Glossary and Vocabulary for History of Song 《宋史》, 卷十一 本紀第十一 仁宗三 Volume 11 Annals 11: Renzong 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 91 zhào an imperial decree 詔歲以春分祠高禖
2 41 to stop / to cease / to suspend 罷大宴
3 40 zhōu a state / a province 元昊寇渭州
4 31 xià summer 夏四月甲申
5 26 jūn army / military 荊湖置宣毅軍
6 26 河北 héběi Hebei 詔近臣舉河北
7 26 to give / to bestow favors 賜名昉
8 25 yuè month 是月
9 24 使 shǐ to make / to cause 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
10 24 陝西 Shǎnxī Shaanxi 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
11 24 zhōng middle 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
12 24 guān an office 罷推直官
13 23 rén person / people / a human being 福及將佐軍士死者六千余人
14 21 road / path / way 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
15 20 to reach 福及將佐軍士死者六千余人
16 20 zhì to place / to lay out 荊湖置宣毅軍
17 20 lái to come 劉六符來致書求割地
18 20 zhāng a chapter / a section 章得象兼樞密使
19 18 mín the people / citizen / subjects 減價以濟京城民
20 17 qián money / currency 特支軍士緡錢
21 17 suì age 詔歲以春分祠高禖
22 17 wáng Wang 追封皇長子為褒王
23 16 shuò first day of the lunar month 慶曆元年春正月辛亥朔
24 16 nián year 慶曆元年春正月辛亥朔
25 15 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使河北募兵
26 15 shì matter / thing / item 詔三館臣僚上封事及聽請對
27 15 rain 京師雨藥
28 15 Kangxi radical 80 毋得因臨遣祈恩
29 15 to record / to copy 錄系囚
30 14 to lift / to hold up / to raise 以王舉正參知政事
31 14 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 章得象兼樞密使
32 14 nèi inside / interior 出內藏緡錢一百萬助軍費
33 14 契丹 Qìdān Khitan 契丹遣蕭英
34 13 shū book 劉六符來致書求割地
35 13 bīng soldier / troops 詔鄜延部署以兵援麟
36 13 殿 diàn a hall / a palace / a temple 禦大慶殿受朝
37 13 cháo to face 禦大慶殿受朝
38 13 guó a country / a state / a kingdom 壽國公昕薨
39 13 mìng life 命河東鑄大鐵錢
40 13 系囚 xìqiú prisoner 錄系囚
41 13 deputy / assistant / vice- 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
42 13 to take charge of / to manage / to administer 詔陝西諸路總管司嚴邊備
43 13 gòng tribute / gift 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
44 12 píng flat / level / smooth 晏殊加平章事
45 12 sān three 池三州鑄鐵錢
46 12 děng et cetera / and so on 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
47 12 èr two 蠲陝西來年夏稅十之二
48 12 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 任布為樞密副使
49 12 chǒu ugly 癸丑
50 12 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 夏四月甲申
51 12 an official institution / a state bureau 府州
52 12 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 以章得象為昭文館大學士
53 11 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 以王舉正參知政事
54 11 tóng like / same / similar 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
55 11 jiàng to descend / to fall / to drop 降陝西囚死罪一等
56 11 mán Man people 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
57 11 安撫 ānfǔ to placate / to pacify / to appease 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
58 10 zhī to know 知永興軍
59 10 西 The West 京東西
60 10 范仲淹 Fàn Zhòngyān Fan Zhongyan 范仲淹
61 10 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 八月戊寅
62 10 to carry 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
63 10 chūn spring 慶曆元年春正月辛亥朔
64 10 rèn to bear / to undertake 詔臣僚受外任者
65 10 xiāo sky 元昊自名曩霄
66 10 one 一年方聽朝參
67 10 wàn ten thousand 出內藏緡錢一百萬助軍費
68 10 miào temple / shrine 饗太廟
69 10 qiū fall / autumn 秋七月丙辰
70 10 wén writing / text 以章得象為昭文館大學士
71 9 chén minister / statesman / official 兩省都知舉武臣才堪為將者
72 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月庚戌朔
73 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月丙辰
74 9 qiǎn to send / to dispatch 毋得因臨遣祈恩
75 9 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
76 9 guǎn to manage / to control / to be in charge of 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
77 9 kòu bandit / thieve 元昊寇渭州
78 9 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月壬子
79 9 tián field / farmland 置陝西營田務
80 9 chén Chen 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
81 9 mín cord / fishing-line / string of coins 特支軍士緡錢
82 9 jiān to supervise / to inspect 桂陽監徭賊復寇邊
83 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月壬子
84 9 dōng winter 冬十月甲午
85 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月戊寅
86 9 yán to speak / to say / said 有司言舊儀止肅揖
87 9 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 慶曆元年春正月辛亥朔
88 9 zéi thief 毋輒入賊界
89 9 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月壬辰
90 9 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
91 9 天下 tiānxià China 增天下解額
92 9 二月 èryuè February / the Second Month 二月己亥
93 9 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
94 9 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月甲申
95 9 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉
96 8 yáo compulsory service / forced labor 罷河北民間科徭
97 8 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
98 8 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 九月壬子
99 8 hōng to die 壽國公昕薨
100 8 京東 jīngdōng Jingdong 京東西
101 8 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
102 8 hào the sky / something that is vast and limitless 元昊請和
103 8 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
104 8 轉運 zhuǎnyùn transportation / a transfer 復諸路轉運判官
105 8 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 三年春正月庚午朔
106 8 xiàn to offer / to present 占城獻馴象三
107 8 sǒng to revere / to respect / to be in awe of 詔夏竦仍判永興軍
108 8 zǒng general / total / overall / chief 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
109 8 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月丁巳
110 8 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
111 8 míng bright / brilliant 莊獻明肅皇太后曰章獻明肅
112 8 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
113 8 guǎn house / establishment / hall / public building 詔三館臣僚上封事及聽請對
114 8 biān side / boundary / edge / margin 勿以邊機為名希求恩澤
115 8 qìng to celebrate / to congratulate 慶曆元年春正月辛亥朔
116 8 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
117 8 bǎo to defend / to protect 刺陝西保捷軍
118 8 day of the month / a certain day 日有食之
119 8 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
120 7 bèi cowry / shellfish / shell 貝州宣毅卒王則據城反
121 7 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
122 7 河東 hédōng Hedong 河東知州
123 7 to enter 毋輒入賊界
124 7 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
125 7 xìng fortunate / lucky 幸瓊林苑閱騎士
126 7 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月甲午
127 7 xiàng figure / image / appearance 章得象兼樞密使
128 7 一等 yī děng first class / top grade 降陝西囚死罪一等
129 7 宗室 zōngshì imperial clan 減皇后及宗室婦郊賜之半
130 7 xīn to be tired 辛丑
131 7 zhì to create / to make / to manufacture 知制誥富弼報使契丹
132 7 臣僚 chénliáo court official 詔臣僚受外任者
133 7 宣撫 xuānfǔ minister to convey imperial commands 杜衍宣撫河東
134 7 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
135 7 juān bright / clear 蠲陝西來年夏稅十之二
136 7 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
137 7 集賢 jíxián Jixian 晏殊為集賢殿大學士並兼樞密使
138 7 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
139 7 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
140 7 shàng top / a high position 司天監上
141 7 yàn a feast / a banquet 罷大宴
142 7 to defend / to resist 禦大慶殿受朝
143 7 fēng to seal / to close off 詔三館臣僚上封事及聽請對
144 7 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 十二月丙子
145 7 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
146 7 martial / military 兩省都知舉武臣才堪為將者
147 7 地震 dìzhèn earthquake 忻州言地震
148 7 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
149 7 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
150 7 湖南 Húnán Hunan 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
151 7 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator 詔陝西四路總管及轉運使兼營田
152 7 yuē to speak / to say 改上莊穆皇后諡曰章穆
153 6 bān to promulgate / to send out / to issue / to publish 詔二府頒新定磨勘式
154 6 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
155 6 fán foreign things 詔以京西閒田處內附蕃族無親屬者
156 6 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
157 6 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
158 6 御史 yùshǐ a censor 命御史中丞
159 6 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 秋七月丙辰
160 6 to criticize 詔輔臣議蠲減天下賦役
161 6 record / register / list / census 龐籍分領之
162 6 fèng to offer / to present 奉慈廟
163 6 呂夷簡 Lǚ Yíjiǎn Lu Yijian 以呂夷簡兼判樞密院事
164 6 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
165 6 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 二月己亥
166 6 zòu to present / to offer 賜禮部奏名進士
167 6 mén door / gate / doorway / gateway 以杜衍同中書門下平章事兼樞密使
168 6 to repair / to patch / to mend 募民間材勇者補神捷指揮
169 6 jiǎn to deduct / to subtract 減皇后及宗室婦郊賜之半
170 6 shì a city 河北置場括市戰馬
171 6 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
172 6 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 賜禮部奏名進士
173 6 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 六月壬辰
174 6 to allow / to permit 臣僚許立家廟
175 6 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丙子
176 6 hán Korea / South Korea 命韓琦
177 6 xiǎng to host a banquet 朝饗景靈宮
178 6 刑獄 xíngyù a sentence / a penalty / a punishment 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
179 6 bào newspaper 知制誥富弼報使契丹
180 6 官吏 guānlì a government official 歲具官吏能否以聞
181 6 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 三月庚戌朔
182 6 經略 jīnglüè to perform operations / to operate according to a plan 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
183 6 xiáng a school / a country school 宋庠
184 6 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
185 6 to grind 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
186 6 辛亥 xīn hài Xin Hai year 慶曆元年春正月辛亥朔
187 6 wén to hear 歲具官吏能否以聞
188 6 bèi to prepare / get ready 詔陝西諸路總管司嚴邊備
189 6 nán south 月掩南斗
190 6 four 分四路置使
191 6 gōng a palace 朝饗景靈宮
192 6 jiǎ Jia 賈昌朝參知政事
193 6 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
194 6 shì to release / to set free 流以下釋之
195 6 tǎo to seek 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
196 6 ēn kindness / grace / graciousness 毋得因臨遣祈恩
197 6 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 弛京東八州鹽禁
198 6 chāng Chang 賈昌朝參知政事
199 6 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 五月丁巳
200 6 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 募民間材勇者補神捷指揮
201 5 zhàn war / fighting / battle 詔軍校戰沒無子孫者
202 5 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
203 5 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 丁丑
204 5 jiā house / home / residence 臣僚許立家廟
205 5 shí ten 蠲陝西來年夏稅十之二
206 5 yàn elegant / handsome 文彥博為樞密副使
207 5 知州 zhīzhōu senior provincial government official in dynastic China 河東知州
208 5 lìng to make / to cause to be / to lead 令江
209 5 to ferry 減價以濟京城民
210 5 liǎng two 兩省都知舉武臣才堪為將者
211 5 liù six 劉六符來致書求割地
212 5 to go through / to experience / to take place 慶曆祀儀
213 5 shì to test / to try / to experiment 閱試衛士
214 5 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
215 5 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 癸丑
216 5 wide / broad 文彥博為樞密副使
217 5 a gem / a precious stone / jade 命韓琦
218 5 rich / wealthy 知制誥富弼報使契丹
219 5 to rent 府民二年賦租
220 5 dòu to struggle / to fight 月掩南斗
221 5 sòng Song dynasty 宋庠
222 5 zhuāng a village 改上莊穆皇后諡曰章穆
223 5 gāo high / tall 詔歲以春分祠高禖
224 5 chì an imperial decree 命官詳定編敕
225 5 method / way 復京師榷鹽法
226 5 Germany 下德音
227 5 jīng Beijing 詔以京西閒田處內附蕃族無親屬者
228 5 chamber / pavilion 詔輔臣對天章閣
229 5 yuàn park / garden 幸瓊林苑閱騎士
230 5 to bestow on / to endow with 府民二年賦租
231 5 chuān Sichuan 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
232 5 三司 sān sī three offices 諫官同較三司用度
233 5 to pray 毋得因臨遣祈恩
234 5 to die 兵馬監押王顯死之
235 5 gào to tell / to say / said / told 詔京官告病者
236 5 gǎi to change / to alter 呂夷簡改兼樞密使
237 5 遣人 qiǎnrén to send a person 遣人來納款
238 5 to give an offering in a religious ceremony 祀天地於圜丘
239 5 shòu to suffer / to be subjected to 禦大慶殿受朝
240 5 guàn to go through 白氣貫北斗
241 5 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 冬十月甲午
242 5 to stop / to prevent 杜衍宣撫河東
243 5 big / great / huge / large / major 罷大宴
244 5 a branch of study 諸科及第出身八百三十九人
245 5 to die 虎翼卒王倫叛於沂州
246 5 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 六月甲戌
247 5 zhài a fence / a stockade 元昊寇金明砦
248 5 Jīng Jing 陳執中屯軍涇州
249 5 hàn dry 以旱遣內侍祈雨
250 5 tiān day 崇天萬年曆
251 5 諫官 jiànguān Remonstrance Official 諫官同較三司用度
252 5 xué to study / to learn 立四門學
253 5 jiā to add 加唃廝囉河西節度使
254 5 xiàn boundary / limit 功臣不限品數賜戟
255 5 diǎn a dot 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
256 5 桂陽 Guìyáng Guiyang 桂陽洞蠻寇邊
257 5 to aid / to assist / to help 知制誥富弼報使契丹
258 5 cáng to hide 出內藏緡錢一百萬助軍費
259 5 shòu to teach 授官有差
260 5 líng agile / nimble 朝饗景靈宮
261 5 páng huge / enormous / tremendous 龐籍分領之
262 5 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
263 5 近臣 jìnchén a member of a monarch's inner ministerial circle 詔近臣舉河北
264 5 zuì crime / sin / vice 降河北州軍系囚罪一等
265 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
266 5 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
267 5 guò to cross / to go over / to pass 乘輿所過及圍內田
268 4 gǎo a pick 樞密直學士明鎬體量安撫河北
269 4 shěng province 兩省都知舉武臣才堪為將者
270 4 以下 yǐxià below / under / following 流以下釋之
271 4 dìng to decide 元昊寇定川砦
272 4 判官 pàn guān a magistrate / a judge 遣保安軍判官邵良佐使元昊
273 4 guān to look at / to watch / to observe 會靈觀
274 4 zhān felt 西蕃磨氈角入貢
275 4 wood / lumber 木契
276 4 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 杜衍宣撫河東
277 4 yuán source / origin 置涇原路強壯弓箭手
278 4 yáng Yang 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
279 4 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
280 4 suì to comply with / to follow along 遂幸武成王廟
281 4 method / plan / policy / scheme 策制舉人
282 4 zhèng government / administration 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
283 4 zhāo illustrious 以章得象為昭文館大學士
284 4 huái bosom / breast 涇原路馬步軍副都總管葛懷敏戰沒
285 4 xiè to thank 謝雨
286 4 xiū to decorate / to embellish 修金堤
287 4 extra / surplus / remainder 福及將佐軍士死者六千余人
288 4 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
289 4 bàn half 減皇后及宗室婦郊賜之半
290 4 zhǔ owner 砦主王世亶
291 4 gas / vapour / fumes 白氣貫北斗
292 4 按察 ànchá to investigate / to inspect 詔諸路轉運使並兼按察使
293 4 tīng to listen 詔三館臣僚上封事及聽請對
294 4 lín female of Chinese unicorn 元昊寇麟
295 4 gào announcement / proclamation 知制誥富弼報使契丹
296 4 丁度 Dīng Dù Ding Du 丁度為樞密副使
297 4 to visit 詔執政大臣非假休不許私第受謁
298 4 to produce / to give birth to / to breed 吳育
299 4 chá to examine / to inquire / to inspect 提刑察舉守令有治狀者
300 4 yuè to peruse / to review / to inspect 閱試衛士
301 4 zhí straight 以泰山處士孫復為國子監直講
302 4 jiàn to recommend / to elect 近臣薦試方略者六人
303 4 hòu after / later 月掩心後星
304 4 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
305 4 shí food / food and drink 日有食之
306 4 武舉 wǔjǔ successful candidate in the military examination 策武舉人試騎射
307 4 huò to reap / to harvest 獲王倫
308 4 kuò to enclose / to include 河北置場括市戰馬
309 4 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
310 4 to starve / to be hungry 出奉宸庫銀三萬兩振陝西饑民
311 4 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 冬十月庚寅
312 4 zuǒ to assist / to accompany 福及將佐軍士死者六千余人
313 4 shuì taxes / duties 蠲陝西來年夏稅十之二
314 4 chà to differ 授官有差
315 4 指揮 zhǐhuī to command / to direct 置萬勝軍凡二十指揮
316 4 apparatus 慶曆祀儀
317 4 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 丁未
318 4 juàn thick but loosely woven silk 絹三百萬助邊費
319 4 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 振撫邊民被鈔略者親屬
320 4 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
321 4 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
322 4 qiú a prisoner / a convict 降陝西囚死罪一等
323 4 zhāo to beckon / to hail 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
324 4 néng can / able 詔縣令佐能根括編戶隱偽以增賦入者
325 4 體量 tǐliàng body weight / dimensions 毋得差官體量
326 4 皇后 huánghòu an empress 減皇后及宗室婦郊賜之半
327 4 Wu 吳育
328 4 to help / to assist 詔輔臣議蠲減天下賦役
329 4 州縣 zhōuxiàn a county in a prefecture 詔天下州縣立學
330 4 liú Liu 劉六符來致書求割地
331 4 to pay respects 有司言舊儀止肅揖
332 4 ministry / department 黎州邛部川山前
333 4 chá tea 茶三萬斤
334 4 táng Tang Dynasty 錄唐狄仁傑後
335 4 child / son 錄唐郭子儀後
336 4 fàn to commit crime / to violate 月犯熒惑
337 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 奉安太祖
338 3 及第 jídì to pass an examination 諸科及第出身八百三十九人
339 3 shì to vow / to pledge / to swear 劉六符持誓書來
340 3 bái white 白氣貫北斗
341 3 tún to station (soldiers) / to store up 詔夏竦屯軍鄜州
342 3 三百 sān bǎi three hundred 絹三百萬助邊費
343 3 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月戊戌
344 3 jiǔ old 以久旱
345 3 shì to attend on 以旱遣內侍祈雨
346 3 shān a mountain / a hill / a peak 黎州邛部川山前
347 3 chī to whip 笞以下釋之
348 3 減價 jiǎnjià to cut prices / to discount / to mark down / price cutting 減價以濟京城民
349 3 seven 緣邊七州軍免括
350 3 民間 mínjiān folk / civilian / community 募民間材勇者補神捷指揮
351 3 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 詔鄜延部署以兵援麟
352 3 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
353 3 晏殊 Yàn Shū Yan Shu 晏殊加平章事
354 3 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
355 3 真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song 以真宗賢妃沈氏為德妃
356 3 apprentice / disciple 徒罪一等
357 3 出身 chūshēn to come from 諸科及第出身八百三十九人
358 3 thing / matter 除災傷倚閣稅及欠折官物非侵盜者
359 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 募民間材勇者補神捷指揮
360 3 hair 發廩粟
361 3 cáo a canal / a waterway 詔諸路漕臣令所部官吏條茶
362 3 ancient barbarian tribes 夷人寇三江砦
363 3 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 太宗
364 3 zhào to call together / to summon / to convene 然後召試補用
365 3 dòng cave / grotto 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
366 3 huán to circle / to encircle 祀天地於圜丘
367 3 shuǐ water 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
368 3 to stand 臣僚許立家廟
369 3 cotton cloth / textiles / linen 任布為樞密副使
370 3 qián front 詔殿前指揮使
371 3 zhǐ to stop / to halt 詔止郡國舉人
372 3 zhí office / post 詔館職有闕
373 3 國主 guózhǔ monarch / emperor 許封冊為夏國主
374 3 shēng sound 有聲如雷
375 3 to be kind / to be charitable / to be benevolent 奉慈廟
376 3 pàn to betray / to rebel / to revolt 虎翼卒王倫叛於沂州
377 3 sūn Sun 兵馬監押孫吉死之
378 3 zhèn to flap 振撫邊民被鈔略者親屬
379 3 xíng punishment / penalty 湖南提刑募兵討平之
380 3 冬至 dōngzhì Dongzhi 冬至
381 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 及萬人者賞之
382 3 北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou 白氣貫北斗
383 3 qiū Confucius 祀天地於圜丘
384 3 差遣 chāiqiǎn to send (on errand) 但有改移差遣
385 3 xùn tame / docile / obedient 占城獻馴象三
386 3 special / unique / distinguished 特支軍士緡錢
387 3 warehouse / storehouse / library / store 罷左藏庫月進錢
388 3 yīn sound / noise 下德音
389 3 yǎn to cover 月掩心後星
390 3 二十 èrshí twenty 置萬勝軍凡二十指揮
391 3 dào to rob / to steal 除災傷倚閣稅及欠折官物非侵盜者
392 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 劉六符來致書求割地
393 3 fāng square / quadrilateral / one side 一年方聽朝參
394 3 中師 zhōngshī secondary normal school 任中師
395 3 kān to investigate / to examine / to survey 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
396 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 京師雨藥
397 3 silk / plain silk 賜帛存撫其家
398 3 yuàn a school 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
399 3 jiǎng to speak / to say / to tell 以泰山處士孫復為國子監直講
400 3 chóng high / dignified / lofty 崇天萬年曆
401 3 dào way / road / path 出禦書治道三十五事賜講讀官
402 3 將士 jiāng shì officers and soldiers 閱蕃落將士騎射
403 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 得敷陳留對
404 3 hài to injure / to harm to 兵官被害及戰沒
405 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 詔諸軍因戰傷廢停不能自存及死事之家孤老
406 3 xuě snow 大雨雪
407 3 a government official / a magistrate 詔河北長吏舉殿直
408 3 guǎng wide / large / vast 省廣濟河歲漕軍儲二十萬石
409 3 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 詔廣西轉運鈐轄司發兵討捕
410 3 zēng to increase / to add to / to augment 增天下解額
411 3 horse 契丹遣使來獻九龍車及所獲夏國羊馬
412 3 luàn chaotic / disorderly 光化軍亂
413 3 to bear / to carry 民去年逋負皆勿責
414 3 yín silver 出內藏銀
415 3 fēi an imperial concubine 以真宗賢妃沈氏為德妃
416 3 to arrest / to catch / to seize 督捕盜賊
417 3 zhèng upright / straight 以王舉正參知政事
418 3 jǐng sunlight 朝饗景靈宮
419 3 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 民去年逋負皆勿責
420 3 jiāng a large river 令江
421 3 unhusked millet 發廩粟
422 3 soil / ground / land 劉六符來致書求割地
423 3 gōng public/ common / state-owned 壽國公昕薨
424 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 祀天地於圜丘
425 3 cún to exist / to survive 賜帛存撫其家
426 3 shì clan / a branch of a lineage 以真宗賢妃沈氏為德妃
427 3 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 賜禮部奏名進士
428 3 yòng to use / to apply 然後召試補用
429 3 to cut down 契丹遣使來告伐夏國
430 3 a talisman / a charm 罷銅符
431 3 大事 dàshì a major event 與議軍國大事
432 3 yíng to trade / to operate / to run / to manage 置陝西營田務
433 3 lǐng neck 龐籍分領之
434 3 jiè border / boundary 毋輒入賊界
435 3 皇太后 huángtàihòu empress dowager 莊獻明肅皇太后曰章獻明肅
436 3 jīng brambles / thorns 荊湖置宣毅軍
437 3 jùn a commandery / a prefecture 詔止郡國舉人
438 3 virtuous / admirable / esteemed 莊懿皇太后曰章懿
439 3 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 經略安撫招討使
440 3 子孫 zǐsūn descendents 詔軍校戰沒無子孫者
441 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 加恩百官
442 3 book / volume 許封冊為夏國主
443 3 京城 jīngchéng capital of a country 減價以濟京城民
444 3 xuān to declare / to announce 荊湖置宣毅軍
445 3 學士 xuéshì bachelor degree 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
446 3 chéng a city / a town 築水洛城
447 2 qīng clear / pure / clean 上清宮火
448 2 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 許中外臣僚實封條上三事
449 2 jiāo suburbs / outskirts 減皇后及宗室婦郊賜之半
450 2 léi lightning / thunder 有聲如雷
451 2 監押 jiànyā a jail 兵馬監押王顯死之
452 2 貧民 pínmín poor people 減價以濟畿內貧民
453 2 正殿 zhèngdiàn main hall 詔避正殿
454 2 suí to follow 復置隨路都總管
455 2 交阯 jiāozhǐ Jiaozhi 交阯獻馴象五
456 2 chéng to assist / to aid / to rescue 命御史中丞
457 2 盜賊 dàozéi thiefs / robbers 督捕盜賊
458 2 to adhere to / to append / to add / to attach / to enclose 詔以京西閒田處內附蕃族無親屬者
459 2 to avoid / to shun 以避瘴毒
460 2 extra / surplus / remainder 登州言有巨木三千餘浮海而出
461 2 fán ordinary / common 置萬勝軍凡二十指揮
462 2 xián virtuous / worthy 以真宗賢妃沈氏為德妃
463 2 qióng a mound 黎州邛部川山前
464 2 xiān first 契丹遣耶律仁先
465 2 eight 弛京東八州鹽禁
466 2 yán salt 弛京東八州鹽禁
467 2 chì red / scarlet 河北雨赤雪
468 2 kān adequately capable of / worthy of 兩省都知舉武臣才堪為將者
469 2 yìn shade / shelter 更蔭補法
470 2 good fortune / happiness / luck 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
471 2 thorn / sting / prick 詔河北強壯刺手背為義勇軍
472 2 huì favor / benefit / blessing / kindness 莊惠皇太后曰章惠
473 2 討平 tǎopíng to put down (an uprising) / to pacify 湖南提刑募兵討平之
474 2 宜州 yízhōu Yizhou 宜州蠻區希範叛
475 2 to know / to learn about / to comprehend 其悉以陳
476 2 登州 Dēngzhōu Dengzhou / Penglai 登州地震
477 2 之一 zhīyī one of 減陝西歲市木三之一
478 2 lún human relationship / order / coherence 虎翼卒王倫叛於沂州
479 2 shāng to injure / to wound / to be injured 詔諸軍因戰傷廢停不能自存及死事之家孤老
480 2 苛刻 kēkè harsh / severe / demanding 及按察恣為苛刻
481 2 rén a kernel / a pit 契丹遣耶律仁先
482 2 fēn to separate / to divide into parts 分四路置使
483 2 lüè plan / strategy 振撫邊民被鈔略者親屬
484 2 jīng to go through / to experience 桂陽監民經徭賊劫略者賦役一年
485 2 five 交阯獻馴象五
486 2 水災 shuǐzāi a flood 京東西水災
487 2 tíng to stop / to halt 詔諸軍因戰傷廢停不能自存及死事之家孤老
488 2 制舉 zhìjǔ process for selecting talented people 策制舉人
489 2 沿邊 yánbiān close to the border / along the border 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
490 2 biān to edit / to compile / to write / to compose 詔縣令佐能根括編戶隱偽以增賦入者
491 2 zhèn town 詔夏竦還本鎮
492 2 霖雨 línyǔ heavy rain 以霖雨
493 2 翰林學士 hànlín xuéshì members of the Hanlin Imperial Academy 命翰林學士楊察蠲放天下逋負
494 2 resolute / decisive / firm / persistent 荊湖置宣毅軍
495 2 shí a rock / a stone 省廣濟河歲漕軍儲二十萬石
496 2 què a watchtower 詔館職有闕
497 2 liáng a bridge 知制誥梁適報使契丹
498 2 qīn to respect / to admire 築欽天壇於禁中
499 2 稱臣 chēngchén to become the subject of a ruler 復稱臣
500 2 zhé sides of chariot for weapons 毋輒入賊界

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 91 zhào an imperial decree 詔歲以春分祠高禖
2 64 so as to / in order to 詔歲以春分祠高禖
3 54 wèi for / to 勿以邊機為名希求恩澤
4 41 zhī him / her / them / that 流以下釋之
5 41 to stop / to cease / to suspend 罷大宴
6 40 zhōu a state / a province 元昊寇渭州
7 39 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 詔臣僚受外任者
8 31 xià summer 夏四月甲申
9 26 jūn army / military 荊湖置宣毅軍
10 26 河北 héběi Hebei 詔近臣舉河北
11 26 to give / to bestow favors 賜名昉
12 25 yuè month 是月
13 25 yǒu is / are / to exist 日有食之
14 24 使 shǐ to make / to cause 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
15 24 shì is / are / am / to be 是月
16 24 陝西 Shǎnxī Shaanxi 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
17 24 zhōng middle 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
18 24 guān an office 罷推直官
19 23 rén person / people / a human being 福及將佐軍士死者六千余人
20 21 road / path / way 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
21 20 to reach 福及將佐軍士死者六千余人
22 20 zhì to place / to lay out 荊湖置宣毅軍
23 20 lái to come 劉六符來致書求割地
24 20 zhāng a chapter / a section 章得象兼樞密使
25 18 mín the people / citizen / subjects 減價以濟京城民
26 17 qián money / currency 特支軍士緡錢
27 17 suì age 詔歲以春分祠高禖
28 17 wáng Wang 追封皇長子為褒王
29 17 zhū all / many / various 詔陝西諸路總管司嚴邊備
30 16 shuò first day of the lunar month 慶曆元年春正月辛亥朔
31 16 nián year 慶曆元年春正月辛亥朔
32 15 遣使 qiǎnshǐ to dispatch an envoy 遣使河北募兵
33 15 shì matter / thing / item 詔三館臣僚上封事及聽請對
34 15 rain 京師雨藥
35 15 Kangxi radical 80 毋得因臨遣祈恩
36 15 to record / to copy 錄系囚
37 15 his / hers / its / theirs 罷其不急者
38 14 to lift / to hold up / to raise 以王舉正參知政事
39 14 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs 章得象兼樞密使
40 14 again / more / repeatedly 復置義倉
41 14 nèi inside / interior 出內藏緡錢一百萬助軍費
42 14 契丹 Qìdān Khitan 契丹遣蕭英
43 13 shū book 劉六符來致書求割地
44 13 bīng soldier / troops 詔鄜延部署以兵援麟
45 13 殿 diàn a hall / a palace / a temple 禦大慶殿受朝
46 13 de potential marker 毋得因臨遣祈恩
47 13 cháo to face 禦大慶殿受朝
48 13 guó a country / a state / a kingdom 壽國公昕薨
49 13 mìng life 命河東鑄大鐵錢
50 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 詔湖南民誤為征徭軍所殺者
51 13 系囚 xìqiú prisoner 錄系囚
52 13 deputy / assistant / vice- 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
53 13 to take charge of / to manage / to administer 詔陝西諸路總管司嚴邊備
54 13 gòng tribute / gift 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
55 12 píng flat / level / smooth 晏殊加平章事
56 12 jiān simultaneously 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
57 12 sān three 池三州鑄鐵錢
58 12 děng et cetera / and so on 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
59 12 èr two 蠲陝西來年夏稅十之二
60 12 樞密 shūmì Bureau of Military Affairs 任布為樞密副使
61 12 chǒu ugly 癸丑
62 12 甲申 Jiǎ Shēn Jia Shen year 夏四月甲申
63 12 an official institution / a state bureau 府州
64 12 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor 以章得象為昭文館大學士
65 11 in / at 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
66 11 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator 以王舉正參知政事
67 11 tóng like / same / similar 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
68 11 jiàng to descend / to fall / to drop 降陝西囚死罪一等
69 11 mán Man people 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
70 11 安撫 ānfǔ to placate / to pacify / to appease 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
71 10 zhī to know 知永興軍
72 10 西 The West 京東西
73 10 yuán monetary unit / dollar 元昊請和
74 10 范仲淹 Fàn Zhòngyān Fan Zhongyan 范仲淹
75 10 戊寅 wùyín fifteenth year E3 of the 60 year cycle 八月戊寅
76 10 to carry 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
77 10 chūn spring 慶曆元年春正月辛亥朔
78 10 rèn to bear / to undertake 詔臣僚受外任者
79 10 xiāo sky 元昊自名曩霄
80 10 nǎng in ancient times / of old / former 元昊自名曩霄
81 10 one 一年方聽朝參
82 10 wàn ten thousand 出內藏緡錢一百萬助軍費
83 10 chū to go out / to leave 出內藏緡錢一百萬助軍費
84 10 miào temple / shrine 饗太廟
85 10 qiū fall / autumn 秋七月丙辰
86 10 wén writing / text 以章得象為昭文館大學士
87 9 dōu all 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
88 9 chén minister / statesman / official 兩省都知舉武臣才堪為將者
89 9 三月 sānyuè March / the Third Month 三月庚戌朔
90 9 七月 qīyuè July / the Seventh Month 秋七月丙辰
91 9 in / at 祀天地於圜丘
92 9 qiǎn to send / to dispatch 毋得因臨遣祈恩
93 9 乙未 yǐwèi thirty-second year B8 of the 60 year cycle 乙未
94 9 guǎn to manage / to control / to be in charge of 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
95 9 kòu bandit / thieve 元昊寇渭州
96 9 九月 jiǔyuè September / the Ninth Month 九月壬子
97 9 tián field / farmland 置陝西營田務
98 9 chén Chen 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
99 9 mín cord / fishing-line / string of coins 特支軍士緡錢
100 9 jiān to supervise / to inspect 桂陽監徭賊復寇邊
101 9 十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month 十一月壬子
102 9 dōng winter 冬十月甲午
103 9 八月 bāyuè August / the Eighth Month 八月戊寅
104 9 yán to speak / to say / said 有司言舊儀止肅揖
105 9 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 慶曆元年春正月辛亥朔
106 9 zéi thief 毋輒入賊界
107 9 六月 liùyuè June / the Sixth Month 六月壬辰
108 9 壬戌 rénxū fifty-ninth year I11 of the 60 year cycle 壬戌
109 9 天下 tiānxià China 增天下解額
110 9 二月 èryuè February / the Second Month 二月己亥
111 9 癸未 guǐwèi twentieth year J8 of the 60 year cycle 癸未
112 9 四月 sìyuè April / the Fourth Month 夏四月甲申
113 9 辛酉 xīnyǒu fifty-eighth year H10 of the 60 year cycle 辛酉
114 8 yáo compulsory service / forced labor 罷河北民間科徭
115 8 丙申 bǐngshēn thirty-third year C9 of the 60 year cycle 丙申
116 8 壬子 rénzǐ forty-ninth year I1 of the 60 year cycle 九月壬子
117 8 hōng to die 壽國公昕薨
118 8 京東 jīngdōng Jingdong 京東西
119 8 丁亥 DīngHài twenty-fourth year D12 of the 60 year cycle 丁亥
120 8 hào the sky / something that is vast and limitless 元昊請和
121 8 丁酉 Dīngyǒu thirty-fourth year D10 of the 60 year cycle 丁酉
122 8 轉運 zhuǎnyùn transportation / a transfer 復諸路轉運判官
123 8 庚午 gēngwǔ seventh year G7 of the 60 year cycle 三年春正月庚午朔
124 8 xiàn to offer / to present 占城獻馴象三
125 8 sǒng to revere / to respect / to be in awe of 詔夏竦仍判永興軍
126 8 zǒng general / total / overall / chief 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
127 8 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月丁巳
128 8 戊午 wùwǔ fifty-fifth year E7 of the 60 year cycle 戊午
129 8 míng bright / brilliant 莊獻明肅皇太后曰章獻明肅
130 8 甲子 jiǎzǐ first year of the sixty-year cycle (where each year is numbered with one of the 10 heavenly stems 天干 and one of the 12 earthly branches 地支 ) / the sixty-year cycle 甲子
131 8 guǎn house / establishment / hall / public building 詔三館臣僚上封事及聽請對
132 8 biān side / boundary / edge / margin 勿以邊機為名希求恩澤
133 8 qìng to celebrate / to congratulate 慶曆元年春正月辛亥朔
134 8 甲寅 jiǎyín 51st year A3 of the 60 year cycle 甲寅
135 8 bǎo to defend / to protect 刺陝西保捷軍
136 8 day of the month / a certain day 日有食之
137 8 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
138 7 bèi cowry / shellfish / shell 貝州宣毅卒王則據城反
139 7 戊子 wùzǐ twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle 戊子
140 7 河東 hédōng Hedong 河東知州
141 7 to enter 毋輒入賊界
142 7 辛卯 xīnmǎo twenty-eighth year H4 of the 60 year cycle 辛卯
143 7 xìng fortunate / lucky 幸瓊林苑閱騎士
144 7 十月 shíyuè October / the Tenth Month 冬十月甲午
145 7 xià next 下德音
146 7 xiàng figure / image / appearance 章得象兼樞密使
147 7 bìng and / furthermore / also 晏殊為集賢殿大學士並兼樞密使
148 7 一等 yī děng first class / top grade 降陝西囚死罪一等
149 7 宗室 zōngshì imperial clan 減皇后及宗室婦郊賜之半
150 7 xīn to be tired 辛丑
151 7 zhì to create / to make / to manufacture 知制誥富弼報使契丹
152 7 臣僚 chénliáo court official 詔臣僚受外任者
153 7 宣撫 xuānfǔ minister to convey imperial commands 杜衍宣撫河東
154 7 míng measure word for people 勿以邊機為名希求恩澤
155 7 乙巳 yǐSì forty-second year B6 of the 60 year cycle 乙巳
156 7 juān bright / clear 蠲陝西來年夏稅十之二
157 7 乙亥 yǐhài twelfth year B12 of the 60 year cycle 乙亥
158 7 集賢 jíxián Jixian 晏殊為集賢殿大學士並兼樞密使
159 7 辛未 xīnwèi eight year H8 of the 60 year cycle 辛未
160 7 fēi not / non- / un- 詔執政大臣非假休不許私第受謁
161 7 甲辰 jiǎchén 41st year A5 of the 60 year cycle 甲辰
162 7 shàng top / a high position 司天監上
163 7 yàn a feast / a banquet 罷大宴
164 7 to defend / to resist 禦大慶殿受朝
165 7 fēng to seal / to close off 詔三館臣僚上封事及聽請對
166 7 丙子 bǐngzǐ thirteenth year C1 of the 60 year cycle 十二月丙子
167 7 丙午 bǐngwǔ forty-third year C7 of the 60 year cycle 丙午
168 7 martial / military 兩省都知舉武臣才堪為將者
169 7 地震 dìzhèn earthquake 忻州言地震
170 7 癸亥 guǐHài sixtieth year J12 of the 60 year cycle 癸亥
171 7 戊戌 wùxū thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle 戊戌
172 7 湖南 Húnán Hunan 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
173 7 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator 詔陝西四路總管及轉運使兼營田
174 7 yuē to speak / to say 改上莊穆皇后諡曰章穆
175 6 bān to promulgate / to send out / to issue / to publish 詔二府頒新定磨勘式
176 6 己未 jǐwèi fifty sixth year of the 60 year cycle 己未
177 6 fán foreign things 詔以京西閒田處內附蕃族無親屬者
178 6 庚辰 gēngchén seventeenth year G5 of the 60 year cycle 庚辰
179 6 丙戌 bǐngxū twenty-third year C11 of the 60 year cycle 丙戌
180 6 御史 yùshǐ a censor 命御史中丞
181 6 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 元昊大掠渭州而去
182 6 丙辰 bǐngchén fifty-third year C5 of the 60 year cycle 秋七月丙辰
183 6 to criticize 詔輔臣議蠲減天下賦役
184 6 record / register / list / census 龐籍分領之
185 6 fèng to offer / to present 奉慈廟
186 6 呂夷簡 Lǚ Yíjiǎn Lu Yijian 以呂夷簡兼判樞密院事
187 6 丁卯 DīngMǎo fourth year D4 of the 60 year cycle 丁卯
188 6 己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year 二月己亥
189 6 no 詔以京西閒田處內附蕃族無親屬者
190 6 zòu to present / to offer 賜禮部奏名進士
191 6 mén door / gate / doorway / gateway 以杜衍同中書門下平章事兼樞密使
192 6 to repair / to patch / to mend 募民間材勇者補神捷指揮
193 6 jiǎn to deduct / to subtract 減皇后及宗室婦郊賜之半
194 6 shì a city 河北置場括市戰馬
195 6 壬申 rénshēn ninth year I9 of the 60 year cycle 壬申
196 6 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites 賜禮部奏名進士
197 6 壬辰 rénchén twenty-ninth year I5 of the 60 year cycle 六月壬辰
198 6 to allow / to permit 臣僚許立家廟
199 6 十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month 十二月丙子
200 6 hán Korea / South Korea 命韓琦
201 6 xiǎng to host a banquet 朝饗景靈宮
202 6 刑獄 xíngyù a sentence / a penalty / a punishment 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
203 6 bào newspaper 知制誥富弼報使契丹
204 6 官吏 guānlì a government official 歲具官吏能否以聞
205 6 庚戌 gēngxū forty-seventh year G11 of the 60 year cycle 三月庚戌朔
206 6 經略 jīnglüè to perform operations / to operate according to a plan 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
207 6 xiáng a school / a country school 宋庠
208 6 戊申 wùshēn forty-fifth year E9 of the 60 year cycle 戊申
209 6 to grind 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
210 6 辛亥 xīn hài Xin Hai year 慶曆元年春正月辛亥朔
211 6 wén to hear 歲具官吏能否以聞
212 6 bèi to prepare / get ready 詔陝西諸路總管司嚴邊備
213 6 nán south 月掩南斗
214 6 four 分四路置使
215 6 gōng a palace 朝饗景靈宮
216 6 jiǎ Jia 賈昌朝參知政事
217 6 乙丑 yǐchǒu second year 乙丑
218 6 shì to release / to set free 流以下釋之
219 6 tǎo to seek 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
220 6 ēn kindness / grace / graciousness 毋得因臨遣祈恩
221 6 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 弛京東八州鹽禁
222 6 chāng Chang 賈昌朝參知政事
223 6 丁巳 Dīngsì fifty-fourth year D6 of the 60 year cycle 五月丁巳
224 6 to canvass for contributions / to recruit / to collect / to raise 募民間材勇者補神捷指揮
225 5 zhàn war / fighting / battle 詔軍校戰沒無子孫者
226 5 壬午 rénwǔ nineteenth year I7 of the 60 year cycle 壬午
227 5 丁丑 Dīng Chǒu Ding Zhou year 丁丑
228 5 jiā house / home / residence 臣僚許立家廟
229 5 shí ten 蠲陝西來年夏稅十之二
230 5 yàn elegant / handsome 文彥博為樞密副使
231 5 and 詔減省南郊臣僚賜與
232 5 知州 zhīzhōu senior provincial government official in dynastic China 河東知州
233 5 lìng to make / to cause to be / to lead 令江
234 5 to ferry 減價以濟京城民
235 5 liǎng two 兩省都知舉武臣才堪為將者
236 5 liù six 劉六符來致書求割地
237 5 to go through / to experience / to take place 慶曆祀儀
238 5 shì to test / to try / to experiment 閱試衛士
239 5 己巳 jǐsì sixth year F6 of the 60 year cycle, e.g. 1989 or 2049 己巳
240 5 guǐ tenth heavenly stem / tenth in order 癸丑
241 5 wide / broad 文彥博為樞密副使
242 5 a gem / a precious stone / jade 命韓琦
243 5 rich / wealthy 知制誥富弼報使契丹
244 5 to rent 府民二年賦租
245 5 dòu to struggle / to fight 月掩南斗
246 5 sòng Song dynasty 宋庠
247 5 tài very / extremely 饗太廟
248 5 zhuāng a village 改上莊穆皇后諡曰章穆
249 5 gāo high / tall 詔歲以春分祠高禖
250 5 chì an imperial decree 命官詳定編敕
251 5 method / way 復京師榷鹽法
252 5 Germany 下德音
253 5 jīng Beijing 詔以京西閒田處內附蕃族無親屬者
254 5 chamber / pavilion 詔輔臣對天章閣
255 5 meter 詔三司減價出薪米以濟之
256 5 yuàn park / garden 幸瓊林苑閱騎士
257 5 to bestow on / to endow with 府民二年賦租
258 5 chuān Sichuan 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
259 5 not / no 功臣不限品數賜戟
260 5 三司 sān sī three offices 諫官同較三司用度
261 5 to pray 毋得因臨遣祈恩
262 5 to die 兵馬監押王顯死之
263 5 gào to tell / to say / said / told 詔京官告病者
264 5 gǎi to change / to alter 呂夷簡改兼樞密使
265 5 遣人 qiǎnrén to send a person 遣人來納款
266 5 to give an offering in a religious ceremony 祀天地於圜丘
267 5 shòu to suffer / to be subjected to 禦大慶殿受朝
268 5 guàn to go through 白氣貫北斗
269 5 甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014 冬十月甲午
270 5 to stop / to prevent 杜衍宣撫河東
271 5 big / great / huge / large / major 罷大宴
272 5 a branch of study 諸科及第出身八百三十九人
273 5 to die 虎翼卒王倫叛於沂州
274 5 甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle 六月甲戌
275 5 zhài a fence / a stockade 元昊寇金明砦
276 5 Jīng Jing 陳執中屯軍涇州
277 5 hàn dry 以旱遣內侍祈雨
278 5 tiān day 崇天萬年曆
279 5 諫官 jiànguān Remonstrance Official 諫官同較三司用度
280 5 naturally / of course / certainly 元昊自名曩霄
281 5 xué to study / to learn 立四門學
282 5 jiā to add 加唃廝囉河西節度使
283 5 xiàn boundary / limit 功臣不限品數賜戟
284 5 diǎn a dot 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
285 5 桂陽 Guìyáng Guiyang 桂陽洞蠻寇邊
286 5 to aid / to assist / to help 知制誥富弼報使契丹
287 5 cáng to hide 出內藏緡錢一百萬助軍費
288 5 shòu to teach 授官有差
289 5 líng agile / nimble 朝饗景靈宮
290 5 páng huge / enormous / tremendous 龐籍分領之
291 5 戊辰 wùchén fifth year E5 of the 60 year cycle 戊辰
292 5 近臣 jìnchén a member of a monarch's inner ministerial circle 詔近臣舉河北
293 5 bèi by 振撫邊民被鈔略者親屬
294 5 zuì crime / sin / vice 降河北州軍系囚罪一等
295 5 丙寅 bǐngYín third year C3 of the 60 year cycle 丙寅
296 5 乙卯 yǐmǎo fifty-second year B4 of the 60 year cycle 乙卯
297 5 guò to cross / to go over / to pass 乘輿所過及圍內田
298 4 gǎo a pick 樞密直學士明鎬體量安撫河北
299 4 shěng province 兩省都知舉武臣才堪為將者
300 4 以下 yǐxià below / under / following 流以下釋之
301 4 dìng to decide 元昊寇定川砦
302 4 判官 pàn guān a magistrate / a judge 遣保安軍判官邵良佐使元昊
303 4 guān to look at / to watch / to observe 會靈觀
304 4 zhān felt 西蕃磨氈角入貢
305 4 wood / lumber 木契
306 4 yǎn to overflow / to spill over / to spread out 杜衍宣撫河東
307 4 yuán source / origin 置涇原路強壯弓箭手
308 4 yáng Yang 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
309 4 己卯 jǐmǎo sixteenth year F4 of the 60 year cycle 己卯
310 4 suì to comply with / to follow along 遂幸武成王廟
311 4 method / plan / policy / scheme 策制舉人
312 4 zhèng government / administration 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
313 4 zhāo illustrious 以章得象為昭文館大學士
314 4 huái bosom / breast 涇原路馬步軍副都總管葛懷敏戰沒
315 4 xiè to thank 謝雨
316 4 xiū to decorate / to embellish 修金堤
317 4 extra / surplus / remainder 福及將佐軍士死者六千余人
318 4 馬步 mǎ bù horse stance (martial arts) 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
319 4 bàn half 減皇后及宗室婦郊賜之半
320 4 zhǔ owner 砦主王世亶
321 4 gas / vapour / fumes 白氣貫北斗
322 4 按察 ànchá to investigate / to inspect 詔諸路轉運使並兼按察使
323 4 tīng to listen 詔三館臣僚上封事及聽請對
324 4 lín female of Chinese unicorn 元昊寇麟
325 4 gào announcement / proclamation 知制誥富弼報使契丹
326 4 丁度 Dīng Dù Ding Du 丁度為樞密副使
327 4 to visit 詔執政大臣非假休不許私第受謁
328 4 zhāng a sheet / a leaf 知貝州張得一坐降賊伏誅
329 4 to produce / to give birth to / to breed 吳育
330 4 chá to examine / to inquire / to inspect 提刑察舉守令有治狀者
331 4 yuè to peruse / to review / to inspect 閱試衛士
332 4 zhí straight 以泰山處士孫復為國子監直講
333 4 jiāng will / shall (future tense) 福及將佐軍士死者六千余人
334 4 jiàn to recommend / to elect 近臣薦試方略者六人
335 4 hòu after / later 月掩心後星
336 4 大赦 dàshè amnesty / general pardon 大赦
337 4 shí food / food and drink 日有食之
338 4 武舉 wǔjǔ successful candidate in the military examination 策武舉人試騎射
339 4 huò to reap / to harvest 獲王倫
340 4 kuò to enclose / to include 河北置場括市戰馬
341 4 乙酉 yǐYǒu twenty-second year B10 of the 60 year cycle 乙酉
342 4 to starve / to be hungry 出奉宸庫銀三萬兩振陝西饑民
343 4 庚寅 gēngyín twenty-seventh year G3 of the 60 year cycle 冬十月庚寅
344 4 zuǒ to assist / to accompany 福及將佐軍士死者六千余人
345 4 shuì taxes / duties 蠲陝西來年夏稅十之二
346 4 such as / for example / for instance 有聲如雷
347 4 chà to differ 授官有差
348 4 指揮 zhǐhuī to command / to direct 置萬勝軍凡二十指揮
349 4 apparatus 慶曆祀儀
350 4 méi not have 詔軍校戰沒無子孫者
351 4 丁未 Dīngwèi forty-fourth year D8 of the 60 year cycle 丁未
352 4 juàn thick but loosely woven silk 絹三百萬助邊費
353 4 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 振撫邊民被鈔略者親屬
354 4 己酉 jǐyǒu forty-sixth year F10 of the 60 year cycle 己酉
355 4 辛巳 xīnsì eighteenth year H6 of the 60 year cycle 辛巳
356 4 qiú a prisoner / a convict 降陝西囚死罪一等
357 4 zhāo to beckon / to hail 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
358 4 néng can / able 詔縣令佐能根括編戶隱偽以增賦入者
359 4 體量 tǐliàng body weight / dimensions 毋得差官體量
360 4 皇后 huánghòu an empress 減皇后及宗室婦郊賜之半
361 4 Wu 吳育
362 4 to help / to assist 詔輔臣議蠲減天下賦役
363 4 州縣 zhōuxiàn a county in a prefecture 詔天下州縣立學
364 4 liú Liu 劉六符來致書求割地
365 4 to pay respects 有司言舊儀止肅揖
366 4 ministry / department 黎州邛部川山前
367 4 chá tea 茶三萬斤
368 4 táng Tang Dynasty 錄唐狄仁傑後
369 4 child / son 錄唐郭子儀後
370 4 fàn to commit crime / to violate 月犯熒惑
371 3 太祖 tàizǔ Taizu / Great Ancestor 奉安太祖
372 3 及第 jídì to pass an examination 諸科及第出身八百三十九人
373 3 zài again / once more / re- / second / another 富弼再使契丹
374 3 shì to vow / to pledge / to swear 劉六符持誓書來
375 3 tiáo measure word for long thin things 詔諸路漕臣令所部官吏條茶
376 3 bái white 白氣貫北斗
377 3 yīn because 毋得因臨遣祈恩
378 3 tún to station (soldiers) / to store up 詔夏竦屯軍鄜州
379 3 三百 sān bǎi three hundred 絹三百萬助邊費
380 3 duì to / toward 詔三館臣僚上封事及聽請對
381 3 閏月 rùnyuè intercalary month in the lunar calendar / leap month 閏月戊戌
382 3 jiǔ old 以久旱
383 3 chú except / besides 除逋負租稅如之
384 3 shì to attend on 以旱遣內侍祈雨
385 3 shān a mountain / a hill / a peak 黎州邛部川山前
386 3 hái also / in addition / more 契丹遣使來告伐夏國還
387 3 chī to whip 笞以下釋之
388 3 減價 jiǎnjià to cut prices / to discount / to mark down / price cutting 減價以濟京城民
389 3 seven 緣邊七州軍免括
390 3 民間 mínjiān folk / civilian / community 募民間材勇者補神捷指揮
391 3 部署 bùshǔ to dispose / to deploy 詔鄜延部署以兵援麟
392 3 癸酉 guǐyǒu tenth year J10 of the 60 year cycle 癸酉
393 3 晏殊 Yàn Shū Yan Shu 晏殊加平章事
394 3 己丑 jǐchǒu twenty-sixth year F2 of the 60 year cycle 己丑
395 3 真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song 以真宗賢妃沈氏為德妃
396 3 each 龐籍錢各百萬
397 3 apprentice / disciple 徒罪一等
398 3 and 元昊請和
399 3 出身 chūshēn to come from 諸科及第出身八百三十九人
400 3 thing / matter 除災傷倚閣稅及欠折官物非侵盜者
401 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 募民間材勇者補神捷指揮
402 3 hair 發廩粟
403 3 cáo a canal / a waterway 詔諸路漕臣令所部官吏條茶
404 3 ancient barbarian tribes 夷人寇三江砦
405 3 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 太宗
406 3 zhào to call together / to summon / to convene 然後召試補用
407 3 dòng cave / grotto 湖南洞蠻知徽州楊通漢貢方物
408 3 huán to circle / to encircle 祀天地於圜丘
409 3 shuǐ water 環慶路馬步軍副總管任福敗于好水川
410 3 to stand 臣僚許立家廟
411 3 cotton cloth / textiles / linen 任布為樞密副使
412 3 qián front 詔殿前指揮使
413 3 zhǐ to stop / to halt 詔止郡國舉人
414 3 zhí office / post 詔館職有闕
415 3 國主 guózhǔ monarch / emperor 許封冊為夏國主
416 3 shēng sound 有聲如雷
417 3 to be kind / to be charitable / to be benevolent 奉慈廟
418 3 pàn to betray / to rebel / to revolt 虎翼卒王倫叛於沂州
419 3 sūn Sun 兵馬監押孫吉死之
420 3 zhèn to flap 振撫邊民被鈔略者親屬
421 3 xíng punishment / penalty 湖南提刑募兵討平之
422 3 冬至 dōngzhì Dongzhi 冬至
423 3 shǎng to reward / to grant / to bestow 及萬人者賞之
424 3 北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou 白氣貫北斗
425 3 qiū Confucius 祀天地於圜丘
426 3 差遣 chāiqiǎn to send (on errand) 但有改移差遣
427 3 xùn tame / docile / obedient 占城獻馴象三
428 3 special / unique / distinguished 特支軍士緡錢
429 3 warehouse / storehouse / library / store 罷左藏庫月進錢
430 3 yīn sound / noise 下德音
431 3 yǎn to cover 月掩心後星
432 3 二十 èrshí twenty 置萬勝軍凡二十指揮
433 3 dào to rob / to steal 除災傷倚閣稅及欠折官物非侵盜者
434 3 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 劉六符來致書求割地
435 3 fāng square / quadrilateral / one side 一年方聽朝參
436 3 中師 zhōngshī secondary normal school 任中師
437 3 kān to investigate / to examine / to survey 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
438 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 京師雨藥
439 3 silk / plain silk 賜帛存撫其家
440 3 yuàn a school 詔磨勘院考提點刑獄功罪為三等
441 3 jiǎng to speak / to say / to tell 以泰山處士孫復為國子監直講
442 3 chóng high / dignified / lofty 崇天萬年曆
443 3 dào way / road / path 出禦書治道三十五事賜講讀官
444 3 將士 jiāng shì officers and soldiers 閱蕃落將士騎射
445 3 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 得敷陳留對
446 3 hài to injure / to harm to 兵官被害及戰沒
447 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 詔諸軍因戰傷廢停不能自存及死事之家孤老
448 3 xuě snow 大雨雪
449 3 a government official / a magistrate 詔河北長吏舉殿直
450 3 guǎng wide / large / vast 省廣濟河歲漕軍儲二十萬石
451 3 發兵 fābīng to dispatch an army / to send troops 詔廣西轉運鈐轄司發兵討捕
452 3 zēng to increase / to add to / to augment 增天下解額
453 3 horse 契丹遣使來獻九龍車及所獲夏國羊馬
454 3 jiē all / each and every / in all cases 京東皆為邊備
455 3 luàn chaotic / disorderly 光化軍亂
456 3 to bear / to carry 民去年逋負皆勿責
457 3 yín silver 出內藏銀
458 3 fēi an imperial concubine 以真宗賢妃沈氏為德妃
459 3 to arrest / to catch / to seize 督捕盜賊
460 3 zhèng upright / straight 以王舉正參知政事
461 3 jǐng sunlight 朝饗景靈宮
462 3 to flee / to run away / to leave a debt unsettled 民去年逋負皆勿責
463 3 jiāng a large river 令江
464 3 unhusked millet 發廩粟
465 3 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 西蕃磨氈角入貢
466 3 soil / ground / land 劉六符來致書求割地
467 3 gōng public/ common / state-owned 壽國公昕薨
468 3 天地 tiān dì heaven and earth / the world 祀天地於圜丘
469 3 cún to exist / to survive 賜帛存撫其家
470 3 shì clan / a branch of a lineage 以真宗賢妃沈氏為德妃
471 3 進士 jìnshì jinshi / a palace graduate 賜禮部奏名進士
472 3 yòng to use / to apply 然後召試補用
473 3 to cut down 契丹遣使來告伐夏國
474 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 詔許二府不限奏事常制
475 3 a talisman / a charm 罷銅符
476 3 大事 dàshì a major event 與議軍國大事
477 3 otherwise / but / however 賊至則禦之
478 3 yíng to trade / to operate / to run / to manage 置陝西營田務
479 3 lǐng neck 龐籍分領之
480 3 jiè border / boundary 毋輒入賊界
481 3 yòu again / also 又幸玉津園觀種稻
482 3 xiāng each other / one another / mutually 詔戒朋黨相訐
483 3 皇太后 huángtàihòu empress dowager 莊獻明肅皇太后曰章獻明肅
484 3 jīng brambles / thorns 荊湖置宣毅軍
485 3 jùn a commandery / a prefecture 詔止郡國舉人
486 3 virtuous / admirable / esteemed 莊懿皇太后曰章懿
487 3 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner 經略安撫招討使
488 3 子孫 zǐsūn descendents 詔軍校戰沒無子孫者
489 3 百官 bǎi guān officials of different ranks and positions 加恩百官
490 3 book / volume 許封冊為夏國主
491 3 京城 jīngchéng capital of a country 減價以濟京城民
492 3 xuān to declare / to announce 荊湖置宣毅軍
493 3 學士 xuéshì bachelor degree 以資政殿學士陳執中同陝西馬步軍都總管兼經略安撫沿邊招討等使
494 3 chéng a city / a town 築水洛城
495 2 qīng clear / pure / clean 上清宮火
496 2 中外 zhōngwài Sino-foreign / Chinese-foreign 許中外臣僚實封條上三事
497 2 jiāo suburbs / outskirts 減皇后及宗室婦郊賜之半
498 2 léi lightning / thunder 有聲如雷
499 2 監押 jiànyā a jail 兵馬監押王顯死之
500 2 貧民 pínmín poor people 減價以濟畿內貧民

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安化 ānhuà Anhua
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
北京 Běijīng Beijing
北平 Běipíng Beiping
参知政事 參知政事 cānzhī zhèngshì Assistant Administrator
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
春分 chūnfēn Chunfen
大名府 dàmíng fǔ Da Ming Prefecture
大学士 大學士 Dàxué Shì an ancient title for college professor
登州 Dēngzhōu Dengzhou / Penglai
德文 Déwén German (language)
殿直 diànzhí Duty Attendant
丁度 Dīng Dù Ding Du
定州 dìngzhōu Dingzhou
dòng Dong
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
冬至 dōngzhì
 1. Dongzhi
 2. Winter Solstice festival
都监 都監 dūjiàn Executive
二月 èryuè February / the Second Month
范仲淹 Fàn Zhòngyān Fan Zhongyan
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
 4. Founder
Fu
福建 Fújiàn Fujian
抚州 撫州 fǔzhōu Fuzhou
给事 給事 gěishì official (imperial) position
庚申 gēngshēn Gengshen year / fifty seventh year G9 of the 60 year cycle
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
光化 guānghuà Guanghua
广南 廣南 Guǎngnán Guangnan
广西 廣西 Guǎngxī Guangxi
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
桂阳 桂陽 Guìyáng Guiyang
国子监 國子監 Guó Zǐ Jiàn Imperial Academy
唃厮啰 唃廝囉 gǔsīluō Gusiluo
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
翰林院 Hànlín Yuàn Imperial Hanlin Academy
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
合肥县 合肥縣 Héféi xiàn Hefei County
河西 Héxī Hexi
huái Huai River
淮南 Huáinán Huainan
徽州 Huīzhōu Huizhou dialect
湖南 Húnán Hunan
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江东 江東 jiāngdōng Jiangdong
江南 Jiāngnán
 1. Region South of the Yangtze River
 2. Jiangnan
 3. Jiangnan
江宁 江寧 Jiāngníng Jiangning
谏官 諫官 jiànguān Remonstrance Official
监修国史 監修國史 jiànxiū guóshǐ Director of National History
jiāo
 1. suburbs / outskirts
 2. Jiao
 3. Jiao
交阯 jiāozhǐ Jiaozhi
交州 Jiāozhōu Jiaozhou
甲午 jiǎwǔ thirty-first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014
甲戌 Jiǎxū eleventh year A11 of the 60 year cycle
节度使 節度使 jiédùshǐ military commissioner / jiedushi
己亥 Jǐhài Jihai year / thirty sixth year
jǐn Jin
京东 京東 jīngdōng Jingdong
金明 jīnmíng Jinming
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
集贤 集賢 jíxián Jixian
冀州 Jìzhōu Jizhou
开封府 開封府 kāifēngfǔ Kaifeng
科举 科舉 Kē Jǔ Imperial Examinations
孔子 Kǒngzi Confucius
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
连州 連州 liánzhōu Lianzhou
礼部 禮部 lǐbù Ministry of (Confucian) Rites
六月 liùyuè June / the Sixth Month
luò
 1. Luo
 2. Luo River
吕夷简 呂夷簡 Lǚ Yíjiǎn Lu Yijian
穆皇后 mù huánghòu Empress Mu / Empress Wu / Zhaolie
南京 Nánjīng Nanjing
宁远 寧遠 níngyuǎn Ningyuan
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
乾元 qiányuán Qianyuan
契丹 Qìdān Khitan
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
秦州 qínzhōu Qinzhou
七月 qīyuè July / the Seventh Month
上元 shàngyuán
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival / Lantern festival
陕西 陝西 Shǎnxī Shaanxi
shào
 1. Shao
 2. Shao
韶州 Sháozhōu Shaozhou
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
枢密院 樞密院 shūmì yuàn Bureau of Military Affairs
枢密使 樞密使 shūmìshǐ Commissioner of Military Affairs
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
太白 Tài Bái Taebaek
泰山 Tài Shān Mount Tai
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
太一 tài yī
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
太常 Tàicháng Minister of Ceremonies / Rector of the Imperial Academy
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
wèi Wei River
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
相国寺 相國寺 Xiāngguó Sì
 1. Xiangguo Temple
 2. Shokokuji
校书 校書 xiàoshū Collator
辛亥 xīn hài Xin Hai year
忻州 Xīnzhōu Xinzhou
xuē
 1. Xue
 2. Xue
晏殊 Yàn Shū Yan Shu
盐井 鹽井 yánjǐng Yanjing
yáo Yao
耶律 yélǜ Yelu
Yi
医官 醫官 yīguān official in charge of medical affairs / respectful title for a doctor
以太 yǐtài Ether-
宜州 yízhōu Yizhou
益州 Yìzhōu Yizhou
yōng Yong / Nanning
永兴 yǒngxīng
 1. Yongxing reign
 2. Yongxing reign
 3. Yongxing
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
于都 於都 yúdōu Yudu
yuè
 1. Yue
 2. Yue
 3. a mountain peak / a high mountain / a summit
岳州 yuèzhōu Yuezhou
占城 zhànchéng
 1. Indrapura / Champa / South Annam
 2. Champa
招讨使 招討使 zhāotǎoshǐ Military commissioner
zhè
 1. Zhejiang
 2. Zhe River
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
转运使 轉運使 Zhuǎnyùn Shǐ Shipping Administrator
梓州 zǐzhōu Zizhou Circuit

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English