Glossary and Vocabulary for Huainanzi 《淮南子》, 卷二十一 要略 Chapter 21: Summary

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 28 yán to speak / to say / said 故言道而不言事
2 23 dào way / road / path 故言道而不言事
3 19 tōng to go through / to open 中通諸理
4 18 不知 bùzhī do not know 不知禍福也
5 18 shì matter / thing / item 故言道而不言事
6 18 使 shǐ to make / to cause 使人知先後之禍富
7 16 zhī to know 懼為人之惽惽然弗能知也
8 16 rén person / people / a human being 又恐人之離本就末也
9 15 xíng appearance 墜形
10 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 博為之說
11 12 lùn to comment / to discuss 夫作為書論者
12 11 萬物 wànwù all living things 混沌萬物
13 11 míng bright / brilliant 明萬物之主
14 11 biàn to change / to alter 鑒耦百變也
15 11 desire 欲一言而寤
16 10 Germany 所以明大聖之德
17 10 thing / matter 則賤物而貴身
18 9 shí time / a period of time 時則
19 9 lèi kind / type / class / category 知生類之眾
20 9 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 節開塞之時
21 9 xiū to decorate / to embellish 修務
22 8 reason / logic / truth 中通諸理
23 8 zhì to rule / to govern / to manage / to control 守約以治廣
24 8 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王之時
25 8 guān to look at / to watch / to observe 繁然足以觀終始矣
26 7 之間 zhījiān between / among 審仁義之間
27 7 lǎn to look at / to watch / to view 覽冥
28 7 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為法式
29 7 shù method / tactics 主術
30 7 天下 tiānxià China 天下同心而苦之
31 7 天地 tiān dì heaven and earth / the world 以莙凝天地
32 7 shēng to be born / to give birth 知生類之眾
33 7 idea 引人之意
34 6 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 則外物而反情
35 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今夫狂者無憂
36 6 jié festival / a special day 節開塞之時
37 6 xiǎo small / tiny / insignificant 托小以苞大
38 6 huà to make into / to change into / to transform 則無以與化遊息
39 6 終始 zhōngshǐ start and finish 繁然足以觀終始矣
40 6 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 紂為天子
41 6 禍福 huòfú disaster and happiness 以知禍福
42 6 big / great / huge / large / major 托小以苞大
43 6 popular / common 齊俗
44 6 business / industry 各務其業
45 5 zhǐ to point 所以譬類人事之指
46 5 人間 rénjiān the human world / the world 人間
47 5 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 浩然可以大觀矣
48 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 使君人者知所以從事
49 5 jīng essence 嬴垀有無之精
50 5 wèi Eighth earthly branch 所以為人之於道未淹
51 5 shì a generation 則無以與世浮沉
52 5 qíng feeling / emotion / mood 則外物而反情
53 5 tóng like / same / similar 同氣之應
54 5 之中 zhīzhōng inside 雖未能抽引玄妙之中才
55 5 luàn chaotic / disorderly 而不亂其常者也
56 5 shǔ to count 列山淵之數
57 5 nèi inside / interior 德形於內
58 5 a song 而貶末世之曲政也
59 5 wài outside 則外物而反情
60 5 xíng to walk / to move 列星辰之行
61 5 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 物之可以喻意象形者
62 5 shàng top / a high position 上考之天
63 5 chēng to call / to address 繆稱
64 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可動以物
65 5 néng can / able 懼為人之惽惽然弗能知也
66 5 a man / a male adult 夫作為書論者
67 5 different / other 通同異之理
68 4 affairs / business / matter / activity 修務
69 4 chà to differ 列小大之差者也
70 4 tuī to push / to shove 以推本樸
71 4 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 繁然足以觀終始矣
72 4 yòng to use / to apply 用太公之謀
73 4 quán to explain / to expound / to comment on 詮言
74 4 words / speech / expression / phrase / dialog 故多為之辭
75 4 yǐn to lead / to guide 雖未能抽引玄妙之中才
76 4 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 以為天下去殘除賊而成王道
77 4 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 埒略衰世古今之變
78 4 qióng poor / destitute / impoverished 窮逐終始之化
79 4 精神 jīngshén spirit / vigor / vitality / drive 精神
80 4 xiàng figure / image / appearance 象太一之容
81 4 zhǔ owner 主術
82 4 five 以內治五藏
83 4 to join / to combine 合諸人則
84 4 wide / broad 博為之說
85 4 guī to go back / to return 而歸之一本
86 4 method / way 法五神之常
87 4 machine 節動靜之機
88 4 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 今夫狂者無憂
89 4 a family clan 泰族
90 4 piān chapter / section / essay / article 故著二十篇
91 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 鎮撫諸侯
92 4 soil / ground / land 下揆之地
93 4 wèi to call 今謂之道則多
94 4 proper / suitable / appropriate 財制禮義之宜
95 4 zàng to bury the dead 厚葬靡財而貧民
96 4 fēn to separate / to divide into parts 審死生之分
97 4 zhì to create / to make / to manufacture 以制群下
98 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成之為敗
99 4 學者 xuézhě scholar 所以使學者孳孳以自幾也
100 4 road / path / way 規遠近之路
101 4 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人亦無憂
102 4 to take / to get / to fetch 覽取撟掇
103 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 故多為之辭
104 4 tiān day 上考之天
105 4 wēi small / tiny 至微之淪無形也
106 4 a footprint 別同異之跡
107 4 míng dark 覽冥
108 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 人致其功
109 4 無為 wúwèi to let things take their own course 故通而無為也
110 4 chéng honesty / sincerity 誠通其志
111 4 shān a mountain / a hill / a peak 說山
112 3 a river / a stream 剔河而道九岐
113 3 duǎn short 斷短為節
114 3 zǒng general / total / overall / chief 總同乎神明之德
115 3 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 所以譬類人事之指
116 3 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 周公繼文王之業
117 3 extravagant / go with fashion 靡𢿱大宗
118 3 jiē to join 接徑直施
119 3 gain / advantage / benefit 利病之反
120 3 kāi to open 節開塞之時
121 3 meaning / sense 足以窮道通義也
122 3 liè to arrange / to line up / to list 列山淵之數
123 3 zhōng middle 中通諸理
124 3 jiǔ nine 同九夷之風氣
125 3 道德 dàodé moral / morality / ethics 所以紀綱道德
126 3 fàn to overflow / to flood / to inundate 氾論
127 3 陰陽 yīn yáng Yin and Yang 所以和陰陽之氣
128 3 jiàn to see 所以令人遠觀博見者也
129 3 動靜 dòngjìng sound of activity / news of activity 動靜之利害
130 3 作為 zuòwéi conduct / actions 夫作為書論者
131 3 a talisman / a charm 說符玄妙之中
132 3 child / son 以教七十子
133 3 miào Miao 繆稱
134 3 fēng wind 祥風至
135 3 mín the people / citizen / subjects 以為民先
136 3 wén writing / text 詮以至理之文
137 3 未能 wèinéng to fail to 雖未能抽引玄妙之中才
138 3 liè an enclosure / a dike / an embankment 形埒之朕
139 3 利害 lìhài pros and cons / advantages and disadvantages 動靜之利害
140 3 lín a wood / a forest / a grove 說林
141 3 easy / simple 不以物易己
142 3 even / equal / uniform 齊俗
143 3 quán authority / power 明攝權操柄
144 3 人事 rénshì personnel / human resources 經緯人事
145 3 四時 sì shí the four seasons 序四時
146 3 empty / deserted 欲一言而寤
147 3 gōng public/ common / state-owned 外私而立公
148 3 qīng clear / pure / clean 純粹之入至清也
149 3 shì power / authority 而以合得失之勢者也
150 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 緊守虛無之宅者也
151 3 tài great / exalted / superior 泰族
152 3 中國 zhōngguó China 交伐中國
153 3 to inherit 武王繼文王之業
154 3 juǎn to coil / to roll 指奏卷異
155 3 原道 Yuándào Yuandao 原道
156 3 二十 èrshí twenty 故著二十篇
157 3 guó a country / a state / a kingdom 六國諸侯
158 3 zhèng government / administration 而貶末世之曲政也
159 3 萬方 wànfāng everywhere 所以應待萬方
160 3 shī the practice of selfless giving / dāna 其數直施而正邪
161 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執其大指
162 3 zhēn real / true / genuine 俶真
163 3 liú to flow / to spread / to circulate 樽流遁之觀
164 3 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王繼文王之業
165 3 shū book 夫作為書論者
166 3 合同 hétong contract 合同死生之形
167 3 shēn deep 測窈冥之深
168 3 chí to grasp / to hold 所以使人主秉數持要
169 3 ǒu to plow side by side 鑒耦百變也
170 3 zhōu Zhou Dynasty 周室增以六爻
171 3 báo thin / slight / weak 以與天和相嬰薄
172 3 guǎng wide / large / vast 守約以治廣
173 3 yuǎn far / distant 所以令人遠觀博見者也
174 3 clothes / dress / garment 使服其衣冠
175 3 cái money / wealth / riches / valuables 財制禮義之宜
176 3 cāo to conduct / to run / to manage 操舍開塞
177 3 to record 所以紀綱道德
178 2 shū father's younger brother 蔡叔
179 2 láng wolf 貪狼強力
180 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 不妄喜怒也
181 2 zhú to chase / to expel 窮逐終始之化
182 2 bài to defeat / to vanquish 成之為敗
183 2 fāng square / quadrilateral / one side 正流方
184 2 shǐ beginning / start 終而複始
185 2 preface / introduction 治倫理之序
186 2 to help / to assist 輔公子祿父而欲為亂
187 2 百事 bǎishì regular affairs 所以竅窕穿鑿百事之壅遏
188 2 原人 yuánrén prehistoric man / primitive man 言至精而不原人之神氣
189 2 shū different / special / unusual 異類殊形
190 2 太公 tàigōng great-grandfather 故太公之謀生焉
191 2 to cut down 以伐無道而討不義
192 2 to bestow on / to endow with 賦斂無度
193 2 tán an altar / a platform 標舉終始之壇也
194 2 shòu to suffer / to be subjected to 而己自樂所受乎天地者也
195 2 four 文王四世累善
196 2 bīng soldier / troops 此所以言兵者也
197 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 若轉丸掌中
198 2 kuáng insane / mad 今夫狂者無憂
199 2 xíng punishment / penalty 作為炮烙之刑
200 2 kǎo to examine / to test 上考之天
201 2 wéi dangerous / precarious 進退左右無所失擊危
202 2 wèi position / location / place 以踐天子之位
203 2 不明 bù míng not clear / unknown 故言道而不明終始
204 2 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 合同死生之形
205 2 yào to want / to wish for 所以使人主秉數持要
206 2 zéi thief 而無傷乎讒賊螫毒者也
207 2 終身 zhōngshēn lifelong 而與之終身
208 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 則無以使學者勸力
209 2 qún a crowd / a flock / a group 以制群下
210 2 kuàng extensive / wide / broad 曠曠兮
211 2 三王 sān wáng the three kings 所以覽五帝三王
212 2 táo to cleanse 所以洮汰滌蕩至意
213 2 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 分帝王之操
214 2 攻取 gōngqǔ to attack and seize 所以明戰勝攻取之數
215 2 capacity / degree / a standard / a measure 據度行當
216 2 仁義 rén yì benevolence and righteousness 審仁義之間
217 2 jīng to go through / to experience 經山陵之形
218 2 jǐng sunlight 故景星見
219 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 使百官條通而輻輳
220 2 liù six 周室增以六爻
221 2 shǎo few 謂之物則少
222 2 hǎo good 齊景公內好聲色
223 2 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 文王欲以卑弱制強暴
224 2 hài to injure / to harm to 利之為害也
225 2 to connect / to relate 系之無極
226 2 shī to lose 而兆見得失之變
227 2 one 一杯酒白
228 2 thin / slender 解除結細
229 2 yuán to aid / to assist 言天地四時而不引譬援類
230 2 chá to examine / to inquire / to inspect 察禍福利害之反
231 2 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 以相譬喻
232 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子修成
233 2 shì room / bedroom 周室增以六爻
234 2 xiāo night / evening / dark 浸想宵類
235 2 shì to match 縱欲適情
236 2 sān three 故治三年之喪
237 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 使人知先後之禍富
238 2 líng mound / hill / mountain 死陵者葬陵
239 2 lǎn to grasp / to seize 乃始攬物引類
240 2 存亡 cún wáng to exist or perish 敷陳存亡之機
241 2 pond / pool / marsh / swamp 死澤者葬澤
242 2 qiáng strong / powerful 知攻取堅守之非德不強也
243 2 pōu to slice / to cut 而語不剖判純樸
244 2 can / may / permissible 可威以刑
245 2 兵略 bīng lüè military planning 兵略
246 2 jià vacation 假像取耦
247 2 cān to take part in / to participate 欲參言而究
248 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 懼為人之惽惽然弗能知也
249 2 liáng a bridge 康梁沉湎
250 2 不為 bùwéi to not do 言君事而不為稱喻
251 2 good fortune / happiness / luck 使人知禍之為福
252 2 fán ordinary / common 凡屬書者
253 2 to hold / to grasp / to shake hands 卷握而不散也
254 2 zhǐ to stop / to halt 麟止郊野
255 2 xiáng good luck / blessing 祥風至
256 2 虛無 xūwú nothingness 以翔虛無之軫
257 2 gas / vapour / fumes 所以和陰陽之氣
258 2 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 外私而立公
259 2 to fear / be afraid of / to dread 懼為人之惽惽然弗能知也
260 2 jié to bond / to tie / to bind 解除結細
261 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 以應小具
262 2 神明 shénmíng deities / gods 總同乎神明之德
263 2 lìng to make / to cause to be / to lead 先君之令未收
264 2 kāng Kang 康梁沉湎
265 2 zhòng heavy 約重致
266 2 area / district / region / ward 區川谷之居
267 2 bǎi one hundred 鑒耦百變也
268 2 yuán source / origin 乃原心術
269 2 zhāo illustrious 武王欲昭文王之令德
270 2 儒者 rúzhě Confucian 故儒者之學生焉
271 2 得失 dé shī success or failure 而以合得失之勢者也
272 2 hòu after / later 操持後之論也
273 2 a human or animal body 解喻治亂之體也
274 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 以時教期
275 2 力征 lìzhēng by force / to conquer by force of arms / power 諸侯力征
276 2 左右 zuǒyòu approximately 進退左右無所失擊危
277 2 因循 yīnxún to continue former habits 因循仿依
278 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 懼爭道之不塞
279 2 end / final stage / latter part 又恐人之離本就末也
280 2 shēn human body / torso 則賤物而貴身
281 2 to die 則無以應卒已
282 2 夷狄 yídí foreign countries 使夷狄各以其賄來貢
283 2 lüè plan / strategy 埒略衰世古今之變
284 2 bèi back [of the body] 故背周道而行夏政
285 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固欲致之不言而已也
286 2 喜怒 xǐ nù favor or anger 與雷霆風雨比類其喜怒
287 2 zhòng many / numerous 知生類之眾
288 2 jiàn to remonstrate / to admonish 刳諫者
289 2 bitterness / bitter flavor 天下同心而苦之
290 2 xīn new / fresh / modern 韓國之新法重出
291 2 huí to go back / to return 通回造化之母也
292 2 xiǎn dangerous 地墽民險
293 2 mǐn confused 懼為人之惽惽然弗能知也
294 2 shuāi to weaken / to decline 埒略衰世古今之變
295 2 清靜 qīngjìng quiet / peaceful 清靜以為常
296 2 推移 tuīyí to elapse or pass / to develop or evolve 而與化推移者也
297 2 a fork in the road 處岐周之間
298 2 經緯 jīngwěi main points / longitude and latitude 經緯人事
299 2 to measure / to estimate 測窈冥之深
300 2 níng to coagulate / to congeal 以莙凝天地
301 2 天文 tiānwén astronomy 天文
302 2 jiū to examine / to investigate 欲參言而究
303 2 ruò weak 文王欲以卑弱制強暴
304 2 書生 shūshēng scholar / intellectual / egghead 之書生焉
305 2 tiǎo quiet and secluded / gentle, graceful and elegant 所以竅窕穿鑿百事之壅遏
306 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 所以紀綱道德
307 2 本經 běnjīng classic book / sutra 本經
308 2 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 所以明大聖之德
309 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 法五神之常
310 2 大指 dàzhǐ first (index) finger / big toe 執其大指
311 2 dòng to move / to act 不可動以物
312 2 xué to study / to learn 則懈墮分學
313 2 chuí to hang / to suspend / to droop 天下二垂歸之
314 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 以為其禮煩擾而不說
315 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所以無為則異
316 2 chù a place / location / a spot / a point 內有以處神養氣
317 2 jìn to the greatest extent / utmost 下盡地力
318 2 zhōng clock 族鑄大鍾
319 2 yóu to swim 則無以與化遊息
320 2 仿 fǎng as if / seemingly 因循仿依
321 2 zài in / at 則無不在焉
322 2 to die 死陵者葬陵
323 2 玄妙 xuánmiào mysterious / profound / abstruse 雖未能抽引玄妙之中才
324 2 guàn to go through 貫萬物之理
325 2 Emperor Yu 禹之時
326 2 horse 故縱馬華山
327 2 happy / glad / cheerful / joyful 足以自樂也
328 2 tǒng to unify 觀至德之統
329 2 to enter 純粹之入至清也
330 2 a drum 然而五弦之琴不可鼓也
331 2 cháo to face 搢笏而朝
332 2 duō to collect / gather up / pick up 覽取撟掇
333 2 zhì sluggish / stagnant 乃以穿通窘滯
334 2 ancient barbarian tribes 同九夷之風氣
335 2 日月 rì yuè the sun and moon 理日月之光
336 2 to pick 剔孕婦
337 2 dialect / language / speech 而語不剖判純樸
338 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審仁義之間
339 2 miǎo blind in one eye / blind 差擇微言之眇
340 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 文王四世累善
341 2 lóng dragon 各有龍忌
342 2 nián year 故治三年之喪
343 2 wáng to die 亡之為得
344 1 chén Fifth Earthly Branch 列星辰之行
345 1 hào great / numerous / vast / abundant 藐兮浩兮
346 1 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 各有為語
347 1 to separate / to partition 水絕山隔
348 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 以伐無道而討不義
349 1 窈冥 yǎo míng dim and dusky / far and indistinct 測窈冥之深
350 1 shū to express 以抒其情
351 1 風氣 fēngqì general mood / atmosphere / common practice 同九夷之風氣
352 1 炮烙 pàolào the hot pillar (ancient Chinese torture instrument) 作為炮烙之刑
353 1 to stand 武王立三年而崩
354 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 使群臣各盡其能也
355 1 gàn Jiangxi 一朝用三千鍾贛
356 1 zhēn a needle / a probe 所以箴縷縩繺之間
357 1 shì to poison / to sting 而無傷乎讒賊螫毒者也
358 1 聲色 shēng sè tone of voice 齊景公內好聲色
359 1 純粹 chúncuì pure 純粹之入至清也
360 1 caper 濡不給扢
361 1 四海之內 sì hǎi zhīnèi all within the four seas 四海之內
362 1 jìng still / calm 撫靜其魂魄
363 1 wèi taste / flavor 味論未深
364 1 宮商角徵羽 gōng shāng jiǎo zhǐ yǔ pre-Tang names of the five notes of the pentatonic scale 夫五音之數不過宮商角徵羽
365 1 father 輔公子祿父而欲為亂
366 1 祿 good fortune 輔公子祿父而欲為亂
367 1 被服 bèifú bedding and clothing 被服法則
368 1 縱欲 zòngyù to indulge in debauchery 縱欲適情
369 1 三光 sān guāng the sun, the moon, and the stars 上明三光
370 1 miǎo young 藐兮浩兮
371 1 謀生 móu shēng to earn a living 故太公之謀生焉
372 1 xián a string / a bowstring 然而五弦之琴不可鼓也
373 1 fèng phoenix 鳳巢列樹
374 1 to store 畜積殷富
375 1 得要 deyào to need / must 睹凡得要
376 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 而無傷乎讒賊螫毒者也
377 1 very large / huge 其言有小有巨
378 1 jiāng a large river 鑿江而通九路
379 1 several 所以使學者孳孳以自幾也
380 1 水土 shuǐtǔ water and soil 下和水土
381 1 理性 lǐxìng reasoning / rationality 理性情
382 1 東海 Dōng Hǎi East China Sea 辟五湖而定東海
383 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 天下未定
384 1 bāo a flower bud / flower calyx 托小以苞大
385 1 shǔ to belong to / be subordinate to 凡屬書者
386 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 墜形
387 1 yǎng to look up 則有以傾側偃仰世俗之間
388 1 沉湎 chénmiǎn deeply immersed / wallowing in / deeply engrossed in 康梁沉湎
389 1 地利 dìlì favorable location / in the right place / productivity of land 地利形便
390 1 kuí to guess / to estimate 下揆之地
391 1 kǒng fearful / apprehensive 又恐人之離本就末也
392 1 血氣 xuèqì blood and vital breath 合同其血氣
393 1 zēng to increase / to add to / to augment 周室增以六爻
394 1 匹夫 pǐfū a common person 匹夫弗嘗者
395 1 to moisten 濡不給扢
396 1 to control / to govern 朝昭厘之佐
397 1 zhì to place / to lay out 故置之尋常而不塞
398 1 yǎn to lie / to lay down 則有以傾側偃仰世俗之間
399 1 變化 biànhuà to change 知變化之紀
400 1 father's elder brother / uncle 下無方伯
401 1 bào to embrace / to hold in arms / to hug 抱天心
402 1 mài pulse 鑽脈得失之跡
403 1 避諱 bìhuì taboo on use of the ruler's name 則不知所避諱
404 1 一言 yīyán one sentence / brief remark 欲一言而寤
405 1 魂魄 húnpò soul 撫靜其魂魄
406 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪狼強力
407 1 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起陰陽
408 1 Shandong 周公受封于魯
409 1 shì to rely upon 恃連與國
410 1 liè to hunt 獵射亡歸
411 1 守約 shǒuyuē to keep an appointment / to keep one's word 守約以治廣
412 1 地形 dìxíng topography / terrain / landform 地形
413 1 地力 dìlì soil fertility / land capability 下盡地力
414 1 耳目 ěrmù eyes and ears / attention / information / knowledge / spies 所以使人黜耳目之聰明
415 1 地方 dìfāng place 地方不過百里
416 1 nán south 南夷北狄
417 1 殺戮 shālù to massacre / to slaughter 殺戮無止
418 1 滌蕩 dídàng to wash off 所以洮汰滌蕩至意
419 1 xuàn confused / dizzy / dazed / disoriented 外與物接而不眩
420 1 神祇 shénqí a god / a diety 神祇弗應
421 1 十二 shí èr twelve 形十二節
422 1 yīng baby / infant 以與天和相嬰薄
423 1 hán Korea / South Korea
424 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 假像取耦
425 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解喻治亂之體也
426 1 yáo \N 挾日月而不烑
427 1 yuē approximately 約重致
428 1 知道 zhīdào to know 知道德而不知世曲
429 1 dōng east 東負海而北障河
430 1 hàn to ward off 說捍摶囷而以明事埒事者也
431 1 suí to follow 動而隨
432 1 inside / interior 地方不過百里
433 1 chù to dismiss 所以使人黜耳目之聰明
434 1 táo peach 放牛桃林
435 1 從政 cóngzhèng to work in government service 能從政事
436 1 無形 wúxíng formless / invisible 至微之淪無形也
437 1 不義 bùyì unjust 以伐無道而討不義
438 1 gòng tribute / gift 使夷狄各以其賄來貢
439 1 shēn to extend 申子者
440 1 便 biàn convenient / handy / easy 地利形便
441 1 a mat / a pad 而行其法藉
442 1 老莊 lǎozhuāng Laozi and Zhuangzi (or Lao-tze and Chuang-tze), the founders of Daoism 考驗乎老莊之術
443 1 jiā house / home / residence 子家噲導於左右
444 1 zhuàng to knock against / to bump into / to collide 撞之庭下
445 1 qiào hole / opening / orifice 所以竅窕穿鑿百事之壅遏
446 1 公道 gōngdao fair / equitable 知公道而不知人間
447 1 huǎn slow / sluggish / gradual 絞紛遠緩
448 1 三千 sān qiān three thousand 一朝用三千鍾贛
449 1 人主 rénzhǔ a monarch 所以使人主秉數持要
450 1 tuō to entrust / to trust / to support / to give / to base / to commit 托小以苞大
451 1 xiáng to soar / to glide / to hover 以翔虛無之軫
452 1 五帝 Wǔ Dì Five Emperors 所以覽五帝三王
453 1 shāo to burn 燒不暇撌
454 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 東負海而北障河
455 1 南北 nán běi north and south / north to south 所以窮南北之修
456 1 xiǎo xiao 而曉寤其形骸九竅
457 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 晉國之故禮未滅
458 1 záo to bore / to pierce 鑿江而通九路
459 1 yōng to obstruct / to stop up / to heap soil around the roots of a plant 所以竅窕穿鑿百事之壅遏
460 1 避忌 bìjì to avoid as taboo 避忌諱之殃
461 1 極東 jídōng the Far East / East Asia 極東西之廣
462 1 shǒu Kangxi radical 64 而扌麏逐萬物之祖也
463 1 èr two 天下二垂歸之
464 1 九天 jiǔtiān Ninth Heaven 所以言至精之通九天也
465 1 supreme ruler / emperor 言帝道而不言君事
466 1 kāo end of spine / buttocks / sacrum 潤萬物而不秏
467 1 liǎng two 殯文王於兩楹之間
468 1 七十 qīshí seventy / 70 以教七十子
469 1 xìn to believe / to trust 剖信符
470 1 xīng a star / a planet 故景星見
471 1 Wu 考之參伍
472 1 著書 zheshū to write a book 故著書二十篇
473 1 堅守 jiānshǒu to hold fast to / to stick to 知攻取堅守之非德不強也
474 1 zhí straight 其數直施而正邪
475 1 刑名 xíngmíng criminal law 故刑名之書生焉
476 1 shì a city 宮中成市
477 1 to hasten / to hurry / to be attracted to 寡義而趨利
478 1 jiān \N 瀸濇肌膚
479 1 從容 cōngróng unhurried 則無以從容
480 1 分爭 fēnzhēng to dispute / to struggle for mastery 所以知戰陣分爭之非道不行也
481 1 xiān first 以為民先
482 1 同異 tóngyì similarities and differences 別同異之跡
483 1 zuò to do 所以因作任督責
484 1 varied / complex / not simple 略雜人間之事
485 1 徑直 jìngzhí directly 接徑直施
486 1 què a watchtower 而補縫過失之闕者也
487 1 jué deceitful 詐譎之變
488 1 duò to fall / to sink 則懈墮分學
489 1 晏子 Yàn Zǐ Yan Zi 故晏子之諫生焉
490 1 shè to absorb / to assimilate 明攝權操柄
491 1 guài odd / queer / strange / uncanny 不可驚以怪者也
492 1 fàng to put / to place 放牛桃林
493 1 bǐng handle / hilt 明攝權操柄
494 1 yòu right / right-hand 勝者為右
495 1 a tablet 搢笏而朝
496 1 先世 xiānshì ancestry 以褒先世之隆盛
497 1 zūn a goblet 樽流遁之觀
498 1 郊野 jiāoyě open area outside the city / countryside 麟止郊野
499 1 rough / thick / course 有微有粗
500 1 十門 shí mén ten gates 徑十門

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 207 zhī him / her / them / that 上考之天
2 80 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而語不剖判純樸
3 64 so as to / in order to 則無以與世浮沉
4 56 also / too 懼為人之惽惽然弗能知也
5 51 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫作為書論者
6 38 his / hers / its / theirs 誠通其志
7 37 otherwise / but / however 則無以與世浮沉
8 31 not / no 而語不剖判純樸
9 31 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以紀綱道德
10 30 yǒu is / are / to exist
11 28 yán to speak / to say / said 故言道而不言事
12 25 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故多為之辭
13 23 dào way / road / path 故言道而不言事
14 19 tōng to go through / to open 中通諸理
15 18 不知 bùzhī do not know 不知禍福也
16 18 shì matter / thing / item 故言道而不言事
17 18 no 則無以與世浮沉
18 18 使 shǐ to make / to cause 使人知先後之禍富
19 17 wèi for / to 故多為之辭
20 16 zhī to know 懼為人之惽惽然弗能知也
21 16 rén person / people / a human being 又恐人之離本就末也
22 15 xíng appearance 墜形
23 13 and 則無以與世浮沉
24 12 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 博為之說
25 12 lùn to comment / to discuss 夫作為書論者
26 11 zhì to / until 所以言至精之通九天也
27 11 final particle 繁然足以觀終始矣
28 11 萬物 wànwù all living things 混沌萬物
29 11 míng bright / brilliant 明萬物之主
30 11 biàn to change / to alter 鑒耦百變也
31 11 desire 欲一言而寤
32 10 Germany 所以明大聖之德
33 10 yān where / how 則無不在焉
34 10 thing / matter 則賤物而貴身
35 10 yīng should / ought 道應
36 9 and 所以和陰陽之氣
37 9 shí time / a period of time 時則
38 9 in / at 轉於無極
39 9 lèi kind / type / class / category 知生類之眾
40 9 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 節開塞之時
41 9 xiū to decorate / to embellish 修務
42 8 reason / logic / truth 中通諸理
43 8 zhì to rule / to govern / to manage / to control 守約以治廣
44 8 文王 Wén Wáng King Wen of Zhou 文王之時
45 8 xià next 下揆之地
46 8 guān to look at / to watch / to observe 繁然足以觀終始矣
47 7 之間 zhījiān between / among 審仁義之間
48 7 lǎn to look at / to watch / to view 覽冥
49 7 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為法式
50 7 shù method / tactics 主術
51 7 天下 tiānxià China 天下同心而苦之
52 7 天地 tiān dì heaven and earth / the world 以莙凝天地
53 7 shēng to be born / to give birth 知生類之眾
54 7 idea 引人之意
55 7 expresses question or doubt 總同乎神明之德
56 6 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 則外物而反情
57 6 jīn today / modern / present / current / this / now 今夫狂者無憂
58 6 jié festival / a special day 節開塞之時
59 6 běn measure word for books 又恐人之離本就末也
60 6 xiǎo small / tiny / insignificant 托小以苞大
61 6 huà to make into / to change into / to transform 則無以與化遊息
62 6 終始 zhōngshǐ start and finish 繁然足以觀終始矣
63 6 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 紂為天子
64 6 禍福 huòfú disaster and happiness 以知禍福
65 6 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所以原本人之所由生
66 6 big / great / huge / large / major 托小以苞大
67 6 popular / common 齊俗
68 6 business / industry 各務其業
69 5 zhǐ to point 所以譬類人事之指
70 5 人間 rénjiān the human world / the world 人間
71 5 each 各有龍忌
72 5 expresses affirmation, approval, or consent 曼兮洮兮
73 5 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 浩然可以大觀矣
74 5 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 使君人者知所以從事
75 5 jīng essence 嬴垀有無之精
76 5 wèi Eighth earthly branch 所以為人之於道未淹
77 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃始攬物引類
78 5 shì a generation 則無以與世浮沉
79 5 qíng feeling / emotion / mood 則外物而反情
80 5 tóng like / same / similar 同氣之應
81 5 之中 zhīzhōng inside 雖未能抽引玄妙之中才
82 5 luàn chaotic / disorderly 而不亂其常者也
83 5 shǔ to count 列山淵之數
84 5 nèi inside / interior 德形於內
85 5 a song 而貶末世之曲政也
86 5 wài outside 則外物而反情
87 5 no 懼為人之惽惽然弗能知也
88 5 xíng to walk / to move 列星辰之行
89 5 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 物之可以喻意象形者
90 5 shàng top / a high position 上考之天
91 5 chēng to call / to address 繆稱
92 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可動以物
93 5 néng can / able 懼為人之惽惽然弗能知也
94 5 a man / a male adult 夫作為書論者
95 5 different / other 通同異之理
96 4 affairs / business / matter / activity 修務
97 4 chà to differ 列小大之差者也
98 4 tuī to push / to shove 以推本樸
99 4 足以 zúyǐ sufficient to / so much so that 繁然足以觀終始矣
100 4 yòng to use / to apply 用太公之謀
101 4 naturally / of course / certainly 足以自樂也
102 4 quán to explain / to expound / to comment on 詮言
103 4 words / speech / expression / phrase / dialog 故多為之辭
104 4 yǐn to lead / to guide 雖未能抽引玄妙之中才
105 4 成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou 以為天下去殘除賊而成王道
106 4 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 埒略衰世古今之變
107 4 qióng poor / destitute / impoverished 窮逐終始之化
108 4 精神 jīngshén spirit / vigor / vitality / drive 精神
109 4 xiàng figure / image / appearance 象太一之容
110 4 zhǔ owner 主術
111 4 five 以內治五藏
112 4 to join / to combine 合諸人則
113 4 wide / broad 博為之說
114 4 guī to go back / to return 而歸之一本
115 4 method / way 法五神之常
116 4 machine 節動靜之機
117 4 this / these 此主術之明也
118 4 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka 今夫狂者無憂
119 4 a family clan 泰族
120 4 piān chapter / section / essay / article 故著二十篇
121 4 諸侯 zhū hóu the feudal lords 鎮撫諸侯
122 4 soil / ground / land 下揆之地
123 4 wèi to call 今謂之道則多
124 4 proper / suitable / appropriate 財制禮義之宜
125 4 zàng to bury the dead 厚葬靡財而貧民
126 4 fēn to separate / to divide into parts 審死生之分
127 4 zhì to create / to make / to manufacture 以制群下
128 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 成之為敗
129 4 學者 xuézhě scholar 所以使學者孳孳以自幾也
130 4 road / path / way 規遠近之路
131 4 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人亦無憂
132 4 to take / to get / to fetch 覽取撟掇
133 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 故多為之辭
134 4 tiān day 上考之天
135 4 wēi small / tiny 至微之淪無形也
136 4 a footprint 別同異之跡
137 4 míng dark 覽冥
138 4 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 人致其功
139 4 無為 wúwèi to let things take their own course 故通而無為也
140 4 chéng honesty / sincerity 誠通其志
141 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 法五神之常
142 4 shān a mountain / a hill / a peak 說山
143 3 a river / a stream 剔河而道九岐
144 3 duǎn short 斷短為節
145 3 zǒng general / total / overall / chief 總同乎神明之德
146 3 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 所以譬類人事之指
147 3 然而 ránér however / yet / but 然而能得本知末者
148 3 周公 Zhōu Gōng Duke Zhou 周公繼文王之業
149 3 extravagant / go with fashion 靡𢿱大宗
150 3 jiē to join 接徑直施
151 3 xiāng each other / one another / mutually 以相譬喻
152 3 gain / advantage / benefit 利病之反
153 3 kāi to open 節開塞之時
154 3 meaning / sense 足以窮道通義也
155 3 liè to arrange / to line up / to list 列山淵之數
156 3 zhōng middle 中通諸理
157 3 jiǔ nine 同九夷之風氣
158 3 道德 dàodé moral / morality / ethics 所以紀綱道德
159 3 fàn to overflow / to flood / to inundate 氾論
160 3 陰陽 yīn yáng Yin and Yang 所以和陰陽之氣
161 3 jiàn to see 所以令人遠觀博見者也
162 3 動靜 dòngjìng sound of activity / news of activity 動靜之利害
163 3 作為 zuòwéi conduct / actions 夫作為書論者
164 3 a talisman / a charm 說符玄妙之中
165 3 extremely / very 轉於無極
166 3 child / son 以教七十子
167 3 miào Miao 繆稱
168 3 fēng wind 祥風至
169 3 mín the people / citizen / subjects 以為民先
170 3 wén writing / text 詮以至理之文
171 3 未能 wèinéng to fail to 雖未能抽引玄妙之中才
172 3 rán correct / right / certainly 繁然足以觀終始矣
173 3 liè an enclosure / a dike / an embankment 形埒之朕
174 3 self 使人遺物反己
175 3 利害 lìhài pros and cons / advantages and disadvantages 動靜之利害
176 3 lín a wood / a forest / a grove 說林
177 3 easy / simple 不以物易己
178 3 even / equal / uniform 齊俗
179 3 quán authority / power 明攝權操柄
180 3 ruò to seem / to be like / as 若轉丸掌中
181 3 人事 rénshì personnel / human resources 經緯人事
182 3 四時 sì shí the four seasons 序四時
183 3 empty / deserted 欲一言而寤
184 3 gōng public/ common / state-owned 外私而立公
185 3 qīng clear / pure / clean 純粹之入至清也
186 3 shì power / authority 而以合得失之勢者也
187 3 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 緊守虛無之宅者也
188 3 bié do not / must not 別同異之跡
189 3 tài great / exalted / superior 泰族
190 3 中國 zhōngguó China 交伐中國
191 3 to inherit 武王繼文王之業
192 3 juǎn to coil / to roll 指奏卷異
193 3 原道 Yuándào Yuandao 原道
194 3 二十 èrshí twenty 故著二十篇
195 3 guó a country / a state / a kingdom 六國諸侯
196 3 zhèng government / administration 而貶末世之曲政也
197 3 萬方 wànfāng everywhere 所以應待萬方
198 3 shī the practice of selfless giving / dāna 其數直施而正邪
199 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執其大指
200 3 zhēn real / true / genuine 俶真
201 3 liú to flow / to spread / to circulate 樽流遁之觀
202 3 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 武王繼文王之業
203 3 shū book 夫作為書論者
204 3 合同 hétong contract 合同死生之形
205 3 shēn deep 測窈冥之深
206 3 fēi not / non- / un- 所以知戰陣分爭之非道不行也
207 3 chí to grasp / to hold 所以使人主秉數持要
208 3 ǒu to plow side by side 鑒耦百變也
209 3 zhōu Zhou Dynasty 周室增以六爻
210 3 báo thin / slight / weak 以與天和相嬰薄
211 3 guǎng wide / large / vast 守約以治廣
212 3 yuǎn far / distant 所以令人遠觀博見者也
213 3 clothes / dress / garment 使服其衣冠
214 3 cái money / wealth / riches / valuables 財制禮義之宜
215 3 cāo to conduct / to run / to manage 操舍開塞
216 3 to record 所以紀綱道德
217 2 shū father's younger brother 蔡叔
218 2 láng wolf 貪狼強力
219 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 不妄喜怒也
220 2 zhú to chase / to expel 窮逐終始之化
221 2 bài to defeat / to vanquish 成之為敗
222 2 fāng square / quadrilateral / one side 正流方
223 2 shǐ beginning / start 終而複始
224 2 preface / introduction 治倫理之序
225 2 to help / to assist 輔公子祿父而欲為亂
226 2 百事 bǎishì regular affairs 所以竅窕穿鑿百事之壅遏
227 2 原人 yuánrén prehistoric man / primitive man 言至精而不原人之神氣
228 2 shū different / special / unusual 異類殊形
229 2 太公 tàigōng great-grandfather 故太公之謀生焉
230 2 to cut down 以伐無道而討不義
231 2 to bestow on / to endow with 賦斂無度
232 2 tán an altar / a platform 標舉終始之壇也
233 2 shòu to suffer / to be subjected to 而己自樂所受乎天地者也
234 2 four 文王四世累善
235 2 bīng soldier / troops 此所以言兵者也
236 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 若轉丸掌中
237 2 kuáng insane / mad 今夫狂者無憂
238 2 不過 bùguò but / however 夫五音之數不過宮商角徵羽
239 2 xíng punishment / penalty 作為炮烙之刑
240 2 kǎo to examine / to test 上考之天
241 2 zhū all / many / various 中通諸理
242 2 wéi dangerous / precarious 進退左右無所失擊危
243 2 wèi position / location / place 以踐天子之位
244 2 不明 bù míng not clear / unknown 故言道而不明終始
245 2 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 合同死生之形
246 2 yào to want / to wish for 所以使人主秉數持要
247 2 zéi thief 而無傷乎讒賊螫毒者也
248 2 終身 zhōngshēn lifelong 而與之終身
249 2 cái just now 雖未能抽引玄妙之中才
250 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 則無以使學者勸力
251 2 qún a crowd / a flock / a group 以制群下
252 2 kuàng extensive / wide / broad 曠曠兮
253 2 yīn because 所以上因天時
254 2 三王 sān wáng the three kings 所以覽五帝三王
255 2 táo to cleanse 所以洮汰滌蕩至意
256 2 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 分帝王之操
257 2 攻取 gōngqǔ to attack and seize 所以明戰勝攻取之數
258 2 capacity / degree / a standard / a measure 據度行當
259 2 仁義 rén yì benevolence and righteousness 審仁義之間
260 2 jīng to go through / to experience 經山陵之形
261 2 jǐng sunlight 故景星見
262 2 chù beginning 俶真
263 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 使百官條通而輻輳
264 2 liù six 周室增以六爻
265 2 shǎo few 謂之物則少
266 2 hǎo good 齊景公內好聲色
267 2 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 文王欲以卑弱制強暴
268 2 hài to injure / to harm to 利之為害也
269 2 to connect / to relate 系之無極
270 2 shī to lose 而兆見得失之變
271 2 according to 因循仿依
272 2 one 一杯酒白
273 2 thin / slender 解除結細
274 2 yuán to aid / to assist 言天地四時而不引譬援類
275 2 chá to examine / to inquire / to inspect 察禍福利害之反
276 2 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 以相譬喻
277 2 孔子 Kǒngzi Confucius 孔子修成
278 2 shì room / bedroom 周室增以六爻
279 2 xiāo night / evening / dark 浸想宵類
280 2 shì to match 縱欲適情
281 2 sān three 故治三年之喪
282 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 使人知先後之禍富
283 2 líng mound / hill / mountain 死陵者葬陵
284 2 lǎn to grasp / to seize 乃始攬物引類
285 2 存亡 cún wáng to exist or perish 敷陳存亡之機
286 2 pond / pool / marsh / swamp 死澤者葬澤
287 2 qiáng strong / powerful 知攻取堅守之非德不強也
288 2 pōu to slice / to cut 而語不剖判純樸
289 2 can / may / permissible 可威以刑
290 2 兵略 bīng lüè military planning 兵略
291 2 jià vacation 假像取耦
292 2 yòu again / also 又恐人之離本就末也
293 2 cān to take part in / to participate 欲參言而究
294 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 懼為人之惽惽然弗能知也
295 2 liáng a bridge 康梁沉湎
296 2 不為 bùwéi to not do 言君事而不為稱喻
297 2 good fortune / happiness / luck 使人知禍之為福
298 2 fán ordinary / common 凡屬書者
299 2 to hold / to grasp / to shake hands 卷握而不散也
300 2 already / afterwards 已言俗變而不言往事
301 2 zhǐ to stop / to halt 麟止郊野
302 2 xiáng good luck / blessing 祥風至
303 2 虛無 xūwú nothingness 以翔虛無之軫
304 2 gas / vapour / fumes 所以和陰陽之氣
305 2 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 外私而立公
306 2 to fear / be afraid of / to dread 懼為人之惽惽然弗能知也
307 2 jié to bond / to tie / to bind 解除結細
308 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 以應小具
309 2 神明 shénmíng deities / gods 總同乎神明之德
310 2 lìng to make / to cause to be / to lead 先君之令未收
311 2 kāng Kang 康梁沉湎
312 2 zhòng heavy 約重致
313 2 area / district / region / ward 區川谷之居
314 2 bǎi one hundred 鑒耦百變也
315 2 lián even 辭雖壇卷連漫
316 2 yuán source / origin 乃原心術
317 2 zhāo illustrious 武王欲昭文王之令德
318 2 儒者 rúzhě Confucian 故儒者之學生焉
319 2 in / at 而塞于大道也
320 2 得失 dé shī success or failure 而以合得失之勢者也
321 2 hòu after / later 操持後之論也
322 2 a human or animal body 解喻治亂之體也
323 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 以時教期
324 2 力征 lìzhēng by force / to conquer by force of arms / power 諸侯力征
325 2 左右 zuǒyòu approximately 進退左右無所失擊危
326 2 因循 yīnxún to continue former habits 因循仿依
327 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 懼爭道之不塞
328 2 end / final stage / latter part 又恐人之離本就末也
329 2 shēn human body / torso 則賤物而貴身
330 2 to die 則無以應卒已
331 2 夷狄 yídí foreign countries 使夷狄各以其賄來貢
332 2 lüè plan / strategy 埒略衰世古今之變
333 2 bèi back [of the body] 故背周道而行夏政
334 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固欲致之不言而已也
335 2 喜怒 xǐ nù favor or anger 與雷霆風雨比類其喜怒
336 2 zhòng many / numerous 知生類之眾
337 2 jiàn to remonstrate / to admonish 刳諫者
338 2 bitterness / bitter flavor 天下同心而苦之
339 2 xīn new / fresh / modern 韓國之新法重出
340 2 huí to go back / to return 通回造化之母也
341 2 xiǎn dangerous 地墽民險
342 2 mǐn confused 懼為人之惽惽然弗能知也
343 2 shuāi to weaken / to decline 埒略衰世古今之變
344 2 清靜 qīngjìng quiet / peaceful 清靜以為常
345 2 推移 tuīyí to elapse or pass / to develop or evolve 而與化推移者也
346 2 a fork in the road 處岐周之間
347 2 jué absolutely 欲以存亡繼絕
348 2 according to 據度行當
349 2 經緯 jīngwěi main points / longitude and latitude 經緯人事
350 2 to measure / to estimate 測窈冥之深
351 2 níng to coagulate / to congeal 以莙凝天地
352 2 天文 tiānwén astronomy 天文
353 2 jiū to examine / to investigate 欲參言而究
354 2 ruò weak 文王欲以卑弱制強暴
355 2 書生 shūshēng scholar / intellectual / egghead 之書生焉
356 2 tiǎo quiet and secluded / gentle, graceful and elegant 所以竅窕穿鑿百事之壅遏
357 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 所以紀綱道德
358 2 本經 běnjīng classic book / sutra 本經
359 2 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 所以明大聖之德
360 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 法五神之常
361 2 大指 dàzhǐ first (index) finger / big toe 執其大指
362 2 de potential marker 亡之為得
363 2 dòng to move / to act 不可動以物
364 2 xué to study / to learn 則懈墮分學
365 2 also / too 聖人亦無憂
366 2 chuí to hang / to suspend / to droop 天下二垂歸之
367 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 以為其禮煩擾而不說
368 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所以無為則異
369 2 chù a place / location / a spot / a point 內有以處神養氣
370 2 jìn to the greatest extent / utmost 下盡地力
371 2 zhōng clock 族鑄大鍾
372 2 yóu to swim 則無以與化遊息
373 2 仿 fǎng as if / seemingly 因循仿依
374 2 suī although / even though 雖未能抽引玄妙之中才
375 2 zài in / at 則無不在焉
376 2 to die 死陵者葬陵
377 2 玄妙 xuánmiào mysterious / profound / abstruse 雖未能抽引玄妙之中才
378 2 guàn to go through 貫萬物之理
379 2 Emperor Yu 禹之時
380 2 horse 故縱馬華山
381 2 happy / glad / cheerful / joyful 足以自樂也
382 2 tǒng to unify 觀至德之統
383 2 to enter 純粹之入至清也
384 2 a drum 然而五弦之琴不可鼓也
385 2 cháo to face 搢笏而朝
386 2 duō to collect / gather up / pick up 覽取撟掇
387 2 zhì sluggish / stagnant 乃以穿通窘滯
388 2 ancient barbarian tribes 同九夷之風氣
389 2 日月 rì yuè the sun and moon 理日月之光
390 2 to pick 剔孕婦
391 2 dialect / language / speech 而語不剖判純樸
392 2 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審仁義之間
393 2 miǎo blind in one eye / blind 差擇微言之眇
394 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 文王四世累善
395 2 this 綏之斯寧
396 2 lóng dragon 各有龍忌
397 2 nián year 故治三年之喪
398 2 wáng to die 亡之為得
399 1 chén Fifth Earthly Branch 列星辰之行
400 1 hào great / numerous / vast / abundant 藐兮浩兮
401 1 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 各有為語
402 1 to separate / to partition 水絕山隔
403 1 無道 wú dào tyrannical / brutal 以伐無道而討不義
404 1 窈冥 yǎo míng dim and dusky / far and indistinct 測窈冥之深
405 1 shū to express 以抒其情
406 1 風氣 fēngqì general mood / atmosphere / common practice 同九夷之風氣
407 1 炮烙 pàolào the hot pillar (ancient Chinese torture instrument) 作為炮烙之刑
408 1 to stand 武王立三年而崩
409 1 群臣 qún chén a group of ministers / all ministers 使群臣各盡其能也
410 1 gàn Jiangxi 一朝用三千鍾贛
411 1 zhēn a needle / a probe 所以箴縷縩繺之間
412 1 shì to poison / to sting 而無傷乎讒賊螫毒者也
413 1 聲色 shēng sè tone of voice 齊景公內好聲色
414 1 純粹 chúncuì pure 純粹之入至清也
415 1 caper 濡不給扢
416 1 四海之內 sì hǎi zhīnèi all within the four seas 四海之內
417 1 jìng still / calm 撫靜其魂魄
418 1 wèi taste / flavor 味論未深
419 1 宮商角徵羽 gōng shāng jiǎo zhǐ yǔ pre-Tang names of the five notes of the pentatonic scale 夫五音之數不過宮商角徵羽
420 1 father 輔公子祿父而欲為亂
421 1 祿 good fortune 輔公子祿父而欲為亂
422 1 被服 bèifú bedding and clothing 被服法則
423 1 縱欲 zòngyù to indulge in debauchery 縱欲適情
424 1 三光 sān guāng the sun, the moon, and the stars 上明三光
425 1 miǎo young 藐兮浩兮
426 1 謀生 móu shēng to earn a living 故太公之謀生焉
427 1 xián a string / a bowstring 然而五弦之琴不可鼓也
428 1 dāng to be / to act as / to serve as 當此之時
429 1 fèng phoenix 鳳巢列樹
430 1 to store 畜積殷富
431 1 得要 deyào to need / must 睹凡得要
432 1 chán to slander / to defame / to misrepresent 而無傷乎讒賊螫毒者也
433 1 very large / huge 其言有小有巨
434 1 jiāng a large river 鑿江而通九路
435 1 several 所以使學者孳孳以自幾也
436 1 水土 shuǐtǔ water and soil 下和水土
437 1 理性 lǐxìng reasoning / rationality 理性情
438 1 不匱 bùkuì endlessly / without ceasing 應感而不匱者也
439 1 東海 Dōng Hǎi East China Sea 辟五湖而定東海
440 1 未定 wèidìng undecided / indeterminate / still in doubt 天下未定
441 1 bāo a flower bud / flower calyx 托小以苞大
442 1 shǔ to belong to / be subordinate to 凡屬書者
443 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 墜形
444 1 chū at first / at the beginning / initially 通維初之道
445 1 yǎng to look up 則有以傾側偃仰世俗之間
446 1 沉湎 chénmiǎn deeply immersed / wallowing in / deeply engrossed in 康梁沉湎
447 1 地利 dìlì favorable location / in the right place / productivity of land 地利形便
448 1 kuí to guess / to estimate 下揆之地
449 1 kǒng fearful / apprehensive 又恐人之離本就末也
450 1 血氣 xuèqì blood and vital breath 合同其血氣
451 1 zēng to increase / to add to / to augment 周室增以六爻
452 1 匹夫 pǐfū a common person 匹夫弗嘗者
453 1 to moisten 濡不給扢
454 1 to control / to govern 朝昭厘之佐
455 1 zhì to place / to lay out 故置之尋常而不塞
456 1 yǎn to lie / to lay down 則有以傾側偃仰世俗之間
457 1 變化 biànhuà to change 知變化之紀
458 1 father's elder brother / uncle 下無方伯
459 1 bào to embrace / to hold in arms / to hug 抱天心
460 1 mài pulse 鑽脈得失之跡
461 1 避諱 bìhuì taboo on use of the ruler's name 則不知所避諱
462 1 一言 yīyán one sentence / brief remark 欲一言而寤
463 1 魂魄 húnpò soul 撫靜其魂魄
464 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪狼強力
465 1 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起陰陽
466 1 Shandong 周公受封于魯
467 1 shì to rely upon 恃連與國
468 1 liè to hunt 獵射亡歸
469 1 守約 shǒuyuē to keep an appointment / to keep one's word 守約以治廣
470 1 地形 dìxíng topography / terrain / landform 地形
471 1 地力 dìlì soil fertility / land capability 下盡地力
472 1 耳目 ěrmù eyes and ears / attention / information / knowledge / spies 所以使人黜耳目之聰明
473 1 地方 dìfāng place 地方不過百里
474 1 nán south 南夷北狄
475 1 殺戮 shālù to massacre / to slaughter 殺戮無止
476 1 滌蕩 dídàng to wash off 所以洮汰滌蕩至意
477 1 xuàn confused / dizzy / dazed / disoriented 外與物接而不眩
478 1 神祇 shénqí a god / a diety 神祇弗應
479 1 wěi yes 其唯聖人也
480 1 十二 shí èr twelve 形十二節
481 1 yīng baby / infant 以與天和相嬰薄
482 1 hán Korea / South Korea
483 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 假像取耦
484 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解喻治亂之體也
485 1 yáo \N 挾日月而不烑
486 1 yuē approximately 約重致
487 1 知道 zhīdào to know 知道德而不知世曲
488 1 dōng east 東負海而北障河
489 1 hàn to ward off 說捍摶囷而以明事埒事者也
490 1 suí to follow 動而隨
491 1 inside / interior 地方不過百里
492 1 chù to dismiss 所以使人黜耳目之聰明
493 1 táo peach 放牛桃林
494 1 從政 cóngzhèng to work in government service 能從政事
495 1 無形 wúxíng formless / invisible 至微之淪無形也
496 1 不義 bùyì unjust 以伐無道而討不義
497 1 gòng tribute / gift 使夷狄各以其賄來貢
498 1 shēn to extend 申子者
499 1 便 biàn convenient / handy / easy 地利形便
500 1 a mat / a pad 而行其法藉

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北狄 běidí Northern Di
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
大观 大觀 dàguān Daguan
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
伏羲 Fú Xī Fu Xi
gàn
 1. Jiangxi
 2. Gan River
 3. Gan dialect
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
韩国 韓國 hánguó South Korea
鸿烈 鴻烈 hóngliè Honglie / Huainanzi
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
桓公 huángōng Huangong / Lord Huan
华山 華山 huàshān
 1. Huashan
 2. Huashan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
极东 極東 jídōng the Far East / East Asia
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
九天 jiǔtiān Ninth Heaven
孔子 Kǒngzi Confucius
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
牧野 Mùyě Muye
齐国 齊國 Qí guó state of Qi
齐桓公 齊桓公 Qí Huán Gōng Duke Huan of Qi
儒者 rúzhě Confucian
商鞅 Shāng Yāng Shang Yang
太一 tài yī
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
无忧 無憂 wú yōu No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
晏子 Yàn Zǐ Yan Zi
 1. Emperor Yu
 2. Yu
原道 Yuándào Yuandao
昭明 zhāomíng
 1. bright
 2. Zhaoming [star]
 3. Zhaoming
至德 Zhìdé Zhide reign
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
zhòu Emperor Zhou
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English