劉政 隱逸 褚承亮 王去非 趙質 杜時升 郝天挺 薛繼元 高仲振 張潛 王汝梅 宋可 辛願 王予可 Volume 127 Biographies 65: Xiao You, Wendihanwolubu, Chen Yan, Liu Yu, Meng Xing, Wang Zhen, Liu Zheng, Yin Yi, Chu Chengliang, Wang Qufei, Zhao Zhi, Du Shisheng, Hao Tianting, Xue Jiyuan, Gao Zhongzhen, Zhang Qian, Wang Rumei, Song Ke, Xin Yuan, Wang Yuke

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 rén person / people / a human being 人之至行也
2 22 yuē to speak / to say 章宗嘗曰
3 19 child / son 有子者欲其孝
4 18 nián year 大有年
5 16 can / may / permissible 可不容巢
6 14 letter / symbol / character 字茂先
7 14 zhōng middle 圍城中
8 13 shí time / a period of time 杜時升
9 12 xíng to walk / to move 人之至行也
10 11 chéng to bear / to carry / to hold 褚承亮
11 11 cháng to taste 章宗嘗曰
12 11 mother 母疾
13 10 hòu after / later 南渡後
14 10 shēng to ascend / to go up 杜時升
15 10 sòng Song dynasty 西北路宋葛斜斯渾猛安人
16 10 big / great / huge / large / major 大定二十四年卒
17 10 zhī to know 以是知順成之不可必
18 9 jīn gold 夫金世孝友見於旌表
19 9 shū book 以異書于聖人之經
20 9 liàng bright / brilliant / radiant / light 褚承亮
21 9 to go 能去是者鮮矣
22 9 suì to comply with / to follow along 遂並釋之
23 9 qīng minister / high officer 字晉卿
24 8 màn long / extended / vast 字曼卿
25 8 wáng Wang 王去非
26 8 jiàn to see 夫金世孝友見於旌表
27 8 shì matter / thing / item 事母孝謹
28 8 xué to study / to learn 為進士學
29 8 shì an official 而柳下惠則又嘗仕於當世者也
30 8 shì a generation 虞之世
31 8 xìng gender 而恆性存焉
32 8 héng constant / regular / persistent 而恆性存焉
33 8 bīng soldier / troops 值金兵取汴
34 8 xiào to be filial 有子者欲其孝
35 8 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 為進士學
36 7 disease / sickness / ailment 母疾
37 7 liú Liu 劉瑜
38 7 desire 有子者欲其孝
39 7 shì clan / a branch of a lineage 始娶魯山孫氏
40 7 chēng to call / to address 孔子稱逸民伯夷
41 7 néng can / able 逾旬母能視物
42 7 qián hidden / secret / latent 嘗與其弟子張潛
43 7 zhèng upright / straight 正隆二年進士
44 7 nán south 南則去非家
45 7 tiān day 東西亙天
46 7 shī poem / verse 見壁間所題詩
47 7 to die 顏詣郡請代父死
48 6 yún cloud 皆如時升所料雲
49 6 zài in / at 承亮名亦在籍中
50 6 zhèng government / administration 勸農興孝之教不廢於歷代之政
51 6 residence / dwelling 居父喪
52 6 one 一女及笄
53 6 paternal aunt / father's sister 其姑適大族槁氏
54 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 母喪不能具葬
55 6 to take / to get / to fetch 值金兵取汴
56 6 běi north 因扶疾北歸
57 6 孝友 xiàoyǒu filial and brotherly 孝友
58 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 後世幹祿者多
59 6 zhòng middle brother 高仲振
60 6 yán to speak / to say / said 豈臣子所得言耶
61 5 guò to cross / to go over / to pass 哀泣過禮
62 5 to give 字予之
63 5 zhōu a state / a province 衛州汲縣人
64 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 勸農興孝之教不廢於歷代之政
65 5 gǎo to dry out / to go rotten 薦知槁城縣
66 5 zhì matter / material / substance 乃質其子以給喪事
67 5 sān three 明昌三年
68 5 zhào an imperial decree 詔以為護衛
69 5 jiā house / home / residence 家貧甚
70 5 pín poor / impoverished 家貧甚
71 5 dào way / road / path 字廣道
72 5 shǐ beginning / start 教人自時升始
73 5 guāng light 父光
74 5 father 父光
75 5 zhèn to flap 高仲振
76 5 guān an office 宋蘇軾自定武謫官過真定
77 5 míng bright / brilliant 明昌三年
78 5 gāo high / tall 高仲振
79 4 zhōng end / finish / conclusion 年七十終
80 4 an item 目生翳
81 4 guest / visitor 客不知其為曼卿而以為方叔也
82 4 day of the month / a certain day 葬之日
83 4 to reach 及熟讓潛
84 4 business / industry 世業農
85 4 shì to test / to try / to experiment 同試者八百人
86 4 fēng wind 母患風疾
87 4 mìng life 不免以命稷
88 4 wèi Eighth earthly branch 未赴
89 4 luàn chaotic / disorderly 天下當大亂
90 4 qiè to assist / to help / to lead by the hand 挈妻子入嵩山
91 4 shòu to suffer / to be subjected to 他日並鄉里必有受禍者
92 4 thing / matter 逾旬母能視物
93 4 to give / to bestow favors 詔賜粟帛
94 4 guī to go back / to return 因扶疾北歸
95 4 fāng square / quadrilateral / one side 字方叔
96 4 chén minister / statesman / official 適帥臣至郡
97 4 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人有崖岸
98 4 qíng feeling / emotion / mood 豈非人之恆情乎
99 4 to starve / to be hungry 黎民阻饑
100 4 shū father's younger brother 叔齊
101 4 yán color 陳顏
102 4 ěr ear 皆苦饑寒不能自持耳
103 4 chāng Chang 明昌三年
104 4 to enter 漢入宛
105 4 wēn warm / lukewarm 溫蒂罕斡魯補
106 4 clothes / dress / garment 服田力穡以望有秋
107 4 yuàn to hope / to wish / to desire 辛願
108 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君父之罪
109 4 隱居 yǐnjū to live in seclusion 隱居燕城南
110 4 wèi to call 時升謂所親曰
111 4 dialect / language / speech 有扣之者輒不復語雲
112 4 to die 大定二十四年卒
113 4 wén to hear 防禦使以聞
114 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今之仕多以貪敗
115 4 xīng to flourish / to be popular 勸農興孝之教不廢於歷代之政
116 4 zhì sign / mark / flag 其志將以行道
117 4 fēn to separate / to divide into parts 束修有餘輒分惠人
118 3 shì a gentleman / a knight 凡隱遁之士
119 3 ròu meat / muscle 刲股肉療之
120 3 huì favor / benefit / blessing / kindness 柳下惠
121 3 shēng sound 官州縣有聲
122 3 不知 bùzhī do not know 客不知其為曼卿而以為方叔也
123 3 五穀 wǔ gǔ the five grains 天生五穀以養人
124 3 shǔ to count 宰相數薦時升可大用
125 3 to avoid / to shun 潛挈家避兵少室
126 3 to flee / to escape 夷逸
127 3 earth / soil / dirt 負土起墳
128 3 不為 bùwéi to not do 讀書不為藝文
129 3 nán difficult / arduous / hard 豈非難乎
130 3 chéng a city / a town 薦知槁城縣
131 3 tóng like / same / similar 特賜同進士出身
132 3 xián virtuous / worthy 遂號七十二賢榜
133 3 to go / to visit / to attend 未赴
134 3 méi plum blossom / plum 王汝梅行山谷間
135 3 to stop / to prevent 杜時升
136 3 to leave behind 姑以白金五十笏遺可
137 3 side 廬於墓側
138 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 以是知順成之不可必
139 3 dìng to decide 宋蘇軾自定武謫官過真定
140 3 younger brother 有弟者欲其友
141 3 to happen upon / to meet with by chance 或曰仲振嘗遇異人教以養生術
142 3 record / register / list / census 拘籍境內進士試安國寺
143 3 shēng to be born / to give birth 目生翳
144 3 山中 shān zhōng in the mountains 洛山中
145 3 stem 溫蒂罕斡魯補
146 3 to turn / to rotate 溫蒂罕斡魯補
147 3 shǒu head 首中閫石死
148 3 hàn Han Chinese 孝弟力田自漢以來有其科
149 3 隱逸 yǐnyì to live in seclusion 隱逸
150 3 shí food / food and drink 猶必先事而後食焉
151 3 precious 金鑣玉絡非所願也
152 3 shàng top / a high position 上皇無道
153 3 share 刲股肉療之
154 3 shěng province 往省其父
155 3 end / final stage / latter part 大定末
156 3 to stand 其立心造行之異同
157 3 kuī cut / slice off 刲股肉療之
158 3 zuò to do
159 3 chǔ Chu 褚承亮
160 3 shì room / bedroom 去非壞蠶室使喪南出
161 3 真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding 真定人
162 3 wài outside 由為外臣乎
163 3 a man / a male adult 夫金世孝友見於旌表
164 3 lǎo old / aged / elderly / aging 母老喪明
165 3 如此 rúcǐ in this way / so 我家如此
166 3 to lift / to hold up / to raise 嘗就舉
167 3 shǎo few 少連
168 3 zhēn virtuous / chaste / pure 玄貞先生
169 3 èr two 正隆二年進士
170 3 xiàn county 衛州汲縣人
171 3 fán ordinary / common 凡隱遁之士
172 3 xiōng elder brother 事兄如事其父
173 3 luò Luo 洛山中
174 3 easy / simple 調易州戶曹
175 3 讀書 dúshū to study / to read 讀書不為藝文
176 3 xiè to thank 政謝之
177 3 hǎn rare 溫蒂罕斡魯補
178 3 shí a rock / a stone 粟二十石
179 3 sàng to lose / to die 母老喪明
180 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 詔以為護衛
181 3 xiān first 猶必先事而後食焉
182 3 strange / unusual / uncanny 上益奇之
183 3 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 所談皆世外事
184 3 chuán to transmit 孝友以至行傳于歷代之史
185 3 to allow / to permit 狀元許必仕為郎官
186 3 zàng to bury the dead 母喪不能具葬
187 3 to bear / to carry 負土起墳
188 3 wǎng to go (in a direction) 往省其父
189 3 五十 wǔshí fifty 年五十
190 3 yǒu friend / companion 有弟者欲其友
191 3 guān to look at / to watch / to observe 吾觀正北赤氣如血
192 3 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 豈非人之恆情乎
193 3 wén writing / text 承亮以文謁之
194 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 及說世外恍惚事
195 2 jìn to enter 字進之
196 2 bǎng a notice or announcement / a list of names 榜掠不勝
197 2 zhēn real / true / genuine 此真孝子也
198 2 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 豈臣子所得言耶
199 2 to cross, ferry over 南渡後
200 2 hut / cottage 廬於墓側
201 2 jìng lower leg 足脛赤露坦然於其間
202 2 王震 wángzhèn Wang Zhen 王震
203 2 一日 yī rì one [whole] day 一日出左掖門
204 2 tián field / farmland 服田力穡以望有秋
205 2 hǎo Hao 郝天挺
206 2 to impede / to hinder / to obstruct 黎民阻饑
207 2 jūn army / military 軍中知其才
208 2 shān a mountain / a hill / a peak 金人敗績於三峰山
209 2 鄉鄰 xiānglín fellow villager 鄉鄰欲佐其勞
210 2 sūn Sun 始娶魯山孫氏
211 2 liù six 載於史冊者僅六人焉
212 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰之亂
213 2 shì to attend on 晝夜侍側
214 2 mén door / gate / doorway / gateway 詔旌表其門閭
215 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 拒守甚堅
216 2 liǔ willow 柳下惠
217 2 tíng court / royal court 後為河南府治中高廷玉客
218 2 varied / complex / not simple 刲股肉雜飲食中
219 2 久之 jiǔ zhī for a long time 諷詠久之
220 2 is exactly 始由律學為伊陽簿
221 2 伊洛 Yī Luò Yi and Luo rivers 伊洛之學
222 2 xuán profound / mysterious / subtle 玄貞先生
223 2 七十二 qīshíèr 72 凡七十二人
224 2 歷代 lìdài successive dynasties 孝友以至行傳于歷代之史
225 2 zhé sides of chariot for weapons 束修有餘輒分惠人
226 2 wilderness 臣僻性野逸
227 2 mèng first month 孟興
228 2 禦史 yùshǐ a censor 監察禦史石玠行部過曼卿
229 2 biǎo clock / a wrist watch 夫金世孝友見於旌表
230 2 教授 jiàoshòu professor 家居教授
231 2 to repair / to patch / to mend 溫蒂罕斡魯補
232 2 hán cold / wintry / chilly 皆苦饑寒不能自持耳
233 2 qīng green 戴青葛巾
234 2 increase / benefit 上益奇之
235 2 天會 tiānhuì Tianhui 天會七年
236 2 Shandong 溫蒂罕斡魯補
237 2 to bestow on / to endow with 遂不復充賦
238 2 jìng to respect /to honor 山野小人亦知敬之
239 2 clothes / clothing 衣不解帶
240 2 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 以異書于聖人之經
241 2 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards 與諸生對策
242 2 special / unique / distinguished 特賜同進士出身
243 2 bái white 以其狀白
244 2 其父 qí fù his father 往省其父
245 2 zhāng a chapter / a section 章宗嘗曰
246 2 fǎng to visit 乃持歸訪其主還之
247 2 táng Tang Dynasty 然以唐
248 2 之間 zhījiān between / among 郾城之間
249 2 shú cooked 五穀熟
250 2 金人 jīnrén golden person / Buddha statue 金人敗績於三峰山
251 2 shì power / authority 鐵騎長驅勢如風雨
252 2 wide / broad 博極群書
253 2 shì to be fond of / to have a weakness for 性嗜書
254 2 不復 bùfù to not go back 遂不復充賦
255 2 lüè to rob / to ransack / to plunder 榜掠不勝
256 2 jiàn to recommend / to elect 薦知槁城縣
257 2 to make a false accusation / to defame 因自誣服
258 2 後世 hòushì later generations / posterity 後世
259 2 chén Chen 陳顏
260 2 shuài handsome / graceful / smart 適帥臣至郡
261 2 自得 zì dé to be self satisfied 行歌自得
262 2 將領 jiānglǐng a high-ranking military officer 為順天將領所得
263 2 夫婦 fūfù a married couple / husband and wife 夫婦相敬如賓
264 2 extra / surplus / remainder 餘悉放第
265 2 zhào Zhao 趙質
266 2 hair 將謂自我發之
267 2 shí ten 詔賜帛十匹
268 2 zuì crime / sin / vice 君父之罪
269 2 shí ten 負薪拾穗
270 2 to conceal / to hide / to ambush 督妻孥耕織以給伏臘
271 2 friendship 劉多承亮之誼
272 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 光病
273 2 wèi to guard / to protect / to defend 衛州汲縣人
274 2 guǎng wide / large / vast 字廣道
275 2 elegant / graceful / refined 與人交謙遜和雅
276 2 鄉里 xiānglǐ hometown 他日並鄉里必有受禍者
277 2 zhǔ owner 承亮詣主文劉侍中曰
278 2 to hand over to 曼卿如所取付之
279 2 jīng a banner 夫金世孝友見於旌表
280 2 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 玄貞先生
281 2 西 The West 西與北皆人居
282 2 qīn relatives 百姓不親
283 2 妻子 qīzi wife 挈妻子入嵩山
284 2 liáo to be healed / to cured / to recover 刲股肉療之
285 2 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations 厭於科舉
286 2 ancient barbarian tribes 孔子稱逸民伯夷
287 2 wife 督妻孥耕織以給伏臘
288 2 grave / tomb 廬於墓側
289 2 páng by side of / beside / near / close 傍若無人
290 2 power / force / strength 服田力穡以望有秋
291 2 wàng to gaze / to look towards 服田力穡以望有秋
292 2 huán jade ring / bracelet 乃聚書環堵中讀之
293 2 cháo nest 可不容巢
294 2 xīn to be tired 辛願
295 2 終身 zhōngshēn lifelong 複其終身
296 2 志趣 zhìqù inclination / interest 賞其志趣不凡
297 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 即棄去
298 2 shǐ history 孝友以至行傳于歷代之史
299 2 shì to match 適帥臣至郡
300 2 tài great / exalted / superior 泰和二年卒
301 2 to go to / to arrive / to reach 顏詣郡請代父死
302 2 qiū fall / autumn 服田力穡以望有秋
303 2 unhusked millet 詔賜粟帛
304 2 調 tiáo to harmonize 調壽陽尉
305 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 大為稱賞
306 2 句讀 jùdòu to punctuate a sentence 或篇章句讀不之知
307 2 apprentice / disciple 桀溺之徒
308 2 dài to carry / to bring 衣不解帶
309 2 fine jade 劉瑜
310 2 jùn a commandery / a prefecture 顏詣郡請代父死
311 2 zhòng many / numerous 從學者甚眾
312 2 行道 xíng dào to practice the Way 其志將以行道
313 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴令押赴
314 2 seven 天會七年
315 2 落魄 luòpò down and out / in dire straits / unrestrained / unconventional 寧落魄困窮
316 2 大元 Dà Yuán Great Yuan 大元兵攻潼關
317 2 xīn heart 其立心造行之異同
318 2 fēng peak / summit 大元兵果自饒峰關涉襄陽出南陽
319 2 gěi to give 乃質其子以給喪事
320 2 yòu divine intervention / protection 貞祐中
321 2 zhòng heavy 鄉里用是重之
322 2 使 shǐ to make / to cause 去非壞蠶室使喪南出
323 2 渡河 dùhé to cross a river 顏間關渡河
324 2 xuē Xue 薛繼元
325 2 yóu to swim 于貴遊則稱
326 2 huài bad / spoiled / broken / defective 去非壞蠶室使喪南出
327 2 大用 dàyòng a great use 宰相數薦時升可大用
328 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 喪葬盡禮
329 2 lái to come 察往考來
330 2 níng Nanjing 寧落魄困窮
331 2 huì can / be able to 會金兵南下
332 2 to gather / to collect 翔集丘木間
333 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子班晄冘貧不能朝夕
334 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 庶幾帝王之善訓矣
335 2 to inherit 薛繼元
336 2 qiān one thousand 賜田畝千
337 2 ancient / old / palaeo- 蓋古之仕者
338 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以是知順成之不可必
339 2 ruì auspicious 館於州之瑞雲觀
340 2 xùn to teach / to train 庶幾帝王之善訓矣
341 2 長揖 zhǎngyī to clasp hands in greeting 長揖而出
342 2 六經 liù jīng the six classics 六經百家分磔緝綴
343 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 姑往時遺可以金
344 2 yǐn to lead / to guide 故君子于士之遠引高蹈者特稱述之
345 2 gas / vapour / fumes 吾觀正北赤氣如血
346 2 zōng school / sect 章宗嘗曰
347 2 silk / plain silk 詔賜粟帛
348 2 年三十 nián sānshí last day of the lunar year / Chinese New Year's Eve 年三十始折節讀書
349 2 策問 cè wèn essay on policy 策問
350 1 難為 nánwèi difficult to do well 故能為人所難為者如此
351 1 福興 fúxīng Fuhsing 廷玉為府尹溫蒂罕福興所誣
352 1 同業 tóngyè same trade or business / person in the same trade or business 同業嘗憫其貧
353 1 yòng to use / to apply 鄉里用是重之
354 1 朝夕 zhāoxī morning and evening 弟子班晄冘貧不能朝夕
355 1 zhú bamboo 常貯竹橐中
356 1 xìn to believe / to trust 霸州信安人
357 1 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 不得意即屏去
358 1 不凡 bùfán uncommon 賞其志趣不凡
359 1 所居 suǒjū residence / dwelling / dwelling place 所居化之
360 1 早衰 zǎoshuāi to age prematurely 早衰多疾
361 1 jǐn brocade / embroidered work 威錦堂主人
362 1 sandals 麻衣草屨
363 1 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 詔以為護衛
364 1 山陽 Shānyáng Shanyang 北兵駐山陽
365 1 安貧 ānpín to be content with a simple life 安貧自樂
366 1 zhì order 秩滿
367 1 wáng to die 並平生所守者亡之
368 1 to covet / to long for 雖有希覬
369 1 詩律 shīlǜ prosody 詩律精嚴有自得之趣
370 1 法經 Fǎ Jīng Fa Jing 生徒以法經就學者
371 1 狀貌 zhuàngmào appearance / face / features 曼卿年已老狀貌如少者
372 1 to sew in close stitches 六經百家分磔緝綴
373 1 父喪 fùsàng the death of one's father 居父喪
374 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 榜掠不勝
375 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 其先人尚人之志與歎老嗟卑之心
376 1 南北 nán běi north and south / north to south 亂而南北當合為一
377 1 song / lyrics 行歌自得
378 1 to cry out / to shout 因呼妻子舁金歸之
379 1 zhuàng form / appearance / shape 以其狀白
380 1 明日 míngrì tomorrow 予可明日見將領自言曰
381 1 失信 shīxìn to break a promise 少帝失信
382 1 gāng guiding principle / key link / outline / program 紀綱大壞
383 1 移時 yíshí for a while 夫婦計度移時
384 1 yáng sun 始由律學為伊陽簿
385 1 逸民 yìmín recluse / hermit 孔子稱逸民伯夷
386 1 luò a net 金鑣玉絡非所願也
387 1 elegant 嘗謂王鬱曰
388 1 順天 shùn tiān to follow heaven 為順天將領所得
389 1 fén a grave 負土起墳
390 1 不解 bùjiě to not understand 衣不解帶
391 1 truth 諦摩龍什
392 1 田畝 tiánmǔ field 賜田畝千
393 1 huáng yellow 黃綺暫來為漢友
394 1 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相數薦時升可大用
395 1 jiàn a brook / a mountain stream 孫氏亦投絕澗死焉
396 1 bài to defeat / to vanquish 今之仕多以貪敗
397 1 hui to conceal 遇宋諱亦時避之
398 1 to coerce / to force / to compel 迫以饑凍流離
399 1 不出 bùchū not transcending 匿而不出
400 1 用心 yòngxīn diligently / with all one's heart / wholeheartedly / attentively 用心剛
401 1 舞陽 wǔyáng Wuyang 終於舞陽
402 1 to congratulate 眾皆相賀
403 1 大兵 dà bīng ordinary soldier 大兵皆在秦
404 1 豪富 háofù rich and powerful / rich and influential person / big shot 終不一至豪富之門
405 1 xiǎn to show / to manifest / to display 餘皆無顯者
406 1 掖門 yèmén small side door of a palace 一日出左掖門
407 1 關涉 guānshè to relate (to) / to concern / to involve / connection / relationship 大元兵果自饒峰關涉襄陽出南陽
408 1 to criticize 竊議欲挈之北歸
409 1 prison 光系獄
410 1 temple / monastery / vihāra 拘籍境內進士試安國寺
411 1 潼關 Tóngguān Tongguan 大元兵攻潼關
412 1 yùn a rhyme 多六經中語及韻學家古文奇字
413 1 lìng to make / to cause to be / to lead 嚴令押赴
414 1 動容 dòngróng to be emotionally moved 劉為之動容
415 1 簿 a register / an account book / a notebook 始由律學為伊陽簿
416 1 shēn deep 尤深
417 1 隱遁 yǐndùn to hide (from the world) 凡隱遁之士
418 1 láng a minister / an official 狀元許必仕為郎官
419 1 chóu class / category 麻九疇
420 1 蘇軾 Sū Shì Su Shi 宋蘇軾自定武謫官過真定
421 1 孝子 xiàozǐ a filial son 此真孝子也
422 1 所致 suǒzhì to be caused by 皆以為孝感所致
423 1 以求 yǐqiú in order to 豈不賢于殺妻以求大將者乎
424 1 cǎo grass / straw / herbs 麻衣草屨
425 1 一有 yīyǒu as soon as there is 禦史一有所劾
426 1 to marry / to take a wife 始娶魯山孫氏
427 1 alone / independent / single / sole 獨不畏張先生知耶
428 1 xián a string / a bowstring 聞弦誦聲
429 1 齋舍 zhāishě a library / a study 幸其齋舍
430 1 所料 suǒliào expectation / what one anticipates 皆如時升所料雲
431 1 chún pure 子純孝
432 1 開封 Kāifēng Kaifeng 其兄領開封鎮兵
433 1 to supervise 督妻孥耕織以給伏臘
434 1 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 故君子于士之遠引高蹈者特稱述之
435 1 shòu to teach 兼授以經學
436 1 kòu to decorate a vessel with metal or jade inlay 有扣之者輒不復語雲
437 1 此類 cǐlèi this kind / these kinds / such 其畏慎皆此類
438 1 壽陽 shòuyáng Shouyang 調壽陽尉
439 1 to exceed / to go beyond / to transcend / to cross over 逾旬母能視物
440 1 大有 dàyǒu there is much / abundance 大有年
441 1 subject / class / lesson 課童子讀書
442 1 高蹈 gāodǎo to travel far 故君子于士之遠引高蹈者特稱述之
443 1 jiá cheeks 兩頰以青涅之為翠靨
444 1 drama / play / show / opera 劇談豪飲
445 1 十五 shíwǔ fifteen 年十五
446 1 合為 héwèi to combine 亂而南北當合為一
447 1 不願 bùyuàn unwilling / unwillingness 宋可不願仕
448 1 大將 dàjiāng a general / an admiral 豈不賢于殺妻以求大將者乎
449 1 猛安 měngān meng'an mouke 西北路宋葛斜斯渾猛安人
450 1 嵩山 Sōng Shān Mount Song 挈妻子入嵩山
451 1 西北 xīběi northwest 西北路宋葛斜斯渾猛安人
452 1 鐵騎 tiěqí armored horses / crack horsemen 鐵騎長驅勢如風雨
453 1 庸人 yōngrén mediocre person 不免為庸人
454 1 河南 hénán Henan 居河南
455 1 後進 hòujìn less advanced / underdeveloped / lagging behind / the younger generation / the less experienced ones 教後進
456 1 a family clan 其後姑得槁氏疏族立為後
457 1 有餘 yǒuyú with remainder / sopadhiśesa 束修有餘輒分惠人
458 1 jié festival / a special day 幼有志節
459 1 Xu 太守徐某哀之
460 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 勸農興孝之教不廢於歷代之政
461 1 jiǔ nine 麻九疇
462 1 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 親舊競勸之往
463 1 shéng rope / string / cord 作文有繩尺
464 1 night 夜宿土室中
465 1 shī corpse 夏月或屍穢在傍
466 1 山野 shānyě mountain and fields 山野小人亦知敬之
467 1 shù numerous / various 庶聞其風猶足以立懦廉頑也
468 1 zhī to weave 督妻孥耕織以給伏臘
469 1 及笄 jíjī to reach marriageable age 一女及笄
470 1 wèn to ask 或問以故事
471 1 不失為 bùshīwèi can still be considered (to be...) / may after all be accepted as 猶不失為行善
472 1 xiǎo xiao 可曉者才二三耳
473 1 通人 tōng rén a person with wide knowledge 唯通人能之
474 1 耿耿 gěnggěng bright / devoted / having something on one's mind / troubled 耿耿自信
475 1 rest-room / toilet / lavatory 是欲澡其身而伏於廁也
476 1 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 大定二十四年卒
477 1 meaning / sense 無敢為非義者
478 1 to gather in harvest 服田力穡以望有秋
479 1 狼狽 lángbèi in a difficult situation 自是生事益狼狽
480 1 huàn to suffer from a misfortune 母患風疾
481 1 preserved [meat] 督妻孥耕織以給伏臘
482 1 to lift / to raise 因呼妻子舁金歸之
483 1 不容 bùróng to not tolerate / to not allow 可不容巢
484 1 時政 shízhèng current politics / political situation of the time 凡今時政未必皆善
485 1 少帝 Shǎodì Emperor Shao 少帝失信
486 1 史冊 shǐcè annals 載於史冊者僅六人焉
487 1 白金 báijīn platinum 姑以白金五十笏遺可
488 1 guǎn house / establishment / hall / public building 館於州之瑞雲觀
489 1 不畏 bùwèi unafraid / to defy 獨不畏張先生知耶
490 1 敢為 gǎnwèi to dare to do 無敢為非義者
491 1 liè to arrange / to line up / to list 其名皆列于史傳
492 1 七十 qīshí seventy / 70 年七十終
493 1 聖明 shèngmíng enlightened sage / brilliant master 況聖明在上
494 1 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 孫氏亦投絕澗死焉
495 1 ér son 與吾兒死生
496 1 意即 yìjí which means / (this) means (that) 不得意即屏去
497 1 親舊 qīnjiù relatives and old friends 親舊競勸之往
498 1 zhé tearing off limbs as punishment 六經百家分磔緝綴
499 1 不第 bùdì to fail the civil service examination (in imperial China) 舉進士不第
500 1 當世 dāngshì the present age / the contemporary era 而柳下惠則又嘗仕於當世者也

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 97 zhī him / her / them / that 豈非人之恆情乎
2 38 rén person / people / a human being 人之至行也
3 37 so as to / in order to 以人之恆情責人之恆性
4 35 his / hers / its / theirs 有子者欲其孝
5 32 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 孝友者
6 31 yǒu is / are / to exist 有子者欲其孝
7 25 wèi for / to 為子而孝
8 22 yuē to speak / to say 章宗嘗曰
9 19 child / son 有子者欲其孝
10 18 nián year 大有年
11 18 not / no 而不副所欲者恆有焉
12 16 jiē all / each and every / in all cases 皆以為孝感所致
13 16 can / may / permissible 可不容巢
14 16 also / too 人之至行也
15 16 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而恆性存焉
16 15 in / at 勸農興孝之教不廢於歷代之政
17 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而不副所欲者恆有焉
18 14 letter / symbol / character 字茂先
19 14 zhōng middle 圍城中
20 13 shí time / a period of time 杜時升
21 12 xíng to walk / to move 人之至行也
22 12 no 則無所取焉
23 11 chéng to bear / to carry / to hold 褚承亮
24 11 and 誣告光與賊殺人
25 11 yān where / how 而恆性存焉
26 11 cháng to taste 章宗嘗曰
27 11 mother 母疾
28 10 hòu after / later 南渡後
29 10 shēng to ascend / to go up 杜時升
30 10 sòng Song dynasty 西北路宋葛斜斯渾猛安人
31 10 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 顏間關渡河
32 10 big / great / huge / large / major 大定二十四年卒
33 10 zhī to know 以是知順成之不可必
34 9 jīn gold 夫金世孝友見於旌表
35 9 shū book 以異書于聖人之經
36 9 naturally / of course / certainly 孝弟力田自漢以來有其科
37 9 liàng bright / brilliant / radiant / light 褚承亮
38 9 to go 能去是者鮮矣
39 9 suì to comply with / to follow along 遂並釋之
40 9 qīng minister / high officer 字晉卿
41 9 in / at 以異書于聖人之經
42 8 màn long / extended / vast 字曼卿
43 8 such as / for example / for instance 事兄如事其父
44 8 wáng Wang 王去非
45 8 jiàn to see 夫金世孝友見於旌表
46 8 shì matter / thing / item 事母孝謹
47 8 xué to study / to learn 為進士學
48 8 also / too 承亮名亦在籍中
49 8 otherwise / but / however 而柳下惠則又嘗仕於當世者也
50 8 shì an official 而柳下惠則又嘗仕於當世者也
51 8 shì a generation 虞之世
52 8 xìng gender 而恆性存焉
53 8 héng constant / regular / persistent 而恆性存焉
54 8 bīng soldier / troops 值金兵取汴
55 8 fēi not / non- / un- 王去非
56 8 xiào to be filial 有子者欲其孝
57 8 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 為進士學
58 8 huò or / either / else 或篇章句讀不之知
59 7 disease / sickness / ailment 母疾
60 7 liú Liu 劉瑜
61 7 desire 有子者欲其孝
62 7 shì clan / a branch of a lineage 始娶魯山孫氏
63 7 chēng to call / to address 孔子稱逸民伯夷
64 7 néng can / able 逾旬母能視物
65 7 qián hidden / secret / latent 嘗與其弟子張潛
66 7 de potential marker 猶孝友之不易得也
67 7 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃質其子以給喪事
68 7 zhèng upright / straight 正隆二年進士
69 7 shì is / are / am / to be 能去是者鮮矣
70 7 expresses question or doubt 豈非人之恆情乎
71 7 nán south 南則去非家
72 7 tiān day 東西亙天
73 7 shī poem / verse 見壁間所題詩
74 7 to die 顏詣郡請代父死
75 7 zhāng a sheet / a leaf 硃張
76 6 yún cloud 皆如時升所料雲
77 6 zài in / at 承亮名亦在籍中
78 6 zhèng government / administration 勸農興孝之教不廢於歷代之政
79 6 residence / dwelling 居父喪
80 6 one 一女及笄
81 6 paternal aunt / father's sister 其姑適大族槁氏
82 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 母喪不能具葬
83 6 to take / to get / to fetch 值金兵取汴
84 6 běi north 因扶疾北歸
85 6 孝友 xiàoyǒu filial and brotherly 孝友
86 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 後世幹祿者多
87 6 zhòng middle brother 高仲振
88 6 chū to go out / to leave 長揖而出
89 6 yán to speak / to say / said 豈臣子所得言耶
90 5 cóng from 從學者甚眾
91 5 guò to cross / to go over / to pass 哀泣過禮
92 5 to give 字予之
93 5 zhōu a state / a province 衛州汲縣人
94 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 勸農興孝之教不廢於歷代之政
95 5 gǎo to dry out / to go rotten 薦知槁城縣
96 5 yòu again / also 又豈非人之恆性乎
97 5 zhì matter / material / substance 乃質其子以給喪事
98 5 sān three 明昌三年
99 5 zhào an imperial decree 詔以為護衛
100 5 jiā house / home / residence 家貧甚
101 5 pín poor / impoverished 家貧甚
102 5 míng measure word for people 其名皆列于史傳
103 5 dào way / road / path 字廣道
104 5 shǐ beginning / start 教人自時升始
105 5 guāng light 父光
106 5 father 父光
107 5 ruò to seem / to be like / as 若假道于宋
108 5 zhèn to flap 高仲振
109 5 guān an office 宋蘇軾自定武謫官過真定
110 5 míng bright / brilliant 明昌三年
111 5 final particle 庶幾帝王之善訓矣
112 5 gāo high / tall 高仲振
113 5 yīn because 因扶疾北歸
114 4 zhōng end / finish / conclusion 年七十終
115 4 an item 目生翳
116 4 zhì to / until 適帥臣至郡
117 4 guest / visitor 客不知其為曼卿而以為方叔也
118 4 day of the month / a certain day 葬之日
119 4 you / thou 王汝梅行山谷間
120 4 to reach 及熟讓潛
121 4 business / industry 世業農
122 4 shì to test / to try / to experiment 同試者八百人
123 4 fēng wind 母患風疾
124 4 mìng life 不免以命稷
125 4 tǐng rather / quite / very 郝天挺
126 4 wèi Eighth earthly branch 未赴
127 4 luàn chaotic / disorderly 天下當大亂
128 4 qiè to assist / to help / to lead by the hand 挈妻子入嵩山
129 4 shòu to suffer / to be subjected to 他日並鄉里必有受禍者
130 4 thing / matter 逾旬母能視物
131 4 to give / to bestow favors 詔賜粟帛
132 4 guī to go back / to return 因扶疾北歸
133 4 fāng square / quadrilateral / one side 字方叔
134 4 yóu follow / from / it is for...to 由為外臣乎
135 4 chén minister / statesman / official 適帥臣至郡
136 4 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人有崖岸
137 4 qíng feeling / emotion / mood 豈非人之恆情乎
138 4 to starve / to be hungry 黎民阻饑
139 4 shū father's younger brother 叔齊
140 4 yán color 陳顏
141 4 ěr ear 皆苦饑寒不能自持耳
142 4 chāng Chang 明昌三年
143 4 to enter 漢入宛
144 4 wēn warm / lukewarm 溫蒂罕斡魯補
145 4 yóu also / as if / still 猶孝友之不易得也
146 4 clothes / dress / garment 服田力穡以望有秋
147 4 yuàn to hope / to wish / to desire 辛願
148 4 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君父之罪
149 4 I 吾觀正北赤氣如血
150 4 隱居 yǐnjū to live in seclusion 隱居燕城南
151 4 wèi to call 時升謂所親曰
152 4 dialect / language / speech 有扣之者輒不復語雲
153 4 to die 大定二十四年卒
154 4 wén to hear 防禦使以聞
155 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今之仕多以貪敗
156 4 xīng to flourish / to be popular 勸農興孝之教不廢於歷代之政
157 4 certainly / must / will / necessarily 以是知順成之不可必
158 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故君子于士之遠引高蹈者特稱述之
159 4 zhì sign / mark / flag 其志將以行道
160 4 fēn to separate / to divide into parts 束修有餘輒分惠人
161 3 shì a gentleman / a knight 凡隱遁之士
162 3 ròu meat / muscle 刲股肉療之
163 3 huì favor / benefit / blessing / kindness 柳下惠
164 3 shēng sound 官州縣有聲
165 3 不知 bùzhī do not know 客不知其為曼卿而以為方叔也
166 3 五穀 wǔ gǔ the five grains 天生五穀以養人
167 3 shǔ to count 宰相數薦時升可大用
168 3 to avoid / to shun 潛挈家避兵少室
169 3 to flee / to escape 夷逸
170 3 what / where / which 何歟
171 3 earth / soil / dirt 負土起墳
172 3 不為 bùwéi to not do 讀書不為藝文
173 3 nán difficult / arduous / hard 豈非難乎
174 3 chéng a city / a town 薦知槁城縣
175 3 tóng like / same / similar 特賜同進士出身
176 3 xián virtuous / worthy 遂號七十二賢榜
177 3 to go / to visit / to attend 未赴
178 3 méi plum blossom / plum 王汝梅行山谷間
179 3 to stop / to prevent 杜時升
180 3 to leave behind 姑以白金五十笏遺可
181 3 side 廬於墓側
182 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 以是知順成之不可必
183 3 dìng to decide 宋蘇軾自定武謫官過真定
184 3 younger brother 有弟者欲其友
185 3 to happen upon / to meet with by chance 或曰仲振嘗遇異人教以養生術
186 3 record / register / list / census 拘籍境內進士試安國寺
187 3 shēng to be born / to give birth 目生翳
188 3 山中 shān zhōng in the mountains 洛山中
189 3 stem 溫蒂罕斡魯補
190 3 to turn / to rotate 溫蒂罕斡魯補
191 3 shǒu head 首中閫石死
192 3 hàn Han Chinese 孝弟力田自漢以來有其科
193 3 隱逸 yǐnyì to live in seclusion 隱逸
194 3 again / more / repeatedly 複其終身
195 3 shí food / food and drink 猶必先事而後食焉
196 3 precious 金鑣玉絡非所願也
197 3 shàng top / a high position 上皇無道
198 3 share 刲股肉療之
199 3 shěng province 往省其父
200 3 end / final stage / latter part 大定末
201 3 to stand 其立心造行之異同
202 3 kuī cut / slice off 刲股肉療之
203 3 zuò to do
204 3 chǔ Chu 褚承亮
205 3 shì room / bedroom 去非壞蠶室使喪南出
206 3 真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding 真定人
207 3 bìng and / furthermore / also 遂並釋之
208 3 不免 bùmiǎn unavoidablly / inevitably 不免以命稷
209 3 wài outside 由為外臣乎
210 3 a man / a male adult 夫金世孝友見於旌表
211 3 lǎo old / aged / elderly / aging 母老喪明
212 3 如此 rúcǐ in this way / so 我家如此
213 3 to lift / to hold up / to raise 嘗就舉
214 3 shǎo few 少連
215 3 zhēn virtuous / chaste / pure 玄貞先生
216 3 èr two 正隆二年進士
217 3 xiàn county 衛州汲縣人
218 3 fán ordinary / common 凡隱遁之士
219 3 used to indicate order 宋季擢武舉第
220 3 xiōng elder brother 事兄如事其父
221 3 xià next 柳下惠
222 3 luò Luo 洛山中
223 3 easy / simple 調易州戶曹
224 3 讀書 dúshū to study / to read 讀書不為藝文
225 3 xiè to thank 政謝之
226 3 hǎn rare 溫蒂罕斡魯補
227 3 extremely / very 極口詆毀
228 3 and 泰和二年卒
229 3 how can it be that? 豈異事乎
230 3 shí a rock / a stone 粟二十石
231 3 zhǎng director / chief / head / elder 長沮
232 3 sàng to lose / to die 母老喪明
233 3 jiù right away 嘗就舉
234 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 詔以為護衛
235 3 xiān first 猶必先事而後食焉
236 3 strange / unusual / uncanny 上益奇之
237 3 more and more / even more 疾愈
238 3 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 所談皆世外事
239 3 chuán to transmit 孝友以至行傳于歷代之史
240 3 to allow / to permit 狀元許必仕為郎官
241 3 zàng to bury the dead 母喪不能具葬
242 3 to bear / to carry 負土起墳
243 3 méi not have 母沒
244 3 wǎng to go (in a direction) 往省其父
245 3 五十 wǔshí fifty 年五十
246 3 yǒu friend / companion 有弟者欲其友
247 3 guān to look at / to watch / to observe 吾觀正北赤氣如血
248 3 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 豈非人之恆情乎
249 3 shén what 家貧甚
250 3 wén writing / text 承亮以文謁之
251 2 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 及說世外恍惚事
252 2 jìn to enter 字進之
253 2 bǎng a notice or announcement / a list of names 榜掠不勝
254 2 zhēn real / true / genuine 此真孝子也
255 2 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 豈臣子所得言耶
256 2 yīng should / ought 應鄉試
257 2 to cross, ferry over 南渡後
258 2 hut / cottage 廬於墓側
259 2 jìng lower leg 足脛赤露坦然於其間
260 2 王震 wángzhèn Wang Zhen 王震
261 2 一日 yī rì one [whole] day 一日出左掖門
262 2 tián field / farmland 服田力穡以望有秋
263 2 hǎo Hao 郝天挺
264 2 měi each / every 政每以舌舐母目
265 2 to impede / to hinder / to obstruct 黎民阻饑
266 2 jūn army / military 軍中知其才
267 2 shān a mountain / a hill / a peak 金人敗績於三峰山
268 2 鄉鄰 xiānglín fellow villager 鄉鄰欲佐其勞
269 2 sūn Sun 始娶魯山孫氏
270 2 liù six 載於史冊者僅六人焉
271 2 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰之亂
272 2 shì to attend on 晝夜侍側
273 2 mén door / gate / doorway / gateway 詔旌表其門閭
274 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 拒守甚堅
275 2 liǔ willow 柳下惠
276 2 tíng court / royal court 後為河南府治中高廷玉客
277 2 varied / complex / not simple 刲股肉雜飲食中
278 2 久之 jiǔ zhī for a long time 諷詠久之
279 2 is exactly 始由律學為伊陽簿
280 2 伊洛 Yī Luò Yi and Luo rivers 伊洛之學
281 2 xuán profound / mysterious / subtle 玄貞先生
282 2 七十二 qīshíèr 72 凡七十二人
283 2 歷代 lìdài successive dynasties 孝友以至行傳于歷代之史
284 2 zhé sides of chariot for weapons 束修有餘輒分惠人
285 2 wilderness 臣僻性野逸
286 2 mèng first month 孟興
287 2 禦史 yùshǐ a censor 監察禦史石玠行部過曼卿
288 2 biǎo clock / a wrist watch 夫金世孝友見於旌表
289 2 教授 jiàoshòu professor 家居教授
290 2 to repair / to patch / to mend 溫蒂罕斡魯補
291 2 hán cold / wintry / chilly 皆苦饑寒不能自持耳
292 2 qīng green 戴青葛巾
293 2 increase / benefit 上益奇之
294 2 天會 tiānhuì Tianhui 天會七年
295 2 Shandong 溫蒂罕斡魯補
296 2 gòng together 從我者禍福共之
297 2 to bestow on / to endow with 遂不復充賦
298 2 this / these 此真孝子也
299 2 jìng to respect /to honor 山野小人亦知敬之
300 2 clothes / clothing 衣不解帶
301 2 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 以異書于聖人之經
302 2 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards 與諸生對策
303 2 special / unique / distinguished 特賜同進士出身
304 2 bái white 以其狀白
305 2 其父 qí fù his father 往省其父
306 2 zhāng a chapter / a section 章宗嘗曰
307 2 fǎng to visit 乃持歸訪其主還之
308 2 táng Tang Dynasty 然以唐
309 2 之間 zhījiān between / among 郾城之間
310 2 shú cooked 五穀熟
311 2 金人 jīnrén golden person / Buddha statue 金人敗績於三峰山
312 2 shì power / authority 鐵騎長驅勢如風雨
313 2 wide / broad 博極群書
314 2 shì to be fond of / to have a weakness for 性嗜書
315 2 不復 bùfù to not go back 遂不復充賦
316 2 lüè to rob / to ransack / to plunder 榜掠不勝
317 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 各有所稱謂
318 2 jiàn to recommend / to elect 薦知槁城縣
319 2 to make a false accusation / to defame 因自誣服
320 2 後世 hòushì later generations / posterity 後世
321 2 chén Chen 陳顏
322 2 shuài handsome / graceful / smart 適帥臣至郡
323 2 自得 zì dé to be self satisfied 行歌自得
324 2 將領 jiānglǐng a high-ranking military officer 為順天將領所得
325 2 夫婦 fūfù a married couple / husband and wife 夫婦相敬如賓
326 2 extra / surplus / remainder 餘悉放第
327 2 cái just now 軍中知其才
328 2 zhào Zhao 趙質
329 2 hair 將謂自我發之
330 2 shí ten 詔賜帛十匹
331 2 zuì crime / sin / vice 君父之罪
332 2 shí ten 負薪拾穗
333 2 to conceal / to hide / to ambush 督妻孥耕織以給伏臘
334 2 friendship 劉多承亮之誼
335 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 光病
336 2 wèi to guard / to protect / to defend 衛州汲縣人
337 2 guǎng wide / large / vast 字廣道
338 2 elegant / graceful / refined 與人交謙遜和雅
339 2 鄉里 xiānglǐ hometown 他日並鄉里必有受禍者
340 2 zhǔ owner 承亮詣主文劉侍中曰
341 2 to hand over to 曼卿如所取付之
342 2 jīng a banner 夫金世孝友見於旌表
343 2 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 玄貞先生
344 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得意即屏去
345 2 西 The West 西與北皆人居
346 2 qīn relatives 百姓不親
347 2 妻子 qīzi wife 挈妻子入嵩山
348 2 liáo to be healed / to cured / to recover 刲股肉療之
349 2 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations 厭於科舉
350 2 ancient barbarian tribes 孔子稱逸民伯夷
351 2 wife 督妻孥耕織以給伏臘
352 2 grave / tomb 廬於墓側
353 2 páng by side of / beside / near / close 傍若無人
354 2 power / force / strength 服田力穡以望有秋
355 2 jiāng will / shall (future tense) 其志將以行道
356 2 wàng to gaze / to look towards 服田力穡以望有秋
357 2 huán jade ring / bracelet 乃聚書環堵中讀之
358 2 cháo nest 可不容巢
359 2 final interogative 豈臣子所得言耶
360 2 xīn to be tired 辛願
361 2 終身 zhōngshēn lifelong 複其終身
362 2 志趣 zhìqù inclination / interest 賞其志趣不凡
363 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 即棄去
364 2 shǐ history 孝友以至行傳于歷代之史
365 2 shì to match 適帥臣至郡
366 2 tài great / exalted / superior 泰和二年卒
367 2 to go to / to arrive / to reach 顏詣郡請代父死
368 2 qiū fall / autumn 服田力穡以望有秋
369 2 dāng to be / to act as / to serve as 天下當大亂
370 2 unhusked millet 詔賜粟帛
371 2 調 tiáo to harmonize 調壽陽尉
372 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 大為稱賞
373 2 句讀 jùdòu to punctuate a sentence 或篇章句讀不之知
374 2 apprentice / disciple 桀溺之徒
375 2 dài to carry / to bring 衣不解帶
376 2 suī although / even though 雖有希覬
377 2 fine jade 劉瑜
378 2 jùn a commandery / a prefecture 顏詣郡請代父死
379 2 zhòng many / numerous 從學者甚眾
380 2 行道 xíng dào to practice the Way 其志將以行道
381 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴令押赴
382 2 seven 天會七年
383 2 落魄 luòpò down and out / in dire straits / unrestrained / unconventional 寧落魄困窮
384 2 大元 Dà Yuán Great Yuan 大元兵攻潼關
385 2 xīn heart 其立心造行之異同
386 2 fēng peak / summit 大元兵果自饒峰關涉襄陽出南陽
387 2 gěi to give 乃質其子以給喪事
388 2 yòu divine intervention / protection 貞祐中
389 2 zhòng heavy 鄉里用是重之
390 2 使 shǐ to make / to cause 去非壞蠶室使喪南出
391 2 渡河 dùhé to cross a river 顏間關渡河
392 2 xuē Xue 薛繼元
393 2 yóu to swim 于貴遊則稱
394 2 huài bad / spoiled / broken / defective 去非壞蠶室使喪南出
395 2 I / me / my 從我者禍福共之
396 2 大用 dàyòng a great use 宰相數薦時升可大用
397 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 喪葬盡禮
398 2 lái to come 察往考來
399 2 níng Nanjing 寧落魄困窮
400 2 huì can / be able to 會金兵南下
401 2 rán correct / right / certainly 然以唐
402 2 to gather / to collect 翔集丘木間
403 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子班晄冘貧不能朝夕
404 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 庶幾帝王之善訓矣
405 2 to inherit 薛繼元
406 2 qiān one thousand 賜田畝千
407 2 ancient / old / palaeo- 蓋古之仕者
408 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以是知順成之不可必
409 2 ruì auspicious 館於州之瑞雲觀
410 2 xùn to teach / to train 庶幾帝王之善訓矣
411 2 長揖 zhǎngyī to clasp hands in greeting 長揖而出
412 2 chú except / besides 服除
413 2 already / afterwards 素行已備
414 2 六經 liù jīng the six classics 六經百家分磔緝綴
415 2 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 姑往時遺可以金
416 2 yǐn to lead / to guide 故君子于士之遠引高蹈者特稱述之
417 2 gas / vapour / fumes 吾觀正北赤氣如血
418 2 zōng school / sect 章宗嘗曰
419 2 silk / plain silk 詔賜粟帛
420 2 年三十 nián sānshí last day of the lunar year / Chinese New Year's Eve 年三十始折節讀書
421 2 策問 cè wèn essay on policy 策問
422 2 jìng actually / in the end 竟分而食之
423 1 而後 érhòu after that / then 猶必先事而後食焉
424 1 難為 nánwèi difficult to do well 故能為人所難為者如此
425 1 福興 fúxīng Fuhsing 廷玉為府尹溫蒂罕福興所誣
426 1 同業 tóngyè same trade or business / person in the same trade or business 同業嘗憫其貧
427 1 yòng to use / to apply 鄉里用是重之
428 1 朝夕 zhāoxī morning and evening 弟子班晄冘貧不能朝夕
429 1 yuán monetary unit / dollar 薛繼元
430 1 zhú bamboo 常貯竹橐中
431 1 xìn to believe / to trust 霸州信安人
432 1 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 不得意即屏去
433 1 不凡 bùfán uncommon 賞其志趣不凡
434 1 所居 suǒjū residence / dwelling / dwelling place 所居化之
435 1 早衰 zǎoshuāi to age prematurely 早衰多疾
436 1 jǐn brocade / embroidered work 威錦堂主人
437 1 sandals 麻衣草屨
438 1 護衛 hùwèi an escort / a guard / a bodyguard 詔以為護衛
439 1 山陽 Shānyáng Shanyang 北兵駐山陽
440 1 安貧 ānpín to be content with a simple life 安貧自樂
441 1 zhì order 秩滿
442 1 wáng to die 並平生所守者亡之
443 1 zhū all / many / various 諸所引書
444 1 to covet / to long for 雖有希覬
445 1 詩律 shīlǜ prosody 詩律精嚴有自得之趣
446 1 法經 Fǎ Jīng Fa Jing 生徒以法經就學者
447 1 狀貌 zhuàngmào appearance / face / features 曼卿年已老狀貌如少者
448 1 to sew in close stitches 六經百家分磔緝綴
449 1 父喪 fùsàng the death of one's father 居父喪
450 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 榜掠不勝
451 1 再三 zài sān over and over again 刲股肉啖之者再三
452 1 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 其先人尚人之志與歎老嗟卑之心
453 1 南北 nán běi north and south / north to south 亂而南北當合為一
454 1 竭力 jiélì to do one's utmost 有竭力於是
455 1 song / lyrics 行歌自得
456 1 to cry out / to shout 因呼妻子舁金歸之
457 1 suddenly / abruptly 大病後忽發狂
458 1 zhuàng form / appearance / shape 以其狀白
459 1 明日 míngrì tomorrow 予可明日見將領自言曰
460 1 失信 shīxìn to break a promise 少帝失信
461 1 gāng guiding principle / key link / outline / program 紀綱大壞
462 1 移時 yíshí for a while 夫婦計度移時
463 1 yáng sun 始由律學為伊陽簿
464 1 逸民 yìmín recluse / hermit 孔子稱逸民伯夷
465 1 luò a net 金鑣玉絡非所願也
466 1 elegant 嘗謂王鬱曰
467 1 順天 shùn tiān to follow heaven 為順天將領所得
468 1 fén a grave 負土起墳
469 1 不解 bùjiě to not understand 衣不解帶
470 1 truth 諦摩龍什
471 1 田畝 tiánmǔ field 賜田畝千
472 1 huáng yellow 黃綺暫來為漢友
473 1 宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister 宰相數薦時升可大用
474 1 jiàn a brook / a mountain stream 孫氏亦投絕澗死焉
475 1 bài to defeat / to vanquish 今之仕多以貪敗
476 1 hui to conceal 遇宋諱亦時避之
477 1 to coerce / to force / to compel 迫以饑凍流離
478 1 不出 bùchū not transcending 匿而不出
479 1 用心 yòngxīn diligently / with all one's heart / wholeheartedly / attentively 用心剛
480 1 舞陽 wǔyáng Wuyang 終於舞陽
481 1 to congratulate 眾皆相賀
482 1 大兵 dà bīng ordinary soldier 大兵皆在秦
483 1 豪富 háofù rich and powerful / rich and influential person / big shot 終不一至豪富之門
484 1 xiǎn to show / to manifest / to display 餘皆無顯者
485 1 掖門 yèmén small side door of a palace 一日出左掖門
486 1 關涉 guānshè to relate (to) / to concern / to involve / connection / relationship 大元兵果自饒峰關涉襄陽出南陽
487 1 to criticize 竊議欲挈之北歸
488 1 prison 光系獄
489 1 temple / monastery / vihāra 拘籍境內進士試安國寺
490 1 潼關 Tóngguān Tongguan 大元兵攻潼關
491 1 yùn a rhyme 多六經中語及韻學家古文奇字
492 1 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常貯竹橐中
493 1 lìng to make / to cause to be / to lead 嚴令押赴
494 1 動容 dòngróng to be emotionally moved 劉為之動容
495 1 簿 a register / an account book / a notebook 始由律學為伊陽簿
496 1 shēn deep 尤深
497 1 隱遁 yǐndùn to hide (from the world) 凡隱遁之士
498 1 láng a minister / an official 狀元許必仕為郎官
499 1 chóu class / category 麻九疇
500 1 蘇軾 Sū Shì Su Shi 宋蘇軾自定武謫官過真定

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
霸州 bàzhōu Bazhou
Biàn
 1. Bian River
 2. Henan
 3. Bian
汴京 Biànjīng Kaifeng / Bianjing
大元 Dà Yuán Great Yuan
法经 法經 Fǎ Jīng Fa Jing
防御使 防禦使 fángyùshǐ Defense Commissioner
福兴 福興 fúxīng Fuhsing
古文 gǔwén Classical Chinese
海州 hǎizhōu Haizhou
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hǎo
 1. Hao
 2. Hao
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
河南府 Hénán Fǔ Hennan Provincial Capital
淮上 Huáishàng Huaishang
皇极经世 皇極經世 Huángjí Jīngshì Huangji Jingshi / Cosmic Chronology of the Great Ultimate
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
荆轲 荊軻 jīngKē Jing Ke
吉州 jízhōu
 1. Jizhou
 2. Kilju
开封 開封 Kāifēng Kaifeng
科举 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations
孔子 Kǒngzi Confucius
辽东 遼東 Liáodōng Liaodong Peninsula
陵川 língchuān Lingcuan
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
鲁山 魯山 lǔshān Lushan
Míng Ming River
南阳 南陽 Nányáng Nanyang
平阴 平陰 píngyīn Pingyin
Qi River
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
上蔡 shàngCài Shangcai
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
少帝 Shǎodì Emperor Shao
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
寿阳 壽陽 shòuyáng Shouyang
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
嵩山 Sōng Shān Mount Song
苏轼 蘇軾 Sū Shì Su Shi
遂平 suìpíng Suiping
太原 Tàiyuán Taiyuan
堂主 táng zhǔ Yan Shou Hall Chief / Hospice Chief
天会 天會 tiānhuì
 1. Tianhui
 2. Tianhui
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
王震 wángzhèn Wang Zhen
文登 wéndēng Wendeng
武清 Wǔqīng Wuqing
舞阳 舞陽 wǔyáng Wuyang
武陟 wǔzhì Wuzhi
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
孝感 xiàogǎn Xiaogan
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣和 Xuān Hé Xuan He reign
xuē
 1. Xue
 2. Xue
郾城 yǎnchéng Yancheng
宜阳 宜陽 yíyáng Yiyang
元好问 元好問 Yuán Hǎowèn Yuan Haowen
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
泽州 澤州 zézhōu Zezhou
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English