Glossary and Vocabulary for Book of Zhou 《周書》, 卷17 列傳第9 梁禦 若干惠 怡峯 劉亮 王德 Volume 17 Biographies 9: Liang Yu; Guo Ganhui; Yi Feng; Liu Liang; Wang De

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 從魏太祖征討
2 25 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 東益州刺史
3 21 huì favor / benefit / blessing / kindness 若干惠
4 20 將軍 jiāngjūn a general 授宣威將軍
5 19 gōng public/ common / state-owned 公不於此時建立功效
6 18 jué ancient bronze wine holder 進爵信都縣公
7 18 jìn to enter 進爵信都縣公
8 18 zhōu a state / a province 薨於州
9 18 nián year 四年
10 17 apparatus 儀同三司
11 17 三司 sān sī three offices 儀同三司
12 17 district / county 邑三百戶
13 17 tóng like / same / similar 儀同三司
14 16 gōng merit 以禦佐命有功
15 15 wèi Wei Dynasty 從魏太祖征討
16 15 to reach 及長
17 14 liàng bright / brilliant / radiant 劉亮
18 13 hóu marquis / lord 定陽侯
19 13 bài to bow / to pay respect to 拜開府儀同三司
20 12 jiā to add 加侍中
21 12 fēng peak / summit 怡峯
22 12 yuē to speak / to say 因說顯曰
23 12 zhōng middle 天和中
24 11 an official institution / a state bureau 開府儀同三司
25 11 kāi to open 開府儀同三司
26 10 西 The West 爾朱天光西討
27 10 qiān to move / to shift 遷武衛將軍
28 10 xiàn county 進爵信都縣公
29 10 Germany 王德
30 10 dìng to decide 定陽侯
31 10 tǎo to seek 爾朱天光西討
32 9 guó a country / a state / a kingdom 臨終唯以國步未康為恨
33 9 fēng to seal / to close off 封白水縣伯
34 9 zhēng to prove / to confirm 轉征西將軍
35 9 神武 shénwǔ wise and brave 通使於齊神武
36 9 to break / to ruin / to destroy 破沙苑
37 9 even / equal / uniform 通使於齊神武
38 9 to defend / to resist 梁禦
39 9 jùn a commandery / a prefecture 進爵廣平郡公
40 9 chén Chen 從征侯莫陳悅
41 9 jūn army / military 位至揚武將軍
42 8 rén person / people / a human being 其先安定人也
43 8 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州刺史賈顯持兩端
44 8 rate / frequency / proportion / ratio 惠率兵擊走之
45 8 martial / military 遷武衛將軍
46 8 bīng soldier / troops 方欲引兵東下
47 8 yuè Yue 後從賀拔岳鎮長安
48 8 to ride an animal or bicycle 驃騎將軍
49 8 yuè pleased 從征侯莫陳悅
50 8 father's elder brother / uncle 封白水縣伯
51 8 shòu to teach 授宣威將軍
52 7 大統 dàtǒng the head of an order 大統元年
53 7 shí time / a point or period of time 時會日暮
54 7 to supervise 以禦為大都督
55 7 child / son 子睿襲爵
56 7 píng flat / level / smooth 共平關右
57 7 五百 wǔ bǎi five hundred 增邑一千五百戶
58 7 dōng east 東益州刺史
59 7 yòu right / right-hand 共平關右
60 6 to die 大收降卒
61 6 lìng to make / to cause to be / to lead 尚書令
62 6 èr two 魏廢帝二年
63 6 shǎo few 禦少好學
64 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 授車騎大將軍
65 6 wéi to surround / to encircle / to corral 解岐州圍
66 6 ér son 悅之黨豳州刺史孫定兒仍據州不下
67 6 guān an office 後因官北邊
68 6 luò Luo 匡復京洛
69 6 zēng to increase / to add to / to augment 增邑一千五百戶
70 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 後從賀拔岳鎮長安
71 6 sān three 魏恭帝三年
72 6 a slave / a servant 擒万俟醜奴
73 5 fēng peak / summit 峰少從征役
74 5 zhuī to pursue / to chase 齊神武騎復來追惠
75 5 yuàn park / garden 破沙苑
76 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉征西將軍
77 5 xiǎn to show / to manifest / to display 雍州刺史賈顯持兩端
78 5 xiān first 惠每先登陷陣
79 5 弘農 hóngnóng jùn Hongnong prefecture 從太祖復弘農
80 5 hài to injure / to harm to 及岳被害
81 5 fāng square / quadrilateral / one side 方欲引兵東下
82 5 shì matter / thing / item 事母以孝聞
83 5 běi north 出為北華州刺史
84 5 wèi to guard / to protect / to defend 遷武衛將軍
85 5 a river / a stream 與齊神武戰於河橋
86 5 xiào to be filial 魏孝武西遷
87 5 shì funerary name / posthumous name or title 諡曰武昭
88 5 shā sand / gravel / pebbles 破沙苑
89 5 万俟 wànsì Moqi 擒万俟醜奴
90 5 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties 東魏將侯景侵襄州
91 5 jiàn to see 見太祖
92 5 洛陽 Luòyáng Luoyang 魏文帝東巡洛陽
93 5 děng et cetera / and so on 軍將趙貴等與戰不利
94 5 zéi thief 陳賊形勢
95 5 guì expensive / costly / valuable 趙貴等同謀翊戴太祖
96 5 zhī to know 知禦有志略
97 5 letter / symbol / character 梁禦字善通
98 5 zhàn war / fighting / battle 戰沒
99 5 zuǒ left 齊神武兵乃萃於左軍
100 5 tōng to go through / to open 梁禦字善通
101 5 wáng Wang 王德
102 5 zhào Zhao 趙貴等同謀翊戴太祖
103 5 to congratulate 後從賀拔岳鎮長安
104 5 younger brother 昂弟光
105 4 Jīng Jing
106 4 都督 dōudū to lead / to command 都督
107 4 to enter 禦遂入鎮雍州
108 4 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 擒万俟醜奴
109 4 qián front 增邑通前二千二百戶
110 4 wèi position / location / place 位至揚武將軍
111 4 to assist / to be ready to fly / to respect 禦與諸將同謀翊戴太祖
112 4 shì clan / a branch of a lineage 改姓為紇豆陵氏
113 4 hòu after / later 後因官北邊
114 4 suì to comply with / to follow along 遂家於武川
115 4 zèng to give a present 贈太尉
116 4 to attack by surprise 子睿襲爵
117 4 dài to put on / to wear 禦與諸將同謀翊戴太祖
118 4 lǐng neck 第一領民酋長
119 4 móu to plan / to scheme 趙貴等同謀翊戴太祖
120 4 chǒu ugly 擒万俟醜奴
121 4 mín the people / citizen / subjects 第一領民酋長
122 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解岐州圍
123 4 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 加侍中
124 4 zhèn town 除鎮西將軍
125 4 xún to search / to look for / to seek 尋授尚書右僕射
126 4 shōu to receive / to accept 大收降卒
127 4 mìng life 以禦佐命有功
128 4 zhù a pillar / a post 加授柱國
129 4 車騎 chēqí carraige and horses 授車騎大將軍
130 4 to give / to bestow favors 賜爵長虵公
131 4 一千 yī qiān one thousand 邑一千戶
132 4 chí to grasp / to hold 雍州刺史賈顯持兩端
133 4 wèi Eighth earthly branch 臨終唯以國步未康為恨
134 4 大夫 dàifu doctor 徵拜大馭中大夫
135 3 female / feminine 尚太祖女
136 3 xiāng to aid / to help / to assist 東魏將侯景侵襄州
137 3 gōng to attack / to assault 齊神武兵屢來攻惠
138 3 liú Liu 劉亮
139 3 qín Shaanxi 太祖既平秦隴
140 3 hōng to die 薨於州
141 3 潼關 Tóngguān Tongguan 至潼關
142 3 zhū vermilion 爾朱天光西討
143 3 ancient barbarian tribes 梟夷非遠
144 3 華州 huá zhōu Washington state 出為北華州刺史
145 3 one 覆於一簣
146 3 jǐng sunlight 東魏將侯景侵襄州
147 3 yíng to receive / to welcome / to greet 太祖帥師迎之
148 3 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 燕遼西郡守
149 3 lóng dragon 假龍驤將軍
150 3 jié festival / a special day 加使持節
151 3 big / great / huge / large / major 大收降卒
152 3 desire 方欲引兵東下
153 3 liáng a bridge 梁禦
154 3 dǎng political party 悅之黨豳州刺史孫定兒仍據州不下
155 3 yáng sun 定陽侯
156 3 áng to rise / to raise / to hold high 子昂嗣
157 3 二百 èr bǎi two hundred 邑二百戶
158 3 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 每力戰有功
159 3 秦州 qínzhōu Qinzhou 尋拜秦州刺史
160 3 ān calm / still / quiet / peaceful 後從賀拔岳鎮長安
161 3 xìng family name / surname 改姓為紇豆陵氏
162 3 father 父樹利周
163 3 gōng respectful / polite / reverent 魏恭帝三年
164 3 to lift / to hold up / to raise 為政舉大綱而已
165 3 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 金紫光祿大夫
166 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 大統元年
167 3 to happen upon / to meet with by chance 遇疾
168 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 恨其垂成之功
169 3 pleased / happy 怡峯
170 3 諸軍 zhū jūn various armies 諸軍因之並退
171 3 wén to hear 事母以孝聞
172 3 lái to come 及高仲密舉北豫州來附
173 3 to console / to comfort 善於撫御
174 3 武川 wǔchuān Wuchuan 遂家於武川
175 3 nán male 封北平縣男
176 3 gǎi to change / to alter 改姓為紇豆陵氏
177 3 mother 事母以孝聞
178 3 tài great / exalted / superior 從擒竇泰
179 3 to strike / to hit / to beat 惠擊之
180 3 jiā house / home / residence 遂家於武川
181 3 róng glory / honor 從魏廣陽王深征葛榮
182 3 lèi to be tired 累遷鎮遠將軍
183 3 four 四年
184 3 jǐn to be cautious / to be careful 後與于謹討劉平伏
185 3 dòu a hole / a burrow 從擒竇泰
186 3 líng agile / nimble 靈等諸州悉與定兒相應
187 3 zài in / at 高歡志在凶逆
188 3 二千 èr qiān two thousand 增邑通前二千二百戶
189 3 guī to go back / to return 率戶歸朝
190 3 shī teacher 太祖帥師迎之
191 3 fèng phoenix 子鳳嗣
192 3 huái bosom / breast 乃懷猶豫
193 3 xu 惠徐乃下馬
194 3 lüè plan / strategy 知禦有志略
195 3 sàng to lose / to die 惠喪至
196 3 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 子睿襲爵
197 3 wèi to call 謂左右曰
198 3 yuǎn far / distant 梟夷非遠
199 3 夏州 xiàzhōu Xiazhou 宇文夏州英姿不世
200 3 使 shǐ to make / to cause 通使於齊神武
201 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 及高仲密舉北豫州來附
202 3 dài to represent / to substitute / to replace 拒不受代
203 3 xìng gender 惠性剛質
204 3 gāo high / tall 高歡志在凶逆
205 2 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖俟力提
206 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 右光祿大夫
207 2 supreme ruler / emperor 魏恭帝三年
208 2 酋長 qiúzhǎng a chief / a tribal chief 第一領民酋長
209 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尋授尚書右僕射
210 2 power / force / strength 高祖俟力提
211 2 征討 zhēngtǎo to suppress [rebels] by military force 從魏太祖征討
212 2 a fork in the road 解岐州圍
213 2 dēng to rise / to ascend / to climb 惠每先登陷陣
214 2 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 少知名
215 2 yuán source / origin 詔原其罪
216 2 xūn a meritorious deed 少以峯勳
217 2 chǎng (of the day) long 子昶
218 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 拜散騎常侍
219 2 zǒng general / total / overall / chief 除益州總管
220 2 若干 ruògān a certain number or amount of 若干惠
221 2 to connect / to inherit / to succeed 子鳳嗣
222 2 dào a big banner / a feather banner or fan 先豎纛於近城高嶺
223 2 hào bright / white 破元顥
224 2 征伐 zhēngfá to go on a punitive expedition 從爾朱榮征伐
225 2 等同 děngtóng to equate 趙貴等同謀翊戴太祖
226 2 service 峰少從征役
227 2 喪父 sàngfù to be orphaned of one's father 早喪父
228 2 bèi to prepare / get ready 未為之備
229 2 shì a generation 宇文夏州英姿不世
230 2 suì age 在職三歲
231 2 chén to be addicted to 少沉深
232 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 太祖嘗造射堂新成
233 2 賜姓 cìxìng to bestow a surname 並賜姓侯莫陳氏
234 2 qiāng Qiang [people] 渭間種羌屢叛
235 2 冀州 Jìzhōu Jizhou 贈冀州刺史
236 2 piào a white horse 驃騎將軍
237 2 shàng top / a high position 進位上柱國
238 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 仍與元季海
239 2 遼西 Liáoxī west of Liaoning 遼西人也
240 2 岳西 yuèxī Yuexi 復以別將從賀拔岳西征
241 2 jià to drive / to sail / to fly 以迎駕功
242 2 end / final stage / latter part 大象末
243 2 潁川 Yǐngchuān Yingchuan 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
244 2 hèn to resent / to hate 臨終唯以國步未康為恨
245 2 gòu frame / building / structure 及齊神武與魏孝武帝構隙
246 2 平涼 píngliáng Pingliang 平涼郡守
247 2 輕騎 qīng qí light cavalry 太祖乃令峯與都督趙貴等率輕騎赴洛陽
248 2 wēi prestige / majesty 明威將軍
249 2 dàn to dread / to shrink from / to fear 齊神武追騎憚惠
250 2 qiáo bridge 與齊神武戰於河橋
251 2 永安 yǒngān Yong'an reign 永安中
252 2 jìng to pacify 昶弟靖
253 2 shí food / food and drink 顧命廚人營食
254 2 xiào school
255 2 chēng to call / to address 民庶稱焉
256 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 時原州刺史史歸猶為侯莫陳悅守
257 2 長樂 Chánglè Changle 進爵長樂郡公
258 2 to capture / to imprison / to seize 虜其步卒
259 2 to ward off with hand / to defend 拒不受代
260 2 zhèng government / administration 為政舉大綱而已
261 2 qiān humble / modest 而王謙舉兵
262 2 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 惠每先登陷陣
263 2 威名 wēimíng famous for military might / famous for strength 自是威名轉盛
264 2 shǐ history 時原州刺史史歸猶為侯莫陳悅守
265 2 xìn to believe / to trust 進爵信都縣公
266 2 zhòng many / all 衆至數萬
267 2 qīng minister / high officer 卿文武兼資
268 2 shēn deep 從魏廣陽王深征葛榮
269 2 百姓 bǎixìng common people 百姓安之
270 2 type of rush 賜爵蒲陰縣男
271 2 to move one's abode / to shift / to migrate 太祖乃徙輜重於瀍曲
272 2 十二 shí èr twelve 十二年
273 2 xīn heart 得士卒心
274 2 to go / to visit / to attend 太祖乃令峯與都督趙貴等率輕騎赴洛陽
275 2 益州 Yìzhōu Yizhou 東益州刺史
276 2 追贈 zhuīzèng to give to the departed / to confer (a title) posthumously 追贈車騎大將軍
277 2 guāng light 昂弟光
278 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 贈太尉
279 2 to record / to copy 追錄佐命之功
280 2 xíng to walk / to move 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
281 2 to arise / to get up 其先與魏氏俱起
282 2 táng main hall / a large room 太祖嘗造射堂新成
283 2 zhào an imperial decree 仍詔睿為行軍元帥
284 2 左右 zuǒyòu approximately 引為左右
285 2 meaning / sense 以拒義師
286 2 kòu bandit / thieve 惠與寇洛
287 2 zhòng heavy 太祖乃徙輜重於瀍曲
288 2 zhòng middle brother 及高仲密舉北豫州來附
289 2 五千 wǔ qiān five thousand 增邑幷前五千戶
290 2 大象 dàxiàng elephant 大象末
291 2 ruì sharp / keen / acute / pointed 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
292 2 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan 累遷鎮遠將軍
293 2 饒陽縣 ráoyángxiàn Raoyang 改封饒陽縣伯
294 2 xiāng to run friskily (of a horse) / to raise / to hold high 假龍驤將軍
295 2 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 軍將趙貴等與戰不利
296 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 顧命廚人營食
297 2 qìng to celebrate / to congratulate 子慶
298 2 cháng to taste 太祖嘗造射堂新成
299 2 久之 jiǔ zhī for a long time 太祖為之流涕者久之
300 2 solitary 獨孤信復洛陽
301 2 zhēn real / true / genuine 拜羽真
302 2 resolute / decisive / firm / persistent 峰沉毅有膽略
303 2 shǐ beginning / start 及德在平涼始得之
304 2 guān to close 共平關右
305 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 惠每先登陷陣
306 2 huì can / be able to 時會日暮
307 2 zhí straight 直寢
308 2 宇文 yǔwén Yuwen 宇文夏州英姿不世
309 2 guǎn to manage / to control / to be in charge of 除益州總管
310 2 zuǒ to assist / to accompany 以禦佐命有功
311 2 season / period 仍與元季海
312 2 kuí a chief / a leader 容貌魁岸
313 2 xiāo brave / strong 以驍勇聞
314 2 Bīn Bin county 豳三州刺史
315 2 yǒng brave / courageous 以驍勇聞
316 2 chí to go quickly or swiftly 即馳入城中
317 2 tàn to sigh 惠竊歎曰
318 2 zàng to bury the dead 家貧無以葬
319 2 disease / sickness / ailment 遇疾
320 2 姿 one's manner / carriage / bearing 宇文夏州英姿不世
321 2 cháo to face 朝議欲收輯河南
322 2 to criticize 朝議欲收輯河南
323 2 rèn to bear / to undertake 睿將之任
324 2 jiǎn simple / terse / succinct 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
325 2 yǐn to lead / to guide 引為左右
326 2 to die 長安死
327 2 night 夜勒兵襲之
328 1 valley / gorge / ravine 平栢穀塢
329 1 元帥 yuánshuài a general 仍詔睿為行軍元帥
330 1 喪事 sàngshì funeral arrangements 令鴻臚卿監護喪事
331 1 to wait for / to wait until / as soon as 高祖俟力提
332 1 líng mound / hill / mountain 改姓為紇豆陵氏
333 1 東西 dōngxī east and west 拜東西北三夏州諸軍事
334 1 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 而以孝悌見稱
335 1 普泰 Pǔ Tài Pu Tai 普泰初
336 1 zuì crime / sin / vice 詔原其罪
337 1 一九七一年 yījiǔqīyī nián 1971 一九七一年版
338 1 廣陽 guǎngyáng Guangyang 從魏廣陽王深征葛榮
339 1 to pity / to regret 惜哉
340 1 鼎沸 dǐngfèi a confused noise / a racket 天下鼎沸
341 1 天下 tiānxià China 天下鼎沸
342 1 河內 Hénèi Hanoi 攻河內
343 1 建德 jiàndé Jiande 建德二年
344 1 京邑 jīng yì capital city 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
345 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 高歡志在凶逆
346 1 鄭國 Zhèngguó Zhengguo 封昂鄭國公
347 1 a crack / a split / a fissure 及齊神武與魏孝武帝構隙
348 1 Henan 豫奉興王
349 1 fèng to offer / to present 豫奉興王
350 1 三百 sān bǎi three hundred 邑三百戶
351 1 chì to order 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
352 1 文武 wén wǔ civil and military 卿文武兼資
353 1 大軍 dàjūn army / main forces 出追大軍
354 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 尋授尚書右僕射
355 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
356 1 披靡 pīmǐ to be swept by the wind / to be blown about by the wind / to be routed (in battle etc) 皆披靡
357 1 cái material / stuff 梁禦等負將率之材
358 1 ruò weak 惠年弱冠
359 1 敗軍 bàijūn to be defeated in battle 收諸敗軍而還
360 1 zhōu Zhou Dynasty 父樹利周
361 1 弓馬 gōngmǎ horse mount archers 更好弓馬
362 1 five 涇州所部五郡
363 1 在職 zàizhí to be employed / to be in post / on-the-job 在職三歲
364 1 京師 jīngshī a capital city 喪還京師
365 1 Wu 賜姓烏丸氏
366 1 不知 bùzhī do not know 德雖不知書
367 1 inside / interior 逐北數里
368 1 fén Fen 出為汾
369 1 yōu to worry / to be concerned 以母憂去職
370 1 驍將 xiāojiāng valiant general 當時號為驍將
371 1 未及 wèijí to not have had time / to have not yet / not to touch upon 未及之部
372 1 wall 從解玉壁圍
373 1 huǐ to destroy 居喪毀瘠
374 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 中散大夫
375 1 魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi 魏文帝東巡洛陽
376 1 達摩 Dámó Bodhidharma 鳳字達摩
377 1 to doubt / to disbelieve 疑有伏兵
378 1 當時 dāngshí then / at that time 當時號為驍將
379 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 遷司空
380 1 進趨 jìnqū to enter into 進趨詳雅
381 1 jié hero 姿貌魁傑
382 1 dào way / road / path 万俟道洛
383 1 四十 sì shí forty 時年四十
384 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
385 1 abdomen / stomach / belly 腹心何寄
386 1 hǎo good 更好弓馬
387 1 陵遲 língchí to execute by cutting limbs and throat 魏室陵遲
388 1 jiǎng Jiang 進蔣國公
389 1 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 劉亮中山人也
390 1 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷追錄峰功
391 1 兵亂 bīngluàn confusion of war / turmoil of war 因遭兵亂
392 1 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 遷中領軍
393 1 to take charge of / to manage / to administer 累遷司土中大夫
394 1 qiǎn to send / to dispatch 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
395 1 xiáng good luck / blessing 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
396 1 guǒ a result / a consequence 德本以果毅知名
397 1 different / other 異乎
398 1 jià vacation 假龍驤將軍
399 1 zhǎn to cut / to chop / to sever 亮乃麾兵斬定兒
400 1 臨終 línzhōng approaching one's end / with one foot in the grave 臨終唯以國步未康為恨
401 1 zhí price/ value 值魏孝武西遷
402 1 to fear / be afraid of / to dread 賊黨忷懼
403 1 德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 德本以果毅知名
404 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 高歡志在凶逆
405 1 to conceal / to hide / to ambush 擊侯伏侯元進
406 1 kāng Kang 臨終唯以國步未康為恨
407 1 步騎 bù qí horse and foot [soldiers] 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
408 1 邙山 Máng Shān Mount Mang 齊神武於邙山將以邀我
409 1 奇兵 qíbīng troops appearing suddenly (in a raid or ambush) 峯率奇兵至成皋
410 1 五原 wǔyuán Wuyuan 原靈顯三州五原蒲川二鎮諸軍事
411 1 去職 qùzhí to leave office 以母憂去職
412 1 guān cap / crown / headgear 惠年弱冠
413 1 洛州 Luòzhōu Luozhou 尋出為洛州刺史
414 1 shì room / bedroom 魏室陵遲
415 1 lēi to tighten / to strangle 夜勒兵襲之
416 1 十三 shísān thirteen 十三年
417 1 tíng a courtyard 配享太祖廟庭
418 1 jiàn to build / to construct 乃建旗鳴角
419 1 將士 jiāng shì officers and soldiers 將士莫不懷恩
420 1 clothes / dress / garment 羣羌率服
421 1 jiàng to descend / to fall / to drop 大收降卒
422 1 wide / broad 進封下博縣伯
423 1 a supply cart / a covered wagon / a dray 太祖乃徙輜重於瀍曲
424 1 ancestor / forefather 祖佑連
425 1 士卒 shìzú a soldier / a private 得士卒心
426 1 zhēng to prove / to confirm 徵拜大馭中大夫
427 1 wén writing / text 曾祖文
428 1 Li
429 1 néng can / able 而能率由孝道
430 1 tiān day 天和中
431 1 善於 shànyú to be good at / to be adept in 善於撫御
432 1 長安 Cháng'ān Chang'an 長安死
433 1 先鋒 xiānfēng a pioneer 亮常先鋒陷陣
434 1 shù tree 父樹利周
435 1 xiào result / effect 人思效節
436 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 惠竊歎曰
437 1 to cover 覆於一簣
438 1 參謀 cānmóu to give advice 參謀締構之初
439 1 二十 èrshí twenty 亮乃將二十騎
440 1 魏孝武帝 wèi xiào wǔdì Emperor Xiaowu of Northern Wei 及齊神武與魏孝武帝構隙
441 1 to drive / to manage / to control 徵拜大馭中大夫
442 1 原州 Yuán Zhōu Wonju 時原州刺史史歸猶為侯莫陳悅守
443 1 zhú to chase / to expel 逐北數里
444 1 好學 hǎoxué easily to study 禦少好學
445 1 其後 qí hòu after that 其後常從太祖征伐
446 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 因遭兵亂
447 1 伏兵 fúbīng hidden troops / ambush 疑有伏兵
448 1 勇力 yǒng lì courage and strength 有勇力
449 1 為主 wèi zhǔ to rely mainly on / to attach most importance to / mainly 推定兒為主
450 1 天恩 tiānēn the benevolence of heaven 王德字天恩
451 1 步卒 bùzú infantry / foot soldiers 虜其步卒
452 1 héng constant / regular / persistent 恒州刺史
453 1 先行 xiānxíng to precede 領前軍先行
454 1 method / plan / policy / scheme 兼屢陳謀策
455 1 安平縣 ānpíng xiàn Anping county 賜爵安平縣侯
456 1 天水 Tiānshuǐ Tianshui 天水郡守
457 1 所部 suǒbù troops under one's command 涇州所部五郡
458 1 禍不旋踵 huò bù xuánzhǒng trouble is never far away 恐禍不旋踵矣
459 1 yùn to bring together / to collect 蘊驍銳之氣
460 1 遭逢 zāoféng to encounter (sth unpleasant) 遭逢喪亂
461 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 因說顯曰
462 1 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company 全文以中華書局
463 1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 梁禦字善通
464 1 zhāo illustrious 諡曰武昭
465 1 è startled 衆皆駭愕
466 1 huān happy / pleased / glad 高歡志在凶逆
467 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為聲援
468 1 wèi Wei River 渭間種羌屢叛
469 1 扶危 fúwēi to help those in distress 方欲扶危定傾
470 1 長廣 Chángguǎng Changguang 進爵長廣郡公
471 1 曾祖 zēngzǔ paternal great-grandfather 曾祖文
472 1 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 何時辦此乎
473 1 mài to sell 乃賣公奴幷一女以營葬事
474 1 jiē sigh / alas 太祖嗟其至性
475 1 給事 gěishì official (imperial) position 以功授給事中
476 1 功效 gōngxiào effect / efficacy 公不於此時建立功效
477 1 廣平 guǎngpíng Guangping 進爵廣平郡公
478 1 奉迎 fèngyíng to greet 以奉迎功
479 1 官吏 guānlì a government official 歷官吏部下大夫
480 1 孔明 kǒngmíng Kongming / Zhuge Liang 即孤之孔明也
481 1 zǎo early 早喪父
482 1 河北 héběi Hebei 定河北
483 1 jiǎ Jia 雍州刺史賈顯持兩端
484 1 高嶺 Gāolǐng Gaoling / Kaolin 先豎纛於近城高嶺
485 1 kuān wide / broad 高祖寬
486 1 降服 jiàngfú to yield / to surrender 一時降服
487 1 hóng great / large 令鴻臚卿監護喪事
488 1 識度 shídù knowledge and experience 有識度
489 1 歔欷 xūxī to weep with grief 於是歔欷不能自勝
490 1 加車 jiāchē extra bus or train 加車騎大將軍
491 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多合機宜
492 1 不復 bùfù to not go back 不復相知
493 1 前軍 qián jūn advance army 領前軍先行
494 1 xiáng detailed / complete / thorough 進趨詳雅
495 1 監護 jiànhù to act as a guardian 令鴻臚卿監護喪事
496 1 長公主 zhǎnggōngzhǔ a sister of the emperor or a prince 尚太祖女西河長公主
497 1 kuì a basket for carrying soil 覆於一簣
498 1 中年 zhōngnián middle age 竝中年即世
499 1 部下 bùxià subordinate 歷官吏部下大夫
500 1 banner / flag 乃建旗鳴角

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 35 zhī him / her / them / that 睿將之任
2 34 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 從魏太祖征討
3 33 so as to / in order to 以禦為大都督
4 28 wèi for / to 改姓為紇豆陵氏
5 25 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 東益州刺史
6 23 and 禦與諸將同謀翊戴太祖
7 22 cóng from 從魏太祖征討
8 21 huì favor / benefit / blessing / kindness 若干惠
9 20 將軍 jiāngjūn a general 授宣威將軍
10 19 gōng public/ common / state-owned 公不於此時建立功效
11 18 jué ancient bronze wine holder 進爵信都縣公
12 18 in / at 遂家於武川
13 18 jìn to enter 進爵信都縣公
14 18 zhōu a state / a province 薨於州
15 18 a measure word for companies, households, door, families, etc 邑三百戶
16 18 nián year 四年
17 17 apparatus 儀同三司
18 17 三司 sān sī three offices 儀同三司
19 17 district / county 邑三百戶
20 17 tóng like / same / similar 儀同三司
21 16 jiāng will / shall (future tense) 都將
22 16 gōng merit 以禦佐命有功
23 15 wèi Wei Dynasty 從魏太祖征討
24 15 to reach 及長
25 15 zhì to / until 位至揚武將軍
26 14 liàng bright / brilliant / radiant 劉亮
27 13 yǒu is / are / to exist 以禦佐命有功
28 13 hóu marquis / lord 定陽侯
29 13 bài to bow / to pay respect to 拜開府儀同三司
30 12 jiā to add 加侍中
31 12 fēng peak / summit 怡峯
32 12 yuē to speak / to say 因說顯曰
33 12 again / more / repeatedly 匡復京洛
34 12 zhōng middle 天和中
35 11 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃懷猶豫
36 11 an official institution / a state bureau 開府儀同三司
37 11 kāi to open 開府儀同三司
38 10 西 The West 爾朱天光西討
39 10 qiān to move / to shift 遷武衛將軍
40 10 xiàn county 進爵信都縣公
41 10 Germany 王德
42 10 dìng to decide 定陽侯
43 10 tǎo to seek 爾朱天光西討
44 9 zhū all / many / various 禦與諸將同謀翊戴太祖
45 9 his / hers / its / theirs 太祖微知其意
46 9 guó a country / a state / a kingdom 臨終唯以國步未康為恨
47 9 fēng to seal / to close off 封白水縣伯
48 9 zhēng to prove / to confirm 轉征西將軍
49 9 神武 shénwǔ wise and brave 通使於齊神武
50 9 to break / to ruin / to destroy 破沙苑
51 9 even / equal / uniform 通使於齊神武
52 9 to defend / to resist 梁禦
53 9 jùn a commandery / a prefecture 進爵廣平郡公
54 9 chén Chen 從征侯莫陳悅
55 9 jūn army / military 位至揚武將軍
56 8 rén person / people / a human being 其先安定人也
57 8 雍州 Yōngzhōu Yongzhou 雍州刺史賈顯持兩端
58 8 rate / frequency / proportion / ratio 惠率兵擊走之
59 8 martial / military 遷武衛將軍
60 8 bīng soldier / troops 方欲引兵東下
61 8 chú except / besides 除鎮西將軍
62 8 yuè Yue 後從賀拔岳鎮長安
63 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而王謙舉兵
64 8 to ride an animal or bicycle 驃騎將軍
65 8 do not 從征侯莫陳悅
66 8 yuè pleased 從征侯莫陳悅
67 8 father's elder brother / uncle 封白水縣伯
68 8 shòu to teach 授宣威將軍
69 8 also / too 其先安定人也
70 7 大統 dàtǒng the head of an order 大統元年
71 7 shí time / a point or period of time 時會日暮
72 7 to supervise 以禦為大都督
73 7 child / son 子睿襲爵
74 7 promptly / right away / immediately 顯即出迎太祖
75 7 píng flat / level / smooth 共平關右
76 7 五百 wǔ bǎi five hundred 增邑一千五百戶
77 7 dōng east 東益州刺史
78 7 yòu right / right-hand 共平關右
79 7 大都 dàdōu generally 以禦為大都督
80 6 to die 大收降卒
81 6 lìng to make / to cause to be / to lead 尚書令
82 6 èr two 魏廢帝二年
83 6 shǎo few 禦少好學
84 6 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 授車騎大將軍
85 6 wéi to surround / to encircle / to corral 解岐州圍
86 6 ér son 悅之黨豳州刺史孫定兒仍據州不下
87 6 guān an office 後因官北邊
88 6 luò Luo 匡復京洛
89 6 zēng to increase / to add to / to augment 增邑一千五百戶
90 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 後從賀拔岳鎮長安
91 6 sān three 魏恭帝三年
92 6 a slave / a servant 擒万俟醜奴
93 5 final particle 恐禍不旋踵矣
94 5 fēng peak / summit 峰少從征役
95 5 réng yet / still / as ever 仍詔睿為行軍元帥
96 5 hái also / in addition / more 收諸敗軍而還
97 5 zhuī to pursue / to chase 齊神武騎復來追惠
98 5 yuàn park / garden 破沙苑
99 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉征西將軍
100 5 xiǎn to show / to manifest / to display 雍州刺史賈顯持兩端
101 5 xiān first 惠每先登陷陣
102 5 弘農 hóngnóng jùn Hongnong prefecture 從太祖復弘農
103 5 hài to injure / to harm to 及岳被害
104 5 fāng square / quadrilateral / one side 方欲引兵東下
105 5 shì matter / thing / item 事母以孝聞
106 5 chū to go out / to leave 出為東雍州刺史
107 5 běi north 出為北華州刺史
108 5 wèi to guard / to protect / to defend 遷武衛將軍
109 5 a river / a stream 與齊神武戰於河橋
110 5 xiào to be filial 魏孝武西遷
111 5 shì funerary name / posthumous name or title 諡曰武昭
112 5 shā sand / gravel / pebbles 破沙苑
113 5 万俟 wànsì Moqi 擒万俟醜奴
114 5 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties 東魏將侯景侵襄州
115 5 jiàn to see 見太祖
116 5 洛陽 Luòyáng Luoyang 魏文帝東巡洛陽
117 5 děng et cetera / and so on 軍將趙貴等與戰不利
118 5 zéi thief 陳賊形勢
119 5 guì expensive / costly / valuable 趙貴等同謀翊戴太祖
120 5 zhī to know 知禦有志略
121 5 letter / symbol / character 梁禦字善通
122 5 zhàn war / fighting / battle 戰沒
123 5 zuǒ left 齊神武兵乃萃於左軍
124 5 běn measure word for books 令惠以本官鎮魯陽
125 5 tōng to go through / to open 梁禦字善通
126 5 wáng Wang 王德
127 5 zhào Zhao 趙貴等同謀翊戴太祖
128 5 to congratulate 後從賀拔岳鎮長安
129 5 younger brother 昂弟光
130 4 Jīng Jing
131 4 都督 dōudū to lead / to command 都督
132 4 no 算略無方
133 4 to enter 禦遂入鎮雍州
134 4 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 擒万俟醜奴
135 4 yuán monetary unit / dollar 破元顥
136 4 qián front 增邑通前二千二百戶
137 4 yān where / how 民庶稱焉
138 4 yīn because 後因官北邊
139 4 wèi position / location / place 位至揚武將軍
140 4 to assist / to be ready to fly / to respect 禦與諸將同謀翊戴太祖
141 4 shì clan / a branch of a lineage 改姓為紇豆陵氏
142 4 hòu after / later 後因官北邊
143 4 suì to comply with / to follow along 遂家於武川
144 4 zèng to give a present 贈太尉
145 4 to attack by surprise 子睿襲爵
146 4 dài to put on / to wear 禦與諸將同謀翊戴太祖
147 4 lǐng neck 第一領民酋長
148 4 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 太祖為之流涕者久之
149 4 móu to plan / to scheme 趙貴等同謀翊戴太祖
150 4 chǒu ugly 擒万俟醜奴
151 4 mín the people / citizen / subjects 第一領民酋長
152 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解岐州圍
153 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 亮常先鋒陷陣
154 4 侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant 加侍中
155 4 zhèn town 除鎮西將軍
156 4 xún to search / to look for / to seek 尋授尚書右僕射
157 4 shōu to receive / to accept 大收降卒
158 4 mìng life 以禦佐命有功
159 4 zhù a pillar / a post 加授柱國
160 4 yòu again / also 又臨撫焉
161 4 車騎 chēqí carraige and horses 授車騎大將軍
162 4 to give / to bestow favors 賜爵長虵公
163 4 měi each / every 每力戰有功
164 4 一千 yī qiān one thousand 邑一千戶
165 4 chí to grasp / to hold 雍州刺史賈顯持兩端
166 4 wèi Eighth earthly branch 臨終唯以國步未康為恨
167 4 大夫 dàifu doctor 徵拜大馭中大夫
168 4 chū at first / at the beginning / initially 大統初
169 3 female / feminine 尚太祖女
170 3 xiāng to aid / to help / to assist 東魏將侯景侵襄州
171 3 gōng to attack / to assault 齊神武兵屢來攻惠
172 3 liú Liu 劉亮
173 3 frequently / often / again and again 齊神武兵屢來攻惠
174 3 qín Shaanxi 太祖既平秦隴
175 3 hōng to die 薨於州
176 3 潼關 Tóngguān Tongguan 至潼關
177 3 zhū vermilion 爾朱天光西討
178 3 ancient barbarian tribes 梟夷非遠
179 3 華州 huá zhōu Washington state 出為北華州刺史
180 3 dōu all 都將
181 3 one 覆於一簣
182 3 jǐng sunlight 東魏將侯景侵襄州
183 3 yíng to receive / to welcome / to greet 太祖帥師迎之
184 3 郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China 燕遼西郡守
185 3 lóng dragon 假龍驤將軍
186 3 de potential marker 得士卒心
187 3 jié festival / a special day 加使持節
188 3 big / great / huge / large / major 大收降卒
189 3 desire 方欲引兵東下
190 3 liáng a bridge 梁禦
191 3 dǎng political party 悅之黨豳州刺史孫定兒仍據州不下
192 3 yáng sun 定陽侯
193 3 not / no 宇文夏州英姿不世
194 3 áng to rise / to raise / to hold high 子昂嗣
195 3 二百 èr bǎi two hundred 邑二百戶
196 3 力戰 lìzhàn to fight with all one's might 每力戰有功
197 3 秦州 qínzhōu Qinzhou 尋拜秦州刺史
198 3 ān calm / still / quiet / peaceful 後從賀拔岳鎮長安
199 3 xìng family name / surname 改姓為紇豆陵氏
200 3 father 父樹利周
201 3 gōng respectful / polite / reverent 魏恭帝三年
202 3 to lift / to hold up / to raise 為政舉大綱而已
203 3 金紫光祿大夫 jīnzǐ guānglù dàifu gold and purple robed official 金紫光祿大夫
204 3 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 大統元年
205 3 to happen upon / to meet with by chance 遇疾
206 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 恨其垂成之功
207 3 ěr thus / so / like that 爾朱天光西討
208 3 pleased / happy 怡峯
209 3 諸軍 zhū jūn various armies 諸軍因之並退
210 3 wén to hear 事母以孝聞
211 3 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 及岳為侯莫陳悅所害
212 3 lái to come 及高仲密舉北豫州來附
213 3 to console / to comfort 善於撫御
214 3 武川 wǔchuān Wuchuan 遂家於武川
215 3 nán male 封北平縣男
216 3 gǎi to change / to alter 改姓為紇豆陵氏
217 3 mother 事母以孝聞
218 3 bìng also / furthermore 竝有功
219 3 tài great / exalted / superior 從擒竇泰
220 3 to strike / to hit / to beat 惠擊之
221 3 jiē all / each and every / in all cases 皆披靡
222 3 jiā house / home / residence 遂家於武川
223 3 róng glory / honor 從魏廣陽王深征葛榮
224 3 lèi to be tired 累遷鎮遠將軍
225 3 four 四年
226 3 jǐn to be cautious / to be careful 後與于謹討劉平伏
227 3 dòu a hole / a burrow 從擒竇泰
228 3 líng agile / nimble 靈等諸州悉與定兒相應
229 3 zài in / at 高歡志在凶逆
230 3 二千 èr qiān two thousand 增邑通前二千二百戶
231 3 guī to go back / to return 率戶歸朝
232 3 shī teacher 太祖帥師迎之
233 3 fèng phoenix 子鳳嗣
234 3 huái bosom / breast 乃懷猶豫
235 3 xu 惠徐乃下馬
236 3 lüè plan / strategy 知禦有志略
237 3 sàng to lose / to die 惠喪至
238 3 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 子睿襲爵
239 3 wèi to call 謂左右曰
240 3 yuǎn far / distant 梟夷非遠
241 3 夏州 xiàzhōu Xiazhou 宇文夏州英姿不世
242 3 使 shǐ to make / to cause 通使於齊神武
243 3 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 及高仲密舉北豫州來附
244 3 dài to represent / to substitute / to replace 拒不受代
245 3 xìng gender 惠性剛質
246 3 gāo high / tall 高歡志在凶逆
247 2 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖俟力提
248 2 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 右光祿大夫
249 2 supreme ruler / emperor 魏恭帝三年
250 2 酋長 qiúzhǎng a chief / a tribal chief 第一領民酋長
251 2 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 尋授尚書右僕射
252 2 power / force / strength 高祖俟力提
253 2 yóu also / as if / still 時原州刺史史歸猶為侯莫陳悅守
254 2 征討 zhēngtǎo to suppress [rebels] by military force 從魏太祖征討
255 2 a fork in the road 解岐州圍
256 2 dēng to rise / to ascend / to climb 惠每先登陷陣
257 2 知名 zhīmíng famous / noted / well-known 少知名
258 2 yuán source / origin 詔原其罪
259 2 xūn a meritorious deed 少以峯勳
260 2 chǎng (of the day) long 子昶
261 2 散騎常侍 sànqí chángshì a kind of personal attendant 拜散騎常侍
262 2 zǒng general / total / overall / chief 除益州總管
263 2 若干 ruògān a certain number or amount of 若干惠
264 2 to connect / to inherit / to succeed 子鳳嗣
265 2 dào a big banner / a feather banner or fan 先豎纛於近城高嶺
266 2 hào bright / white 破元顥
267 2 lián even 祖佑連
268 2 征伐 zhēngfá to go on a punitive expedition 從爾朱榮征伐
269 2 等同 děngtóng to equate 趙貴等同謀翊戴太祖
270 2 service 峰少從征役
271 2 喪父 sàngfù to be orphaned of one's father 早喪父
272 2 bèi to prepare / get ready 未為之備
273 2 bìng and / furthermore / also 諸軍因之並退
274 2 shì a generation 宇文夏州英姿不世
275 2 xià next 方欲引兵東下
276 2 suì age 在職三歲
277 2 chén to be addicted to 少沉深
278 2 already / since 太祖既平秦隴
279 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 太祖嘗造射堂新成
280 2 賜姓 cìxìng to bestow a surname 並賜姓侯莫陳氏
281 2 qiāng Qiang [people] 渭間種羌屢叛
282 2 冀州 Jìzhōu Jizhou 贈冀州刺史
283 2 piào a white horse 驃騎將軍
284 2 shàng top / a high position 進位上柱國
285 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 仍與元季海
286 2 遼西 Liáoxī west of Liaoning 遼西人也
287 2 bèi by 及岳被害
288 2 tái unit 本姓默臺
289 2 岳西 yuèxī Yuexi 復以別將從賀拔岳西征
290 2 expresses question or doubt 異乎
291 2 jià to drive / to sail / to fly 以迎駕功
292 2 end / final stage / latter part 大象末
293 2 潁川 Yǐngchuān Yingchuan 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
294 2 hèn to resent / to hate 臨終唯以國步未康為恨
295 2 gòu frame / building / structure 及齊神武與魏孝武帝構隙
296 2 平涼 píngliáng Pingliang 平涼郡守
297 2 輕騎 qīng qí light cavalry 太祖乃令峯與都督趙貴等率輕騎赴洛陽
298 2 wēi prestige / majesty 明威將軍
299 2 dàn to dread / to shrink from / to fear 齊神武追騎憚惠
300 2 qiáo bridge 與齊神武戰於河橋
301 2 永安 yǒngān Yong'an reign 永安中
302 2 jìng to pacify 昶弟靖
303 2 shí food / food and drink 顧命廚人營食
304 2 xiào school
305 2 chēng to call / to address 民庶稱焉
306 2 and 天和中
307 2 zhǎng director / chief / head / elder 及長
308 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 時原州刺史史歸猶為侯莫陳悅守
309 2 長樂 Chánglè Changle 進爵長樂郡公
310 2 to capture / to imprison / to seize 虜其步卒
311 2 to ward off with hand / to defend 拒不受代
312 2 shì is / are / am / to be 自是威名轉盛
313 2 naturally / of course / certainly 於是歔欷不能自勝
314 2 shàng still / yet / to value 尚太祖女
315 2 zhèng government / administration 為政舉大綱而已
316 2 其先 qíxiān previously 其先安定人也
317 2 qiān humble / modest 而王謙舉兵
318 2 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 惠每先登陷陣
319 2 威名 wēimíng famous for military might / famous for strength 自是威名轉盛
320 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是歔欷不能自勝
321 2 shǐ history 時原州刺史史歸猶為侯莫陳悅守
322 2 bié do not / must not 復以別將從賀拔岳西征
323 2 xìn to believe / to trust 進爵信都縣公
324 2 zhòng many / all 衆至數萬
325 2 qīng minister / high officer 卿文武兼資
326 2 shēn deep 從魏廣陽王深征葛榮
327 2 in / at 後與于謹討劉平伏
328 2 百姓 bǎixìng common people 百姓安之
329 2 type of rush 賜爵蒲陰縣男
330 2 to move one's abode / to shift / to migrate 太祖乃徙輜重於瀍曲
331 2 十二 shí èr twelve 十二年
332 2 xīn heart 得士卒心
333 2 to go / to visit / to attend 太祖乃令峯與都督趙貴等率輕騎赴洛陽
334 2 益州 Yìzhōu Yizhou 東益州刺史
335 2 追贈 zhuīzèng to give to the departed / to confer (a title) posthumously 追贈車騎大將軍
336 2 guāng light 昂弟光
337 2 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 贈太尉
338 2 to record / to copy 追錄佐命之功
339 2 xíng to walk / to move 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
340 2 to arise / to get up 其先與魏氏俱起
341 2 táng main hall / a large room 太祖嘗造射堂新成
342 2 zhào an imperial decree 仍詔睿為行軍元帥
343 2 左右 zuǒyòu approximately 引為左右
344 2 meaning / sense 以拒義師
345 2 suī although / even though 雖不經師訓
346 2 kòu bandit / thieve 惠與寇洛
347 2 zhòng heavy 太祖乃徙輜重於瀍曲
348 2 zhòng middle brother 及高仲密舉北豫州來附
349 2 五千 wǔ qiān five thousand 增邑幷前五千戶
350 2 大象 dàxiàng elephant 大象末
351 2 this / these 此中死
352 2 ruì sharp / keen / acute / pointed 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
353 2 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan 累遷鎮遠將軍
354 2 饒陽縣 ráoyángxiàn Raoyang 改封饒陽縣伯
355 2 xiāng to run friskily (of a horse) / to raise / to hold high 假龍驤將軍
356 2 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 軍將趙貴等與戰不利
357 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 顧命廚人營食
358 2 qìng to celebrate / to congratulate 子慶
359 2 cháng to taste 太祖嘗造射堂新成
360 2 久之 jiǔ zhī for a long time 太祖為之流涕者久之
361 2 solitary 獨孤信復洛陽
362 2 bìng and / furthermore / also 增邑幷前五千戶
363 2 zhēn real / true / genuine 拜羽真
364 2 jiān simultaneously 兼屢陳謀策
365 2 resolute / decisive / firm / persistent 峰沉毅有膽略
366 2 shǐ beginning / start 及德在平涼始得之
367 2 guān to close 共平關右
368 2 xiàn to submerge / to sink / to plunge 惠每先登陷陣
369 2 huì can / be able to 時會日暮
370 2 zhí straight 直寢
371 2 宇文 yǔwén Yuwen 宇文夏州英姿不世
372 2 guǎn to manage / to control / to be in charge of 除益州總管
373 2 zuǒ to assist / to accompany 以禦佐命有功
374 2 season / period 仍與元季海
375 2 kuí a chief / a leader 容貌魁岸
376 2 xiāo brave / strong 以驍勇聞
377 2 Bīn Bin county 豳三州刺史
378 2 yǒng brave / courageous 以驍勇聞
379 2 chí to go quickly or swiftly 即馳入城中
380 2 tàn to sigh 惠竊歎曰
381 2 zàng to bury the dead 家貧無以葬
382 2 disease / sickness / ailment 遇疾
383 2 姿 one's manner / carriage / bearing 宇文夏州英姿不世
384 2 cháo to face 朝議欲收輯河南
385 2 to criticize 朝議欲收輯河南
386 2 rèn to bear / to undertake 睿將之任
387 2 entirely / without exception 其先與魏氏俱起
388 2 jiǎn simple / terse / succinct 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
389 2 yǐn to lead / to guide 引為左右
390 2 to die 長安死
391 2 night 夜勒兵襲之
392 1 valley / gorge / ravine 平栢穀塢
393 1 元帥 yuánshuài a general 仍詔睿為行軍元帥
394 1 喪事 sàngshì funeral arrangements 令鴻臚卿監護喪事
395 1 to wait for / to wait until / as soon as 高祖俟力提
396 1 líng mound / hill / mountain 改姓為紇豆陵氏
397 1 東西 dōngxī east and west 拜東西北三夏州諸軍事
398 1 孝悌 xiàotì filial piety and fraternal duty 而以孝悌見稱
399 1 普泰 Pǔ Tài Pu Tai 普泰初
400 1 zuì crime / sin / vice 詔原其罪
401 1 according to 悅之黨豳州刺史孫定兒仍據州不下
402 1 一九七一年 yījiǔqīyī nián 1971 一九七一年版
403 1 廣陽 guǎngyáng Guangyang 從魏廣陽王深征葛榮
404 1 to pity / to regret 惜哉
405 1 鼎沸 dǐngfèi a confused noise / a racket 天下鼎沸
406 1 天下 tiānxià China 天下鼎沸
407 1 河內 Hénèi Hanoi 攻河內
408 1 建德 jiàndé Jiande 建德二年
409 1 京邑 jīng yì capital city 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
410 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 高歡志在凶逆
411 1 鄭國 Zhèngguó Zhengguo 封昂鄭國公
412 1 a crack / a split / a fissure 及齊神武與魏孝武帝構隙
413 1 Henan 豫奉興王
414 1 fèng to offer / to present 豫奉興王
415 1 三百 sān bǎi three hundred 邑三百戶
416 1 chì to order 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
417 1 文武 wén wǔ civil and military 卿文武兼資
418 1 大軍 dàjūn army / main forces 出追大軍
419 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 尋授尚書右僕射
420 1 全文 quánwén entire text / full text 全文以中華書局
421 1 披靡 pīmǐ to be swept by the wind / to be blown about by the wind / to be routed (in battle etc) 皆披靡
422 1 cái material / stuff 梁禦等負將率之材
423 1 ruò weak 惠年弱冠
424 1 敗軍 bàijūn to be defeated in battle 收諸敗軍而還
425 1 zhōu Zhou Dynasty 父樹利周
426 1 弓馬 gōngmǎ horse mount archers 更好弓馬
427 1 five 涇州所部五郡
428 1 在職 zàizhí to be employed / to be in post / on-the-job 在職三歲
429 1 京師 jīngshī a capital city 喪還京師
430 1 Wu 賜姓烏丸氏
431 1 不知 bùzhī do not know 德雖不知書
432 1 inside / interior 逐北數里
433 1 fén Fen 出為汾
434 1 yōu to worry / to be concerned 以母憂去職
435 1 驍將 xiāojiāng valiant general 當時號為驍將
436 1 未及 wèijí to not have had time / to have not yet / not to touch upon 未及之部
437 1 wall 從解玉壁圍
438 1 huǐ to destroy 居喪毀瘠
439 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 中散大夫
440 1 魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi 魏文帝東巡洛陽
441 1 達摩 Dámó Bodhidharma 鳳字達摩
442 1 to doubt / to disbelieve 疑有伏兵
443 1 當時 dāngshí then / at that time 當時號為驍將
444 1 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 遷司空
445 1 進趨 jìnqū to enter into 進趨詳雅
446 1 jié hero 姿貌魁傑
447 1 dào way / road / path 万俟道洛
448 1 四十 sì shí forty 時年四十
449 1 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書
450 1 abdomen / stomach / belly 腹心何寄
451 1 hǎo good 更好弓馬
452 1 陵遲 língchí to execute by cutting limbs and throat 魏室陵遲
453 1 jiǎng Jiang 進蔣國公
454 1 中山 zhōngshān Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname) 劉亮中山人也
455 1 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷追錄峰功
456 1 兵亂 bīngluàn confusion of war / turmoil of war 因遭兵亂
457 1 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 遷中領軍
458 1 qín diligently / industriously 宿勤明達及諸賊
459 1 to take charge of / to manage / to administer 累遷司土中大夫
460 1 qiǎn to send / to dispatch 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
461 1 xiáng good luck / blessing 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
462 1 因此 yīncǐ for that reason / therefore / for this reason 太祖因此班師
463 1 guǒ a result / a consequence 德本以果毅知名
464 1 different / other 異乎
465 1 jià vacation 假龍驤將軍
466 1 zhǎn to cut / to chop / to sever 亮乃麾兵斬定兒
467 1 臨終 línzhōng approaching one's end / with one foot in the grave 臨終唯以國步未康為恨
468 1 zhí price/ value 值魏孝武西遷
469 1 to fear / be afraid of / to dread 賊黨忷懼
470 1 德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 德本以果毅知名
471 1 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 高歡志在凶逆
472 1 to conceal / to hide / to ambush 擊侯伏侯元進
473 1 kāng Kang 臨終唯以國步未康為恨
474 1 步騎 bù qí horse and foot [soldiers] 東魏遣行臺任祥率步騎萬餘攻潁川
475 1 邙山 Máng Shān Mount Mang 齊神武於邙山將以邀我
476 1 而已 éryǐ that is all 為政舉大綱而已
477 1 奇兵 qíbīng troops appearing suddenly (in a raid or ambush) 峯率奇兵至成皋
478 1 五原 wǔyuán Wuyuan 原靈顯三州五原蒲川二鎮諸軍事
479 1 去職 qùzhí to leave office 以母憂去職
480 1 guān cap / crown / headgear 惠年弱冠
481 1 洛州 Luòzhōu Luozhou 尋出為洛州刺史
482 1 shì room / bedroom 魏室陵遲
483 1 lēi to tighten / to strangle 夜勒兵襲之
484 1 十三 shísān thirteen 十三年
485 1 pín frequently / repeatedly 帝頻勑太祖簡銳卒入衛京邑
486 1 tíng a courtyard 配享太祖廟庭
487 1 jiàn to build / to construct 乃建旗鳴角
488 1 將士 jiāng shì officers and soldiers 將士莫不懷恩
489 1 clothes / dress / garment 羣羌率服
490 1 jiàng to descend / to fall / to drop 大收降卒
491 1 wide / broad 進封下博縣伯
492 1 a supply cart / a covered wagon / a dray 太祖乃徙輜重於瀍曲
493 1 ancestor / forefather 祖佑連
494 1 士卒 shìzú a soldier / a private 得士卒心
495 1 zhēng to prove / to confirm 徵拜大馭中大夫
496 1 wén writing / text 曾祖文
497 1 Li
498 1 néng can / able 而能率由孝道
499 1 tiān day 天和中
500 1 善於 shànyú to be good at / to be adept in 善於撫御

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安平县 安平縣 ānpíng xiàn Anping county
白水县 白水縣 báishuǐxiàn Baishui
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
北平 Běipíng Beiping
Bīn Bin county
Chán Chanshui river
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长广 長廣 Chángguǎng Changguang
长乐 長樂 Chánglè Changle
城中 chéngzhōng Chengzhong
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
道武 dàowǔ Emperor Daowu of Northern Wei
东魏 東魏 Dōng Wèi Eastern Wei Dynasty / Eastern Wei of the Northern Dynasties
fén Fen
高岭 高嶺 Gāolǐng Gaoling / Kaolin
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
给事 給事 gěishì official (imperial) position
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
广兴 廣興 Guǎng Xīng
 1. Guang Xing
 2. Guang Xing
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
河间 河間 Héjiān Hejian
河内 河內 Hénèi Hanoi
河州 Hézhōu Hezhou
弘农 弘農 hóngnóng jùn Hongnong prefecture
华州 華州 huá zhōu Washington state
户口 戶口 hùkǒu Hukou / registered residence
建德 jiàndé Jiande
冀州 Jìzhōu Jizhou
郡守 jùnshǒu senior provincial official in imperial China
孔明 kǒngmíng Kongming / Zhuge Liang
乐陵 樂陵 lèlíng Leling
Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
涼州 Liángzhōu
 1. Liangzhou
 2. Liangzhou
辽西 遼西 Liáoxī west of Liaoning
lǒng Gansu
陇右 隴右 lǒngyòu Longshi Circuit
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
luò
 1. Luo
 2. Luo River
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
洛州 Luòzhōu Luozhou
邙山 Máng Shān Mount Mang
南阳 南陽 nányáng Nanyang
péng
 1. Peng
 2. Peng
平凉 平涼 píngliáng Pingliang
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
普泰 Pǔ Tài
 1. Pu Tai
 2. Pu Tai
 3. Putai reign
前废帝 前廢帝 qiánfèi dì Emperor Qianfei
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦州 qínzhōu Qinzhou
饶阳县 饒陽縣 ráoyángxiàn Raoyang
深泽县 深澤縣 shēnzéxiàn Shenze
侍中 shìzhōng Shizhong / Palace Attendant
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
天水 Tiānshuǐ Tianshui
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
万俟 wànsì Moqi
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
wèi Wei River
魏文帝 Wèi Wén Dì Emperor Wen of Wei / Cao Pi
魏孝武帝 wèi xiào wǔdì Emperor Xiaowu of Northern Wei
武川 wǔchuān Wuchuan
五原 wǔyuán Wuyuan
夏州 xiàzhōu Xiazhou
 1. xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
颍川 潁川 Yǐngchuān Yingchuan
益州 Yìzhōu Yizhou
永安 yǒngān Yong'an reign
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
原州 Yuán Zhōu Wonju
岳西 yuèxī Yuexi
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
豫州 Yùzhōu Yuzhou
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
郑国 鄭國 Zhèngguó Zhengguo
镇远 鎮遠 zhènyuǎn Zhenyuan
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
中山 zhōngshān
 1. Dr Sun Yat-sen / Zhongshan, prefecture-level city in Guangdong, close to Sun Yat-sen's birthplace / Nakayama (Japanese surname)
 2. Zhongshan
 3. Nakayama
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English