Glossary and Vocabulary for Book of Liang 《梁書》, 卷四 本紀第四 簡文帝 Volume 4: Emperor Jianwen

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 60 wáng Wang 封晉安王
2 26 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 南兗州刺史
3 24 zhōu a state / a province 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
4 22 jùn a commandery / a prefecture 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
5 22 big / great / huge / large / major 寧國公大臨為南海郡王
6 20 nián year 天監二年十月丁未
7 18 jǐng sunlight 廣州刺史元景仲謀應侯景
8 15 將軍 jiāngjūn a general 為雲麾將軍
9 14 yuē to speak / to say 詔曰
10 13 shì matter / thing / item 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
11 12 西 The West 徵為西中郎將
12 12 yáng sun 生於顯陽殿
13 11 nán south 南兗州刺史
14 10 hóu marquis / lord 廣州刺史元景仲謀應侯景
15 10 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 太宗簡文皇帝諱綱
16 9 zhào an imperial decree 詔還攝本任
17 9 jìn to enter 進號安北將軍
18 8 gōng public/ common / state-owned 封當陽公大心為尋陽郡王
19 8 qiǎn to send / to dispatch 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
20 8 都督 dōudū to lead / to command 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
21 8 wén writing / text 太宗簡文皇帝諱綱
22 8 諸軍 zhū jūn various armies 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
23 7 zài in / at 煢煢在疚
24 7 juǎn to coil / to roll 五卷
25 7 rèn to bear / to undertake 詔還攝本任
26 7 sēng a monk 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
27 7 èr two 天監二年十月丁未
28 7 lín to face / to overlook 非博愛無以臨四海
29 7 yuē approximately 賊行臺任約寇江州
30 7 chūn spring 西豊公大春為安陸郡王
31 7 jūn army / military 侯景自帥水步軍擊皓
32 6 使 shǐ to make / to cause 遷使持節
33 6 meaning / sense 義寔從民
34 6 安陸 ānlù Anlu 西豊公大春為安陸郡王
35 6 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖第三子
36 6 皇帝 huángdì Emperor 太宗簡文皇帝諱綱
37 6 tóng like / same / similar 開府儀同三司
38 6 zéi thief 斬賊南兗州刺史董紹先
39 6 Yǐng Ying 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
40 6 apparatus 開府儀同三司
41 6 to connect / to inherit / to succeed 嗣龍圖之尊
42 6 chéng a city / a town 邵陵王綸走至安陸董城
43 6 xún to search / to look for / to seek 尋復為宣惠將軍
44 6 four 四年
45 6 liáng a bridge 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
46 6 zhòng many / all 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
47 6 xiān first 詔依先給鼓吹一部
48 6 děng et cetera / and so on 皓等並見害
49 5 supreme ruler / emperor 帝謂舍人殷不害曰
50 5 jié festival / a special day 遷使持節
51 5 fāng square / quadrilateral / one side 方賴籓輔
52 5 京師 jīngshī a capital city 京師畿內
53 5 to reach 並及妻兒
54 5 kòu bandit / thieve 西魏寇安陸
55 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月丙申
56 5 chí to grasp / to hold 遷使持節
57 5 dōng east 權居東府
58 5 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 徙為都督江州諸軍事
59 5 five 五年
60 5 jìn to the greatest extent / utmost 生靈已盡
61 5 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
62 5 rate / frequency 率土宅心
63 5 shàng top / a high position 上表陳解
64 5 xià summer 邵陵王綸自尋陽至于夏口
65 5 hài to injure / to harm to 皓等並見害
66 5 jiàn to see 諸州見在北人為奴婢者
67 5 qián front 前江都令祖皓起義
68 5 líng mound / hill / mountain 邵陵王綸自尋陽至于夏口
69 4 wěi false / fake / forged / bogus 景分遣偽將宋子仙
70 4 gōng a palace 卑宮菲食
71 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 普通元年
72 4 wēi power / might / prestige 威惠外宣
73 4 seven 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
74 4 can / may / permissible 可立為皇太子
75 4 shuài handsome / graceful / smart 侯景自帥水步軍擊皓
76 4 xíng to walk / to move 化行宇宙
77 4 earth / soil / dirt 率土宅心
78 4 南北 nán běi north and south / north to south 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
79 4 xiāo mournful / dejected 霸先迎定州刺史蕭勃為刺史
80 4 yuè month 是月
81 4 to prevail 所以堯舜克讓
82 4 十月 shíyuè October / the Tenth Month 天監二年十月丁未
83 4 xuān to declare / to announce 宣毅將軍
84 4 二十 èrshí twenty 義安王大昕及尋陽王諸子二十人
85 4 jiǎn simple / terse / succinct 簡文帝
86 4 湘東 xiāngdōng Xiangdong 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
87 4 wèi Eighth earthly branch 未拜
88 4 to stand 可立為皇太子
89 4 揚州 Yángzhōu Yangzhou 揚州刺史
90 4 大連 Dàlián Dalian 臨城公大連為南郡王
91 4 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月乙亥
92 4 to attack by surprise 襲廣陵
93 4 zǒu to walk / to go / to move 邵陵王綸棄郢州走
94 4 níng Nanjing 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
95 4 child / son 高祖第三子
96 4 lún a silk cord 邵陵王綸自尋陽至于夏口
97 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 入為宣惠將軍
98 4 天下 tiānxià China 非至公無以主天下
99 3 chēng to call / to address 無得而稱
100 3 bīng soldier / troops 分兵寇齊昌
101 3 徐州 Xúzhōu Xuzhou 南徐州刺史
102 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 大行皇帝奄棄萬國
103 3 Xu 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
104 3 diagram / picture / drawing / chart 嗣龍圖之尊
105 3 to unravel or unreel silk 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
106 3 guó a country / a state / a kingdom 或開奉國
107 3 kāi to open 或開奉國
108 3 gōng to attack / to assault 西江督護陳霸先起兵攻之
109 3 huò to reap / to harvest 不獲已而臨蒞之
110 3 to enter 入為宣惠將軍
111 3 yōng harmony 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
112 3 南海 Nán Hǎi South China Sea 寧國公大臨為南海郡王
113 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月丙戌
114 3 happy / glad / cheerful / joyful 乃當樂推之運
115 3 fèng to offer / to present 或開奉國
116 3 sān three 南梁三州諸軍事
117 3 hào number 進號安北將軍
118 3 huái bosom / breast 元首懷無厭之欲
119 3 yún cloud 為雲麾將軍
120 3 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 七月乙亥
121 3 shì to test / to try / to experiment 卿試為我思之
122 3 shì a generation 字世纘
123 3 nèi inside / interior 德行內敏
124 3 Germany 惟德是與
125 3 qióng alone 煢煢在疚
126 3 hōng to die 昭明太子薨
127 3 起兵 qǐbīng to send troops 西江督護陳霸先起兵攻之
128 3 以南 yǐnán south 以南康嗣王會理為司空
129 3 rén person / people / a human being 晉熙人王僧振
130 3 guǎ few 猥以寡德
131 3 dǒng Dong 斬賊南兗州刺史董紹先
132 3 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月癸卯
133 3 昭明太子 Zhāo Míng Tàizǐ Prince Zhao Ming 昭明太子母弟也
134 3 qiū fall / autumn 秋七月甲寅
135 3 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
136 3 大赦 dàshè amnesty / general pardon 可大赦天下
137 3 shěng province 省吳州
138 3 qín Shaanxi 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
139 3 晉安 jìnān Jin'an 封晉安王
140 3 to take charge of / to manage / to administer 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
141 3 to supervise 西江督護陳霸先起兵攻之
142 3 shēng to be born / to give birth 生於顯陽殿
143 3 便 biàn convenient / handy / easy 便致擒虜
144 3 大心 dàxīn considerate / thoughtful 封當陽公大心為尋陽郡王
145 3 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 天監二年十月丁未
146 3 zhòng middle brother 廣州刺史元景仲謀應侯景
147 3 zhuāng a village 新興王大莊為南徐州刺史
148 3 a step 天步艱難
149 3 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 三年四月乙巳
150 3 zhī to know 文義生知
151 3 Wu 以吳郡置吳州
152 3 bài to bow / to pay respect to 未拜
153 3 huī a signal flag 為雲麾將軍
154 3 reason / logic / truth 以南康嗣王會理為司空
155 3 fēng to seal / to close off 封晉安王
156 3 dōng winter 冬十月丁未
157 3 gǎi to change / to alter 改授雲麾將軍
158 3 ān calm / still / quiet / peaceful 社稷用安
159 3 zhōng middle 加侍中
160 3 tiān day 天步艱難
161 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 乃當樂推之運
162 3 increase / benefit 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
163 3 hào bright / luminous 前江都令祖皓起義
164 3 lìng to make / to cause to be / to lead 以司空南康嗣王會理兼尚書令
165 3 mín the people / citizen / subjects 馭民惟惠
166 3 an official institution / a state bureau 權居東府
167 3 to prevail 湘東王繹所遣領軍將軍王僧辯連戰不能剋
168 3 suì age 是歲
169 3 qìng to celebrate / to congratulate 儀同門洪慶
170 3 force / compel / force 侯景逼太宗幸西州
171 3 shí food / food and drink 人相食十四五
172 3 jiā to add 加侍中
173 3 shào Shao 邵陵王綸自尋陽至于夏口
174 3 石頭 shítou rock / stone 領石頭戍軍事
175 3 chéng to bear / to carry / to hold 創承鴻業
176 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 三年四月乙巳
177 3 lǐng neck 領石頭戍軍事
178 3 residence / dwelling 權居東府
179 3 biǎo clock / a wrist watch 上表陳解
180 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執司州刺史柳仲禮
181 3 yún cloud 未足云喻
182 3 王會 Wáng Huì Wang Hui 以南康嗣王會理為司空
183 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 可立為皇太子
184 2 xīn dawn 大昕為義安郡王
185 2 xìng fortunate / lucky 侯景逼太宗幸西州
186 2 yǎn to establish 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
187 2 吳郡 Wújùn Wujun 以吳郡置吳州
188 2 a talisman / a charm 得符是乎
189 2 early in morning / dawn 夙丁閔凶
190 2 extra / surplus / remainder 聖人之餘事
191 2 豫章 yùzhāng Yuzhang 襲偽儀同于慶于豫章
192 2 sàng to lose / to die 丁所生穆貴嬪喪
193 2 太清 tàiqīng the sky 太清三年五月丙辰
194 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 百濟國遣使獻方物
195 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 太宗簡文皇帝諱綱
196 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 所以堯舜克讓
197 2 sòng Song dynasty 景分遣偽將宋子仙
198 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 江陽縱逸
199 2 chuán to transmit 昭明太子傳
200 2 měi beautiful 羣后歸美
201 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 以國哀不朝會
202 2 人相 rén xiāng the notion of a person 人相食十四五
203 2 to ward off with hand / to defend 湘東王繹遣前寧州刺史徐文盛督衆軍拒約
204 2 起義 qǐyì uprising / insurrection / revolt 前江都令祖皓起義
205 2 chāng Chang 分兵寇齊昌
206 2 to remember / to memorize / to bear in mind 經目必記
207 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 六月丙戌
208 2 mìng life 顧命遺澤
209 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今岱宗牢落
210 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 故功成弗居
211 2 西魏 Xī Wèi Western Wei Dynasty / Western Wei of the Northern Dynasties 西魏寇安陸
212 2 zuǎn continue / carry on / succeed 字世纘
213 2 至公 zhìgōng extremely fair 非至公無以主天下
214 2 永福 yǒngfú Yongfu 幽于永福省
215 2 chén Chen 上表陳解
216 2 南康 nánkāng Nankang 以司空南康嗣王會理兼尚書令
217 2 huà to make into / to change into / to transform 化行宇宙
218 2 father's elder brother / uncle 文王舍伯邑考而立武王
219 2 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
220 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 生於顯陽殿
221 2 letter / symbol / character 字世纘
222 2 yōu to worry / to be concerned 丞相以陛下憂憤旣久
223 2 rén a kernel / a pit 前司州刺史羊鴉仁自尚書省出奔西州
224 2 大球 dàqiú sports such as soccer, basketball and volleyball that use large balls 大球為建安郡王
225 2 ci 雪茲讎恥
226 2 xiān an immortal 景分遣偽將宋子仙
227 2 東宮 dōnggōng East Palace 以脩繕東宮
228 2 to cheat / to double-cross / to deceive 弗欺暗室
229 2 fēn to separate / to divide into parts 分兵寇齊昌
230 2 mǐn fast / quick / clever / smart 德行內敏
231 2 shì clan / a branch of a lineage 追諡妃王氏為簡皇后
232 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 執司州刺史柳仲禮
233 2 神器 shénqì magical object / object symbolic of imperial power / fine weapon 豈能荷神器之重
234 2 shā sand / gravel / pebbles 都督益寧雍梁南北秦沙七州諸軍事
235 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 壬寅
236 2 zhēng to march / to travel on a long journey 征東大將軍
237 2 quán authority / power 權進都督荊
238 2 desire 豈欲使彼獨為匪民
239 2 liǔ willow 執司州刺史柳仲禮
240 2 陛下 bì xià your majesty 陛下所夢
241 2 shí really / solid 義寔從民
242 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 高祖崩
243 2 péng Peng 侯景遣衛尉卿彭俊
244 2 dīng Ding 丁所生穆貴嬪喪
245 2 qīng minister / high officer 侯景遣衛尉卿彭俊
246 2 even / equal / uniform 屬齊季薦瘥
247 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 征東大將軍
248 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 襲廣陵
249 2 mèi to conceal 朕以寡昧
250 2 zhào million / mega 宜加億兆
251 2 武寧 wǔníng Wuning 大威為武寧郡王
252 2 to rule by force / to usurp / to master 西江督護陳霸先起兵攻之
253 2 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 荊州刺史
254 2 shù a garrison 領石頭戍軍事
255 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 以南康嗣王會理為司空
256 2 貴嬪 guìpín guipin / honored concubine 丁所生穆貴嬪喪
257 2 qīng light / not heavy 然傷於輕豔
258 2 jūn great / your (honorific) 立皇子大鈞為西陽郡王
259 2 zhēng to march / to travel on a long journey 徵為西中郎將
260 2 běi north 諸州見在北人為奴婢者
261 2 丹陽 Dānyáng Danyang County 丹陽尹
262 2 huì can / be able to 以國哀不朝會
263 2 zhòng heavy 豈能荷神器之重
264 2 校尉 xiàowèi a military officer 南蠻校尉
265 2 Mu 丁所生穆貴嬪喪
266 2 xiàn to offer / to present 百濟國遣使獻方物
267 2 wěi great / robust 及王偉等進觴於帝曰
268 2 shù numerous / various 以弘庶政
269 2 wèi Wei Dynasty 獲魏司徒張化仁
270 2 a song 侯景又逼太宗幸西州曲宴
271 2 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
272 2 yǐn to govern 丹陽尹
273 2 zhèn to flap 晉熙人王僧振
274 2 gōng merit 故帝王之功
275 2 大器 dàqì heaven 立宣城王大器為皇太子
276 2 shí time / a period of time 時年四十九
277 2 三月 sānyuè March / the Third Month 三月
278 2 zhèng government / administration 以弘庶政
279 2 zhuī to pursue / to chase 王僧辯督衆軍追景
280 2 hóng liberal / great 以弘庶政
281 2 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉乃止
282 2 chén minister / statesman / official 使臣上壽
283 2 jiàng to descend / to fall / to drop 刺史尋陽王大心以州降約
284 2 wèi position / location / place 卽皇帝位
285 2 wài outside 威惠外宣
286 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月癸未
287 2 thing / matter 育物惟寬
288 2 past / former times 在昔三五
289 2 如故 rúgù like an old friend 將軍如故
290 2 不害 bù hài non-harm 帝謂舍人殷不害曰
291 2 鄱陽 Póyáng Poyang 開府儀同三司鄱陽嗣王範薨
292 2 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
293 2 móu to plan / to scheme 廣州刺史元景仲謀應侯景
294 2 to starve / to be hungry 九江大饑
295 2 mèng a dream 吾昨夜夢吞土
296 2 to walk on / to tread 懸旌履薄
297 2 one hundred million 宜加億兆
298 2 business / industry 創承鴻業
299 2 cháo to face 王僧辯率前百官奉梓宮升朝堂
300 2 僧祐 Sēng Yòu Seng You 湘東王驛遣遊擊將軍胡僧祐
301 2 新興 xīnxìng burgeoning 新興王大莊為南徐州刺史
302 2 jīng to go through / to experience 太白經天
303 2 jīng brambles / thorns 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
304 2 zhì sign / mark / flag 志不圖全
305 2 martial / military 允武允文
306 2 yǔn to grant / to allow / to consent 允武允文
307 2 to move one's abode / to shift / to migrate 徙為都督江州諸軍事
308 2 宇宙 yǔzhòu universe / cosmos 化行宇宙
309 2 mén door / gate / doorway / gateway 儀同門洪慶
310 2 soil / ground / land 盡沒漢東之地
311 2 巴陵 bālíng Baling 景進寇巴陵
312 2 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 便致擒虜
313 2 jiàn to build / to construct 履端建號
314 2 topic / subject 題壁自序云
315 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 不圖為樂一至於斯
316 2 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
317 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
318 2 dùn to escape 景解圍宵遁
319 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽于永福省
320 2 hóng great / large 創承鴻業
321 2 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 大寶元年春正月辛亥朔
322 2 十四 shí sì fourteen 十四年
323 2 bāo to peel / to peel off / to shell 彝倫剝喪
324 2 a ceremonial vessel 西豊公大春為安陸郡王
325 2 軍事 jūnshì military / military affairs 領石頭戍軍事
326 2 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
327 2 to flee / to escape 江陽縱逸
328 2 shì a gentleman / a knight 猛士雄奮
329 2 兗州 Yǎnzhōu Yanzhou 南兗州刺史
330 2 zuò to sit 王修纂坐其上
331 2 zhì to place / to lay out 量置佐吏
332 2 shī poem / verse 雅好題詩
333 2 dào way / road / path 道著興王
334 2 shòu old age / long life 使臣上壽
335 2 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
336 2 shēng sound 晝夜號泣不絕聲
337 2 miào temple / shrine 廟稱高宗
338 2 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 南郡王前中兵張彪起義於會稽若邪山
339 2 liàng a quantity / an amount 量置佐吏
340 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷第四
341 2 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 太宗幼而敏睿
342 1 to reach 洎乎繼統
343 1 可解 kějiě soluble 並可解嚴
344 1 岱宗 Dàizōng Mount Tai 今岱宗牢落
345 1 tǎo to seek 振遠將軍曹義宗等衆軍進討
346 1 shū to remove obstructions 五經講疏
347 1 to drag 承彼掎角
348 1 昨夜 zuóyè last night 吾昨夜夢吞土
349 1 kuì food 昔重耳饋塊
350 1 三光 sān guāng the sun, the moon, and the stars 豈況三光
351 1 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 四年九月
352 1 自然 zìrán nature 孝敬自然
353 1 táng main hall / a large room 王僧辯率前百官奉梓宮升朝堂
354 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多所弘宥
355 1 邊疆 biānjiāng border area / borderland / frontier 或在邊疆
356 1 十七 shíqī seventeen 十七年
357 1 史臣 shǐ chén official in charge of public records 史臣曰
358 1 東阿 Dōng'ē Dong'e 吾家之東阿
359 1 flourishing / prosperous 霸先迎定州刺史蕭勃為刺史
360 1 宰輔 zǎifǔ chancellor / prime minister 式憑宰輔
361 1 to regulate / to govern / to control 黎民未乂
362 1 擊破 jīpò to attack and defeat 僧祐等擊破任約
363 1 暗室 ànshì darkroom 弗欺暗室
364 1 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
365 1 不倦 bùjuàn tireless / untiring / indefatigable 長而不倦
366 1 辭賦 cífù ci genre poetry 篇章辭賦
367 1 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
368 1 zhì sincere / warm / cordial 大摯為綏建郡王
369 1 ěr ear 昔重耳饋塊
370 1 cháng to taste 嘗於玄圃奉述
371 1 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 五月丙申
372 1 人為 rénwèi man-made 諸州見在北人為奴婢者
373 1 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 本非隸役
374 1 生靈 shēnglíng the people / a living thing / a creature 生靈已盡
375 1 qīn relatives 便能親庶務
376 1 南平 nánpíng Nanping 郢州刺史南平王恪以州讓綸
377 1 上下 shàngxià to go up and down 格于上下
378 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 並可解嚴
379 1 to drive / to manage / to control 馭民惟惠
380 1 fēi an imperial concubine 追諡妃王氏為簡皇后
381 1 大行 dàxíng extensive cultivation 大行皇帝奄棄萬國
382 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七三年五月版
383 1 哀毀骨立 āi huǐ gǔ lì emaciated with sorrow 哀毀骨立
384 1 本紀 Běn Jì Imperial Biographies 本紀第四
385 1 豈能 qǐnéng how can it be possible? 豈能荷神器之重
386 1 a human or animal body 宮體
387 1 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 六月甲辰
388 1 a habit / a hobby 余七歲有詩癖
389 1 封二 fēngèr inside front cover 封二十郡為漢王
390 1 zhì to create / to make / to manufacture 高祖所制
391 1 一部 yībù radical one 詔依先給鼓吹一部
392 1 yáng sheep / goat 前司州刺史羊鴉仁自尚書省出奔西州
393 1 太白 Tài Bái Taebaek 太白經天
394 1 文章 wénzhāng an article / an essay 繼以文章
395 1 zhé wise / sagacious 自非克明克哲
396 1 service 本非隸役
397 1 jǐn to be cautious / to be careful 謹遵先旨
398 1 yǎng to look up 仰惟舊章
399 1 shǔ to count 數至於此
400 1 lóng dragon 嗣龍圖之尊
401 1 jiù chronic disease / guilt / remorse 煢煢在疚
402 1 援軍 yuánjūn to assist troops 景遣任約帥衆拒援軍
403 1 之一 zhīyī one of 儻來之一物
404 1 戎衣 róngyī military uniform 無事戎衣
405 1 zǎi to slaughter 上宰運謀
406 1 ancestor / forefather 前江都令祖皓起義
407 1 含光 hán guāng Han Guang 太祖文皇帝含光大之量
408 1 lèi to be tired 文則時以輕華為累
409 1 鼓吹 gǔchuī to agitate for / to advocate 詔依先給鼓吹一部
410 1 zūn to obey / to comply with / to follow 謹遵先旨
411 1 kuān wide / broad 育物惟寬
412 1 fēi luxuriant (plant growth) / rich with fragrance 卑宮菲食
413 1 shè to absorb / to assimilate 詔還攝本任
414 1 tún to station (soldiers) / to store up
415 1 yi / an ancient wine vessel / an ancient sacrificial vessel 彝倫剝喪
416 1 zhōng clock 運鐘
417 1 正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva 有梁正士蘭陵蕭世纘
418 1 tàn to sigh 高祖歎曰
419 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 以尚書僕射王克為左僕射
420 1 竟陵 jìnglíng Jingling 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
421 1 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬董當門
422 1 chǐ a shame / a sense of shame 雪茲讎恥
423 1 xīn to be tired 辛丑
424 1 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 梁書卷第四
425 1 zuì to be intoxicated / drunk 旣醉寢
426 1 臨城 línchéng Lincheng 臨城公大連為南郡王
427 1 晉州 jìnzhōu Jinzhou 偽晉州刺史夏侯威生
428 1 jùn talented / capable 侯景遣衛尉卿彭俊
429 1 to be fond of / to like 未嘗見慍喜
430 1 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
431 1 舳艫 zhúlú a ship with multiple stories 舳艫相接
432 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 壯武將軍杜懷寶
433 1 yǐn to lead / to guide 引納文學之士
434 1 to take / to receive / to accept 引納文學之士
435 1 a government official / a magistrate 量置佐吏
436 1 jìng to contend / to vie / to compete 二邦是競
437 1 gài a lid / top / cover 蓋天下者
438 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人之餘事
439 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 同氣離入苑之禍
440 1 kǒng opening / small hole / orifice 哀煢孔棘
441 1 lài to depend on / to rely on 方賴籓輔
442 1 yuān a gulf / an abyss 南徐州刺史蕭淵藻薨
443 1 yòu immature / young 太宗幼而敏睿
444 1 yán to prolong / to delay / to postpone 儀同任延遁走
445 1 眄睞 miǎnlài to cast loving glances 眄睞則目光燭人
446 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 本紀第四
447 1 yǎn to embrace 大行皇帝奄棄萬國
448 1 yàn plump / voluptuous / beautiful 然傷於輕豔
449 1 連璧 liánbì to join jade annuli / to combine two good things 法寶連璧
450 1 hair 發京師
451 1 one 不圖為樂一至於斯
452 1 元首 yuánshǒu head of a state 元首懷無厭之欲
453 1 舍人 shèrén a palace attendant 帝謂舍人殷不害曰
454 1 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign 天監二年十月丁未
455 1 zhǐ purport / aim / purpose 謹遵先旨
456 1 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月
457 1 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 壬辰
458 1 gōng body 方當玄默在躬
459 1 妻兒 qīér wife and child 並及妻兒
460 1 huá Chinese 軒冕之華
461 1 shì funerary name / posthumous name or title 賊偽諡曰明皇帝
462 1 shāng to injure / to wound / to be injured 然傷於輕豔
463 1 法寶 fǎbǎo the Buddha's teaching 法寶連璧
464 1 xūn to educate 大慈之業普薰
465 1 to nest / to perch / to roost 栖心事外
466 1 yíng to receive / to welcome / to greet 霸先迎定州刺史蕭勃為刺史
467 1 kǎo to examine / to test 文王舍伯邑考而立武王
468 1 自殺 zìshā to commit suicide 景仲自殺
469 1 to protect / to guard 西江督護陳霸先起兵攻之
470 1 zǎo splendid / magnificent 南徐州刺史蕭淵藻薨
471 1 wǎng to deceive 罔知所託
472 1 xióng manly 猛士雄奮
473 1 天才 tiāncái talent / gift / a genius 天才縱逸
474 1 安北 ān běi pacifying the north 進號安北將軍
475 1 xiū to cultivate / to repair 以脩繕東宮
476 1 建安 jiàn'ān Jianan 大球為建安郡王
477 1 shí ten 封二十郡為漢王
478 1 làn to flood / to overflow 濫被抄劫
479 1 a relay station 湘東王驛遣遊擊將軍胡僧祐
480 1 jiǔ old 丞相以陛下憂憤旣久
481 1 lán Lan 有梁正士蘭陵蕭世纘
482 1 fán foreign things 歷試蕃政
483 1 八千 bā qiān eight thousand 食邑八千戶
484 1 guī to go back / to return 羣后歸美
485 1 並行 bìngxíng to do things at the same time 並行於世焉
486 1 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 冬十月乙未
487 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 及養德東朝
488 1 ancient barbarian tribes 聲被夷夏
489 1 舊章 jiù zhāng old laws 仰惟舊章
490 1 fèn to strive / to exert effort 猛士雄奮
491 1 to stop / to prevent 壯武將軍杜懷寶
492 1 shēn human body / torso 厝身靡所
493 1 目光 mùguāng the expression in a person's eyes 眄睞則目光燭人
494 1 益州 Yìzhōu Yizhou 益州刺史
495 1 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 文王舍伯邑考而立武王
496 1 míng bright / brilliant 自非克明克哲
497 1 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 八月甲午
498 1 shāng a goblet 及王偉等進觴於帝曰
499 1 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 壽酒
500 1 words / speech / expression / phrase / dialog 辭采甚美

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 wáng Wang 封晉安王
2 43 wèi for / to 為雲麾將軍
3 30 zhī him / her / them / that 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
4 26 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 南兗州刺史
5 24 zhōu a state / a province 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
6 22 jùn a commandery / a prefecture 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
7 22 big / great / huge / large / major 寧國公大臨為南海郡王
8 20 nián year 天監二年十月丁未
9 20 so as to / in order to 非至公無以主天下
10 18 jǐng sunlight 廣州刺史元景仲謀應侯景
11 15 將軍 jiāngjūn a general 為雲麾將軍
12 14 yuē to speak / to say 詔曰
13 13 shì matter / thing / item 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
14 12 西 The West 徵為西中郎將
15 12 yáng sun 生於顯陽殿
16 11 nán south 南兗州刺史
17 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 厝身靡所
18 11 in / at 生於顯陽殿
19 10 hóu marquis / lord 廣州刺史元景仲謀應侯景
20 10 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 太宗簡文皇帝諱綱
21 10 naturally / of course / certainly 自非克明克哲
22 9 zhào an imperial decree 詔還攝本任
23 9 in / at 格于上下
24 9 jìn to enter 進號安北將軍
25 8 gōng public/ common / state-owned 封當陽公大心為尋陽郡王
26 8 qiǎn to send / to dispatch 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
27 8 都督 dōudū to lead / to command 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
28 8 wén writing / text 太宗簡文皇帝諱綱
29 8 諸軍 zhū jūn various armies 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
30 7 zài in / at 煢煢在疚
31 7 juǎn to coil / to roll 五卷
32 7 rèn to bear / to undertake 詔還攝本任
33 7 shì is / are / am / to be 是歲
34 7 sēng a monk 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
35 7 èr two 天監二年十月丁未
36 7 lín to face / to overlook 非博愛無以臨四海
37 7 yuē approximately 賊行臺任約寇江州
38 7 chūn spring 西豊公大春為安陸郡王
39 7 jūn army / military 侯景自帥水步軍擊皓
40 6 使 shǐ to make / to cause 遷使持節
41 6 meaning / sense 義寔從民
42 6 安陸 ānlù Anlu 西豊公大春為安陸郡王
43 6 no 非至公無以主天下
44 6 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 高祖第三子
45 6 皇帝 huángdì Emperor 太宗簡文皇帝諱綱
46 6 tóng like / same / similar 開府儀同三司
47 6 zéi thief 斬賊南兗州刺史董紹先
48 6 Yǐng Ying 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
49 6 apparatus 開府儀同三司
50 6 to connect / to inherit / to succeed 嗣龍圖之尊
51 6 chéng a city / a town 邵陵王綸走至安陸董城
52 6 xún to search / to look for / to seek 尋復為宣惠將軍
53 6 four 四年
54 6 liáng a bridge 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
55 6 zhòng many / all 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
56 6 xiān first 詔依先給鼓吹一部
57 6 děng et cetera / and so on 皓等並見害
58 5 supreme ruler / emperor 帝謂舍人殷不害曰
59 5 jié festival / a special day 遷使持節
60 5 fāng square / quadrilateral / one side 方賴籓輔
61 5 京師 jīngshī a capital city 京師畿內
62 5 to reach 並及妻兒
63 5 kòu bandit / thieve 西魏寇安陸
64 5 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月丙申
65 5 chí to grasp / to hold 遷使持節
66 5 dōng east 權居東府
67 5 江州 jiāngzhōu Jiuzhou 徙為都督江州諸軍事
68 5 five 五年
69 5 jìn to the greatest extent / utmost 生靈已盡
70 5 fēi not / non- / un- 非至公無以主天下
71 5 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
72 5 rate / frequency 率土宅心
73 5 shàng top / a high position 上表陳解
74 5 not / no 朕以不造
75 5 xià summer 邵陵王綸自尋陽至于夏口
76 5 hài to injure / to harm to 皓等並見害
77 5 jiàn to see 諸州見在北人為奴婢者
78 5 qián front 前江都令祖皓起義
79 5 líng mound / hill / mountain 邵陵王綸自尋陽至于夏口
80 4 wěi false / fake / forged / bogus 景分遣偽將宋子仙
81 4 no 故功成弗居
82 4 gōng a palace 卑宮菲食
83 4 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 不獲已而臨蒞之
84 4 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 普通元年
85 4 zhū all / many / various 諸州見在北人為奴婢者
86 4 wēi power / might / prestige 威惠外宣
87 4 seven 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
88 4 can / may / permissible 可立為皇太子
89 4 shuài handsome / graceful / smart 侯景自帥水步軍擊皓
90 4 xíng to walk / to move 化行宇宙
91 4 earth / soil / dirt 率土宅心
92 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃當樂推之運
93 4 南北 nán běi north and south / north to south 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
94 4 xiāo mournful / dejected 霸先迎定州刺史蕭勃為刺史
95 4 xià next 汾陽之詔屢下
96 4 yuè month 是月
97 4 to prevail 所以堯舜克讓
98 4 wéi only / solely / alone 惟德是與
99 4 十月 shíyuè October / the Tenth Month 天監二年十月丁未
100 4 xuān to declare / to announce 宣毅將軍
101 4 hái also / in addition / more 詔還攝本任
102 4 二十 èrshí twenty 義安王大昕及尋陽王諸子二十人
103 4 already / de facto / since / then 旣臨率土
104 4 jiǎn simple / terse / succinct 簡文帝
105 4 湘東 xiāngdōng Xiangdong 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
106 4 wèi Eighth earthly branch 未拜
107 4 bìng and / furthermore / also 並及妻兒
108 4 to stand 可立為皇太子
109 4 揚州 Yángzhōu Yangzhou 揚州刺史
110 4 大連 Dàlián Dalian 臨城公大連為南郡王
111 4 七月 qīyuè July / the Seventh Month 七月乙亥
112 4 to attack by surprise 襲廣陵
113 4 zǒu to walk / to go / to move 邵陵王綸棄郢州走
114 4 níng Nanjing 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
115 4 child / son 高祖第三子
116 4 lún a silk cord 邵陵王綸自尋陽至于夏口
117 4 zhì to / until 邵陵王綸走至安陸董城
118 4 huì favor / benefit / blessing / kindness 入為宣惠將軍
119 4 天下 tiānxià China 非至公無以主天下
120 3 chēng to call / to address 無得而稱
121 3 bīng soldier / troops 分兵寇齊昌
122 3 zhèn I / we 朕以不造
123 3 徐州 Xúzhōu Xuzhou 南徐州刺史
124 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 大行皇帝奄棄萬國
125 3 Xu 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
126 3 diagram / picture / drawing / chart 嗣龍圖之尊
127 3 to unravel or unreel silk 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
128 3 shén what 痛甚愈遲
129 3 his / hers / its / theirs 王修纂坐其上
130 3 guó a country / a state / a kingdom 或開奉國
131 3 kāi to open 或開奉國
132 3 gōng to attack / to assault 西江督護陳霸先起兵攻之
133 3 huò to reap / to harvest 不獲已而臨蒞之
134 3 to enter 入為宣惠將軍
135 3 yōng harmony 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
136 3 běn measure word for books 詔還攝本任
137 3 南海 Nán Hǎi South China Sea 寧國公大臨為南海郡王
138 3 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月丙戌
139 3 happy / glad / cheerful / joyful 乃當樂推之運
140 3 fèng to offer / to present 或開奉國
141 3 sān three 南梁三州諸軍事
142 3 hào number 進號安北將軍
143 3 huái bosom / breast 元首懷無厭之欲
144 3 yún cloud 為雲麾將軍
145 3 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 七月乙亥
146 3 shì to test / to try / to experiment 卿試為我思之
147 3 shì a generation 字世纘
148 3 nèi inside / interior 德行內敏
149 3 Germany 惟德是與
150 3 also / too 昭明太子母弟也
151 3 qióng alone 煢煢在疚
152 3 hōng to die 昭明太子薨
153 3 起兵 qǐbīng to send troops 西江督護陳霸先起兵攻之
154 3 以南 yǐnán south 以南康嗣王會理為司空
155 3 rén person / people / a human being 晉熙人王僧振
156 3 guǎ few 猥以寡德
157 3 dǒng Dong 斬賊南兗州刺史董紹先
158 3 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月癸卯
159 3 昭明太子 Zhāo Míng Tàizǐ Prince Zhao Ming 昭明太子母弟也
160 3 qiū fall / autumn 秋七月甲寅
161 3 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
162 3 大赦 dàshè amnesty / general pardon 可大赦天下
163 3 shěng province 省吳州
164 3 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故帝王之功
165 3 qín Shaanxi 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
166 3 晉安 jìnān Jin'an 封晉安王
167 3 to take charge of / to manage / to administer 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
168 3 to supervise 西江督護陳霸先起兵攻之
169 3 shēng to be born / to give birth 生於顯陽殿
170 3 便 biàn convenient / handy / easy 便致擒虜
171 3 大心 dàxīn considerate / thoughtful 封當陽公大心為尋陽郡王
172 3 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 天監二年十月丁未
173 3 zhòng middle brother 廣州刺史元景仲謀應侯景
174 3 zhuāng a village 新興王大莊為南徐州刺史
175 3 a step 天步艱難
176 3 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 三年四月乙巳
177 3 zhī to know 文義生知
178 3 Wu 以吳郡置吳州
179 3 bài to bow / to pay respect to 未拜
180 3 huī a signal flag 為雲麾將軍
181 3 reason / logic / truth 以南康嗣王會理為司空
182 3 fēng to seal / to close off 封晉安王
183 3 dōng winter 冬十月丁未
184 3 gǎi to change / to alter 改授雲麾將軍
185 3 ān calm / still / quiet / peaceful 社稷用安
186 3 zhōng middle 加侍中
187 3 tiān day 天步艱難
188 3 expresses question or doubt 得符是乎
189 3 yùn to move / to transport / to use / to apply 乃當樂推之運
190 3 increase / benefit 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
191 3 hào bright / luminous 前江都令祖皓起義
192 3 lìng to make / to cause to be / to lead 以司空南康嗣王會理兼尚書令
193 3 mín the people / citizen / subjects 馭民惟惠
194 3 an official institution / a state bureau 權居東府
195 3 to prevail 湘東王繹所遣領軍將軍王僧辯連戰不能剋
196 3 suì age 是歲
197 3 qìng to celebrate / to congratulate 儀同門洪慶
198 3 force / compel / force 侯景逼太宗幸西州
199 3 shí food / food and drink 人相食十四五
200 3 jiā to add 加侍中
201 3 shào Shao 邵陵王綸自尋陽至于夏口
202 3 石頭 shítou rock / stone 領石頭戍軍事
203 3 chéng to bear / to carry / to hold 創承鴻業
204 3 四月 sìyuè April / the Fourth Month 三年四月乙巳
205 3 yǒu is / are / to exist 有梁正士蘭陵蕭世纘
206 3 lǐng neck 領石頭戍軍事
207 3 residence / dwelling 權居東府
208 3 biǎo clock / a wrist watch 上表陳解
209 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執司州刺史柳仲禮
210 3 yún cloud 未足云喻
211 3 王會 Wáng Huì Wang Hui 以南康嗣王會理為司空
212 3 dāng to be / to act as / to serve as 乃當樂推之運
213 3 皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince 可立為皇太子
214 3 this / these 不得盡此乎
215 2 otherwise / but / however 眄睞則目光燭人
216 2 xīn dawn 大昕為義安郡王
217 2 according to 任約進據西陽
218 2 xìng fortunate / lucky 侯景逼太宗幸西州
219 2 yǎn to establish 都督南北兗青徐冀五州諸軍事
220 2 吳郡 Wújùn Wujun 以吳郡置吳州
221 2 a talisman / a charm 得符是乎
222 2 early in morning / dawn 夙丁閔凶
223 2 extra / surplus / remainder 聖人之餘事
224 2 豫章 yùzhāng Yuzhang 襲偽儀同于慶于豫章
225 2 sàng to lose / to die 丁所生穆貴嬪喪
226 2 太清 tàiqīng the sky 太清三年五月丙辰
227 2 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 百濟國遣使獻方物
228 2 gāng guiding principle / key link / outline / program 太宗簡文皇帝諱綱
229 2 ràng to allow / to permit / to yield / to concede 所以堯舜克讓
230 2 sòng Song dynasty 景分遣偽將宋子仙
231 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 江陽縱逸
232 2 chuán to transmit 昭明太子傳
233 2 měi beautiful 羣后歸美
234 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 以國哀不朝會
235 2 人相 rén xiāng the notion of a person 人相食十四五
236 2 huò or / either / else 或開奉國
237 2 to ward off with hand / to defend 湘東王繹遣前寧州刺史徐文盛督衆軍拒約
238 2 起義 qǐyì uprising / insurrection / revolt 前江都令祖皓起義
239 2 chāng Chang 分兵寇齊昌
240 2 to remember / to memorize / to bear in mind 經目必記
241 2 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 六月丙戌
242 2 mìng life 顧命遺澤
243 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今岱宗牢落
244 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 故功成弗居
245 2 西魏 Xī Wèi Western Wei Dynasty / Western Wei of the Northern Dynasties 西魏寇安陸
246 2 zuǎn continue / carry on / succeed 字世纘
247 2 至公 zhìgōng extremely fair 非至公無以主天下
248 2 already / afterwards 不獲已而臨蒞之
249 2 永福 yǒngfú Yongfu 幽于永福省
250 2 chén Chen 上表陳解
251 2 南康 nánkāng Nankang 以司空南康嗣王會理兼尚書令
252 2 huà to make into / to change into / to transform 化行宇宙
253 2 father's elder brother / uncle 文王舍伯邑考而立武王
254 2 bèi by 濫被抄劫
255 2 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
256 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 生於顯陽殿
257 2 letter / symbol / character 字世纘
258 2 yōu to worry / to be concerned 丞相以陛下憂憤旣久
259 2 rén a kernel / a pit 前司州刺史羊鴉仁自尚書省出奔西州
260 2 how can it be that? 豈欲使彼獨為匪民
261 2 大球 dàqiú sports such as soccer, basketball and volleyball that use large balls 大球為建安郡王
262 2 ci 雪茲讎恥
263 2 xiān an immortal 景分遣偽將宋子仙
264 2 東宮 dōnggōng East Palace 以脩繕東宮
265 2 to cheat / to double-cross / to deceive 弗欺暗室
266 2 and 惟德是與
267 2 de potential marker 無得而稱
268 2 fēn to separate / to divide into parts 分兵寇齊昌
269 2 mǐn fast / quick / clever / smart 德行內敏
270 2 I 吾昨夜夢吞土
271 2 shì clan / a branch of a lineage 追諡妃王氏為簡皇后
272 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 執司州刺史柳仲禮
273 2 神器 shénqì magical object / object symbolic of imperial power / fine weapon 豈能荷神器之重
274 2 shā sand / gravel / pebbles 都督益寧雍梁南北秦沙七州諸軍事
275 2 壬寅 rényín thirty-ninth year I3 of the 60 year cycle 壬寅
276 2 jiāng will / shall (future tense) 景分遣偽將宋子仙
277 2 zhēng to march / to travel on a long journey 征東大將軍
278 2 quán authority / power 權進都督荊
279 2 desire 豈欲使彼獨為匪民
280 2 promptly / right away 卽皇帝位
281 2 liǔ willow 執司州刺史柳仲禮
282 2 such as / for example / for instance 如先為郡
283 2 陛下 bì xià your majesty 陛下所夢
284 2 shí really / solid 義寔從民
285 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 高祖崩
286 2 zhāng a sheet / a leaf 南郡王前中兵張彪起義於會稽若邪山
287 2 péng Peng 侯景遣衛尉卿彭俊
288 2 dīng Ding 丁所生穆貴嬪喪
289 2 that / those 豈欲使彼獨為匪民
290 2 qīng minister / high officer 侯景遣衛尉卿彭俊
291 2 even / equal / uniform 屬齊季薦瘥
292 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 征東大將軍
293 2 廣陵 Guǎnglíng Guangling 襲廣陵
294 2 mèi to conceal 朕以寡昧
295 2 zhào million / mega 宜加億兆
296 2 武寧 wǔníng Wuning 大威為武寧郡王
297 2 to rule by force / to usurp / to master 西江督護陳霸先起兵攻之
298 2 yòu again / also 侯景又逼太宗幸西州曲宴
299 2 荊州 Jīngzhōu Jingzhou / Ching-chou 荊州刺史
300 2 shù a garrison 領石頭戍軍事
301 2 司空 Sīkōng Minster of Land and Water 以南康嗣王會理為司空
302 2 貴嬪 guìpín guipin / honored concubine 丁所生穆貴嬪喪
303 2 qīng light / not heavy 然傷於輕豔
304 2 jūn great / your (honorific) 立皇子大鈞為西陽郡王
305 2 zhēng to march / to travel on a long journey 徵為西中郎將
306 2 běi north 諸州見在北人為奴婢者
307 2 丹陽 Dānyáng Danyang County 丹陽尹
308 2 huì can / be able to 以國哀不朝會
309 2 zhòng heavy 豈能荷神器之重
310 2 校尉 xiàowèi a military officer 南蠻校尉
311 2 Mu 丁所生穆貴嬪喪
312 2 xiàn to offer / to present 百濟國遣使獻方物
313 2 wěi great / robust 及王偉等進觴於帝曰
314 2 shù numerous / various 以弘庶政
315 2 wèi Wei Dynasty 獲魏司徒張化仁
316 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是並賚酒肴
317 2 a song 侯景又逼太宗幸西州曲宴
318 2 三司 sān sī three offices 開府儀同三司
319 2 yǐn to govern 丹陽尹
320 2 zhèn to flap 晉熙人王僧振
321 2 gōng merit 故帝王之功
322 2 大器 dàqì heaven 立宣城王大器為皇太子
323 2 shí time / a period of time 時年四十九
324 2 三月 sānyuè March / the Third Month 三月
325 2 zhèng government / administration 以弘庶政
326 2 zhuī to pursue / to chase 王僧辯督衆軍追景
327 2 hóng liberal / great 以弘庶政
328 2 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉乃止
329 2 chén minister / statesman / official 使臣上壽
330 2 zhe indicates that an action is continuing 道著興王
331 2 jiàng to descend / to fall / to drop 刺史尋陽王大心以州降約
332 2 wèi position / location / place 卽皇帝位
333 2 wài outside 威惠外宣
334 2 二月 èryuè February / the Second Month 二月癸未
335 2 thing / matter 育物惟寬
336 2 past / former times 在昔三五
337 2 如故 rúgù like an old friend 將軍如故
338 2 不害 bù hài non-harm 帝謂舍人殷不害曰
339 2 鄱陽 Póyáng Poyang 開府儀同三司鄱陽嗣王範薨
340 2 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
341 2 móu to plan / to scheme 廣州刺史元景仲謀應侯景
342 2 to starve / to be hungry 九江大饑
343 2 mèng a dream 吾昨夜夢吞土
344 2 to walk on / to tread 懸旌履薄
345 2 one hundred million 宜加億兆
346 2 business / industry 創承鴻業
347 2 cháo to face 王僧辯率前百官奉梓宮升朝堂
348 2 僧祐 Sēng Yòu Seng You 湘東王驛遣遊擊將軍胡僧祐
349 2 新興 xīnxìng burgeoning 新興王大莊為南徐州刺史
350 2 jīng to go through / to experience 太白經天
351 2 jīng brambles / thorns 都督荊雍梁南北秦益寧七州諸軍事
352 2 zhì sign / mark / flag 志不圖全
353 2 martial / military 允武允文
354 2 yǔn to grant / to allow / to consent 允武允文
355 2 to move one's abode / to shift / to migrate 徙為都督江州諸軍事
356 2 宇宙 yǔzhòu universe / cosmos 化行宇宙
357 2 mén door / gate / doorway / gateway 儀同門洪慶
358 2 soil / ground / land 盡沒漢東之地
359 2 巴陵 bālíng Baling 景進寇巴陵
360 2 qín to catch / to capture / to seize / to arrest 便致擒虜
361 2 jiàn to build / to construct 履端建號
362 2 zhǎng director / chief / head / elder 旣長
363 2 topic / subject 題壁自序云
364 2 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸州見在北人為奴婢者
365 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 不圖為樂一至於斯
366 2 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
367 2 領軍 lǐngjūn to lead troups / (fig.) to lead / leading 湘東王繹遣領軍將軍王僧辯率衆逼郢州
368 2 dùn to escape 景解圍宵遁
369 2 yōu quiet / secluded / tranquil / serene 幽于永福省
370 2 hóng great / large 創承鴻業
371 2 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel 大寶元年春正月辛亥朔
372 2 十四 shí sì fourteen 十四年
373 2 bāo to peel / to peel off / to shell 彝倫剝喪
374 2 a ceremonial vessel 西豊公大春為安陸郡王
375 2 軍事 jūnshì military / military affairs 領石頭戍軍事
376 2 yān where / how 並行於世焉
377 2 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 庚午
378 2 to flee / to escape 江陽縱逸
379 2 shì a gentleman / a knight 猛士雄奮
380 2 兗州 Yǎnzhōu Yanzhou 南兗州刺史
381 2 zuò to sit 王修纂坐其上
382 2 yóu also / as if / still 淳風猶鬱
383 2 zhì to place / to lay out 量置佐吏
384 2 shī poem / verse 雅好題詩
385 2 chū to go out / to leave 出為使持節
386 2 dào way / road / path 道著興王
387 2 shòu old age / long life 使臣上壽
388 2 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
389 2 shēng sound 晝夜號泣不絕聲
390 2 miào temple / shrine 廟稱高宗
391 2 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain 南郡王前中兵張彪起義於會稽若邪山
392 2 liàng a quantity / an amount 量置佐吏
393 2 梁書 Liáng Shū Book of Liang 梁書卷第四
394 2 ruì shrewd / astute / clever / keen / wise 太宗幼而敏睿
395 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 邵陵王綸自尋陽至于夏口
396 1 to reach 洎乎繼統
397 1 可解 kějiě soluble 並可解嚴
398 1 岱宗 Dàizōng Mount Tai 今岱宗牢落
399 1 tǎo to seek 振遠將軍曹義宗等衆軍進討
400 1 shū to remove obstructions 五經講疏
401 1 to drag 承彼掎角
402 1 昨夜 zuóyè last night 吾昨夜夢吞土
403 1 kuì food 昔重耳饋塊
404 1 三光 sān guāng the sun, the moon, and the stars 豈況三光
405 1 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 四年九月
406 1 yīng should / ought 廣州刺史元景仲謀應侯景
407 1 自然 zìrán nature 孝敬自然
408 1 táng main hall / a large room 王僧辯率前百官奉梓宮升朝堂
409 1 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多所弘宥
410 1 邊疆 biānjiāng border area / borderland / frontier 或在邊疆
411 1 十七 shíqī seventeen 十七年
412 1 史臣 shǐ chén official in charge of public records 史臣曰
413 1 東阿 Dōng'ē Dong'e 吾家之東阿
414 1 flourishing / prosperous 霸先迎定州刺史蕭勃為刺史
415 1 宰輔 zǎifǔ chancellor / prime minister 式憑宰輔
416 1 to regulate / to govern / to control 黎民未乂
417 1 擊破 jīpò to attack and defeat 僧祐等擊破任約
418 1 暗室 ànshì darkroom 弗欺暗室
419 1 yuè more 越居民上
420 1 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 承彼掎角
421 1 庚子 Gēngzǐ thirty seventh year of the 60 year cycle 庚子
422 1 不倦 bùjuàn tireless / untiring / indefatigable 長而不倦
423 1 辭賦 cífù ci genre poetry 篇章辭賦
424 1 庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle 庚申
425 1 zhì sincere / warm / cordial 大摯為綏建郡王
426 1 ěr ear 昔重耳饋塊
427 1 cháng to taste 嘗於玄圃奉述
428 1 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 五月丙申
429 1 人為 rénwèi man-made 諸州見在北人為奴婢者
430 1 to be attached to / be subordinate to / to be affilitated with 本非隸役
431 1 生靈 shēnglíng the people / a living thing / a creature 生靈已盡
432 1 qīn relatives 便能親庶務
433 1 南平 nánpíng Nanping 郢州刺史南平王恪以州讓綸
434 1 上下 shàngxià to go up and down 格于上下
435 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 並可解嚴
436 1 to drive / to manage / to control 馭民惟惠
437 1 fēi an imperial concubine 追諡妃王氏為簡皇后
438 1 大行 dàxíng extensive cultivation 大行皇帝奄棄萬國
439 1 bǎn a block of printing / an edition 一九七三年五月版
440 1 哀毀骨立 āi huǐ gǔ lì emaciated with sorrow 哀毀骨立
441 1 本紀 Běn Jì Imperial Biographies 本紀第四
442 1 豈能 qǐnéng how can it be possible? 豈能荷神器之重
443 1 a human or animal body 宮體
444 1 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 六月甲辰
445 1 a habit / a hobby 余七歲有詩癖
446 1 封二 fēngèr inside front cover 封二十郡為漢王
447 1 zhì to create / to make / to manufacture 高祖所制
448 1 一部 yībù radical one 詔依先給鼓吹一部
449 1 yáng sheep / goat 前司州刺史羊鴉仁自尚書省出奔西州
450 1 太白 Tài Bái Taebaek 太白經天
451 1 文章 wénzhāng an article / an essay 繼以文章
452 1 zhé wise / sagacious 自非克明克哲
453 1 service 本非隸役
454 1 jǐn to be cautious / to be careful 謹遵先旨
455 1 yǎng to look up 仰惟舊章
456 1 xiàng an item / a thing / a clause 曲項琵琶
457 1 shǔ to count 數至於此
458 1 lóng dragon 嗣龍圖之尊
459 1 jiù chronic disease / guilt / remorse 煢煢在疚
460 1 援軍 yuánjūn to assist troops 景遣任約帥衆拒援軍
461 1 之一 zhīyī one of 儻來之一物
462 1 戎衣 róngyī military uniform 無事戎衣
463 1 yuán monetary unit / dollar 廣州刺史元景仲謀應侯景
464 1 zǎi to slaughter 上宰運謀
465 1 ancestor / forefather 前江都令祖皓起義
466 1 含光 hán guāng Han Guang 太祖文皇帝含光大之量
467 1 lèi to be tired 文則時以輕華為累
468 1 鼓吹 gǔchuī to agitate for / to advocate 詔依先給鼓吹一部
469 1 zūn to obey / to comply with / to follow 謹遵先旨
470 1 kuān wide / broad 育物惟寬
471 1 fēi luxuriant (plant growth) / rich with fragrance 卑宮菲食
472 1 shè to absorb / to assimilate 詔還攝本任
473 1 tún to station (soldiers) / to store up
474 1 yi / an ancient wine vessel / an ancient sacrificial vessel 彝倫剝喪
475 1 zhōng clock 運鐘
476 1 正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva 有梁正士蘭陵蕭世纘
477 1 tàn to sigh 高祖歎曰
478 1 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She 以尚書僕射王克為左僕射
479 1 竟陵 jìnglíng Jingling 南北秦四州郢州之竟陵司州之隨郡諸軍事
480 1 司馬 sīmǎ official post of minister of war 司馬董當門
481 1 chǐ a shame / a sense of shame 雪茲讎恥
482 1 xīn to be tired 辛丑
483 1 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 梁書卷第四
484 1 zuì to be intoxicated / drunk 旣醉寢
485 1 臨城 línchéng Lincheng 臨城公大連為南郡王
486 1 晉州 jìnzhōu Jinzhou 偽晉州刺史夏侯威生
487 1 jùn talented / capable 侯景遣衛尉卿彭俊
488 1 to be fond of / to like 未嘗見慍喜
489 1 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
490 1 舳艫 zhúlú a ship with multiple stories 舳艫相接
491 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 壯武將軍杜懷寶
492 1 yǐn to lead / to guide 引納文學之士
493 1 to take / to receive / to accept 引納文學之士
494 1 a government official / a magistrate 量置佐吏
495 1 jìng to contend / to vie / to compete 二邦是競
496 1 gài a lid / top / cover 蓋天下者
497 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人之餘事
498 1 huò a misfortune / a calamity / a disaster 同氣離入苑之禍
499 1 kǒng opening / small hole / orifice 哀煢孔棘
500 1 lài to depend on / to rely on 方賴籓輔

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安王 Ān Wáng King An of Zhou
安陆 安陸 ānlù Anlu
百济 百濟 Bǎijì Paekche / Baekje
巴陵 bālíng
 1. Baling
 2. Master Baling
八月 bāyuè August / the Eighth Month
本纪 本紀 Běn Jì Imperial Biographies
长春 長春 chángchūn Changchun
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
岱宗 Dàizōng Mount Tai
大连 大連 Dàlián Dalian
当阳 當陽 dāngyáng
 1. Dangyang
 2. Dangyang
丹阳 丹陽 Dānyáng Danyang County
定州 dìngzhōu Dingzhou
dǒng
 1. Dong
 2. to supervise / to direct
东阿 東阿 Dōng'ē Dong'e
东宫 東宮 dōnggōng East Palace
二月 èryuè February / the Second Month
法和 Fǎhé Fahe
汾阳 汾陽 Fényáng Fenyang
高宗 Gāozōng
 1. Emperor Gaozong of Song
 2. Emperor Gaozong of Tang
 3. Gaozong
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
广陵 廣陵 Guǎnglíng Guangling
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
含光 hán guāng Han Guang
汉王 漢王 Hàn Wáng Han Wang
衡阳 衡陽 héngyáng Hengyang
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
华为 華為 huáwèi Huawei
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
建安 jiàn'ān Jianan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江都 Jiāngdū Jiangdu
江夏 jiāngxià Jiangxia
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
建平 jiànpíng Jianping
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
近东 近東 jìn dōng Near East
晋国 晉國 Jìn Guó state of Jin
晋安 晉安 jìnān Jin'an
京口 jīngkǒu Jingkou
竟陵 jìnglíng Jingling
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
会稽 會稽 Kuàijī Kuaiji Mountain
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁书 梁書 Liáng Shū Book of Liang
临城 臨城 línchéng Lincheng
临湘 臨湘 línXiāng Linxiang
六月 liùyuè June / the Sixth Month
鲁山 魯山 lǔshān Lushan
明皇帝 Míng Huángdì Emperor Ming of Han
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南康 nánkāng Nankang
南蛮 南蠻 nánmán Nanman / Southern Man
南平 nánpíng Nanping
宁国 寧國 Níngguó Ningguo
péng
 1. Peng
 2. Peng
平南 píngnán Pingnan
鄱阳 鄱陽 Póyáng Poyang
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
僧祐 Sēng Yòu Seng You
尚书仆射 尚書僕射 Shàng Shū Pú Shè Shang Shu Pu She
尚书省 尚書省 Shàngshū shěng Imperial Secretariat
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
shào
 1. Shao
 2. Shao
十行 shí xíng the ten activities
世祖 Shì Zǔ Shi Zu
石城 shíchéng Shicheng
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
太白 Tài Bái Taebaek
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
王会 王會 Wáng Huì Wang Hui
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
吴郡 吳郡 Wújùn Wujun
武宁 武寧 wǔníng Wuning
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西魏 東魏 Xī Wèi Western Wei Dynasty / Western Wei of the Northern Dynasties
湘东 湘東 xiāngdōng Xiangdong
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
西江 Xījiāng Xijiang
辛亥 xīn hài Xin Hai year
新林 xīnlín Xinlin
新野 xīnyě Xinye
信州 xìnzhōu Xinzhou
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
宣城 xuānchéng Xuancheng
玄圃 xuánpǔ Xuanpu
徐州 Xúzhōu
 1. Xuzhou
 2. Xuzhou
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
兖州 兗州 Yǎnzhōu
 1. Yanzhou
 2. Yanzhou
宜都 Yídū Yidu
Yǐng Ying
益州 Yìzhōu Yizhou
永福 yǒngfú Yongfu
雍州 Yōngzhōu Yongzhou
豫章 yùzhāng Yuzhang
昭明太子 Zhāo Míng Tàizǐ Prince Zhao Ming
浙东 浙東 Zhè Dōng Eastern Zhejiang
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
智周 Zhì Zhōu Zhi Zhou
中华书局 中華書局 Zhōnghuá shūjú Zhonghua Book Company
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English