Glossary and Vocabulary for Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》, 卷一百四十五 志7: 樂志下 Volume 145: Treatises 7 Music 2

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 36 happy / glad / cheerful / joyful 樂誌下
2 31 調 tiáo to harmonize 均有七調
3 26 zòu to present / to offer 祭天神奏
4 25 qǐng to ask / to inquire 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
5 24 zhōng clock 得黃鐘之聲
6 23 shēng sound 成聲於物
7 22 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 象成之舞
8 22 gōng a palace 皇后入宮奏
9 22 shùn to obey 周廣順元年
10 19 yīn sound / noise 人亡而音息
11 18 yòng to use / to apply 只用
12 17 to dance / to posture / to prance 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
13 15 method / way 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
14 15 xián a string / a bowstring 十三弦宣聲
15 15 xuán to revolve 十二管旋宮之義
16 14 改為 gǎiwéi to change into 今改為順
17 13 jūn equal / even 旋叠為均
18 13 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 冬至皇帝禮會
19 13 tune / song 之曲
20 13 a statute / a law / a regulation 以協陽律
21 13 huáng yellow 得黃鐘之聲
22 13 十二 shí èr twelve 十二成
23 13 five 五年六月
24 13 yuē to speak / to say 文舞曰
25 12 guǎn to manage / to control / to be in charge of 十二管旋宮之義
26 12 shè to set up / to establish 設柱為林鐘
27 12 zhù a pillar / a post 設柱為林鐘
28 11 dìng to decide 前朝改祖孝孫所定二舞名
29 10 lìng to make / to cause to be / to lead 令在寺習樂
30 10 wén writing / text 文舞曰
31 10 seven 均有七調
32 9 jīn today / modern / present / current / this / now 今請改
33 9 liù six 六年春正月
34 9 八十四 bāshísì 84 合八十四調
35 9 xuán to hang / to suspend 皇太子軒懸出入奏
36 9 gǎi to change / to alter 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
37 8 jiǔ nine 九夏
38 8 tóng like / same / similar 請同用
39 8 chén minister / statesman / official 以臣嘗學律歷
40 8 雅樂 yǎyuè formal ceremonial music 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
41 8 one 改一雅
42 8 rén person / people / a human being 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
43 7 biàn to change / to alter 十二變而復黃鐘
44 7 zhōu Zhou Dynasty 周廣順元年
45 7 shàng top / a high position 有司上太祖廟室酌獻
46 7 big / great / huge / large / major 名之曰大周通禮
47 7 zhōng middle 前朝改貞觀中二舞名
48 7 yuè month 月報聞奏
49 7 elegant / graceful / refined 十二雅
50 7 zhǔn a rule / a guideline / a standard 並造律準
51 7 shǔ to count 大小有數
52 7 sān three 乃益三和
53 6 bèi to prepare / get ready 備陳政要
54 6 sūn Sun 前朝改祖孝孫所定二舞名
55 6 to gather / to collect 集官詳酌
56 6 zhèng upright / straight 名之曰大周正樂
57 6 wáng Wang 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
58 6 luàn chaotic / disorderly 史之亂
59 6 a device / a tool / a utensil / an implement 器識可嘉
60 6 to criticize 又議改
61 6 xīn new / fresh / modern 惟新庶政
62 6 mìng life 悉命編次
63 6 four 第十二弦四尺七寸五分
64 5 zài in / at 令在寺習樂
65 5 miào temple / shrine 郊廟俎入奏
66 5 三分 sānfēn three parts / somewhat / to some degree 三分其一以損益之
67 5 皇帝 huángdì Emperor 皇帝臨軒奏
68 5 guān an office 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
69 5 jiàn to see 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
70 5 tōng to go through / to open 名之曰大周通禮
71 5 sincere / honest / simple 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
72 5 song / lyrics 登歌奏
73 5 zhì to create / to make / to manufacture 然後依調制曲
74 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 祭天神奏
75 5 zuò to do 夫樂作於人心
76 5 xiáng detailed / complete / thorough 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
77 5 èr two 前朝改祖孝孫所定二舞名
78 5 jiāo suburbs / outskirts 郊廟俎入奏
79 5 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
80 5 xiào to be filial 前朝改祖孝孫所定二舞名
81 5 ancestor / forefather 前朝改祖孝孫所定二舞名
82 5 Germany 振德之舞
83 5 yǎn grave / respectful / majestic 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
84 5 十二律 shíèrlǜ twelve tone scale / Chinese chromatic scale 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
85 5 其餘 qíyú rest / remainder 其餘五律
86 4 děng et cetera / and so on 兵部尚書張昭等議曰
87 4 guān to look at / to watch / to observe 觀象之舞
88 4 wàn ten thousand 工人萬寶常又減其絲數
89 4 qíng feeling / emotion 然後覆載之情
90 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 曲詞文多不載
91 4 temple / monastery / vihāra 令在寺習樂
92 4 禮樂 lǐlè rites and music 翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之源
93 4 jiù old / ancient 其舊管四十人
94 4 to take charge of / to manage / to administer 有司上太祖廟室酌獻
95 4 martial / military 武舞曰
96 4 proper / suitable / appropriate 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
97 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 曲詞文多不載
98 4 jīng Beijing 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
99 4 cún to exist / to survive 所存者黃鐘之宮一調而已
100 4 shì clan / a branch of a lineage 昔帝鴻氏之制樂也
101 4 to sacrifice to / to worship 祭地祗奏
102 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 世宗善之
103 4 gōng an artisan / a craftsman / a worker 器之與工
104 4 to reach 讀祝及飲福
105 4 cháo to face 皇帝受朝
106 4 fán ordinary / common 凡所施為
107 4 dòu a hole / a burrow 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
108 4 shí time / a period of time 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
109 4 to join / to combine 合八十四調
110 4 xiào school 處士蕭承訓校定石磬
111 4 xué to study / to learn 以臣嘗學律歷
112 4 to fly 令在寺習樂
113 4 六十 liùshí sixty 更添六十人
114 4 zhèng Zheng 而沛公鄭譯
115 4 a musical note 陰呂
116 4 zhòng heavy 沈重但條其說
117 4 wáng to die 人亡而音息
118 4 七聲 qī shēng tones of the musical scale 惟用七聲
119 3 nián year 五年六月
120 3 zhāo illustrious 昭順之樂
121 3 八音 bāyīn eight materials from which musical instruments are made 播之於八音
122 3 dào way / road / path 率由斯道
123 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 工人萬寶常又減其絲數
124 3 shū book 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
125 3 shí a rock / a stone 處士蕭承訓校定石磬
126 3 xiàng figure / image / appearance 觀象之舞
127 3 fēn to separate / to divide into parts 所分門類
128 3 前朝 qiáncháo the previous dynasty 前朝改祖孝孫所定二舞名
129 3 xuān to declare / to announce 祭孔宣父
130 3 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 宣示古今樂錄
131 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 旋宮聲廢
132 3 gōng merit 講功之舞
133 3 wàng to gaze / to look towards 望集百官及內外知音者較其得失
134 3 to strike / to hit / to beat 但循環而擊
135 3 ancient / old / palaeo- 上本古曲
136 3 qín Shaanxi 自秦而下
137 3 biān side / boundary / edge / margin 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
138 3 gas / vapour / fumes 氣之清濁不可以筆授
139 3 yùn a rhyme 孤竹之韻
140 3 Yu 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
141 3 eight 第三弦八尺
142 3 to translate / to interpret 而沛公鄭譯
143 3 kōng empty / void / hollow 空桑
144 3 Suí Sui Dynasty 漢至隋垂十代
145 3 xié to harmonize 以協陽律
146 3 人心 rénxīn popular feeling 夫樂作於人心
147 3 to conceal / to hide / to ambush 伏請命博通之士
148 3 太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
149 3 shǐ history 史之亂
150 3 to extend / to reach 迄於聖朝
151 3 chuī to blow /to puff 是以黃帝吹九寸之管
152 3 相生 xiāng shēng to engender one another 相生之聲也
153 3 hàn Han Chinese 漢至隋垂十代
154 3 律呂 lǜlǚ tuning / temperament 為律呂相生之算
155 3 shī the practice of selfless giving / dāna 凡所施為
156 3 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
157 3 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗顯德元年即位
158 3 wén to hear 月報聞奏
159 3 fáng a room 京房善
160 3 xíng to walk / to move 於何月行何禮
161 3 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 振德之舞
162 3 四十 sì shí forty 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
163 3 to go through / to experience / to take place 歷晉與漢
164 3 fāng square / quadrilateral / one side 方無啞者
165 3 zhú bamboo
166 3 tiān to append / to add to 邊蔚請添召樂師
167 3 silk
168 3 táng Tang Dynasty 唐初雖有還宮之樂
169 3 shōu to receive / to accept 張文收考正雅樂
170 3 宗廟 zōngmiào a temple 祭宗廟奏
171 3 kǎo to examine / to test 張文收考正雅樂
172 3 zhèng government 惟新庶政
173 3 to pay respects 肅順之樂
174 3 shāng commerce / trade 不問聲律宮商
175 2 to prevail 七調克諧
176 2 周官 Zhōu Guān Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou 周官
177 2 several 幾變幾成
178 2 to lift / to hold up / to raise 皇帝食舉奏
179 2 to know / to learn about / to comprehend 悉命編次
180 2 shì matter / thing / item 故能立事
181 2 shǔ glutinous millet 以黍校定尺度
182 2 líng to pass over / to cross / to traverse 雅道淩夷
183 2 hóng great / large 昔帝鴻氏之制樂也
184 2 to go 前朝去二和
185 2 dài to represent / to substitute / to replace 漢至隋垂十代
186 2 nán south 設柱為南呂
187 2 feather
188 2 未能 wèinéng to fail to 未能備究古今
189 2 qián front 仍令於內外職官前資前名中
190 2 day of the month / a certain day 又以日法析為三百六十
191 2 出入 chūrù to go out and come in 王公出入奏
192 2 樂章 yuèzhāng a movement of a symphony 凡樂章沿革
193 2 zhēng to march / to travel on a long journey
194 2 qīng clear / pure / clean 清聲也
195 2 樂曲 yuèqǔ musical composition 十二順樂曲
196 2 zhuó to pour wine 集官詳酌
197 2 gài a lid / top / cover 蓋不用故也
198 2 wèi to call 謂之啞鐘
199 2 lún to sink / to be reduced to 雅音淪缺
200 2 níng Nanjing 寧順之樂
201 2 酌獻 zhuóxiàn to honor a deity with wine 酌獻
202 2 ancient barbarian tribes 設柱為夷則
203 2 chóng high / dignified / lofty 崇德之舞
204 2 lüè plan / strategy 其略云
205 2 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li 亦望集多聞知禮文者
206 2 chūn spring 仍令三司定支春冬衣糧
207 2 zhù to melt / to cast 鑄緌鐘十二
208 2 chì an imperial decree 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
209 2 yōng harmony 雍順之樂
210 2 to slap / to pat / to tap 戛擊搏拊之工
211 2 ān calm / still / quiet / peaceful
212 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮乎黃巢之餘
213 2 good fortune / happiness / luck 讀祝及飲福
214 2 kǒng fearful / apprehensive 恐未詳悉
215 2 dumb / mute 謂之啞鐘
216 2 知音 zhīyīn an intimate friend 望集百官及內外知音者較其得失
217 2 jié festival / a special day 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
218 2 to connect / to inherit / to succeed 無嗣續之者
219 2 bīn a guest / a visitor 設柱為蕤賓
220 2 zào to make / to build / to manufacture 並造律準
221 2 to aid / to assist / to help 弼成
222 2 聖朝 shèngcháo the current imperial dynasty / one's own court 迄於聖朝
223 2 參詳 cānxiáng to collate and examine critically (texts etc) 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
224 2 不成 bùchéng unsuccessful 事終不成
225 2 fèng to offer / to present 乃眷奉常
226 2 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖初即大位
227 2 數百 shù bǎi several hundred 凡數百年
228 2 suì to comply with / to follow along 遂依周法
229 2 zhōng loyalty / devotion 忠順之樂
230 2 編鐘 biānzhōng a set of bells 編鐘二百四十
231 2 huì can / be able to 冬至皇帝禮會
232 2 zhí office / post 備於太師之職
233 2 舍人 shèrén a palace attendant 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
234 2 治安 zhì ān law and order / public security 治安之舞
235 2 五帝 Wǔ Dì Five Emperors 上自五帝
236 2 jiū to examine / to investigate 未能備究古今
237 2 音律 yīnlǜ tuning 梁武帝素精音律
238 2 chōng to fill / to be full / to supply 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
239 2 dié to repeat / to duplicate 旋叠為均
240 2 shì a gentleman / a knight 伏請命博通之士
241 2 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
242 2 liàng a quantity / an amount 亦量添請
243 2 奉詔 fèngzhào to receive an imperial command 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
244 2 zhǔ owner 為均之主者
245 2 xié to harmonize / to agree 七調克諧
246 2 pen / pencil / writing brush 所須紙筆
247 2 thing / matter 成聲於物
248 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 望集百官及內外知音者較其得失
249 2 xiān first 享先農及籍田同用
250 2 七尺 qīchǐ seven (Chinese) feet tall / a grown adult 第五弦七尺一寸三分
251 2 to remember / to memorize / to bear in mind 文記亦亡
252 2 to cover 然後覆載之情
253 2 ruí fringe 設柱為蕤賓
254 2 even / equal / uniform 齊太公廟降神奏
255 2 zhōng end / finish / conclusion 終不知其制度
256 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 皇帝臨軒奏
257 2 命中 mìngzhōng hit / search hit 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
258 2 different / other 音同數異
259 2 唐太宗 Táng Tàizōng Emperor Taizong of Tang 唐太宗復古道
260 2 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝改
261 2 陛下 bì xià your majesty 陛下天縱文武
262 2 shí ten 漢至隋垂十代
263 2 to measure / to estimate 測四時之正氣
264 2 內外 nèiwài inside and outside 仍令於內外職官前資前名中
265 2 soil / ground / land 祭地祗奏
266 2 qīng minister / high officer 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
267 2 shòu to suffer / to be subjected to 皇帝受朝
268 2 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元中
269 2 zhǎng palm of the hand 俾禮院掌之
270 2 guāng light 已光鴻業
271 2 天地 tiān dì heaven and earth / the world 將以範圍天地
272 2 shì a generation 世莫得聞
273 2 record / register / list 享先農及籍田同用
274 2 tīng to listen 親自考聽
275 2 extra / surplus / remainder 餘二十二人宜令本寺照名充填
276 2 合用 héyòng to share / to use in common 合用何調何曲
277 2 zhào an imperial decree 詔曰
278 2 xiǎng to enjoy 皇帝祭享
279 2 博士 bóshì Ph.D. 時有太常博士殷盈孫
280 2 guǎng wide / large / vast 周廣順元年
281 2 四分 sìfēn four divisions of cognition 第十弦五尺三寸四分
282 2 liáng a bridge 逮乎朱梁
283 2 guī to go back / to return 歸乎本音之律
284 2 to think / consider / to ponder 思復三代之風
285 2 其一 qíyī first / number one of the above 其一曰
286 2 to record / to copy 系於歷代樂錄之後
287 2 祭天 jìtiān to make an offering to Heaven 祭天神奏
288 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 周廣順元年
289 2 編集 biānjí to compile / to edit and compile 所請編集大周通禮
290 2 jiǎng to speak / to say / to tell 講功之舞
291 2 quē be short of / to lack 樂之缺壞
292 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 曠不能長存
293 2 chuán to transmit 傳於樂府
294 2 to broadcast 播之於八音
295 2 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登歌奏
296 2 to enter 皇后入宮奏
297 2 因循 yīnxún to continue former habits 疾近世之因循
298 2 ruí strings of cap 鑄緌鐘十二
299 2 shǐ beginning / start 七始之音復振
300 2 zhuàng form / appearance / shape 雖有樂器之狀
301 2 wěi to delegate / to commission 委儼總領其事
302 2 yīn to sacrifice 禋成
303 2 不可以 bù kě yǐ may not 氣之清濁不可以筆授
304 2 to repair / to patch / to mend 一日而補
305 2 本寺 běnsì main temple / home temple / this temple 餘二十二人宜令本寺照名充填
306 2 interest 人亡而音息
307 2 zǒng general / total / overall / chief 總次編錄
308 2 nèi inside / interior 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
309 1 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 掃地無餘
310 1 bāo a flower bud / flower calyx 陛下心苞萬化
311 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 雅音廢墜
312 1 fēng wind 思復三代之風
313 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 世宗顯德元年即位
314 1 zhī to respect 祭地祗奏
315 1 diǎn canon / classic / scripture 討尋舊典
316 1 huài bad / spoiled / broken / defective 樂之缺壞
317 1 編磬 biānqìng a musical instrument consisting of a set of chime stones 編磬徒懸而已
318 1 bào abalone 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
319 1 盛事 chéngshì grand occasion 成一朝之盛事
320 1 chōu to draw out / to pump 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
321 1 成文 chéngwén written / statutory 五聲成文而不亂
322 1 a screen 扆成
323 1 shēng to ascend / to go up 三公升殿
324 1 dǎng political party 群黨沮議
325 1 plain / white 梁武帝素精音律
326 1 hóu marquis / lord 侯景之亂
327 1 jiā to press from either side / to sandwich 設柱為夾鐘
328 1 zhǐ paper 所須紙筆
329 1 yíng to receive / to welcome / to greet 與五郊迎氣
330 1 政要 zhèngyào political program / platform 備陳政要
331 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 空留梗概
332 1 zūn to honor / to respect 尊祖禮神之致
333 1 和聲 héshēng harmony 得備數和聲之大旨
334 1 wēi small / tiny 遭漢中微
335 1 meaning / sense 十二管旋宮之義
336 1 正音 zhèng yīn correct pronunciation 定六代之正音
337 1 第二 dì èr second 第二弦八尺四寸四分
338 1 nóng agriculture / farming 享先農及籍田同用
339 1 歷代 lìdài successive dynasties 系於歷代樂錄之後
340 1 huà to make into / to change into / to transform 陛下心苞萬化
341 1 solitary 孤竹之韻
342 1 詞文 cíwén poetry / lyrics 曲詞文多不載
343 1 大旨 dàzhǐ main idea 得備數和聲之大旨
344 1 can / may / permissible 方可久長行用
345 1 僅有 jǐnyǒu to only have 僅有七聲
346 1 八風 bā fēng eight winds 八風從律而不奸
347 1 a chopping board or block 郊廟俎入奏
348 1 ministry / department 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
349 1 hòu to wait 候八節之風聲
350 1 a slave / a servant 樞密使王仆
351 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 尊祖禮神之致
352 1 zhù to pray for happiness or blessings 讀祝及飲福
353 1 past / former times 昔帝鴻氏之制樂也
354 1 文武 wén wǔ civil and military 陛下天縱文武
355 1 第三 dì sān third 第三弦八尺
356 1 a scholar 令儒官集議
357 1 tǎo to seek 討尋舊典
358 1 zhì sign / mark / flag 樂誌下
359 1 急務 jíwù an urgent task / a pressing matter 舉當今之急務
360 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 沈重但條其說
361 1 琵琶 pípá pipa / Chinese lute 因龜茲琵琶七音
362 1 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 隋高祖不重雅樂
363 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 殊無相應之和
364 1 xīng to flourish / to be popular 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
365 1 jiá to lance 戛擊搏拊之工
366 1 lín to face / to overlook 皇帝臨軒奏
367 1 zhào to call together / to summon / to convene 邊蔚請添召樂師
368 1 第七 dì qī seventh 第七弦六尺三寸三分
369 1 to wash / to bathe 設柱為姑洗
370 1 循環 xúnhuán to cycle / to loop 但循環而擊
371 1 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 望依新法教習
372 1 人事 rénshì personnel / human resources 人事不能常泰
373 1 to form a cluster / to form a bunch 設柱為大簇
374 1 工人 gōngrén worker 工人萬寶常又減其絲數
375 1 風聲 fēngshēng rumor / talk / news / information / sound of the wind / teaching 候八節之風聲
376 1 十一 shíyī eleven 其餘十一管諸調
377 1 kuī to lose 無虧觀德
378 1 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 近代常行
379 1 博通 bótōng Broadcom 伏請命博通之士
380 1 apprentice / disciple 編磬徒懸而已
381 1 考工記 Kǎo Gōng Jì The Records of Examination of Craftsman / The Book of Diverse Crafts 考工記
382 1 其事 qí shì that thing / this thing 委儼總領其事
383 1 聲氣 shēngqì voice / tone 聲氣既和
384 1 to separate / to divide 又以日法析為三百六十
385 1 suàn to count / to calculate / to figure 為律呂相生之算
386 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 大小有數
387 1 五分 wǔfēn five parts 第十二弦四尺七寸五分
388 1 tooth / tusk 崇牙樹羽之器
389 1 編次 biāncì order of arrangement 悉命編次
390 1 jiàng to descend / to fall / to drop 齊太公廟降神奏
391 1 jià vacation 所假之物
392 1 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 前朝改貞觀中二舞名
393 1 father 祭孔宣父
394 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 之容
395 1 革命 gémìng a revolution 迄於革命
396 1 jiǎn to deduct / to subtract 工人萬寶常又減其絲數
397 1 zōng school / sect 宗周而上
398 1 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部尚書張昭等議曰
399 1 to refute / to contradict 博士何妥駁奏
400 1 三司 sān sī three offices 仍令三司定支春冬衣糧
401 1 出自 chūzì to originate from 出自人心
402 1 tiē to stick / to paste / to keep close to / to fit snugly / to subsidize 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
403 1 tián field / farmland 享先農及籍田同用
404 1 easy / simple
405 1 樂府 yuèfǔ yuefu 傳於樂府
406 1 shū different / special / unusual 殊無相應之和
407 1 to stop 會訖下階履行同用
408 1 wild duck / teal 故鳧氏鑄金
409 1 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 五代會要
410 1 qún a crowd / a flock / a group 群黨沮議
411 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為眾管互吹
412 1 尺度 chǐdù a scale / a yardstick 以黍校定尺度
413 1 increase / benefit 乃益三和
414 1 qìng chime stones / an ancient percussion instrument 處士蕭承訓校定石磬
415 1 tuǒ proper / appropriate / satisfactory 博士何妥駁奏
416 1 a winnow basket 何異南箕
417 1 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 三公升殿
418 1 三十八 sānshíbā 38 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
419 1 rate / frequency 率由斯道
420 1 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之源
421 1 jiā to add 粗加和會
422 1 Ye 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
423 1 to continue / to carry on 無嗣續之者
424 1 zhī to know 知其亡失
425 1 cháng to taste 以臣嘗學律歷
426 1 雲門 yúnmén Yunmen School 雲門
427 1 xiāng a wing room 四廂之韻皆調
428 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 臣等竊以音之所起
429 1 qìng to celebrate / to congratulate 慶成
430 1 chén Chen 備陳政要
431 1 元日 yuánrì New Year's Day 元日
432 1 shí food / food and drink 皇帝食舉奏
433 1 沛公 pèigōng Duke of Pei 而沛公鄭譯
434 1 皇后 huánghòu an empress 皇后入宮奏
435 1 jié cut off / to stop 伶倫截竹
436 1 fēng to seal / to close off 竇儼所上封章
437 1 pǐn product / goods / thing 不逾月調品八音
438 1 jìn to the greatest extent / utmost 工器都盡
439 1 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 陛下天縱文武
440 1 第十二 dì shí èr twelfth 第十二弦四尺七寸五分
441 1 earth / soil / dirt
442 1 a large mound 京都為墟
443 1 abundant / rich / plentiful 裕成
444 1 zhāng a chapter / a section 竇儼所上封章
445 1 唐會要 Tánghuìyào Tang Hui Yao 唐會要
446 1 páo a gourd / a calabash
447 1 zhòng many / numerous 以為眾管互吹
448 1 第八 dì bā Eighth 以第八弦六尺
449 1 泯絕 mǐnjué to completely eliminate 於是乎泯絕
450 1 xíng punishment / penalty 翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之源
451 1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 感順之樂
452 1 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara 善勝之舞
453 1 zhì sluggish / stagnant 其間或有疑滯
454 1 編錄 biānlù to select and edict / to edit extracts 總次編錄
455 1 zhǐ to point 莫究指歸
456 1 鼓舞 gǔwǔ heartening 惟存鼓舞
457 1 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 與見在黃鐘之聲相應
458 1 yíng to fill 時有太常博士殷盈孫
459 1 jìng a narrow path 虛徑三分
460 1 yīn flourishing / abundant 時有太常博士殷盈孫
461 1 bào newspaper 月報聞奏
462 1 政和 zhènghé Zhenghe 政和之舞
463 1 口傳 kǒuchuán orally transmitted 聲之善否不可以口傳
464 1 和會 héhuì peace conference 粗加和會
465 1 xún to search / to look for / to seek 討尋舊典
466 1 損益 sǔnyì profit and loss / increase and decrease 三分其一以損益之
467 1 常道 chángdào normal and proper practice / conventional practice / common occurrence 下順常道
468 1 màn plain thin silk 用縵樂九部
469 1 kāng Kang 康順之樂
470 1 supreme ruler / emperor 昔帝鴻氏之制樂也
471 1 定式 dìngshì joseki 永為定式
472 1 yǐn to drink 讀祝及飲福
473 1 xùn to teach / to train 處士蕭承訓校定石磬
474 1 qiān to move / to shift 波蕩不遷
475 1 chéng to assist / to aid / to rescue 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
476 1 十九 shíjiǔ nineteen 臣等今月十九日於太常寺集
477 1 to connect / to relate 系於歷代樂錄之後
478 1 varied / complex / not simple 雜用蕤賓
479 1 dàn weak / watery 稍令古淡
480 1 alone / independent / single / sole 出臣獨見
481 1 lín a wood / a forest / a grove 設柱為林鐘
482 1 to reach 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
483 1 國家 guójiā country / nation / state 國家所先
484 1 chéng to bear / to carry / to hold 處士蕭承訓校定石磬
485 1 líng an actor 伶倫截竹
486 1 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat 詔尚書省集百官詳議
487 1 樂器 yuèqì musical instrument 雖有樂器之狀
488 1 yīn cloudy / overcast 陰呂
489 1 東漢 Dōng Hàn Eastern Han 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
490 1 可嘉 kějiā laudable 器識可嘉
491 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 遭漢中微
492 1 和諧 héxié peaceful / harmonious 音律和諧
493 1 歌頌 gēsòng to sing the praises of / to extol / to eulogize 著之於歌頌
494 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 五年六月
495 1 a man / a male adult 夫樂作於人心
496 1 長短 chángduǎn length / duration 聲數長短
497 1 àn case / incident
498 1 business / industry 已光鴻業
499 1 cái to cut out 更委王樸裁酌施行
500 1 探求 tànqiú to seek / to pursue / to investigate 探求古義

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 127 zhī him / her / them / that 治安之舞
2 36 happy / glad / cheerful / joyful 樂誌下
3 34 wèi for / to
4 31 調 tiáo to harmonize 均有七調
5 26 zòu to present / to offer 祭天神奏
6 25 qǐng to ask / to inquire 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
7 24 zhōng clock 得黃鐘之聲
8 23 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 前朝改祖孝孫所定二舞名
9 23 shēng sound 成聲於物
10 22 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 象成之舞
11 22 gōng a palace 皇后入宮奏
12 22 shùn to obey 周廣順元年
13 20 in / at 迄於聖朝
14 19 yīn sound / noise 人亡而音息
15 19 his / hers / its / theirs 其略云
16 18 not / no 曲詞文多不載
17 18 yòng to use / to apply 只用
18 17 to dance / to posture / to prance 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
19 17 so as to / in order to 以協陽律
20 16 yǒu is / are / to exist 有司上太祖廟室酌獻
21 15 method / way 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
22 15 xián a string / a bowstring 十三弦宣聲
23 15 xuán to revolve 十二管旋宮之義
24 14 改為 gǎiwéi to change into 今改為順
25 14 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 十二變而復黃鐘
26 13 jūn equal / even 旋叠為均
27 13 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 冬至皇帝禮會
28 13 tune / song 之曲
29 13 a statute / a law / a regulation 以協陽律
30 13 huáng yellow 得黃鐘之聲
31 13 十二 shí èr twelve 十二成
32 13 five 五年六月
33 13 yuē to speak / to say 文舞曰
34 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 反感於人心者也
35 12 guǎn to manage / to control / to be in charge of 十二管旋宮之義
36 12 also / too 反感於人心者也
37 12 shè to set up / to establish 設柱為林鐘
38 12 zhù a pillar / a post 設柱為林鐘
39 12 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 長九尺張弦
40 11 dìng to decide 前朝改祖孝孫所定二舞名
41 11 cùn a unit of length / inch / thumb 是以黃帝吹九寸之管
42 10 according to 請依
43 10 lìng to make / to cause to be / to lead 令在寺習樂
44 10 wén writing / text 文舞曰
45 10 seven 均有七調
46 10 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃益三和
47 10 míng measure word for people 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
48 9 jīn today / modern / present / current / this / now 今請改
49 9 liù six 六年春正月
50 9 八十四 bāshísì 84 合八十四調
51 9 xuán to hang / to suspend 皇太子軒懸出入奏
52 9 gǎi to change / to alter 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
53 9 and 十二和
54 8 jiǔ nine 九夏
55 8 tóng like / same / similar 請同用
56 8 chén minister / statesman / official 以臣嘗學律歷
57 8 雅樂 yǎyuè formal ceremonial music 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
58 8 one 改一雅
59 8 rén person / people / a human being 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
60 7 biàn to change / to alter 十二變而復黃鐘
61 7 zhōu Zhou Dynasty 周廣順元年
62 7 shàng top / a high position 有司上太祖廟室酌獻
63 7 big / great / huge / large / major 名之曰大周通禮
64 7 zhōng middle 前朝改貞觀中二舞名
65 7 yuè month 月報聞奏
66 7 elegant / graceful / refined 十二雅
67 7 xià next 樂誌下
68 7 zhǔn a rule / a guideline / a standard 並造律準
69 7 shǔ to count 大小有數
70 7 again / more / repeatedly 十二變而復黃鐘
71 7 sān three 乃益三和
72 7 and 器之與工
73 6 bèi to prepare / get ready 備陳政要
74 6 sūn Sun 前朝改祖孝孫所定二舞名
75 6 to gather / to collect 集官詳酌
76 6 naturally / of course / certainly 上自五帝
77 6 zhèng upright / straight 名之曰大周正樂
78 6 xiāng each other / one another / mutually 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
79 6 wáng Wang 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
80 6 luàn chaotic / disorderly 史之亂
81 6 a device / a tool / a utensil / an implement 器識可嘉
82 6 yòu again / also 又議改
83 6 to criticize 又議改
84 6 xīn new / fresh / modern 惟新庶政
85 6 de potential marker 得黃鐘之聲
86 6 mìng life 悉命編次
87 6 what / where / which 於何月行何禮
88 6 four 第十二弦四尺七寸五分
89 5 zài in / at 令在寺習樂
90 5 miào temple / shrine 郊廟俎入奏
91 5 三分 sānfēn three parts / somewhat / to some degree 三分其一以損益之
92 5 皇帝 huángdì Emperor 皇帝臨軒奏
93 5 guān an office 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
94 5 jiàn to see 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
95 5 tōng to go through / to open 名之曰大周通禮
96 5 sincere / honest / simple 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
97 5 song / lyrics 登歌奏
98 5 zhì to create / to make / to manufacture 然後依調制曲
99 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 祭天神奏
100 5 zuò to do 夫樂作於人心
101 5 also / too 亦量添請
102 5 xiáng detailed / complete / thorough 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
103 5 èr two 前朝改祖孝孫所定二舞名
104 5 jiāo suburbs / outskirts 郊廟俎入奏
105 5 太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
106 5 xiào to be filial 前朝改祖孝孫所定二舞名
107 5 ancestor / forefather 前朝改祖孝孫所定二舞名
108 5 Germany 振德之舞
109 5 suī although / even though 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
110 5 bìng and / furthermore / also 並造律準
111 5 gèng more / even more 更添六十人
112 5 cháng always / ever / often / frequently / constantly 工人萬寶常又減其絲數
113 5 no 無嗣續之者
114 5 zhāng a sheet / a leaf 張文收考正雅樂
115 5 yǎn grave / respectful / majestic 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
116 5 十二律 shíèrlǜ twelve tone scale / Chinese chromatic scale 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
117 5 其餘 qíyú rest / remainder 其餘五律
118 4 děng et cetera / and so on 兵部尚書張昭等議曰
119 4 guān to look at / to watch / to observe 觀象之舞
120 4 wàn ten thousand 工人萬寶常又減其絲數
121 4 qíng feeling / emotion 然後覆載之情
122 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 曲詞文多不載
123 4 temple / monastery / vihāra 令在寺習樂
124 4 禮樂 lǐlè rites and music 翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之源
125 4 jiù old / ancient 其舊管四十人
126 4 to take charge of / to manage / to administer 有司上太祖廟室酌獻
127 4 martial / military 武舞曰
128 4 proper / suitable / appropriate 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
129 4 zài to carry / to convey / to load / to hold 曲詞文多不載
130 4 jīng Beijing 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
131 4 cún to exist / to survive 所存者黃鐘之宮一調而已
132 4 shì clan / a branch of a lineage 昔帝鴻氏之制樂也
133 4 chū at first / at the beginning / initially 太祖初即大位
134 4 to sacrifice to / to worship 祭地祗奏
135 4 expresses question or doubt 逮乎黃巢之餘
136 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 世宗善之
137 4 gōng an artisan / a craftsman / a worker 器之與工
138 4 to reach 讀祝及飲福
139 4 cháo to face 皇帝受朝
140 4 fán ordinary / common 凡所施為
141 4 dòu a hole / a burrow 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
142 4 shí time / a period of time 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
143 4 to join / to combine 合八十四調
144 4 xiào school 處士蕭承訓校定石磬
145 4 xué to study / to learn 以臣嘗學律歷
146 4 to fly 令在寺習樂
147 4 而已 éryǐ that is all 所存者黃鐘之宮一調而已
148 4 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故能立事
149 4 otherwise / but / however 設柱為夷則
150 4 六十 liùshí sixty 更添六十人
151 4 zhèng Zheng 而沛公鄭譯
152 4 a musical note 陰呂
153 4 zhòng heavy 沈重但條其說
154 4 wáng to die 人亡而音息
155 4 wéi only / solely / alone 惟新庶政
156 4 七聲 qī shēng tones of the musical scale 惟用七聲
157 4 yīng should / ought 殊無相應之和
158 3 nián year 五年六月
159 3 réng yet / still / as ever 仍令三司定支春冬衣糧
160 3 zhāo illustrious 昭順之樂
161 3 八音 bāyīn eight materials from which musical instruments are made 播之於八音
162 3 dào way / road / path 率由斯道
163 3 bǎo a jewel / gem / a treasure 工人萬寶常又減其絲數
164 3 shū book 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
165 3 shí a rock / a stone 處士蕭承訓校定石磬
166 3 xiàng figure / image / appearance 觀象之舞
167 3 fēn to separate / to divide into parts 所分門類
168 3 前朝 qiáncháo the previous dynasty 前朝改祖孝孫所定二舞名
169 3 xuān to declare / to announce 祭孔宣父
170 3 jué absolutely 伏以旋宮之聲久絕
171 3 古今 gǔ jīn then and now / ancient and modern 宣示古今樂錄
172 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 旋宮聲廢
173 3 gōng merit 講功之舞
174 3 wàng to gaze / to look towards 望集百官及內外知音者較其得失
175 3 to strike / to hit / to beat 但循環而擊
176 3 ancient / old / palaeo- 上本古曲
177 3 qín Shaanxi 自秦而下
178 3 biān side / boundary / edge / margin 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
179 3 gas / vapour / fumes 氣之清濁不可以筆授
180 3 zhū all / many / various 錯雜諸調
181 3 yùn a rhyme 孤竹之韻
182 3 Yu 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
183 3 eight 第三弦八尺
184 3 to translate / to interpret 而沛公鄭譯
185 3 kōng empty / void / hollow 空桑
186 3 Suí Sui Dynasty 漢至隋垂十代
187 3 jiē all / each and every / in all cases 皆享國不遠
188 3 xié to harmonize 以協陽律
189 3 人心 rénxīn popular feeling 夫樂作於人心
190 3 to conceal / to hide / to ambush 伏請命博通之士
191 3 太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
192 3 shǐ history 史之亂
193 3 to extend / to reach 迄於聖朝
194 3 chuī to blow /to puff 是以黃帝吹九寸之管
195 3 相生 xiāng shēng to engender one another 相生之聲也
196 3 hàn Han Chinese 漢至隋垂十代
197 3 律呂 lǜlǚ tuning / temperament 為律呂相生之算
198 3 shī the practice of selfless giving / dāna 凡所施為
199 3 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
200 3 世宗 shìzōng King Sejong the Great / Sejong Daewang 世宗顯德元年即位
201 3 dàn but / yet / however 但循環而擊
202 3 wén to hear 月報聞奏
203 3 fáng a room 京房善
204 3 xíng to walk / to move 於何月行何禮
205 3 zhèn to shake / to flap / to vibrate / to brace 振德之舞
206 3 四十 sì shí forty 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
207 3 to go through / to experience / to take place 歷晉與漢
208 3 fāng square / quadrilateral / one side 方無啞者
209 3 zhú bamboo
210 3 tiān to append / to add to 邊蔚請添召樂師
211 3 silk
212 3 táng Tang Dynasty 唐初雖有還宮之樂
213 3 běn measure word for books 歸乎本音之律
214 3 shōu to receive / to accept 張文收考正雅樂
215 3 shì is / are / am / to be 今之在懸者是也
216 3 宗廟 zōngmiào a temple 祭宗廟奏
217 3 kǎo to examine / to test 張文收考正雅樂
218 3 zhèng government 惟新庶政
219 3 to pay respects 肅順之樂
220 3 shāng commerce / trade 不問聲律宮商
221 2 to prevail 七調克諧
222 2 周官 Zhōu Guān Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou 周官
223 2 several 幾變幾成
224 2 promptly / right away / immediately 太祖初即大位
225 2 to lift / to hold up / to raise 皇帝食舉奏
226 2 to know / to learn about / to comprehend 悉命編次
227 2 shì matter / thing / item 故能立事
228 2 shǔ glutinous millet 以黍校定尺度
229 2 líng to pass over / to cross / to traverse 雅道淩夷
230 2 hóng great / large 昔帝鴻氏之制樂也
231 2 to go 前朝去二和
232 2 dài to represent / to substitute / to replace 漢至隋垂十代
233 2 nán south 設柱為南呂
234 2 feather
235 2 未能 wèinéng to fail to 未能備究古今
236 2 qián front 仍令於內外職官前資前名中
237 2 day of the month / a certain day 又以日法析為三百六十
238 2 出入 chūrù to go out and come in 王公出入奏
239 2 樂章 yuèzhāng a movement of a symphony 凡樂章沿革
240 2 zhēng to march / to travel on a long journey
241 2 qīng clear / pure / clean 清聲也
242 2 樂曲 yuèqǔ musical composition 十二順樂曲
243 2 zhuó to pour wine 集官詳酌
244 2 gài a lid / top / cover 蓋不用故也
245 2 wèi to call 謂之啞鐘
246 2 lún to sink / to be reduced to 雅音淪缺
247 2 níng Nanjing 寧順之樂
248 2 huò or / either / else 如或乖舛
249 2 酌獻 zhuóxiàn to honor a deity with wine 酌獻
250 2 ancient barbarian tribes 設柱為夷則
251 2 chóng high / dignified / lofty 崇德之舞
252 2 lüè plan / strategy 其略云
253 2 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li 亦望集多聞知禮文者
254 2 chūn spring 仍令三司定支春冬衣糧
255 2 zhù to melt / to cast 鑄緌鐘十二
256 2 chì an imperial decree 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
257 2 yōng harmony 雍順之樂
258 2 bié do not / must not 別音
259 2 to slap / to pat / to tap 戛擊搏拊之工
260 2 ān calm / still / quiet / peaceful
261 2 dǎi to arrest / to catch / to seize 逮乎黃巢之餘
262 2 good fortune / happiness / luck 讀祝及飲福
263 2 kǒng fearful / apprehensive 恐未詳悉
264 2 dumb / mute 謂之啞鐘
265 2 知音 zhīyīn an intimate friend 望集百官及內外知音者較其得失
266 2 jié festival / a special day 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
267 2 to connect / to inherit / to succeed 無嗣續之者
268 2 bīn a guest / a visitor 設柱為蕤賓
269 2 zào to make / to build / to manufacture 並造律準
270 2 a time 總次編錄
271 2 to aid / to assist / to help 弼成
272 2 聖朝 shèngcháo the current imperial dynasty / one's own court 迄於聖朝
273 2 參詳 cānxiáng to collate and examine critically (texts etc) 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
274 2 不成 bùchéng unsuccessful 事終不成
275 2 fèng to offer / to present 乃眷奉常
276 2 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 太祖初即大位
277 2 shāo a little / slightly 稍令古淡
278 2 數百 shù bǎi several hundred 凡數百年
279 2 suì to comply with / to follow along 遂依周法
280 2 zhōng loyalty / devotion 忠順之樂
281 2 already / since 聲氣既和
282 2 編鐘 biānzhōng a set of bells 編鐘二百四十
283 2 huì can / be able to 冬至皇帝禮會
284 2 zhí office / post 備於太師之職
285 2 舍人 shèrén a palace attendant 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
286 2 治安 zhì ān law and order / public security 治安之舞
287 2 五帝 Wǔ Dì Five Emperors 上自五帝
288 2 jiū to examine / to investigate 未能備究古今
289 2 音律 yīnlǜ tuning 梁武帝素精音律
290 2 chōng to fill / to be full / to supply 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
291 2 dié to repeat / to duplicate 旋叠為均
292 2 shì a gentleman / a knight 伏請命博通之士
293 2 上疏 shàngshū (of a court official) to present a memorial to the emperor 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
294 2 shén what 辭理甚當
295 2 liàng a quantity / an amount 亦量添請
296 2 奉詔 fèngzhào to receive an imperial command 樞密使王樸奉詔詳定雅樂十二律旋相為宮之法
297 2 do not 世莫得聞
298 2 zhǔ owner 為均之主者
299 2 xié to harmonize / to agree 七調克諧
300 2 pen / pencil / writing brush 所須紙筆
301 2 yǒng perpetually / eternally / forever 永為定式
302 2 thing / matter 成聲於物
303 2 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 望集百官及內外知音者較其得失
304 2 xiān first 享先農及籍田同用
305 2 七尺 qīchǐ seven (Chinese) feet tall / a grown adult 第五弦七尺一寸三分
306 2 tài very / extremely 設柱為太呂
307 2 to remember / to memorize / to bear in mind 文記亦亡
308 2 to cover 然後覆載之情
309 2 ruí fringe 設柱為蕤賓
310 2 even / equal / uniform 齊太公廟降神奏
311 2 zhōng end / finish / conclusion 終不知其制度
312 2 xuān xuan / a pavilion with a view / a balcony 皇帝臨軒奏
313 2 命中 mìngzhōng hit / search hit 命中書舍人竇儼參詳太常雅樂
314 2 different / other 音同數異
315 2 唐太宗 Táng Tàizōng Emperor Taizong of Tang 唐太宗復古道
316 2 such as / for example / for instance 各如黃鐘之聲
317 2 梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang 梁武帝改
318 2 陛下 bì xià your majesty 陛下天縱文武
319 2 shí ten 漢至隋垂十代
320 2 to measure / to estimate 測四時之正氣
321 2 yóu follow / from / it is for...to 率由斯道
322 2 內外 nèiwài inside and outside 仍令於內外職官前資前名中
323 2 soil / ground / land 祭地祗奏
324 2 qīng minister / high officer 時太常卿邊蔚上疏請改舞名
325 2 shòu to suffer / to be subjected to 皇帝受朝
326 2 開元 Kāi Yuán Kai Yuan 開元中
327 2 zhǎng palm of the hand 俾禮院掌之
328 2 guāng light 已光鴻業
329 2 天地 tiān dì heaven and earth / the world 將以範圍天地
330 2 shì a generation 世莫得聞
331 2 record / register / list 享先農及籍田同用
332 2 tīng to listen 親自考聽
333 2 extra / surplus / remainder 餘二十二人宜令本寺照名充填
334 2 合用 héyòng to share / to use in common 合用何調何曲
335 2 zhào an imperial decree 詔曰
336 2 xiǎng to enjoy 皇帝祭享
337 2 博士 bóshì Ph.D. 時有太常博士殷盈孫
338 2 guǎng wide / large / vast 周廣順元年
339 2 四分 sìfēn four divisions of cognition 第十弦五尺三寸四分
340 2 liáng a bridge 逮乎朱梁
341 2 guī to go back / to return 歸乎本音之律
342 2 to think / consider / to ponder 思復三代之風
343 2 其一 qíyī first / number one of the above 其一曰
344 2 to record / to copy 系於歷代樂錄之後
345 2 祭天 jìtiān to make an offering to Heaven 祭天神奏
346 2 yān where / how 變徵次焉
347 2 so that / in order that 俾禮院掌之
348 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 周廣順元年
349 2 編集 biānjí to compile / to edit and compile 所請編集大周通禮
350 2 jiǎng to speak / to say / to tell 講功之舞
351 2 quē be short of / to lack 樂之缺壞
352 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 曠不能長存
353 2 chuán to transmit 傳於樂府
354 2 chū to go out 由之出焉
355 2 to broadcast 播之於八音
356 2 dēng to rise / to mount / to board / to climb 登歌奏
357 2 gòng together 敕太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外
358 2 to enter 皇后入宮奏
359 2 因循 yīnxún to continue former habits 疾近世之因循
360 2 ruí strings of cap 鑄緌鐘十二
361 2 yuán therefore / then 唐太宗爰命舊工祖孝孫
362 2 shǐ beginning / start 七始之音復振
363 2 zhuàng form / appearance / shape 雖有樂器之狀
364 2 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後依調制曲
365 2 wěi to delegate / to commission 委儼總領其事
366 2 yīn to sacrifice 禋成
367 2 不可以 bù kě yǐ may not 氣之清濁不可以筆授
368 2 zhǎng director / chief / head / elder 長九寸
369 2 to repair / to patch / to mend 一日而補
370 2 本寺 běnsì main temple / home temple / this temple 餘二十二人宜令本寺照名充填
371 2 interest 人亡而音息
372 2 zǒng general / total / overall / chief 總次編錄
373 2 nèi inside / interior 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
374 1 yóu especially / particularly 尤軫皇情
375 1 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 掃地無餘
376 1 bāo a flower bud / flower calyx 陛下心苞萬化
377 1 zhuì to fall down / to drop / to sink 雅音廢墜
378 1 fēng wind 思復三代之風
379 1 即位 jíwèi to succeed to the throne 世宗顯德元年即位
380 1 zhī to respect 祭地祗奏
381 1 diǎn canon / classic / scripture 討尋舊典
382 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是乎泯絕
383 1 huài bad / spoiled / broken / defective 樂之缺壞
384 1 編磬 biānqìng a musical instrument consisting of a set of chime stones 編磬徒懸而已
385 1 bào abalone 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
386 1 盛事 chéngshì grand occasion 成一朝之盛事
387 1 chōu to draw out / to pump 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
388 1 成文 chéngwén written / statutory 五聲成文而不亂
389 1 a screen 扆成
390 1 shēng to ascend / to go up 三公升殿
391 1 dǎng political party 群黨沮議
392 1 plain / white 梁武帝素精音律
393 1 hóu marquis / lord 侯景之亂
394 1 jiā to press from either side / to sandwich 設柱為夾鐘
395 1 zhǐ paper 所須紙筆
396 1 yíng to receive / to welcome / to greet 與五郊迎氣
397 1 政要 zhèngyào political program / platform 備陳政要
398 1 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 空留梗概
399 1 zūn to honor / to respect 尊祖禮神之致
400 1 和聲 héshēng harmony 得備數和聲之大旨
401 1 wēi small / tiny 遭漢中微
402 1 already / afterwards 已光鴻業
403 1 meaning / sense 十二管旋宮之義
404 1 正音 zhèng yīn correct pronunciation 定六代之正音
405 1 第二 dì èr second 第二弦八尺四寸四分
406 1 獨力 dúlì all by oneself / without exterior help 臣又懵學獨力
407 1 nóng agriculture / farming 享先農及籍田同用
408 1 歷代 lìdài successive dynasties 系於歷代樂錄之後
409 1 huà to make into / to change into / to transform 陛下心苞萬化
410 1 solitary 孤竹之韻
411 1 詞文 cíwén poetry / lyrics 曲詞文多不載
412 1 大旨 dàzhǐ main idea 得備數和聲之大旨
413 1 can / may / permissible 方可久長行用
414 1 僅有 jǐnyǒu to only have 僅有七聲
415 1 八風 bā fēng eight winds 八風從律而不奸
416 1 yīn because 因龜茲琵琶七音
417 1 a chopping board or block 郊廟俎入奏
418 1 ministry / department 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
419 1 hòu to wait 候八節之風聲
420 1 a slave / a servant 樞密使王仆
421 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 尊祖禮神之致
422 1 zhù to pray for happiness or blessings 讀祝及飲福
423 1 past / former times 昔帝鴻氏之制樂也
424 1 文武 wén wǔ civil and military 陛下天縱文武
425 1 第三 dì sān third 第三弦八尺
426 1 a scholar 令儒官集議
427 1 tǎo to seek 討尋舊典
428 1 zhì sign / mark / flag 樂誌下
429 1 急務 jíwù an urgent task / a pressing matter 舉當今之急務
430 1 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 沈重但條其說
431 1 琵琶 pípá pipa / Chinese lute 因龜茲琵琶七音
432 1 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 隋高祖不重雅樂
433 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 殊無相應之和
434 1 xīng to flourish / to be popular 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
435 1 jiá to lance 戛擊搏拊之工
436 1 lín to face / to overlook 皇帝臨軒奏
437 1 zhào to call together / to summon / to convene 邊蔚請添召樂師
438 1 第七 dì qī seventh 第七弦六尺三寸三分
439 1 to wash / to bathe 設柱為姑洗
440 1 循環 xúnhuán to cycle / to loop 但循環而擊
441 1 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 望依新法教習
442 1 人事 rénshì personnel / human resources 人事不能常泰
443 1 to form a cluster / to form a bunch 設柱為大簇
444 1 工人 gōngrén worker 工人萬寶常又減其絲數
445 1 風聲 fēngshēng rumor / talk / news / information / sound of the wind / teaching 候八節之風聲
446 1 十一 shíyī eleven 其餘十一管諸調
447 1 kuī to lose 無虧觀德
448 1 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 近代常行
449 1 dāng to be / to act as / to serve as 辭理甚當
450 1 博通 bótōng Broadcom 伏請命博通之士
451 1 apprentice / disciple 編磬徒懸而已
452 1 考工記 Kǎo Gōng Jì The Records of Examination of Craftsman / The Book of Diverse Crafts 考工記
453 1 necessary / must 所須紙筆
454 1 其事 qí shì that thing / this thing 委儼總領其事
455 1 聲氣 shēngqì voice / tone 聲氣既和
456 1 zhì to / until 漢至隋垂十代
457 1 to separate / to divide 又以日法析為三百六十
458 1 suàn to count / to calculate / to figure 為律呂相生之算
459 1 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 大小有數
460 1 五分 wǔfēn five parts 第十二弦四尺七寸五分
461 1 tooth / tusk 崇牙樹羽之器
462 1 編次 biāncì order of arrangement 悉命編次
463 1 jiàng to descend / to fall / to drop 齊太公廟降神奏
464 1 jià vacation 所假之物
465 1 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang 前朝改貞觀中二舞名
466 1 father 祭孔宣父
467 1 róng to hold / to contain / to allow / to permit 之容
468 1 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan
469 1 革命 gémìng a revolution 迄於革命
470 1 jiǎn to deduct / to subtract 工人萬寶常又減其絲數
471 1 zōng school / sect 宗周而上
472 1 兵部 bīngbù Ministry of War 兵部尚書張昭等議曰
473 1 to refute / to contradict 博士何妥駁奏
474 1 三司 sān sī three offices 仍令三司定支春冬衣糧
475 1 出自 chūzì to originate from 出自人心
476 1 tiē to stick / to paste / to keep close to / to fit snugly / to subsidize 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
477 1 tián field / farmland 享先農及籍田同用
478 1 easy / simple
479 1 樂府 yuèfǔ yuefu 傳於樂府
480 1 shū different / special / unusual 殊無相應之和
481 1 to stop 會訖下階履行同用
482 1 wild duck / teal 故鳧氏鑄金
483 1 五代 Wǔ Dài Five Dynasties 五代會要
484 1 qún a crowd / a flock / a group 群黨沮議
485 1 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為眾管互吹
486 1 final particle 稍克諧矣
487 1 尺度 chǐdù a scale / a yardstick 以黍校定尺度
488 1 increase / benefit 乃益三和
489 1 qìng chime stones / an ancient percussion instrument 處士蕭承訓校定石磬
490 1 tuǒ proper / appropriate / satisfactory 博士何妥駁奏
491 1 a winnow basket 何異南箕
492 1 三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers 三公升殿
493 1 三十八 sānshíbā 38 內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充
494 1 rate / frequency 率由斯道
495 1 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之源
496 1 jiā to add 粗加和會
497 1 Ye 洎東漢雖有大予丞鮑鄴興之
498 1 to continue / to carry on 無嗣續之者
499 1 zhī to know 知其亡失
500 1 cháng to taste 以臣嘗學律歷

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八分 bāfēn
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
兵部 bīngbù Ministry of War
博通 bótōng Broadcom
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
大夏 Dàxià Bactria
东汉 東漢 Dōng Hàn Eastern Han
冬至 Dōng Zhì Winter Solstice, 22nd solar term
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
汉元帝 漢元帝 Hàn Yuán Dì Emperor Yuan of Han
汉中 漢中 hànzhōng Hongzhong
后唐 後唐 Hòu Táng Later Tang
黄巢 黃巢 Huáng Cháo Huang Chao
黄帝 黃帝 Huáng Dì The Yellow Emperor
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
考工记 考工記 Kǎo Gōng Jì The Records of Examination of Craftsman / The Book of Diverse Crafts
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁武帝 liáng wǔ dì Emperor Wu of Liang
六月 liùyuè June / the Sixth Month
沛公 pèigōng Duke of Pei
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
世宗 shìzōng
 1. King Sejong the Great / Sejong Daewang
 2. Sejong
 3. Shizong
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
四分 sìfēn four divisions of cognition
Suí Sui Dynasty
隋朝 suí cháo Sui Dynasty
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太常寺 Tàichángsì Court of Imperial Sacrifices
太师 太師 tàishī Grand Preceptor / Grand Master / Imperial Tutor
唐太宗 Táng Tàizōng Emperor Taizong of Tang
唐会要 唐會要 Tánghuìyào Tang Hui Yao
五代 Wǔ Dài Five Dynasties
五帝 Wǔ Dì Five Emperors
显德 顯德 xiǎndé Xiande
 1. Ye
 2. Ye
云门 雲門 yúnmén
 1. Yunmen School
 2. Yunmen Wenyan
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
政和 zhènghé Zhenghe
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
知礼 知禮 Zhī Lǐ Zhi Li
中区 中區 Zhōng Qū Jung District of Seoul / Jung-gu / Central District
周官 Zhōu Guān
 1. Zhou Li / Zhou Guan / Rites of Zhou
 2. Zhou Guan / Officers of Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English