Chinese Notes

Corpus Analysis

Word count: 988029, unique words: 19475, character count: 1102251

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Frequencies of Lexical Words by Genre
  4. Bigrams
  5. Characters without Dictionary Entries

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 14283 yuē to speak / to say 孟子曰
2 8851 shēng sound / voice 聲問也
3 8448 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
4 7166 rén person / people / a human being 专招待文明人
5 6319 wáng Wang 王掌柜
6 5046 gōng public 故王公不致敬盡禮
7 4644 nián year 与前幕相隔十余年
8 4388 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
9 3859 Hóu Marquis / nobleman 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
10 3492 Qín Shaanxi 秦宣夫等艺术家作品
11 3488 one 样子也跟以前一摸一样
12 3439 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
13 3438 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
14 3352 sān three 三爷
15 3106 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
16 2914 shàng top / a high position 拉到便道上
17 2829 even / equal / uniform 去齊
18 2790 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
19 2756 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
20 2605 shì matter / thing / item 事已至此
21 2519 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
22 2467 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
23 2466 to stand 立得他自己都不耐烦了
24 2459 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
25 2419 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
26 2411 desire 各欲正己也
27 2354 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
28 2294 four 今年是光绪二十四年
29 2271 jiàn to see / to meet 解見前篇
30 2235 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
31 2180 five 才刚到五点来钟
32 2168 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 天下大乱
33 2054 to die 现在是袁世凯死后
34 2052 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
35 2041 二十 èrshí twenty 今年是光绪二十四年
36 1996 dào way / road / path 只剩下直的雨道
37 1975 liù six 院中一共才有六间房
38 1971 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
39 1899 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
40 1896 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 祭祀不失禮
41 1864 Zhào Zhao 趙氏曰
42 1843 wén to hear 故聞伯夷之風者
43 1842 a man / a grown man 麦克洛夫林说
44 1787 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
45 1765 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
46 1743 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 始於魯隱公之元年
47 1738 to die 卒為善士
48 1722 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
49 1711 néng can / able 可哪能那么容易
50 1673 shì clan name / maiden name 尹氏曰
51 1654 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
52 1651 seven 七十非肉不飽
53 1623 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
54 1619 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
55 1587 shí time / a period of time 則時或有害於義
56 1577 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
57 1500 諸侯 zhū hóu the feudal lords 春秋每書諸侯戰伐之事
58 1473 shí food 虎妞爱吃零食
59 1457 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
60 1446 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
61 1415 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
62 1399 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
63 1388 zhōu week 周于利者
64 1373 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
65 1372 Germany 听说西直门的德泰
66 1372 to cut down / to fell / to attack / to boast 春秋每書諸侯戰伐之事
67 1356 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
68 1349 Wèi Wei Dynasty 附之以韓魏之家
69 1331 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
70 1328 eight 一八九八年
71 1309 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子之去魯
72 1266 residence 則居之安
73 1262 不可 bù kě cannot / should not / must not 大气科学及其相关学科不可缺少的观测手段
74 1252 jūn army / military / arms 以罷三軍之師
75 1250 shí ten 与前幕相隔十余年
76 1248 tiān day 好多天没吃过啦
77 1245 to go 去吧
78 1236 extra / surplus 餘見前篇
79 1232 wèn to ask 亦不隕厥問
80 1230 shì a scholar 士憎茲多口
81 1229 hàn Han Chinese 而多出於漢儒一時之傅會
82 1216 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
83 1205 to hit / to strike / to break 擊也
84 1198 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
85 1196 lìng to make / to cause to be / to lead 美最高法院将审理有关奥巴马移民行政令一案
86 1192 lái to come 我來伐紂
87 1175 to take / to get / to fetch 不取分文
88 1172 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 如鄉原之屬是也
89 1168 shǔ to count 車數
90 1162 dōng east 孔子登東山而小魯
91 1153 fēng to seal / to close off 一切的路都封上了
92 1146 hòu after / later / behind 攻于後以北
93 1145 jiǔ nine 一八九八年
94 1138 Jìn Shanxi 晉人有馮婦者
95 1137 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
96 1134 suì to comply with / to follow along 遂解所以思得獧者之意
97 1133 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
98 1123 將軍 jiāngjūn a general 魯欲使慎子為將軍
99 1116 supreme ruler / emperor 帝力何有於我
100 1101 mìng life 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
101 1097 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之厄於陳蔡之閒
102 1088 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
103 1088 不能 bù néng cannot / must not / should not 也不能那么说
104 1080 meaning / sense 春秋無義戰
105 1071 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 則天子討而正之
106 1062 tián field 滑田友
107 1060 Chén Chen 我善為陳
108 1054 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
109 1048 father 殺人之父
110 1047 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
111 1046 wén writing / text 马斯克在推进器落地后不久推文说
112 1041 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
113 1034 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
114 1033 xìn to believe / to trust 盡信書
115 1016 shǐ to begin / to start 这场水危机始于
116 1013 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
117 1005 female / feminine 二女果
118 1004 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
119 998 Yān Yan 燕可伐與
120 998 Hán Korea / South Korea 附之以韓魏之家
121 994 Shandong 孔子之去魯
122 994 fán ordinary 副馆长谢小凡
123 987 míng bright / brilliant 明儿个关城
124 980 大夫 dàifu doctor 得乎諸侯為大夫
125 976 西 The West 東面而征西夷怨
126 974 military / martial 华君武
127 967 rén a kernel / a pit 不仁哉
128 966 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
129 965 wood / lumber 阿期木说
130 958 gǎn to dare 莫之敢攖
131 952 chē a vehicle 革車三百兩
132 951 è evil / vice 君臣皆惡
133 946 qiú to request 而求必得之也
134 943 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親親而仁民
135 939 horse 兩馬之力與
136 928 太子 tàizǐ a crown prince 謂太子申也
137 917 shì a generation 可谓加勒比的浮世桧
138 916 Wu 吳氏曰
139 912 zuò to do / to make / use as 晌午给我作点热汤面吧
140 910 chéng a city / a town 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
141 907 gōng merit / achievement / result / accomplishment 明其道不計其功
142 901 gōng to attack / to accuse / to study 攻于後以北
143 896 to read 舊讀為扶余者非
144 894 wáng to die / to perish 亡盗
145 890 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
146 887 shī poem / verse 詩云
147 883 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
148 880 guò to cross / to go over / to pass 容有重稱而過其實者
149 876 suì age 歲有常數
150 875 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
151 874 ěr ear 且長不仁之心耳
152 869 clothes / dress / garment 服之重者也
153 864 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
154 858 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
155 853 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
156 851 thing / object / matter / abbreviation for physics 怪物鱼
157 850 to send out / to issue 必有所為而感發也
158 846 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
159 841 hǎo good / very 她看一切事情都很好
160 838 cháo to face 朝聞道夕死可矣
161 825 fāng square / quadrilateral / one side 它不仅是东西方贸易的中转站
162 822 father's elder brother 藏品中有任伯年
163 819 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
164 811 tóng like / same / similar / together 同前幕
165 805 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
166 803 zhòng heavy 年后重登春晚
167 798 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
168 796 sàng to lose / to die 琴張臨其喪而歌
169 794 to arise / to get up 幕起
170 787 nèi inside / interior 自內及外
171 784 younger brother 而其弟頤正叔序之曰
172 781 area / district / city / state / village 孟子勸王發棠邑之倉
173 778 easy / simple 人所易忽
174 768 xián to be worthy / noble 不信仁賢
175 765 clothes 洗衣液
176 764 三十 sān shí thirty 冯巩在春晚舞台上说了近三十年
177 760 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
178 749 wèi to guard / to protect / to defend 本言衛之仁人見怒於群小
179 749 dài to represent / to substitute / to replace 而且影响到人的一生乃至多代人
180 747 mén door / gate / doorway / gateway 曾皙倚其門而歌
181 736 dìng to decide 所性分定故也
182 736 shī teacher 如召陵之師之類是也
183 731 shǒu to guard / to practice 出于对既得领地失守的担心
184 730 jīn gold 金光一道一道的射出
185 727 to give an offering in a religious ceremony 從而祭
186 726 zhāng chapter / seal / section / article 凡三十八章
187 723 shǎo few / little 容易产生少白头
188 721 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
189 720 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 以著其擅興之罪
190 717 yīn sound / noise 音奔
191 717 běi north 北新桥的广泰
192 714 bìng ailment / sickness / illness / disease 流行病的
193 707 cǎo grass 从酉从艸
194 707 gài lid / top / cover / canopy 蓋下學可以言傳
195 706 wàn ten thousand 萬章問曰
196 704 ministry / department / section 湖北云梦睡虎地出土的竹简中有一部
197 699 nán south 这一南一北出土的竹简
198 691 十二 shí èr twelve 经过两天十二紧张的暴力冲突之后星期三晚上红色清真寺的此外情况发生了意想不到的变化
199 687 xiào to be filial 孝不如舜
200 684 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
201 684 to break / to ruin / to destroy 否则可能被野牛角开膛破肚
202 681 Zhèng Zheng 惡鄭聲
203 680 xià summer 初夏
204 679 xué to study / to learn 蓋下學可以言傳
205 676 liáng a bridge 康梁等的维新运动失败了
206 675 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
207 674 zhèng politics / government 反政施仁之法而已
208 672 sufficient / enough 足也
209 667 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子曰
210 665 zhū to execute / to put to death / to condemn / to punish 誅其人而變置之也
211 664 a river / a stream 当时陷入财政困难的城市政府为节约资金开始抽用弗林特河的水
212 664 tīng to listen 有同聽焉
213 655 wǎng to go (in a direction) 他想往起收拾铺盖
214 648 bài to defeat 大敗
215 643 zhòng many / numerous 為眾口所訕
216 643 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 知此則愛敬人之親
217 641 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
218 638 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
219 636 tōng to go through / to open 科学原理一点通
220 632 ancient / old / palaeo- 古之為關也
221 625 jiàn interstice 一閒耳
222 624 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
223 623 qián front 同前幕
224 615 qiáng strong / powerful 彊而後可
225 614 guì expensive / noble / precious 民為貴
226 610 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
227 610 refined language / diction / wording / poetic genre 孟子答辭也
228 610 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 言聖人之心
229 608 increase / benefit 益多為眾口所訕
230 605 ancient barbarian tribes 東面而征西夷怨
231 599 zhàn war / battle / fight 糜爛其民而戰之
232 597 pitchpipe / pitch standard 呂氏曰
233 596 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 蓋下學可以言傳
234 593 qiān one thousand 数千航班延误
235 592 method / way 这是我的相法
236 588 chēng to call / to address 容有重稱而過其實者
237 585 shěng province 遍布许多省市
238 583 to be angry / to be in a rage 怒也
239 583 chéng to mount / to climb onto 能讓千乘之國
240 581 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
241 581 夫子 fūzǐ master 國人皆以夫子將復為發棠
242 579 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
243 578 mother 五母雞
244 576 guān official / government / organ of body 五名警官也在突袭中受伤
245 572 to confer / to bestow / to grant 非家賜而人益之也
246 570 jiāo to teach / to educate / to instruct 可以教别人白白的抢去
247 569 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
248 564 huì can / be able to 必將有神會而心得之者耳
249 561 hard / strong / solid / sure 因言此從者固不為竊屨而來
250 558 season / period 季武子死
251 556 líng mound / hill / mountain 秦始皇陵及兵马俑坑
252 552 shū uncle / father's younger brother 而其弟頤正叔序之曰
253 546 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 丞相李斯乃奏同之
254 546 yuǎn far / distant 言近而指遠者
255 544 zhōng end / finish 故於篇終
256 543 zūn to honor / to respect 而君之尊
257 543 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
258 542 to ride an animal or bicycle 車騎上曲銅也
259 539 十一 shíyī eleven 星期二在清真寺发生的冲突造成十一人死亡
260 536 qīng minister 美国务卿克里会晤俄外长
261 535 guān to look at / to watch / to observe 蓋觀人不於其所勉
262 535 earth / dust / soil 土神
263 535 dialect / language / speech 發語辭
264 534 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
265 532 shèng to beat / to win / to conquer 恐不能勝
266 532 jǐng bright 沙滩阳光之景
267 532 móu to plan / to seek / to scheme 正其義不謀其利
268 530 jùn a county / a region 霓凰郡主
269 529 Sòng Song Dynasty 有宋元豐八年
270 522 zhào to call together / to summon / to convene 如召陵之師之類是也
271 520 a minor official 去吏反
272 520 四十 sì shí forty 百分之四十人口生活贫困
273 516 děng et cetera / and so on 康梁等的维新运动失败了
274 515 zhì sign / mark / flag 以文言志
275 513 Shùn Emperor Shun 舜之飯糗茹草也
276 512 nán difficult 士之所難者
277 509 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 匈奴名引弓控弦
278 508 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪世不能亂
279 508 fēn to divide into parts 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
280 508 disease / sickness / ailment 恒存乎疢疾
281 507 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
282 506 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 將使社稷為人所滅
283 503 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐不能勝
284 502 zǒu to walk / to go / to move 咱们还能不随着走吗
285 502 Yu 寶珠玉者
286 497 to give 叶浅予
287 494 zhí to execute a plan 苟執於辭
288 491 road / path / way 一切的路都封上了
289 490 guǎng wide / large / vast 心廣體胖
290 489 gōng palace 館於上宮
291 487 yòu right / right-hand 而齊右善歌
292 486 jiàng to descend / to fall / to drop 蓋降衷秉彝
293 484 xiàng shape / form / appearance / image 已成为全球天气监视网的主要组成部分和气象预报业务
294 482 bài to bow / to pay respect to 北面稽首再拜而不受
295 481 yún cloud 岳云鹏
296 480 jié festival 用之無節故也
297 480 to calculate / to compute / to count 而吉凶禍福有所不計
298 479 wèi position / location / place 第一位统一中国的皇帝秦始皇
299 479 different / other 書太誓文與此小異
300 478 jìn to advance / to enter 有志者能進於道
301 477 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
302 472 十三 shísān thirteen 多巴哥及加勒比地区十三个国家批发中国商品
303 471 gas / vapour / fumes 由氣化
304 470 shì room / bedroom 過我門而不入我室
305 469 yuàn to hope / to wish / to desire 不能皆如其願
306 469 shí real / true / honest / really 然後可以見其所安之實也
307 467 fish 膠鬲舉於魚鹽之中
308 467 to join / to combine 这首歌是陈洁仪加盟太合音乐后发行的第一首思乡之歌
309 465 power / force / strength 力群
310 464 cotton cloth 有布縷之征
311 462 chù a place / location / a spot / a point 處之皆不以其道矣
312 458 xīng to flourish / to be popular 以著其擅興之罪
313 455 ròu meat / pulp 肉聶而切之為膾
314 455 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
315 454 shǒu hand 手相奉送
316 449 xiàn to offer 孟獻子
317 447 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
318 447 xiàn county 音縣
319 446 shēn deep 故其轍跡深
320 441 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
321 438 jiù to save / to rescue 把老虎救了出来
322 435 proper / suitable / appropriate 義也者宜也
323 435 jiǔ old 去久反
324 435 十六 shíliù sixteen 凡十六章
325 432 an item 目之於色也
326 432 apprentice / disciple 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
327 431 āi sad / mournful / pitiful 哭死而哀
328 430 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
329 430 guest / visitor 以飲食饋客之禮也
330 428 shì to fit / to suit 適也
331 428 měi beautiful
332 428 ài to love 仁者以其所愛及其所不愛
333 426 Qiū Confucius 而不可以得丘民之心
334 425 zhì to install / to place / to put 則變置
335 424 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
336 424 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養則付命於天
337 421 yīn shady / cloudy 益避禹之子於箕山之陰
338 420 yǐn to lead / to guide 鸡跖引清杯
339 420 xíng appearance 然後可以踐形
340 419 to dispel 伯夷辟紂
341 418 huán big 季桓子與魯君往觀之
342 417 十四 shí sì fourteen 十四字
343 415 tāng soup 此引湯之事以明之
344 414 color / look / appearance 所以我要留到最后才给它们上色
345 413 biàn to change 則變置
346 413 shēn to extend 謂太子申也
347 413 zhòng second month of the season / middle / intermediate / 2nd in seniority 仲夏法兰西
348 412 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 会引起头部供血不足
349 411 reason / logic / truth 人之所以為人之理也
350 411 chéng honesty / sincerity 誠善於身之謂信
351 411 huì favor / benefit / blessing 柳下惠是也
352 410 beard / mustache 加上胡歌也被曝将上春晚
353 410 zhāo illustrious 賢者以其昭昭
354 410 zhí straight 只剩下直的雨道
355 408 yuè month 个多月的临时拨款法案
356 406 liǎng two 革車三百兩
357 405 如此 rúcǐ in this way / so 如此一番沟通下来
358 403 to doubt / to misbelieve 疑此時齊王已不能用孟子
359 403 hòu thick / generous 多厘米厚的大雪
360 402 dài to wait / to treat / to deal with 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
361 402 letter / symbol / character 凡二十字
362 399 太后 Tài Hòu Empress Dowager 作呂太后本紀第九
363 398 yuàn to blame / to complain 南面而征北狄怨
364 396 sūn Sun 魯之賢大夫仲孫蔑也
365 393 wéi to circle / to surround / to enclose 兩手所圍也
366 391 xiāng village 其惟鄉原乎
367 391 十五 shíwŭ fifteen 古者十五而入大學
368 390 pèi copious / abundant 沛然莫之能禦也
369 389 to associate with / be near 比你的更灵验
370 388 yōu to worry / to be concerned 憂心悄悄
371 386 春秋 Chūn Qiū Spring and Autumn Period 春秋無義戰
372 386 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 舉一而廢百也
373 385 zuǒ left 為湯左相
374 384 niǎo bird 獸蹄鳥跡之道
375 382 yóu to swim 馆党委书记游庆桥
376 381 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
377 381 Liú Liu 昔者公劉好貨
378 380 bào newspaper / report 受之而不報
379 378 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry 驩虞如也
380 378 Yáo Emperor Yao 堯二女也
381 377 shè house / dwelling 舍也
382 377 huàn to suffer from a misfortune 而土穀之神不能為民禦災捍患
383 376 shè to shoot / to launch 羿不為拙射變其彀率
384 375 所謂 suǒwèi so-called 所謂以其所愛及其所不愛也
385 375 zhì to create / to make / to manufacture 很多学生实用了竹制球棒和手枪作武器
386 375 guāng light 金光一道一道的射出
387 373 jiǎ armour 放太甲于桐
388 372 a device / a tool / a utensil / an implement 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
389 370 xìng sex 现存区域的可行性
390 370 to move (house) 音徙
391 369 yǐn to drink 般樂飲酒
392 368 shǐ history 它是英国葛兰素史克公司的产品
393 366 private 騁其私智
394 364 shāng commerce / trade 非敵商之百姓也
395 363 lín to face / to overlook 琴張臨其喪而歌
396 362 zhuāng a village 楚莊也
397 362 zhēng to struggle / to fight 所爭毫末耳
398 361 to allow / to permit / to praise 無有以為合於義而許之者
399 361 chūn spring 春已有了消息
400 360 yīn flourishing 武王之伐殷也
401 358 to think / to consider 則不思不勉
402 357 marsh 澤加於民
403 356 Mèng Meng 孟軻死
404 356 xìng fortunate / lucky 以其不見親就為幸
405 356 fèng to offer / to present 手相奉送
406 355 xiū to decorate / to embellish 修睿
407 355 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 夫人豈以不勝為患哉
408 355 jué ancient bronze wine holder 而不慕乎人爵之榮
409 354 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 猶為棄井也
410 354 jìn nearby 近两千年来
411 353 漢王 Hàn Wáng Hanvon 明漢王之信於天下
412 352 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 我还留着我的小辫儿
413 350 yuē approximately 其言約而盡矣
414 349 huáng yellow 黃鍾
415 348 zàng to bury the dead 葬于陵墓的中心
416 348 hǎi sea / ocean 刘海粟
417 348 shuāi weak / feeble 世衰道微
418 347 祿 good fortune 非以干祿也
419 347 xīng a star 张小斐及星光大道参赛选手
420 347 ràng to allow 能讓千乘之國
421 346 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 他近日在华盛顿智库卡托研究所
422 346 fēng wind 故聞伯夷之風者
423 345 chéng rule / order / regulations / formula / procedure / sequence 程子曰
424 345 bēn to gallop / to hurry or rush / to run quickly / to elope 音奔
425 345 xiāng to assist 宋襄
426 345 guān to concern / to close 古之為關也
427 345 to cry / to weep 两个孩子抱着妈妈哭起来
428 343 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 亦不令人喜
429 343 liáng good 咱们的茶馆改了良
430 343 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 亦年不順成
431 342 dòng to move / to act 不以富貴而有動於中
432 340 to leave / to depart / to go away / to part 用其三而父子離
433 339 an ancestral hall / a temple 不得侍祠
434 339 huǒ fire / flame 火也
435 337 huái to think of 然後免於父母之懷
436 337 rate / frequency 奥马利的支持率约为
437 335 company 司徒乔
438 334 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 解开网
439 331 Cài Cai 蔡明
440 331 shì a city 伊斯兰堡市的大部份地区实际上实行了解严
441 328 chí to grasp / to hold 但是美国大众持这种观点的人数比例只有不到
442 327 rèn office / responsibility 藏品中有任伯年
443 326 to attain / to achieve / to reach 上達必由心悟
444 326 yīng should / ought 所以具眾理而應萬事者也
445 326 yáng sheep / goat 粱振英要港人做温驯羊
446 325 天地 tiān dì heaven and earth / the world 上下與天地同流
447 323 zhǎn to chop / to behead 蓋斬絕自新之意
448 323 wife 則不得妻
449 322 to leave behind 得不傳之學於遺經
450 322 zōng Zong 承宗斂手削地
451 322 xīn new / fresh / modern 北新桥的广泰
452 321 tune / song 本次更联手歌曲的词曲作者
453 321 capacity / degree / a standard / a measure 昨天连续两度登上春晚舞台的岳云鹏
454 319 xiè to thank 謝氏曰
455 318 wàng to forget / to overlook / to neglect 不忘其初
456 318 wàng to gaze / to look towards 赵望云
457 318 miào temple / monastery 邑有先君之廟曰都
458 317 hài to do harm to / to cause trouble to 转基因食品到底有没有害
459 315 apparatus 享多儀
460 315 qiān to move / to shift 民日遷善而不知為之者
461 314 高祖 Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang 維高祖元功
462 313 rich 晉卿富家也
463 313 wēi micro / tiny / miniature 至微賤也
464 312 為人 wéirén behavior / conduct 將使社稷為人所滅
465 312 十七 shíqī seventeen 十七年
466 311 Jiǎ Jia 下則農工商賈
467 311 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王伐紂歸而記事之書也
468 311 tool / device / utensil / equipment / instrument 给人的感觉更具国际性
469 310 bēng to collapse / to fall into ruins / for a king or emperor to die 若崩厥角稽首
470 310 五十 wŭshí fifty 五十非帛不煖
471 310 jiāo to deliver / to turn over / to pay 就永远交不了好运
472 305 mào appearance 盛皃
473 304 hurried / worried 狗急了跳墙
474 303 shī the practice of selfless giving / dāna 老虎就无计可施了
475 303 to take captive 虜其子弟
476 301 zhú bamboo 他的骨架子是竹园里的细竹枝
477 301 jiàn to build / to construct 沈阳清朝故宫建于
478 298 十九 shíjiǔ nineteen 為宣王十九年
479 298 大王 dàwáng king 故大王事獯鬻
480 298 十八 shíbā eighteen 可食十八人
481 296 shù numerous / various 下士與庶人在官者同祿
482 295 cún to exist / to survive 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
483 294 miǎn to exempt / to remove / to avoid / to excuse / to be free from 設使幸而獲免
484 294 shāng to injure 無傷也
485 292 to stop / to cease / to dismiss / to suspend / to quit / to finish 我將見楚王說而罷之
486 292 huáng emperor 則皇皇如也
487 292 dào to steal / to rob / to plunder 可以盜千乘之國
488 291 wēi dangerous / precarious 諸侯危社稷
489 290 父母 fùmǔ mother and father / parents 总统的行政令是为了推迟遣返在美国出生和长期居留的儿童的父母
490 289 the past / former times 昔者王豹處於淇
491 288 xiōng elder brother 殺人之兄
492 287 jiā to add 以上内容我们加再介绍来的节目中为您作详细报道
493 287 不如 bùrú not equal to / not as good as 則不如無書
494 287 liú to flow / to spread / to circulate / to move 她的眼泪流得更多了
495 287 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 萬物皆備於我矣
496 286 guǒ a result / a consequence 猴栗羞芳果
497 286 Emperor Yu 禹之聲
498 284 其後 qí hòu after that 其後廩人繼粟
499 283 guān crown / crest / cap / hat / headdress 吴冠中
500 282 rain 只剩下直的雨道

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32891 zhī him / her / it / them 狄塞尔毫无疑问当之无愧
2 26359 also 也不睡觉
3 15312 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
4 14283 yuē to speak / to say 孟子曰
5 11814 that / his / her / its / theirs 黄山以其壮丽的景色
6 11703 not / no 他不吃饭
7 11173 wèi for / to 我善為陳
8 11024 cóng from 对于从四面八方来到这个风景胜地的游客
9 10947 so as to 黄山以其壮丽的景色
10 9661 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 这次流血冲突是在清真寺的塔利班支持者和巴基斯坦政府对峙了几个月之后暴发的
11 8851 shēng sound / voice 聲問也
12 8448 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
13 7511 in / at / to / from 苟執於辭
14 7166 rén person / people / a human being 专招待文明人
15 7119 yǒu is / are / to exist 就是粮食店里可巧有面
16 6319 wáng Wang 王掌柜
17 5402 otherwise / but / however 則有之矣
18 5046 gōng public 故王公不致敬盡禮
19 4776 and 書太誓文與此小異
20 4644 nián year 与前幕相隔十余年
21 4388 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
22 4167 no 春秋無義戰
23 3859 Hóu Marquis / nobleman 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
24 3742 purposely 在首先向已故美国民权领袖马丁
25 3661 final particle 則有之矣
26 3492 Qín Shaanxi 秦宣夫等艺术家作品
27 3488 one 样子也跟以前一摸一样
28 3485 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 在位于伊斯兰堡市的一所寂静清真寺巴基斯坦军队和学生之间的对峙进入第二个晚上
29 3439 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
30 3438 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
31 3352 sān three 三爷
32 3106 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
33 2974 jiē all / each and every / in all cases 皆以其所不愛及其所愛也
34 2934 expresses question or doubt 是故得乎丘民而為天子
35 2914 shàng top / a high position 拉到便道上
36 2848 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃謂商人自相殺
37 2847 this / these 事已至此
38 2829 even / equal / uniform 去齊
39 2790 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
40 2756 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
41 2674 zhì arrive / to / until 事已至此
42 2641 shì is / are / am / to be 稻草人是农人亲手造的
43 2605 shì matter / thing / item 事已至此
44 2519 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
45 2467 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
46 2466 to stand 立得他自己都不耐烦了
47 2459 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
48 2419 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
49 2411 desire 各欲正己也
50 2385 de potential marker 他都知道得清清楚楚
51 2354 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
52 2315 naturally / of course / certainly 他们预计将向来自高科技公司的主管简要介绍恐怖分子是如何运用包括加密技术在内的科技
53 2294 four 今年是光绪二十四年
54 2271 jiàn to see / to meet 解見前篇
55 2235 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
56 2191 jiāng will, shall (future tense) 將復之
57 2180 five 才刚到五点来钟
58 2168 xiāng each other / one another / mutually 我就先给您相相面吧
59 2168 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 天下大乱
60 2139 also / too 亦或许
61 2127 ruò to seem / to be like / as 若崩厥角稽首
62 2054 to die 现在是袁世凯死后
63 2052 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
64 2041 二十 èrshí twenty 今年是光绪二十四年
65 2031 chū to go out 由柜台内走出
66 1997 I / me / my 晌午给我作点热汤面吧
67 1996 dào way / road / path 只剩下直的雨道
68 1984 I / my 吾於武成
69 1975 liù six 院中一共才有六间房
70 1971 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
71 1938 certainly / must / will / necessarily 必加譏貶
72 1918 such as / for example / for instance 如扩大蚊帐和快速的疟疾诊疗检测
73 1911 xià next 让唐铁嘴坐下
74 1899 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
75 1896 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 祭祀不失禮
76 1876 fēi not / non- / un- 当地财团曾多次以非正当理由搜查刘广元家人住处及工厂等地
77 1864 Zhào Zhao 趙氏曰
78 1863 rán correct / right / certainly 然書本意
79 1843 wén to hear 故聞伯夷之風者
80 1842 a man / a grown man 麦克洛夫林说
81 1826 cóng from 按此則憎當從土
82 1787 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
83 1765 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
84 1743 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 始於魯隱公之元年
85 1738 to die 卒為善士
86 1722 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
87 1711 néng can / able 可哪能那么容易
88 1673 shì clan name / maiden name 尹氏曰
89 1661 what / how / why / which 而何其血之流杵也
90 1654 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
91 1651 seven 七十非肉不飽
92 1645 yān where / how 天下無敵焉
93 1623 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
94 1619 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
95 1587 shí time / a period of time 則時或有害於義
96 1577 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
97 1500 諸侯 zhū hóu the feudal lords 春秋每書諸侯戰伐之事
98 1473 shí food 虎妞爱吃零食
99 1457 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
100 1446 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
101 1415 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
102 1400 already / afterwards 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
103 1399 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
104 1388 zhōu week 周于利者
105 1378 yòu again / also 他又转晃了两三趟
106 1373 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
107 1372 Germany 听说西直门的德泰
108 1372 to cut down / to fell / to attack / to boast 春秋每書諸侯戰伐之事
109 1356 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
110 1349 Wèi Wei Dynasty 附之以韓魏之家
111 1347 again / more 將復之
112 1331 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
113 1330 day of the month / day 日在瑞典首都斯德哥尔摩举行
114 1328 eight 一八九八年
115 1309 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子之去魯
116 1266 residence 則居之安
117 1262 不可 bù kě cannot / should not / must not 大气科学及其相关学科不可缺少的观测手段
118 1254 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以我要留到最后才给它们上色
119 1252 jūn army / military / arms 以罷三軍之師
120 1250 shí ten 与前幕相隔十余年
121 1248 tiān day 好多天没吃过啦
122 1245 to go 去吧
123 1236 extra / surplus 餘見前篇
124 1232 wèn to ask 亦不隕厥問
125 1230 shì a scholar 士憎茲多口
126 1229 hàn Han Chinese 而多出於漢儒一時之傅會
127 1216 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
128 1205 to hit / to strike / to break 擊也
129 1198 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
130 1196 lìng to make / to cause to be / to lead 美最高法院将审理有关奥巴马移民行政令一案
131 1192 lái to come 我來伐紂
132 1178 zhǎng director / chief / head / elder 且長不仁之心耳
133 1175 to take / to get / to fetch 不取分文
134 1172 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 如鄉原之屬是也
135 1168 shǔ to count 車數
136 1162 dōng east 孔子登東山而小魯
137 1153 fēng to seal / to close off 一切的路都封上了
138 1146 hòu after / later / behind 攻于後以北
139 1145 jiǔ nine 一八九八年
140 1144 zhū all / many / various 有諸己之謂信
141 1138 Jìn Shanxi 晉人有馮婦者
142 1137 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
143 1134 suì to comply with / to follow along 遂解所以思得獧者之意
144 1133 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
145 1123 將軍 jiāngjūn a general 魯欲使慎子為將軍
146 1116 supreme ruler / emperor 帝力何有於我
147 1101 mìng life 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
148 1097 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之厄於陳蔡之閒
149 1088 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
150 1088 不能 bù néng cannot / must not / should not 也不能那么说
151 1080 meaning / sense 春秋無義戰
152 1071 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 則天子討而正之
153 1064 míng measure word for people 在这之后大约有七百名男女投降
154 1062 tián field 滑田友
155 1060 Chén Chen 我善為陳
156 1054 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
157 1048 father 殺人之父
158 1047 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
159 1046 wén writing / text 马斯克在推进器落地后不久推文说
160 1041 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
161 1034 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
162 1033 xìn to believe / to trust 盡信書
163 1016 shǐ to begin / to start 这场水危机始于
164 1013 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
165 1005 female / feminine 二女果
166 1004 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
167 998 Yān Yan 燕可伐與
168 998 Hán Korea / South Korea 附之以韓魏之家
169 995 qiě further / moreover 且笑点频频
170 994 Shandong 孔子之去魯
171 994 fán ordinary 副馆长谢小凡
172 991 suī although / even though 雖大匠亦末如之何也已
173 987 míng bright / brilliant 明儿个关城
174 980 大夫 dàifu doctor 得乎諸侯為大夫
175 976 西 The West 東面而征西夷怨
176 974 military / martial 华君武
177 973 yīn because 一只法国警犬将因它面对敌人时表现出的勇气
178 970 in / at / to / from 这座考古遗址中的成千上万件陶俑将依旧沉睡于地下
179 967 rén a kernel / a pit 不仁哉
180 966 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
181 965 wood / lumber 阿期木说
182 960 dāng to be / to act as / to serve as 學者當識其義而已
183 960 zāi exclamatory or interrogative particle 猪蠢官悠哉
184 959 xiān first / in advance 我就先给您相相面吧
185 958 gǎn to dare 莫之敢攖
186 952 chē a vehicle 革車三百兩
187 951 è evil / vice 君臣皆惡
188 946 qiú to request 而求必得之也
189 943 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親親而仁民
190 943 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是商人稽首至地
191 939 horse 兩馬之力與
192 928 太子 tàizǐ a crown prince 謂太子申也
193 917 shì a generation 可谓加勒比的浮世桧
194 916 Wu 吳氏曰
195 912 zuò to do / to make / use as 晌午给我作点热汤面吧
196 910 chéng a city / a town 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
197 907 gōng merit / achievement / result / accomplishment 明其道不計其功
198 901 gōng to attack / to accuse / to study 攻于後以北
199 896 to read 舊讀為扶余者非
200 894 wáng to die / to perish 亡盗
201 890 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
202 887 shī poem / verse 詩云
203 885 already / since 咱们既在江湖内
204 883 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
205 880 guò to cross / to go over / to pass 容有重稱而過其實者
206 876 suì age 歲有常數
207 875 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
208 874 ěr ear 且長不仁之心耳
209 869 jìn all / every 盡信書
210 869 clothes / dress / garment 服之重者也
211 864 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
212 858 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
213 853 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
214 851 thing / object / matter / abbreviation for physics 怪物鱼
215 850 to send out / to issue 必有所為而感發也
216 846 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
217 841 hǎo good / very 她看一切事情都很好
218 838 cháo to face 朝聞道夕死可矣
219 825 fāng square / quadrilateral / one side 它不仅是东西方贸易的中转站
220 822 father's elder brother 藏品中有任伯年
221 819 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
222 814 zhāng sheet 張子曰
223 811 tóng like / same / similar / together 同前幕
224 807 huò or 只有那顶小的孩子才把屁股冻得通红的在院里玩耍或打架
225 805 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
226 803 zhòng heavy 年后重登春晚
227 798 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
228 796 sàng to lose / to die 琴張臨其喪而歌
229 794 to arise / to get up 幕起
230 787 nèi inside / interior 自內及外
231 784 younger brother 而其弟頤正叔序之曰
232 781 area / district / city / state / village 孟子勸王發棠邑之倉
233 778 easy / simple 人所易忽
234 768 xián to be worthy / noble 不信仁賢
235 765 clothes 洗衣液
236 764 三十 sān shí thirty 冯巩在春晚舞台上说了近三十年
237 760 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
238 749 wèi to guard / to protect / to defend 本言衛之仁人見怒於群小
239 749 dài to represent / to substitute / to replace 而且影响到人的一生乃至多代人
240 747 mén door / gate / doorway / gateway 曾皙倚其門而歌
241 739 cháng always / ever / often / frequently / constantly 歲有常數
242 736 dìng to decide 所性分定故也
243 736 shī teacher 如召陵之師之類是也
244 734 yóu also / as if / still 猶不得也
245 731 shǒu to guard / to practice 出于对既得领地失守的担心
246 730 jīn gold 金光一道一道的射出
247 727 to give an offering in a religious ceremony 從而祭
248 726 zhāng chapter / seal / section / article 凡三十八章
249 723 shǎo few / little 容易产生少白头
250 721 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
251 720 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 以著其擅興之罪
252 717 yīn sound / noise 音奔
253 717 běi north 北新桥的广泰
254 714 bìng ailment / sickness / illness / disease 流行病的
255 713 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 你就甭卖那套生意口啦
256 710 de possessive particle 稻草人是农人亲手造的
257 707 cǎo grass 从酉从艸
258 707 gài lid / top / cover / canopy 蓋下學可以言傳
259 707 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 猶不得也
260 706 wàn ten thousand 萬章問曰
261 704 ministry / department / section 湖北云梦睡虎地出土的竹简中有一部
262 699 nán south 这一南一北出土的竹简
263 694 self 写出自己的观察角度
264 693 no 亚马逊网站创始人杰弗里
265 691 十二 shí èr twelve 经过两天十二紧张的暴力冲突之后星期三晚上红色清真寺的此外情况发生了意想不到的变化
266 689 and 祥子几乎和人打起来
267 687 xiào to be filial 孝不如舜
268 684 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
269 684 to break / to ruin / to destroy 否则可能被野牛角开膛破肚
270 681 Zhèng Zheng 惡鄭聲
271 680 xià summer 初夏
272 679 xué to study / to learn 蓋下學可以言傳
273 676 liáng a bridge 康梁等的维新运动失败了
274 675 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
275 674 zhèng politics / government 反政施仁之法而已
276 672 sufficient / enough 足也
277 672 yóu follow / from / it is for...to 由柜台内走出
278 667 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子曰
279 665 zhū to execute / to put to death / to condemn / to punish 誅其人而變置之也
280 664 a river / a stream 当时陷入财政困难的城市政府为节约资金开始抽用弗林特河的水
281 664 tīng to listen 有同聽焉
282 655 wǎng to go (in a direction) 他想往起收拾铺盖
283 648 bài to defeat 大敗
284 643 zhòng many / numerous 為眾口所訕
285 643 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 知此則愛敬人之親
286 641 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
287 639 chú except 来帮助他们放松和解除烦恼
288 638 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
289 636 tōng to go through / to open 科学原理一点通
290 635 yuè more 越改越凉
291 632 ancient / old / palaeo- 古之為關也
292 630 promptly / right away / already 展开音乐事业蓝图的陈洁仪在宣告合作一个月内即献出
293 625 jiàn interstice 一閒耳
294 624 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
295 623 qián front 同前幕
296 615 qiáng strong / powerful 彊而後可
297 614 guì expensive / noble / precious 民為貴
298 611 do not 亨莱儿童医院儿科住院主任莫纳
299 610 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
300 610 refined language / diction / wording / poetic genre 孟子答辭也
301 610 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 言聖人之心
302 608 increase / benefit 益多為眾口所訕
303 606 chū at first / at the beginning / initially 初夏
304 605 ancient barbarian tribes 東面而征西夷怨
305 603 shén what 距之甚嚴
306 599 zhàn war / battle / fight 糜爛其民而戰之
307 597 pitchpipe / pitch standard 呂氏曰
308 596 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 蓋下學可以言傳
309 593 qiān one thousand 数千航班延误
310 592 method / way 这是我的相法
311 588 chēng to call / to address 容有重稱而過其實者
312 586 běn measure word for books 这本书背后的主要想法
313 585 shěng province 遍布许多省市
314 583 to be angry / to be in a rage 怒也
315 583 chéng to mount / to climb onto 能讓千乘之國
316 581 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
317 581 夫子 fūzǐ master 國人皆以夫子將復為發棠
318 579 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
319 578 mother 五母雞
320 576 guān official / government / organ of body 五名警官也在突袭中受伤
321 572 to confer / to bestow / to grant 非家賜而人益之也
322 570 Kangxi radical 80 如孟春犧性毋用牝之類也
323 570 jiāo to teach / to educate / to instruct 可以教别人白白的抢去
324 569 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
325 564 huì can / be able to 必將有神會而心得之者耳
326 561 hard / strong / solid / sure 因言此從者固不為竊屨而來
327 560 tài very / extremely 我们看到有的人的行动不太像女人
328 558 season / period 季武子死
329 556 líng mound / hill / mountain 秦始皇陵及兵马俑坑
330 552 shū uncle / father's younger brother 而其弟頤正叔序之曰
331 546 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 丞相李斯乃奏同之
332 546 yuǎn far / distant 言近而指遠者
333 544 zhōng end / finish 故於篇終
334 543 zūn to honor / to respect 而君之尊
335 543 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
336 542 to ride an animal or bicycle 車騎上曲銅也
337 539 十一 shíyī eleven 星期二在清真寺发生的冲突造成十一人死亡
338 536 qīng minister 美国务卿克里会晤俄外长
339 535 guān to look at / to watch / to observe 蓋觀人不於其所勉
340 535 cháng already / formerly / already / ever / once 先時齊國嘗饑
341 535 earth / dust / soil 土神
342 535 dialect / language / speech 發語辭
343 534 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
344 532 shèng to beat / to win / to conquer 恐不能勝
345 532 jǐng bright 沙滩阳光之景
346 532 móu to plan / to seek / to scheme 正其義不謀其利
347 530 jùn a county / a region 霓凰郡主
348 529 Sòng Song Dynasty 有宋元豐八年
349 522 zhào to call together / to summon / to convene 如召陵之師之類是也
350 521 duì to 屋廬子不能對
351 520 a minor official 去吏反
352 520 四十 sì shí forty 百分之四十人口生活贫困
353 516 děng et cetera / and so on 康梁等的维新运动失败了
354 515 zhì sign / mark / flag 以文言志
355 513 Shùn Emperor Shun 舜之飯糗茹草也
356 512 nán difficult 士之所難者
357 512 hái also / in addition / more 還也
358 509 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 匈奴名引弓控弦
359 508 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪世不能亂
360 508 fēn to divide into parts 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
361 508 disease / sickness / ailment 恒存乎疢疾
362 507 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
363 506 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 將使社稷為人所滅
364 503 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐不能勝
365 502 zǒu to walk / to go / to move 咱们还能不随着走吗
366 502 Yu 寶珠玉者
367 497 to give 叶浅予
368 495 jué absolutely 雖不能殄絕其慍怒
369 494 zhí to execute a plan 苟執於辭
370 491 road / path / way 一切的路都封上了
371 490 guǎng wide / large / vast 心廣體胖
372 489 gōng palace 館於上宮
373 487 yòu right / right-hand 而齊右善歌
374 486 jiàng to descend / to fall / to drop 蓋降衷秉彝
375 484 xiàng shape / form / appearance / image 已成为全球天气监视网的主要组成部分和气象预报业务
376 483 a measure word for companies, households, door, families, etc 子桑戶死
377 482 bài to bow / to pay respect to 北面稽首再拜而不受
378 481 yún cloud 岳云鹏
379 480 jié festival 用之無節故也
380 480 to calculate / to compute / to count 而吉凶禍福有所不計
381 479 wèi position / location / place 第一位统一中国的皇帝秦始皇
382 479 different / other 書太誓文與此小異
383 478 jìn to advance / to enter 有志者能進於道
384 477 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
385 475 this 汇丰赛斯滕森击球打中志愿者
386 472 gòng all together / in common / in general / all together / in total 弗與共天位也
387 472 xiàng an item / a thing 直項皃
388 472 十三 shísān thirteen 多巴哥及加勒比地区十三个国家批发中国商品
389 471 gas / vapour / fumes 由氣化
390 470 shì room / bedroom 過我門而不入我室
391 469 yuán monetary unit / dollar 有宋元豐八年
392 469 yuàn to hope / to wish / to desire 不能皆如其願
393 469 shí real / true / honest / really 然後可以見其所安之實也
394 467 fish 膠鬲舉於魚鹽之中
395 467 to join / to combine 这首歌是陈洁仪加盟太合音乐后发行的第一首思乡之歌
396 465 power / force / strength 力群
397 464 cotton cloth 有布縷之征
398 462 chù a place / location / a spot / a point 處之皆不以其道矣
399 458 xīng to flourish / to be popular 以著其擅興之罪
400 455 ròu meat / pulp 肉聶而切之為膾
401 455 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
402 454 shǒu hand 手相奉送
403 449 xiàn to offer 孟獻子
404 447 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
405 447 xiàn county 音縣
406 446 shēn deep 故其轍跡深
407 441 each / every 宝山启动公务人员戒烟大赛各项工作
408 441 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
409 439 that / those 彼善於此
410 438 jiù to save / to rescue 把老虎救了出来
411 435 而後 érhòu after that / then 吾今而後知殺人親之重也
412 435 proper / suitable / appropriate 義也者宜也
413 435 jiǔ old 去久反
414 435 十六 shíliù sixteen 凡十六章
415 432 an item 目之於色也
416 432 apprentice / disciple 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
417 431 āi sad / mournful / pitiful 哭死而哀
418 430 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
419 430 guest / visitor 以飲食饋客之禮也
420 430 shàng still / yet / to value 靳尚谊
421 428 shì to fit / to suit 適也
422 428 měi beautiful
423 428 ài to love 仁者以其所愛及其所不愛
424 426 Qiū Confucius 而不可以得丘民之心
425 425 zhì to install / to place / to put 則變置
426 424 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
427 424 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養則付命於天
428 421 yīn shady / cloudy 益避禹之子於箕山之陰
429 420 yǐn to lead / to guide 鸡跖引清杯
430 420 xíng appearance 然後可以踐形
431 419 to dispel 伯夷辟紂
432 418 huán big 季桓子與魯君往觀之
433 417 而已 éryǐ that is all 學者當識其義而已
434 417 十四 shí sì fourteen 十四字
435 415 tāng soup 此引湯之事以明之
436 414 color / look / appearance 所以我要留到最后才给它们上色
437 413 biàn to change 則變置
438 413 shēn to extend 謂太子申也
439 413 zhòng second month of the season / middle / intermediate / 2nd in seniority 仲夏法兰西
440 412 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 会引起头部供血不足
441 411 reason / logic / truth 人之所以為人之理也
442 411 chéng honesty / sincerity 誠善於身之謂信
443 411 huì favor / benefit / blessing 柳下惠是也
444 410 beard / mustache 加上胡歌也被曝将上春晚
445 410 zhāo illustrious 賢者以其昭昭
446 410 zhí straight 只剩下直的雨道
447 410 bìng and / furthermore / also 手并不冷
448 409 dōu all 他都知道得清清楚楚
449 408 céng once / already / former / previously 最杰出的大师曾在此授课
450 408 yuè month 个多月的临时拨款法案
451 406 liǎng two 革車三百兩
452 405 如此 rúcǐ in this way / so 如此一番沟通下来
453 403 to doubt / to misbelieve 疑此時齊王已不能用孟子
454 403 hòu thick / generous 多厘米厚的大雪
455 402 dài to wait / to treat / to deal with 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
456 402 letter / symbol / character 凡二十字
457 400 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後可以見其所安之實也
458 399 太后 Tài Hòu Empress Dowager 作呂太后本紀第九
459 398 yuàn to blame / to complain 南面而征北狄怨
460 396 sūn Sun 魯之賢大夫仲孫蔑也
461 393 wéi to circle / to surround / to enclose 兩手所圍也
462 391 xiāng village 其惟鄉原乎
463 391 十五 shíwŭ fifteen 古者十五而入大學
464 390 pèi copious / abundant 沛然莫之能禦也
465 389 to associate with / be near 比你的更灵验
466 388 how can it be that? 又豈復有聞而知之者乎
467 388 yōu to worry / to be concerned 憂心悄悄
468 386 春秋 Chūn Qiū Spring and Autumn Period 春秋無義戰
469 386 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 舉一而廢百也
470 385 zuǒ left 為湯左相
471 384 niǎo bird 獸蹄鳥跡之道
472 382 yóu to swim 馆党委书记游庆桥
473 381 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
474 381 Liú Liu 昔者公劉好貨
475 380 bào newspaper / report 受之而不報
476 378 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry 驩虞如也
477 378 Yáo Emperor Yao 堯二女也
478 377 shè house / dwelling 舍也
479 377 huàn to suffer from a misfortune 而土穀之神不能為民禦災捍患
480 376 shè to shoot / to launch 羿不為拙射變其彀率
481 375 所謂 suǒwèi so-called 所謂以其所愛及其所不愛也
482 375 zhì to create / to make / to manufacture 很多学生实用了竹制球棒和手枪作武器
483 375 guāng light 金光一道一道的射出
484 373 jiǎ armour 放太甲于桐
485 372 a device / a tool / a utensil / an implement 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
486 370 xìng sex 现存区域的可行性
487 370 to move (house) 音徙
488 369 yǐn to drink 般樂飲酒
489 368 shǐ history 它是英国葛兰素史克公司的产品
490 366 private 騁其私智
491 365 time 这次流血冲突是在清真寺的塔利班支持者和巴基斯坦政府对峙了几个月之后暴发的
492 364 shāng commerce / trade 非敵商之百姓也
493 363 lín to face / to overlook 琴張臨其喪而歌
494 363 gèng more / even more 不更体面
495 362 zhuāng a village 楚莊也
496 362 zhēng to struggle / to fight 所爭毫末耳
497 361 to allow / to permit / to praise 無有以為合於義而許之者
498 361 chūn spring 春已有了消息
499 360 yīn flourishing 武王之伐殷也
500 358 to think / to consider 則不思不勉

Frequencies of Lexical Words by Genre

Top 500

Genre: Confucian

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 4964 yuē to speak / to say 孟子曰
2 3615 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
3 2608 rén person / people / a human being 专招待文明人
4 2218 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
5 1304 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
6 1227 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 祭祀不失禮
7 1136 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
8 1082 shì matter / thing / item 事已至此
9 1073 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
10 1062 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
11 1046 dào way / road / path 只剩下直的雨道
12 956 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
13 897 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之厄於陳蔡之閒
14 869 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
15 846 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
16 806 shì clan name / maiden name 尹氏曰
17 799 néng can / able 可哪能那么容易
18 798 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子之去魯
19 794 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
20 790 jiàn to see / to meet 解見前篇
21 771 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
22 766 rén a kernel / a pit 不仁哉
23 756 one 样子也跟以前一摸一样
24 727 sān three 三爷
25 721 desire 各欲正己也
26 679 gōng public 故王公不致敬盡禮
27 674 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
28 668 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
29 647 shí food 虎妞爱吃零食
30 645 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 天下大乱
31 642 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子曰
32 641 sàng to lose / to die 琴張臨其喪而歌
33 634 不可 bù kě cannot / should not / must not 大气科学及其相关学科不可缺少的观测手段
34 633 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
35 622 wèn to ask 亦不隕厥問
36 600 a man / a grown man 麦克洛夫林说
37 591 Germany 听说西直门的德泰
38 586 meaning / sense 春秋無義戰
39 566 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
40 565 yīn sound / noise 音奔
41 563 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
42 559 大夫 dàifu doctor 得乎諸侯為大夫
43 543 even / equal / uniform 去齊
44 536 è evil / vice 君臣皆惡
45 530 mìng life 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
46 525 wáng Wang 王掌柜
47 516 to give an offering in a religious ceremony 從而祭
48 514 shì a scholar 士憎茲多口
49 514 shàng top / a high position 拉到便道上
50 513 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親親而仁民
51 507 gài lid / top / cover / canopy 蓋下學可以言傳
52 501 xué to study / to learn 蓋下學可以言傳
53 484 to die 现在是袁世凯死后
54 474 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
55 469 不能 bù néng cannot / must not / should not 也不能那么说
56 453 clothes / dress / garment 服之重者也
57 442 wén to hear 故聞伯夷之風者
58 440 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
59 440 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
60 434 tiān day 好多天没吃过啦
61 427 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
62 424 夫子 fūzǐ master 國人皆以夫子將復為發棠
63 421 míng bright / brilliant 明儿个关城
64 416 去聲 qùshēng falling tone / fourth tone 去聲
65 416 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 言聖人之心
66 415 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
67 411 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 則天子討而正之
68 407 shí time / a period of time 則時或有害於義
69 406 諸侯 zhū hóu the feudal lords 春秋每書諸侯戰伐之事
70 400 tóng like / same / similar / together 同前幕
71 398 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 知此則愛敬人之親
72 397 hǎo good / very 她看一切事情都很好
73 397 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
74 396 qiú to request 而求必得之也
75 375 zhāng chapter / seal / section / article 凡三十八章
76 367 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
77 367 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
78 366 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
79 365 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
80 361 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
81 359 zhèng politics / government 反政施仁之法而已
82 358 residence 則居之安
83 354 refined language / diction / wording / poetic genre 孟子答辭也
84 348 shī poem / verse 詩云
85 345 to stand 立得他自己都不耐烦了
86 343 gǎn to dare 莫之敢攖
87 341 jiāo to teach / to educate / to instruct 可以教别人白白的抢去
88 338 to go 去吧
89 337 wén writing / text 马斯克在推进器落地后不久推文说
90 337 shì a generation 可谓加勒比的浮世桧
91 336 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
92 335 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
93 335 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
94 334 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
95 334 nián year 与前幕相隔十余年
96 330 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
97 326 to take / to get / to fetch 不取分文
98 325 xián to be worthy / noble 不信仁賢
99 323 zhì sign / mark / flag 以文言志
100 319 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
101 314 guò to cross / to go over / to pass 容有重稱而過其實者
102 314 road / path / way 一切的路都封上了
103 310 father 殺人之父
104 309 thing / object / matter / abbreviation for physics 怪物鱼
105 302 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
106 301 easy / simple 人所易忽
107 300 five 才刚到五点来钟
108 298 Shùn Emperor Shun 舜之飯糗茹草也
109 298 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
110 292 如此 rúcǐ in this way / so 如此一番沟通下来
111 285 reason / logic / truth 人之所以為人之理也
112 285 chéng rule / order / regulations / formula / procedure / sequence 程子曰
113 283 fán ordinary 副馆长谢小凡
114 282 xià summer 初夏
115 279 yuǎn far / distant 言近而指遠者
116 279 zhōu week 周于利者
117 276 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
118 275 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養則付命於天
119 274 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
120 273 zuò to do / to make / use as 晌午给我作点热汤面吧
121 271 ancient / old / palaeo- 古之為關也
122 265 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
123 262 to cry / to weep 两个孩子抱着妈妈哭起来
124 259 zūn to honor / to respect 而君之尊
125 257 wèi position / location / place 第一位统一中国的皇帝秦始皇
126 255 xìng sex 现存区域的可行性
127 254 yún cloud 岳云鹏
128 253 zhí to execute a plan 苟執於辭
129 252 Shandong 孔子之去魯
130 248 shǐ to begin / to start 这场水危机始于
131 241 chéng honesty / sincerity 誠善於身之謂信
132 236 cháo to face 朝聞道夕死可矣
133 236 父母 fùmǔ mother and father / parents 总统的行政令是为了推迟遣返在美国出生和长期居留的儿童的父母
134 235 chēng to call / to address 容有重稱而過其實者
135 234 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
136 233 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
137 232 xìn to believe / to trust 盡信書
138 232 clothes 洗衣液
139 231 gas / vapour / fumes 由氣化
140 228 hòu after / later / behind 攻于後以北
141 227 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
142 226 dialect / language / speech 發語辭
143 224 to send out / to issue 必有所為而感發也
144 224 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
145 224 mén door / gate / doorway / gateway 曾皙倚其門而歌
146 224 guì expensive / noble / precious 民為貴
147 223 shī teacher 如召陵之師之類是也
148 221 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
149 221 nán difficult 士之所難者
150 220 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
151 219 to attain / to achieve / to reach 上達必由心悟
152 219 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
153 218 jié festival 用之無節故也
154 217 ěr ear 且長不仁之心耳
155 216 to think / to consider 則不思不勉
156 215 nèi inside / interior 自內及外
157 215 fāng square / quadrilateral / one side 它不仅是东西方贸易的中转站
158 214 gōng merit / achievement / result / accomplishment 明其道不計其功
159 214 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 会引起头部供血不足
160 213 所謂 suǒwèi so-called 所謂以其所愛及其所不愛也
161 210 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
162 210 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
163 209 four 今年是光绪二十四年
164 208 bài to bow / to pay respect to 北面稽首再拜而不受
165 206 seven 七十非肉不飽
166 206 shí real / true / honest / really 然後可以見其所安之實也
167 205 zhòng many / numerous 為眾口所訕
168 201 father's elder brother 藏品中有任伯年
169 200 season / period 季武子死
170 200 zhòng heavy 年后重登春晚
171 200 xiào to be filial 孝不如舜
172 199 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
173 197 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
174 196 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
175 194 jìn to advance / to enter 有志者能進於道
176 190 ài to love 仁者以其所愛及其所不愛
177 190 different / other 書太誓文與此小異
178 189 shēn deep 故其轍跡深
179 187 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
180 187 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
181 187 lái to come 我來伐紂
182 186 zhōng end / finish 故於篇終
183 185 to dispel 伯夷辟紂
184 184 āi sad / mournful / pitiful 哭死而哀
185 183 shì room / bedroom 過我門而不入我室
186 183 xiāng village 其惟鄉原乎
187 181 wǎng to go (in a direction) 他想往起收拾铺盖
188 181 měi beautiful
189 180 tián field 滑田友
190 180 shǒu to guard / to practice 出于对既得领地失守的担心
191 178 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
192 178 shuāi weak / feeble 世衰道微
193 178 miào temple / monastery 邑有先君之廟曰都
194 175 yǐn to rule 尹氏曰
195 175 private 騁其私智
196 174 hard / strong / solid / sure 因言此從者固不為竊屨而來
197 174 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 亦年不順成
198 174 jìn nearby 近两千年来
199 173 proper / suitable / appropriate 義也者宜也
200 173 shí ten 与前幕相隔十余年
201 173 female / feminine 二女果
202 171 color / look / appearance 所以我要留到最后才给它们上色
203 170 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢曰
204 169 shēng sound / voice 聲問也
205 168 to give 叶浅予
206 168 學者 xuézhě scholar 學者當識其義而已
207 167 chéng to mount / to climb onto 能讓千乘之國
208 167 Yáo Emperor Yao 堯二女也
209 167 zhí straight 只剩下直的雨道
210 166 chù a place / location / a spot / a point 處之皆不以其道矣
211 165 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
212 164 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
213 164 guān to look at / to watch / to observe 蓋觀人不於其所勉
214 164 祿 good fortune 非以干祿也
215 162 guān crown / crest / cap / hat / headdress 吴冠中
216 162 a human or animal body 體之而實
217 161 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
218 161 Chén Chen 我善為陳
219 161 disease / sickness / ailment 恒存乎疢疾
220 161 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 如小人之務悅其君
221 161 chē a vehicle 革車三百兩
222 160 jué ancient bronze wine holder 而不慕乎人爵之榮
223 159 zhì to create / to make / to manufacture 很多学生实用了竹制球棒和手枪作武器
224 158 主人 zhǔrén master / host 敬主人之禮
225 157 letter / symbol / character 凡二十字
226 156 company 司徒乔
227 156 method / way 这是我的相法
228 155 sufficient / enough 足也
229 155 zàng to bury the dead 葬于陵墓的中心
230 154 power / force / strength 力群
231 154 yuè month 个多月的临时拨款法案
232 153 qián front 同前幕
233 153 cún to exist / to survive 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
234 152 róng to hold / to contain / to allow / to permit 容有重稱而過其實者
235 152 shǔ to count 車數
236 152 to doubt / to misbelieve 疑此時齊王已不能用孟子
237 151 平聲 píng shēng first tone 平聲
238 151 biàn to change 則變置
239 151 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 以著其擅興之罪
240 149 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者以其所愛及其所不愛
241 149 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
242 148 tīng to listen 有同聽焉
243 148 zhòng second month of the season / middle / intermediate / 2nd in seniority 仲夏法兰西
244 147 yòu right / right-hand 而齊右善歌
245 147 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 道屈則身在必退
246 146 shǎo few / little 容易产生少白头
247 146 shì to fit / to suit 適也
248 145 wife 則不得妻
249 145 yuàn to blame / to complain 南面而征北狄怨
250 145 dài to wait / to treat / to deal with 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
251 144 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
252 144 shī the practice of selfless giving / dāna 老虎就无计可施了
253 144 shè house / dwelling 舍也
254 144 to die 卒為善士
255 143 woman 是為馮婦也
256 143 mother 五母雞
257 143 shè to shoot / to launch 羿不為拙射變其彀率
258 143 wáng to die / to perish 亡盗
259 143 younger brother 而其弟頤正叔序之曰
260 143 apprentice / disciple 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
261 141 a device / a tool / a utensil / an implement 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
262 141 shì an official 盆成括仕於齊
263 140 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 蓋下學可以言傳
264 140 military / martial 华君武
265 140 天地 tiān dì heaven and earth / the world 上下與天地同流
266 138 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry 驩虞如也
267 138 qīng minister 美国务卿克里会晤俄外长
268 137 ignorance 愚按
269 137 xīng to flourish / to be popular 以著其擅興之罪
270 135 yōu to worry / to be concerned 憂心悄悄
271 135 dòng to move / to act 不以富貴而有動於中
272 135 hài to do harm to / to cause trouble to 转基因食品到底有没有害
273 134 to cut down / to fell / to attack / to boast 春秋每書諸侯戰伐之事
274 134 hòu thick / generous 多厘米厚的大雪
275 134 bāng state / country / nation 言民為邦本
276 134 yán color 顏淵
277 134 shēng to raise / to hoist / to promote 的火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的空军发射站升空
278 133 to join / to combine 这首歌是陈洁仪加盟太合音乐后发行的第一首思乡之歌
279 131 ancient barbarian tribes 東面而征西夷怨
280 130 yǐn to drink 般樂飲酒
281 130 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王之囿
282 129 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 舉一而廢百也
283 129 西 The West 東面而征西夷怨
284 128 horse 兩馬之力與
285 128 guān official / government / organ of body 五名警官也在突袭中受伤
286 127 bīn visitor / guest 無忘賓旅
287 127 to confer / to bestow / to grant 非家賜而人益之也
288 127 zǎi to slaughter / to butcher 求也為季氏宰
289 127 tōng to go through / to open 科学原理一点通
290 126 wèi to guard / to protect / to defend 本言衛之仁人見怒於群小
291 126 to support with hand / to help somebody up / to help 扶又反
292 126 shèng to beat / to win / to conquer 恐不能勝
293 126 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 他近日在华盛顿智库卡托研究所
294 125 suì to comply with / to follow along 遂解所以思得獧者之意
295 125 fàng to put / to place 把笤帚放在原处
296 125 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
297 125 xiū to decorate / to embellish 修睿
298 125 jiǔ old 去久反
299 124 fēn to divide into parts 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
300 124 wàng to forget / to overlook / to neglect 不忘其初
301 124 jiā to add 以上内容我们加再介绍来的节目中为您作详细报道
302 124 liù six 院中一共才有六间房
303 123 問曰 wèn yuē to ask 浩生不害問曰
304 123 shí knowledge 學者當識其義而已
305 122 yǒu friend / companion 滑田友
306 122 jiàn inexpensive / lowly 至微賤也
307 121 ròu meat / pulp 肉聶而切之為膾
308 121 increase / benefit 益多為眾口所訕
309 121 preface / introduction 書序作百
310 121 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
311 120 to associate with / be near 比你的更灵验
312 120 shù numerous / various 下士與庶人在官者同祿
313 119 gǎi to change / to alter / to transform / to correct 咱们的茶馆改了良
314 119 end / final stage / latter part 此承前篇之末三章之意
315 119 zhì substance / nature / quality 猶材質
316 118 yuè pleased 眾皆悅之
317 118 táng main hall / a large room 堂高數仞
318 118 yǒng brave 侯勇
319 117 zōng Zong 承宗斂手削地
320 117 dōng east 孔子登東山而小魯
321 117 yīn flourishing 武王之伐殷也
322 116 mào appearance 憂貌
323 115 guǎ few 其有不順者寡矣
324 115 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 萬物皆備於我矣
325 115 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
326 114 不同 bùtóng different / distinct / not the same 人们还可以在这里发现各种不同的森林生态系统
327 114 為人 wéirén behavior / conduct 將使社稷為人所滅
328 113 tāng soup 此引湯之事以明之
329 113 huàn to suffer from a misfortune 而土穀之神不能為民禦災捍患
330 113 liǎn to collect 此以賦斂為暴也
331 113 qiáng strong / powerful 強恕而行
332 113 yǐn secret / hidden / concealed 惻隱羞惡之心
333 112 yóu to swim 馆党委书记游庆桥
334 112 ancestor / forefather 然敬之當如祖考也
335 111 xīn new / fresh / modern 北新桥的广泰
336 111 shū uncle / father's younger brother 而其弟頤正叔序之曰
337 111 to arise / to get up 幕起
338 110 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
339 110 Yu 寶珠玉者
340 110 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 夫人豈以不勝為患哉
341 110 chǐ a shame / a disgrace / humility 知恥自好
342 109 shè society / group / community 社稷次之
343 109 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以与其在历史和战略上的重要性相媲美
344 109 xiàn to offer 孟獻子
345 108 xiōng elder brother 殺人之兄
346 108 sūn Sun 魯之賢大夫仲孫蔑也
347 107 to remember / to memorize / to bear in mind 武王伐紂歸而記事之書也
348 106 wàn ten thousand 萬章問曰
349 106 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟無故
350 106 shī corpse 弟為尸
351 106 rich 晉卿富家也
352 105 qíng feeling / emotion / situation 对原作重新编曲改词再度用情演绎
353 104 tuī to push / to shove 马斯克在推进器落地后不久推文说
354 104 ràng to allow 能讓千乘之國
355 104 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
356 103 yǐn to lead / to guide 鸡跖引清杯
357 103 Yáng Yang 逃墨必歸於楊
358 103 不及 bù jí not as good as / inferior to 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
359 102 wēi micro / tiny / miniature 至微賤也
360 102 ji / a kind of millet 社稷次之
361 102 jiàng to descend / to fall / to drop 蓋降衷秉彝
362 102 a banquet 織席以為食
363 102 to give an offering in a religious ceremony 建國則立壇壝以祀之
364 101 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
365 101 弟子 dìzi disciple 孟子弟子也
366 100 Mèng Meng 孟軻死
367 100 jiǔ nine 一八九八年
368 100 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 去先王未遠
369 100 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 周公歿
370 100 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick 杖也
371 99 nán south 这一南一北出土的竹简
372 99 plain / white 它是英国葛兰素史克公司的产品
373 98 lùn to comment / to discuss 莊周所論斲輪之意蓋如此
374 98 duān to carry 此仁義之端也
375 97 lìng to make / to cause to be / to lead 美最高法院将审理有关奥巴马移民行政令一案
376 97 kǎo to examine / to take an exam / to check / to verify / to test 夷考其行而不掩焉者也
377 97 shāng commerce / trade 非敵商之百姓也
378 96 gōng palace 館於上宮
379 96 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 則奉承而不違也
380 96 duty / responsibility 道則責成於己
381 95 shèng divine / holy / sacred / ārya 大而化之之謂聖
382 95 dìng to decide 所性分定故也
383 95 qǐn to lie down / to sleep 禁攻寢兵
384 94 cái money / wealth / riches / property 則財用不足
385 94 zuǒ left 為湯左相
386 94 miǎn to exempt / to remove / to avoid / to excuse / to be free from 設使幸而獲免
387 94 jiāo to deliver / to turn over / to pay 就永远交不了好运
388 94 diào to suspend / to hang 他还亲自去吊察或庆货
389 93 zhōng loyalty / devotion 安社稷則忠矣
390 93 huà to make into / to change into / to transform 大而化之之謂聖
391 92 bìng ailment / sickness / illness / disease 流行病的
392 92 the past / former times 昔者王豹處於淇
393 92 yǒng to leap 為之衰麻哭踴之數
394 92 wèi to fear 藐焉而不畏之
395 92 liú to flow / to spread / to circulate / to move 她的眼泪流得更多了
396 91 a period of time / phase / stage 阿期木说
397 91 xiàng shape / form / appearance / image 已成为全球天气监视网的主要组成部分和气象预报业务
398 91 wood / lumber 阿期木说
399 91 Emperor Yu 禹之聲
400 91 láo to toil 雖勞不怨
401 90 jǐn cautious 謂謹愿之人也
402 90 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect 他还亲自去吊察或庆货
403 88 qióng poor / exhausted 然不窮理
404 88 huì favor / benefit / blessing 柳下惠是也
405 88 jiàn interstice 一閒耳
406 88 yào to want / to wish for 袁世凯还是要作皇上
407 88 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣皆惡
408 87 qīng light / easy / frivolous 然若本非能輕富貴之人
409 87 bào violence 这次暴雪过后
410 87 to defend / to resist 御也
411 87 chéng to bear / to carry / to hold 此承前篇之末三章之意
412 86 gōng respectful 禮之於賓主也恭
413 86 rèn office / responsibility 藏品中有任伯年
414 86 jiē stairs / steps 捐階
415 85 Yān Yan 燕可伐與
416 85 shè to set up / to arrange / to establish 孟子之設是言
417 84 yuān an abyss 顏淵
418 83 gēng to plow / to till 古之耕者什一
419 83 dǎng party / association / club / society 吾黨之士狂簡
420 83 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
421 83 shòu to teach / to instruct 但授以學之之法
422 83 不如 bùrú not equal to / not as good as 則不如無書
423 82 capacity / degree / a standard / a measure 昨天连续两度登上春晚舞台的岳云鹏
424 82 to inherit 不以四方難繼之物實之
425 82 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
426 82 宗廟 zōngmiào ancestral temple / ancestral shrine 不足以守宗廟之典籍
427 82 zhì wisdom / knowledge 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
428 82 qiē to cut 肉聶而切之為膾
429 81 shì to show / to reveal 蓋示之以至情之不能已者
430 81 zhǐ to point 帝国主义指使中国军阀进行割据
431 81 jiè to quit 你要是不戒了大烟
432 81 shèn cautious 故術不可不慎也
433 81 eight 一八九八年
434 80 guest / visitor 以飲食饋客之禮也
435 80 earth / dust / soil 土神
436 80 jiāo suburbs / outskirts 魯今且郊
437 80 之中 zhīzhōng inside 完全融汇在美不胜收的自然景观之中
438 80 lún human relationship / order / coherence 無人道之大倫
439 80 xíng punishment 清真寺里的学生在伊斯兰堡市发动了以色列的挑衅刑袭击包括几次绑架地方警察和一些据称的妓女
440 80 以下 yǐxià below / under / following 岁以下的儿童
441 79 不行 bùxíng will not do / will not work 身不行道
442 79 zài to carry / to convey / to load / to hold 載事之辭
443 79 xiū to cultivate / to repair 脩身見於世
444 79 fish 膠鬲舉於魚鹽之中
445 79 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
446 78 fàn a pattern / a model / an example / a mould 从登报的小学生范文到吸引读者
447 78 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不為不善之人也
448 78 area / district / city / state / village 孟子勸王發棠邑之倉
449 78 paternal aunt / aunt 子謂之姑徐徐云爾
450 78 xiáng detailed / complete / thorough 然未詳其是否也
451 78 上聲 shàngshēng falling and rising tone / third tone 上聲
452 78 zhù to help / to assist 秋省斂而助不給
453 78 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義禮智天道
454 77 marsh 澤加於民
455 77 之間 zhījiān between / among 然其日夜之間
456 76 Qiū Confucius 而不可以得丘民之心
457 76 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王伐紂歸而記事之書也
458 76 fǒu to negate / to deny 看它能否在有寄生虫病疫区的非洲国家使用
459 76 fēng to seal / to close off 一切的路都封上了
460 76 báo thin / slight / meager / small / weak / lacking in warmth 薄夫敦
461 76 yáng sheep / goat 粱振英要港人做温驯羊
462 75 biàn to distinguish / to recognize 所以辨上下
463 75 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 如鄉原之屬是也
464 75 wàng to gaze / to look towards 赵望云
465 75 tool / device / utensil / equipment / instrument 给人的感觉更具国际性
466 74 百姓 bǎixìng common people 非敵百姓也
467 74 Gōng Gong 事見檀弓
468 74 děng et cetera / and so on 康梁等的维新运动失败了
469 74 zhuān focused on one thing / special / expert / particular 則受道之心不專
470 74 shāng to injure 無傷也
471 73 jiǎn simple 楊氏太簡而近實
472 73 to study 習矣而不察焉
473 73 sincere / true 又可見其求道之不篤
474 73 xuán profound / mysterious / subtle 匪厥玄黃
475 72 beard / mustache 加上胡歌也被曝将上春晚
476 72 huán big 季桓子與魯君往觀之
477 72 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
478 72 五十 wŭshí fifty 五十非帛不煖
479 72 song 加上胡歌也被曝将上春晚
480 72 sesame / hemp / flax 麻衣
481 72 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 猶為棄井也
482 72 父子 fù zǐ father and son 仁之於父子也
483 71 affair / business / matter 墨氏務外而不情
484 71 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
485 71 wèi taste 口之於味也
486 71 yàn to loathe / to pursue 厭於嫡母而不敢終喪
487 71 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
488 71 zhàn war / battle / fight 糜爛其民而戰之
489 71 rate / frequency 奥马利的支持率约为
490 70 extensive / ample / rich / plentiful 守約而施博者
491 70 Miǎn Mian 蓋觀人不於其所勉
492 70 cáng to hide 他被抓获时明显是向藏在一群妇女当中流出去
493 70 rǎn the edge of a tortoiseshell 如孔子之於冉閔
494 70 to leave behind 得不傳之學於遺經
495 70 interest 有息則餒矣
496 70 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
497 70 suì age 歲有常數
498 69 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 既殯
499 69 jiàn to recommend 天子能薦人於天
500 69 cotton cloth 有布縷之征

Genre: Taoist

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1005 yuē to speak / to say 孟子曰
2 611 rén person / people / a human being 专招待文明人
3 565 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
4 467 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
5 323 a man / a grown man 麦克洛夫林说
6 288 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 天下大乱
7 261 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
8 261 dào way / road / path 只剩下直的雨道
9 257 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
10 250 tiān day 好多天没吃过啦
11 247 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
12 241 thing / object / matter / abbreviation for physics 怪物鱼
13 220 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
14 192 jiàn to see / to meet 解見前篇
15 189 one 样子也跟以前一摸一样
16 189 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
17 178 wén to hear 故聞伯夷之風者
18 177 Germany 听说西直门的德泰
19 175 to die 现在是袁世凯死后
20 166 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪世不能亂
21 158 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
22 154 néng can / able 可哪能那么容易
23 153 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
24 153 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
25 146 wèn to ask 亦不隕厥問
26 144 shǐ to begin / to start 这场水危机始于
27 143 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
28 143 è evil / vice 君臣皆惡
29 143 xíng appearance 然後可以踐形
30 135 不可 bù kě cannot / should not / must not 大气科学及其相关学科不可缺少的观测手段
31 134 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
32 129 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
33 128 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
34 116 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
35 113 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 言聖人之心
36 110 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
37 105 不能 bù néng cannot / must not / should not 也不能那么说
38 105 wáng Wang 王掌柜
39 104 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
40 102 萬物 wànwù all living things 萬物皆備於我矣
41 100 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
42 99 shì matter / thing / item 事已至此
43 99 desire 各欲正己也
44 97 夫子 fūzǐ master 國人皆以夫子將復為發棠
45 97 shì a generation 可谓加勒比的浮世桧
46 94 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
47 93 fāng square / quadrilateral / one side 它不仅是东西方贸易的中转站
48 92 天地 tiān dì heaven and earth / the world 上下與天地同流
49 90 yóu to swim 子好遊乎
50 90 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
51 88 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
52 87 shàng top / a high position 拉到便道上
53 85 wàng to forget / to overlook / to neglect 不忘其初
54 85 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子之去魯
55 85 shì to fit / to suit 適也
56 83 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
57 83 gōng public 故王公不致敬盡禮
58 82 huà to make into / to change into / to transform 大而化之之謂聖
59 81 sān three 三爷
60 81 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 事見莊子
61 79 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
62 78 qiú to request 而求必得之也
63 77 míng bright / brilliant 明儿个关城
64 77 tóng like / same / similar / together 同前幕
65 76 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
66 76 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
67 75 guān to look at / to watch / to observe 蓋觀人不於其所勉
68 75 to go 去吧
69 74 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
70 74 qióng poor / exhausted 然不窮理
71 73 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
72 72 Qiū Confucius 而不可以得丘民之心
73 72 to give 叶浅予
74 71 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
75 70 無為 wúwèi to let things take their own course 無為其所不為
76 69 wǎng to go (in a direction) 他想往起收拾铺盖
77 69 different / other 書太誓文與此小異
78 69 xìng sex 现存区域的可行性
79 68 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
80 68 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
81 68 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
82 67 shì a scholar 士憎茲多口
83 67 chù a place / location / a spot / a point 處之皆不以其道矣
84 67 nián year 与前幕相隔十余年
85 67 lái to come 我來伐紂
86 65 shí food 虎妞爱吃零食
87 65 residence 則居之安
88 65 mìng life 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
89 65 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
90 64 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
91 63 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
92 63 Yáo Emperor Yao 堯二女也
93 62 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
94 61 仲尼 Zhòng Ní Zhong Ni 而不知仲尼
95 61 ancient / old / palaeo- 古之為關也
96 61 gǎn to dare 莫之敢攖
97 60 仁義 rén yì benevolence and righteousness 仁義禮智天道
98 60 shí time / a period of time 則時或有害於義
99 59 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
100 59 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
101 58 guò to cross / to go over / to pass 容有重稱而過其實者
102 58 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
103 57 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
104 57 nèi inside / interior 自內及外
105 57 to leave / to depart / to go away / to part 用其三而父子離
106 56 guì expensive / noble / precious 民為貴
107 56 even / equal / uniform 去齊
108 56 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
109 56 shǔ to count 車數
110 56 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 今之與楊墨辯者
111 55 father's elder brother 藏品中有任伯年
112 55 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
113 54 所謂 suǒwèi so-called 所謂以其所愛及其所不愛也
114 54 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
115 54 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 会引起头部供血不足
116 53 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
117 53 dào to steal / to rob / to plunder 可以盜千乘之國
118 52 dialect / language / speech 發語辭
119 52 zhōng end / finish 故於篇終
120 52 devoid of content / void / false / empty / vain 合虛與氣
121 51 meaning / sense 春秋無義戰
122 51 horse 兩馬之力與
123 51 to stand 立得他自己都不耐烦了
124 50 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
125 50 zhòng many / numerous 為眾口所訕
126 50 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養則付命於天
127 50 shì clan name / maiden name 尹氏曰
128 49 hard / strong / solid / sure 因言此從者固不為竊屨而來
129 49 sufficient / enough 足也
130 49 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親親而仁民
131 49 rén a kernel / a pit 不仁哉
132 49 měi beautiful
133 48 yīng should / ought 所以具眾理而應萬事者也
134 48 Shandong 孔子之去魯
135 48 cún to exist / to survive 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
136 48 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
137 47 four 今年是光绪二十四年
138 47 qíng feeling / emotion / situation 对原作重新编曲改词再度用情演绎
139 47 tōng to go through / to open 科学原理一点通
140 47 dài to wait / to treat / to deal with 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
141 46 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
142 46 five 才刚到五点来钟
143 46 Shùn Emperor Shun 舜之飯糗茹草也
144 45 dòng to move / to act 不以富貴而有動於中
145 45 hǎo good / very 她看一切事情都很好
146 45 easy / simple 人所易忽
147 45 female / feminine 二女果
148 45 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
149 44 quán perfect 这些大茶馆全先后脚儿关了门
150 43 shēng sound / voice 聲問也
151 43 clothes / dress / garment 服之重者也
152 43 nán south 这一南一北出土的竹简
153 43 huàn to suffer from a misfortune 而土穀之神不能為民禦災捍患
154 42 ěr ear 且長不仁之心耳
155 42 refined language / diction / wording / poetic genre 孟子答辭也
156 42 jiàn sword 好馳馬試劍
157 42 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
158 42 zhēn real / true / genuine 属相真的靠谱吗
159 41 fish 膠鬲舉於魚鹽之中
160 41 to be angry / to be in a rage 怒也
161 41 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
162 40 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 唐先生
163 40 wood / lumber 阿期木说
164 40 yōu to worry / to be concerned 憂心悄悄
165 40 biàn to change 則變置
166 40 nán difficult 士之所難者
167 39 bìng ailment / sickness / illness / disease 流行病的
168 39 fēng wind 故聞伯夷之風者
169 39 shí real / true / honest / really 然後可以見其所安之實也
170 39 shī teacher 如召陵之師之類是也
171 39 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以与其在历史和战略上的重要性相媲美
172 39 color / look / appearance 所以我要留到最后才给它们上色
173 39 to seem / to appear / to resemble / to similar to 恍似行走在电影中
174 38 an item 目之於色也
175 38 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 祭祀不失禮
176 38 zhōu week 周于利者
177 38 chéng to mount / to climb onto 能讓千乘之國
178 38 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
179 38 shǒu to guard / to practice 出于对既得领地失守的担心
180 38 guǒ a result / a consequence 猴栗羞芳果
181 37 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之厄於陳蔡之閒
182 37 apprentice / disciple 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
183 37 zhòng heavy 年后重登春晚
184 37 wáng to die / to perish 亡盗
185 37 the past / former times 昔者王豹處於淇
186 36 yuān an abyss 顏淵
187 36 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor 方稱黃帝之說也
188 35 to take / to get / to fetch 不取分文
189 35 shè house / dwelling 舍也
190 35 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
191 35 láo to toil 雖勞不怨
192 35 bēi sadness / sorrow / grief 與孔子不見孺悲取瑟而歌同意
193 35 shǎo few / little 容易产生少白头
194 34 shāng to injure 無傷也
195 34 father 殺人之父
196 34 gas / vapour / fumes 由氣化
197 34 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 猶為棄井也
198 34 fēn to divide into parts 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
199 34 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 解开网
200 33 wàn ten thousand 萬章問曰
201 33 是非 shìfēi right and wrong 大多数是非洲
202 33 Hóu Marquis / nobleman 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
203 33 xiū to rest 此章言休兵息民
204 33 jiāo to teach / to educate / to instruct 可以教别人白白的抢去
205 33 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 亦年不順成
206 33 mén door / gate / doorway / gateway 曾皙倚其門而歌
207 33 āi sad / mournful / pitiful 哭死而哀
208 32 yuǎn far / distant 言近而指遠者
209 32 yuàn to hope / to wish / to desire 不能皆如其願
210 32 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
211 32 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
212 32 jīng spirit / soul / vitality / energy 这让我们能够更为精准地培育和改善作物
213 32 之間 zhījiān between / among 然其日夜之間
214 32 chē a vehicle 革車三百兩
215 32 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 亦不令人喜
216 32 niǎo bird 獸蹄鳥跡之道
217 32 jìng still / calm / quiet 靜也
218 32 huò to confuse / to mislead / to baffle 懼後世之惑
219 32 cáng to hide 他被抓获时明显是向藏在一群妇女当中流出去
220 32 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
221 31 shí ten 与前幕相隔十余年
222 31 jìn to advance / to enter 有志者能進於道
223 31 to attain / to achieve / to reach 上達必由心悟
224 31 lèi to be tired / to implicate 終身無復有恥辱之累矣
225 31 zhì sign / mark / flag 以文言志
226 31 xiào to smile / to laugh 大家全哈哈的笑起来
227 31 qián front 同前幕
228 31 róng to hold / to contain / to allow / to permit 容有重稱而過其實者
229 31 to associate with / be near 比你的更灵验
230 30 reason / logic / truth 人之所以為人之理也
231 30 為人 wéirén behavior / conduct 將使社稷為人所滅
232 30 zhí to tread 鸡跖引清杯
233 30 mèng a dream 故夢寐之間
234 30 不見 bújiàn to not see 以其不見親就為幸
235 30 huí to go back / to turn around / to answer / to return / to revolve 夺回手去
236 30 tīng to listen 有同聽焉
237 30 jiǔ old 去久反
238 30 xián to be worthy / noble 不信仁賢
239 29 弟子 dìzi disciple 孟子弟子也
240 29 clothes 洗衣液
241 29 zūn to honor / to respect 而君之尊
242 29 ink / ink stick 逃墨必歸於楊
243 29 to die 卒為善士
244 29 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
245 29 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂也
246 29 guǐ a ghost / spirit of dead 焉能事鬼
247 29 無有 wú yǒu is not 無有以為合於義而許之者
248 29 jiǔ nine 一八九八年
249 29 móu to plan / to seek / to scheme 正其義不謀其利
250 29 popular / common 則能不受變於俗者鮮矣
251 29 sàng to lose / to die 琴張臨其喪而歌
252 29 xìn to believe / to trust 盡信書
253 29 to join / to combine 这首歌是陈洁仪加盟太合音乐后发行的第一首思乡之歌
254 29 gōng merit / achievement / result / accomplishment 明其道不計其功
255 28 wén writing / text 马斯克在推进器落地后不久推文说
256 28 liú to flow / to spread / to circulate / to move 她的眼泪流得更多了
257 28 a river / a stream 当时陷入财政困难的城市政府为节约资金开始抽用弗林特河的水
258 28 to arise / to get up 幕起
259 28 jīn gold 金光一道一道的射出
260 28 hài to do harm to / to cause trouble to 转基因食品到底有没有害
261 28 xué to study / to learn 蓋下學可以言傳
262 28 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
263 27 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 不能使人巧
264 27 shèng to beat / to win / to conquer 恐不能勝
265 27 zhí straight 只剩下直的雨道
266 27 諸侯 zhū hóu the feudal lords 春秋每書諸侯戰伐之事
267 27 míng dark 殆亦冥然無覺
268 27 zhēng to struggle / to fight 所爭毫末耳
269 27 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
270 27 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
271 27 rèn office / responsibility 藏品中有任伯年
272 26 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢曰
273 26 increase / benefit 益多為眾口所訕
274 26 惠子 Huì Zǐ Hui Zi 命其相國惠子與高昭子以子荼為太子
275 26 a human or animal body 體之而實
276 26 jiàn inexpensive / lowly 至微賤也
277 26 suí to follow 隨遇而安
278 26 shī the practice of selfless giving / dāna 老虎就无计可施了
279 26 to send out / to issue 必有所為而感發也
280 26 dài dangerous / perilous 殆不可復
281 25 to meet with 隨遇而安
282 25 hǎi sea / ocean 刘海粟
283 25 zuò to do / to make / use as 晌午给我作点热汤面吧
284 25 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
285 25 lùn to comment / to discuss 莊周所論斲輪之意蓋如此
286 25 ài to love 仁者以其所愛及其所不愛
287 25 tián field 滑田友
288 25 marsh 澤加於民
289 25 guāng light 金光一道一道的射出
290 25 Sòng Song Dynasty 有宋元豐八年
291 24 zhǐ to point 帝国主义指使中国军阀进行割据
292 24 zhōu boat / ship 詩邶風柏舟
293 24 liù six 院中一共才有六间房
294 24 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 而又以俟後聖於無窮也
295 24 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 以著其擅興之罪
296 24 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 身不行道者
297 24 end / final stage / latter part 此承前篇之末三章之意
298 24 ignorance 愚按
299 23 shēn deep 故其轍跡深
300 23 to allow / to permit / to praise 無有以為合於義而許之者
301 23 sàn to scatter / to break up / to adjourn 車可散行
302 23 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 子以是為竊屨來與
303 23 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 萬物皆備於我矣
304 23 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
305 23 yán color 顏淵
306 23 jiàn interstice 一閒耳
307 23 to cut down / to fell / to attack / to boast 春秋每書諸侯戰伐之事
308 23 zǒu to walk / to go / to move 咱们还能不随着走吗
309 23 seven 七十非肉不飽
310 23 contrary / opposite / backwards / upside down 但為博激所使而逆其性耳
311 23 song 加上胡歌也被曝将上春晚
312 23 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
313 23 zhī branch 他的骨架子是竹园里的细竹枝
314 23 陰陽 Yīn Yáng Yin and Yang 陰陽各六
315 22 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
316 22 a scholar 逃楊必歸於儒
317 22 dìng to decide 所性分定故也
318 22 to leave behind 得不傳之學於遺經
319 22 road / path / way 一切的路都封上了
320 22 zào to make / to build / to manufacture 稻草人是农人亲手造的
321 22 a drum 鼓琴
322 22 yǐn secret / hidden / concealed 惻隱羞惡之心
323 22 tāng soup 此引湯之事以明之
324 22 zhí to execute a plan 苟執於辭
325 22 several 其所以異於深山之野人者幾希
326 21 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 則天子討而正之
327 21 Ni 反其旄倪
328 21 guǎng wide / large / vast 心廣體胖
329 21 to amass / to accumulate / to store 言積之厚則用有餘
330 21 tune / song 本次更联手歌曲的词曲作者
331 21 liǎng two 革車三百兩
332 21 chá to examine / to inquire / to observe / to inspect 他还亲自去吊察或庆货
333 21 qiān one thousand 数千航班延误
334 21 xiū to decorate / to embellish 修睿
335 21 sāng mulberry tree 子桑戶死
336 21 reputation 矯情干譽
337 21 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人如就見者也
338 21 to avoid / to shun 有利于觅食和避敌
339 21 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
340 20 guest / visitor 以飲食饋客之禮也
341 20 qīng clear / distinct / complete / pure 他都知道得清清楚楚
342 20 beard / mustache 加上胡歌也被曝将上春晚
343 20 bitter 陶河濱而器不苦窳也
344 20 qiáng strong / powerful 強恕而行
345 20 to hasten / to hurry / to walk fast 趨而迎之
346 20 ràng to allow 能讓千乘之國
347 20 ancient barbarian tribes 東面而征西夷怨
348 20 jià vacation 不假修為
349 20 to think over / to consider 所不慮而知者
350 20 liáng a bridge 康梁等的维新运动失败了
351 20 fán ordinary 副馆长谢小凡
352 20 kuáng unrestrained / mad 吾黨之士狂簡
353 20 yún cloud 雲漢之詩曰
354 20 machine 為機變之巧者
355 20 shòu life / long life / lifespan 殀壽不貳
356 20 suì to comply with / to follow along 遂解所以思得獧者之意
357 20 Jié Emperor Jie 子服桀之服
358 20 shé snake 猴和蛇
359 20 shèng divine / holy / sacred / ārya 大而化之之謂聖
360 19 guī compass / rule
361 19 huǐ to destroy 則毀其壇壝而更置之
362 19 jié festival 用之無節故也
363 19 wild / rude 則之野
364 19 xùn to be buried with the dead / to die for a cause 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
365 19 列子 Lièzǐ Liezi 列子稱其言曰
366 19 yáng sheep / goat 粱振英要港人做温驯羊
367 19 yǒu friend / companion 滑田友
368 19 season / period 季武子死
369 19 líng clever / alert / efficacious / effective / intelligent 若孔子於衛靈公是也
370 19 yóu to swim 馆党委书记游庆桥
371 19 Wèi Wei Dynasty 附之以韓魏之家
372 19 rich 晉卿富家也
373 19 hòu after / later / behind 攻于後以北
374 19 wéi to circle / to surround / to enclose 兩手所圍也
375 19 dōng east 孔子登東山而小魯
376 19 之上 zhīshàng above 奮乎百世之上
377 18 日月 rì yuè the sun and moon 日月有明
378 18 終身 zhōngshēn lifelong 若將終身焉
379 18 xiāng village 其惟鄉原乎
380 18 huǒ fire / flame 火也
381 18 真人 zhēnrén Immortal 與真人乎相求
382 18 cái money / wealth / riches / property 則財用不足
383 18 disease / sickness / ailment 恒存乎疢疾
384 18 method / way 这是我的相法
385 18 Chén Chen 我善為陳
386 18 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙蔽也
387 18 interest 有息則餒矣
388 18 jiāo to deliver / to turn over / to pay 就永远交不了好运
389 18 chēng to call / to address 容有重稱而過其實者
390 18 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
391 18 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
392 18 四時 sì shí the four seasons 孔子則大和元氣之流行於四時也
393 18 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐不能勝
394 18 to defend / to resist 御也
395 18 proper / suitable / appropriate 義也者宜也
396 18 xíng punishment 清真寺里的学生在伊斯兰堡市发动了以色列的挑衅刑袭击包括几次绑架地方警察和一些据称的妓女
397 17 dēng to scale / to climb / to ascend / to mount / to go up 仅以黑色皮裤加蓝色皮毛大衣登台表演
398 17 lóng dragon 見龍在田
399 17 yùn to move / to transport / to use / to apply 乃與天地之化同運並行
400 17 wèi to fear 藐焉而不畏之
401 17 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 这是继年初双方携手合作后公开的首支作品
402 17 Emperor Yu 禹之聲
403 17 lún human relationship / order / coherence 無人道之大倫
404 17 suì age 歲有常數
405 17 yǐn to drink 般樂飲酒
406 17 wěi to delegate / to commission 初委反
407 17 gōu hook character stroke 音鉤
408 17 shǎng to bestow / to give / to hand down / to appreciate 賞也
409 17 固有 gùyǒu inherent 若固有之
410 17 to use as servant / to force to do labor 力役之征
411 17 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
412 17 a door 西方曰閶闔風
413 17 jīng to go through / to experience 經德不回
414 17 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
415 17 shì room / bedroom 過我門而不入我室
416 17 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
417 17 jiē to extend / to connect / to receive / to catch / to join 更接
418 17 fēng to seal / to close off 一切的路都封上了
419 17 shù method / technique 絕之之術無他焉
420 17 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 他近日在华盛顿智库卡托研究所
421 17 wèi to guard / to protect / to defend 本言衛之仁人見怒於群小
422 17 máng mango 芒芒
423 16 不及 bù jí not as good as / inferior to 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
424 16 supreme ruler / emperor 帝力何有於我
425 16 guǎ few 其有不順者寡矣
426 16 zhōng loyalty / devotion 安社稷則忠矣
427 16 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 蓋下學可以言傳
428 16 precipice / cliff 崖也
429 16 military / martial 华君武
430 16 to cry / to weep 两个孩子抱着妈妈哭起来
431 16 zhāo illustrious 賢者以其昭昭
432 16 yuán source / origin 比较准确生动全面地写出了加勒比社会的原生态
433 16 shū uncle / father's younger brother 而其弟頤正叔序之曰
434 16 xún to follow / to adhere to / to abide by 循也
435 16 之中 zhīzhōng inside 完全融汇在美不胜收的自然景观之中
436 16 guān official / government / organ of body 五名警官也在突袭中受伤
437 16 tuī to push / to shove 马斯克在推进器落地后不久推文说
438 16 earth / dust / soil 土神
439 16 zhào to call together / to summon / to convene 如召陵之師之類是也
440 16 在於 zàiyú in / consist of 無不在於仁義
441 16 kuī to lose 使其充滿無所虧缺
442 16 shuāi weak / feeble 世衰道微
443 16 jiā to add 以上内容我们加再介绍来的节目中为您作详细报道
444 16 chú \N 南榮趎蹴然正坐曰
445 16 zài to carry / to convey / to load / to hold 載事之辭
446 16 chéng honesty / sincerity 誠善於身之謂信
447 16 qīng light / easy / frivolous 然若本非能輕富貴之人
448 16 道德 dàodé moral / morality / ethics 謂道德齊禮
449 16 to think / to consider 則不思不勉
450 16 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 恐其驚先祖五祀之神
451 16 hūn dusk / nightfall / twilight / dark 今以其昏昏
452 16 róng glory / honor 而不慕乎人爵之榮
453 16 chicken / rooster 五母雞
454 15 滿 mǎn full 滿也
455 15 shì to rely upon 恃才妄作
456 15 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
457 15 Péng Peng
458 15 bài to bow / to pay respect to 北面稽首再拜而不受
459 15 wěi false / fake / forged / bogus 蓋歎世人莫覺其偽者
460 15 無形 wúxíng formless / invisible / intangible / virtual 天無形
461 15 祿 good fortune 非以干祿也
462 15 better 不如無書之愈也
463 15 之外 zhīwài outside / excluding 除了王凯之外
464 15 xiàn county 音縣
465 15 不同 bùtóng different / distinct / not the same 人们还可以在这里发现各种不同的森林生态系统
466 15 shéng a cord / a string / a rope 大匠不為拙工改廢繩墨
467 15 chí to run fast / to speed / to gallop 吾為之範我馳驅
468 15 奈何 nàihé to deal with / to cope 學之道奈何
469 15 younger brother 而其弟頤正叔序之曰
470 15 shāng commerce / trade 非敵商之百姓也
471 15 jué to decide / to determine / to breach 若決江河
472 15 不得已 bù déyǐ have no choice but to 蓋不得已而為其所當為
473 15 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 將使社稷為人所滅
474 15 to bear / to carry 虎負嵎
475 15 eight 一八九八年
476 15 cháo to face 朝聞道夕死可矣
477 15 tiger 虎妞爱吃零食
478 15 大王 dàwáng king 故大王事獯鬻
479 15 chí to grasp / to hold 但是美国大众持这种观点的人数比例只有不到
480 15 dark gray 綦鍼也
481 15 名為 míngwèi to be called 若善名為
482 15 cái material 與材同
483 15 Yǎng Yang 仰不愧於天
484 15 Níng Ningxia 寧爾也
485 15 wèi position / location / place 第一位统一中国的皇帝秦始皇
486 15 to tread on 禮也者履也
487 15 pot 其小人簞食壺漿以迎其小人
488 15 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 亦未嘗膠柱而調瑟
489 15 jiè to quit 你要是不戒了大烟
490 15 顏回 Yán Huí Yan Hui 顏回
491 15 sǔn to injure 雖窮居不損焉
492 15 zhái to pick (fruit, etc) 故於飲食不暇擇
493 15 wing 輔之翼之
494 15 yīn shady / cloudy 益避禹之子於箕山之陰
495 14 an ape / monkey
496 14 huáng emperor 則皇皇如也
497 14 chè to pervade / to penetrate 將徹
498 14 yōng ordinary / normal 庸常之人也
499 14 a device / a tool / a utensil / an implement 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
500 14 jué ancient bronze wine holder 而不慕乎人爵之榮

Genre: anthology

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 74 yuē to speak / to say 孟子曰
2 37 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
3 29 rén person / people / a human being 专招待文明人
4 27 wáng Wang 王掌柜
5 24 to die 现在是袁世凯死后
6 20 one 样子也跟以前一摸一样
7 19 desire 各欲正己也
8 15 yǐn to drink 般樂飲酒
9 14 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
10 13 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
11 13 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
12 13 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
13 12 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
14 11 jiàn to see / to meet 解見前篇
15 11 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi 事見莊子
16 10 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
17 10 a man / a grown man 麦克洛夫林说
18 10 zuì to be intoxicated 既醉以酒
19 10 kūn to scalp / to make the head bald 髡譏孟子雖不去
20 9 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
21 9 mother 五母雞
22 9 wén to hear 故聞伯夷之風者
23 9 wèn to ask 亦不隕厥問
24 8 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
25 8 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
26 8 shì matter / thing / item 事已至此
27 8 shé snake 猴和蛇
28 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
29 7 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
30 7 xiào to smile / to laugh 大家全哈哈的笑起来
31 7 even / equal / uniform 去齊
32 7 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
33 7 sān three 三爷
34 7 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
35 7 shàng top / a high position 拉到便道上
36 7 dòu to fight / to struggle / to condemn 受六斛四斗
37 7 to go 去吧
38 7 殺人 shārén to murder 吾今而後知殺人親之重也
39 6 bēi sadness / sorrow / grief 與孔子不見孺悲取瑟而歌同意
40 6 shí time / a period of time 則時或有害於義
41 6 to confer / to bestow / to grant 非家賜而人益之也
42 6 to cry / to weep 两个孩子抱着妈妈哭起来
43 6 qián front 同前幕
44 6 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
45 6 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
46 6 jiàn to remonstrate / to admonish 君有過不能諫
47 6 gǎn to dare 莫之敢攖
48 6 Yu 寶珠玉者
49 6 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
50 6 an old woman
51 6 jiǎn simple 楊氏太簡而近實
52 6 高祖 Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang 維高祖元功
53 6 father 殺人之父
54 6 jìng path 山徑之蹊閒
55 6 fèng to offer / to present 手相奉送
56 6 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
57 6 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
58 6 wǎng to go (in a direction) 他想往起收拾铺盖
59 6 night 則其夜氣不足以存
60 5 Qín Shaanxi 秦宣夫等艺术家作品
61 5 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
62 5 lìng to make / to cause to be / to lead 美最高法院将审理有关奥巴马移民行政令一案
63 5 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 晏子之功
64 5 dào way / road / path 只剩下直的雨道
65 5 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
66 5 說苑 Shuōyuàn Shuoyuan / Garden of Stories 事見說苑
67 5 hòu after / later / behind 攻于後以北
68 5 néng can / able 可哪能那么容易
69 5 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
70 5 nián year 与前幕相隔十余年
71 5 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
72 5 髑髏 dú lóu skull 髑髏
73 5 wife 則不得妻
74 5 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
75 5 shí ten 与前幕相隔十余年
76 5 è evil / vice 君臣皆惡
77 5 shí knowledge 學者當識其義而已
78 5 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
79 5 to defend / to resist 御也
80 5 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
81 4 xué to study / to learn 蓋下學可以言傳
82 4 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
83 4 apprentice / disciple 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
84 4 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 解开网
85 4 qiū fall / autumn
86 4 míng to cry / to chirp (of birds) 書牧宮作鳴條
87 4 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子之去魯
88 4 shì clan name / maiden name 尹氏曰
89 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 也不能那么说
90 4 Zhào Zhao 趙氏曰
91 4 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王伐紂歸而記事之書也
92 4 juǎn to coil / to roll 卷卷引人入胜
93 4 zhú candle 不能燭於幾微
94 4 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong 子貢曰
95 4 niǎo bird 獸蹄鳥跡之道
96 4 淳于髡 Chúnyú Kūn Chunyu Kun 淳于髡曰
97 4 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 以著其擅興之罪
98 4 wēi power / might / prestige 威天下不以兵革之利
99 4 lái to come 我來伐紂
100 4 大夫 dàifu doctor 得乎諸侯為大夫
101 4 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
102 4 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐不能勝
103 4 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
104 4 shǔ to count 車數
105 4 zhuàng strong / robust / at one's prime 俟其壯而有室
106 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 春秋每書諸侯戰伐之事
107 4 不可 bù kě cannot / should not / must not 大气科学及其相关学科不可缺少的观测手段
108 4 父母 fùmǔ mother and father / parents 总统的行政令是为了推迟遣返在美国出生和长期居留的儿童的父母
109 4 hǎo good / very 她看一切事情都很好
110 4 yuè to cut off a foot as punishment 中罪刖
111 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
112 4 yuàn to hope / to wish / to desire 不能皆如其願
113 4 huàn to suffer from a misfortune 而土穀之神不能為民禦災捍患
114 4 unpolished gem / uncarved jade 今有璞玉於此
115 4 曾參 Zēng Shēn Zeng Shen 曾參父
116 4 shì a scholar 士憎茲多口
117 3 gōng public 故王公不致敬盡禮
118 3 a jade ceremonial disk 晉人以垂棘之璧與屈產之乘
119 3 to stop / to cease / to dismiss / to suspend / to quit / to finish 我將見楚王說而罷之
120 3 xiāng village 其惟鄉原乎
121 3 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
122 3 shǎo few / little 容易产生少白头
123 3 厲王 lì Wáng King Li 周厲王子友所封
124 3 bǐng bright / luminous 炳然
125 3 tiān day 好多天没吃过啦
126 3 to send out / to issue 必有所為而感發也
127 3 marsh 澤加於民
128 3 meaning / sense 春秋無義戰
129 3 其後 qí hòu after that 其後廩人繼粟
130 3 kuáng to deceive / to lie 謂誑之以理之所有
131 3 Tu 未免為半塗而廢
132 3 戰國策 Zhàn Guó Cè Stratagems of the Warring States 戰國策所謂幼艾
133 3 chán a cicada 小蟬蜩也
134 3 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
135 3 sòng to deliver / to carry / to give / to see off 送给我碗茶喝
136 3 eight 一八九八年
137 3 惠子 Huì Zǐ Hui Zi 命其相國惠子與高昭子以子荼為太子
138 3 shēn deep 故其轍跡深
139 3 a team of four horses 繫馬千駟
140 3 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子曰
141 3 熊掌 xióng zhǎng bear paw 熊掌
142 3 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
143 3 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
144 3 Níng Ningxia 寧爾也
145 3 sufficient / enough 足也
146 3 zhuī to pursue / to chase 以追蠡
147 3 鵷鶵 yuānchú a fabulous bird / Young Phoenix 其名為鵷鶵
148 3 dialect / language / speech 發語辭
149 3 liǎng two 革車三百兩
150 3 seven 七十非肉不飽
151 3 Wu 吳氏曰
152 3 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
153 3 páng border / side
154 3 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
155 3 妻子 qīzi wife 不行於妻子
156 3 zhì to install / to place / to put 則變置
157 3 suì to comply with / to follow along 遂解所以思得獧者之意
158 3 師曠 Shī Kuàng Shi Kuang 天下期於師曠
159 3 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
160 3 xián to be worthy / noble 不信仁賢
161 3 to dispel 伯夷辟紂
162 3 wáng to die / to perish 亡盗
163 3 evening / sunset 牛羊暮下来
164 3 為人 wéirén behavior / conduct 將使社稷為人所滅
165 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
166 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
167 3 to drag 棄甲曳兵而走
168 3 method / way 这是我的相法
169 3 fēi to fly 驅飛廉於海隅而戮之
170 3 螳螂 tángláng a praying mantis 不知螳螂在其後也
171 3 石奢 Shí Shē Shi She 石奢者
172 3 wěi tail 插以翟尾
173 3 春秋 Chūn Qiū Spring and Autumn Period 春秋無義戰
174 3 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人如就見者也
175 3 滿 mǎn full 滿也
176 3 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 唐先生
177 2 xiàn county 音縣
178 2 窮乏 qióngfá to be in need of 所識窮乏者得我與
179 2 mái to bury 此葬埋之禮所由起也
180 2 fèi fee / expenses 費惠公曰
181 2 tián field 滑田友
182 2 míng bright / brilliant 明儿个关城
183 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 則稍縱矣
184 2 司命 Sī Mìng Overseer of Destiny 北面詔天之司愼司命
185 2 xiàn to offer 孟獻子
186 2 liù six 院中一共才有六间房
187 2 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
188 2 左右 zuǒyòu approximately 千米左右
189 2 wàn ten thousand 萬章問曰
190 2 nòu hoe 深耕易耨
191 2 liáng a bridge 康梁等的维新运动失败了
192 2 bào newspaper / report 受之而不報
193 2 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家
194 2 four 今年是光绪二十四年
195 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
196 2 zhōng loyalty / devotion 安社稷則忠矣
197 2 huà to make into / to change into / to transform 大而化之之謂聖
198 2 jiàn to remonstrate / to admonish 正谏
199 2 shè house / dwelling 舍也
200 2 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
201 2 道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy 道家使人精神專一
202 2 mixed / miscellaneous / various / complex 我退則諂諛雜進之日多
203 2 yǐn to lead / to guide 鸡跖引清杯
204 2 qiáng wall 踰牆
205 2 dàn dawn / morning / day-break / day 震旦国中第一奇山
206 2 a drama / a play / a show 前言戲之耳
207 2 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
208 2 zhān to wet / to moisten / to soak 从女沾聲
209 2 to send / to present 下齎也
210 2 二者 èrzhě the two / both 又係於二者之存亡
211 2 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 我还留着我的小辫儿
212 2 to sob 則己垂涕泣而道之
213 2 hōng to die 滕定公薨
214 2 huān joyous / happy / pleased 與歡娛同
215 2 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
216 2 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
217 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 諸侯之寶三
218 2 qiè concubine 妾婦之道也
219 2 tán to pluck a string / to play 舜所彈五弦琴也
220 2 tíng pavilion 今道州鼻亭
221 2 xià to frighten / to scare / to intimidate / to threaten
222 2 qīn to invade / to infringe 地見侵奪也
223 2 jiā to add 以上内容我们加再介绍来的节目中为您作详细报道
224 2 cāo to hold / to drill / to exercise / to act / to do / to take in hand / to keep / to manage 謂操而不舍
225 2 南面 nánmiàn south side 南面而征北狄怨
226 2 xìn to believe / to trust 盡信書
227 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
228 2 sāng mulberry tree 子桑戶死
229 2 to cut down / to fell / to attack / to boast 春秋每書諸侯戰伐之事
230 2 梁惠王 Liáng Huì Wáng King Hui of Liang 梁惠王也
231 2 to show / to reveal / to expose 雨露之滋耳
232 2 黃雀 huángquè titmouse / a small bird 欲取蟬而不顧知黃雀在其傍也
233 2 新序 Xīn xù New Prefaces 新序
234 2 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
235 2 huī great / expansive
236 2 zhǎn to chop / to behead 蓋斬絕自新之意
237 2 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
238 2 zhèng politics / government 反政施仁之法而已
239 2 fish 膠鬲舉於魚鹽之中
240 2 hǎi sea / ocean 刘海粟
241 2 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 天下大乱
242 2 西 The West 東面而征西夷怨
243 2 jiān to double / to be simultaneous with 兼有海洋和环境监测功能
244 2 Yǎng Yang 仰不愧於天
245 2 wán a pill / a pellet 从糸丸聲
246 2 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
247 2 měi beautiful
248 2 guò to cross / to go over / to pass 容有重稱而過其實者
249 2 táng main hall / a large room 堂高數仞
250 2 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
251 2 clothes 洗衣液
252 2 不滿 bùmǎn to be resentful / to be discontented / to be dissatisfied 魚不滿尺
253 2 wèi to fear 藐焉而不畏之
254 2 jiān strong / solid / firm / unyielding / resolute 堅忍其性也
255 2 齊威王 Qíwēi Wáng King Wei of Qi 齊威王之時喜隱
256 2 wēi micro / tiny / miniature 至微賤也
257 2 to associate with / be near 比你的更灵验
258 2 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
259 2 夫子 fūzǐ master 國人皆以夫子將復為發棠
260 2 to take / to get / to fetch 不取分文
261 2 dòng to freeze 謂之凍餒
262 2 宮室 gōngshì home / dwelling 王子宮室
263 2 自若 zìruò to be self composed 自若也
264 2 lèi to be tired / to implicate 終身無復有恥辱之累矣
265 2 private 騁其私智
266 2 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi 昔者趙簡子使王良與嬖奚乘
267 2 世家 shì jiā Feudal Houses / Hereditary Houses 齊之世家也
268 2 長夜 chángyè long dark night / a long period of misery and oppression 好為淫樂長夜之飲
269 2 妻妾 qīqiè a wife or concubine 妻妾之奉
270 2 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
271 2 yǐn secret / hidden / concealed 惻隱羞惡之心
272 2 to leave behind 得不傳之學於遺經
273 2 qiān one thousand 数千航班延误
274 2 jiǎ armour 放太甲于桐
275 2 sàng to lose / to die 琴張臨其喪而歌
276 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 即位而哭
277 2 yuán garden / park / orchard 此以園囿為暴也
278 2 漢高祖 Hàn Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang 自漢高祖及光武及唐太宗及我太祖皇帝
279 2 zhōng about 50 liters 萬鍾則不辨禮義而受之
280 2 劉向 Liú Xiàng Liu Xiang 劉向說
281 2 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 疑此時齊王已不能用孟子
282 2 to lie 隱几而臥
283 2 酈山 lìshān Mount Li 或曰出酈山西
284 2 easy / simple 人所易忽
285 2 rén a kernel / a pit 不仁哉
286 2 法家 Fǎ Jiā Legalist school of philosophy / Legalism 法家
287 2 男女 nán nǚ male and female 在这之后大约有七百名男女投降
288 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 言或抑或揚
289 2 extra / surplus 餘見前篇
290 2 gēng to plow / to till 古之耕者什一
291 2 enemy / match 敵國不相征也
292 2 ráng abundant 黍穰也
293 2 車馬 chēmǎ a vehicle and horses 車馬
294 2 shí food 虎妞爱吃零食
295 2 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 亦不令人喜
296 2 滑稽 huáji comical / funny / amusing 作滑稽列傳第六十六
297 2 列傳 lièzhuàn a historical biography 史記列傳曰
298 2 jiāng a large river 音江
299 2 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 則己談笑而道之
300 2 kuàng vast 曠安宅而弗居
301 2 chē a vehicle 革車三百兩
302 2 人相 rén xiāng the notion of a person 其好惡與人相近也者幾希
303 2 tóu head 頭也
304 2 guī turtle / tortoise 龜玉毀於櫝中
305 2 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
306 2 fán ordinary 副馆长谢小凡
307 2 horse 兩馬之力與
308 1 liǎn to collect 此以賦斂為暴也
309 1 地方 dìfāng place 这没有什么对不起人的地方
310 1 屈辱 qūrǔ to submit to humiliation 未嘗屈辱
311 1 諷諫 fěng jiàn to criticize through indirection 作辭以諷諫
312 1 孝悌忠信 xiào tì zhōng xìn Confucian moral injunctions of fidelity 壯者以暇日修其孝悌忠信
313 1 之前 zhīqián before 迁都北京之前
314 1 luó Luo 昔羅仲素語此云
315 1 sǔn to injure 雖窮居不損焉
316 1 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
317 1 齊國 Qí guó state of Qi 先時齊國嘗饑
318 1 長子 zhǎngzǐ eldest son 孤竹君之長子
319 1 子思 Zǐ Sī Zi Si 子思為臣
320 1 è to be hungry 餓其體膚
321 1 鄰家 lín jiā neighbor / adjacent country 故乞諸鄰家以與之
322 1 guāng light 金光一道一道的射出
323 1 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
324 1 ěr an earring 讀若珥瑱之瑱
325 1 日出 rì chū sunrise 从日出𠦍廾之
326 1 本心 běn xīn original mind 未有不失其本心者
327 1 前者 qiánzhě the former 饌食列於前者
328 1 bào to hold / to carry / to hug or embrace / to surround / to cherish 两个孩子抱着妈妈哭起来
329 1 fán to flourish 蕃育鳥獸之所
330 1 gōu sleeves
331 1 jiàn sword 好馳馬試劍
332 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰繜衣
333 1 shuāi weak / feeble 世衰道微
334 1 三者 sān zhě the third / thirdly 三者以仁賢為本
335 1 楚昭王 Chǔ zhāo Wáng King Zhao of Chu 於是楚昭王使人聘孔子
336 1 to add / to attach / to be close to / to be attached / to supplement 附之以韓魏之家
337 1 握手 wòshǒu to shake hands 握手無罰
338 1 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
339 1 a family clan 方命圮族
340 1 biǎo clock / a wrist watch 記事者必表年以首事
341 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 將使社稷為人所滅
342 1 disgrace / insult 而嘗為賤官不以為辱者
343 1 shè to pardon 有罪不敢赦
344 1 jiàn to build / to construct 沈阳清朝故宫建于
345 1 劉更生 Liú Gèngshēng Liu Gengsheng 劉更生
346 1 兄弟 xiōngdì brothers 兄弟無故
347 1 morning 庶幾夙夜
348 1 後宮 hòu gōng the rear palace / the womens' quarters 入後宮
349 1 韓非子 Hán Fēizǐ Han Feizi 韓非子
350 1 汙邪 wū yé for ground to be low 汙邪滿車
351 1 望見 wàngjiàn to espy / to spot 望見馮婦
352 1 jié festival 用之無節故也
353 1 四時 sì shí the four seasons 孔子則大和元氣之流行於四時也
354 1 shǎng to bestow / to give / to hand down / to appreciate 賞也
355 1 dài to wait / to treat / to deal with 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
356 1 gēng soup 簞食豆羹見於色
357 1 赤帝 Chì Dì Red Heavenly Emperor 樂于赤帝
358 1 gōu a basket 大篝也
359 1 陷溺 xiànnì to become entrapped and sink 憫其陷溺之久
360 1 to doubt / to misbelieve 疑此時齊王已不能用孟子
361 1 交遊 jiāoyóu a companion 若朋友交遊
362 1 大王 dàwáng king 故大王事獯鬻
363 1 苟得 gǒude to take something that you should not 故苟得其養
364 1 ráng to sacrifice for avoiding a calamity 讀若禳
365 1 capacity / degree / a standard / a measure 昨天连续两度登上春晚舞台的岳云鹏
366 1 同名 tóngmíng same given name 乃可別同名
367 1 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 习近平会见来京述职的梁振英
368 1 dòu bean / pea 簞食豆羹見於色
369 1 business / industry 則德業至盛而不可加矣
370 1 天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm 聖人之於天道也
371 1 guān crown / crest / cap / hat / headdress 吴冠中
372 1 國人 guórén people of that country 國人皆以夫子將復為發棠
373 1 jīng thorns / brambles 荊舒是懲
374 1 qīng minister 美国务卿克里会晤俄外长
375 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此一番沟通下来
376 1 shú cooked 在熟之而已矣
377 1 xíng appearance 然後可以踐形
378 1 bone 音骨
379 1 lián incorrupt / inexpensive 頑夫廉
380 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 子以是為竊屨來與
381 1 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 居北海之濱
382 1 山中 shān zhōng in the mountains 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
383 1 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
384 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 讀作譬
385 1 稽留 jīliú to tarry / to remain 無所稽留
386 1 患者 huànzhě someone who is ill 出則無敵國外患者
387 1 自得 zì dé to be self satisfied 自得無欲之貌
388 1 huái to think of 然後免於父母之懷
389 1 三千 sān qiān three thousand 虎賁三千人
390 1 Cáo Cao 曹交問曰
391 1 chí to grasp / to hold 但是美国大众持这种观点的人数比例只有不到
392 1 reason / logic / truth 人之所以為人之理也
393 1 shī the practice of selfless giving / dāna 老虎就无计可施了
394 1 zhí straight 只剩下直的雨道
395 1 hoof / pig's trotters 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
396 1 贅婿 zhuìxù son-in-law living with wife's family 齊之贅婿也
397 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 上下與天地同流
398 1 jiù to save / to rescue 把老虎救了出来
399 1 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
400 1 荒亂 huāngluàn social disorder 百官荒亂
401 1 zhōu week 周于利者
402 1 miǎn to be drunk
403 1 生人 shēngrén a stranger 死生人鬼
404 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 恐其驚先祖五祀之神
405 1 shē extravagant 雖費而不及奢
406 1 rotten 肉腐曰敗
407 1 cān to take part in / to participate 參為三才
408 1 zhěn pillow 曲肱而枕之
409 1 to arise / to get up 幕起
410 1 zuǒ left 為湯左相
411 1 zhào to call together / to summon / to convene 如召陵之師之類是也
412 1 female / feminine 二女果
413 1 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
414 1 南海 Nán Hǎi South China Sea 出南海龍川
415 1 本記 Běnjì Annals 本記
416 1 所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination 執政所持信也
417 1 to attain / to achieve / to reach 上達必由心悟
418 1 a drop
419 1 tún a suckling pig 如追放豚
420 1 髐然 xiāorán bleached 髐然有形
421 1 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
422 1 tǐng a club / a weapon 殺人以梃與刃
423 1 舍人 shèrén a palace attendant 武帝時有所幸倡郭舍人者
424 1 杯盤狼藉 bēi pán láng jí cups and dishes in complete disorder 杯盤狼藉
425 1 to connect / to relate 冠系也
426 1 魏惠王 Wèi Huì Wáng King Hui of Wei 魏惠王會齊宣王東阿南
427 1 a box of woven bamboo
428 1 huì favor / benefit / blessing 柳下惠是也
429 1 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
430 1 告子 Gào Zǐ Gao Zi 告子章句下
431 1 之上 zhīshàng above 奮乎百世之上
432 1 六博 liù bó a betting game 六博投壺
433 1 to inherit 不以四方難繼之物實之
434 1 to beg 乞人不屑也
435 1 jué to awake 蓋歎世人莫覺其偽者
436 1 十一 shíyī eleven 星期二在清真寺发生的冲突造成十一人死亡
437 1 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 舉一而廢百也
438 1 伏誅 fúzhū to punish by execution 伏誅而死
439 1 閭里 lǘlǐ a village 雖閭里童稚
440 1 tíng a courtyard 而相泣於中庭
441 1 zhù to wish / to express good wishes / to pray for / to invoke 麥丘邑人祝齊桓公曰
442 1 něi hungry 有息則餒矣
443 1 zhōu a state / a province 的火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的空军发射站升空
444 1 zhū to execute / to put to death / to condemn / to punish 誅其人而變置之也
445 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不為不善之人也
446 1 to be angry / to be in a rage 怒也
447 1 an item 目之於色也
448 1 促坐 cùzuò to sit close together 合尊促坐
449 1 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔一毛而利天下
450 1 失理 shī lǐ to fail in one's reasoning 夫子貪生失理
451 1 禮義 lǐ yì proper etiquette and right action 無禮義
452 1 主人 zhǔrén master / host 敬主人之禮
453 1 xiū to decorate / to embellish 修睿
454 1 shuāng two / double / pair 雙省聲
455 1 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者以其所愛及其所不愛
456 1 恐懼 kǒngjù to fear / to dread 敬謹恐懼之貌
457 1 dōng east 孔子登東山而小魯
458 1 gōng to attack / to accuse / to study 攻于後以北
459 1 pín to glare angrily / to open the eyes with anger / to scowl / to knit the brows
460 1 管晏列傳 Guǎn Yàn Lièzhuàn Guan Yan Liezhuan / Biographies of Guan and Yan 作管晏列傳第二
461 1 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
462 1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪世不能亂
463 1 chǐ a shame / a disgrace / humility 知恥自好
464 1 境內 jìngnèi within the borders / domestic 可以至齊之境內而不來見
465 1 xiàng to face / to turn toward 而人之嚮背頓殊
466 1 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 無百官有司
467 1 驚人 jīngrén astonishing 所以驚人也
468 1 離散 lísàn to be scattered / to be separated 兄弟妻子離散
469 1 Kangxi radical 177 革車三百兩
470 1 問曰 wèn yuē to ask 浩生不害問曰
471 1 zhì to create / to make / to manufacture 很多学生实用了竹制球棒和手枪作武器
472 1 to seem / to appear / to resemble / to similar to 恍似行走在电影中
473 1 kuī to peep / to peek
474 1 sǒu an old gentleman 高叟之為詩也
475 1 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 足以与其在历史和战略上的重要性相媲美
476 1 dān a round basket for cooked rice 簞食豆羹見於色
477 1 kāi to open 開陳善道以禁閉君之邪心
478 1 qíng feeling / emotion / situation 对原作重新编曲改词再度用情演绎
479 1 20 taels (liang) in weight
480 1 刘邦 Liú Bāng Liu Bang 刘邦
481 1 司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian 文章則司馬遷
482 1 fēn to be in disorder / scattered / tangled 又紛然雜出乎其閒
483 1 六藝 Liù yì the Six Arts 詩書六藝
484 1 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
485 1 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
486 1 five 才刚到五点来钟
487 1 不孝 bù xiào unfilial 不孝也
488 1 to fear 懼後世之惑
489 1 六艺 Liù yì the Six Arts 六艺
490 1 彭城 Péng Chéng City of Peng 彭城
491 1 zān hairpin 一以象簪也
492 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 猶為棄井也
493 1 黃金 huángjīn gold 鍊鉼黃金
494 1 五穀 wǔ gǔ the five grains 五穀不生
495 1 韓愈 Hán Yù Han Yu 韓愈
496 1 shù method / technique 絕之之術無他焉
497 1 carefully 蹴爾而與之
498 1 自負 zì fù to be self-confident 自負其勇
499 1 guì expensive / noble / precious 民為貴
500 1 斧鉞之誅 fǔ yuè zhī zhū to be executed 不敢避斧鉞之誅

Genre: historic dictionary

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 8442 shēng sound / voice 聲問也
2 2323 yuē to speak / to say 孟子曰
3 988 one 样子也跟以前一摸一样
4 898 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
5 789 to read 舊讀為扶余者非
6 756 wood / lumber 阿期木说
7 707 cǎo grass 从酉从艸
8 677 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 如鄉原之屬是也
9 669 ministry / department / section 湖北云梦睡虎地出土的竹简中有一部
10 618 rén person / people / a human being 专招待文明人
11 598 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
12 556 fán ordinary 副馆长谢小凡
13 477 shěng province 遍布许多省市
14 445 shī poem / verse 詩云
15 406 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
16 383 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
17 341 shǒu hand 手相奉送
18 339 horse 兩馬之力與
19 338 female / feminine 二女果
20 320 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
21 305 mào appearance 盛皃
22 290 xiàng shape / form / appearance / image 已成为全球天气监视网的主要组成部分和气象预报业务
23 280 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
24 278 Yu 寶珠玉者
25 275 clothes 洗衣液
26 272 chē a vehicle 革車三百兩
27 272 fine silk 从叕从糸
28 269 an item 目之於色也
29 258 jīn gold 金光一道一道的射出
30 250 niǎo bird 獸蹄鳥跡之道
31 249 ròu meat / pulp 肉聶而切之為膾
32 246 fish 膠鬲舉於魚鹽之中
33 241 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
34 237 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
35 236 earth / dust / soil 土神
36 231 zhú bamboo 他的骨架子是竹园里的细竹枝
37 229 area / district / city / state / village 孟子勸王發棠邑之倉
38 217 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
39 215 shàng top / a high position 拉到便道上
40 215 sufficient / enough 足也
41 206 huǒ fire / flame 火也
42 204 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 蓋下學可以言傳
43 202 春秋 Chūn Qiū Spring and Autumn Period 春秋無義戰
44 201 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
45 197 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
46 187 shí food 虎妞爱吃零食
47 177 quǎn dog 英雄犬
48 176 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
49 173 chóng an invertebrate / a worm / an insect 虫也
50 170 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
51 161 象形 xiàngxíng pictogram / xiangshi graph 象形
52 159 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
53 158 rice plant 唐一禾
54 153 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
55 152 mén door / gate / doorway / gateway 曾皙倚其門而歌
56 151 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
57 145 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
58 143 easy / simple 人所易忽
59 138 chuò Kangxi radical 162 从辵
60 138 jiàn to see / to meet 解見前篇
61 138 xíng appearance 然後可以踐形
62 136 zǒu to walk / to go / to move 咱们还能不随着走吗
63 136 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
64 134 letter / symbol / character 凡二十字
65 125 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
66 124 ancient / old / palaeo- 古之為關也
67 122 sān three 三爷
68 122 xiàn county 音縣
69 118 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
70 116 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
71 116 tián field 滑田友
72 116 hēi black 吃什么可白发变黑
73 115 rain 只剩下直的雨道
74 115 gas / vapour / fumes 等水牛们消消气再说啦
75 114 dāo knife 素刀反
76 112 𨸏 fu radical 兩𨸏之閒也
77 111 a device / a tool / a utensil / an implement 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
78 111 yáng sheep / goat 粱振英要港人做温驯羊
79 111 tóu head 頭也
80 106 to be sick 疒部
81 105 dōng east 孔子登東山而小魯
82 104 page 从頁从涉
83 103 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
84 102 even / equal / uniform 去齊
85 101 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
86 101 to seem / to appear / to resemble / to similar to 恍似行走在电影中
87 101 bèi cowries / shell 音貝
88 99 chí to grasp / to hold 但是美国大众持这种观点的人数比例只有不到
89 98 周禮 Zhōu Lǐ Zhou Li / Rites of Zhou 周禮所謂旋蟲是也
90 98 jīn a towel / a cloth / headcovering / a scarf worn over the head 魚巾反
91 97 Kangxi radical 177 革車三百兩
92 97 tóng like / same / similar / together 同前幕
93 96 zuò to do / to make / use as 晌午给我作点热汤面吧
94 95 chóng an invertebrate / a worm / an insect 周禮所謂旋蟲是也
95 93 chì red / scarlet 不失其赤子之心者也
96 92 mián Kangxi radical 40 象宀不達
97 91 Kangxi radical 66 攴也
98 90 máo hair 拔一毛而利天下
99 90 feather 金重於羽者
100 89 fēng wind 故聞伯夷之風者
101 89 ěr ear 且長不仁之心耳
102 89 huáng yellow 黃鍾
103 88 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
104 88 to take / to get / to fetch 不取分文
105 87 xué cave / cavity / hole 穿穴
106 87 tiger 虎妞爱吃零食
107 87 chǐ tooth / teeth 而問無齒決
108 87 Yǒu Tenth Earthly Branch 梁惠王之三十五年乙酉
109 86 to give an offering in a religious ceremony 從而祭
110 86 古文 gǔwén Classical Chinese 古文上字
111 85 thing / object / matter / abbreviation for physics 怪物鱼
112 83 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
113 82 zhōu week 周于利者
114 81 shì to show / to reveal 蓋示之以至情之不能已者
115 81 zhuī short-tailed bird 从𨸏隹聲
116 80 skin / leather 美国皮由研究中心
117 80 eight 一八九八年
118 79 bone 音骨
119 79 qiàn to owe / to lack 浩然是無虧欠時
120 78 Qiū Confucius 而不可以得丘民之心
121 78 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
122 78 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
123 78 Gōng Gong 事見檀弓
124 78 a house / a room 进屋
125 77 shǔ a rat / a mouse 鼠一起被加进去的
126 76 four 今年是光绪二十四年
127 75 wén writing / text 马斯克在推进器落地后不久推文说
128 74 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
129 74 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 他近日在华盛顿智库卡托研究所
130 73 power / force / strength 力群
131 73 shǐ hog / swine 其禽豕也
132 73 disease / sickness / ailment 恒存乎疢疾
133 73 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties 周書篇名
134 73 tiān day 好多天没吃过啦
135 72 color / look / appearance 所以我要留到最后才给它们上色
136 71 míng bright / brilliant 明儿个关城
137 71 nán south 这一南一北出土的竹简
138 71 to hit / to strike / to break 擊也
139 69 wáng Wang 王掌柜
140 69 zhòng heavy 年后重登春晚
141 69 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
142 68 residence 則居之安
143 68 鹿 deer 與鹿豕遊
144 68 guǐ a ghost / spirit of dead 焉能事鬼
145 68 shì matter / thing / item 事已至此
146 67 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
147 67 xià summer 初夏
148 67 tune / song 本次更联手歌曲的词曲作者
149 67 wěi tail 插以翟尾
150 67 five 才刚到五点来钟
151 66 shí ten 与前幕相隔十余年
152 66 měi beautiful
153 66 Huà Hua 而英華發外
154 66 shì clan name / maiden name 尹氏曰
155 65 qīng green or blue 他们没有见过太阳与青天
156 65 mother 五母雞
157 64 to join / to combine 这首歌是陈洁仪加盟太合音乐后发行的第一首思乡之歌
158 63 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
159 63 a drum 鼓琴
160 63 西 The West 東面而征西夷怨
161 63 huì can / be able to 必將有神會而心得之者耳
162 62 bìng ailment / sickness / illness / disease 流行病的
163 62 silk / thread / trace
164 61 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
165 61 fāng square / quadrilateral / one side 它不仅是东西方贸易的中转站
166 61 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
167 60 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
168 60 fēn to divide into parts 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
169 60 广 guǎng wide / large / vast 北新桥的广泰
170 60 lín forest / grove 麦克洛夫林说
171 60 wǎng net 美国超级汽车公司克莱斯勒决定参与制造中国的廉价汽车销网世界市场
172 60 fēi to fly 驅飛廉於海隅而戮之
173 59 qián front 同前幕
174 59 yǐn to lead / to guide 鸡跖引清杯
175 59 liù six 院中一共才有六间房
176 59 jiāo to deliver / to turn over / to pay 就永远交不了好运
177 59 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
178 59 father 殺人之父
179 58 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
180 58 to stand 立得他自己都不耐烦了
181 58 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
182 57 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
183 57 liǎng two 革車三百兩
184 57 shǐ arrow / dart 又謂之羊矢棗
185 56 shí time / a period of time 則時或有害於義
186 56 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
187 56 ancient barbarian tribes 東面而征西夷怨
188 56 běi north 北新桥的广泰
189 56 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
190 56 valley / gorge / ravine 虎啸坐空谷
191 56 zhōu boat / ship 詩邶風柏舟
192 55 hòu after / later / behind 攻于後以北
193 55 shòu a beast / a quadruped / an animal 獸畜之也
194 55 jiàn interstice 一閒耳
195 55 guī jade tablet 白圭曰
196 54 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
197 54 shù a bunch / a bundle 束牲
198 54 shēn deep 故其轍跡深
199 53 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 覆也
200 53 wēi micro / tiny / miniature 至微賤也
201 53 shí real / true / honest / really 然後可以見其所安之實也
202 52 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
203 52 lái to come 我來伐紂
204 52 yōu to worry / to be concerned 憂心悄悄
205 52 què a watchtower 不可以闕人廢事也
206 52 wéi soft leather 豕韋
207 52 zhuān focused on one thing / special / expert / particular 車軸耑也
208 52 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry 驩虞如也
209 52 younger brother 而其弟頤正叔序之曰
210 51 sentence 所以發其末句未盡之意
211 50 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
212 50 shì to adorn / to decorate 世有強辯飾非
213 50 yún cloud 岳云鹏
214 50 lóng dragon 見龍在田
215 50 zhí to execute a plan 苟執於辭
216 50 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
217 50 a man / a grown man 麦克洛夫林说
218 50 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 祭祀不失禮
219 49 chuí to hang (down) / to droop / to dangle / to bend down 則己垂涕泣而道之
220 49 shī corpse 弟為尸
221 49 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
222 49 dòu to fight / to struggle / to condemn 受六斛四斗
223 48 yīn shady / cloudy 益避禹之子於箕山之陰
224 48 miàn side / surface / aspect 晌午给我作点热汤面吧
225 48 suì age 歲有常數
226 47 Qín Shaanxi 秦宣夫等艺术家作品
227 47 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
228 47 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
229 47 chì to step with left foot 从尸从彳从夊
230 46 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
231 46 zuǒ left 為湯左相
232 46 gàn dry / clean 英国人民兽医药房总干事简
233 46 mài wheat / barley / oats 今夫麰麥
234 46 shì a scholar 士憎茲多口
235 46 chǎng factory / yard / depot / workhouse / works / cliff / slope 他和家人买地建厂
236 46 dialect / language / speech 發語辭
237 46 biāo Kangxi radical 190 髟部
238 45 shǎo few / little 容易产生少白头
239 45 hǎo good / very 她看一切事情都很好
240 45 lìng to make / to cause to be / to lead 美最高法院将审理有关奥巴马移民行政令一案
241 45 to die 现在是袁世凯死后
242 45 hair 雖被髮纓冠而救之
243 45 to associate with / be near 比你的更灵验
244 45 to go 去吧
245 45 leaf 衛風匏有苦葉之詩也
246 45 gōng an artisan / a craftsman / a worker 罗工柳
247 45 to tread on 禮也者履也
248 44 zhí straight 只剩下直的雨道
249 44 bàn half 未免為半塗而廢
250 44 jūn army / military / arms 以罷三軍之師
251 44 yuè month 个多月的临时拨款法案
252 44 jiǔ nine 一八九八年
253 44 dagger / ladle
254 44 néng can / able 可哪能那么容易
255 44 hǎi sea / ocean 刘海粟
256 44 xuè blood 这次流血冲突是在清真寺的塔利班支持者和巴基斯坦政府对峙了几个月之后暴发的
257 44 mǐn a dish / a vessel / a shallow container
258 44 a river / a stream 当时陷入财政困难的城市政府为节约资金开始抽用弗林特河的水
259 43 liú to flow / to spread / to circulate / to move 她的眼泪流得更多了
260 43 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
261 43 grain / corn 穀神
262 43 líng mound / hill / mountain 秦始皇陵及兵马俑坑
263 43 xiāng village 其惟鄉原乎
264 42 to die 卒為善士
265 42 gōng public 故王公不致敬盡禮
266 42 Shǔ Sichuan 从斗蜀聲
267 42 Di People 从𨸏氐聲
268 42 wéi enclosure 象四囗
269 42 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 是以功烈如彼其卑也
270 42 Shū Shu 从女殳聲
271 41 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
272 41 zhì ringed pheasant / pheasant 士執雉
273 41 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
274 41 dòu bean / pea 簞食豆羹見於色
275 40 chǒu shameful / ugly / disgraceful 醜貌者也
276 40 tile / clay 毀瓦畫墁
277 40 yòu right / right-hand 而齊右善歌
278 40 guāng light 金光一道一道的射出
279 40 to dispel 伯夷辟紂
280 39 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
281 39 clothes / dress / garment 服之重者也
282 39 gài lid / top / cover / canopy 蓋下學可以言傳
283 39 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
284 39 jiāng a large river 音江
285 39 míng to cry / to chirp (of birds) 書牧宮作鳴條
286 39 shǔ glutinous millet 惟黍生之
287 39 nèi inside / interior 自內及外
288 39 silk / plain silk 則老者足以衣帛矣
289 39 dào way / road / path 只剩下直的雨道
290 38 guān official / government / organ of body 五名警官也在突袭中受伤
291 38 to give 叶浅予
292 38 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
293 38 fǒu pottery 缶也
294 38 páng side / by the side of / nearby 車㫄也
295 38 cotton cloth 有布縷之征
296 38 huáng emperor 則皇皇如也
297 38 guǎng wide / large / vast 心廣體胖
298 38 woman 是為馮婦也
299 38 jié kwukyel 从手从卪从𠬞
300 37 róu soft / flexible / supple / yielding 柔弱也
301 37 dǎi bad / wicked / evil 从歺从人
302 37 dòng to move / to act 不以富貴而有動於中
303 37 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius 此語與論語小異
304 37 jiǎ armour 放太甲于桐
305 37 guǒ a result / a consequence 猴栗羞芳果
306 37 chuān Sichuan 為下必因川澤
307 37 gǒng joined hands 廾以奉之
308 36 shēn to extend 謂太子申也
309 36 method / way 这是我的相法
310 36 jiōng Kangxi radical 13 从一入冂
311 36 jiǔ old 去久反
312 36 Chén Fifth Earthly Branch
313 36 jǐng well 耕田鑿井
314 36 shǔ to count 車數
315 36 spear 世界卫生组织发言人格雷戈里
316 36 gān sweet 人雖或有所貪昧隱忍而甘受之者
317 35 guī turtle / tortoise 龜玉毀於櫝中
318 35 a word 俗儒記誦詞章之習
319 35 jiān to double / to be simultaneous with 兼有海洋和环境监测功能
320 35 fēng to seal / to close off 一切的路都封上了
321 35 kōng empty / void / hollow 的火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的空军发射站升空
322 34 to stop / to prevent / to restrict 音杜
323 34 yīn sound / noise 音奔
324 34 yún cloud 雲漢之詩曰
325 34 Sixth Earthly Branch
326 34 tíng pavilion 今道州鼻亭
327 34 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
328 34 jùn a county / a region 霓凰郡主
329 34 hóu \N 从金矦聲
330 34 zhào trillion / million / mega- 蒋兆和
331 34 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 亦不令人喜
332 34 guā melon / gourd / squash 烏瓜反
333 34 chè for a plant to sprout 从厹从屮
334 34 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
335 34 jìn to advance / to enter 有志者能進於道
336 34 duǎn short / lacking 方人之短
337 34 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 則天子討而正之
338 34 interest 有息則餒矣
339 34 zhòng many / numerous 為眾口所訕
340 34 Yáo Emperor Yao 堯二女也
341 34 qiú to request 而求必得之也
342 34 Shandong 孔子之去魯
343 33 different / other 書太誓文與此小異
344 33 xīn to be tired 辛德月初已宣布州紧急状态
345 33 to arise / to get up 幕起
346 33 táng main hall / a large room 堂高數仞
347 33 dàn dawn / morning / day-break / day 震旦国中第一奇山
348 33 zhào to call together / to summon / to convene 如召陵之師之類是也
349 33 nán difficult 士之所難者
350 33 tōng to go through / to open 科学原理一点通
351 33 míng dark 殆亦冥然無覺
352 33 marsh 澤加於民
353 33 bāo to cover / to wrap / to hold / to include 歎其所包者廣
354 33 increase / benefit 益多為眾口所訕
355 33 huà picture / painting 畫衣也
356 33 hàn Han Chinese 而多出於漢儒一時之傅會
357 33 shāng commerce / trade 非敵商之百姓也
358 33 nose 鼻之於臭也
359 33 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
360 33 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
361 32 yǎn flags fluttering in the wind 㫃部
362 32 Ji 法国国家警察的警长吉恩
363 32 Dīng Ding 丁念反
364 32 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
365 32 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
366 32 to attain / to achieve / to reach 上達必由心悟
367 32 tool / device / utensil / equipment / instrument 给人的感觉更具国际性
368 32 wife 則不得妻
369 32 to cover / to shield / to screen / to conceal 物欲之蔽
370 32 cáng to hide 他被抓获时明显是向藏在一群妇女当中流出去
371 32 zhàn to occupy / to constitute / to make up / to account for 厨房占一间
372 32 chéng to mount / to climb onto 能讓千乘之國
373 32 type of cauldron with three hollow legs 膠鬲舉於魚鹽之中
374 32 sesame / hemp / flax 麻衣
375 32 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 知此則愛敬人之親
376 32 sāng mulberry tree 子桑戶死
377 32 fine / minute / thin / slender 無大無細
378 32 hurried / worried 狗急了跳墙
379 31 shǐ to begin / to start 这场水危机始于
380 31 wáng to die / to perish 亡盗
381 31 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 解开网
382 31 hòu thick / generous 多厘米厚的大雪
383 31 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
384 31 huán to circle / to encircle 圜圍也
385 31 Yu 音俞
386 31 yán flame / inflammation / -itis 从金炎聲
387 31 male 敢用玄牡
388 31 desire 各欲正己也
389 31 juǎn to coil / to roll 卷卷引人入胜
390 31 同意 tóngyì to agree / to consent / to approve 與孔子不見孺悲取瑟而歌同意
391 31 Lóu Lou 音婁
392 31 zhì a mythical animal 無足謂之豸
393 31 yuǎn far / distant 言近而指遠者
394 31 jiā to press from either side / to sandwich 夾鍾
395 30 dān bill / slip of paper / form 單袷之衣
396 30 zhū vermilion 恐其亂朱也
397 30 a statute / a law / a regulation 音律
398 30 shān Kangxi radical 59 从犬从彡
399 30 xuán profound / mysterious / subtle 匪厥玄黃
400 30 Lu 音盧
401 30 gōng palace 館於上宮
402 30 jiā to add 以上内容我们加再介绍来的节目中为您作详细报道
403 30 jiè to introduce / to lie between 介然用之而成路
404 30 qiān to raise in both hands 幵部
405 30 xián a string / a bowstring 扣人心弦
406 30 dēng to scale / to climb / to ascend / to mount / to go up 仅以黑色皮裤加蓝色皮毛大衣登台表演
407 30 Jiǎ Jia 下則農工商賈
408 29 suī Kangxi radical 35 从尸从彳从夊
409 29 shì room / bedroom 過我門而不入我室
410 29 to bend 言君當屈己以下賢
411 29 zūn to honor / to respect 而君之尊
412 29 qiū fall / autumn
413 29 è evil / vice 君臣皆惡
414 29 reason / logic / truth 人之所以為人之理也
415 29 zhuǎ claw
416 29 地名 dìmíng a place name / a toponym 地名
417 29 jìng lower leg 以杖叩其脛
418 29 zhǐ to point 帝国主义指使中国军阀进行割据
419 29 máo spear 矛部
420 29 cài vegetables 雖疏食菜羹
421 29 Jìn Shanxi 晉人有馮婦者
422 29 several 你帮几天忙好了
423 29 jiān strong / solid / firm / unyielding / resolute 堅忍其性也
424 29 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
425 28 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 食采於蓋
426 28 rabbit
427 28 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 这是继年初双方携手合作后公开的首支作品
428 28 shì to release 孟子釋書意如此
429 28 xìn to believe / to trust 盡信書
430 28 爾雅 Ěryǎ Erya / Er Ya / Ready Guide 見爾雅
431 28 wild / rude 則之野
432 28 chéng a city / a town 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
433 28 gàn dry / clean 乾糒也
434 28 sāi to stop up / to squeeze in / to stuff / to block 管理员对狄塞尔的死非常痛心
435 28 wēi dangerous / precarious 諸侯危社稷
436 28 shǒu to guard / to practice 出于对既得领地失守的担心
437 28 zhù chopsticks 合箸也
438 28 niè to gnaw / to erode 齧木蟲也
439 28 extra / surplus 与前幕相隔十余年
440 28 láo to toil 雖勞不怨
441 28 to be angry / to be in a rage 怒也
442 28 hán cold / poor 北方地寒
443 28 kūn insects 䖵部
444 28 qīng clear / distinct / complete / pure 他都知道得清清楚楚
445 28 Hài Twelfth Earthly Branch
446 28 to think / to consider 則不思不勉
447 28 Chén Chen 我善為陳
448 28 dài to wear / to carry / to lead / to bring 不下帶而道存焉
449 28 zài to carry / to convey / to load / to hold 載事之辭
450 27 dān cinnabar 壮志丹青
451 27 sháo spoon 一勺之多
452 27 second heavenly stem 祖乙
453 27 to lie 隱几而臥
454 27 to study 習矣而不察焉
455 27 ancestor / forefather 然敬之當如祖考也
456 27 a step / a pace / walk / march 这个过程的每一步都是为了保证安全
457 27 ér son 故兒寬云
458 27 to send out / to issue 必有所為而感發也
459 27 shāng to injure 無傷也
460 27 zhī branch 他的骨架子是竹园里的细竹枝
461 27 chà to differ from / to short of / to lack 但他的人品很差
462 27 to bend / to violate / to go against 戾也
463 27 Wu 烏果反
464 27 qiáng strong / powerful 彊而後可
465 27 wěi to delegate / to commission 初委反
466 27 to dance / to wield / to brandish 手之舞之
467 27 qiáng wall 踰牆
468 27 liù the sound of the wind 从酉翏聲
469 27 xiàn to offer 孟獻子
470 27 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 亟餽鼎肉
471 26 cháo to face 朝聞道夕死可矣
472 26 通用 tōngyòng to be in common use / to be interchangeable 古字通用
473 26 seven 七十非肉不飽
474 26 to connect / to relate 冠系也
475 26 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 恐其驚先祖五祀之神
476 26 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
477 26 zhōu a state / a province 的火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的空军发射站升空
478 26 strange / odd / weird / wonderful 震旦国中第一奇山
479 26 military / martial 华君武
480 26 xiāng to assist 宋襄
481 26 jǐn cautious 謂謹愿之人也
482 26 chūn spring 春已有了消息
483 26 qiáo Qiao 歐陽喬說
484 26 jīng spirit / soul / vitality / energy 这让我们能够更为精准地培育和改善作物
485 26 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
486 26 fàn food / a meal 舜之飯糗茹草也
487 26 tooth / tusk 那个军官就是特别爱她这些牙
488 25 wèi taste 口之於味也
489 25 tòng aching / painful / sorrowful 管理员对狄塞尔的死非常痛心
490 25 cāng barn / granary / storehouse 孟子勸王發棠邑之倉
491 25 capacity / degree / a standard / a measure 昨天连续两度登上春晚舞台的岳云鹏
492 25 liú to detain
493 25 zhēn real / true / genuine 从車眞聲
494 25 jīng streams running underground / flowing water 从𨸏巠聲
495 25 sūn Sun 魯之賢大夫仲孫蔑也
496 25 zhōng end / finish 故於篇終
497 25 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
498 25 huí to go back / to turn around / to answer / to return / to revolve 夺回手去
499 25 shī the practice of selfless giving / dāna 老虎就无计可施了
500 25 jǐn clay 堇部

Genre: historic

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 5917 yuē to speak / to say 孟子曰
2 5579 wáng Wang 王掌柜
3 4239 gōng public 故王公不致敬盡禮
4 4158 nián year 与前幕相隔十余年
5 4143 child / son 他的骨架子是竹园里的细竹枝
6 3753 Hóu Marquis / nobleman 北京航天智造科技有限公司副总经理侯宝存介绍
7 3388 Qín Shaanxi 秦宣夫等艺术家作品
8 3245 rén person / people / a human being 专招待文明人
9 2392 sān three 三爷
10 2278 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
11 2240 使 shǐ to make / to cause 帝国主义指使中国军阀进行割据
12 2121 even / equal / uniform 去齊
13 2111 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
14 2039 guó a country / a state / a kingdom 敵國不相征也
15 2012 shàng top / a high position 拉到便道上
16 2009 to stand 立得他自己都不耐烦了
17 1973 二十 èrshí twenty 今年是光绪二十四年
18 1953 four 今年是光绪二十四年
19 1926 èr two 好容易把二强子按倒在炕上
20 1921 bīng soldier / troops 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
21 1867 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
22 1802 Zhào Zhao 趙氏曰
23 1764 liù six 院中一共才有六间房
24 1761 five 才刚到五点来钟
25 1761 chén statesman / vassal / courtier / minister / official 湯賢臣
26 1742 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 始於魯隱公之元年
27 1569 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
28 1536 desire 各欲正己也
29 1522 to die 卒為善士
30 1518 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
31 1450 one 样子也跟以前一摸一样
32 1393 seven 七十非肉不飽
33 1339 shì matter / thing / item 事已至此
34 1336 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
35 1320 to die 现在是袁世凯死后
36 1305 Wèi Wei Dynasty 附之以韓魏之家
37 1218 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 天下大乱
38 1201 to cut down / to fell / to attack / to boast 春秋每書諸侯戰伐之事
39 1197 wén to hear 故聞伯夷之風者
40 1194 jīn today / modern / present / current / this / now 而今
41 1174 hàn Han Chinese 而多出於漢儒一時之傅會
42 1173 jūn army / military / arms 以罷三軍之師
43 1146 extra / surplus 餘見前篇
44 1146 xíng to walk / to move 猴子就代行老虎镇山的命令
45 1142 eight 一八九八年
46 1140 jiàn to see / to meet 解見前篇
47 1114 將軍 jiāngjūn a general 魯欲使慎子為將軍
48 1102 to hit / to strike / to break 擊也
49 1072 shā to kill / to murder / to slaughter 乃謂商人自相殺
50 1068 Jìn Shanxi 晉人有馮婦者
51 1054 shí time / a period of time 則時或有害於義
52 1050 諸侯 zhū hóu the feudal lords 春秋每書諸侯戰伐之事
53 1038 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
54 1032 lìng to make / to cause to be / to lead 美最高法院将审理有关奥巴马移民行政令一案
55 1024 fēng to seal / to close off 一切的路都封上了
56 1016 supreme ruler / emperor 帝力何有於我
57 1008 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
58 993 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
59 988 zhōu week 周于利者
60 983 Hán Korea / South Korea 附之以韓魏之家
61 981 shēng to be born / to give birth 鼠迹生尘案
62 970 jiǔ nine 一八九八年
63 968 shí ten 与前幕相隔十余年
64 968 suì to comply with / to follow along 遂解所以思得獧者之意
65 920 shǔ to count 車數
66 919 dōng east 孔子登東山而小魯
67 906 太子 tàizǐ a crown prince 謂太子申也
68 885 Yān Yan 燕可伐與
69 876 lái to come 我來伐紂
70 871 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
71 854 gōng to attack / to accuse / to study 攻于後以北
72 853 Wu 吳氏曰
73 853 Chén Chen 我善為陳
74 850 a man / a grown man 麦克洛夫林说
75 838 hòu after / later / behind 攻于後以北
76 821 chéng a city / a town 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
77 814 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
78 791 military / martial 华君武
79 779 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
80 778 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 無有以為合於義而許之者
81 774 residence 則居之安
82 770 西 The West 東面而征西夷怨
83 768 to go 去吧
84 752 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
85 751 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
86 748 mín the people / citizen 另外一家民营空间公司
87 747 shì clan name / maiden name 尹氏曰
88 742 xìn to believe / to trust 盡信書
89 740 suì age 歲有常數
90 736 ān calm / still / quiet / peaceful 安远远
91 733 tián field 滑田友
92 732 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
93 727 三十 sān shí thirty 冯巩在春晚舞台上说了近三十年
94 723 to take / to get / to fetch 不取分文
95 721 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反政施仁之法而已
96 717 píng flat / level / smooth 修其身而天下平
97 690 néng can / able 可哪能那么容易
98 687 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
99 687 dài to represent / to substitute / to replace 而且影响到人的一生乃至多代人
100 679 wáng to die / to perish 亡盗
101 665 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
102 664 to break / to ruin / to destroy 否则可能被野牛角开膛破肚
103 660 Shandong 孔子之去魯
104 656 十二 shí èr twelve 经过两天十二紧张的暴力冲突之后星期三晚上红色清真寺的此外情况发生了意想不到的变化
105 650 gōng merit / achievement / result / accomplishment 明其道不計其功
106 641 dào way / road / path 只剩下直的雨道
107 639 father 殺人之父
108 629 Zhèng Zheng 惡鄭聲
109 613 to arise / to get up 幕起
110 607 zhū to execute / to put to death / to condemn / to punish 誅其人而變置之也
111 606 běi north 北新桥的广泰
112 605 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 則天子討而正之
113 603 wèi to guard / to protect / to defend 本言衛之仁人見怒於群小
114 603 dìng to decide 所性分定故也
115 601 wén writing / text 马斯克在推进器落地后不久推文说
116 599 shì a scholar 士憎茲多口
117 598 zhǔ owner 文学奖得主鲍勃
118 598 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 舊說相承如此
119 597 liáng a bridge 康梁等的维新运动失败了
120 591 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
121 590 shǐ to begin / to start 这场水危机始于
122 588 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
123 587 Germany 听说西直门的德泰
124 580 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 祭祀不失禮
125 574 younger brother 而其弟頤正叔序之曰
126 571 bài to defeat 大敗
127 570 to send out / to issue 必有所為而感發也
128 570 shí food 虎妞爱吃零食
129 569 qiáng strong / powerful 彊而後可
130 569 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
131 560 cháo to face 朝聞道夕死可矣
132 553 wàn ten thousand 萬章問曰
133 551 a river / a stream 当时陷入财政困难的城市政府为节约资金开始抽用弗林特河的水
134 550 pitchpipe / pitch standard 呂氏曰
135 546 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
136 545 丞相 chéngxiāng a senior minister / a prime minister 丞相李斯乃奏同之
137 543 father's elder brother 藏品中有任伯年
138 539 wèi to call 是之謂以其所不愛及其所愛也
139 538 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
140 537 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
141 537 gǎn to dare 莫之敢攖
142 535 to ride an animal or bicycle 車騎上曲銅也
143 528 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 以著其擅興之罪
144 525 zhì to rule / to govern / to manage / to control 百世無善治
145 525 ěr ear 且長不仁之心耳
146 520 十一 shíyī eleven 星期二在清真寺发生的冲突造成十一人死亡
147 519 bìng ailment / sickness / illness / disease 流行病的
148 518 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 我善為陳
149 510 zuò to do / to make / use as 晌午给我作点热汤面吧
150 508 匈奴 Xiōngnú Huns / Xiongnu 匈奴名引弓控弦
151 500 zhàn war / battle / fight 糜爛其民而戰之
152 496 zhòng heavy 年后重登春晚
153 495 qiān one thousand 数千航班延误
154 495 jùn a county / a region 霓凰郡主
155 493 mìng life 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
156 489 不能 bù néng cannot / must not / should not 也不能那么说
157 488 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
158 487 shǎo few / little 容易产生少白头
159 486 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
160 485 chē a vehicle 革車三百兩
161 484 shǒu to guard / to practice 出于对既得领地失守的担心
162 482 guò to cross / to go over / to pass 容有重稱而過其實者
163 481 a minor official 去吏反
164 481 nán south 这一南一北出土的竹简
165 480 四十 sì shí forty 百分之四十人口生活贫困
166 479 不可 bù kě cannot / should not / must not 大气科学及其相关学科不可缺少的观测手段
167 479 tiān day 好多天没吃过啦
168 476 nèi inside / interior 自內及外
169 474 jǐng bright 沙滩阳光之景
170 473 tīng to listen 有同聽焉
171 471 shì a generation 可谓加勒比的浮世桧
172 469 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 眼睛受了伤
173 469 líng mound / hill / mountain 秦始皇陵及兵马俑坑
174 468 area / district / city / state / village 孟子勸王發棠邑之倉
175 462 xiào to be filial 孝不如舜
176 460 十三 shísān thirteen 多巴哥及加勒比地区十三个国家批发中国商品
177 458 jiàn interstice 一閒耳
178 458 huì can / be able to 必將有神會而心得之者耳
179 456 shī teacher 如召陵之師之類是也
180 454 fāng square / quadrilateral / one side 它不仅是东西方贸易的中转站
181 449 to be angry / to be in a rage 怒也
182 445 female / feminine 二女果
183 437 qiú to request 而求必得之也
184 437 wèn to ask 亦不隕厥問
185 436 to calculate / to compute / to count 而吉凶禍福有所不計
186 432 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 將使社稷為人所滅
187 428 móu to plan / to seek / to scheme 正其義不謀其利
188 427 increase / benefit 益多為眾口所訕
189 426 Sòng Song Dynasty 有宋元豐八年
190 424 tōng to go through / to open 科学原理一点通
191 421 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
192 421 十六 shíliù sixteen 凡十六章
193 421 to confer / to bestow / to grant 非家賜而人益之也
194 418 horse 兩馬之力與
195 417 meaning / sense 春秋無義戰
196 416 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
197 410 míng bright / brilliant 明儿个关城
198 407 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 如鄉原之屬是也
199 406 shū uncle / father's younger brother 而其弟頤正叔序之曰
200 405 xián to be worthy / noble 不信仁賢
201 405 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐不能勝
202 405 zhào to call together / to summon / to convene 如召陵之師之類是也
203 404 十四 shí sì fourteen 十四字
204 403 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子之去魯
205 402 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
206 399 太后 Tài Hòu Empress Dowager 作呂太后本紀第九
207 399 děng et cetera / and so on 康梁等的维新运动失败了
208 398 ancient barbarian tribes 東面而征西夷怨
209 393 jīn gold 金光一道一道的射出
210 393 qīng minister 美国务卿克里会晤俄外长
211 392 guān official / government / organ of body 五名警官也在突袭中受伤
212 390 大夫 dàifu doctor 得乎諸侯為大夫
213 387 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
214 381 十五 shíwŭ fifteen 古者十五而入大學
215 381 wǎng to go (in a direction) 他想往起收拾铺盖
216 377 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
217 376 yuàn to hope / to wish / to desire 不能皆如其願
218 375 method / way 这是我的相法
219 375 gào to tell / to say / said / told 法度可告者也
220 372 shèng to beat / to win / to conquer 恐不能勝
221 371 jiàng to descend / to fall / to drop 蓋降衷秉彝
222 370 jiù to save / to rescue 把老虎救了出来
223 370 guǎng wide / large / vast 心廣體胖
224 368 zhì to install / to place / to put 則變置
225 367 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 親親而仁民
226 366 shēn body / torso 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
227 360 wài outside / in addition / foreign / external 外加强风
228 359 pèi copious / abundant 沛然莫之能禦也
229 359 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
230 359 shī to lose / to miss / to fail 出于对既得领地失守的担心
231 359 Liú Liu 昔者公劉好貨
232 356 qián front 同前幕
233 355 wéi to circle / to surround / to enclose 兩手所圍也
234 354 zhòng many / numerous 為眾口所訕
235 353 漢王 Hàn Wáng Hanvon 明漢王之信於天下
236 351 gōng palace 館於上宮
237 350 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
238 350 mother 五母雞
239 348 cotton cloth 有布縷之征
240 347 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
241 345 chéng to mount / to climb onto 能讓千乘之國
242 341 to move (house) 音徙
243 337 mén door / gate / doorway / gateway 曾皙倚其門而歌
244 336 hǎo good / very 她看一切事情都很好
245 334 clothes / dress / garment 服之重者也
246 333 season / period 季武子死
247 327 hard / strong / solid / sure 因言此從者固不為竊屨而來
248 326 huán big 季桓子與魯君往觀之
249 325 zhāng chapter / seal / section / article 凡三十八章
250 321 chēng to call / to address 容有重稱而過其實者
251 321 xià summer 初夏
252 320 an ancestral hall / a temple 不得侍祠
253 317 guest / visitor 以飲食饋客之禮也
254 316 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
255 316 yīn shady / cloudy 益避禹之子於箕山之陰
256 316 zhāo illustrious 賢者以其昭昭
257 314 guì expensive / noble / precious 民為貴
258 313 xìng fortunate / lucky 以其不見親就為幸
259 312 zǒu to walk / to go / to move 咱们还能不随着走吗
260 310 shēn to extend 謂太子申也
261 310 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 我还留着我的小辫儿
262 309 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
263 307 xiàn to offer 孟獻子
264 306 十七 shíqī seventeen 十七年
265 305 xiāng to assist 宋襄
266 301 高祖 Gāo Zǔ Han Gao Zu / Liu Bang 維高祖元功
267 300 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
268 300 xīng to flourish / to be popular 以著其擅興之罪
269 297 zhèng politics / government 反政施仁之法而已
270 297 huì favor / benefit / blessing 柳下惠是也
271 296 十八 shíbā eighteen 可食十八人
272 296 xīng a star 张小斐及星光大道参赛选手
273 295 bēn to gallop / to hurry or rush / to run quickly / to elope 音奔
274 293 to take captive 虜其子弟
275 293 beard / mustache 加上胡歌也被曝将上春晚
276 293 Cài Cai 蔡明
277 293 to lift / to hold up / to raise 故特舉以見例
278 292 yòu right / right-hand 而齊右善歌
279 291 zhuāng a village 楚莊也
280 291 bào newspaper / report 受之而不報
281 289 fēn to divide into parts 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
282 288 十九 shíjiǔ nineteen 為宣王十九年
283 287 jiǎ armour 放太甲于桐
284 287 easy / simple 人所易忽
285 286 guāng light 金光一道一道的射出
286 285 fèng to offer / to present 手相奉送
287 285 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
288 281 guān to concern / to close 古之為關也
289 281 guān to look at / to watch / to observe 蓋觀人不於其所勉
290 280 zhōng end / finish 故於篇終
291 275 項羽 Xiàng Yǔ Xiang Yu / Xiangyu the Conqueror 項羽使人
292 273 lín to face / to overlook 琴張臨其喪而歌
293 271 shǐ history 它是英国葛兰素史克公司的产品
294 270 to allow / to permit / to praise 無有以為合於義而許之者
295 269 陛下 bì xià your majesty 陛下已壯矣
296 267 bēng to collapse / to fall into ruins / for a king or emperor to die 若崩厥角稽首
297 267 xiàn county 音縣
298 266 tāng soup 此引湯之事以明之
299 264 zhēng to struggle / to fight 所爭毫末耳
300 263 to stop / to cease / to dismiss / to suspend / to quit / to finish 我將見楚王說而罷之
301 262 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪世不能亂
302 261 xiè to thank 謝氏曰
303 260 huái to think of 然後免於父母之懷
304 260 liǎng two 革車三百兩
305 258 zhǎn to chop / to behead 蓋斬絕自新之意
306 257 sūn Sun 魯之賢大夫仲孫蔑也
307 256 disease / sickness / ailment 恒存乎疢疾
308 255 yuē approximately 其言約而盡矣
309 255 jiàn to build / to construct 沈阳清朝故宫建于
310 254 bài to bow / to pay respect to 北面稽首再拜而不受
311 253 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 疑此時齊王已不能用孟子
312 252 zhèng main / upright / straight 正赶上年底有买卖的时候
313 252 其後 qí hòu after that 其後廩人繼粟
314 251 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔一毛而利天下
315 251 zhòng second month of the season / middle / intermediate / 2nd in seniority 仲夏法兰西
316 250 sufficient / enough 足也
317 249 yīng infant / baby 名嬰
318 249 apparatus 享多儀
319 248 liáng good 咱们的茶馆改了良
320 248 大王 dàwáng king 故大王事獯鬻
321 247 qiān to move / to shift 民日遷善而不知為之者
322 245 rate / frequency 奥马利的支持率约为
323 245 yǐn to lead / to guide 鸡跖引清杯
324 243 jiǔ old 去久反
325 241 chūn spring 春已有了消息
326 241 shì room / bedroom 過我門而不入我室
327 239 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 夫人豈以不勝為患哉
328 238 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 舉一而廢百也
329 238 zuǒ left 為湯左相
330 238 Jiǎ Jia 下則農工商賈
331 238 Mèng Meng 孟軻死
332 238 è evil / vice 君臣皆惡
333 237 to join / to combine 这首歌是陈洁仪加盟太合音乐后发行的第一首思乡之歌
334 236 yuàn to blame / to complain 南面而征北狄怨
335 236 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 蓋下學可以言傳
336 234 tóng like / same / similar / together 同前幕
337 234 yóu to swim 馆党委书记游庆桥
338 234 單于 Chányú Chanyu 傳詣單于
339 234 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 猶為棄井也
340 228 hǎi sea / ocean 刘海粟
341 228 apprentice / disciple 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
342 228 proper / suitable / appropriate 義也者宜也
343 227 a women / a concubine / a female entertainer 而魯與吳皆姬姓
344 227 五十 wŭshí fifty 五十非帛不煖
345 227 hurried / worried 狗急了跳墙
346 227 Chāng Chang 吴昌硕
347 227 shén divine / mysterious / magical 作为月亮神的代表
348 227 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
349 226 clothes 洗衣液
350 226 shì a city 伊斯兰堡市的大部份地区实际上实行了解严
351 225 zūn to honor / to respect 而君之尊
352 224 wèi a military officer 从心尉聲
353 223 hòu thick / generous 多厘米厚的大雪
354 223 qiǎn to dispatch 非實有憂懼而強排遣之也
355 222 惠王 Huì Wáng King Hui of Zhou 惠王三十五年
356 222 power / force / strength 力群
357 222 dào to mourn / to lament 悼其前行之不足以取信
358 219 shāng commerce / trade 非敵商之百姓也
359 219 yīn flourishing 武王之伐殷也
360 219 jìn to advance / to enter 有志者能進於道
361 219 Li 中国美术馆陆续接受了艺术家或家属捐赠的李平凡
362 219 ràng to allow 能讓千乘之國
363 219 marsh 澤加於民
364 218 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 解开网
365 218 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王伐紂歸而記事之書也
366 218 jié festival 用之無節故也
367 218 to give 叶浅予
368 217 nán difficult 士之所難者
369 217 to leave behind 得不傳之學於遺經
370 216 zhǐ to stop / to halt 和静止轨道气象卫星
371 215 chù a place / location / a spot / a point 處之皆不以其道矣
372 215 zhào an imperial decree 歷舉在坐之人以詔之
373 214 huàn to suffer from a misfortune 而土穀之神不能為民禦災捍患
374 214 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 摽使者出諸大門之外
375 213 shuò first day of lunar month / the north 造曆者以上古十一月甲子朔夜半冬至為曆元也
376 212 register / native place / record of person's identity 而皆去其籍
377 212 thing / object / matter / abbreviation for physics 怪物鱼
378 211 to doubt / to misbelieve 疑此時齊王已不能用孟子
379 209 四月 sìyuè April / the Fourth Month 四月己丑
380 208 Cáo Cao 曹交問曰
381 207 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 亦不令人喜
382 207 shōu to receive / to accept / to collect 後世或收大半之稅
383 207 āi sad / mournful / pitiful 哭死而哀
384 206 wàng to gaze / to look towards 赵望云
385 206 xuān to declare / to announce 秦宣夫等艺术家作品
386 206 refined language / diction / wording / poetic genre 孟子答辭也
387 205 dialect / language / speech 發語辭
388 205 二十五 èrshíwŭ twenty five 餘夫二十五畝
389 205 huáng yellow 黃鍾
390 204 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 則其於群臣
391 203 róng arms / armaments / a military affair 戎狄是膺
392 203 earth / dust / soil 土神
393 203 ài to love 仁者以其所愛及其所不愛
394 203 二千 èr qiān two thousand 大國君田三萬二千畝
395 202 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 知此則愛敬人之親
396 202 xiū to decorate / to embellish 修睿
397 201 yuǎn far / distant 言近而指遠者
398 201 yīng should / ought 所以具眾理而應萬事者也
399 200 huáng emperor 則皇皇如也
400 200 fortune telling 步卜反
401 200 Qiū Confucius 而不可以得丘民之心
402 199 rèn office / responsibility 藏品中有任伯年
403 199 淮南 Huáinán Huainan 淮南王說
404 199 biàn to change 則變置
405 198 dào to steal / to rob / to plunder 可以盜千乘之國
406 198 shè to shoot / to launch 羿不為拙射變其彀率
407 197 liè to arrange / to line up / to list 国立特列恰科夫美术博物馆珍品展
408 196 gas / vapour / fumes 由氣化
409 196 capacity / degree / a standard / a measure 昨天连续两度登上春晚舞台的岳云鹏
410 196 jiàn to remonstrate / to admonish 君有過不能諫
411 196 dài to wait / to treat / to deal with 刘广元就迫不及待地推开了这扇窗户
412 195 御史大夫 Yùshǐ Dàifu Imperial Secretary 御史大夫公孫弘議曰
413 194 不如 bùrú not equal to / not as good as 則不如無書
414 194 sāi to stop up / to squeeze in / to stuff / to block 管理员对狄塞尔的死非常痛心
415 194 寡人 guǎ rén the lone one / a ruler's way of refering to himself 寡人如就見者也
416 194 Ji 法国国家警察的警长吉恩
417 194 shēng sound / voice 聲問也
418 193 zhì to create / to make / to manufacture 很多学生实用了竹制球棒和手枪作武器
419 193 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 月巴黎致命恐怖袭击之后的一次突袭中身中数枪殉职
420 193 to leave / to depart / to go away / to part 用其三而父子離
421 192 tool / device / utensil / equipment / instrument 给人的感觉更具国际性
422 192 yōng harmony 音雍
423 189 Soviet Union 近世蘇氏
424 189 昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou 立昭王
425 188 to associate with / be near 比你的更灵验
426 188 公孫 Gōngsūn Gongsun 公孫丑曰
427 187 different / other 書太誓文與此小異
428 187 hōng to die 滕定公薨
429 187 jué to decide / to determine / to breach 若決江河
430 187 wèi position / location / place 第一位统一中国的皇帝秦始皇
431 186 皇帝 huángdì Emperor 第一位统一中国的皇帝秦始皇
432 186 yǐn to drink 般樂飲酒
433 186 ruò weak / feeble / young / inferior 弱小的动物就可以站在树上耻笑它了
434 185 yíng to welcome / to greet 趨而迎之
435 185 shì to fit / to suit 適也
436 184 wēi power / might / prestige 威天下不以兵革之利
437 184 jiā excellent 嘉善而矜不能
438 183 三月 sānyuè March / the Third Month 緦麻三月
439 183 左右 zuǒyòu approximately 千米左右
440 183 to meet with 隨遇而安
441 181 to rule by force / to usurp / to master 霸者之民
442 181 大臣 dàchén chancellor / minister 言大臣之計安社稷
443 181 rich 晉卿富家也
444 180 chí to grasp / to hold 但是美国大众持这种观点的人数比例只有不到
445 180 zōng Zong 承宗斂手削地
446 180 wēi dangerous / precarious 諸侯危社稷
447 180 jiāo to teach / to educate / to instruct 可以教别人白白的抢去
448 180 to dispel 伯夷辟紂
449 179 百姓 bǎixìng common people 非敵百姓也
450 179 miǎn to exempt / to remove / to avoid / to excuse / to be free from 設使幸而獲免
451 179 tune / song 本次更联手歌曲的词曲作者
452 178 Kāng Kang 康梁等的维新运动失败了
453 177 jiāng a large river 音江
454 176 ancient / old / palaeo- 古之為關也
455 176 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
456 176 shì to look at / to regard / to inspect 古人視不下於帶
457 174 lián incorrupt / inexpensive 頑夫廉
458 174 shè house / dwelling 舍也
459 174 to criticize 不可以此而議優劣也
460 174 fàn a pattern / a model / an example / a mould 从登报的小学生范文到吸引读者
461 174 to forewarn / to expect / to anticipate / to worry 驩虞如也
462 173 zàng to bury the dead 葬于陵墓的中心
463 172 shēn deep 故其轍跡深
464 172 líng clever / alert / efficacious / effective / intelligent 若孔子於衛靈公是也
465 172 dǐng a ding / a large, three-leg bronze cauldron 亟餽鼎肉
466 171 shòu life / long life / lifespan 殀壽不貳
467 171 chuān Sichuan 為下必因川澤
468 170 zhuī to pursue / to chase 以追蠡
469 170 Zhòu Emperor Zhou 武王伐紂歸而記事之書也
470 170 shí real / true / honest / really 然後可以見其所安之實也
471 169 xīn new / fresh / modern 北新桥的广泰
472 169 zhí straight 只剩下直的雨道
473 169 zhí to execute a plan 苟執於辭
474 169 gān sweet 人雖或有所貪昧隱忍而甘受之者
475 167 hào number, such as day of a month or name of a ship 怨慕號天
476 167 qīn to invade / to infringe 地見侵奪也
477 166 second heavenly stem 祖乙
478 165 huò a disaster 不仁之禍
479 164 severe 幽厲興
480 164 zhōng loyalty / devotion 安社稷則忠矣
481 164 Emperor Yu 禹之聲
482 163 private 騁其私智
483 163 太史公 Tài Shǐgōng Grand Scribe 太史公曰
484 163 為人 wéirén behavior / conduct 將使社稷為人所滅
485 162 night 則其夜氣不足以存
486 162 祿 good fortune 非以干祿也
487 162 司馬 sīmǎ official post of minister of war 遭宋桓司馬將要而殺之
488 162 qīng green or blue 他们没有见过太阳与青天
489 162 fēng wind 故聞伯夷之風者
490 161 yōu to worry / to be concerned 憂心悄悄
491 160 shì to murder a superior 然夷羿篡弒之賊
492 160 先生 xiānsheng Mr. / sir / mister / teacher / title of respect / gentleman 唐先生
493 160 yún cloud 岳云鹏
494 159 jué ancient bronze wine holder 而不慕乎人爵之榮
495 159 Miào Miao 魯繆公之時
496 159 shāng to injure 無傷也
497 158 Shùn Emperor Shun 舜之飯糗茹草也
498 158 Péng Peng 彭更之意同
499 157 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 君子之厄於陳蔡之閒
500 156 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼

Genre: poetry

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 18 shān a mountain / a hill / a peak 震旦国中第一奇山
2 15 juǎn to coil / to roll 卷卷引人入胜
3 14 chūn spring 春已有了消息
4 13 全唐詩 Quán Táng Shī Quan Tangshi / Complete Tang Poems 全唐詩
5 11 shàng top / a high position 拉到便道上
6 10 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 华君武
7 10 zhī to know / to be aware 一年半期间弗林特居民都没有被告知他们的饮用水被污染
8 9 一百 yībǎi one hundred 千一百六十人
9 9 chuān Sichuan 為下必因川澤
10 9 shí rock / stone 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
11 8 to cry / to weep aloud / to crow / to hoot 烏夜啼
12 8 lái to come 可是改来改去
13 8 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
14 8 night 則其夜氣不足以存
15 7 王维 Wáng Wéi Wang Wei 王维
16 7 王維 Wáng Wéi Wang Wei 王維
17 7 one 样子也跟以前一摸一样
18 7 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
19 7 rén person / people / a human being 专招待文明人
20 7 yuè month 个多月的临时拨款法案
21 7 二十 èrshí twenty 今年是光绪二十四年
22 6 Wu 烏果反
23 6 qīng green or blue 他们没有见过太阳与青天
24 6 lái to come 我來伐紂
25 6 rain 只剩下直的雨道
26 6 qiū fall / autumn
27 6 zhào to illuminate / to shine / to reflect 容光必照焉
28 6 chéng clear / limpid 澄澄映葭葦
29 6 chuāng window / shutter 兔月向窗开
30 6 creek 青溪
31 6 mián to sleep 蠶眠桑葉稀
32 6 luò to fall / to drop 老虎不留神落入猎人的网中
33 6 huā Hua 小花
34 6 yàng to overflow / to swirl / to ripple / to be tossed 漾漾泛菱荇
35 6 undulations 美国之音现在继续波送中文节目
36 6 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
37 6 qīng clear / distinct / complete / pure 他都知道得清清楚楚
38 6 jiā house / home / residence 他才低着头往家走
39 5 inside 也須從這裏過
40 5 tián field 滑田友
41 5 to enter 老虎不留神落入猎人的网中
42 5 alone / independent / single / sole 獨未至聖人之止耳
43 5 xián to stay idle / to be unoccupied / to be not busy 我不能这么闲着
44 5 chéng a city / a town 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
45 5 niàn to read aloud / to recite 與孔子論夷齊不念舊惡意正相類
46 5 solitary 由于势单力孤
47 5 desire 各欲正己也
48 5 wèn to ask 如果在聚会中被问及属相
49 5 shēn deep 故其轍跡深
50 5 song 加上胡歌也被曝将上春晚
51 5 guī to go back / to return 武王伐紂歸而記事之書也
52 5 qián front 同前幕
53 5 to perch (of birds) / to stay / to dwell 二嫂使治朕棲
54 5 yán to speak / to say / said 画家和摄影家而言
55 4 jiàn arrow 銀箭金壺漏水多
56 4 jīn gold 金光一道一道的射出
57 4 niǎo bird 獸蹄鳥跡之道
58 4 dēng to scale / to climb / to ascend / to mount / to go up 仅以黑色皮裤加蓝色皮毛大衣登台表演
59 4 alone / independent / single / sole 独宿孤房泪如雨
60 4 guī to go back / to return 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
61 4 eight 一八九八年
62 4 wēi micro / tiny / miniature 至微賤也
63 4 jìng still / calm / quiet 靜也
64 4 huí to go back / to turn around / to answer / to return / to revolve 夺回手去
65 4 niǎo bird 鸟鸣涧
66 4 shì style, system, formula, rule 主体大楼为仿古阁楼式
67 4 dumb / mute 歸飛啞啞枝上啼
68 4 李白 Lǐ Bái Li Bai / Li Taibai / Li Po 李白
69 4 Wu 吳氏曰
70 4 黄河 Huánghé Yellow River 黄河远上白云间
71 4 shí time / a period of time 則時或有害於義
72 4 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 恐其驚先祖五祀之神
73 4 lòu to leak / to let out / to divulge 非如霸者但小小補塞其罅漏而已
74 4 白云 bái yún white cloud 不少读者脑中开始勾勒出诱人的蓝天白云
75 4 wèi Eighth earthly branch 上个月成功回收了未进入轨道飞行的第一级推进器
76 4 a man / a grown man 麦克洛夫林说
77 4 Wu 乌栖曲
78 3 故鄉 gùxiāng home / homeland / native place 故鄉里所謂愿人
79 3 nasal mucus / tears 則己垂涕泣而道之
80 3 bǎi one hundred 你需要成百而且最好是成千上万的生产
81 3 zuò to sit 让唐铁嘴坐下
82 3 sāng mulberry tree 子桑戶死
83 3 qiǎn shallow 故其轍跡淺
84 3 zhàng a staff / a rod / a cane / a walking stick 杖也
85 3 jiā reeds 澄澄映葭葦
86 3 diluted / sparse 蠶眠桑葉稀
87 3 bluish green / cyan-blue / deeply saturated blue / emerald 碧紗如煙隔窗語
88 3 墟落 xūluò a village 斜陽照墟落
89 3 idea 刘广元将自己的成就淡然归因于勤于思考生活所衍生出的立意和格局
90 3 shì matter / thing / item 事已至此
91 3 xián to stay idle / to be unoccupied / to be not busy 閑先聖之道
92 3 to repeat / to duplicate / to copy / to double 此蓋複出而逸其半也
93 3 to dance / to wield / to brandish 手之舞之
94 3 liú to flow / to spread / to circulate / to move 她的眼泪流得更多了
95 3 zhì ringed pheasant / pheasant 士執雉
96 3 Qín Shaanxi 秦宣夫等艺术家作品
97 3 sān three 三爷
98 3 fàn broad / vast 為人蓋泛言之
99 3 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
100 3 flute 羌笛何須怨楊柳
101 3 female / feminine 二女果
102 3 xié slanting 斜陽照墟落
103 3 相见 xiāngjiàn to meet each other 相见语依依
104 3 jiāng a large river 音江
105 3 the sound of the wind 颯颯秋雨中
106 3 shí time / a period of time 他被抓获时明显是向藏在一群妇女当中流出去
107 3 二十五 èrshíwŭ twenty five 餘夫二十五畝
108 3 gǎi to change / to alter / to transform / to correct 咱们的茶馆改了良
109 3 shī the practice of selfless giving / dāna 老虎就无计可施了
110 3 xiāng village 回乡偶书
111 3 qín a generic names for certain string instruments / zither / heptachord 鼓琴
112 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 我还留着我的小辫儿
113 3 tíng to stop / to halt / to park 無一息之停
114 3 gòu to crow (of a pheasant) 雉雊麥苗秀
115 3 xiàng lane / alley 顏子在陋巷
116 3 宿 to lodge for the night 不宿怨焉
117 3 bái white 脚上趿拉着双白缎子绣花的布鞋
118 3 西 The West 東面而征西夷怨
119 3 fēng wind 风过去了
120 3 yuǎn far / distant 言近而指遠者
121 3 to lean on / to rely upon 曾皙倚其門而歌
122 3 miáo sprout / seedling 苗阜
123 3 bìn temples / hair on the temples 鄉音難改鬢毛衰
124 3 shēng sound / voice 聲問也
125 3 niú an ox / a cow / a bull 也可能被成百上千只牛蹄踏成肉饼
126 3 líng water chestnut / Trapa natans / water caltrop 漾漾泛菱荇
127 3 jiàn mountain stream 鳥鳴澗
128 3 zhī branch 他的骨架子是竹园里的细竹枝
129 3 悠悠 yōuyōu lasting for ages / long drawn out / remote in time or space / unhurried / a great number (of events) / preposterous / pensive 念天地之悠悠
130 3 lín forest / grove 麦克洛夫林说
131 3 máo hair 拔一毛而利天下
132 3 zhú to pursue / to chase 有眾逐虎
133 3 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
134 3 Chǔ state of Chu 他都知道得清清楚楚
135 3 桂花 guì huā osmanthus flowers / Osmanthus fragrans 人閑桂花落
136 3 to separate / to divide 則是猶有私意之隔
137 3 xiào to smile / to laugh 大家全哈哈的笑起来
138 3 wèn to ask 亦不隕厥問
139 3 fáng room / house / housing 院中一共才有六间房
140 3 shēng sound / voice 她低声的说
141 3 to nest / to perch / to roost 丘何為是栖栖者與
142 3 guest / visitor 以飲食饋客之禮也
143 3 相見 xiāngjiàn to meet each other 相見以自通者也
144 3 lǎo old / elderly 除了几组老炮之外
145 3 hòu to wait 世界卫生组织称这种候选疫苗的研发是一个重大里程碑
146 3 chuí to hang (down) / to droop / to dangle / to bend down 則己垂涕泣而道之
147 3 kàn to see / to look 看东西模糊
148 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 上下與天地同流
149 3 古人 gǔrén people from ancient times / the ancients / person who has passed away 古人視不下於帶
150 3 wild / rude 則之野
151 3 yìng to reflect / to shine 澄澄映葭葦
152 3 huáng bamboo grove 獨坐幽篁裏
153 3 méi plum blossom / plum 寒梅著花未
154 3 shuāi weak / feeble 世衰道微
155 3 yīn sound / noise 音奔
156 3 xìng Nymphaea 漾漾泛菱荇
157 3 nán south 这一南一北出土的竹简
158 3 xuān clamor / noise 赫兮喧兮
159 3 千里 qiān lǐ thousand li / long distance 天子之地方千里
160 3 tiào to jump / to hop / to skip (a grade) / to leap / to bounce 狗急了跳墙
161 3 yōu quiet / secluded 幽厲興
162 3 kōng empty / void / hollow 的火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的空军发射站升空
163 3 plain / white 它是英国葛兰素史克公司的产品
164 3 shepherd 牧皮者
165 3 tóng boy / child / children 孩提之童
166 3 fēi a door leaf 倚杖候荊扉
167 3 liū to slip away / to skate / to slide 淺淺石溜瀉
168 3 dialect / language / speech 發語辭
169 3 suō a shuttle 停梭悵然憶遠人
170 3 qiāng Qiang nationality 羌笛何須怨楊柳
171 3 xiàn to envy / admire 張鄒皆云羡文也
172 3 xiāng village 其惟鄉原乎
173 3 Xiǎo Xiao 春晓
174 3 yáng sheep / goat 粱振英要港人做温驯羊
175 3 shǎo few / little 容易产生少白头
176 3 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
177 3 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 般樂飲酒
178 3 hǎi sea / ocean 刘海粟
179 3 an item 目之於色也
180 3 way / route / road 如言循途守轍
181 3 hán cold / poor 北方地寒
182 3 míng to cry / to chirp (of birds) 書牧宮作鳴條
183 3 zuì to be intoxicated 既醉以酒
184 3 悵然 chàngrán disappointed and frustrated 猶悵然
185 3 wàn ten thousand 萬章問曰
186 2 王之渙 Wáng Zhīhuàn Wang Zhihuan 王之渙
187 2 a lotus 而荷蕢者所以為果也
188 2 shī poem / verse 詩云
189 2 不見 bújiàn to not see 以其不見親就為幸
190 2 yān cigarette / tobacco / smoke 碧紗如煙隔窗語
191 2 pot 其小人簞食壺漿以迎其小人
192 2 míng to cry / to chirp (of birds) 鸟鸣涧
193 2 huān joyous / happy / pleased 與歡娛同
194 2 tune / song 本次更联手歌曲的词曲作者
195 2 zhuì to fall 墜也
196 2 zhú bamboo 他的骨架子是竹园里的细竹枝
197 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 月出惊山鸟
198 2 happy / cheerful / joyful 言禹之樂
199 2 the sound of the wind 飒飒秋雨中
200 2 color / look / appearance 所以我要留到最后才给它们上色
201 2 dumb / mute 归飞哑哑枝上啼
202 2 jiàn to splash 跳波自相濺
203 2 如此 rúcǐ in this way / so 如此一番沟通下来
204 2 xián to hold in mouth 字書以為口銜物也
205 2 sōng to loosen / to relax 生长在花岗岩石上的奇松和浮现在云海中的怪石而著称
206 2 yín silver 銀箭金壺漏水多
207 2 capacity / degree / a standard / a measure 昨天连续两度登上春晚舞台的岳云鹏
208 2 wén to hear 处处闻啼鸟
209 2 to go 去吧
210 2 故乡 gùxiāng home / homeland / native place 君自故乡来
211 2 tán to pluck a string / to play 舜所彈五弦琴也
212 2 jìng still / calm / quiet 夜静春山空
213 2 to finish / to complete 吴歌楚舞欢未毕
214 2 qióng poor / exhausted 然不窮理
215 2 风雨 fēngyǔ wind and rain / the elements / trials and hardships 夜来风雨声
216 2 怅然 chàngrán disappointed and frustrated 停梭怅然忆远人
217 2 to leave / to depart / to go away / to part 温暖所有离家在外的游子之心
218 2 lóu a storied building 方寸之木可使高於岑樓
219 2 jiàn mountain stream 鸟鸣涧
220 2 ǒu pair / mate 行不足以致譽而偶得譽
221 2 上层 shàng céng upper levels 更上层楼
222 2 姑蘇 Gūsū Gusu 姑蘇臺上烏棲時
223 2 piān disc / sheet 太空科技探索公司位于加州的总部一片欢腾
224 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
225 2 yún cloud 雲漢之詩曰
226 2 dialect / language / speech 碧纱如烟隔窗语
227 2 shī poem / verse 的诗
228 2 zhī to weave 織之有次業而未成者
229 2 玉门关 Yù Mén Guān The Jade Gate 春风不度玉门关
230 2 horse 马斯克在推进器落地后不久推文说
231 2 què bird 與雀同
232 2 cán silkworm 匹婦蠶之
233 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 使老稚轉乎溝壑
234 2 白鷺 báilù little egret 白鷺驚複下
235 2 jīng thorns / brambles 荊舒是懲
236 2 luàn disorderly / chaotic 邪世不能亂
237 2 to escape 人情莫不欲逸
238 2 Wu 中国美术馆现任馆长吴为山
239 2 pán firm / stable 請留磐石上
240 2 黃花 huánghuā rosewood 言入黃花川
241 2 to remember 停梭悵然憶遠人
242 2 lóu a storied building 文楼
243 2 yáng sun 如受陽貨烝豚之類也萬章曰
244 2 yín silver 银箭金壶漏水多
245 2 xiè to flow out swiftly / to flood 淺淺石溜瀉
246 2 yuǎn far / distant 稍微远一点儿就看不见
247 2 chuí frontier / border area 歸臥南山陲
248 2 qióng poor / exhausted 穷巷牛羊归
249 2 Xiǎo Xiao 此章文義本不可曉
250 2 yǐn secret / hidden / concealed 归隐南山陲
251 2 明月 míngyuè bright moon 明月來相照
252 2 yǐn to drink 下马饮君酒
253 2 半邊 bànbiān half 青山猶銜半邊日
254 2 fēi to fly 驅飛廉於海隅而戮之
255 2 陳子昂 Chén Zǐ'áng Chen Zi'ang 陳子昂
256 2 shā cotton yarn / muslin 碧紗如煙隔窗語
257 2 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 乃謂商人自相殺
258 2 biān side / boundary 黃雲城邊烏欲棲
259 2 yín to exclaim 而吟詠之間
260 2 老大 lǎodà eldest child 少小離鄉老大回
261 2 五十 wŭshí fifty 五十非帛不煖
262 2 二百 èr bǎi two hundred 卿田三千二百畝
263 2 huáng yellow 黃鍾
264 2 pot 银箭金壶漏水多
265 2 yīng should / ought 所以具眾理而應萬事者也
266 2 lèi tears 獨宿孤房淚如雨
267 2 白雲 bái yún white cloud 白雲無盡時
268 2 xiào to hiss / to whistle 彈琴複長嘯
269 2 儿童 értóng child 岁的儿童分三个月接种三剂疫苗
270 2 beautiful 魚綺反
271 2 渭川 Wèichuān Wei River 渭川田家
272 2 wàn ten thousand 万死亡病例
273 2 qiǎn shallow 叶浅予
274 2 不见 bújiàn to not see 这种大茶馆现在已经不见了
275 2 to arise / to get up 幕起
276 2 幽州 Yōuzhōu Youzhou / Fanyang 舜流共工于幽州
277 2 leaf 衛風匏有苦葉之詩也
278 2 mài wheat / barley / oats 今夫麰麥
279 2 王之涣 Wáng Zhīhuàn Wang Zhihuan 王之涣
280 2 杨柳 yángliǔ willow 杨柳
281 2 to interest / to be interesting 以博其義理之趣
282 2 wěi reeds / rushes 沈括以為蒲葦是也
283 2 孟浩然 Mèng Hàorán Meng Haoran 孟浩然
284 2 qǐng to ask 其傅為之請數月之喪
285 2 dàn tranquil / placid / quiet 有澹臺滅明者
286 2 suí to follow 隨遇而安
287 2 xiù handsome / elegant 作为春晚舞台上的绝对新秀叶逢春
288 2 chú a hoe 田夫荷鋤至
289 2 yuàn to blame / to complain 南面而征北狄怨
290 2 黃河 Huánghé Yellow River 黃河遠上白雲間
291 2 jǐn brocade / embroidered work 衣夫錦
292 2 diào to fish 故井地有不釣
293 1 to remember 停梭怅然忆远人
294 1 wén to hear 故聞伯夷之風者
295 1 xiè to flow out swiftly / to flood 浅浅石溜泻
296 1 yān cigarette / tobacco / smoke 碧纱如烟隔窗语
297 1 fēi to fly 归飞哑哑枝上啼
298 1 yīng should / ought 许多人指责辛德应为这场危机负责
299 1 诗经 Shījīng Shijing / Book of Odes / Book of Songs 诗经
300 1 zhī to weave 机中织锦秦川女
301 1 兒童 értóng child 兒童相見不相識
302 1 无尽 wújìn endless / inexhaustible 白云无尽时
303 1 东方 dōngfāng The East / The Orient 此前冯小刚导演在东方卫视
304 1 dōng east 孔子登東山而小魯
305 1 mài wheat / barley / oats 麦克洛夫林说
306 1 leaf 叶逢春
307 1 lài rapids 栾家濑
308 1 楊柳 yángliǔ willow 羌笛何須怨楊柳
309 1 chú a hoe 田夫荷锄至
310 1 shā cotton yarn / muslin 碧纱如烟隔窗语
311 1 六十 liùshí sixty 千一百六十人
312 1 chuàng mournful / sad / grieved / sorry 為昭明焄蒿悽愴
313 1 無盡 wújìn endless / inexhaustible 則所藉者深遠而無盡
314 1 shū book 春秋每書諸侯戰伐之事
315 1 to lie 隱几而臥
316 1 cán silkworm 蚕眠桑叶稀
317 1 jǐn brocade / embroidered work 机中织锦秦川女
318 1 guāng light 金光一道一道的射出
319 1 姑苏 Gūsū Gusu 姑苏台上乌栖时
320 1 luàn disorderly / chaotic 天下大乱
321 1 jiàn to splash 跳波自相溅
322 1 jīng thorns / brambles 倚杖候荆扉
323 1 guàn crane / stork 登鸛雀樓
324 1 nán difficult 士之所難者
325 1 lài rapids 欒家瀨
326 1 yáng sun 斜阳照墟落
327 1 míng bright / brilliant 明儿个关城
328 1 送別 sòngbié to bid farewell / to send off 送別
329 1 jué to awake
330 1 zhuì to fall 起看秋月坠江波
331 1 yǐn to drink 般樂飲酒
332 1 pán plate / dish / tray 请留盘石上
333 1 wáng Wang 王掌柜
334 1 玉門關 Yù Mén Guān The Jade Gate 春光不度玉門關
335 1 machine 為機變之巧者
336 1 lèi tears 独宿孤房泪如雨
337 1 qǐng to ask 首先请听时事经纬
338 1 tán to pluck a string / to play 弹琴复长啸
339 1 mixed / miscellaneous / various / complex 杂诗
340 1 huáng yellow 皮肤是隔年的黄稻草
341 1 陈子昂 Chén Zǐ'áng Chen Zi'ang 陈子昂
342 1 風雨 fēngyǔ wind and rain / the elements / trials and hardships 夜來風雨聲
343 1 xiào to hiss / to whistle 虎啸坐空谷
344 1 wěi reeds / rushes 澄澄映葭苇
345 1 王宫 wáng gōng an imperial palace / a royal palace 吴王宫里醉西施
346 1 biān side / boundary 黄云城边乌欲栖
347 1 hòu after / later / behind 攻于後以北
348 1 十二 shí èr twelve 经过两天十二紧张的暴力冲突之后星期三晚上红色清真寺的此外情况发生了意想不到的变化
349 1 涼州 Liángzhōu Liangzhou 涼州詩
350 1 mixed / miscellaneous / various / complex 我退則諂諛雜進之日多
351 1 Luán Luan 如晉錮欒盈也
352 1 xián to hold in mouth 青山欲衔半边日
353 1 jìn to the greatest extent/(when used before a noun of location) furthest or extreme/to be within the limits of/to give priority to 白日依山尽
354 1 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
355 1 to finish / to complete 萬理畢具
356 1 八十 bāshí eighty 其入可食二千八百八十人
357 1 何须 xīn xiāng why should / there is no need 羌笛何须怨
358 1 liáng cool / cold 越改越凉
359 1 zhōu a state / a province 的火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角的空军发射站升空
360 1 huān joyous / happy / pleased 吴歌楚舞欢未毕
361 1 轻松 qīngsōng gentle / relaxed 色静轻松里
362 1 Luán Luan 栾家濑
363 1 贺知章 Hè Zhīzhāng He Zhizhang 贺知章
364 1 guàn crane / stork 登鹳雀楼
365 1 chà to differ from / to short of / to lack 但他的人品很差
366 1 黄花 huánghuā rosewood 言入黄花川
367 1 suí to follow 随山将万转
368 1 diào to fish 垂钓将已矣
369 1 gōng palace 館於上宮
370 1 beautiful 来日绮窗前
371 1 東方 dōngfāng The East / The Orient 決諸東方則東流
372 1 白鹭 báilù little egret 白鹭惊复下
373 1 to leave / to depart / to go away / to part 用其三而父子離
374 1 王宮 wáng gōng an imperial palace / a royal palace 然後王宮
375 1 dàn insipid / diluted / weak / light in color / tasteless / fresh / indifferent 淡而不厭
376 1 qiǎng to fight over / to rush / to scramble / to grab / to rob / to snatch 可以教别人白白的抢去
377 1 何須 xīn xiāng why should / there is no need 羌笛何須怨楊柳
378 1 送别 sòngbié to bid farewell / to send off 送别
379 1 machine 扫描辐射机等
380 1 半边 bànbiān half 青山欲衔半边日
381 1 shū book 我特别喜欢她书里这些小鸟
382 1 happy / cheerful / joyful 东方渐高奈乐何
383 1 horse 兩馬之力與
384 1 yún cloud 岳云鹏
385 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 他又转晃了两三趟
386 1 Bèi Bei 詩邶風柏舟
387 1 guǎn house / establishment / hall 館於上宮
388 1 guǎn house / establishment / hall 其中包括一个极为珍贵的藏书馆
389 1 相識 xiāngshí to be aquainted 兒童相見不相識

Genre: non-fiction

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 145 zài in / at 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
2 71 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 也不能那么说
3 66 nián year 与前幕相隔十余年
4 66 one 样子也跟以前一摸一样
5 59 shàng top / a high position 拉到便道上
6 50 zhōng middle / during / inside 院中一共才有六间房
7 48 yuè month 个多月的临时拨款法案
8 46 dào to arrive 拉到便道上
9 44 rén person / people / a human being 专招待文明人
10 39 中国 Zhōngguó China 帝国主义指使中国军阀进行割据
11 32 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 个多月的临时拨款法案
12 32 来源 láiyuán source (of information, etc) / origin 身边很多东西都可以是灵感的来源
13 31 问题 wèntí problem / question 政府不但威胁说要报复激进分子行为但是星期二之前政府为了通过谈判解决问题一再做出让步
14 30 美国 Měiguó United States 美国会通过临时拨款法案避免联邦政府关门
15 28 转基因 zhuǎn jīyīn genetic modification 在转基因产品的审批过程中
16 28 刘广元 Liú Guǎngyuán Liu Guangyuan 作家刘广元
17 27 一个 yī gè one / one unit 他由一个煤铺迁入裱糊得雪白的新房
18 26 děng et cetera / and so on 康梁等的维新运动失败了
19 25 shù tree 狮子会上树
20 24 加勒比 Jiālēibì Caribbean 加勒比系列小说一发行便一版再版
21 24 春晚 Chūn Wǎn Spring Festival Gala Gala / Spring Festival banquet 春晚语言类节目
22 24 lái to come 可是改来改去
23 23 没有 méiyǒu to not have / there is not 位置没有动
24 23 huì can / be able to 会引起头部供血不足
25 22 老虎 lǎohǔ tiger 老虎学艺
26 22 气象卫星 qìxiàng wèixīng a weather satellite / a meteorological satellite 气象卫星的最新发展趋势
27 21 作品 zuòpǐn works (of art) 卢奇多最新的作品是
28 21 big / great / huge / large / major 北京城内的大茶馆已先后相继关了门
29 21 表示 biǎoshì to express 布什总统在演讲中坚决表示要在伊拉克战争中取得胜利
30 20 疫苗 yìmiáo vaccine 世卫组织将为非洲测试新疟疾疫苗
31 20 节目 jiémù a program 以上内容我们加再介绍来的节目中为您作详细报道
32 20 中国美术馆 Zhōngguó měishù guǎn China National Art Gallery 中国美术馆概况
33 19 美国之音 Měiguó Zhīyīn VOA 美国之音
34 19 soil / ground / land 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
35 18 special / unusual / extraordinary 世界卫生组织哈特尔警告不要在这个疫苗上寄托太多希望
36 18 xīn new / fresh / modern 北新桥的广泰
37 18 yào to want / to wish for 袁世凯还是要作皇上
38 17 政府 zhèngfǔ government 星期三政府命令激进分子放下武器否则他们会面临进一步的攻击
39 17 进行 jìnxíng to advance / to conduct / to carry out 帝国主义指使中国军阀进行割据
40 17 动物 dòngwù animal 这一地区还生存着许多濒临灭绝的动物
41 17 hòu after / later / behind 抗日战争胜利后
42 17 清真寺 qīngzhēnsì mosque 红色清真寺
43 17 néng can / able 可哪能那么容易
44 17 yòng to use / to apply 许多批评穆沙拉夫的人斗笠用红色清真寺的对质来强调他们对政府在控制宗教激进分子方面失败的忧虑
45 16 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以教别人白白的抢去
46 16 美术 měishù art / fine arts / painting 多个美术数据库
47 16 inside 他的骨架子是竹园里的细竹枝
48 16 advantage / benefit 岁的比利时玛利诺犬
49 16 生活 shēnghuó life 他们大约生活在中更新世时代
50 15 包括 bāokuò to include 包括大熊猫和四川疣鼻金丝猴
51 15 技术 jìshù technology 航天技术助力智能制造转型升级
52 15 地区 dìqū area / region 这一地区还生存着许多濒临灭绝的动物
53 15 作家 zuòjiā author / writer 作家刘广元
54 15 艺术 yìshù visual arts / arts 通过文学和艺术的形式
55 15 sān three 三爷
56 15 shí time / a period of time 他被抓获时明显是向藏在一群妇女当中流出去
57 14 狮子 shīzi lion 狮子会上树
58 14 to crawl / to creep / to climb / to scramble 也只好爬到树上
59 14 horse 马斯克在推进器落地后不久推文说
60 14 shuǐ water 心中那点污秽仿佛水远也洗不掉
61 14 文学 wénxué literature 通过文学和艺术的形式
62 14 安全 ānquán safe / secure / safety / security 战斗是在于青学生冲向一个政府安全部门之后暴发的
63 14 陈洁仪 Chén Jiéyí Chen Jieyi 陈洁仪
64 14 认为 rènwéi to believe / to think 卫生官员认为它可能会挽救数百万人的生命
65 14 liǎng two 就盼着两样都有吧
66 14 就是 jiù shì is precisely / is exactly 就是粮食店里可巧有面
67 14 lèi kind / type / class / category 年的新人类的遗迹
68 14 猴子 hóuzi monkey 猴子和人的关系很近
69 13 chǎng a place / an open space / a field / a courtyard 大家还记着早晨那一场
70 13 国家 guójiā country 其使用程序将必须送往国家监管部门批准
71 13 支持 zhīchí to support 阿期木说这位支持塔利班而且臭名招徒的玩忽派神职人员当场被抓获
72 13 一些 yīxiē some / a few / a little 车夫们也好似比往日精神了一些
73 13 ràng to allow 让唐铁嘴坐下
74 13 疟疾 nǜjí malaria 世卫组织将为非洲测试新疟疾疫苗
75 13 发展 fāzhǎn to develop 比如用这种疫苗在发展中国家
76 13 需要 xūyào to need / to want / to demand / needs / to require 这种疟疾疫苗需要进行审查
77 13 jìn nearby 近两千年来
78 13 hóu monkey 猴年说猴
79 13 奥巴马 Àobāmǎ Barack Obama 就可以看出奥巴马行政当局是如何严肃对待伊斯兰国和其他恐怖组织在社交媒体上构成的威胁
80 13 开始 kāishǐ to begin / to start 月开始测试一种很有前景的疟疾疫苗
81 13 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 秦始皇下令将早期修建的一些分散的防御工事连接成一个完整的防御系统
82 12 工作 gōngzuò work 遗址的科学考察工作仍在进行中
83 12 能力 nénglì capability / ability 生产能力和生产过程完全对应的虚拟生产环境
84 12 第一 dì yī first 第一幕
85 12 有关 yǒuguān concerning / related to 周口店遗址不仅是有关远古时期亚洲大陆人类社会的一个罕见的历史证据
86 12 wáng Wang 王掌柜
87 12 lín forest / grove 麦克洛夫林说
88 12 产品 chǎnpǐn goods / merchandise / product 它是英国葛兰素史克公司的产品
89 12 这种 zhè zhǒng this kind of / this sort of / this type of 这种大茶馆现在已经不见了
90 11 火箭 huǒjiàn rocket 号火箭
91 11 故宫 Gùgōng The Imperial Palace 明清故宫
92 11 can / may / able to 裕泰茶馆的样子可不像前幕那么体面了
93 11 yún cloud 岳云鹏
94 11 创作 chuàngzuò to create / to produce / to write 书写与创作
95 11 基因 jīyīn gene 我们一直在做的就是从基因上改善作物
96 11 gāo high / tall 同时也具有极高的历史价值
97 11 语言 yǔyán a language 春晚语言类节目
98 11 影响 yǐngxiǎng to influence 都受到有毒铅污染水的影响
99 11 lái the name of a weed 朗格莱表示
100 11 shǒu head / chief / first 此前有消息称影视演员王凯将与春晚小品常客刘涛一同演绎一首有关
101 11 gěi to give 晌午给我作点热汤面吧
102 11 Féng Feng 冯巩剧本关注邻里问题
103 11 xiǎo small / tiny / insignificant 小花
104 11 宣布 xuānbù to declare / to announce 世界卫生组织宣布
105 10 发现 fāxiàn to find / to discover 人们还可以在这里发现各种不同的森林生态系统
106 10 时候 shíhou time / length of time / moment / period 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
107 10 zhǎn to spread out / to extend 展厅设施
108 10 gāi should / ought to 你的小辫儿也该剪了吧
109 10 xīn heart 管理员对狄塞尔的死非常痛心
110 10 举行 jǔxíng to hold (a meeting, elections, etc) 年诺贝尔奖颁奖仪式在斯德哥尔摩举行
111 10 发射 fāshè to shoot / to fire / to launch 警察向人群发射了催泪瓦斯
112 10 暴风雪 bàofēngxuě a snowstorm / a blizzard 强暴风雪重创美国东岸
113 10 气象 qìxiàng atmosphere 气象预告员说
114 10 部分 bùfèn part / share / section / piece 部分
115 10 several 你帮几天忙好了
116 10 成为 chéngwéi to become / to turn into 成为现实主义的完美杰作
117 10 全球 quánqiú entire globe / global / worldwide 粮食保障问题是全球面临的一大挑战
118 10 小品 xiǎopǐn a short, simple literary or artistic creation / essay / skit 都市题材小品
119 10 转基因食品 zhuǎn jīyīn shípǐn genetically modified (GM) food 转基因食品到底有没有害
120 10 wèi position / location / place 第一位统一中国的皇帝秦始皇
121 9 新闻网 xīnwén wǎng news agency 中国新闻网
122 9 最后 zuìhòu final / last 沈阳故宫是统治中国的最后一个朝代在将权力扩大到全国中心
123 9 song 加上胡歌也被曝将上春晚
124 9 生肖 shēngxiào twelve animals of the Terrestrial Branches 兔子也是汉朝时才被加入生肖的
125 9 研究 yánjiū to research 经研究发现
126 9 自然 zìrán nature 山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起
127 9 to reach 秦始皇陵及兵马俑坑
128 9 北京 Běijīng Beijing 国民党特务和美国兵在北京横行的时候
129 9 艺术家 yìshùjiā artist 泰山一直是中国艺术家和学者的精神源泉
130 9 获得 huòdé to obtain / to receive / to get 将获得最高英勇奖章
131 9 作为 zuòwéi to accomplish / to regard 其余的两间作为下房
132 9 天冷 tiān lěng cold weather 天冷就回来
133 9 朝鲜 Cháoxiǎn Korea / North Korea 韩国质疑朝鲜导弹试验
134 9 通过 tōngguò to get past / to pass (resolution) / by means of 通过文学和艺术的形式
135 9 社会