Glossary and Vocabulary for Book of Northern Qi 《北齊書》, 卷十一 補列傳第三 文襄六王 Volume 11 Biographies 3: Six Princes of Wenxiang

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 50 xiào to be filial 河南康舒王孝瑜
2 44 wáng Wang 文襄六王
3 40 yuē to speak / to say 手勑之曰
4 34 yán to prolong / to delay / to postpone 安德王延宗
5 33 zōng school / sect 安德王延宗
6 22 rén person / people / a human being 以五千人會任城王於信都
7 22 zuò to do 孝瑜遂於第作水堂
8 22 juǎn to coil / to roll 北齊書卷十一
9 20 supreme ruler / emperor 帝在晉陽
10 19 zhōu Zhou Dynasty 周齊王憲來伐
11 19 zhōu a state / a province 司州牧
12 19 to reach 及武成即位
13 18 使 shǐ to make / to cause 武成常使和士開與胡后對坐握槊
14 18 gōng respectful / polite / reverent 蘭陵王長恭不得母氏姓
15 17 martial / military 與武成同年相愛
16 16 háng the top gem of the pendants 廣寧王孝珩
17 16 èr two 吾飲汾清二盃
18 16 even / equal / uniform 齊受禪
19 16 jūn army / military 乃求出拒西軍
20 15 to enter 既而阿那肱從別宅取便路入宮
21 15 wén writing / text 文襄六王
22 15 fine jade 河南康舒王孝瑜
23 14 fēi an imperial concubine 本魏潁川王斌之妃
24 14 wǎn the virtue of a gentleman 河間王孝琬
25 14 one 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
26 14 yán to speak / to say / said 後又言趙郡王父死非命
27 14 xiāng to aid / to help / to assist 文襄六王
28 13 shì matter / thing / item 錄尚書事
29 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今果然矣
30 13 北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties 此卷與北史同
31 13 bīng soldier / troops 宜使任城王領幽州道兵入土門
32 13 shì a gentleman / a knight 武成常使和士開與胡后對坐握槊
33 13 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 與武成同年相愛
34 13 five 期正月五日
35 13 wén to hear 叡又言山東唯聞河南王
36 12 to die 後又言趙郡王父死非命
37 12 wèi to call 謂阿那肱
38 12 jiàn to see 見而悅之
39 12 zài in / at 帝在晉陽
40 11 yún cloud 陳德信等云
41 11 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主自晉州敗奔鄴
42 11 shì clan / a branch of a lineage 宋氏生河南王孝瑜
43 11 sān three 三朝本
44 11 shān a mountain / a hill / a peak 文襄於鄴東起山池遊觀
45 11 chuán to transmit 後主之傳位於太子也
46 11 child / son 子弘節嗣
47 10 zhāo illustrious 昭玄都法順請以奏聞
48 10 liù six 文襄六王
49 10 gāo high / tall 孝珩於千秋門斬高阿那肱
50 10 yáng sun 又攻定陽
51 9 kāi to open 武成常使和士開與胡后對坐握槊
52 9 suì to comply with / to follow along 孝瑜遂於第作水堂
53 9 chéng a city / a town 城上人弗識
54 9 shēn deep 帝深納之
55 9 hòu after / later 故盛興後園之玩
56 9 àn to press / to push 按此卷原缺
57 9 Germany 安德王延宗
58 9 zhōng middle 歷位中書令
59 8 big / great / huge / large / major 大司馬
60 8 xuán profound / mysterious / subtle 昭玄都法順請以奏聞
61 8 bài to defeat / to vanquish 後主自晉州敗奔鄴
62 8 Ye 勸汝於鄴酌兩盃
63 8 河南 hénán Henan 河南康舒王孝瑜
64 8 lìng to make / to cause to be / to lead 歷位中書令
65 8 valley / gorge / ravine 與段韶討栢谷
66 8 xìn to believe / to trust 漁陽王紹信
67 8 an official institution / a state bureau 依例授開府
68 7 lán Lan 蘭陵武王孝瓘
69 7 day of the month / a certain day 期正月五日
70 7 mìng life 後又言趙郡王父死非命
71 7 yuàn to hope / to wish / to desire 尉相願同謀
72 7 letter / symbol / character 字正德
73 7 desire 欲自穢乎
74 7 chéng to bear / to carry / to hold 承光即位
75 7 shēng to be born / to give birth 文敬元皇后生河間王孝琬
76 7 chén minister / statesman / official 臣請領京畿兵出滏口
77 7 shí time / a period of time 反時何與國家事
78 7 周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou 周武帝左右略盡
79 7 jùn a commandery / a prefecture 初封河南郡公
80 7 four 武平四年五月
81 6 beard / mustache 武成常使和士開與胡后對坐握槊
82 6 máng mango 芒山之敗
83 6 què a sparrow 又聞周軍已入雀鼠谷
84 6 alone / independent / single / sole 獨孤永業領洛州兵趣潼關
85 6 gǎi to change / to alter 憲為之改容
86 6 qǐng to ask / to inquire 又請出宮人珍寶賜將士
87 6 ān calm / still / quiet / peaceful 安德王延宗
88 6 jié quick / nimble / prompt 於是大捷
89 6 dìng to decide 又攻定陽
90 6 nián year 李穆叔言齊氏二十八年
91 6 jìng to respect /to honor 文敬元皇后生河間王孝琬
92 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 錄尚書事
93 6 shǔ to belong to / be subordinate to 此言屬大家也
94 6 to arise / to get up 文襄於鄴東起山池遊觀
95 6 shòu to suffer / to be subjected to 受廟算
96 6 mén door / gate / doorway / gateway 至西華門
97 6 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 出孝珩為滄州刺史
98 6 líng mound / hill / mountain 蘭陵武王孝瓘
99 6 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties 北齊置大統一人
100 6 chén Chen 陳氏生安德王延宗
101 6 shǔ a rat / a mouse 又聞周軍已入雀鼠谷
102 5 zhàn war / fighting / battle 鼓行逆戰
103 5 河間 Héjiān Hejian 河間王孝琬
104 5 to go through / to experience / to take place 歷位中書令
105 5 wèi Wei Dynasty 魏吏部尚書宋弁孫也
106 5 shū father's younger brother 李穆叔言齊氏二十八年
107 5 wèn to ask 齊王憲問孝珩齊亡所由
108 5 武定 wǔdìng Wuding 我武定中為廣州士曹
109 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 豈不畏孝珩反耶
110 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可與臣下接手
111 5 xíng to walk / to move 鼓行逆戰
112 5 Shù Shu River 沭陽王和阿于子
113 5 mother 蘭陵王長恭不得母氏姓
114 5 words / speech / expression / phrase / dialog 辭淚俱下
115 5 陛下 bì xià your majesty 不聞有陛下
116 5 皇帝 huángdì Emperor 自神武皇帝以外
117 5 cháo to face 又作朝士圖
118 5 qián front 又前突厥至州
119 5 書卷 shūjuǎn a volume / a scroll 本書卷二四杜弼傳見昭玄都僧達
120 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 莫多婁敬顯
121 5 gōng to attack / to assault 又攻定陽
122 5 shǒu hand 手勑之曰
123 5 jiàn to remonstrate / to admonish 孝瑜諫曰
124 5 xiǎn to show / to manifest / to display 莫多婁敬顯
125 5 guāng light 承光即位
126 5 長安 Cháng'ān Chang'an 揚聲趣長安
127 5 shàng top / a high position 植幡矟於舟上
128 5 qiú to request 乃求出拒西軍
129 4 page / sheet 北史卷五二及冊府卷二八六三三六八頁作
130 4 tiān day 天保元年封
131 4 xiàn constitution / statute / law 周齊王憲來伐
132 4 jīng to go through / to experience 學涉經史
133 4 wéi to surround / to encircle / to corral 腰帶十圍
134 4 soil / ground / land 孝琬脫兜鍪抵地
135 4 fén Fen 吾飲汾清二盃
136 4 shēng sound 揚聲趣并州
137 4 廣寧 guǎngníng Guangning 廣寧王孝珩
138 4 shǔ to count 數集諸弟宴射為樂
139 4 Hán Korea / South Korea 韓長鸞
140 4 dōng east 文襄於鄴東起山池遊觀
141 4 sháo beautiful 與段韶討栢谷
142 4 wèi position / location / place 歷位中書令
143 4 fēng to seal / to close off 初封河南郡公
144 4 night 後因太子婚夜
145 4 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 右纫大將軍段暢
146 4 biān a whip / a lash 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
147 4 jìn to the greatest extent / utmost 嘗入朝而僕從盡散
148 4 to envy / to be jealous 帝由是忌之
149 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 帝不能用
150 4 gōng upper arm / arm 孝珩於千秋門斬高阿那肱
151 4 kǒng fearful / apprehensive 韓恐其變
152 4 zhèng upright / straight 盧正山女
153 4 tǎo to seek 與段韶討栢谷
154 4 晉陽 Jìnyáng Jinyang 帝在晉陽
155 4 seven 改武平七年為德昌元年
156 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 見者皆以為真
157 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 贈太尉
158 4 shuǐ water 孝瑜遂於第作水堂
159 4 anger / rage / fury 怒曰
160 4 漁陽 yúyáng Yuyang 漁陽王紹信
161 4 zhèn wave / spate / burst / spell / short period of time 為蘭陵王入陣曲是也
162 4 yǐn to drink 吾飲汾清二盃
163 4 長命 chángmìng longevity / a long time 與大富人鍾長命同祷坐
164 4 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投水而絕
165 4 dào way / road / path 宜使任城王領幽州道兵入土門
166 4 bǎo to defend / to protect 天保元年封
167 4 to calculate / to compute / to count 共為匡復計
168 4 sòng Song Dynasty 宋氏生河南王孝瑜
169 4 nán south 韓骨胡拒城南
170 4 děng et cetera / and so on 將誅楊愔等
171 4 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 周齊王憲來伐
172 4 Li 李穆叔言齊氏二十八年
173 4 zhào to illuminate / to shine 飛燄照天地
174 4 miǎn to spare 孝琬免冑將出
175 4 lèi tears 辭淚俱下
176 4 shào to continue / to carry on 漁陽王紹信
177 4 wáng to die 齊王憲問孝珩齊亡所由
178 4 shuò a lance 植幡矟於舟上
179 4 to repair / to patch / to mend 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
180 4 eight 北史卷五二及冊府卷二八六三三六八頁作
181 3 zhǐ to stop / to halt 武帝乃止
182 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 杖士深二十以安之
183 3 武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi 武平四年五月
184 3 zèng to give a present 贈太尉
185 3 to take charge of / to manage / to administer 司州牧
186 3 天下 tiānxià China 皇后天下之母
187 3 德昌 déchāng Dechang 改武平七年為德昌元年
188 3 female / feminine 尒朱御女名摩女
189 3 如此 rúcǐ in this way / so 其親愛如此
190 3 pàn to betray / to rebel / to revolt 齊叛臣乞扶令和以矟刺孝珩墜馬
191 3 method / way 昭玄都法順請以奏聞
192 3 enemy / foe 孝珩以大敵既深
193 3 road / path / way 既而阿那肱從別宅取便路入宮
194 3 Lu 盧正山女
195 3 任城 rènchéng Rencheng 宜使任城王領幽州道兵入土門
196 3 zhào Zhao 後又言趙郡王父死非命
197 3 yīn comfortable / contented / peaceful 將誅楊愔等
198 3 xiān first 孝瑜先與之通
199 3 tōng to go through / to open 孝瑜先與之通
200 3 將士 jiāng shì officers and soldiers 又請出宮人珍寶賜將士
201 3 interesting 揚聲趣并州
202 3 rate / frequency 率五百騎再入周軍
203 3 to sob 孝琬時時對之泣
204 3 power / force / strength 諸人實不能出死力
205 3 jìn to enter 進爵為王
206 3 to take / to receive / to accept 帝深納之
207 3 to ward off with hand / to defend 乃求出拒西軍
208 3 special / unique / distinguished 禮遇特隆
209 3 左右 zuǒyòu approximately 以蒸嚢糝和人糞以飼左右
210 3 zuò to sit 武成常使和士開與胡后對坐握槊
211 3 zhì to place / to lay out 猶騎置腹上
212 3 shǐ history 學涉經史
213 3 to strike / to hit / to beat 朝廷不賜遣擊賊
214 3 zhèng Zheng 長恭謂妃鄭氏曰
215 3 金雞 jīnjī golden pheasant 白楊樹頭金雞鳴
216 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 皆親執手
217 3 to give / to bestow favors 又請出宮人珍寶賜將士
218 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 珽以說曰
219 3 qiān to move / to shift 累遷尚書令
220 3 年號 niánhào era name / reign name of a Chinese emperor 年號德昌
221 3 a shepherd 司州牧
222 3 míng to cry / to chirp (of birds) 白楊樹頭金雞鳴
223 3 bēi a glass / a cup 吾飲汾清二盃
224 3 cáo Cao 我武定中為廣州士曹
225 3 zhuàng robust 長恭貌柔心壯
226 3 to ride an animal or bicycle 率五百騎再入周軍
227 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 王若不作天子
228 3 神武 shénwǔ wise and brave 孝瑜養於神武宮中
229 3 to go 兒今去也
230 3 下文 xià wén following part of the text 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
231 3 wall 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
232 3 gǎn bold / brave 諸王在宮內莫敢舉聲
233 3 rèn string / thread 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
234 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 親為洗創傅藥
235 3 突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group 突厥與周師入太原
236 3 宗室 zōngshì imperial clan 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
237 3 běi north 延宗親當周齊王於城北
238 3 Buddha / Awakened One 妃鄭氏以頸珠施佛
239 3 qīn relatives 不可親
240 3 自陳 zì chén to describe in his own words 孝珩自陳國難
241 3 to connect / to inherit / to succeed 子弘節嗣
242 3 horse 孝琬叩馬諫
243 3 disease / sickness / ailment 疾甚
244 3 xiàn county 縣侯
245 3 shā to kill / to murder / to slaughter 武成殺之
246 3 liǎng two 勸汝於鄴酌兩盃
247 3 lóu to wear 莫多婁敬顯
248 3 yòu immature / young 幼聰穎
249 3 bēn to run fast / to flee 後主自晉州敗奔鄴
250 3 cǎo grass / straw / herbs 為草人而射之
251 3 department / bureau / office 局本作
252 3 ér son 兒今去也
253 2 洛州 Luòzhōu Luozhou 獨孤永業領洛州兵趣潼關
254 2 dòng to move / to act 大家但在營莫動
255 2 zàng to bury the dead 啟歸葬山東
256 2 lái to come 周齊王憲來伐
257 2 to make a false accusation / to defame 誣對曰
258 2 ruì astute / perspicacious 由是叡及士開皆側目
259 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 求福反以速禍
260 2 inside / interior 武纫將軍相里僧伽
261 2 a slave / a servant 奴白澤以身扞之
262 2 禮遇 lǐyù courtesy / deferential treatment / polite reception 禮遇特隆
263 2 wèi a military officer 尉相願同謀
264 2 bone 開府韓骨胡
265 2 to punish / to penalize 於此犯便當行罰
266 2 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 詔王公議於含光殿
267 2 晉州 jìnzhōu Jinzhou 後主自晉州敗奔鄴
268 2 guò to cross / to go over / to pass 行過漁陽
269 2 chì to order 手勑之曰
270 2 zhòu helmet 孝琬免冑將出
271 2 dāo knife / a blade 又以囚試刀
272 2 a room 童兒女子亦乘屋攘袂
273 2 to lie 武成覆臥延宗於地
274 2 xùn to inquire /to ask 訊其諸姬
275 2 shì room / bedroom 照室
276 2 guān to close 斬關夜遁
277 2 通志 tōngzhì Comprehensive Records / Tongzhi 通志卷八五北齊宗室傳作
278 2 tǐng jade tablet 和士開與祖珽譖之
279 2 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 家事親切
280 2 zhòng many / all 長恭總其衆
281 2 太子 tàizǐ a crown prince 後因太子婚夜
282 2 gōng a palace 既而阿那肱從別宅取便路入宮
283 2 第三 dì sān third 列傳第三
284 2 武帝 Wǔ Dì Emperor Wu of Han 後周武帝在雲陽
285 2 yǎng to look up 坐則仰
286 2 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 入坊飲酒
287 2 靈石 língshí Lingshi 靈石縣東南有高壁嶺
288 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固命之
289 2 cún to exist / to survive 關西豈得復存
290 2 thorn / sting / prick 齊叛臣乞扶令和以矟刺孝珩墜馬
291 2 至尊 zhì zūn most respected / grandest 至尊計已成
292 2 容貌 róngmào countenance / personage 孝瑜容貌魁偉
293 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 自拔無路
294 2 jiàn to build / to construct 孝琬將建金雞而大赦
295 2 a period of time / phase / stage 期正月五日
296 2 to beat / to strike 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
297 2 fān a banner / a scroll / an ensign 植幡矟於舟上
298 2 zhōng a cup / a glass / a goblet 與大富人鍾長命同祷坐
299 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 然實是文襄像
300 2 yōng Yong / Nanning 孝珩破宇文邕
301 2 皇后 huánghòu an empress 文敬元皇后生河間王孝琬
302 2 to wash / to bathe 親為洗創傅藥
303 2 to prevent / to stop 王不得輒沮
304 2 wèi Eighth earthly branch 長恭未答
305 2 tīng to listen 不足聽也
306 2 攘袂 rǎngmèi to rise to action with a determined shake of the arms 童兒女子亦乘屋攘袂
307 2 fèn to strive / to exert effort 奮大矟
308 2 後人 hòurén later generation 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
309 2 太原 Tàiyuán Taiyuan 突厥與周師入太原
310 2 shì a generation 孝琬以文襄世嫡
311 2 shōu to receive / to accept 李妃收殯之
312 2 xún a steep bank
313 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 孝瑜養於神武宮中
314 2 xián salty / briny 諸兄弟咸壯之
315 2 qīng clear / pure / clean 吾飲汾清二盃
316 2 guān an office 免官
317 2 huì can / be able to 以五千人會任城王於信都
318 2 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 李妃收殯之
319 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄加
320 2 sūn Sun 魏吏部尚書宋弁孫也
321 2 tóng like / same / similar 與大富人鍾長命同祷坐
322 2 shùn to obey 昭玄都法順請以奏聞
323 2 hēi black 望之如黑雲四合
324 2 jué ancient bronze wine holder 進爵為王
325 2 傳見 chuánjiàn to summon for an interview 北史卷三二崔暹傳見昭玄都法上
326 2 to defend / to resist 尒朱御女名摩女
327 2 diagram / picture / drawing / chart 又作朝士圖
328 2 shī to lose 覆缱不失一道
329 2 jīn a ford / river crossing / a ferry crossing 又南過冠爵津
330 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 期正月五日
331 2 嗚咽 wūyān to sob 淚下嗚咽
332 2 hōng to die 孝瑜薨後
333 2 有神 yǒushén mysterious 夜有神光
334 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 數集諸弟宴射為樂
335 2 dark gray 綦連延長皆死於陣
336 2 jié festival / a special day 子弘節嗣
337 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 詔王公議於含光殿
338 2 jiā to add 又加三十
339 2 to die 尋卒
340 2 文宣 wénxuān refers to Confucius 延宗幼為文宣所養
341 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 周軍退
342 2 néng can / able 能誦左氏春秋
343 2 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 蘭陵武王孝瓘
344 2 chēng to call / to address 帝嫌其稱家事
345 2 前後 qiánhòu front and back 前後以戰功別封鉅鹿
346 2 to send / to transmit / to mail 宰相非柱石之寄
347 2 zǒng general / total / overall / chief 長恭總其衆
348 2 hurried / worried 以今日之急
349 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 孝珩愛賞人物
350 2 yuè month
351 2 to cry out / to shout 與呼延族
352 2 ěr ear 展我心力耳
353 2 dùn to escape 斬關夜遁
354 2 lǐng neck 宜使任城王領幽州道兵入土門
355 2 西 The West 乃求出拒西軍
356 2 亡國 wáng guó a destroyed kingdom 亡國之音
357 2 gōng public/ common / state-owned 初封河南郡公
358 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 為定州刺史
359 2 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties 北齊書卷十一
360 2 jiào to call / to yell / to be called / to order 魏末齊初管理佛教的機構叫
361 2 zèn to slander 宋太妃為盧妃所譖訴
362 2 to defend / to resist 後主自禦之
363 2 xiōng elder brother 四兄非大丈夫
364 2 大統 dàtǒng the head of an order 北齊置大統一人
365 2 二十 èrshí twenty 杖士深二十以安之
366 2 zhào an imperial decree 詔王公議於含光殿
367 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 帝崩後
368 2 zhù to inject / to pour into 注云
369 2 to cover 覆缱不失一道
370 2 a talisman / a charm 恨不得握兵符
371 2 lèi to be tired 累遷尚書令
372 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 宴齊君臣
373 2 河北 héběi Hebei 河南種穀河北生
374 2 jiǔ nine 殺其昵近九人
375 2 十一 shíyī eleven 北齊書卷十一
376 2 東門 Dōng mén East Gate 周軍攻東門
377 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 天保元年封
378 2 proper / suitable / appropriate 宜使任城王領幽州道兵入土門
379 2 a tutor / a teacher 親為洗創傅藥
380 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 開府那盧安生守太谷
381 2 younger brother 數集諸弟宴射為樂
382 2 jié to bond / to tie / to bind 釁結蕭牆
383 2 to lift / to hold up / to raise 舉笛裁至口
384 2 保定 Bǎodìng Baoding 保定
385 2 道德 dàodé moral / morality / ethics 使趙道德就州杖之一百
386 2 司徒 sītú Situ 司徒
387 2 book / volume 北史卷五二及冊府卷二八六三三六八頁作
388 2 shū relaxed / calm 河南康舒王孝瑜
389 2 hòu after / later 武成常使和士開與胡后對坐握槊
390 2 nán difficult / arduous / hard 孝珩自陳國難
391 2 shì power / authority 自陳兵勢
392 2 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 由高阿那肱小人
393 2 qiān one thousand 籍沒內參千餘家
394 2 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 我武定中為廣州士曹
395 2 hóu marquis / lord 縣侯
396 2 zhé sides of chariot for weapons 王不得輒沮
397 2 bright / radiant / shining 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
398 2 to hold / to grasp / to shake hands 武成常使和士開與胡后對坐握槊
399 2 zhuī to pursue / to chase 帝使追還
400 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 及武成即位
401 2 service 及平陽之役
402 2 yuàn to blame / to complain 又怨執政
403 2 zòu to present / to offer 昭玄都法順請以奏聞
404 2 zhī to know 莫知所之
405 2 Mu 李穆叔言齊氏二十八年
406 2 nèi inside / interior 諸王在宮內莫敢舉聲
407 2 yàn a feast / a banquet 數集諸弟宴射為樂
408 2 míng bright / brilliant 嗣君無獨見之明
409 2 shí real / true 然實是文襄像
410 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷不賜遣擊賊
411 2 miàn side / surface 長恭免冑示之面
412 2 便 biàn convenient / handy / easy 既而阿那肱從別宅取便路入宮
413 2 yíng sea / ocean 青瀛二州
414 2 guàn jade 蘭陵武王孝瓘
415 2 shí ten 腰帶十圍
416 2 yòu right / right-hand 命延宗率右軍先戰
417 2 提婆 típó Āryadeva / Deva 駱提婆曰
418 2 大赦 dàshè amnesty / general pardon 孝琬將建金雞而大赦
419 2 to cry / to weep / to wail 孝琬畫作陛下形哭之
420 2 dàn dawn 詰旦
421 2 tune / song 為蘭陵王入陣曲是也
422 2 cháng to taste 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
423 2 ēn kindness / grace / graciousness 賀拔佛恩以鞭拂其後
424 2 a bamboo flute 命孝珩吹笛
425 2 山東 Shāndōng Shandong 叡又言山東唯聞河南王
426 2 tīng main hall 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
427 2 kāng Kang 河南康舒王孝瑜
428 2 肥大 féidà fat / stout 體至肥大
429 2 cái to cut out 舉笛裁至口
430 2 luàn chaotic / disorderly 周軍大亂
431 2 responsibility / duty 有千金責券
432 2 chāng Chang 以晉昌王唐邕為宰輔
433 2 tàn to sigh 孝珩獨歎曰
434 2 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 孝瑜竊與之言
435 2 a family clan 與呼延族
436 2 zhǎn to cut / to chop / to sever 孝珩於千秋門斬高阿那肱
437 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 子正禮嗣
438 2 inside / interior 這裏
439 2 zhēng to compete / to struggle / to fight / to contend / to strive 红皆爭為死
440 2 yáng to raise / to hoist / the action of tossing / to flutter / to propagate 揚聲趣并州
441 2 chéng to fill 故盛興後園之玩
442 2 兄弟 xiōngdì brothers 諸兄弟咸壯之
443 2 several 幾死
444 2 speed 讀書敏速
445 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 至高德之承之當滅
446 2 guǒ a result / a consequence 事不果
447 2 通鑑 tōng jiàn Comprehensive Mirror in Aid of Governance 通鑑卷一七二五三六〇頁衅周軍追齊後主事
448 2 yáng Yang 將誅楊愔等
449 2 to record / to copy 錄尚書事
450 2 to take / to get / to fetch 既而阿那肱從別宅取便路入宮
451 2 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 大將軍
452 2 改正 gǎizhèng to correct / to amend / to put right 今改正
453 2 to protect / to guard 命賈護為買妾二十人
454 2 fēi to fly 勁捷若飛
455 2 extra / surplus / remainder 籍沒內參千餘家
456 2 shū book 歷位中書令
457 1 servant girl 傅婢苦執諫而止
458 1 zài to carry / to convey / to load / to hold 使婁子彥載以出
459 1 bēi sadness / sorrow / grief 延宗悲不自持
460 1 xiào to smile / to laugh 人笑之
461 1 千金 qiānjīn thousand jin 斤 (pounds) of gold / money and riches / (honorific) invaluable (support) / (honorific) daughter 有千金責券
462 1 zhēng to steam 以蒸嚢糝和人糞以飼左右
463 1 十三日 shísān rì thirteenth day of a month 以十二月十三日晡時受勑守并州
464 1 quē be short of / to lack 按此卷原缺
465 1 兜鍪 dōumóu helmet 孝琬脫兜鍪抵地
466 1 魁偉 kuíwěi tall and big / stalwart 孝瑜容貌魁偉
467 1 hài to injure / to harm to 終不相害
468 1 姊妹 zǐmèi older and younger sisters 妃與長命妻為姊妹
469 1 機構 jīgòu organization / agency / institution 魏末齊初管理佛教的機構叫
470 1 xìng fortunate / lucky 武成幸其第
471 1 zhěng whole 延宗不復能整
472 1 to capture / to imprison / to seize 遂見虜
473 1 zhèn a legendary bird whose feathers can be used as poison 而遭鴆也
474 1 hóng red / vermillion 红皆爭為死
475 1 huà painting / picture / drawing 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
476 1 bǎi one hundred 使趙道德就州杖之一百
477 1 高祖 gāozǔ Han Gao Zu / Liu Bang 則我高祖之業將墜於地
478 1 hǎo good 好綴文
479 1 東南 dōngnán southeast 靈石縣東南有高壁嶺
480 1 富人 fùrén a rich man 與大富人鍾長命同祷坐
481 1 biàn to change / to alter 韓恐其變
482 1 jìn strong / unyielding 勁捷若飛
483 1 huǐ to regret 失利悔無所及
484 1 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有一人
485 1 乘勝 chéngshèng to follow up a victory / to pursue retreating enemy 何不乘勝徑入
486 1 美女 é a beautiful woman 傾覆府藏及後宮美女
487 1 to aid / to assist / to help 本書卷二四杜弼傳見昭玄都僧達
488 1 魏收 Wèi Shōu Wei Shou 按本書卷三七魏收傳補
489 1 chǒng to favor 有陳氏者無寵
490 1 吏部 lì bù personnel office / ministry of appointments 魏吏部尚書宋弁孫也
491 1 mào countenance / appearance 長恭貌柔心壯
492 1 童兒 tóngér boy 童兒女子亦乘屋攘袂
493 1 zhū vermilion 尒朱御女名摩女
494 1 to starve / to be hungry 饑甚
495 1 zhuó to pour wine 勸汝於鄴酌兩盃
496 1 to hit / to beat 武成使撻之
497 1 qióng poor / destitute / impoverished 吾道窮矣
498 1 俯仰 fǔyǎng lowering and raising of the head / (fig.) small move / pitch (position angle) 俯仰有節
499 1 甚多 shén duō extremely many 殺傷甚多
500 1 a river / a stream 按河清三年五六四芒山之戰

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 84 zhī him / her / them / that 手勑之曰
2 50 xiào to be filial 河南康舒王孝瑜
3 44 wáng Wang 文襄六王
4 40 yuē to speak / to say 手勑之曰
5 39 so as to / in order to 使婁子彥載以出
6 38 wèi for / to 進爵為王
7 34 yán to prolong / to delay / to postpone 安德王延宗
8 33 zōng school / sect 安德王延宗
9 23 also / too 文襄長子也
10 22 rén person / people / a human being 以五千人會任城王於信都
11 22 zuò to do 孝瑜遂於第作水堂
12 22 zhǎng director / chief / head / elder 蘭陵王長恭不得母氏姓
13 22 his / hers / its / theirs 孝瑜預其謀
14 22 běn measure word for books 本魏潁川王斌之妃
15 22 juǎn to coil / to roll 北齊書卷十一
16 21 in / at 孝瑜養於神武宮中
17 20 supreme ruler / emperor 帝在晉陽
18 19 and 與武成同年相愛
19 19 zhōu Zhou Dynasty 周齊王憲來伐
20 19 zhōu a state / a province 司州牧
21 19 to reach 及武成即位
22 18 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 見而悅之
23 18 使 shǐ to make / to cause 武成常使和士開與胡后對坐握槊
24 18 gōng respectful / polite / reverent 蘭陵王長恭不得母氏姓
25 17 yǒu is / are / to exist 不聞有陛下
26 17 martial / military 與武成同年相愛
27 17 not / no 覆缱不失一道
28 16 zhū all / many / various 數集諸弟宴射為樂
29 16 háng the top gem of the pendants 廣寧王孝珩
30 16 èr two 吾飲汾清二盃
31 16 even / equal / uniform 齊受禪
32 16 jūn army / military 乃求出拒西軍
33 15 yòu again / also 後又言趙郡王父死非命
34 15 to enter 既而阿那肱從別宅取便路入宮
35 15 wén writing / text 文襄六王
36 15 fine jade 河南康舒王孝瑜
37 15 this / these 須著此
38 14 fēi an imperial concubine 本魏潁川王斌之妃
39 14 shì is / are / am / to be 由是叡及士開皆側目
40 14 wǎn the virtue of a gentleman 河間王孝琬
41 14 one 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
42 14 yán to speak / to say / said 後又言趙郡王父死非命
43 14 naturally / of course / certainly 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
44 14 zhì to / until 體至肥大
45 14 xiāng to aid / to help / to assist 文襄六王
46 13 shì matter / thing / item 錄尚書事
47 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今果然矣
48 13 北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties 此卷與北史同
49 13 bīng soldier / troops 宜使任城王領幽州道兵入土門
50 13 shì a gentleman / a knight 武成常使和士開與胡后對坐握槊
51 13 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 與武成同年相愛
52 13 five 期正月五日
53 13 wén to hear 叡又言山東唯聞河南王
54 12 to die 後又言趙郡王父死非命
55 12 wèi to call 謂阿那肱
56 12 jiàn to see 見而悅之
57 12 chū to go out 使婁子彥載以出
58 12 xià next 十行俱下
59 12 zài in / at 帝在晉陽
60 11 yún cloud 陳德信等云
61 11 後主 hòuzhǔ latter sovereign 後主自晉州敗奔鄴
62 11 shì clan / a branch of a lineage 宋氏生河南王孝瑜
63 11 ā prefix to names of people 孝珩於千秋門斬高阿那肱
64 11 sān three 三朝本
65 11 no 吾諸父兄弟無一人得至四十者
66 11 shān a mountain / a hill / a peak 文襄於鄴東起山池遊觀
67 11 chuán to transmit 後主之傳位於太子也
68 11 child / son 子弘節嗣
69 10 zhāo illustrious 昭玄都法順請以奏聞
70 10 liù six 文襄六王
71 10 jiāng will / shall (future tense) 將誅楊愔等
72 10 xiāng each other / one another / mutually 尉相願同謀
73 10 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃求出拒西軍
74 10 gāo high / tall 孝珩於千秋門斬高阿那肱
75 10 yáng sun 又攻定陽
76 9 kāi to open 武成常使和士開與胡后對坐握槊
77 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 見者皆以為真
78 9 suì to comply with / to follow along 孝瑜遂於第作水堂
79 9 de potential marker 吾諸父兄弟無一人得至四十者
80 9 bìng and / furthermore / also 揚聲趣并州
81 9 chéng a city / a town 城上人弗識
82 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為文襄所納
83 9 shēn deep 帝深納之
84 9 I / me / my 展我心力耳
85 9 jiē all / each and every / in all cases 由是叡及士開皆側目
86 9 hòu after / later 故盛興後園之玩
87 9 àn to press / to push 按此卷原缺
88 9 what / where / which 反時何與國家事
89 9 Germany 安德王延宗
90 9 zhōng middle 歷位中書令
91 8 big / great / huge / large / major 大司馬
92 8 xuán profound / mysterious / subtle 昭玄都法順請以奏聞
93 8 bài to defeat / to vanquish 後主自晉州敗奔鄴
94 8 dōu all 以五千人會任城王於信都
95 8 duàn paragraph / section / segment 與段韶討栢谷
96 8 and 武成常使和士開與胡后對坐握槊
97 8 Ye 勸汝於鄴酌兩盃
98 8 河南 hénán Henan 河南康舒王孝瑜
99 8 lìng to make / to cause to be / to lead 歷位中書令
100 8 valley / gorge / ravine 與段韶討栢谷
101 8 xìn to believe / to trust 漁陽王紹信
102 8 do not 莫多婁敬顯
103 8 an official institution / a state bureau 依例授開府
104 7 cóng from 既而阿那肱從別宅取便路入宮
105 7 lán Lan 蘭陵武王孝瓘
106 7 day of the month / a certain day 期正月五日
107 7 mìng life 後又言趙郡王父死非命
108 7 yuàn to hope / to wish / to desire 尉相願同謀
109 7 letter / symbol / character 字正德
110 7 desire 欲自穢乎
111 7 yóu follow / from / it is for...to 由是叡及士開皆側目
112 7 chéng to bear / to carry / to hold 承光即位
113 7 shēng to be born / to give birth 文敬元皇后生河間王孝琬
114 7 chū at first / at the beginning / initially 初封河南郡公
115 7 chén minister / statesman / official 臣請領京畿兵出滏口
116 7 shí time / a period of time 反時何與國家事
117 7 周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou 周武帝左右略盡
118 7 jùn a commandery / a prefecture 初封河南郡公
119 7 four 武平四年五月
120 6 again / more / repeatedly 共為匡復計
121 6 beard / mustache 武成常使和士開與胡后對坐握槊
122 6 máng mango 芒山之敗
123 6 què a sparrow 又聞周軍已入雀鼠谷
124 6 alone / independent / single / sole 獨孤永業領洛州兵趣潼關
125 6 gǎi to change / to alter 憲為之改容
126 6 rán correct / right / certainly 然實是文襄像
127 6 qǐng to ask / to inquire 又請出宮人珍寶賜將士
128 6 ān calm / still / quiet / peaceful 安德王延宗
129 6 jié quick / nimble / prompt 於是大捷
130 6 dìng to decide 又攻定陽
131 6 nián year 李穆叔言齊氏二十八年
132 6 jìng to respect /to honor 文敬元皇后生河間王孝琬
133 6 尚書 Shàng Shū Book of Documents / Book of History / Shangshu 錄尚書事
134 6 shǔ to belong to / be subordinate to 此言屬大家也
135 6 to arise / to get up 文襄於鄴東起山池遊觀
136 6 shòu to suffer / to be subjected to 受廟算
137 6 mén door / gate / doorway / gateway 至西華門
138 6 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 出孝珩為滄州刺史
139 6 líng mound / hill / mountain 蘭陵武王孝瓘
140 6 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties 北齊置大統一人
141 6 chén Chen 陳氏生安德王延宗
142 6 shǔ a rat / a mouse 又聞周軍已入雀鼠谷
143 5 zhàn war / fighting / battle 鼓行逆戰
144 5 河間 Héjiān Hejian 河間王孝琬
145 5 to go through / to experience / to take place 歷位中書令
146 5 that 孝珩於千秋門斬高阿那肱
147 5 wèi Wei Dynasty 魏吏部尚書宋弁孫也
148 5 shū father's younger brother 李穆叔言齊氏二十八年
149 5 also / too 亦當時之妙絕
150 5 wèn to ask 齊王憲問孝珩齊亡所由
151 5 武定 wǔdìng Wuding 我武定中為廣州士曹
152 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 豈不畏孝珩反耶
153 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可與臣下接手
154 5 xíng to walk / to move 鼓行逆戰
155 5 Shù Shu River 沭陽王和阿于子
156 5 mother 蘭陵王長恭不得母氏姓
157 5 words / speech / expression / phrase / dialog 辭淚俱下
158 5 陛下 bì xià your majesty 不聞有陛下
159 5 皇帝 huángdì Emperor 自神武皇帝以外
160 5 míng measure word for people 尒朱御女名摩女
161 5 hái also / in addition / more 孝瑜還第
162 5 cháo to face 又作朝士圖
163 5 qián front 又前突厥至州
164 5 書卷 shūjuǎn a volume / a scroll 本書卷二四杜弼傳見昭玄都僧達
165 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 莫多婁敬顯
166 5 duì to / toward 武成常使和士開與胡后對坐握槊
167 5 gōng to attack / to assault 又攻定陽
168 5 shǒu hand 手勑之曰
169 5 jiàn to remonstrate / to admonish 孝瑜諫曰
170 5 xiǎn to show / to manifest / to display 莫多婁敬顯
171 5 guāng light 承光即位
172 5 ruò to seem / to be like / as 朝廷若忌王
173 5 長安 Cháng'ān Chang'an 揚聲趣長安
174 5 tài very / extremely 為太妃
175 5 shàng top / a high position 植幡矟於舟上
176 5 qiú to request 乃求出拒西軍
177 5 shén what 禮遇甚厚
178 5 certainly / must / will / necessarily 必整齊
179 4 page / sheet 北史卷五二及冊府卷二八六三三六八頁作
180 4 zhè this / these 這裏
181 4 tiān day 天保元年封
182 4 xiàn constitution / statute / law 周齊王憲來伐
183 4 jīng to go through / to experience 學涉經史
184 4 wéi to surround / to encircle / to corral 腰帶十圍
185 4 soil / ground / land 孝琬脫兜鍪抵地
186 4 fén Fen 吾飲汾清二盃
187 4 shēng sound 揚聲趣并州
188 4 廣寧 guǎngníng Guangning 廣寧王孝珩
189 4 shǔ to count 數集諸弟宴射為樂
190 4 Hán Korea / South Korea 韓長鸞
191 4 dōng east 文襄於鄴東起山池遊觀
192 4 sháo beautiful 與段韶討栢谷
193 4 wèi position / location / place 歷位中書令
194 4 fēng to seal / to close off 初封河南郡公
195 4 night 後因太子婚夜
196 4 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 右纫大將軍段暢
197 4 biān a whip / a lash 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
198 4 already / afterwards 又聞周軍已入雀鼠谷
199 4 jìn to the greatest extent / utmost 嘗入朝而僕從盡散
200 4 to envy / to be jealous 帝由是忌之
201 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 帝不能用
202 4 I 吾飲汾清二盃
203 4 gōng upper arm / arm 孝珩於千秋門斬高阿那肱
204 4 kǒng fearful / apprehensive 韓恐其變
205 4 zhèng upright / straight 盧正山女
206 4 dāng to be / to act as / to serve as 使延宗當此勢
207 4 tǎo to seek 與段韶討栢谷
208 4 晉陽 Jìnyáng Jinyang 帝在晉陽
209 4 seven 改武平七年為德昌元年
210 4 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 見者皆以為真
211 4 太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military 贈太尉
212 4 shuǐ water 孝瑜遂於第作水堂
213 4 anger / rage / fury 怒曰
214 4 漁陽 yúyáng Yuyang 漁陽王紹信
215 4 zhèn wave / spate / burst / spell / short period of time 為蘭陵王入陣曲是也
216 4 yǐn to drink 吾飲汾清二盃
217 4 長命 chángmìng longevity / a long time 與大富人鍾長命同祷坐
218 4 according to 今據北史改
219 4 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投水而絕
220 4 dào way / road / path 宜使任城王領幽州道兵入土門
221 4 bǎo to defend / to protect 天保元年封
222 4 to calculate / to compute / to count 共為匡復計
223 4 sòng Song Dynasty 宋氏生河南王孝瑜
224 4 fēi not / non- / un- 後又言趙郡王父死非命
225 4 in / at 沭陽王和阿于子
226 4 nán south 韓骨胡拒城南
227 4 děng et cetera / and so on 將誅楊愔等
228 4 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang 周齊王憲來伐
229 4 Li 李穆叔言齊氏二十八年
230 4 yān where / how 於是封安德焉
231 4 zhào to illuminate / to shine 飛燄照天地
232 4 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 蘭陵王長恭不得母氏姓
233 4 miǎn to spare 孝琬免冑將出
234 4 lèi tears 辭淚俱下
235 4 shào to continue / to carry on 漁陽王紹信
236 4 wáng to die 齊王憲問孝珩齊亡所由
237 4 shuò a lance 植幡矟於舟上
238 4 used to indicate order 孝瑜遂於第作水堂
239 4 to repair / to patch / to mend 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
240 4 eight 北史卷五二及冊府卷二八六三三六八頁作
241 4 jué absolutely 投水而絕
242 3 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 臣請領京畿兵出滏口
243 3 zhǐ to stop / to halt 武帝乃止
244 3 zhàng a cane / a walking stick / a staff 杖士深二十以安之
245 3 武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi 武平四年五月
246 3 zèng to give a present 贈太尉
247 3 to take charge of / to manage / to administer 司州牧
248 3 天下 tiānxià China 皇后天下之母
249 3 德昌 déchāng Dechang 改武平七年為德昌元年
250 3 female / feminine 尒朱御女名摩女
251 3 如此 rúcǐ in this way / so 其親愛如此
252 3 pàn to betray / to rebel / to revolt 齊叛臣乞扶令和以矟刺孝珩墜馬
253 3 method / way 昭玄都法順請以奏聞
254 3 enemy / foe 孝珩以大敵既深
255 3 road / path / way 既而阿那肱從別宅取便路入宮
256 3 Lu 盧正山女
257 3 任城 rènchéng Rencheng 宜使任城王領幽州道兵入土門
258 3 zhào Zhao 後又言趙郡王父死非命
259 3 yīn comfortable / contented / peaceful 將誅楊愔等
260 3 otherwise / but / however 則我高祖之業將墜於地
261 3 xiān first 孝瑜先與之通
262 3 tōng to go through / to open 孝瑜先與之通
263 3 將士 jiāng shì officers and soldiers 又請出宮人珍寶賜將士
264 3 interesting 揚聲趣并州
265 3 rate / frequency 率五百騎再入周軍
266 3 to sob 孝琬時時對之泣
267 3 power / force / strength 諸人實不能出死力
268 3 jìn to enter 進爵為王
269 3 to take / to receive / to accept 帝深納之
270 3 何不 hé bù why not 今何不發
271 3 to ward off with hand / to defend 乃求出拒西軍
272 3 already / since 孝珩以大敵既深
273 3 special / unique / distinguished 禮遇特隆
274 3 左右 zuǒyòu approximately 以蒸嚢糝和人糞以飼左右
275 3 zuò to sit 武成常使和士開與胡后對坐握槊
276 3 zhì to place / to lay out 猶騎置腹上
277 3 shǐ history 學涉經史
278 3 to strike / to hit / to beat 朝廷不賜遣擊賊
279 3 zhèng Zheng 長恭謂妃鄭氏曰
280 3 金雞 jīnjī golden pheasant 白楊樹頭金雞鳴
281 3 lián even 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
282 3 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 皆親執手
283 3 to give / to bestow favors 又請出宮人珍寶賜將士
284 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 珽以說曰
285 3 gòng together 共為匡復計
286 3 qiān to move / to shift 累遷尚書令
287 3 年號 niánhào era name / reign name of a Chinese emperor 年號德昌
288 3 a shepherd 司州牧
289 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是貴賤慕矅
290 3 míng to cry / to chirp (of birds) 白楊樹頭金雞鳴
291 3 bēi a glass / a cup 吾飲汾清二盃
292 3 cáo Cao 我武定中為廣州士曹
293 3 zhuàng robust 長恭貌柔心壯
294 3 to ride an animal or bicycle 率五百騎再入周軍
295 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 王若不作天子
296 3 神武 shénwǔ wise and brave 孝瑜養於神武宮中
297 3 to go 兒今去也
298 3 下文 xià wén following part of the text 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
299 3 yīng should / ought 相願在內以禁兵應之
300 3 wall 嘗於廳事壁自畫一蒼鷹
301 3 gǎn bold / brave 諸王在宮內莫敢舉聲
302 3 rèn string / thread 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
303 3 wěi yes 叡又言山東唯聞河南王
304 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 親為洗創傅藥
305 3 突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group 突厥與周師入太原
306 3 宗室 zōngshì imperial clan 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
307 3 běi north 延宗親當周齊王於城北
308 3 Buddha / Awakened One 妃鄭氏以頸珠施佛
309 3 qīn relatives 不可親
310 3 自陳 zì chén to describe in his own words 孝珩自陳國難
311 3 to connect / to inherit / to succeed 子弘節嗣
312 3 horse 孝琬叩馬諫
313 3 disease / sickness / ailment 疾甚
314 3 xiàn county 縣侯
315 3 shā to kill / to murder / to slaughter 武成殺之
316 3 liǎng two 勸汝於鄴酌兩盃
317 3 lóu to wear 莫多婁敬顯
318 3 yòu immature / young 幼聰穎
319 3 bēn to run fast / to flee 後主自晉州敗奔鄴
320 3 cǎo grass / straw / herbs 為草人而射之
321 3 department / bureau / office 局本作
322 3 ér son 兒今去也
323 3 yóu also / as if / still 猶作如此猜疑
324 2 洛州 Luòzhōu Luozhou 獨孤永業領洛州兵趣潼關
325 2 dòng to move / to act 大家但在營莫動
326 2 zàng to bury the dead 啟歸葬山東
327 2 lái to come 周齊王憲來伐
328 2 to make a false accusation / to defame 誣對曰
329 2 ruì astute / perspicacious 由是叡及士開皆側目
330 2 豈不 qǐbù how can it be that? 豈不畏孝珩反耶
331 2 jǐn only / merely 崎嶇僅得出
332 2 huò a misfortune / a calamity / a disaster 求福反以速禍
333 2 inside / interior 武纫將軍相里僧伽
334 2 a slave / a servant 奴白澤以身扞之
335 2 禮遇 lǐyù courtesy / deferential treatment / polite reception 禮遇特隆
336 2 wèi a military officer 尉相願同謀
337 2 bone 開府韓骨胡
338 2 to punish / to penalize 於此犯便當行罰
339 2 王公 wáng gōng princes and dukes / aristocrat 詔王公議於含光殿
340 2 晉州 jìnzhōu Jinzhou 後主自晉州敗奔鄴
341 2 guò to cross / to go over / to pass 行過漁陽
342 2 chì to order 手勑之曰
343 2 zhòu helmet 孝琬免冑將出
344 2 dāo knife / a blade 又以囚試刀
345 2 a room 童兒女子亦乘屋攘袂
346 2 to lie 武成覆臥延宗於地
347 2 xùn to inquire /to ask 訊其諸姬
348 2 shì room / bedroom 照室
349 2 guān to close 斬關夜遁
350 2 通志 tōngzhì Comprehensive Records / Tongzhi 通志卷八五北齊宗室傳作
351 2 tǐng jade tablet 和士開與祖珽譖之
352 2 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 家事親切
353 2 zhòng many / all 長恭總其衆
354 2 jiù right away 使趙道德就州杖之一百
355 2 太子 tàizǐ a crown prince 後因太子婚夜
356 2 gōng a palace 既而阿那肱從別宅取便路入宮
357 2 第三 dì sān third 列傳第三
358 2 武帝 Wǔ Dì Emperor Wu of Han 後周武帝在雲陽
359 2 entirely / without exception 十行俱下
360 2 yǎng to look up 坐則仰
361 2 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 入坊飲酒
362 2 靈石 língshí Lingshi 靈石縣東南有高壁嶺
363 2 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固命之
364 2 cún to exist / to survive 關西豈得復存
365 2 thorn / sting / prick 齊叛臣乞扶令和以矟刺孝珩墜馬
366 2 至尊 zhì zūn most respected / grandest 至尊計已成
367 2 容貌 róngmào countenance / personage 孝瑜容貌魁偉
368 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 自拔無路
369 2 jiàn to build / to construct 孝琬將建金雞而大赦
370 2 a period of time / phase / stage 期正月五日
371 2 to beat / to strike 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
372 2 fān a banner / a scroll / an ensign 植幡矟於舟上
373 2 zhōng a cup / a glass / a goblet 與大富人鍾長命同祷坐
374 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 然實是文襄像
375 2 yōng Yong / Nanning 孝珩破宇文邕
376 2 xiàng towards / to 所向無前
377 2 皇后 huánghòu an empress 文敬元皇后生河間王孝琬
378 2 to wash / to bathe 親為洗創傅藥
379 2 to prevent / to stop 王不得輒沮
380 2 wèi Eighth earthly branch 長恭未答
381 2 tīng to listen 不足聽也
382 2 攘袂 rǎngmèi to rise to action with a determined shake of the arms 童兒女子亦乘屋攘袂
383 2 fèn to strive / to exert effort 奮大矟
384 2 後人 hòurén later generation 後人以北史卷五二齊宗室諸王傳下文襄諸子傳補
385 2 太原 Tàiyuán Taiyuan 突厥與周師入太原
386 2 shì a generation 孝琬以文襄世嫡
387 2 shōu to receive / to accept 李妃收殯之
388 2 xún a steep bank
389 2 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 孝瑜養於神武宮中
390 2 xián salty / briny 諸兄弟咸壯之
391 2 qīng clear / pure / clean 吾飲汾清二盃
392 2 guān an office 免官
393 2 huì can / be able to 以五千人會任城王於信都
394 2 bìn to encoffin a corpse / to carry to burial 李妃收殯之
395 2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄加
396 2 sūn Sun 魏吏部尚書宋弁孫也
397 2 tóng like / same / similar 與大富人鍾長命同祷坐
398 2 shùn to obey 昭玄都法順請以奏聞
399 2 hēi black 望之如黑雲四合
400 2 jué ancient bronze wine holder 進爵為王
401 2 傳見 chuánjiàn to summon for an interview 北史卷三二崔暹傳見昭玄都法上
402 2 to defend / to resist 尒朱御女名摩女
403 2 diagram / picture / drawing / chart 又作朝士圖
404 2 shī to lose 覆缱不失一道
405 2 jīn a ford / river crossing / a ferry crossing 又南過冠爵津
406 2 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 期正月五日
407 2 嗚咽 wūyān to sob 淚下嗚咽
408 2 hōng to die 孝瑜薨後
409 2 有神 yǒushén mysterious 夜有神光
410 2 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 數集諸弟宴射為樂
411 2 dark gray 綦連延長皆死於陣
412 2 jié festival / a special day 子弘節嗣
413 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 詔王公議於含光殿
414 2 jiā to add 又加三十
415 2 to die 尋卒
416 2 文宣 wénxuān refers to Confucius 延宗幼為文宣所養
417 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 周軍退
418 2 néng can / able 能誦左氏春秋
419 2 武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou 蘭陵武王孝瓘
420 2 chēng to call / to address 帝嫌其稱家事
421 2 前後 qiánhòu front and back 前後以戰功別封鉅鹿
422 2 to send / to transmit / to mail 宰相非柱石之寄
423 2 zǒng general / total / overall / chief 長恭總其衆
424 2 hurried / worried 以今日之急
425 2 shǎng to reward / to grant / to bestow 孝珩愛賞人物
426 2 yuè month
427 2 de possessive particle 魏末齊初管理佛教的機構叫
428 2 to cry out / to shout 與呼延族
429 2 ěr ear 展我心力耳
430 2 dùn to escape 斬關夜遁
431 2 lǐng neck 宜使任城王領幽州道兵入土門
432 2 西 The West 乃求出拒西軍
433 2 亡國 wáng guó a destroyed kingdom 亡國之音
434 2 gōng public/ common / state-owned 初封河南郡公
435 2 定州 dìngzhōu Dingzhou 為定州刺史
436 2 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties 北齊書卷十一
437 2 jiào to call / to yell / to be called / to order 魏末齊初管理佛教的機構叫
438 2 zèn to slander 宋太妃為盧妃所譖訴
439 2 to defend / to resist 後主自禦之
440 2 xiōng elder brother 四兄非大丈夫
441 2 in advance / beforehand 孝瑜預其謀
442 2 大統 dàtǒng the head of an order 北齊置大統一人
443 2 二十 èrshí twenty 杖士深二十以安之
444 2 zhào an imperial decree 詔王公議於含光殿
445 2 bēng to rupture / to split apart / to collapse 帝崩後
446 2 zhù to inject / to pour into 注云
447 2 to cover 覆缱不失一道
448 2 a talisman / a charm 恨不得握兵符
449 2 lèi to be tired 累遷尚書令
450 2 jìng actually / in the end 後主竟奔鄴
451 2 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 宴齊君臣
452 2 河北 héběi Hebei 河南種穀河北生
453 2 jiǔ nine 殺其昵近九人
454 2 大家 dàjiā everyone 此言屬大家也
455 2 十一 shíyī eleven 北齊書卷十一
456 2 東門 Dōng mén East Gate 周軍攻東門
457 2 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 天保元年封
458 2 proper / suitable / appropriate 宜使任城王領幽州道兵入土門
459 2 bìng and / furthermore / also 使並賜死
460 2 a tutor / a teacher 親為洗創傅藥
461 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 開府那盧安生守太谷
462 2 younger brother 數集諸弟宴射為樂
463 2 jié to bond / to tie / to bind 釁結蕭牆
464 2 to lift / to hold up / to raise 舉笛裁至口
465 2 保定 Bǎodìng Baoding 保定
466 2 slightly / rather / quite 帝頗惑之
467 2 道德 dàodé moral / morality / ethics 使趙道德就州杖之一百
468 2 司徒 sītú Situ 司徒
469 2 book / volume 北史卷五二及冊府卷二八六三三六八頁作
470 2 shū relaxed / calm 河南康舒王孝瑜
471 2 do not 勿預事
472 2 hòu after / later 武成常使和士開與胡后對坐握槊
473 2 nán difficult / arduous / hard 孝珩自陳國難
474 2 shì power / authority 自陳兵勢
475 2 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 由高阿那肱小人
476 2 qiān one thousand 籍沒內參千餘家
477 2 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou 我武定中為廣州士曹
478 2 hóu marquis / lord 縣侯
479 2 zhé sides of chariot for weapons 王不得輒沮
480 2 bright / radiant / shining 使武纫赫連輔玄倒鞭撾之
481 2 to hold / to grasp / to shake hands 武成常使和士開與胡后對坐握槊
482 2 zhuī to pursue / to chase 帝使追還
483 2 即位 jíwèi to succeed to the throne 及武成即位
484 2 service 及平陽之役
485 2 yuàn to blame / to complain 又怨執政
486 2 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 不間日而被圍
487 2 zòu to present / to offer 昭玄都法順請以奏聞
488 2 zhī to know 莫知所之
489 2 Mu 李穆叔言齊氏二十八年
490 2 nèi inside / interior 諸王在宮內莫敢舉聲
491 2 yàn a feast / a banquet 數集諸弟宴射為樂
492 2 míng bright / brilliant 嗣君無獨見之明
493 2 shí real / true 然實是文襄像
494 2 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷不賜遣擊賊
495 2 miàn side / surface 長恭免冑示之面
496 2 便 biàn convenient / handy / easy 既而阿那肱從別宅取便路入宮
497 2 yíng sea / ocean 青瀛二州
498 2 guàn jade 蘭陵武王孝瓘
499 2 shí ten 腰帶十圍
500 2 yòu right / right-hand 命延宗率右軍先戰

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
保定 Bǎodìng
 1. Baoding
 2. Baoding
北齐 北齊 Běi Qí Northern Qi Dynasty / Qi of the Northern Dynasties
北齐书 北齊書 Běi Qí Shū Book of Northern Qi / History of Qi of the Northern Dynasties
北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties
沧州 滄州 Cāngzhōu Cangzhou
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
长乐 長樂 Chánglè Changle
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
德昌 déchāng Dechang
地理志 Dìlǐ Zhì Dili Zhi
定州 dìngzhōu Dingzhou
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
东门 東門 Dōng mén East Gate
fén Fen
汾西 fénxī Fengxi
Fu River
高阳 高陽 gāoyáng Gaoyang
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
广宁 廣寧 guǎngníng Guangning
广阳 廣陽 guǎngyáng Guangyang
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
关西 關西 guānxī
 1. Guanxi / Kuanhsi
 2. Kansai
Hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
含光 hán guāng Han Guang
河间 河間 Héjiān Hejian
后周 後周 Hòu Zhōu Later Zhou
江淮 Jiāng Huái Lower Yangtze area / Jiang-Huai area
介休 jièxiū Jiexiu
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋阳 晉陽 Jìnyáng Jinyang
晋州 晉州 jìnzhōu
 1. Jinzhou
 2. Jin Prefecture
巨鹿 鉅鹿 Jùlù Julu
乐平 樂平 Lèpíng Leping
灵石 靈石 língshí Lingshi
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
洛州 Luòzhōu Luozhou
南门 南門 Nán mén South Gate
平阳 平陽 Píngyáng Pingyang / Linfen
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
齐王 齊王 Qí Wáng Qi Wang / Cao Fang
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
任城 rènchéng Rencheng
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
山东 山東 Shāndōng Shandong
释老志 釋老志 shì lǎo zhì Treatise on Buddhism and Daoism
十行 shí xíng the ten activities
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
Shù Shu River
水经注 水經注 Shuǐ Jīng Zhù Notes on the Water Classic
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋白 sòngbái Song Bai
Suí Sui Dynasty
隋书 隋書 Suí Shū Book of Sui
太尉 Tàiwèi Grand Commandant of the Military
太原 Tàiyuán Taiyuan
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
通鑑 通鑑 tōng jiàn Comprehensive Mirror in Aid of Governance
潼关 潼關 Tóngguān Tongguan
通志 tōngzhì Comprehensive Records / Tongzhi
突厥 Tūjué Tujie / Göktürks / proto-Turkic ethnic group
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏收 Wèi Shōu Wei Shou
魏书 魏書 Wèi Shū Book of Wei
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
武平 Wǔ Píng Wu Ping / Gao Wei of Norther Qi
武王 Wǔ Wáng Wu Wang / King Wu of Zhou
武定 wǔdìng
 1. Wuding
 2. Wuding
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
襄城 xiāngchéng Xiangcheng
相国 相國 xiāngguó Chancellor of State
西华 西華 Xīhuà Xihua
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 1. Ye
 2. Ye
颍川 潁川 Yǐngchuān Yingchuan
yōng Yong / Nanning
幽州 Yōuzhōu Youzhou / Fanyang
豫园 豫園 Yù Yuán Yu Gardens
云阳 雲陽 yúnyáng Yunyang
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
渔阳 漁陽 yúyáng Yuyang
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
zhèng
 1. Zheng
 2. Zheng
正德 Zhèngdé Emperor Zhengde
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou
左氏春秋 zuǒshì chūnqiū Zuo Shi Spring and Autumn Annals

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English