Glossary and Vocabulary for Book of Southern Qi 南齊書, 卷五十九 列傳第四十 芮芮虜 河南 氐 羌 Volume 59 Biographies 40: Other Peoples from Henan, the Di People, and Qiang

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 43 wáng Wang 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
2 37 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 爲青冀二州刺史
3 37 將軍 jiāngjūn a general 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
4 31 to capture / to imprison / to seize 芮芮虜
5 27 使 shǐ to make / to cause 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
6 27 nián year 昇明二年
7 25 zhōu a state / a province 爲青冀二州刺史
8 25 èr two 昇明二年
9 23 Di People
10 23 qiāng Qiang [people]
11 19 to gather / to collect 爰集朕躬
12 17 yáng Yang 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
13 17 芮芮 ruìruì Rouran 芮芮虏
14 17 持節 chíjié to travel in support of a festival 河南王吐谷渾拾寅爲使持節
15 17 qiǎn to send / to dispatch 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
16 17 hòu after / later 晉世什翼圭入塞內後
17 16 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 領護羌校尉
18 16 shì a generation 晉世什翼圭入塞內後
19 15 běi north 與北土不同
20 15 a river / a stream 一在澆河
21 14 xiān first 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
22 14 rén person / people / a human being 其人當興
23 14 yuē to speak / to say 國相邢基祇羅迴奉表曰
24 14 shì matter / thing / item 都督西秦河沙三州諸軍事
25 14 wén writing / text 星文改度
26 14 sòng Song dynasty 宋世其國相希利垔解星筭數術
27 14 shǐ beginning / start 武都王楊集始
28 13 mìng life 楚桓竊命
29 13 martial / military 寔賴宋武匡濟之功
30 13 xíng to walk / to move 龔行天罰
31 13 guó a country / a nation 宋世其國相希利垔解星筭數術
32 12 西 The West 鎮西將軍
33 12 chí a pool / a pond 漢世居仇池
34 12 gōng public/ common / state-owned 以爲陰平公
35 12 hóng liberal / great 文慶從弟文弘爲白水太守
36 12 zhòng many / all 種衆殷盛
37 12 chóu hatred / animosity / enmity 漢世居仇池
38 12 píng flat / level / smooth 遣偽平元王駕鹿渾
39 11 sān three 三年
40 11 zhōng middle 建武中
41 11 jìn to enter 太祖卽本官進號驃騎大將軍
42 11 zhào an imperial decree 世祖詔報曰
43 10 河南 hénán Henan 河南
44 10 guǎng wide / large / vast 難當族弟廣香先奔虜
45 10 shǔ to count 宋世其國相希利垔解星筭數術
46 10 a slave / a servant 其親將李烏奴懼奔叛
47 10 to arise / to get up 沙礫飛起
48 10 extra / surplus / remainder 荒餘歸仰
49 10 shàng top / a high position 上初踐阼
50 10 to supervise 督西秦河沙三州諸軍事
51 10 děng et cetera / and so on 芮芮王求醫工等物
52 9 jūn army / military 復遣振武將軍丘冠先拜授
53 9 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 難當族弟廣香先奔虜
54 9 zhǔ owner 芮芮主發三十萬騎南侵
55 9 hào number 太祖卽本官進號驃騎大將軍
56 9 諸軍 zhū jūn all armies 都督西秦河沙三州諸軍事
57 9 zhǒng kind / type 種衆殷盛
58 9 soil / ground / land 地越滄海
59 9 梁州 Liángzhōu Liangzhou 梁州刺史范柏年被誅
60 9 太守 tài shǒu Governor 文慶從弟文弘爲白水太守
61 9 xīng to flourish / to be popular 其人當興
62 9 西秦 Xī Qín Western Qin 都督西秦河沙三州諸軍事
63 9 jìn shanxi 晉世什翼圭入塞內後
64 8 to help / to assist 太祖輔政
65 8 tóng like / same / similar 義同脣齒
66 8 沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang 以廣香爲督沙州諸軍事
67 8 bīng soldier / troops 治兵繕甲
68 8 chéng a city / a town 其南界龍涸城
69 8 wèi Wei Dynasty 常與魏虜爲讎敵
70 8 zhēng to prove / to confirm 尋進號征虜將軍
71 8 Wu 其親將李烏奴懼奔叛
72 8 zhōng loyalty / devotion 以酬忠款
73 8 liáng cool / cold 督河涼二州
74 8 child / son 子年垂刈
75 7 zài in / at 時有賈胡在蜀見之
76 7 can / may / permissible 可進號車騎大將軍
77 7 lǐng neck 領護羌校尉
78 7 zhēn precious thing / treasure / a rarity 虜亦遣偽南梁州刺史仇池公楊靈珍據泥山以相拒格
79 7 younger brother 難當族弟廣香先奔虜
80 7 guān cap / crown / headgear 遣給事中丘冠先使河南道
81 7 秦州 qínzhōu Qinzhou 北秦州刺史
82 7 proper / suitable / appropriate 宜時領納
83 7 qiān one thousand 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
84 7 one 一謂之
85 7 宕昌 dàngchāng Dangchang 宕昌
86 7 skin / hide / fur / feather 獻師子皮袴褶
87 7 nèi inside / interior 晉世什翼圭入塞內後
88 7 zhèn town 鎮西將軍
89 7 jiǒng brilliance 廣香子北部鎮將軍郡事炅爲征虜將軍
90 7 to die 奔敗結氣卒
91 6 dōng east 東帶益路
92 6 huái bosom / breast 祗惕兼懷
93 6 liáng a bridge 梁季羣
94 6 nán difficult / arduous / hard 濟悖主之難
95 6 gōng to attack / to assault 丁零胡又南攻芮芮
96 6 apparatus 二儀改度
97 6 jiā to add 厚加優卹
98 6 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖輔政
99 6 líng agile / nimble 唯靈是與
100 6 qián front 事見前史
101 6 even / equal / uniform 常言南方當有姓名齊者
102 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今皇天降禍於上
103 6 jùn a commandery / a prefecture 齊郡臨淄人
104 6 míng bright / brilliant 昇明二年
105 6 beard / mustache 塞外雜胡也
106 6 extensive / full 彌驗天縱之姿
107 6 武都 wǔdōu Wudu 武都王仇池公
108 6 capacity / degree / a standard / a measure 二儀改度
109 6 xiū to rest 休否以泰
110 6 rate / frequency / proportion / ratio 烏奴率亡命千餘人攻梁州
111 6 to cut down 剋期共伐魏虜
112 5 easy / simple 拾寅子易度侯好星文
113 5 nán south 丁零胡又南攻芮芮
114 5 yuǎn far / distant 臣雖荒遠
115 5 néng can / able 故能扶衰定傾
116 5 白水 báishuǐ plain water 文慶從弟文弘爲白水太守
117 5 rushes / reeds 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
118 5 jiàng to descend / to fall / to drop 今皇天降禍於上
119 5 a man / a male adult 夫四象稟政
120 5 陰平 yīnpíng high and level tone / first tone 以爲陰平公
121 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 魏虜拒守不敢戰
122 5 都督 dōudū to lead / to command 都督西秦河沙三州諸軍事
123 5 qié eggplant 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
124 5 to ward off with hand / to defend 魏虜拒守不敢戰
125 5 to die 執冠先於絕巖上推墮深谷而死
126 5 huāng waste 臣雖荒遠
127 5 níng Nanjing 保寧遐疆
128 5 mào thick / lush / dense 立其世子休留茂爲使持節
129 5 chāng Chang 宋滅齊昌
130 5 shòu to teach 寶命革授
131 5 tiān day 彌驗天縱之姿
132 5 bēn to run fast / to flee 奔敗結氣卒
133 5 to ride an animal or bicycle 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
134 5 guī to go back / to return 芮芮主於燕然山下縱獵而歸
135 5 pàn to betray / to rebel / to revolt 其親將李烏奴懼奔叛
136 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 建元元年八月
137 5 inside / interior 去平城七百里
138 5 to reach 會有使力法度及
139 5 xīn heart 上違天人之心
140 5 shí time / a point or period of time 時有賈胡在蜀見之
141 5 zòu to present / to offer 又奏所上馬等物悉至
142 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治兵繕甲
143 5 huáng royal / imperial 故能挾隆皇祚
144 5 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 車騎大將軍
145 4 force / compel / force 魏虜主元宏以其侵逼
146 4 shòu to suffer / to be subjected to 受終之曆
147 4 bǎi one hundred 百代一族
148 4 shòu old age / long life 今遣參軍行晉壽太守王道寶
149 4 to protect / to guard 領護羌校尉
150 4 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元元年八月
151 4 qín Shaanxi 鳴和鈴於秦
152 4 to prevail 剋期共伐魏虜
153 4 fán foreign things 易度侯守職西蕃
154 4 qīng minister / high officer 又卿乃誠遙著
155 4 to carve / to engrave 刻木記事
156 4 yín Third Earthly Branch 河南王吐谷渾拾寅爲使持節
157 4 丁零 Dīnglíng Dingling 丁零胡又南攻芮芮
158 4 shā to kill / to murder / to slaughter 爲虜攻殺文慶
159 4 chéng honesty / sincerity 又卿乃誠遙著
160 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶命因歸
161 4 to enter 晉世什翼圭入塞內後
162 4 lóng dragon 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
163 4 eight 八年
164 4 lái to come 數難以來
165 4 fragrance / scent / aroma 氐楊馥之聚義衆屯沮水關
166 4 益州 Yìzhōu Yizhou 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
167 4 meaning / sense 杖義之功
168 4 varied / complex / not simple 塞外雜胡也
169 4 wēi prestige / majesty 威振海外
170 4 machine 陛下承乾啓之機
171 4 suí to soothe / to appease / to pacify 綏懷允緝
172 4 dào way / road / path 冠先字道玄
173 4 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 盡有匈奴故庭
174 4 河沙 hé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 都督西秦河沙三州諸軍事
175 4 wěi false / fake / forged / bogus 遣偽平元王駕鹿渾
176 4 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 芮芮主於燕然山下縱獵而歸
177 4 chuān Sichuan 一在清水川
178 4 wài outside 外侮皇威
179 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 立其世子休留茂爲使持節
180 4 cháo to face 朝議不給
181 4 shì clan / a branch of a lineage 皆云慶鍾蕭氏
182 4 Germany 木德應運
183 4 hóu marquis / lord 拾寅子易度侯好星文
184 4 huì can / be able to 會有使力法度及
185 4 軍事 jūnshì military / military affairs 督沙州軍事
186 4 安西 Ānxī Anxi 沙州刺史楊炅進號安西將軍
187 4 qìng to celebrate / to congratulate 皆云慶鍾蕭氏
188 4 merit / accomplishment / result 冥績旣著
189 4 xīng a star / a planet 宋世其國相希利垔解星筭數術
190 4 róng arms / armaments / a military affair 宜增戎章
191 4 chēng to call / to address 丁零僭稱天子
192 4 mín the people / citizen / subjects 拓土載民
193 4 chéng to fill 種衆殷盛
194 4 jiǔ nine 祚流九葉
195 4 chéng to bear / to carry / to hold 陛下承乾啓之機
196 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 宋滅齊昌
197 4 to break / to split / to smash 鄯善爲丁零所破
198 4 xuán profound / mysterious / subtle 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
199 4 wǎng to go (in a direction) 又仍使王世武等往芮芮
200 3 yún cloud 云此非師子皮
201 3 參軍 cānjūn to join the army 今遣參軍行晉壽太守王道寶
202 3 隴西 LǒngXī Longxi 隴西公
203 3 明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei 永明元年
204 3 十年 shí nián ten years / decade 十年
205 3 jiǎn to cut with scissors 梟剪元惡
206 3 cǎo grass / straw / herbs 芮芮逐水草
207 3 a room 後稍爲宮屋
208 3 dài to represent / to substitute / to replace 代宋者齊
209 3 lòu to leak / to drip 漏刻
210 3 jǐn brocade / embroidered work 知須醫及織成錦工
211 3 yǎng to look up 荒餘歸仰
212 3 shí ten 河南王吐谷渾拾寅爲使持節
213 3 shuò first day of the lunar month 寧朔將軍
214 3 huáng yellow 生黃紫花
215 3 jià vacation 無假多力
216 3 shān a mountain / a hill / a peak 崏嶺有不衽之山
217 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 我甚賞惜
218 3 enemy / foe 常與魏虜爲讎敵
219 3 lǒng Gansu 隴閒
220 3 a talisman / a charm 計應符革祚
221 3 a song 部曲酋豪
222 3 zuò a blessing / the throne 祚流九葉
223 3 biān side / boundary / edge / margin 綏禦邊服
224 3 a whetstone 冠先厲色不肯
225 3 車騎 chēqí carraige and horses 車騎大將軍
226 3 to know / to learn about / to comprehend 又奏所上馬等物悉至
227 3 tún to station soldiers / to guard / to defend 水運遘屯
228 3 zǒu to walk / to go / to move 復走還氐中
229 3 lóng grand / intense / prosperous 故能挾隆皇祚
230 3 biǎo clock / a wrist watch 國相邢基祇羅迴奉表曰
231 3 sòng to deliver / to carry / to give 幷送芮芮使
232 3 an official institution / a state bureau 開府儀同三司
233 3 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武中
234 3 fāng square / quadrilateral / one side 方欲剋期中原
235 3 bǎi cypress / cedar 梁州刺史范柏年被誅
236 3 jiāng boundary / border / frontier 保寧遐疆
237 3 xīn new / fresh / modern 新除驃騎大將軍
238 3 fēn to separate / to divide into parts 分陝司蕃
239 3 sūn Sun 晉吏部郎傑六世孫也
240 3 tiǎn to exterminate 掃殄凶醜
241 3 chǒu ugly 掃殄凶醜
242 3 liú Liu 劉穆之記
243 3 xiù refined / elegant / graceful 梁州刺史蕭懿遣前氐王楊後起弟子元秀收合義兵
244 3 to give / to bestow favors 賜錢十萬
245 3 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 芮芮王求醫工等物
246 3 Kangxi radical 177 計應符革祚
247 3 吐谷渾 Tǔyùhún Tuyuhun people 鮮卑慕容廆庶兄吐谷渾爲氐王
248 3 gōng merit 寔賴宋武匡濟之功
249 3 four 大戍有四
250 3 shū book 嘗求星書
251 3 to stand 立其世子休留茂爲使持節
252 3 hòu thick 厚一尺一寸
253 3 to connect / to inherit / to succeed 而國嗣不繼
254 3 kòu bandit / thieve 除難剿寇
255 3 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖詔報曰
256 3 bài to bow / to pay respect to 遣王世武銜命拜授
257 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 此國使反
258 3 洪範 hóngfàn Hong Fan / Great Plan 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
259 3 shēng sound 聲流往記
260 3 hàn Han Chinese 漢建武中
261 3 shǒu head 檄梁州能斬送烏奴首
262 3 chí to go quickly or swiftly 近單使先馳
263 3 kāi to open 開府儀同三司
264 3 jiè border / boundary 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
265 3 xiāng to run friskily (of a horse) / to raise / to hold high 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
266 3 xiǎng to think 想比平安
267 3 residence / dwelling 自芮芮居匈奴故庭
268 3 popular / common 欲綏懷異俗
269 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 因乘龍之運
270 3 jiàn to usurp 丁零僭稱天子
271 3 jiē to join 勞接景玄使
272 3 zhàn war / fighting / battle 魏虜拒守不敢戰
273 3 yīn cloudy / overcast 梁州刺史陰智伯遣軍主寧朔將軍桓盧奴
274 3 to lift / to hold up / to raise 忠績兼舉
275 3 ministry / department 部曲酋豪
276 3 liù six 至六年乃還
277 3 白馬 báimǎ white horse 退保白馬
278 3 wèi Eighth earthly branch 設未龍飛
279 3 shēng to ascend / to go up 今詔升徽號
280 3 desire 與上書欲伐魏虜
281 3 zhèn to flap 威振海外
282 3 zuò seat 八座奏
283 3 xún to search / to look for / to seek 不可復尋
284 3 zhèng government / administration 太祖輔政
285 2 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 部曲酋豪
286 2 xián salty / briny 蒼生咸賴
287 2 bào newspaper 世祖詔報曰
288 2 zhēng to prove / to confirm 休徵非一
289 2 南鄭 nánzhèng Nanzheng 會于南鄭
290 2 móu to be similar / to be comparable / to be equal 侔縱湯
291 2 ài to love 竝非所愛
292 2 xuǎn to choose / to pick / to select 選甲爭馳
293 2 liú to flow / to spread / to circulate 祚流九葉
294 2 to associate with / be near 想比平安
295 2 gain / advantage / benefit 宋世其國相希利垔解星筭數術
296 2 三萬 sān wàn thirty thousand 經途三萬餘里
297 2 qiū Confucius 遣給事中丘冠先使河南道
298 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可復尋
299 2 jué ancient bronze wine holder 宋初始受爵命
300 2 shí ten 列傳第四十
301 2 border / boundar / juncture 被西疆而奄北際
302 2 jǐng sunlight 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
303 2 三十 sān shí thirty 芮芮主發三十萬騎南侵
304 2 zhōng end / finish / conclusion 昔晉室將終
305 2 jià to drive / to sail / to fly 遣偽平元王駕鹿渾
306 2 gāo high / tall 甚有高比
307 2 qīng green 爲青冀二州刺史
308 2 clothes / dress / garment 綏禦邊服
309 2 ancient barbarian tribes 行自消夷
310 2 to sew in close stitches 綏懷允緝
311 2 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties 南齊書卷第五十九
312 2 wèi to call 謂上
313 2 fàn a pattern / model / rule / law 梁州刺史范柏年被誅
314 2 西涼 Xī Liáng Western Liang 西涼州刺史羌王像舒彭亦進爲持節
315 2 xià summer 夏中增感
316 2 yōng harmony 督北秦雍二州諸軍事
317 2 tǎo to seek 荊州刺史豫章王嶷遣兵討烏奴
318 2 tíng a courtyard 盡有匈奴故庭
319 2 yáng sun 華陽暫驚
320 2 chǐ tooth / teeth 義同脣齒
321 2 to calculate / to compute / to count 計應符革祚
322 2 to remember / to memorize / to bear in mind 劉穆之記
323 2 tōng to go through / to open 通胡
324 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡有匈奴故庭
325 2 zuì crime / sin / vice 罪止首惡
326 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 宣揚聲教
327 2 ēn kindness / grace / graciousness 事中政應且加恩耳
328 2 end / final stage / latter part 至宋末
329 2 qīn relatives 舋起親黨
330 2 jiǎ armor 治兵繕甲
331 2 fēi to fly 沙礫飛起
332 2 mother 除集始母姜氏爲太夫人
333 2 a family clan 況夫帝無常族
334 2 a period of time / phase / stage 剋期共伐魏虜
335 2 péng Peng 西涼州刺史羌王像舒彭亦進爲持節
336 2 piào a white horse 太祖卽本官進號驃騎大將軍
337 2 不堪 bùkān cannot bear / cannot stand 不堪涉遠
338 2 qióng poor / destitute / impoverished 集始窮急
339 2 to go 去平城七百里
340 2 河南道 Hénán Dào Hennan Circuit 芮芮常由河南道而抵益州
341 2 qiú a tribal chief / chieftain 部曲酋豪
342 2 huán to pace / to linger 楚桓竊命
343 2 雜種 zázhǒng hybrid / mixed breed / bastard / son of a bitch 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
344 2 Li 其親將李烏奴懼奔叛
345 2 xiāo an owl 梟剪元惡
346 2 Shandong
347 2 earth / soil / dirt 拓土載民
348 2 gèn to extend across / to stretch 亘數千里
349 2 從兄 cóngxiōng older male second cousin 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
350 2 past / former times 昔晉室將終
351 2 shǔ a rat / a mouse 肥地則有雀鼠同穴
352 2 supreme ruler / emperor 況夫帝無常族
353 2 a step 雍州水步
354 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
355 2 xuān to declare / to announce 宣國威德
356 2 wing 晉世什翼圭入塞內後
357 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 知須醫及織成錦工
358 2 huà to make into / to change into / to transform 仰我惟新之化
359 2 chì an imperial decree 世祖敕其子雄曰
360 2 xiá distant 保寧遐疆
361 2 jiā excellent 朕有嘉焉
362 2 shū different / special / unusual 雖吳漠殊域
363 2 zhuān to monopolize / to take sole possession 專爲淵藪
364 2 suì to comply with / to follow along 遂舉地降敵
365 2 病死 bìngsǐ to fall ill and die 先是廣香病死
366 2 lài to depend on / to rely on 寔賴宋武匡濟之功
367 2 xié to clasp under the arm 故能挾隆皇祚
368 2 halberd 振霜戈於幷
369 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 今皇天降禍於上
370 2 jìng boundary / frontier / boundary 必能緝境寧民
371 2 huá Chinese 華陽暫驚
372 2 power / force / strength 會有使力法度及
373 2 ruì sharp / keen / acute / pointed 行宕渠太守王安會領銳卒三千
374 2 wèi position / location / place 太祖卽位
375 2 救援 jiùyuán to save / to support / to help / to assist 智伯又遣軍主陰仲昌等馬步數千人救援
376 2 十九 shíjiǔ nineteen 南齊書卷第五十九
377 2 fox 有司奏集始驅狐剪棘
378 2 yán to prolong / to delay / to postpone 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
379 2 five 得元徽五年五月二十一日表
380 2 bǐng a natural property / endowment 夫四象稟政
381 2 鄯善 Shànshàn Shanshan / Piqan 道經鄯善
382 2 zēng to increase / to add to / to augment 夏中增感
383 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 私占丁侵虜堺
384 2 to assist /to help 乃扶拔皮也
385 2 shēng to be born / to give birth 而萬物生焉
386 2 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 集始大敗
387 2 人民 rénmín the people 人民散盡
388 2 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 故能扶衰定傾
389 2 zhī to know 知須醫及織成錦工
390 2 shǔ Sichuan 時有賈胡在蜀見之
391 2 shì room / bedroom 昔晉室將終
392 2 xiāo mournful / dejected 皆云慶鍾蕭氏
393 2 師子 shīzi a lion 獻師子皮袴褶
394 2 rèn lapel / the overlapping part of Chinese gown 編髮左衽
395 2 圖書 túshū books 粗闚圖書
396 2 shuǐ water 雍州水步
397 2 shè to ford a stream / to wade across 不堪涉遠
398 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 芮芮主頻遣使貢獻貂皮雜物
399 2 于闐 yútián Yutian 于闐
400 2 zhāo illustrious 馳款內昭
401 2 zhī to weave 知須醫及織成錦工
402 2 文德 wéndé Wende 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
403 2 huī a badge / an insignia 得元徽五年五月二十一日表
404 2 xián to hold in mouth 遣王世武銜命拜授
405 2 liàng bright / brilliant / radiant 翼亮天功
406 2 yǎn to embrace 後起奄至殞逝
407 2 qǐng to ask / to inquire 肉袒請附
408 2 起義 qǐyì uprising / insurrection / revolt 想卽起義
409 2 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 以河南王世子吐谷渾易度侯爲使持節
410 2 宣揚 xuānyáng to publicise 宣揚皇威
411 2 tiger 皮如虎皮
412 2 shí really / solid 寔賴宋武匡濟之功
413 2 gas / vapour / fumes 奔敗結氣卒
414 2 京師 jīngshī a capital city 樹勳京師
415 2 xié to contest 行宕昌王梁彌頡
416 2 to strike / to hit / to beat 表裏震擊
417 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 肉袒請附
418 2 chuí to hang / to suspend / to droop 子年垂刈
419 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 晉世什翼圭入塞內後
420 2 to attack by surprise 斯蓋虧盈迭襲
421 2 to open 陛下承乾啓之機
422 2 shù numerous / various 鮮卑慕容廆庶兄吐谷渾爲氐王
423 2 to ferry 寔賴宋武匡濟之功
424 2 chǔn blunt / stupid 餘類蠢蠢
425 2 lǎng bright 集始弟集朗爲寧朔將軍
426 2 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 督隴右軍事
427 2 to estimate / to fine 虜名奴婢爲貲
428 2 巴西 bāxī Brazil 參軍事行北巴西新巴二郡太守任湜之
429 2 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
430 2 color 色白毛短
431 2 luò Luo 所治處名洛谷
432 2 to greatly desire / to anxiously hope 參軍事行北巴西新巴二郡太守任湜之
433 2 dīng Ding 馬畜丁肥
434 2 to raise animals 馬畜丁肥
435 2 gǎi to change / to alter 二儀改度
436 2 a craft / a skill 使求軍儀及伎雜書
437 2 shì style 款心式昭
438 2 zhào to establish / to found 肇自二儀
439 2 十萬 shí wàn one hundred thousand 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
440 2 jiàn to see 時有賈胡在蜀見之
441 2 to store 沈攸之資十年之積
442 2 答曰 dá yuē to reply 詔答曰
443 2 féi fat / plump / obese 馬畜丁肥
444 2 fèng to offer / to present 國相邢基祇羅迴奉表曰
445 2 指南車 zhǐnánchē a mechanical compass 指南車
446 2 divination / fortune telling 阿卜珍率部曲三萬餘人舉城歸附
447 2 yàn to examine / to test / to check 此其驗也
448 2 墊江 diànjiāng Dianjiang 或汎舟墊江
449 2 to criticize 朝議不給
450 2 hǎo good 永敦隣好
451 2 suí to follow 是歲隨拾寅使來獻
452 2 lìng to make / to cause to be / to lead 休留茂逼令先拜
453 2 shù tree 樹勳京師
454 2 wèn to ask 皇帝敬問使持節
455 2 從弟 cóngdì younger male cousin 從弟僧嗣
456 2 father's elder brother / uncle 梁州刺史陰智伯遣軍主寧朔將軍桓盧奴
457 2 xuě snow 大寒雪
458 2 xiàn to offer / to present 獻師子皮袴褶
459 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多畜
460 2 special / unique / distinguished 可特量所授
461 2 大業 dàyè a great cause / a great undertaking 大業天固
462 2 bàn half [of] 氐衆半奔文弘
463 2 Lu 梁州刺史陰智伯遣軍主寧朔將軍桓盧奴
464 2 Jiè Jie 私占丁侵虜堺
465 2 to take / to receive / to accept 虛危納祉
466 2 shì a gentleman / a knight 士民靡傷痍之弊
467 2 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 掃殄凶醜
468 2 láo to toil 勞接景玄使
469 2 奴婢 núbì slave servant 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
470 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 西涼州刺史羌王像舒彭亦進爲持節
471 2 shī to lose 茄蘆失守
472 2 kuì a flooding river 師出境而城潰
473 2 南方 Nánfāng the South 常言南方當有姓名齊者
474 2 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 上初踐阼
475 2 yìn progeny / posterity 以難當正胤楊後起爲持節
476 2 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 偽南梁州刺史楊靈珍與二弟婆羅
477 2 逐水 zhúshuǐ to relieve oedema through purging or diuresis 芮芮逐水草
478 2 自然 zìrán nature 歷數自然也
479 2 Tu 於卿後宦塗無妨
480 2 fáng a room 房心受變
481 2 qiú to request 嘗求星書
482 2 南梁 nánliáng Southern Liang 虜亦遣偽南梁州刺史仇池公楊靈珍據泥山以相拒格
483 2 zhào Zhao
484 2 thing / matter 芮芮王求醫工等物
485 2 yòu immature / young 氐人符幼孫起義攻之
486 2 zhì wisdom / knowledge / understanding 梁州刺史陰智伯遣軍主寧朔將軍桓盧奴
487 2 to wait for / to wait until / as soon as 俟時大舉
488 2 dìng to decide 故能扶衰定傾
489 2 wood / lumber 刻木記事
490 2 quán authority / power 光權定之業
491 2 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 亘數千里
492 2 jié to bond / to tie / to bind 奔敗結氣卒
493 2 zhuī to pursue / to chase 廣香等追其遠世之誠
494 2 shū relaxed / calm 西涼州刺史羌王像舒彭亦進爲持節
495 2 yǔn to perish / to die 後起奄至殞逝
496 2 qiáng strong / powerful 後轉彊盛
497 2 chén to sink / to submerge 沈攸之資十年之積
498 1 七百 qī bǎi seven hundred 去平城七百里
499 1 thorns / brambles 有司奏集始驅狐剪棘
500 1 cuī Cui 半詣梁州刺史崔慧景

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 48 wèi for / to 所居爲穹廬氈帳
2 45 zhī him / her / them / that 時有賈胡在蜀見之
3 43 wáng Wang 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
4 37 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 爲青冀二州刺史
5 37 將軍 jiāngjūn a general 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
6 31 to capture / to imprison / to seize 芮芮虜
7 28 so as to / in order to 休否以泰
8 27 使 shǐ to make / to cause 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
9 27 nián year 昇明二年
10 25 zhōu a state / a province 爲青冀二州刺史
11 25 èr two 昇明二年
12 23 Di People
13 23 qiāng Qiang [people]
14 22 yǒu is / are / to exist 盡有匈奴故庭
15 19 to gather / to collect 爰集朕躬
16 17 yáng Yang 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
17 17 his / hers / its / theirs 宋世其國相希利垔解星筭數術
18 17 芮芮 ruìruì Rouran 芮芮虏
19 17 持節 chíjié to travel in support of a festival 河南王吐谷渾拾寅爲使持節
20 17 qiǎn to send / to dispatch 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
21 17 hòu after / later 晉世什翼圭入塞內後
22 16 校尉 xiàowèi commandant / a military officer 領護羌校尉
23 16 shì a generation 晉世什翼圭入塞內後
24 15 běi north 與北土不同
25 15 a river / a stream 一在澆河
26 14 xiān first 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
27 14 rén person / people / a human being 其人當興
28 14 yuē to speak / to say 國相邢基祇羅迴奉表曰
29 14 shì matter / thing / item 都督西秦河沙三州諸軍事
30 14 wén writing / text 星文改度
31 14 sòng Song dynasty 宋世其國相希利垔解星筭數術
32 14 shǐ beginning / start 武都王楊集始
33 13 mìng life 楚桓竊命
34 13 martial / military 寔賴宋武匡濟之功
35 13 xíng to walk / to move 龔行天罰
36 13 guó a country / a nation 宋世其國相希利垔解星筭數術
37 12 西 The West 鎮西將軍
38 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 爲太祖所親信
39 12 chí a pool / a pond 漢世居仇池
40 12 in / at 芮芮主於燕然山下縱獵而歸
41 12 gōng public/ common / state-owned 以爲陰平公
42 12 hóng liberal / great 文慶從弟文弘爲白水太守
43 12 zhòng many / all 種衆殷盛
44 12 chóu hatred / animosity / enmity 漢世居仇池
45 12 píng flat / level / smooth 遣偽平元王駕鹿渾
46 11 sān three 三年
47 11 zhōng middle 建武中
48 11 jìn to enter 太祖卽本官進號驃騎大將軍
49 11 zhào an imperial decree 世祖詔報曰
50 10 河南 hénán Henan 河南
51 10 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 芮芮主於燕然山下縱獵而歸
52 10 guǎng wide / large / vast 難當族弟廣香先奔虜
53 10 also / too 塞外雜胡也
54 10 shǔ to count 宋世其國相希利垔解星筭數術
55 10 a slave / a servant 其親將李烏奴懼奔叛
56 10 to arise / to get up 沙礫飛起
57 10 extra / surplus / remainder 荒餘歸仰
58 10 shàng top / a high position 上初踐阼
59 10 to supervise 督西秦河沙三州諸軍事
60 10 děng et cetera / and so on 芮芮王求醫工等物
61 9 jūn army / military 復遣振武將軍丘冠先拜授
62 9 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 難當族弟廣香先奔虜
63 9 zhǔ owner 芮芮主發三十萬騎南侵
64 9 hào number 太祖卽本官進號驃騎大將軍
65 9 諸軍 zhū jūn all armies 都督西秦河沙三州諸軍事
66 9 zhǒng kind / type 種衆殷盛
67 9 soil / ground / land 地越滄海
68 9 梁州 Liángzhōu Liangzhou 梁州刺史范柏年被誅
69 9 太守 tài shǒu Governor 文慶從弟文弘爲白水太守
70 9 xīng to flourish / to be popular 其人當興
71 9 西秦 Xī Qín Western Qin 都督西秦河沙三州諸軍事
72 9 jìn shanxi 晉世什翼圭入塞內後
73 8 to help / to assist 太祖輔政
74 8 tóng like / same / similar 義同脣齒
75 8 沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang 以廣香爲督沙州諸軍事
76 8 bīng soldier / troops 治兵繕甲
77 8 kuǎn section / paragraph / clause 以酬忠款
78 8 chéng a city / a town 其南界龍涸城
79 8 again / more / repeatedly 復遣振武將軍丘冠先拜授
80 8 wèi Wei Dynasty 常與魏虜爲讎敵
81 8 zhēng to prove / to confirm 尋進號征虜將軍
82 8 Wu 其親將李烏奴懼奔叛
83 8 zhōng loyalty / devotion 以酬忠款
84 8 yòu again / also 丁零胡又南攻芮芮
85 8 liáng cool / cold 督河涼二州
86 8 child / son 子年垂刈
87 7 bìng also / furthermore 竝非所愛
88 7 zài in / at 時有賈胡在蜀見之
89 7 can / may / permissible 可進號車騎大將軍
90 7 lǐng neck 領護羌校尉
91 7 this / these 云此非師子皮
92 7 zhēn precious thing / treasure / a rarity 虜亦遣偽南梁州刺史仇池公楊靈珍據泥山以相拒格
93 7 dāng to be / to act as / to serve as 常言南方當有姓名齊者
94 7 younger brother 難當族弟廣香先奔虜
95 7 guān cap / crown / headgear 遣給事中丘冠先使河南道
96 7 秦州 qínzhōu Qinzhou 北秦州刺史
97 7 and 常與魏虜爲讎敵
98 7 proper / suitable / appropriate 宜時領納
99 7 zhì to / until 至宋末
100 7 qiān one thousand 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
101 7 one 一謂之
102 7 宕昌 dàngchāng Dangchang 宕昌
103 7 skin / hide / fur / feather 獻師子皮袴褶
104 7 nèi inside / interior 晉世什翼圭入塞內後
105 7 zhèn town 鎮西將軍
106 7 jiǒng brilliance 廣香子北部鎮將軍郡事炅爲征虜將軍
107 7 to die 奔敗結氣卒
108 6 promptly / right away 太祖卽本官進號驃騎大將軍
109 6 dōng east 東帶益路
110 6 huái bosom / breast 祗惕兼懷
111 6 liáng a bridge 梁季羣
112 6 nán difficult / arduous / hard 濟悖主之難
113 6 gōng to attack / to assault 丁零胡又南攻芮芮
114 6 apparatus 二儀改度
115 6 jiā to add 厚加優卹
116 6 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖輔政
117 6 naturally / of course / certainly 肇自二儀
118 6 líng agile / nimble 唯靈是與
119 6 qián front 事見前史
120 6 even / equal / uniform 常言南方當有姓名齊者
121 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今皇天降禍於上
122 6 jùn a commandery / a prefecture 齊郡臨淄人
123 6 míng bright / brilliant 昇明二年
124 6 beard / mustache 塞外雜胡也
125 6 extensive / full 彌驗天縱之姿
126 6 武都 wǔdōu Wudu 武都王仇池公
127 6 capacity / degree / a standard / a measure 二儀改度
128 6 yuán monetary unit / dollar 魏虜主元宏以其侵逼
129 6 xiū to rest 休否以泰
130 6 rate / frequency / proportion / ratio 烏奴率亡命千餘人攻梁州
131 6 to cut down 剋期共伐魏虜
132 6 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃扶拔皮也
133 5 easy / simple 拾寅子易度侯好星文
134 5 according to 文弘遣從子後起進據白水
135 5 nán south 丁零胡又南攻芮芮
136 5 yuǎn far / distant 臣雖荒遠
137 5 shì is / are / am / to be 唯靈是與
138 5 néng can / able 故能扶衰定傾
139 5 白水 báishuǐ plain water 文慶從弟文弘爲白水太守
140 5 rushes / reeds 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
141 5 jiàng to descend / to fall / to drop 今皇天降禍於上
142 5 a man / a male adult 夫四象稟政
143 5 陰平 yīnpíng high and level tone / first tone 以爲陰平公
144 5 bèi by 梁州刺史范柏年被誅
145 5 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 魏虜拒守不敢戰
146 5 都督 dōudū to lead / to command 都督西秦河沙三州諸軍事
147 5 qié eggplant 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
148 5 not / no 而國嗣不繼
149 5 to ward off with hand / to defend 魏虜拒守不敢戰
150 5 to die 執冠先於絕巖上推墮深谷而死
151 5 huāng waste 臣雖荒遠
152 5 níng Nanjing 保寧遐疆
153 5 mào thick / lush / dense 立其世子休留茂爲使持節
154 5 chāng Chang 宋滅齊昌
155 5 yǒng perpetually / eternally / forever 永敦隣好
156 5 shòu to teach 寶命革授
157 5 tiān day 彌驗天縱之姿
158 5 bēn to run fast / to flee 奔敗結氣卒
159 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 盡有匈奴故庭
160 5 de potential marker 得其故地
161 5 to ride an animal or bicycle 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
162 5 no 無城郭
163 5 guī to go back / to return 芮芮主於燕然山下縱獵而歸
164 5 pàn to betray / to rebel / to revolt 其親將李烏奴懼奔叛
165 5 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 建元元年八月
166 5 in / at 宋室猜亂于下
167 5 inside / interior 去平城七百里
168 5 to reach 會有使力法度及
169 5 xīn heart 上違天人之心
170 5 shí time / a point or period of time 時有賈胡在蜀見之
171 5 zòu to present / to offer 又奏所上馬等物悉至
172 5 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治兵繕甲
173 5 huáng royal / imperial 故能挾隆皇祚
174 5 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 車騎大將軍
175 4 force / compel / force 魏虜主元宏以其侵逼
176 4 huò or / either / else 或汎舟墊江
177 4 shòu to suffer / to be subjected to 受終之曆
178 4 bǎi one hundred 百代一族
179 4 shòu old age / long life 今遣參軍行晉壽太守王道寶
180 4 to protect / to guard 領護羌校尉
181 4 建元 Jiàn Yuán Jian Yuan reign 建元元年八月
182 4 qín Shaanxi 鳴和鈴於秦
183 4 to prevail 剋期共伐魏虜
184 4 xiāng each other / one another / mutually 宋世其國相希利垔解星筭數術
185 4 fán foreign things 易度侯守職西蕃
186 4 qīng minister / high officer 又卿乃誠遙著
187 4 to carve / to engrave 刻木記事
188 4 yín Third Earthly Branch 河南王吐谷渾拾寅爲使持節
189 4 丁零 Dīnglíng Dingling 丁零胡又南攻芮芮
190 4 shā to kill / to murder / to slaughter 爲虜攻殺文慶
191 4 chéng honesty / sincerity 又卿乃誠遙著
192 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶命因歸
193 4 to enter 晉世什翼圭入塞內後
194 4 lóng dragon 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
195 4 eight 八年
196 4 lái to come 數難以來
197 4 fragrance / scent / aroma 氐楊馥之聚義衆屯沮水關
198 4 yīng should / ought 草肅應王
199 4 míng measure word for people 虜名奴婢爲貲
200 4 益州 Yìzhōu Yizhou 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
201 4 meaning / sense 杖義之功
202 4 varied / complex / not simple 塞外雜胡也
203 4 wēi prestige / majesty 威振海外
204 4 machine 陛下承乾啓之機
205 4 suí to soothe / to appease / to pacify 綏懷允緝
206 4 dào way / road / path 冠先字道玄
207 4 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 盡有匈奴故庭
208 4 河沙 hé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 都督西秦河沙三州諸軍事
209 4 wěi false / fake / forged / bogus 遣偽平元王駕鹿渾
210 4 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 芮芮主於燕然山下縱獵而歸
211 4 chū to go out / to leave 與苻氐同出略陽
212 4 chuān Sichuan 一在清水川
213 4 wài outside 外侮皇威
214 4 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 立其世子休留茂爲使持節
215 4 cháo to face 朝議不給
216 4 qín diligently / industriously 剋建忠勤
217 4 shì clan / a branch of a lineage 皆云慶鍾蕭氏
218 4 jiē all / each and every / in all cases 皆云慶鍾蕭氏
219 4 Germany 木德應運
220 4 hóu marquis / lord 拾寅子易度侯好星文
221 4 huì can / be able to 會有使力法度及
222 4 軍事 jūnshì military / military affairs 督沙州軍事
223 4 安西 Ānxī Anxi 沙州刺史楊炅進號安西將軍
224 4 qìng to celebrate / to congratulate 皆云慶鍾蕭氏
225 4 merit / accomplishment / result 冥績旣著
226 4 xīng a star / a planet 宋世其國相希利垔解星筭數術
227 4 róng arms / armaments / a military affair 宜增戎章
228 4 chēng to call / to address 丁零僭稱天子
229 4 mín the people / citizen / subjects 拓土載民
230 4 chéng to fill 種衆殷盛
231 4 jiǔ nine 祚流九葉
232 4 chéng to bear / to carry / to hold 陛下承乾啓之機
233 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 宋滅齊昌
234 4 bìng and / furthermore / also 振霜戈於幷
235 4 to break / to split / to smash 鄯善爲丁零所破
236 4 zhe indicates that an action is continuing 冥績旣著
237 4 xuán profound / mysterious / subtle 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
238 4 wǎng to go (in a direction) 又仍使王世武等往芮芮
239 3 hái also / in addition / more 王洪範還京師
240 3 yún cloud 云此非師子皮
241 3 I / me / my 我甚賞惜
242 3 參軍 cānjūn to join the army 今遣參軍行晉壽太守王道寶
243 3 隴西 LǒngXī Longxi 隴西公
244 3 明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei 永明元年
245 3 十年 shí nián ten years / decade 十年
246 3 jiǎn to cut with scissors 梟剪元惡
247 3 cǎo grass / straw / herbs 芮芮逐水草
248 3 certainly / must / will / necessarily 有德必昌
249 3 a room 後稍爲宮屋
250 3 dài to represent / to substitute / to replace 代宋者齊
251 3 lòu to leak / to drip 漏刻
252 3 jǐn brocade / embroidered work 知須醫及織成錦工
253 3 běn measure word for books 太祖卽本官進號驃騎大將軍
254 3 yǎng to look up 荒餘歸仰
255 3 shí ten 河南王吐谷渾拾寅爲使持節
256 3 shuò first day of the lunar month 寧朔將軍
257 3 huáng yellow 生黃紫花
258 3 jià vacation 無假多力
259 3 shān a mountain / a hill / a peak 崏嶺有不衽之山
260 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 我甚賞惜
261 3 enemy / foe 常與魏虜爲讎敵
262 3 lǒng Gansu 隴閒
263 3 a talisman / a charm 計應符革祚
264 3 a song 部曲酋豪
265 3 zuò a blessing / the throne 祚流九葉
266 3 biān side / boundary / edge / margin 綏禦邊服
267 3 a whetstone 冠先厲色不肯
268 3 車騎 chēqí carraige and horses 車騎大將軍
269 3 to know / to learn about / to comprehend 又奏所上馬等物悉至
270 3 tún to station soldiers / to guard / to defend 水運遘屯
271 3 zǒu to walk / to go / to move 復走還氐中
272 3 lóng grand / intense / prosperous 故能挾隆皇祚
273 3 biǎo clock / a wrist watch 國相邢基祇羅迴奉表曰
274 3 sòng to deliver / to carry / to give 幷送芮芮使
275 3 an official institution / a state bureau 開府儀同三司
276 3 建武 Jiànwǔ Jianwu reign 建武中
277 3 fāng square / quadrilateral / one side 方欲剋期中原
278 3 bǎi cypress / cedar 梁州刺史范柏年被誅
279 3 jiāng boundary / border / frontier 保寧遐疆
280 3 xīn new / fresh / modern 新除驃騎大將軍
281 3 fēn to separate / to divide into parts 分陝司蕃
282 3 sūn Sun 晉吏部郎傑六世孫也
283 3 chú except / besides 新除驃騎大將軍
284 3 tiǎn to exterminate 掃殄凶醜
285 3 chǒu ugly 掃殄凶醜
286 3 liú Liu 劉穆之記
287 3 xiù refined / elegant / graceful 梁州刺史蕭懿遣前氐王楊後起弟子元秀收合義兵
288 3 to give / to bestow favors 賜錢十萬
289 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常與魏虜爲讎敵
290 3 such as / for example / for instance 皮如虎皮
291 3 gōng an artisan / a craftsman / a skilled worker 芮芮王求醫工等物
292 3 Kangxi radical 177 計應符革祚
293 3 吐谷渾 Tǔyùhún Tuyuhun people 鮮卑慕容廆庶兄吐谷渾爲氐王
294 3 gōng merit 寔賴宋武匡濟之功
295 3 four 大戍有四
296 3 shū book 嘗求星書
297 3 to stand 立其世子休留茂爲使持節
298 3 hòu thick 厚一尺一寸
299 3 to connect / to inherit / to succeed 而國嗣不繼
300 3 kòu bandit / thieve 除難剿寇
301 3 世祖 Shì Zǔ Shi Zu 世祖詔報曰
302 3 shén what 我甚賞惜
303 3 suī although / even though 臣雖荒遠
304 3 bài to bow / to pay respect to 遣王世武銜命拜授
305 3 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 此國使反
306 3 洪範 hóngfàn Hong Fan / Great Plan 遣驍騎將軍王洪範使芮芮
307 3 xià next 宋室猜亂于下
308 3 shēng sound 聲流往記
309 3 hàn Han Chinese 漢建武中
310 3 shǒu head 檄梁州能斬送烏奴首
311 3 chí to go quickly or swiftly 近單使先馳
312 3 kāi to open 開府儀同三司
313 3 jiè border / boundary 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
314 3 xiāng to run friskily (of a horse) / to raise / to hold high 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
315 3 xiǎng to think 想比平安
316 3 residence / dwelling 自芮芮居匈奴故庭
317 3 popular / common 欲綏懷異俗
318 3 fēi not / non- / un- 云此非師子皮
319 3 yān where / how 而萬物生焉
320 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 因乘龍之運
321 3 jiàn to usurp 丁零僭稱天子
322 3 jiē to join 勞接景玄使
323 3 zhàn war / fighting / battle 魏虜拒守不敢戰
324 3 yīn cloudy / overcast 梁州刺史陰智伯遣軍主寧朔將軍桓盧奴
325 3 to lift / to hold up / to raise 忠績兼舉
326 3 ministry / department 部曲酋豪
327 3 liù six 至六年乃還
328 3 白馬 báimǎ white horse 退保白馬
329 3 wèi Eighth earthly branch 設未龍飛
330 3 shēng to ascend / to go up 今詔升徽號
331 3 yīn because 寶命因歸
332 3 gòng together 剋期共伐魏虜
333 3 desire 與上書欲伐魏虜
334 3 zhèn to flap 威振海外
335 3 zuò seat 八座奏
336 3 each 今往別牒錦絳紫碧綠黃青等紋各十匹
337 3 ā prefix to names of people 阿卜珍率部曲三萬餘人舉城歸附
338 3 xún to search / to look for / to seek 不可復尋
339 3 zhèng government / administration 太祖輔政
340 2 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 部曲酋豪
341 2 xián salty / briny 蒼生咸賴
342 2 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 得玉長三尺二寸
343 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 常言南方當有姓名齊者
344 2 bào newspaper 世祖詔報曰
345 2 zhēng to prove / to confirm 休徵非一
346 2 南鄭 nánzhèng Nanzheng 會于南鄭
347 2 shāo a little / slightly 芮芮稍南徙
348 2 móu to be similar / to be comparable / to be equal 侔縱湯
349 2 ài to love 竝非所愛
350 2 cóng from 咸同歸從
351 2 xuǎn to choose / to pick / to select 選甲爭馳
352 2 liú to flow / to spread / to circulate 祚流九葉
353 2 to associate with / be near 想比平安
354 2 gain / advantage / benefit 宋世其國相希利垔解星筭數術
355 2 三萬 sān wàn thirty thousand 經途三萬餘里
356 2 already / de facto / since / then 冥績旣著
357 2 qiū Confucius 遣給事中丘冠先使河南道
358 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可復尋
359 2 jué ancient bronze wine holder 宋初始受爵命
360 2 shí ten 列傳第四十
361 2 dōu all 詔又可以隴右都帥羌王劉洛羊爲輔國將軍
362 2 border / boundar / juncture 被西疆而奄北際
363 2 jǐng sunlight 先是益州刺史劉悛遣使江景玄使丁零
364 2 三十 sān shí thirty 芮芮主發三十萬騎南侵
365 2 zhōng end / finish / conclusion 昔晉室將終
366 2 pín frequently / repeatedly 芮芮主頻遣使貢獻貂皮雜物
367 2 jià to drive / to sail / to fly 遣偽平元王駕鹿渾
368 2 gāo high / tall 甚有高比
369 2 qīng green 爲青冀二州刺史
370 2 clothes / dress / garment 綏禦邊服
371 2 ancient barbarian tribes 行自消夷
372 2 to sew in close stitches 綏懷允緝
373 2 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties 南齊書卷第五十九
374 2 wèi to call 謂上
375 2 fàn a pattern / model / rule / law 梁州刺史范柏年被誅
376 2 西涼 Xī Liáng Western Liang 西涼州刺史羌王像舒彭亦進爲持節
377 2 xià summer 夏中增感
378 2 chū at first / at the beginning / initially 上初踐阼
379 2 yōng harmony 督北秦雍二州諸軍事
380 2 measure word for bolts of cloth, etc 今往別牒錦絳紫碧綠黃青等紋各十匹
381 2 tǎo to seek 荊州刺史豫章王嶷遣兵討烏奴
382 2 tíng a courtyard 盡有匈奴故庭
383 2 yáng sun 華陽暫驚
384 2 chǐ tooth / teeth 義同脣齒
385 2 to calculate / to compute / to count 計應符革祚
386 2 to remember / to memorize / to bear in mind 劉穆之記
387 2 tōng to go through / to open 通胡
388 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡有匈奴故庭
389 2 zuì crime / sin / vice 罪止首惡
390 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 宣揚聲教
391 2 ēn kindness / grace / graciousness 事中政應且加恩耳
392 2 end / final stage / latter part 至宋末
393 2 qīn relatives 舋起親黨
394 2 jiǎ armor 治兵繕甲
395 2 fēi to fly 沙礫飛起
396 2 mother 除集始母姜氏爲太夫人
397 2 a family clan 況夫帝無常族
398 2 a period of time / phase / stage 剋期共伐魏虜
399 2 réng yet / still / as ever 又仍使王世武等往芮芮
400 2 péng Peng 西涼州刺史羌王像舒彭亦進爲持節
401 2 piào a white horse 太祖卽本官進號驃騎大將軍
402 2 不堪 bùkān cannot bear / cannot stand 不堪涉遠
403 2 qióng poor / destitute / impoverished 集始窮急
404 2 to go 去平城七百里
405 2 河南道 Hénán Dào Hennan Circuit 芮芮常由河南道而抵益州
406 2 qiú a tribal chief / chieftain 部曲酋豪
407 2 huán to pace / to linger 楚桓竊命
408 2 雜種 zázhǒng hybrid / mixed breed / bastard / son of a bitch 匈奴奴婢亡匿在涼州界雜種數千人
409 2 Li 其親將李烏奴懼奔叛
410 2 xiāo an owl 梟剪元惡
411 2 zhèn I / we 朕有嘉焉
412 2 Shandong
413 2 earth / soil / dirt 拓土載民
414 2 gèn to extend across / to stretch 亘數千里
415 2 從兄 cóngxiōng older male second cousin 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
416 2 past / former times 昔晉室將終
417 2 shǔ a rat / a mouse 肥地則有雀鼠同穴
418 2 supreme ruler / emperor 況夫帝無常族
419 2 a step 雍州水步
420 2 necessary / must 知須醫及織成錦工
421 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 散騎常侍
422 2 xuān to declare / to announce 宣國威德
423 2 wing 晉世什翼圭入塞內後
424 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 知須醫及織成錦工
425 2 huà to make into / to change into / to transform 仰我惟新之化
426 2 chì an imperial decree 世祖敕其子雄曰
427 2 xiá distant 保寧遐疆
428 2 jiā excellent 朕有嘉焉
429 2 jué absolutely 執冠先於絕巖上推墮深谷而死
430 2 shū different / special / unusual 雖吳漠殊域
431 2 zhuān to monopolize / to take sole possession 專爲淵藪
432 2 kuàng moreover / how much the more 況夫帝無常族
433 2 suì to comply with / to follow along 遂舉地降敵
434 2 病死 bìngsǐ to fall ill and die 先是廣香病死
435 2 lài to depend on / to rely on 寔賴宋武匡濟之功
436 2 xié to clasp under the arm 故能挾隆皇祚
437 2 halberd 振霜戈於幷
438 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 今皇天降禍於上
439 2 jìng boundary / frontier / boundary 必能緝境寧民
440 2 already / afterwards 旣已被伐
441 2 huá Chinese 華陽暫驚
442 2 power / force / strength 會有使力法度及
443 2 ruì sharp / keen / acute / pointed 行宕渠太守王安會領銳卒三千
444 2 wèi position / location / place 太祖卽位
445 2 救援 jiùyuán to save / to support / to help / to assist 智伯又遣軍主陰仲昌等馬步數千人救援
446 2 十九 shíjiǔ nineteen 南齊書卷第五十九
447 2 fox 有司奏集始驅狐剪棘
448 2 yán to prolong / to delay / to postpone 龍驤將軍楊延數十萬騎伐芮芮
449 2 five 得元徽五年五月二十一日表
450 2 bǐng a natural property / endowment 夫四象稟政
451 2 鄯善 Shànshàn Shanshan / Piqan 道經鄯善
452 2 zēng to increase / to add to / to augment 夏中增感
453 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 私占丁侵虜堺
454 2 to assist /to help 乃扶拔皮也
455 2 shēng to be born / to give birth 而萬物生焉
456 2 also / too 虜亦遣偽南梁州刺史仇池公楊靈珍據泥山以相拒格
457 2 大敗 dàbài to defeat / to inflict a defeat on sb 集始大敗
458 2 人民 rénmín the people 人民散盡
459 2 this 斯蓋虧盈迭襲
460 2 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 故能扶衰定傾
461 2 zhī to know 知須醫及織成錦工
462 2 shǔ Sichuan 時有賈胡在蜀見之
463 2 shì room / bedroom 昔晉室將終
464 2 xiāo mournful / dejected 皆云慶鍾蕭氏
465 2 師子 shīzi a lion 獻師子皮袴褶
466 2 rèn lapel / the overlapping part of Chinese gown 編髮左衽
467 2 圖書 túshū books 粗闚圖書
468 2 shuǐ water 雍州水步
469 2 shè to ford a stream / to wade across 不堪涉遠
470 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 芮芮主頻遣使貢獻貂皮雜物
471 2 于闐 yútián Yutian 于闐
472 2 zhāo illustrious 馳款內昭
473 2 zhī to weave 知須醫及織成錦工
474 2 文德 wéndé Wende 氐王楊難當從兄子文德聚衆茄蘆
475 2 huī a badge / an insignia 得元徽五年五月二十一日表
476 2 xián to hold in mouth 遣王世武銜命拜授
477 2 liàng bright / brilliant / radiant 翼亮天功
478 2 yǎn to embrace 後起奄至殞逝
479 2 qǐng to ask / to inquire 肉袒請附
480 2 起義 qǐyì uprising / insurrection / revolt 想卽起義
481 2 世子 shìzǐ crown prince / heir of a noble house 以河南王世子吐谷渾易度侯爲使持節
482 2 宣揚 xuānyáng to publicise 宣揚皇威
483 2 tiger 皮如虎皮
484 2 shí really / solid 寔賴宋武匡濟之功
485 2 gas / vapour / fumes 奔敗結氣卒
486 2 京師 jīngshī a capital city 樹勳京師
487 2 xié to contest 行宕昌王梁彌頡
488 2 to strike / to hit / to beat 表裏震擊
489 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 肉袒請附
490 2 chuí to hang / to suspend / to droop 子年垂刈
491 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 晉世什翼圭入塞內後
492 2 to attack by surprise 斯蓋虧盈迭襲
493 2 to open 陛下承乾啓之機
494 2 shù numerous / various 鮮卑慕容廆庶兄吐谷渾爲氐王
495 2 to ferry 寔賴宋武匡濟之功
496 2 chǔn blunt / stupid 餘類蠢蠢
497 2 lǎng bright 集始弟集朗爲寧朔將軍
498 2 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit 督隴右軍事
499 2 to estimate / to fine 虜名奴婢爲貲
500 2 巴西 bāxī Brazil 參軍事行北巴西新巴二郡太守任湜之

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安西 Ānxī Anxi
巴郡 bājùn Ba commandery
巴西 bāxī Brazil
八月 bāyuè August / the Eighth Month
 1. cypress / cedar
 2. Berlin
 3. Bai
成都 Chéngdū Chengdu
赤水 chìshuǐ Chishui
宕昌 dàngchāng Dangchang
垫江 墊江 diànjiāng Dianjiang
丁零 Dīnglíng Dingling
涪江 Fú Jiāng Fu River / Fujiang
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
给事 給事 gěishì official (imperial) position
广宗 廣宗 guǎngzōng Guangzong
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉川 漢川 hànchuān Hanchuan
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
河南道 Hénán Dào Hennan Circuit
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
皇天 huáng tiān Emperor of Heaven
慧景 Huì Jǐng Hui Jing
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建元 Jiàn Yuán
 1. Jian Yuan reign
 2. Jian Yuan reign
建安 jiàn'ān Jianan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
建武 Jiànwǔ Jianwu reign
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
爵位 juéwèi order of feudal nobility
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁州 Liángzhōu Liangzhou
涼州 liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
临淄 臨淄 línzī Linzi
lǒng Gansu
隆昌 lóngchāng Longchang
陇西 隴西 LǒngXī Longxi
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
luò
 1. Luo
 2. Luo River
略阳 略陽 lüèyáng Lüeyang
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
慕容 Mùróng Murong
南齐书 南齊書 Nán Qí Shū Book of Southern Qi / Book of Qi / History of Qi of the Southern Dynasties
南梁 nánliáng Southern Liang
南郑 南鄭 nánzhèng Nanzheng
宁安 寧安 níngān Ning'an
péng
 1. Peng
 2. Peng
平城 Píng Chéng Ping Cheng
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦州 qínzhōu Qinzhou
芮芮 ruìruì Rouran
山东 山東 Shāndōng Shandong
鄯善 Shànshàn
 1. Shanshan / Piqan
 2. Shanshan / Piqan
山下 shānxià Yamashita (Japanese surname)
沙州 shāzhōu Shazhou / Dunhuang
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太守 tài shǒu Governor
吐谷浑 吐谷渾 Tǔyùhún Tuyuhun people
王俭 王儉 wáng jiǎn Wang Jian
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文德 wéndé Wende
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武都 wǔdōu Wudu
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西凉 西涼 Xī Liáng Western Liang
西秦 Xī Qín Western Qin
西域 xī yù Western Regions
鲜卑 鮮卑 Xiānbēi Xianbei People
xíng
 1. Xing
 2. Xing
杨广 楊廣 Yáng Guǎng Yang Guang / Emperor Yang of Sui
杨文 楊文 yángwén Yang Wen
益州 Yìzhōu Yizhou
永元 Yǒng Yuán Yong Yuan reign
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
元王 Yuán Wáng King Yuan of Zhou
元嘉 Yuánjiā Yuanjia reign
于阗 于闐 yútián
 1. Yutian
 2. Yutian
豫章 yùzhāng Yuzhang
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
中华 中華 Zhōnghuá China
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English